of 14 /14
1 Hodnotiaca správa z vyhodnocovania kvality vzdelávania a pedagógov študentmi na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v akademickom roku 2012/2013 Teoretické východiská Hodnotenie kvality vzdelávania a pedagógov študentmi je bezpochyby jedným z účinných nástrojov na meranie kvality vzdelávacej inštitúcie. Na základe takéhoto hodnotenia je omnoho jednoduchšie smerovať k neustálemu zlepšovaniu kvality vzdelávania, ale i k zavedeniu istej korektnosti vzťahov medzi univerzitou, pedagógmi a študentmi, a taktiež začleneniu študentov do chodu a vnútorných procesov univerzity. Inšpiratívny prístup k hodnoteniu kvality vzdelávania a pedagógov študentmi nachádzame v internom materiáli od Catherine Owenovej z Durhamskej univerzity Involving students in quality: a guide for staff, ktorý bol primárne vypracovaný pre potreby projektu Interné zabezpečovanie kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov a ktorý zdôrazňuje potrebu zapájania študentov do interného hodnotenia kvality na vysokých školách a univerzitách. Owenová v materiáli odkazuje na dva modely Vicky a Paula Trowlerovcov (2010) 1 , ktoré opisujú dva rôzne spôsoby zapojenia študentov do interných procesov univerzít, a to: a) študenti ako spotrebitelia – model, ktorý vychádza z neoliberálneho uvažovania o marketizácii vzdelávania, v rámci ktorého sa študenti sústredia najmä na zaistenie a naplnenie svojich základných „spotrebiteľských práv“, vypočutie ich pripomienok a sťažností a posilnenie inštitucionálnej pozície na trhu, b) študenti ako partneri v rámci vzdelávacej komunity – model, ktorý vychádza z chápania vzdelávacieho procesu ako kooperácie medzi študentmi a pedagógmi. Catherine Owenová aplikuje modely na situáciu v Spojenom kráľovstve, pričom prvý model považuje za rozšírenejší, najmä vzhľadom na narastajúce snahy o splnenie študentských „spotrebiteľských“ potrieb a taktiež v úsilí ponúknuť vzdelávací „produkt“, aký študent od inštitúcie očakáva 2 . Druhý model vníma Owenová ako komplikovanejší, ale vzhľadom na hodnotenie kvality vzdelávacej inštitúcie aktívnejší a vytváraný v spolupráci so študentmi. Študenti sa v tomto prípade aktívne zapájajú do prieskumu hodnotenia kvality vzdelávania a pedagógov a participujú nielen na príprave a realizácii prieskumu, ale napríklad i na jeho vyhodnocovaní. Prirodzene, takýto prístup možno zvoliť len s ohľadom na zručnosti a študijné zameranie študentov inštitúcie, avšak nazdávame sa, že do istej miery je tento model aplikovateľný i v našich podmienkach. Princíp hodnotenia kvality vzdelávania a pedagógov študentmi na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v akademickom roku 2012/2013 bol zvolený v súlade s §87 a zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Smernicou č. 11/2012 Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Inšpirovaný a doplnený bol po individuálnych diskusiách so študentskou obcou Filozofickej fakulty, ktorá vyjadrila voči predošlým formám prieskumu preferencie k jasnejšiemu rozpracovaniu dotazníkového formulára, väčšej prehľadnosti, jasnejšej vymedzenosti hodnotených kritérií, ako i záujem o výsledky a závery vyplývajúce z hodnotenia kvality vzdelávania a pedagógov študentmi na fakulte, vzhľadom na čo pokladáme do budúcna za užitočné oboznámiť s nimi i respondentov a ďalej ich zapájať do interného hodnotenia kvality inštitúcie. Spomínaná odozva pre nás taktiež reflektuje záujem študentskej obce podieľať sa na vnútorných procesoch fakulty a posunúť sa tak – ako nápadito opisuje Owenová a Trowlerovci – v rámci inštitúcie z pozície „spotrebiteľa“ na pozíciu „partnera“, v čom do budúcna vidíme veľ1 Porov.: Trowler, Vicky – Trowler, Paul: Student engagement evidence summary. York: The Higher Education Academy. [Interný materiál The Higher Education Academy]. 2 Porov.: Owen, Catherine: Involving students in quality: a guide for staff, s. 6.

prínos. Pri vypracovaní materiálov pre potreby ... · nástrojov na meranie kvality vzdelávacej inštitúcie. Na ... sme spracovali pomocou štatistického softvéru Excel a Statistica.cz

  • Author
    phungtu

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of prínos. Pri vypracovaní materiálov pre potreby ... · nástrojov na meranie kvality vzdelávacej...

1

Hodnotiaca sprva z vyhodnocovania kvality vzdelvania a pedaggov tudentmi na Filozofickej fakulte Univerzity Kontantna Filozofa v Nitre

v akademickom roku 2012/2013 Teoretick vchodisk Hodnotenie kvality vzdelvania a pedaggov tudentmi je bezpochyby jednm z innch nstrojov na meranie kvality vzdelvacej intitcie. Na zklade takhoto hodnotenia je omnoho jednoduchie smerova k neustlemu zlepovaniu kvality vzdelvania, ale i k zavedeniu istej korektnosti vzahov medzi univerzitou, pedaggmi a tudentmi, a taktie zaleneniu tudentov do chodu a vntornch procesov univerzity.

Inpiratvny prstup k hodnoteniu kvality vzdelvania a pedaggov tudentmi nachdzame v internom materili od Catherine Owenovej z Durhamskej univerzity Involving students in quality: a guide for staff, ktor bol primrne vypracovan pre potreby projektu Intern zabezpeovanie kvality vzdelvania na UKF v Nitre implementciou eurpskych noriem a tandardov a ktor zdrazuje potrebu zapjania tudentov do internho hodnotenia kvality na vysokch kolch a univerzitch. Owenov v materili odkazuje na dva modely Vicky a Paula Trowlerovcov (2010)1, ktor opisuj dva rzne spsoby zapojenia tudentov do internch procesov univerzt, a to:

a) tudenti ako spotrebitelia model, ktor vychdza z neoliberlneho uvaovania o marketizcii vzdelvania, v rmci ktorho sa tudenti sstredia najm na zaistenie a naplnenie svojich zkladnch spotrebiteskch prv, vypoutie ich pripomienok a sanost a posilnenie intitucionlnej pozcie na trhu,

b) tudenti ako partneri v rmci vzdelvacej komunity model, ktor vychdza z chpania vzdelvacieho procesu ako koopercie medzi tudentmi a pedaggmi.

Catherine Owenov aplikuje modely na situciu v Spojenom krovstve, priom prv model povauje za rozrenej, najm vzhadom na narastajce snahy o splnenie tudentskch spotrebiteskch potrieb a taktie v sil ponknu vzdelvac produkt, ak tudent od intitcie oakva2. Druh model vnma Owenov ako komplikovanej, ale vzhadom na hodnotenie kvality vzdelvacej intitcie aktvnej a vytvran v spoluprci so tudentmi. tudenti sa v tomto prpade aktvne zapjaj do prieskumu hodnotenia kvality vzdelvania a pedaggov a participuj nielen na prprave a realizcii prieskumu, ale naprklad i na jeho vyhodnocovan. Prirodzene, takto prstup mono zvoli len s ohadom na zrunosti a tudijn zameranie tudentov intitcie, avak nazdvame sa, e do istej miery je tento model aplikovaten i v naich podmienkach. Princp hodnotenia kvality vzdelvania a pedaggov tudentmi na Filozofickej fakulte Univerzity Kontantna Filozofa v Nitre v akademickom roku 2012/2013 bol zvolen v slade s 87 a zkonom . 131/2002 Z. z. o vysokch kolch a o zmene a doplnen niektorch zkonov, ako aj Smernicou . 11/2012 Univerzity Kontantna Filozofa v Nitre. Inpirovan a doplnen bol po individulnych diskusich so tudentskou obcou Filozofickej fakulty, ktor vyjadrila voi predolm formm prieskumu preferencie k jasnejiemu rozpracovaniu dotaznkovho formulra, vej prehadnosti, jasnejej vymedzenosti hodnotench kritri, ako i zujem o vsledky a zvery vyplvajce z hodnotenia kvality vzdelvania a pedaggov tudentmi na fakulte, vzhadom na o pokladme do budcna za uiton oboznmi s nimi i respondentov a alej ich zapja do internho hodnotenia kvality intitcie. Spomnan odozva pre ns taktie reflektuje zujem tudentskej obce podiea sa na vntornch procesoch fakulty a posun sa tak ako npadito opisuje Owenov a Trowlerovci v rmci intitcie z pozcie spotrebitea na pozciu partnera, v om do budcna vidme vek

1 Porov.: Trowler, Vicky Trowler, Paul: Student engagement evidence summary. York: The Higher Education Academy. [Intern materil The Higher Education Academy]. 2 Porov.: Owen, Catherine: Involving students in quality: a guide for staff, s. 6.

2

prnos. Pri vypracovan materilov pre potreby prieskumu hodnotenia kvality vzdelvania a pedaggov tudentmi sme sa preto rozhodli zohadni pripomienky tudentskej obce. Prnosnm pre ns bol taktie model prieskumu navrhnut v Spojenom krovstve v spoluprci so tudentmi a tudentskmi odbormi, ktor mal by realizovan na nrodnej rovni v roku 2013.3 Ciele prieskumu, metdy prieskumu a prieskumn sbor Cieom prieskumu bolo zisti mieru spokojnosti tudentov a tudentiek vybranch tudijnch programov dennho bakalrskeho a magisterskho tdia s vubou a pedaggmi na Filozofickej fakulte univerzity Kontantna Filozofa v Nitre.

Zkladnm materilom prieskumu hodnotenia kvality vzdelvania a pedaggov tudentmi tak pre ns bol dotaznkov formulr, ktor pozostval z tematicky zoskupench klovanch otzok. tudenti vybranch katedier mali vyjadri mieru shlasu s vrokom na 5-stupovej kle: plne shlasm iastone shlasm iastone neshlasm plne neshlasm neviem. Otzky boli formulovan formou prstupnou tudentom a zoraden do spomenutch skupn tak, aby nm poskytli obraz o spokojnosti s kovmi oblasami v hodnoten kvality vzdelvania a pedaggov tudentmi, a to: vuba, hodnotenie a sptn vzba, kontakt a komunikcia s vyuujcim, rozvrh a vedenie hodn, tudijn monosti a osobn rozvoj. Prirodzene, takto koncipovan okruhy otzok sa nesstredili len na hodnotenie predmetu a vyuujceho samotnho ktor asto me by ovplyvnen i inmi faktormi ako je kvalita a i priebeh vzdelvania ale zameriavali sa i na oblas veobecnho celkovho rastu respondentov, hodnotenie a zdokonalenie ich vlastnch zrunost a kvalt, ako i nadobudnutie schopnost vyrovna sa s rieenm rznych loh a zadan. Zaujmali sme sa tie o pridruen aspekty kvality vzdelvania ako je naprklad spokojnos s monosami potrebnmi pre dodaton vzdelvanie, vyuvanie IT technolgi, vyuvanie printovch a elektronickch zdrojov, i vyuvanie pecializovanch zariaden a priestorov fakulty a univerzity. V snahe zska obraz o celkovom dojme a hodnoten vybranch aspektov bola do dotaznka pridan i poloka na celkov hodnotenie predmetu a otvoren otzka, v ktorej mohli respondenti uvies nvrhy a postrehy, ktor by poda ich nzoru mohli zlepi tdium na univerzite.

V vode administrcie dotaznka boli tudenti ubezpeen o anonymite prieskumu a boli poiadan a motivovan k tomu, aby odpovedali o najpravdivejie. Boli taktie vyzvan, aby sa v prpade akchkovek nejasnost alebo otzok obrtili na prieskumnka. Vyplnenie dotaznka trvalo od 15 do 20 mint, nepresiahlo vak 25 mint. Zskan vsledky sme spracovali pomocou tatistickho softvru Excel a Statistica.cz. Dta sme nsledne vyhodnocovali percentulne prostrednctvom grafov. Zisovali sme aj zkladn matematicko-tatistick charakteristiky: priemer, median, modus a stredn odchlku.

Prieskumn sbor sme vyberali zmerne. astnkmi a astnkami prieskumu boli tudenti a tudentky dennej formy tdia na Katedre histrie, Katedre sociolgie a Katedre translatolgie Filozofickej Fakulty Univerzity Kontantna Filozofa v Nitre. Prieskumn sbor tvorilo celkovo 653 tudentov a tudentiek dennho bakalrskeho a magisterskho stupa tdia. Z celkovho potu zastnench tudentov bolo 419 tudentov histrie (64,2%), 108 tudentov sociolgie (16,5%) a 126 tudentov prekladatestva a tlmonctva (19,3%).

Vzor dotaznkovho formulra prikladme v Prlohe 1, tatistiku v Prlohe 2 k tejto sprve.

3 Porov.: Owen, Catherine: Involving students in quality: a guide for staff, s. 11 12.

Analza vsledkov prieskumu 1 Predmet hodnotenia: VU Graf 1 Vyuujci dobre vysvet

Najastejou reakciou na vrok Graf 1 zobrazuje, e 49% tudentov optanch s tmto vrokom shlasiloa s vrokom plne neshlasilo 6% tudentov. Na vrok odpovedali vetci tudenti, priz nich nevedelo vyjadri nzor.

Graf 2 Vyuujci prezentoval u

Najastejou reakciou na vrok bol taktie shlasn postoj. Graf vrokom, 33% optanch studentov a 8% tudentov s danm vroko2% optanch.

Neodpovedal

iastone shlasm

Neodpovedal

iastone shlasm

nalza vsledkov prieskumu

Predmet hodnotenia: VUBA

dobre vysvetoval uebn ltku

astejou reakciou na vrok Vyuujci dobre vysvetoval uebn ltku bol shlasn postoj. 49% tudentov reagovalo na dan vrok plnm shlasom, 34

tmto vrokom shlasilo iastone. iaston neshlas vyjadrilo 10% tuvrokom plne neshlasilo 6% tudentov. Na vrok odpovedali vetci tudenti, pri

nzor.

ujci prezentoval uebn ltku atraktvnym spsobom

astejou reakciou na vrok Vyuujci prezentoval uebn ltku atraktvnym spsobomGraf 2 zobrazuje, e 40% tudentov plne shlasilo s

% optanch s nm vyjadrilo iaston shlas, iastone neshlasilo 17% danm vrokom neshlasilo plne. Na vrok nevedeli odpoveda

0%

6%10%

34%

49%

1%

Neodpovedal plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

0%

8%

17%

33%

40%

2%

Neodpovedal plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

3

bol shlasn postoj. plnm shlasom, 34%

n neshlas vyjadrilo 10% tudentov vrokom plne neshlasilo 6% tudentov. Na vrok odpovedali vetci tudenti, priom 1%

ebn ltku atraktvnym spsobom 40% tudentov plne shlasilo s danm

ne neshlasilo 17% m neshlasilo plne. Na vrok nevedeli odpoveda

iastone neshlasm

iastone neshlasm

Graf 3 Vyuujci dokzal vzbudi

Graf 3 zobrazuje reakciu tudentov na vrok ltku. S vrokom plne shlasilo 37%neshlasn postoj vyjadrilo 15% tudentov aZ celkovho potu optanch tudentov 2% vrok nevedeli posdi

Graf 4 Hodiny boli podnetn a inpiruj

Najastejou reakciou na vrok vidme z Grafu 4, 33% tudentov optanch s tmto vrokom shlasiloa s vrokom plne neshlasilo 7% tudentov. Na vrok neodpovedalo 1% tudentov a 3% optanch nevedelo vyjadri nzor.

Neodpovedal

iastone shlasm

33%

Neodpovedal

iastone shlasm

ujci dokzal vzbudi zujem o uebn ltku

Graf 3 zobrazuje reakciu tudentov na vrok Vyuujci dokzal vzbudivrokom plne shlasilo 37% a iastone shlasilo 38% tudentov.

neshlasn postoj vyjadrilo 15% tudentov a s vrokom plne neshlasilo 7% optanch. tu optanch tudentov 2% vrok nevedeli posdi a 1% neodpovedalo.

Graf 4 Hodiny boli podnetn a inpirujce

astejou reakciou na vrok Hodiny boli podnetn a inpirujce bol shlasn postoj. Ako 33% tudentov reagovalo na dan vrok plnm shlasom a 37

tmto vrokom shlasilo iastone. iaston neshlas vyjadrilo 19% tudentov vrokom plne neshlasilo 7% tudentov. Na vrok neodpovedalo 1% tudentov a 3%

nzor.

1%

7%

15%

38%

37%

2%

plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

1%

7%

19%

37%

3%

Neodpovedal plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

4

ujci dokzal vzbudi zujem o uebn ne shlasilo 38% tudentov. iastone

vrokom plne neshlasilo 7% optanch. 1% neodpovedalo.

bol shlasn postoj. Ako plnm shlasom a 37%

n neshlas vyjadrilo 19% tudentov vrokom plne neshlasilo 7% tudentov. Na vrok neodpovedalo 1% tudentov a 3%

iastone neshlasm

iastone neshlasm

2 Predmet hodnotenia: HODNOTENIE A SPTN VZBA

Graf 5 Podmienky a kritpredstihu

Graf 5 zobrazuje reakciu tudentov na vrok vysvetlen v dostatonom predstihu.22% tudentov. iastone neshlasn postoj vyjadrilo 7% tudentov aneshlasili 3% optanch. Zposdi. Graf 6 Hodnotenie bolo adekvtne a frov

Najastejou reakciou tudentov postoj. Graf 6 znzoruje, e 49% tudentov 24% s nm shlasilo iastone. neshlasili 3% tudentov. Na vrok neodpovedalo 1% tudentov aoptanch.

Neodpovedal

iastone shlasm

Neodpovedal

iastone shlasm

Predmet hodnotenia: HODNOTENIE A SPTN VZBA

Graf 5 Podmienky a kritri hodnotenia predmetu boli vysvetlen v dostato

zobrazuje reakciu tudentov na vrok Podmienky a kritri hodnotenia predmetu boli nom predstihu. S vrokom plne shlasilo 65% a ne neshlasn postoj vyjadrilo 7% tudentov a

neshlasili 3% optanch. Z celkovho potu optanch tudentov 3% vrok nevedeli

kvtne a frov

tudentov na vrok Hodnotenie bolo adekvtne a frove 49% tudentov reagovalo na dan vrok plnm shlasom a

ne. iaston neshlas vyjadrilo 7% tudentov aneshlasili 3% tudentov. Na vrok neodpovedalo 1% tudentov a nevedelo odpoveda

0% 3%

7%

22%

65%

3%

Neodpovedal plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

1% 3%

7%

24%

49%

16%

Neodpovedal plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

5

ri hodnotenia predmetu boli vysvetlen v dostatonom

Podmienky a kritri hodnotenia predmetu boli iastone shlasilo

ne neshlasn postoj vyjadrilo 7% tudentov a s vrokom plne tu optanch tudentov 3% vrok nevedeli

frov bol shlasn plnm shlasom a

drilo 7% tudentov a s vrokom plne nevedelo odpoveda 16%

iastone neshlasm

iastone neshlasm

Graf 7 Vyuujci mi vdy poskytol dostato

Graf 7 zobrazuje reakciu tudentov na vrok vzbu. S vrokom plne shlasilo 44% aneshlasn postoj vyjadrilo 9% tudentov aZ celkovho potu optanch tudentov 1% nk vroku.

Graf 8 Vyuujci mi adekvtne vysvetlil klady a nedostatky mojej prce na predmete

Najastejou reakciou na vrok prce na predmete bol znova shlasn postoj. Z na dan vrok plnm shlasom a 24iaston neshlas vyjadrilo 14% tudentov avrok neodpovedalo 1% tudentov a 16% optanch nevedelo reagova

Neodpovedal

iastone shlasm

Neodpovedal

iastone shlasm

ujci mi vdy poskytol dostaton sptn vzbu

zobrazuje reakciu tudentov na vrok Vyuujci mi vdy poskytol dostatovrokom plne shlasilo 44% a iastone shlasilo 32% tudentov.

neshlasn postoj vyjadrilo 9% tudentov a s vrokom plne neshlasili 4% optanch. tu optanch tudentov 1% neodpovedalo a 4% nevedeli vyjadri

ujci mi adekvtne vysvetlil klady a nedostatky mojej prce na predmete

astejou reakciou na vrok Vyuujci mi adekvtne vysvetlil klady a nedostatky mojej bol znova shlasn postoj. Z Grafu 8 vidme, e 38% tudentov

plnm shlasom a 24% optanch s tmto vrokom shlasilon neshlas vyjadrilo 14% tudentov a s vrokom plne neshlasilo 7% tudentov. Na

vrok neodpovedalo 1% tudentov a 16% optanch nevedelo reagova.

-

1% 4%

9%

32%44%

11%

Neodpovedal plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

1%

7%14%

24%38%

16%

plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

6

ujci mi vdy poskytol dostaton sptn ne shlasilo 32% tudentov. iastone

vrokom plne neshlasili 4% optanch. eodpovedalo a 4% nevedeli vyjadri svoj postoj

ujci mi adekvtne vysvetlil klady a nedostatky mojej prce na predmete

ujci mi adekvtne vysvetlil klady a nedostatky mojej 8 vidme, e 38% tudentov reagovalo

tmto vrokom shlasilo iastone. vrokom plne neshlasilo 7% tudentov. Na

iastone neshlasm

iastone neshlasm

Graf 9 Vaka hodnoteniu a sptnej vzbe od vyunejasn

Najastejou reakciou na vrok pochopil, o mi bolo nejasns vrokom plne shlasili a 29S vrokom iastone neshlasilo 12% tudentov a plne neshlasilo 8% optanch. Na vrok neodpovedalo 1% tudentov a 13% tudentov nevedelo vyjadri

3 Predmet hodnotenia: KONTAKT A Graf 10 Poas tdia predmetu vyuak som mal dodaton otzky, poradil mi

Graf 10 zobrazuje postoje tudentov komunikoval, ke bolo potrebn a ak som mal dodatoplne shlasilo 50% a iastovyjadrilo 8% tudentov a s vrokom plne neshlasilo 5tudentov nevedelo odpoveda

Neodpovedal

iastone shlasm

Neodpovedal

iastone shlasm

aka hodnoteniu a sptnej vzbe od vyuujceho som pochopil,

astejou reakciou na vrok Vaka hodnoteniu a sptnej vzbe od vyuo mi bolo nejasn bol shlasn postoj. Graf 9 zobrazuje 38% tudentov, ktor

vrokom plne shlasili a 29% tudentov, ktor s tmto vrokom shlasili ne neshlasilo 12% tudentov a plne neshlasilo 8% optanch. Na vrok

neodpovedalo 1% tudentov a 13% tudentov nevedelo vyjadri svoj postoj.

3 Predmet hodnotenia: KONTAKT A KOMUNIKCIA S VYUUJCIM

as tdia predmetu vyuujci so mnou komunikoval, ke bolo potrebn an otzky, poradil mi

tudentov k vroku Poas tdia predmetu vyu bolo potrebn a ak som mal dodaton otzky, poradil mi.

iastone shlasilo 27% tudentov. iastone neshlasn postoj vrokom plne neshlasilo 5% optanch.

tudentov nevedelo odpoveda.

-1%

8%12%

29%38%

13%

Neodpovedal plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

0% 5%8%

27%

50%

10%

Neodpovedal plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

7

jceho som pochopil, o mi bolo

aka hodnoteniu a sptnej vzbe od vyuujceho som 9 zobrazuje 38% tudentov, ktor

tmto vrokom shlasili iastone. ne neshlasilo 12% tudentov a plne neshlasilo 8% optanch. Na vrok

svoj postoj.

UJCIM

bolo potrebn a

as tdia predmetu vyuujci so mnou n otzky, poradil mi. S vrokom

ne neshlasn postoj % optanch. 10% optanch

iastone neshlasm

iastone neshlasm

Graf 11 Ke bolo potrebn, bolo

Graf 11 zobrazuje postoje tudentov s vyuujcim. S vrokom plne shlasilo 49%neshlasn postoj prejavilo 10optanch tudentov nevedelo odpoveda

4 Predmet hodnotenia: ROZVRH A VEDENIE HODN Graf 12 Hodiny prebiehali pod

Najastejou reakciou na vrok a rozvrhu bol shlasn postoj. shlasili a 24% tudentov, ktor sneshlasilo 6% tudentov a plne neshlasili 4% optanch. 4% tudentov nevedeli vyjadrisvoj postoj k vroku.

Neodpovedal

iastone shlasm

62%

Neodpovedal

iastone shlasm

bolo potrebn, bolo ahk skontaktova sa s vyuujcim

tudentov k vroku Ke bolo potrebn, bolo ahk skontaktovavrokom plne shlasilo 49% a iastone shlasilo 27% tudentov.

10% tudentov a s vrokom plne neshlasili 4optanch tudentov nevedelo odpoveda.

4 Predmet hodnotenia: ROZVRH A VEDENIE HODN

poda harmonogramu akademickho roka a rozvrhu

astejou reakciou na vrok Hodiny prebiehali poda harmonogramu akademickho roka bol shlasn postoj. Graf 12 zobrazuje 62% tudentov, ktor s

ktor s tmto vrokom shlasili iastone. S neshlasilo 6% tudentov a plne neshlasili 4% optanch. 4% tudentov nevedeli vyjadri

0% 4%

10%

27%

49%

10%

plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

0% 4%

6%

24%

62%

4%

Neodpovedal plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

8

ahk skontaktova sa ne shlasilo 27% tudentov. iastone

4% optanch. 10%

a harmonogramu akademickho roka a rozvrhu

a harmonogramu akademickho roka 12 zobrazuje 62% tudentov, ktor s vrokom plne

vrokom iastone neshlasilo 6% tudentov a plne neshlasili 4% optanch. 4% tudentov nevedeli vyjadri

iastone neshlasm

iastone neshlasm

Graf 13 Na prpadn zmeny som bol upozornen vdy v dostato

Graf 13 zobrazuje postoje tudentov dostatonom predstihu. S vrokom plne shlasilo 68% aiastone neshlasn postoj vyjadrilo 7% tudentov aoptanch. 3% optanch tudentov nevedeli odpoveda

Graf 14 Predmet bol veden dobre a prebiehal bez v

Graf 14 vyjadruje postoje tudentov vch akost. S vrokom plne shlasilo 61% aiastone neshlasn postoj vyjadrilo 5% tudentov aoptanch. 3% optanch tudentov nevedeli odpovedaneodpovedalo.

Neodpovedal

iastone shlasm

Neodpovedal

iastone shlasm

Na prpadn zmeny som bol upozornen vdy v dostatonom predstihu

tudentov k vroku Na prpadn zmeny som bol upozornen vdy v vrokom plne shlasilo 68% a iastone shlasilo

ne neshlasn postoj vyjadrilo 7% tudentov a s vrokom plne neshlasili 4% optanch. 3% optanch tudentov nevedeli odpoveda.

Predmet bol veden dobre a prebiehal bez vch akost

tudentov k vroku Predmet bol veden dobre a prebiehal bez vrokom plne shlasilo 61% a iastone shlasilo 25% tudentov.

ne neshlasn postoj vyjadrilo 5% tudentov a s vrokom plne neshlasilo tie 5% optanch tudentov nevedeli odpoveda a 1% tudentov na otzku

0% 4% 7%

18%

68%

3%

plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

1% 5% 5%

25%

61%

3%

Neodpovedal plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

9

nom predstihu

Na prpadn zmeny som bol upozornen vdy v ne shlasilo 18% tudentov.

vrokom plne neshlasili 4%

Predmet bol veden dobre a prebiehal bez ne shlasilo 25% tudentov.

vrokom plne neshlasilo tie 5% 1% tudentov na otzku

iastone neshlasm

iastone neshlasm

5 Predmet hodnotenia: TUDIJN MONOSTI Graf 15 Sluby a monosti univerzitnej kninice boli vzhsvislosti s predmetom posta

Najastejou reakciou na vrok moje potreby v svislosti s predmetom posta15, 37% tudentov reagovalo na dan vrokvrokom shlasilo iastone. neshlasilo 10% tudentov. Na vrok nevedelo odpoveda

Graf 16 V prpade potreby som mal prstup k IT zdrojom a zariadeniam

Graf 16 zobrazuje postoje tudentov zdrojom a zariadeniam. S vrokom plne shlasilo 41% aiastone s vrokom neshlasilo 11% tudentov a plne neshlasilo 7% optanch. 15% tudentov nevedelo vyjadri postoj k

Neodpovedal

iastone shlasm

Neodpovedal

iastone shlasm

5 Predmet hodnotenia: TUDIJN MONOSTI

15 Sluby a monosti univerzitnej kninice boli vzhadom na mojesvislosti s predmetom postaujce

astejou reakciou na vrok Sluby a monosti univerzitnej kninice boli vzhmoje potreby v svislosti s predmetom postaujce bol shlasn postoj. Ako vidme z

reagovalo na dan vrok plnm shlasom a 28% optanch sne. iaston neshlas vyjadrilo 13% tudentov a

neshlasilo 10% tudentov. Na vrok nevedelo odpoveda 12% tudentov.

V prpade potreby som mal prstup k IT zdrojom a zariadeniam

tudentov k vroku V prpade potreby som mal prstup k IT vrokom plne shlasilo 41% a iastone shlasilo 26% tudentov.

vrokom neshlasilo 11% tudentov a plne neshlasilo 7% optanch. 15% postoj k danmu vroku.

0%

10%

13%

28%

37%

12%

Neodpovedal plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

0%

7%11%

26%41%

15%

Neodpovedal plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

10

adom na moje potreby v

Sluby a monosti univerzitnej kninice boli vzhadom na bol shlasn postoj. Ako vidme z Grafu

% optanch s tmto n neshlas vyjadrilo 13% tudentov a s vrokom plne

12% tudentov.

V prpade potreby som mal prstup k IT zdrojom a zariadeniam

V prpade potreby som mal prstup k IT ne shlasilo 26% tudentov.

vrokom neshlasilo 11% tudentov a plne neshlasilo 7% optanch. 15%

iastone neshlasm

iastone neshlasm

Graf 17 V prpade potreby mi bol umonen odborne vybavench miestnost

Graf 17 vyjadruje postoje tudentov k pecilnemu vybaveniu i do odborne vybavench miestnost. 29% a iastone shlasilo 22% tudentov. plne neshlasilo tie 12% optanch. 25% tudentov nevedelo vyjadrivroku.

6 Predmet hodnotenia: OSOBN ROZVOJ Graf 18 Vaka predmetu som sa zdokonalil vo vystupovan a prezentovan svojich nzorov

Graf 18 vyjadruje postoje tudentov vystupovan a prezentovan svojich nzorov. shlasilo 29% tudentov. 13% tudentov splne neshlasilo. 12% tudentov nevedelo vyjadripostoj nevyjadrilo.

Neodpovedal

iastone shlasm

23%

Neodpovedal

iastone shlasm

V prpade potreby mi bol umonen prstup k pecilnemu vybaveniu odborne vybavench miestnost

tudentov k vroku V prpade potreby mi bol umonen prstup i do odborne vybavench miestnost. S vrokom plne shlasilo

ne shlasilo 22% tudentov. iastone s vrokom neshlasilo 12% tudentov a plne neshlasilo tie 12% optanch. 25% tudentov nevedelo vyjadri

Predmet hodnotenia: OSOBN ROZVOJ

aka predmetu som sa zdokonalil vo vystupovan a prezentovan svojich

tudentov k vroku Vaka predmetu som sa zdokonalil vo vystupovan a prezentovan svojich nzorov. S vrokom plne shlasilo 23% ashlasilo 29% tudentov. 13% tudentov s vrokom iastone neshlasilo a

% tudentov nevedelo vyjadri postoj k danmu vroku

0%

12%

12%

22%29%

25%

plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

14%

9%

13%

29%

23%

12%

Neodpovedal plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

11

prstup k pecilnemu vybaveniu i do

mi bol umonen prstup vrokom plne shlasilo

vrokom neshlasilo 12% tudentov a plne neshlasilo tie 12% optanch. 25% tudentov nevedelo vyjadri postoj k danmu

aka predmetu som sa zdokonalil vo vystupovan a prezentovan svojich

aka predmetu som sa zdokonalil vo vrokom plne shlasilo 23% a iastone

ne neshlasilo a 9% optanch danmu vroku a 14% svoj

iastone neshlasm

iastone neshlasm

Graf 19 Moje komunikan schopnosti sa zdokonalili

Graf 19 vyjadruje postoje tudentov S vrokom plne shlasilo 22% as vrokom iastone neshlasilo avyjadri postoj k danmu vroku a Graf 20 Po absolvovan predmetu dokem vyrieis predmetom vuby

Z Grafu 20 vidme, e 22% optanch tudentov vyjadrilo pln shlas sabsolvovan predmetu dokem vyriei37% optanch tudentov s vrokom neshlas s vrokom prejavilo 5% tudentov, prineodpovedalo.

22%

Neodpovedal

iastone shlasm

22%

Neodpovedal

iastone shlasm

n schopnosti sa zdokonalili

tudentov k vroku Moje komunikan schopnosti sa zdokonalili. vrokom plne shlasilo 22% a iastone s nm shlasilo 29% tudentov. 13% tudentov

ne neshlasilo a 10% optanch neshlasilo plne. 12% tudedanmu vroku a 14% svoj postoj nevyjadrilo.

Po absolvovan predmetu dokem vyriei problmy a akosti svisiace

Grafu 20 vidme, e 22% optanch tudentov vyjadrilo pln shlas sabsolvovan predmetu dokem vyriei problmy a akosti svisiace s predmetom vu

vrokom iastone shlasilo a 12% iastone neshlasilo. pvrokom prejavilo 5% tudentov, priom 11% nevedelo vyjadri

14%

10%

13%

29%

22%

12%

plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

14% 5%

12%

37%

11%

Neodpovedal plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

12

n schopnosti sa zdokonalili. nm shlasilo 29% tudentov. 13% tudentov

10% optanch neshlasilo plne. 12% tudentov nevedelo

akosti svisiace

Grafu 20 vidme, e 22% optanch tudentov vyjadrilo pln shlas s vrokom Po akosti svisiace s predmetom vuby.

ne neshlasilo. pln om 11% nevedelo vyjadri svoj postoj a 14%

iastone neshlasm

iastone neshlasm

7 Predmet hodnotenia: CELKOV HODNOTENIE

Graf 21 Vo veobecnosti som bol s vu

Najastejou odpoveou na vrok shlasn postoj. Ako vidme z shlasom a 27% optanch svyjadrilo 7% tudentov a s vrokom plne neshlasili 3% tudentov. Na vrok nevedeli odpoveda 3% tudentov a 14% optanch na Svoje nvrhy a odporotvorenej otzke. Iba zopr zvyskytujce nvrhy v dotaznkoch uvdzame v Tabuka 1 Nvrhy, postrehy, odpor

Najastejie sa vyskytujce nvrhy, postrehy, odporVuba -v

-zatraktvni-

Hodnotenie a sptn vzba

-dslednejie overovanie nau

Kontakt a komunikcia s vyuujcim

-zlepi

Rozvrh a vedenie hodn

-nenasadzova-dodriava-upozorni

tudijn monosti

-pouva-zlepi-poskytndostupnos-sprstupni(wifi)-realizova

Osobn rozvoj - Celkov hodnotenie

-zavies-zavies-prepja

46%

Neodpovedal

iastone shlasm

7 Predmet hodnotenia: CELKOV HODNOTENIE

Vo veobecnosti som bol s vubou predmetu spokojn

na vrok Vo veobecnosti som bol s vubou predmetu spokojn shlasn postoj. Ako vidme z Grafu 21, 46% tudentov reagovalo na dan vrok

% optanch s tmto vrokom shlasilo iastone. vrokom plne neshlasili 3% tudentov. Na vrok nevedeli 4% optanch na neodpovedalo.

odporania pre zvenie kvality vuby uviedli tudenti votvorenej otzke. Iba zopr z nich sa slovne vyjadrilo na danom priestore. Naj

dotaznkoch uvdzame v Tabuke 1.

ka 1 Nvrhy, postrehy, odporania pre zlepenie tdia na univerzite

astejie sa vyskytujce nvrhy, postrehy, odporaniavia zainteresovanos a zujem zo strany vyuzatraktvni prednky prejavi zainteresovanos dslednejie overovanie nauenho opakovanm

zlepi prstup k tudentom

nenasadzova dve 3-hodinov prednky za seboudodriava zaiatok a koniec hodiny upozorni v predstihu o zmene v rozvrhu prp. zruen vupouva viac nzornch pomcok (mapy, grafy, filmy azlepi vybavenie kninice poskytn tudijn materil (skript a pod.) a

dostupnos odporanej literatry sprstupni internet aj mimo vntornch priestorov budovy

(wifi) realizova vubu v potaovch miestnostiach zavies povinn telesn vchovu, portov hryzavies exkurzie a mimokolsk aktivity k predmetuprepja teriu s praxou

14% 3%

7%

27%

3%

Neodpovedal plne neshlasm iastone neshlasm

iastone shlasm plne shlasm neviem

13

bou predmetu spokojn bol reagovalo na dan vrok plnm

ne. iaston neshlas vrokom plne neshlasili 3% tudentov. Na vrok nevedeli

by uviedli tudenti v poslednej, ilo na danom priestore. Najastejie sa

ania pre zlepenie tdia na univerzite

ania zujem zo strany vyuujcich

enho opakovanm

hodinov prednky za sebou

rozvrhu prp. zruen vuby viac nzornch pomcok (mapy, grafy, filmy a pod.)

pod.) a zabezpei

internet aj mimo vntornch priestorov budovy

ovch miestnostiach

povinn telesn vchovu, portov hry predmetu

iastone neshlasm

14

Sumarizcia vsledkov Hodnotenie kvality vzdelvania a pedaggov tudentmi poskytuje vznamn sptn vzbu v procese skvalitovania vuby na Filozofickej fakulte Univerzity Kontantna Filozofa v Nitre. V snahe zmapova vnmanie kvality vzdelvania tudentmi sme preto zisovali nielen celkov spokojnos tudentov s vubou a pedaggmi, ale premetom hodnotenia sa stali i iastkov kov oblasti: vuba, hodnotenie a sptn vzba, kontakt a komunikcia s vyuujcim, rozvrh a vedenie hodn, tudijn monosti a osobn rozvoj tudentov. Z predchdzajcej analzy vsledkov prieskumu meme vyvodi nasledujce zvery. V oblasti vuby prejavili tudenti celkov spokojnos s vysvetovanm uebnej ltky zo strany pedaggov, no menej spokojn s so spsobom vedenia hodn. Poda nvrhov, ktor uviedli v otvorenej otzke na konci dotaznka, by uprednostnili atraktvnejie hodiny, viu zainteresovanos prednajcich a ich schopnos vzbudi zujem o predmet. Prstup k hodnoteniu zo strany pedaggov povauj tudenti v prevanej miere za adekvtny a frov, sptn vzbu za dostaton. Ist nedostatky mono na zklade analzy vsledkov prieskumu identifikova v oblasti bliej pecifikcie kladov a nedostatkov prce tudenta na predmete zo strany pedagga. tudenti by uvtali dslednejie overovanie nauenho opakovanm. Kontakt a komunikciu s vyuujcim poas tdia hodnotili tudenti ako postaujci, no prejavili potrebu zlepenia celkovho prstupu pedaggov k tudentom. Vyuujci by mali viac komunikova, a to najm mimo hodn priamej vuby. tudenti v prieskume prejavili spokojnos s rozvrhom a priebehom vuby. Hodiny prebiehaj poda rozvrhu, vyuujci repektuj platn harmonogram akademickho roka a na prpadn zmeny upozoruj tudentov vas. Ist rezervy mono identifikova najm v nasadzovan viacerch blokov toho istho predmetu za sebou. tudijn monosti s poda vyjadrenia tudentov menej postaujce. Uvtali by astejie pouvanie nzornch pomcok, lepiu dostupnos uebnch textov a skrpt a dostupnos odporanej literatry v univerzitnej kninici. Zrove treba poznamena, e nezanedbaten as optanch sa k otzkam svisiacim so tudijnmi monosami nevedela vyjadri, o je pravdepodobne odrazom toho, e tudenti zva erpaj z prednok a iba mlo vyuvaj sluby kninice. Z realizovanho prieskumu vyplva, e tudenti nevedia celkom jasne identifikova mieru vplyvu vuby na celkov osobn rast a zdokonalenie ich komunikanch schopnost. V prieskume sa vyskytli i vyjadrenia, ktor naznauj neschopnos rieenia problmov svisiacich s predmetom vuby a rezervy v prepjan terie a praxe. S vubou predmetov na Filozofickej fakulte UKF v Nitre je v celku spokojnch 73% optanch tudentov. Prostrednctvom realizovanho prieskumu sa nm tak iastone podarilo identifikova siln i slab strnky vzdelvania na FF UKF v Nitre, ktor sa stan vchodiskom pre zvyovanie kvality vzdelvania na fakulte v alom obdob.

prof. PaedDr. Bernard Garaj, PhD. dekan FF UKF v Nitre

Vypracovali: doc. PhDr. Jarmila Jurov, PhD. Mgr. Emlia Janecov, PhD.