10
Principi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 3.11.2015 11:00 / 62 3 3.11.2015 11:00 / 62 4 Literatura Borislav Jošanov - Osnovi elektronskog poslovanja, Visoka Poslovna škola, Novi Sad, 2009. Emilija Vuksanović - Elektronski sistemi plaćanja, Ekonomski Fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2009. 3.11.2015 11:00 / 62 5 Bodovi Prisustvo na predavanjima i vežbama (više od 2/3) – 5 bodova Kolokvijum – 30 bodova Rad na vežbama – 10 bodova Izrada studije slučaja – 10 bodova Pismeni ispit – 45 bodova 3.11.2015 11:00 / 62 6 elektronsko poslovanje elektronska trgovina Internet trgovina EDI SEP EFT Web Trgovina 3.11.2015 11:00 / 62 7

Principi i okruženje mrežne ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 3.11.2015 11:00 3 / 62 3.11.2015 11:00 4 / 62 Literatura • Borislav

  • Upload
    doque

  • View
    259

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Principi i okruženje mrežne ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 3.11.2015 11:00 3 / 62 3.11.2015 11:00 4 / 62 Literatura • Borislav

Principi i okruženje mrežne ekonomije

Dr Borislav Jošanov

3.11.2015 11:00 / 623

3.11.2015 11:00 / 624

Literatura

• Borislav Jošanov - Osnovi elektronskogposlovanja, Visoka Poslovna škola, Novi Sad, 2009.

• Emilija Vuksanović - Elektronski sistemiplaćanja, Ekonomski Fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2009.

3.11.2015 11:00 / 625

Bodovi

• Prisustvo na predavanjima i vežbama (više od 2/3) – 5 bodova

• Kolokvijum – 30 bodova

• Rad na vežbama – 10 bodova• Izrada studije slučaja – 10 bodova• Pismeni ispit – 45 bodova

3.11.2015 11:00 / 626

elektronsko poslovanje

elektronska trgovina

Internet trgovina

EDI

SEP

EFT

Web

Trgovina

3.11.2015 11:00 / 627

Page 2: Principi i okruženje mrežne ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 3.11.2015 11:00 3 / 62 3.11.2015 11:00 4 / 62 Literatura • Borislav

3.11.2015 11:00 / 628

Pojam e-poslovanja

• prvi pojam elektronskog poslovanja (e-business)koristi IBM 1997. godine

• označava svaku vrstu razmene poslovnih transakcija u kojoj strane učestvuju elektronskim putem, preko računarskih mreža, umesto razmene klasičnih dokumenata ili direktnih fizičkih kontakata

• izvori elektronskog poslovanja nalaze se u elektronskoj trgovini

3.11.2015 11:00 / 629

Elektronska trgovina• segment svog sledbenika, e-poslovanja

• e-trgovina (e-commerce) obuhvata preduzimanje trgovinskih aktivnosti pomoću računara i telekomunikacionih mreža

• razmena informacija, podataka i vrednosti između dve ili više strana

• procesi prenosa vlasništva nad određenim

proizvodima ili prava da se koriste dobra ili usluge

• završava se kada obe strane postignu dogovor o kupovini i prodaji

3.11.2015 11:00 / 6210

Elektronske transakcije

• elektronske transakcije sutrgovinske razmene izmeđudve strane u svim fazamaposla koje se sprovodeelektronskim putem

3.11.2015 11:00 / 6211

Deset “zapovesti” elektronske trgovineSledeća velika stvar nije nikada ono što očekujemo!Loš menadžer klasične ekonomije biće loš menadžer nove ekonomije!Jednog dana email možda neće biti besplatan!Mladost nije isto što i inteligencija!Ono što je moderno ne mora biti i profitabilno!Lokacija na Webu nije isto što i radnja!Niko ne želi kupiti hleb preko Interneta!Voće sa niskih grana već je odavno neko pobrao!Deca će odlučivati o tome kojim ćemo se tehnologijama koristiti u budućnosti!Internet može razviti, ali i uništiti svaku kompaniju!

3.11.2015 11:00 / 6212

Alan Turing1912 - 1954

osnivač računarskih nauka, vizionar, filozof, matematičar i razbijač

šifarskih kodova

razvio Bombu, računarsku mašinu koja je dešifrovala Enigmutvorac Turingove mašine i Turingovogtesta za mašinsku inteligenciju

3.11.2015 11:00 / 6213

Vannevar Bush1894-1974

• direktor nacionalnog Ureda za naučna istraživanja SAD

• 1945. napisao programski esej ‘As We May Think’u kojem opisuje Memex,teorijsku mašinu koja je inspirisala tvorce Interneta

Page 3: Principi i okruženje mrežne ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 3.11.2015 11:00 3 / 62 3.11.2015 11:00 4 / 62 Literatura • Borislav

3.11.2015 11:00 / 6214

Nastanak računarskih mreža: MIT

• ‘61: prvi rad o mrežama sa paketnim prenosom

• povezani računari u Kaliforniji i Kembridžu

• ‘62: objavljen memorandum o galaktičkoj mreži

3.11.2015 11:00 / 6215

J. C. R. Licklider1915-1990

radeći na ARPAnet projektu definisao standardizacijuveza grupe različitih računarskih sistema,tj. galaktičku mrežu

3.11.2015 11:00 / 6216

DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) projekat

• Pokrenulo je ministarstvo odbrane SAD 1963. godine

• Vojni projekat: mreža sa distribuiranom kontrolom

• Može funkcionisati u slučaju da su neki čvorovi i veze izbačeni iz upotrebe

• Vode ga stručnjaci sa MIT

3.11.2015 11:00 / 6217

Paul Baran

rođen 1926. u Poljskojtvorac ideje o distribuiranoj mreži i ‘packet switching’prenosa (slanje u blokovima sa naknadnim spajanjem)

3.11.2015 11:00 / 6218

Larry Roberts

• ‘otac’ ARPAneta• od 1965. (sa 29 godina)vodio je tim inženjera uovom projektu

• glavni arhitekta Interneta

3.11.2015 11:00 / 6219

Interface Message Processor

Hardver za mrežu ARPAsa paketnim prenosomkonfigurisan 1969. godineprva veza: UCLA-StanfordPrvi ruteri: IMP

Page 4: Principi i okruženje mrežne ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 3.11.2015 11:00 3 / 62 3.11.2015 11:00 4 / 62 Literatura • Borislav

3.11.2015 11:00 / 6220

Douglas Engelbert

rođen 1925. godine, vizionaru ’60-im izmislio miša i pisao o online konferencijama i kolaboraciji u ARPA projektu razvio NLS (oNLine System) kao podršku distribuiranoj kolaboraciji

3.11.2015 11:00 / 6221

Rezultat projekta• Krajem 60-ih 12 univerziteta umreženo sa

prenosom od 56KB/s• Formirana mreža univerziteta ARPA• Glavni rezultat: elektronska pošta Ray

Tomlinsona

3.11.2015 11:00 / 6222

Bob Metcalfe

•rođen 1946. u Bruklinu, NY•tvorac Ethernet mreža kao nadgradnje Aloha mreža

3.11.2015 11:00 / 6223

Nastanak ARPANET-a• Godine 1970. na ARPA mrežu priključena

ALOHANet sa Havaja • Godine 1971. nastaje ARPANET

3.11.2015 11:00 / 6224

Vinton Cerf• završio Stanford 1965. godine

•‘otac’ Interneta• jedan od koautora TCP/IP protokola

• glavni strateg Interneta za MCI WorldCom

3.11.2015 11:00 / 6225

TCP/IP• 1974. pojavljuje se opis protokola TCP/IP,

nosioca otvorene arhitekture• TCP (Transmission Control Protocol - poruke

prenosi u nepromenjenom obliku) i IP (Internetworking Protocol – zadužen je za komunikaciju između mreža)

• Standardni protokol DoD od 1980. godine• Pojavio se u fizičkom obliku 1982. a uključen u

ARPANET 1983. godine

Page 5: Principi i okruženje mrežne ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 3.11.2015 11:00 3 / 62 3.11.2015 11:00 4 / 62 Literatura • Borislav

3.11.2015 11:00 / 6226

‘Rođenje’ Interneta• 2. septembra 1969. pušten prvi ruter na

UCLA univerzitetu• 20. oktobra 1969. uspostavljena prva

komunikacija na relaciji UCLA - Stanford

3.11.2015 11:00 / 6227

Elektronska pošta

• Izdvojena je iz ARPANET-a 1981. godine pod nazivom CSNet

• U Velikoj Britaniji JANET 1984. godine • U SAD NSFNet 1986. godine kao mreža

univerziteta SAD – iz nje nastala elektronska pošta Interneta

3.11.2015 11:00 / 6228

Nastanak Interneta (1)

• Godine 1984. ARPANET se razdvaja na civilnu ARPAnet i vojnu MILNET

• Godine 1986. na ARPAnet se priključuje mreža super-računara NSFNET

• Počinje priključenje privatnih mreža velikih kompanija

• Godine 1992. priključeno milion računara• Početkom 2000. preko 10 miliona računara• Svake godine dvostruko više korisnika

3.11.2015 11:00 / 6229

Nastanak Interneta (2)• Početkom '90-ih godina: komercijalne

računarske mreže (Compuserve, AOL...)• Akademska mreža postaje komercijalna• Njihovim povezivanjem nastaje mreža mreža:

Internet• Kontrola i upravljanje saobraćajem Interneta:

Nacionalna agencija za bezbednost SAD - NSA

3.11.2015 11:00 / 6230

Ted Nelson

vođa nezavršenog Xanadu projekta globalnog sistema izdavaštvauveo pojam ‘hipertekst’uticajan u svetu računarstva sa obično suprotnim stavovima

3.11.2015 11:00 / 6231

Centar za visokoenergetsku fiziku

Page 6: Principi i okruženje mrežne ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 3.11.2015 11:00 3 / 62 3.11.2015 11:00 4 / 62 Literatura • Borislav

3.11.2015 11:00 / 6232

Tim Beerners Lee• Englez, diplomirao na Oxfordu 1980. godine

• radi na MIT• 1990. u Cernu napisao HTTP i browser za WorldWideWeb po konceptu W3C

• 1991. razvio softver za WorldWideWeb server

3.11.2015 11:00 / 6233

Marc Andreesen

• razvio Mosaic, prvi browser sa dobrom podrškom grafici, za Unix, Mac i Windows

• iz njega nadgradio Netscape browser, komercijalni (sa SSL kriptografijom) i osnovni server

3.11.2015 11:00 / 6234

Ekspanzija Interneta• 21.12.1994. lansiran Netscape

Browser, za 6 meseci prodat u više od 5 miliona primeraka

• 1994. Hotwired.com: prvi oglasi podržani banerima

• Microsoft je Internet Explorer uključio u operativni sistem Windows

• Google 2008. indeksira bilion web stranica

3.11.2015 11:00 / 6235

• 1995-2000. e-commerce I: pionirski period,više hiljada dot-com firmi sa finansijskim kapitalom od preko 125 milijardi dolara

• 2000. na Internet povezano oko 350 milionaračunara, a zabeležen je trend rasta od oko45% godišnje

• april 2000. akcije NASDAQ pale za 10%• april 2000./juni 2001. godine 564 dot-

kompanija bankrotiralo• 2001. počinje e-commerce II: nastaju

profitabilne i inovativne firme

Razvoj e-trgovine

3.11.2015 11:00 / 6236

Internet danas

• 2001. oko 4 milijarde HTML stranicaraspoloživih na Internetu, a svaki dan namrežu stiže još 7 miliona novih stranica

• 2006. u svetu zabeleženo više od milijardu korisnika Interneta

• 2009. u svetu oko 1.670.000.000 korisnika • 2014. procena: 2.925.250.000 korisnika

3.11.2015 11:00 / 6237

Page 7: Principi i okruženje mrežne ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 3.11.2015 11:00 3 / 62 3.11.2015 11:00 4 / 62 Literatura • Borislav

3.11.2015 11:00 / 6238 3.11.2015 11:00 / 6239

WORLD INTERNET USAGERegion Population Internet Penetration Growth

2015. Users 2000-2015

Africa 1,158,353,014 318,633,889 27.5 % 6,958.2%

Asia 4,032,654,624 1,405,121,036 34.8 % 1,129.3 %

Europe 827,566,464 582,441,059 70.4 % 454.2 %

Middle East 236,137,235 113,609,510 48.1 % 3,358.6 %

N. America 357,172,209 310,322,257 86.9% 187.1%

L. America 615,583,127 322,422,164 52.4 % 1,684.4 %

Australia & O. 37,157,120 26,789,942 72.1 % 251.6 %

WORLD 7,264,623,793 3,079,339,857 42.4 % 753.0 %

3.11.2015 11:00 / 6240 3.11.2015 11:00 / 6241

RB Država Korisnici Rast Korisnici Udeo

Interneta % % %1 Kina 642,261,240 4% 47.4% 21.97%

2 USA 280,742,532 7% 87.4% 9.58%

3 Indija 243,000,000 14% 19.7% 8.33%

4 Japan 109,626,672 8% 86.2% 3.74%

5 Brazil 109,773,650 7% 54.2% 3.69%

6 Rusija 87,476,747 10% 61.4% 2.89%

7 Nemačka 71,727,551 2% 86.6% 2.46%

8 Nigerija 70,300,000 16% 39.7% 2.30%

9 Velika Britanija 57,266,690 3% 89.8% 1.95%

10 Francuska 55,221,000 3% 83.3% 1.90%

Najveći korisnici Interneta

3.11.2015 11:00 / 6242

61.4 % Russia

68.6 %TOTAL Europe

41.8 % Ukraine

56.7 % Turkey

75.5 % Slovenia

65.3 % Serbia

95.1 % Norway

95.7 %Netherlands

56.8 % Montenegro

61.2 % Macedonia

70.9 % Croatia

67.9 % Bosnia-Herzegovina

60.1 % Albania

% Population(Penetration)EUROPE

3.11.2015 11:00 / 6243

Nova ekonomija• Tehno-ekonomska paradigma• Aktuelna je od 1997. godine• Osnova velike ekspanzije post-industrijskog

društva u primeni ICT• Internet proglašen opštim dobrom čovečanstva• Poslovno okruženje izloženo stalnoj

neizvesnosti i velikim promenama

• Brzina reagovanja je postala neminovnost

• Novi izvor prihoda predstavljaju informacije i znanje

Page 8: Principi i okruženje mrežne ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 3.11.2015 11:00 3 / 62 3.11.2015 11:00 4 / 62 Literatura • Borislav

3.11.2015 11:00 / 6244

Dva modela reagovanja• manje skloni korenitim izmenama uključuju

nova znanja i dostignuća u postojeće modele poslovanja

• radikalnije kompanije stvaraju nove modele poslovanja prilagođene novom ambijentu svetskog tržišta

3.11.2015 11:00 / 6245

Odnos klasične i nove ekonomije

• poslovno okruženje iz lokalnog i fizičkog ambijenta prelazi u globalni i virtuelni

• fizički i opipljivi poslovni resursi prelaze sve više u mrežni ambijent i postaju neopipljivi

• periodične i postupne promene dobijaju veliku brzinu i postaju stalne i nepredvidive

• masovna proizvodnja se zamenjuje sa pojedinačnom, prema željama pojedinaca

• fizička infrastruktura poslovanja postaje mrežna i elektronska

3.11.2015 11:00 / 6246

Organizacione promene• tradicionalna hijerarhijska organizacija

poslovanja zamenjuje se novom organskom, modularnom i virtuelnom

• umesto tradicionalnih modela nastaju inovativni

• strategija poslovanja prelazi sa lanca na mreže vrednosti

• novi modeli upravljanja zahtevaju nove menadžerske profile

• razvijaju se nove metrike analize uspešnosti 3.11.2015 11:00 / 6247

Načela nove ekonomije• Kompleksnost: veliki broj komponenti,

neuređenost, otvorenost i holistički pristup sistemu

• Haos: potrebno stvaralaštvo u rešavanju i ispitivanju novih odnosa

• Sinergija: udruživanjem se dobijaju efekti veći od zbira efekata onih koji se udružuju

3.11.2015 11:00 / 6248

Društvene osnove za primenu ET

• Kvalitet informaciono-komunikacione infrastrukture

• Nivo ekonomskog razvoja• Kulturni nivo društva• Pravna regulativa za ovakav način rada

3.11.2015 11:00 / 6249

kultura

ekonomski faktori

pravotehničkainfrastruktura

potrebno

stanje

Švajcarska 2004.

Page 9: Principi i okruženje mrežne ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 3.11.2015 11:00 3 / 62 3.11.2015 11:00 4 / 62 Literatura • Borislav

3.11.2015 11:00 / 6250

E-spremnost

• prihvatanje kupaca i kompanija (25%)• povezanost i tehnološka infrastruktura (20%)• poslovno okruženje (15%)• društveno i kulturno okruženje (15%)• vladina politika i vizije (15%)• zakonsko okruženje (10%)

3.11.2015 11:00 / 6251

Networked Readiness Index 2014Rank Country/Economy Value 2014 rank

1 Singapore 6.0 22 Finland 6.0 1

3 Sweden 5.8 34 Netherlands 5.8 4

5 Norway 5.8 56 Switzerland 5.7 6

7 United States 5.6 78 United Kingdom 5.6 9

9 Luxemourg 5.6 710 Japan 5.6 11

3.11.2015 11:00 / 6252

NRI Ex-Yu države

Rang Država Index37 Slovenija 4.647 Makedonija 4.4 54 Hrvatska 4.356 Crna Gora 4.377 Srbija 4.0

Bosna & Hercegovina n/r

3.11.2015 11:00 / 6253

ekonomski

društveni

inrastruktura

dostupnost

veštine

individualno

poslovno

vlada

pokreta či

okruženje

uticaji

spremnost koriš ćenje

Podindeksi NRI

3.11.2015 11:00 / 6254

Rangovi Srbije prema podindeksima Ipodindeks okruženja – 100

političko i zakonsko – 110poslovno i inovativno – 84

podindeks spremnosti – 48infrastruktura i digitalni sadržaji - 42dostupnost – 61veštine – 66

3.11.2015 11:00 / 6255

Rangovi Srbije prema podindeksima II

podindeks korišćenja – 88individualno korišćenje – 55poslovno korišćenje - 126vladine usluge - 111

podindeks uticaja – 89ekonomski uticaji – 80društveni uticaji – 90

Page 10: Principi i okruženje mrežne ekonomije - · PDF filePrincipi i okruženje mrežne ekonomije Dr Borislav Jošanov 3.11.2015 11:00 3 / 62 3.11.2015 11:00 4 / 62 Literatura • Borislav

3.11.2015 11:00 / 6256

inrastruktura

dostupnost

veštine

političko i zakonsko okruženje

poslovno korišćenje

korišćenjevlade

poslovno i inovativnookruženje

ekonomski uticaji

društveni uticaji

individualno korišćenje 3.11.2015 11:00 / 6257

Globalni indeks konkurentnosti

3.11.2015 11:00 / 6258

Organizacione promene pod uticajem EP

• obrade podataka u elektronskom poslovanju vrše se apriori i poslovni događaji slede nakon evidentiranih podataka i na osnovu njih

• ma kako razvojni tim široko uključio korisnike u razvoj, uvek će postojati oni koji smatraju da su u tome zaobiđeni ili nedovoljno konsultovani

• poslovanje se sve više seli sa klasične na elektronsku infrastrukturu

3.11.2015 11:00 / 6259

Očekivani problemi I

• informacije o greškama učinjenim u toku uvođenja brzo se uočavaju i šire među korisnicima

• trivijalna greška u funkcionisanju će oterati veliki broj kupaca

• organizacione granice između partnera u pružanju on-line usluga obično nisu precizno postavljene

• promene na tržištu nameću brze promene on-line sistema, tako da je razvojni postupak skoro stalno prisutan

• kompleksnost veza između partnera u on-line uslugama dovodi do grešaka u komunikaciji i birokratizacije, što usporava donošenja odluka

3.11.2015 11:00 / 6260

Očekivani problemi II• uvek će postojati oni koji smatraju da su u tome

zaobiđeni ili nedovoljno konsultovani i zbog toga dolazi do konflikta sa razvojnim timom

• pojedine aplikacije IS je potrebno ponovo kreirati, što može uticati na troškove i kašnjenje razvoja

• potrebno je uporediti da li su efekti sistema oni koji su bili planirani, a dužnost menadžera je da odrede šta će se i kako meriti

3.11.2015 11:00 / 6261

okruženje e-poslovanja, e-strategija i e-marketing

menadžment

aplikacije

tehnologija

administracijai agencije

gradjani/kompanije

e-vlada

e-poslovanjekompanija

ERP

komercijala

e-dizajn

e-radnjaodnosi sapartnerima

e-snabdevanje e-trgovina

poslovnipartner

kupac

CMS/DMS/portalB2BB2BB2C

upravljanje odnosimasa snabdeva čima: SRM

upravljanje odnosimasa kupcima: CRMe-organizacija

upravljanje lancimasnabdevanja

upravljanje lancimasnabdevanja

intranetInternetextranet

tehnologijaB2E/E2E

e-inženjering

razvoj i istraživanjei operacionalizacija