PRIPOROČILA ZA IZDELAVO - .2 Kazalo SEMINARSKA NALOGA ... 2.3 AGRESIJA .. .5 ... Najbolje je uvod

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIPOROČILA ZA IZDELAVO - .2 Kazalo SEMINARSKA NALOGA ... 2.3 AGRESIJA .. .5 ... Najbolje je uvod

 • PRIPOROILA ZA IZDELAVO

  SEMINARSKE NALOGE

  olsko leto 2011/12 Zbrali in uredili:

  Mag. Tonja Jana

  Alenka Zorko, prof.

 • 2

  Kazalo

  SEMINARSKA NALOGA............................................................................................................................. 3

  FAZE TVORJENJA BESEDILA ..................................................................................................................... 3

  STRUKTURA SEMINARSKE NALOGE ......................................................................................................... 4

  NASLOVNA STRAN ........................................................................................................................... 4

  ZAHVALA .......................................................................................................................................... 7

  POVZETEK ........................................................................................................................................ 7

  KAZALO ............................................................................................................................................ 7

  UVOD ............................................................................................................................................... 8

  JEDRO .............................................................................................................................................. 9

  ZAKLJUEK ....................................................................................................................................... 9

  VIRI IN LITERATURA (BIBLIOGRAFSKI OPIS) ..................................................................................... 9

  PRILOGE ......................................................................................................................................... 11

  IZJAVA O AVTORSTVU .................................................................................................................... 11

  CITIRANJE, POVZEMANJE IN PARAFRAZIRANJE BESEDILA DRUGIH ...................................................... 12

  NAVAJANJE OPOMB .............................................................................................................................. 13

  JEZIKOVNA PRAVILNOST ........................................................................................................................ 13

  TEHNINA NAVODILA ZA ZAPIS SEMINARSKE NALOGE ........................................................................ 17

  PRIPOROENO BRANJE.......................................................................................................................... 18

  LITERATURA ........................................................................................................................................... 19

  VIRI ........................................................................................................................................................ 19

 • 3

  SEMINARSKA NALOGA

  Seminarska naloga je kraje zapisano strokovno besedilo, ki nastane med olanjem (v srednji

  oli je sestavni del pouka). Z njo dijak raziri in poglobi svoje znanje z doloenega

  strokovnega podroja. Je samostojna obravnava izbrane teme s teoretinega in praktinega

  vidika, in sicer tako, da avtor najprej povzema, primerja in vrednoti ugotovitve drugih

  raziskovalcev, nato pa predstavlja ugotovitve, do katerih je priel s svojo raziskavo (npr. z

  opazovanjem, spraevanjem ipd.). Ima predvideno zgradbo (standardizirana oblika), zanjo je

  znailna raba znanstvenega aparata (nain povzemanja, dokumentiranja, raba opomb). Za

  njeno izdelavo je potrebno poiskati, odbrati in prouiti ustrezno strokovno literaturo.

  Pri pisanju seminarske naloge mora dijak upotevati pravopisna in slovnina pravila,

  slogovno ustreznost ter strokovno korektnost. Tekst mora biti razumljiv, podatki resnini in

  preverljivi, predstavljeni morajo biti objektivno. Besedilo mora znati raunalniko primerno

  oblikovati.

  Dijaki v okviru doloenega predmeta in teme pod uiteljevim mentorstvom pripravijo

  seminarsko nalogo ter jo lahko predstavijo soolcem. Na ta nain razirijo svoje znanje, ko se

  poglobijo v problem in ko o njem razpravljajo z drugimi. Uitelj je pri tem predvsem v vlogi

  mentorja in moderatorja, pa tudi ocenjevalca.

  FAZE TVORJENJA BESEDILA

  Loimo tri faze tvorjenja strokovnega besedila:

  Iznajdba:

  a) Izberemo temo. (Ta ne sme biti preobsena. Iz primerno zoene teme si skuamo

  postaviti nekaj vpraanj; tako bomo prili do raziskovalnih vpraanj: Kaj bi radi

  raziskali? esa e ne vemo? Kaken je namen prouevanja?)

  b) Poiemo (v domai in javni knjinici, virtualni knjinici, arhivu, muzeju,

  na internetu ), izberemo in pregledamo literaturo. (Tako dobimo pregled nad

  podrojem prouevanja. Sestavljati zanemo delovno bibliografijo. Oznaimo,

  izpiemo ali fotokopiramo pomembne misli.)

  c) Izdelamo grob nart doloimo kljune besede. (Nart oblikujemo po tokah, v

  alinejnih odstavkih, kot miselni vzorec ipd.)

 • 4

  Urejanje, izdelava osnutka: Zbrano gradivo uredimo, ovrednotimo, doloimo

  zaporedje sestavin (poglavja, podpoglavja), da dobimo logino povezano in smiselno,

  zaokroeno celoto (uvod, jedro, zakljuek). Uredimo zapiske. (Na poseben list oz. v

  dokument zapisujemo podatke o vsej uporabljeni literaturi.) Izdelamo osnutek.

  Doloimo asovni okvir izdelave naloge (asovni nart).

  Nekateri mentorji zahtevajo tudi dispozicijo naloge, s imer dijake prisilijo, da se v

  svoje delo sistematino poglobijo.

  Ubesediljenje: Besedilo seminarske naloge napiemo.

  STRUKTURA SEMINARSKE NALOGE

  Seminarska naloga mora vsebovati naslednje sestavine (neobvezne so navedene v

  oklepaju):

  naslovno stran

  (zahvalo)

  povzetek (kljune besede)

  kazalo vsebine

  (kazalo/seznam slik, grafov in tabel)

  (seznam kratic, okrajav in simbolov)

  uvod, jedro, zakljuek

  seznam literature in/ali virov

  (priloge)

  izjavo o avtorstvu

  NASLOVNA STRAN

  Na vrhu naslovne strani sta uradno ime ole in njen naslov. Na sredini sta navedena

  vrsta naloge in predmet oz. strokovno podroje (npr. Seminarska naloga pri

 • 5

  sociologiji), sledi njen naslov (biti mora jasen, nedvoumen, jedrnat, enostaven,

  natanen, privlaen, informativen, poudarjen izrazi bistvo vsebine, odraa temo;

  obsega najve dve vrstici oz. do 140 znakov), lahko tudi podnaslov.

  Primer naslovov:

  - tudija vloge otrok pri druinskih nakupnih odloitvah (v naslovu je opis

  raziskave)

  - Kakna je vloga otrok pri druinskih nakupnih odloitvah? (v naslovu je

  raziskovalno vpraanje)

  - Otroci bistveno vplivajo na nekatere druinske nakupne odloitve (v

  naslovu je kljuna ugotovitev)

  V desnem spodnjem kotu navedemo ime in priimek avtorja (lahko tudi razred). e je

  avtorjev ve, jih navedemo po abecedi priimkov. Levo v isti vrstici kot avtorja

  zapiemo ime in priimek mentorja (z nazivom). isto spodaj na sredini ne smemo

  pozabiti na kraj, mesec in leto (lahko navedemo samo olsko leto). Naslovna stran se

  teje, a se tevilke strani ne zapie. Neotevileni naslovnici lahko dodamo tudi sliko.

  OPOZORILO:

  !!! Ime moramo zapisati pred priimkom, e pa navedemo tudi razred, pazimo na

  vejico, piko in stinost. (Novak Janez G1B > Janez Novak, G 1. B)

  !!! Metaforini naslovi za strokovna besedila niso najbolj ustrezni.

  NAPANO:

  !!! Naslov ni povezan s temo naloge, ampak samo z njenim delom. / V naslovu je

  kratica, ki ni splono znana in ni razvezana v besede, zato je naslov nejasen.

  !!! Naslovnica je otevilena. / Naslednja stran za naslovnico je otevilena s

  t. 1 (namesto z 2).

  !!! Na naslovnici je pod sliko zapisan komentar oz. opis (napisan bi moral biti na

  naslednji strani).

  Primer naslovnice:

 • 6

  Elektrotehniko-raunalnika strokovna ola in gimnazija Ljubljana

  Ljubljana, Vegova 4

  Seminarska naloga pri slovenini

  PROMET V HOMERJEVI ODISEJI

  Mentorica: mag. Mojca HRIBAR Avtor: Janez NOVAK, 2. B

  Ljubljana, april 2010

 • 7

  ZAHVALA

  Zahvalo lahko napiemo mentorju, somentorju ali drugim, ki so nam pomagali.

  Besedilo je na posebni strani, ki ni otevilena.

  POVZETEK

  Je kratko zapisana vsebina (kratka obnova, pregled dejstev, osnovna ideja). Napiemo

  ga v slovenini, lahko pa tudi v tujem jeziku, ponavadi v angleini ali nemini. V

  tem primeru je vsak povzetek na svoji strani. Dolg naj bo okoli 100 besed (tretjina

  strani). Spiemo ga v strnjenem odstavku na posebni strani, obiajno v sedanjiku,

  pretekliku, lahko v trpnem nainu (nikakor ne piemo v prihodnjiku).

  Bralcu pomaga pri odloitvi, ali naj prebere vse besedilo, in ga seznani z bistvom

  naloge. V njem podamo kratek pregled dela (podrobnosti opustimo) pomagamo si s

  kljunimi besedami. Vsebuje lahko opis problema, metod, navede cilje oz. rezultate.

  Napiemo ga na koncu raziskovanja in pisanja, ko imamo pregled nad celoto.

  Stran s povzetkom je neotevilena.

  NAPANO:

  !!! V povzetku so navedene nebistvene podrobnosti.

  !!! Povzetek je napisan kot uvod.

  !!! Povzetek je predolg.

  !!! Povzetek je razlenjen na odstavke.

  !!! Povzetek in uvod sta natisnjena na isti strani.

  Primer povzetka:

  Z i