of 59 /59

PRIMĂRIA - primariasimeria.roprimariasimeria.ro/Aplicatii Online/Proceduri Operationale/Directia de Asistenta... · socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare,

 • Author
  others

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIMĂRIA - primariasimeria.roprimariasimeria.ro/Aplicatii Online/Proceduri Operationale/Directia de...

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 2 din 21

  Exemplar nr.: 1

  2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

  Ediţia/ revizia în cadrul ediţiei

  Componenta revizuita

  Modalitatea reviziei

  Data de la care se aplica

  prevederile ediţiei sau

  reviziei ediţiei 1 2 3 4

  2.1 Ediţia I x x 07.10.2012 Ediţia II x x 12.10.2016

  2

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 4 din 21

  Exemplar nr.: 1

  4. SCOPUL 4.1.Procedura descrie activităţile desfăşurate în vederea acordării, suspendării, reluării și

  încetării drepturilor beneficiarilor ajutorului social prevăzute de lege, ce intră în competenţa Direcţiei de Asistenţă Socială, respectiv a Primăriei oraşului Simeria.

  4.2.Procedura descrie etapele şi documentaţia conformă/adecvată derulării activităţii 4.3.Procedura descrie modul în care se asigură sprijin şi consiliere privind continuitatea

  activităţii în condiţii de fluctuaţie a dosarelor de acordare, suspendare, reluare şi încetare în funcţie de criteriile ce se impun de legislaţia în vigoare.

  4.4.Prin procedura se urmăreşte asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ şi legal al

  documentelor.

  4

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 5 din 21

  Exemplar nr.: 1

  5. DOMENIUL DE APLICARE 5.1.Procedura descrie activităţile care se desfăşoară în cadrul Direcției de Asistenţă Socială

  Simeria pentru acordarea dreptului la ajutor social.

  5.2. În cadrul procedurii se realizează informarea beneficiarilor privind condiţiile de acordare a dreptului, termenele şi actele necesare, verificarea cererilor şi documentelor prezentate, introducerea în baza de date, elaborarea documentelor pentru punerea în plată, verificarea prin anchetă socială a veridicităţii datelor şi raportarea datelor. Activitatea este de competenţa personalului specializat din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, este reglementată prin lege şi se desfăşoară în cadrul Primăriei oraşului Simeria.

  5.3.Lista principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurală

  • Viză - Compartimentul de Taxe şi Impozite verifică situaţia bunurilor mobile şi imobile ale solicitanţilor

  • Adeverinţă - Compartimentul Registrul Agricol verifică situaţia suprafeţelor agricole deţinute de solicitanţi

  • Situaţie şi plan lucrări - SGCP- Serviciul de Gospodărire Comunală, Păşuni • Ancheta socială efectuată la domiciliul beneficiarilor • Adeverinţă - AJOFM - Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă • Adeverinţă - AJFP- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara

  5.4.Lista structurilor, compartimentelor implicate în procesul activităţii • DAS – Direcția de Asistenţă Socială Compartiment Taxe - Impozite • Compartiment Registrul Agricol • Compartiment Contabilitate, Financiar • SGCP- Serviciul de Gospodărire Comunală, Păşuni • Registratură – INFOCET • Compartiment Administraţie Publică Locală, Juridic - CAPLJ • Secretar • Primar • AJPIS – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială • AJOFM - Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă • AJFP- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara

  5.5.Persoanele care beneficiază de reglementările prezentei legi fac parte din următoarele categorii aflate in dificultate: - familiile sau persoanele singure ; - cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România,

  în condiţiile legislaţiei române; - soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea

  acestuia - persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în

  evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.

  5

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 6 din 21

  Exemplar nr.: 1

  6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 6.1. Legislaţie primară

  6.1.1. Constituţia României

  6.1.2. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală

  6.1.3. Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale 6.1.4. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu modificările şi

  completările ulterioare

  6.1.5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

  6.1.6. Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale

  6.2. Legislaţie secundară 6.2.1. Hotărârea nr 50 din 28 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

  prevederilor Legii nr416/2001 privind venitul minim garantat publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr.76/28.01.2011

  6.2.2. Legea 287/2009 privind Codul civil

  6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne 6.3.1. Regulamentul de Organizare si Funcţionare DAS

  6

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 7 din 21

  Exemplar nr.: 1

  7. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI Termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:

  a) Venitul minim garantat este un beneficiu care se acorda persoanelor sau familiilor aflate in dificultate si ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viața, evaluate prin ancheta sociala, precum si prin alte instrumente specifice;

  b) Familie desemnează: soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună ; persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii: este necăsătorită, este văduvă, este divorţată ,al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească, nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute mai sus. Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii. Se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună precum şi părintele/părinţii care locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor necăsătoriţi

  c) Copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii.

  d) Copii aflaţi în întreţinere se înţelege, după caz: a) copiii până la vârsta de 18 ani sau, dacă urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi, prevăzută de lege, până la finalizarea acestor cursuri, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; b) tinerii în vârstă de peste 18 ani care, în condiţiile legii, sunt declaraţi persoane cu handicap grav sau accentuat.

  e) Familii separate se considera în situaţia în care părintele/părinţii locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor căsătoriţi ori care au copii la rândul lor

  f) Persoană singură este persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor.

  g) Persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare; b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege; c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci ( incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii)

  h) Venitul net lunar se considera toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a alocaţiei de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu

  7

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 8 din 21

  Exemplar nr.: 1

  modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.

  i) locuinţa de domiciliu este construcţia închiriată ori aflată în proprietate personală, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă condiţiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă ale persoanei singure sau familiei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 114/1996. (2) Se asimilează locuinţei de domiciliu şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996.

  j) persoane fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă se înţelege persoanele care nu deţin o locuinţă principală sau, după caz, o locuinţă secundară, în condiţiile legii

  k) domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuinţa principală, trecută şi în documentul de identitate al persoanei;

  l) reşedinţa reprezintă adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu;

  m Reprezentantul familiei este unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite; persoana care asigură creşterea şi îngrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia

  n) Persoanele care se gospodăresc împreuna reprezintă grupul de persoane intre care exista sau nu exista relaţii de rudenie, dar care locuiesc împreuna, sunt înscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

  o) Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei p) Beneficiar al ajutor social este familia q) Prin sintagma locuiesc şi se gospodăresc împreună, se înţelege persoanele care

  îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) locuiesc împreună în acelaşi imobil/locuinţă şi/sau, după caz, au domiciliul ori reşedinţa comună, înscrisă în actele de identitate; b) contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora; c) constituie o familie, aşa cum este definită aceasta la art. 2 din lege.

  r) Gospodărie se înţelege unitatea formată din mai multe familii şi/sau persoane care locuiesc împreună, contribuie împreună la achiziţionarea ori realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul lor.

  8

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 9 din 21

  Exemplar nr.: 1

  8. PROCEDURA 8.1 Generalităţi.

  Activitatea constă în analizarea cererii şi documentelor prezentate, vizită la domiciliul solicitantului în maxim 15 zile de la depunerea dosarului de VMG, pentru efectuarea anchetei sociale, în vederea verificării corectitudinii datelor menţionate în cerere. În urma anchetei sociale, DAS întocmeşte referatul de acordare a ajutorului social pentru emiterea dispoziţiei şi acordarea drepturilor prevăzute de lege beneficiarilor.

  Referatele şi dispoziţiile de acordare, suspendare, reluare și încetare a ajutorului social sunt de competenţa Direcției de Asistență Socială în colaborare cu CAPLJ. Plata se face de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în urma transmiterii lunare a documentelor de către DAS.

  Activităţile ce privesc întocmirea documentelor pentru acordarea, suspendarea, reluarea și încetarea ajutorului social sunt de competenţa DAS aflat în subordinea Consiliului Local. DAS-ul are rolul şi responsabilitatea de a asigura desfăşurarea acestei activităţi în conformitate cu prevederile legale. Personalul DAS verifică datele şi documentele prezentate de beneficiar şi sintetizează informaţiile în ancheta socială.

  8.2 Documentele utilizate • Lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea ajutorului

  social • Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social • Anchetă socială • Referat • Dispoziţie de acordare/încetare/suspendare/reluare • Fişă de calcul • Situaţie centralizatoare de plăţi privind acordarea ajutorului social • Plan de lucrări • Situaţia lunară privind persoanele beneficiare de ajutor social şi activităţile realizate

  conform planului de lucrări • Borderou de acordare/încetare/suspendare/reluare • Adresă către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara • Înștiințare

  8.2.1 Lista completă şi provenienţa documentelor este prezentată în Anexa 2

  Nr. Crt.

  Document Provenienţă/emitent

  1. Lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea ajutorului social

  DAS

  2. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social

  DAS

  3. Ancheta socială DAS 4. Referat pentru acordare/modificare/suspendare/

  reluare/încetare a ajutorului social DAS

  9

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 10 din 21

  Exemplar nr.: 1

  5. Dispoziţii de acordare/modificare/suspendare/ reluare/încetare a ajutorului social

  CAPLJ

  6. Fişă de calcul DAS 7. Situaţie centralizatoare de plăţi privind

  acordarea ajutorului social DAS

  8. Plan de lucrări SGCP 9. Situaţia lunară privind persoanele beneficiare de

  ajutor social şi activităţile realizate conform planului de lucrări

  SGCP

  10. Borderou de acordare/modificare/suspendare/ reluare/încetare a ajutorului social

  DAS

  11. Adresă către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara

  DAS

  12. Rapoarte, statistici, informări DAS

  8.2.2 Documentele servesc în principal pentru verificarea, acordarea, modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea, dreptului la ajutor social. Formularele utilizate sunt prezentate în anexa 3

  8.2.3 Circuitul documentelor este prezentat în diagrama de flux în anexa 1 • Scopul, elaborarea, verificarea, aprobarea, arhivarea, compartimentele/instituţiile la

  care circulă şi termenele de întocmire/predare sunt prezentate în anexa 2 • Evidenţa documentelor utilizate • Registru de intrări VMG

  8.3 Resurse necesare 8.3.1 Resurse materiale

  • Birouri, mobilier, mijloc auto pentru deplasări în teren • Echipamente şi tehnică de calcul adecvată (calculatoare, imprimante, scanner, reţea,

  posibilităţi pentru stocarea datelor şi informaţiilor) • Fotocopiator • Materiale rechizite, dosare, bibliorafturi

  8.3.2 Resurse umane • Personal calificat şi instruit, încadrat conform statului de funcţii aprobat de Consiliul

  Local. 8.3.3 Resurse financiare

  • Resursele financiare pentru derularea activităţilor specifice sunt asigurate de Primăria oraşului Simeria

  • Resursele financiare aferente plăţii VMG sunt asigurate de la bugetul de stat prin AJPIS

  8.4 Modul de lucru. 8.4.1 Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor de acordare a ajutorului social –

  • Primirea şi înregistrarea documentelor • DAS înmânează cererea și actele necesare pentru întocmirea dosarului de VMG și

  afișează la loc vizibil tranşele de venituri cu sumele aprobate prin lege;

  10

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 11 din 21

  Exemplar nr.: 1

  • După completarea cererii şi anexarea actelor doveditoare, beneficiarul se deplasează cu dosarul la primărie, la Compartimentul Taxe – Impozite, unde i se menţionează pe verso-ul cererii, bunurile cu care figurează în evidenţă, se aplică ştampila compartimentului şi se semnează de către cel care face înscrierea, cu menţionarea datei.

  • La depunerea dosarului beneficiarii sunt înștiințați de obligațiile pe care le au pentru a putea beneficia de acest drept și de cuantumul care îi va fii stabilit.

  • Beneficiarul de VMG are obligația ca în termen de 15 zile de la producerea oricărei modificări cu privire la venituri, nr. membri, sau alte situaţii prevăzute de lege, să înștiințeze personalul DAS, pentru a fi evitată o eventuală recuperare a sumei încasate necuvenit

  • Pentru a veni în sprijinul beneficiarului, acestuia i se înmânează o înştiinţare cu data următoarei prezentări la DAS când are obligația să depună o nouă cerere însoțită de acte doveditoare.

  • Depunerea dosarelor de VMG se face până în data de 25 ale lunii. • Cererea solicitantului este însoţită de actele necesare (conform listei), este înregistrată

  la DAS în registrul special pentru VMG. • Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social, însoţite

  de actele doveditoare, sunt vizate de către secretarul primăriei și aprobată de primar; • În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, se efectuează

  ancheta socială la adresa indicată de beneficiar sau la domiciliul acestuia (din actul de identitate), unde se verifică din nou documentele anexate (acte de identitate, acte de stare civilă, sentinţă judecătorească de încredinţare a minorului unde este cazul, adeverinţe de la medicul de familie, adeverinţă de la terenul agricol, acte doveditoare privind venitul persoanei/familiei). Ancheta socială se semnează de către solicitant pentru conformitate. Ancheta socială se semnează şi se parafează cu parafa asistentului social care o întocmeşte/vizează şi se certifică de Primar, după care se aplică ştampila rotundă a primăriei ș i se atribuie acelaşi număr cu numărul cererii.

  • Ancheta socială se arhivează în dosarul beneficiarului de VMG la DAS. • Se întocmeşte referatul de acordare/respingere care este vizat de legalitate de juristul

  din cadrul Direcției de Asistență Socială, apoi se înaintează la mapă pentru a fi semnat de Primar, după care este direcţionat la CAPLJ pentru emiterea dispoziției.

  • CAPLJ întocmeşte dispoziţia de acordare/respingere/ modificare/suspendare /reluare/încetare a ajutorului social.

  • Primarul emite dispoziţia de acordare/respingere modificare/suspendare/ reluare/încetare a ajutorului social.

  • Dispoziţia se comunică către DAS şi beneficiar în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.

  • Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, dispoziţia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual.

  • DAS-ul comunică dispoziţia, copia după fișa de calcul, copie după cererea şi declaraţia pe proprie răspundere vizată de secretar şi aprobată de primar, pe bază de borderou semnat de conducere către AJPIS.

  • Acordarea drepturilor se face cu luna următoare celei în care solicitantul de VMG şi-a depus cererea.

  11

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 12 din 25

  Exemplar nr.: 1

  8.4.2 Derularea operaţiunilor şi semnarea documentelor • Derularea operaţiunilor se desfăşoară conform planificării. • Persoanele din cadrul DAS care întocmesc documentele poartă întreaga răspundere

  asupra datelor şi conţinutului acestora, iar în cazul inserării unor date sau informaţii eronate, vor răspunde civil, administrativ sau penal pentru acestea, conform legii.

  • Toate documentele întocmite de personalul DAS care implică o cheltuială financiară, sau atestă aspecte de legalitate, pentru a fi transmise în exterior, vor fi semnate de regulă de către Primarul/Secretarul Primăriei şi de către directorul executiv DAS.

  • Pe documentele de ieşire semnate de către Primar se aplică ştampila Primăriei oraşului Simeria, respectiv ştampila 1 iar pentru documentele semnate de viceprimar sau administrator public se aplică ştampila 2.

  • Pe dispoziţii se aplică sigiliul Primarului • Răspunderea pentru atribuirea sarcinilor/lucrărilor către persoanele apte de muncă

  beneficiare de VMG, verificarea acestora şi întocmirea situaţiei lunare, respectiv a planului de lucrări, revine personalului SGCP.

  • La începutul fiecărui an, SGCP propune lucrările necesare la nivelul oraşului, respectiv, Planul de lucrări de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de V.M.G, care se aprobă prin HCL. 8.4.3 Valorificarea rezultatelor activităţii DAS

  • Eliberarea răspunsului la solicitările beneficiarilor în termenul prevăzut de lege • Elaborarea anchetelor sociale • Transmiterea situaţiilor statistice la datele convenite sau stabilite de lege • Transmiterea la termen a borderourilor şi dispoziţiilor de acordare/modificare/

  suspendare/ reluare/încetare a ajutorului social către AJPIS pentru punerea în plată a beneficiarilor.

  • Toate documentele şi înregistrările acestei proceduri se arhivează conform normelor legale.

  8.5 Obligațiile beneficiarilor de ajutor social se realizează prin:

  - Reînnoirea la trei luni a cererii de ajutor social și a adeverințelor finanțe/șomaj (în funcție de situație);

  - Furnizarea informațiilor de către beneficiari privind întocmirea anchetei sociale; - Efectuarea lunară a orelor de muncă cu excepția:

  Mamelor singure cu copii cu vârsta între 0-7 ani; Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare; Persoanele care prezintă adeverință de la medicul de familie pentru

  maxim 10 zile pe lună, respectiv 30 zile cumulat pe an calendaristic; Persoanele care prezintă adeverință de la medicul specialist, dar nu mai

  mult de 45 zile cumulate pe an calendaristic; Persoanele care prezintă adeverință de la medicul specialist, dar nu mai

  mult de 90 zile, în cazul în care au fost internate; Persoanele care prezintă certificat medical de constatare a capacității

  de muncă eliberat de Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă.

  12

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 13 din 25

  Exemplar nr.: 1

  Asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;

  Participă la un program de pregătire profesională; Beneficiarii de VMG scutiți de efectuarea orelor de muncă vor prezenta

  documentele justificative persoanei responsabile din cadrul SGCP până la finele lunii în curs.

  Beneficiarii vor informa imediat persoana responsabilă din cadrul SGCP cu privire la orice situaţie care îi pune în imposibilitatea de a efectua orele de muncă.

  - Obligația privind efectuarea orelor de muncă poate fi transferată altei persoane din familie, cu acordul primarului, în condițiile legii.

  8.6 Suspendarea venitului minim garantat are loc într-una din următoarele situaţii: a) dacă nu prezintă adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de

  muncă, prevăzută la art. 11 alin. (4) b) dacă refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local c) când se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate

  privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;

  d) dacă nu depune, din 3 în 3 luni, declaraţia de venit; e) când agenţia teritorială constată, pe baza documentelor transmise de primar, că s-a

  stabilit un cuantum eronat al ajutorului social; f) în situaţia în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate

  pentru titularul ajutorului social; g) în situaţia în care, în urma verificărilor efectuate, se constată că nu sunt respectate

  condiţiile de acordare a dreptului la ajutorul social. h) în situaţia în care familiile beneficiare nu respectă obligaţia efectuării orelor de muncă i) în situaţia în care, în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de

  reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei ori a veniturilor beneficiarilor.

  8.7 Reluarea venitului minim garantat are loc dacă sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora s-a dispus suspendarea:

  8.8 Încetarea venitului minim garantat are loc în următoarele situaţii: a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege; b) în cazul în care dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia au fost suspendate şi,

  în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii, nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2), art. 14^1 alin. (1) şi la art. 15 alin. (1);

  c) în cazul în care, după verificarea prevederilor art. 18 alin. (3) se constată că beneficiarul ajutorului social nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;

  d) în cazul în care, pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 14^1 alin. (4).

  e) în cazul în care beneficiarii nu au îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 16^1.

  13

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 14 din 25

  Exemplar nr.: 1

  8.9 Date de ieşire ale procesului: • Copie cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social • Dispoziţii pentru acordare/modificare/suspendare/ reluare/încetare a ajutorului social • Copie fişă de calcul • Centralizatorul de plăţi a ajutorului social • Plan de lucrări • Situaţia lucrărilor privind persoanele beneficiare de ajutor social şi activităţile realizate

  planului conform de lucrări • Borderouri de acordare/încetare/suspendare/reluare a ajutorului social • Adresă către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara

  Lista detaliată a documentelor, provenienţa, destinaţia şi conţinutul sunt prezentate în anexa 2

  14

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 15 din 21

  Exemplar nr.: 1

  9. RESPONSABILITĂŢI

  9.1. Director DAS: 9.1.1. Asigură resursele necesare desfăşurării activităţile în cadrul procedurii 9.1.2. Vizează/aprobă după caz, documentele emise de DAS, conform modului de

  lucru prezentat 9.1.3. Primeşte corespondenta de la mapă şi o direcţionează către persoanele

  responsabile 9.1.4. Organizează preluarea şi arhivarea corespondentei aferente activităţii; 9.1.5. Răspunde de menţinerea Registrului electronic de intrări-iesiri; 9.1.6. Constituirea dosarelor, inventarierea şi arhivarea

  9.2.Angajaţii 9.2.1. Răspund de întocmirea documentelor conform fişei postului 9.2.2. Răspund de respectarea procedurii.

  9.3.Serviciul de Gospodărire Comunală Pășuni: 9.3.1. La începutul fiecărui an, SGCP propune lucrările necesare la nivelul oraşului,

  respectiv, Planul de lucrări de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de V.M.G, care se aprobă prin HCL.

  9.3.2. Întocmeşte planul de lucrări pentru luna următoare, 9.3.3. Întocmeşte situaţia lucrărilor în urma planului de lucrări (propus la finele lunii

  trecute), repartizează lucrările beneficiarilor și verifică lucrările efectuate de aceștia pentru luna în curs.

  9.3.4. Ţine evidenţa orelor de muncă efectuate lunar de beneficiari în concordanţă cu lista cu numele şi prenumele beneficiarilor apţi de munca şi numărul de ore pe care aceştia trebuie să le presteze în luna următoare, primită de la DAS.

  9.3.5. Ţine evidenţa documentelor medicale care justifică scutirea pentru orele de muncă şi transmite o copie la DAS.

  9.3.6. Situaţia lucrărilor pe luna curentă, cât şi planul de lucrări pentru luna următoare, vor fi semnate de persoana responsabilă din cadrul SGCP şi transmise pe suport de hârtie la DAS în ultima zi lucrătoare din lună.

  9.3.7. SGCP are obligația de a afișa la loc vizibil în fiecare lună planul de acțiuni sau lucrări de interes local.

  15

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 16 din 21

  Exemplar nr.: 1

  10. ANEXE

  Nr.

  anexa Denumirea

  anexei Elabora-

  tor Aprobat Nr.de

  exemplare Difuzare Arhivare Alte

  loc perioa-da

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 10.1. DIAGRAMA FLUX

  – CIRCUITUL DOCUMENTELOR

  DAS Primar 3 CAPLJ Secretariat

  10.2. LISTA DOCUMENTELOR UTILIZATE CONŢINUTUL, PROVENIENŢA ŞI CIRCUITUL ACESTORA

  DAS Primar

  10.3. FORMULARE TIPIZATE UTILIZATE

  16

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 17 din 21

  Exemplar nr.: 1

  11. CUPRINS

  Numărul componentei

  in cadrul procedurii

  operaţionale

  Denumirea componenţei din cadrul procedurii operaţionale Pagina

  Coperta 11.1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea

  ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

  1

  11.2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

  2

  11.3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează edita sau, după, caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

  3

  11.4. Scopul procedurii operaţionale 4 11.5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 5 11.6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale 6 11.7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura

  operaţională 7

  11.8. Descrierea procedurii operaţionale 9 11.9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 15 11.10. Anexe, înregistrări, arhivari 16 11.11. Cuprins 17

  17

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.01 PRIVIND

  VENITUL MINIM GARANTAT

  Ediţia: a II-a Nr.de ex.: 1 Revizia: - 0 Nr.de ex. :- 1

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 18 din 21

  Exemplar nr.: 1 Anexa 1: Diagrama flux :

  Acordarea ajutorului social

  Beneficiarul solicită la DAS cererea şi

  documentele pentru acordarea VMG

  Înregistrare dosar şi cerere

  DAS REGISTRUL

  SPECIAL

  Aprobat Primar Vizat

  Secretar

  DAS efectuează ancheta socială pentru

  acordarea VMG

  Domiciliul Beneficiarului

  Aprobat Primar

  DAS Emite un Referat de

  acordare VMG Aprobat Primar

  CAPLJ emitere dispoziţie de acordarea VMG

  Avizat Secretar

  DAS trimite lista apţi muncă

  Beneficiar

  Borderou de acordare VMG

  Aprobat Primar

  AJPIS Pentru plata beneficiarului

  Fisă de calcul

  Vizat Secretar Direcţia economică

  AR

  HIV

  AR

  E

  DA

  S

  SGCP trimite Plan lucrări

  Situaţie de lucrări Situaţie, plan

  lucrări

  Muncă

  Viza taxe impozite şi

  RA

  18

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.03 PRIVIND

  CIRCUITUL DOCUMENTELOR

  Ediţia: I Nr.de ex.: 3 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 19 din 21

  Exemplar nr.: Anexa 2

  LISTA DOCUMENTELOR UTILIZATE

  CONŢINUTUL, PROVENIENŢA ŞI CIRCUITUL ACESTORA

  Nr. crt.

  Denumirea documentului

  Nr. exemplare

  Se utilizează la Compartimentul/persoana

  care îl întocmeşte

  /gestionează

  Data/ perioada întocmirii

  Termen de predare

  Persoanele care vizează documentul

  Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar

  1. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere VMG

  2 acordarea ajutorului social DAS 1-30 ale fiecărei luni Până pe data de 5 a lunii următoare

  Primarul Secretar

  Primar CAPLJ AJPIS DAS

  2. Anchetă socială 1 acordarea ajutorului social DAS În termen de 15 zile de la depunerea cererii

  Primar Primar DAS

  3. Referat de acordare/modificare/suspendare/ reluare/încetare VMG

  2 acordare/modificare/suspendare/ reluare/încetare VMG

  DAS După efectuarea anchetei sociale

  Primar Primar şi CAPLJ DAS

  4. Dispoziţie de acordare/modificare/suspendare/ reluare/încetare VMG

  4 acordare/modificare/suspendare/ reluare/încetare VMG

  CAPLJ În termen de 5 zile de la primirea referatului de acordare

  Până pe data de 5 a lunii următoare

  Secretar Primar

  Primar CAPLJ AJPIS DAS, CAPLJ, AJPIS

  5. Fişă de calcul 2 acordare/modificare/ reluare/ VMG

  DAS În primele zile lucrătoare ale luni următoare

  Până pe data de 5 a lunii următoare

  Direcţia Economică

  Direcţia Economică DAS, AJPIS

  6. Situaţia centralizatoare

  2 acordarea ajutorului social DAS Până la finele lunii Până pe data de 5 a lunii următoare

  Primar Primar, AJPIS DAS,AJPIS

  7. Plan de lucrări privind beneficiarii de VMG

  2 Acordarea, suspendarea, ajutorului social

  SGCP În ultima zi lucrătoare a lunii

  Până pe data de 5 a lunii următoare

  Primar Primar, AJPIS DAS, AJPIS, SGCP

  19

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.03 PRIVIND

  CIRCUITUL DOCUMENTELOR

  Ediţia: I Nr.de ex.: 3 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 20 din 21

  Exemplar nr.: Nr. crt.

  Denumirea documentului

  Nr. exemplare

  Se utilizează la Compartimentul/persoana

  care îl întocmeşte

  /gestionează

  Data/ perioada întocmirii

  Termen de predare

  Persoanele care vizează documentul

  Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar

  8. Situaţia lunară privind persoanele din familiile beneficiare de ajutor social precum şi activităţile realizate conform planului de lucrări

  2 Acordarea, reluarea ajutorului social

  SGCP În ultima zi lucrătoare a lunii

  Până pe data de 5 a lunii următoare

  Primar Primar, AJPIS DAS, AJPIS, SGCP

  9. Borderou de expediere a documentelor

  2 acordare/modificare/suspendare/ reluare/încetare VMG

  DAS Până la finele lunii Până pe data de 5 a lunii următoare

  Primar Primar AJPIS DAS, AJPIS

  10. Adresă către AJPIS 2 acordare/modificare/suspendare/ reluare/încetare VMG ajutorului social

  DAS Până la finele lunii Până pe data de 5 a lunii următoare

  Primar, AJPIS

  Primar, AJPIS DAS, AJPIS

  11. Adeverinţe/comunicări

  2 Persoane/instituţii interesate DAS Max. 5 zile de la solicitare

  Primar, secretar

  Persoane/instituţii interesate

  DAS

  20

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Section 1.03 PRIVIND

  CIRCUITUL DOCUMENTELOR

  Ediţia: I Nr.de ex.: 3 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.05 Pag. 21 din 21

  Exemplar nr.:

  Anexa 3 Formulare tipizate

  1. Lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului de acordare a ajutorului social

  2. CERERE ŞI DECLARAŢIE pe propria răspundere pentru acordarea VMG 3. ANCHETA SOCIALĂ VMG 4. SITUAŢIA CENTRALIZATOARE VMG 5. PLAN DE ACŢIUNI VMG 6. SITUAŢIA LUNARĂ CONFORM PLANULUI DE ACŢIUNI VMG 7. BORDEROU VMG 8. ADRESĂ AJPIS 9. ÎNȘTIINȚARE

  21

 • LISTA DOCUMENTELOR NECESARE

  PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE

  VENIT MINIM GARANTAT

  1. Dosar plic; 2. Certificate de naştere copii (fotocopii) ; 3. Certificat căsătorie (fotocopie) ; 4. Buletine/cărţi de identitate (fotocopii) ; 5. Act de proprietate al locuinţei ( fotocopie) ; 6. Certificat medical-medicul de familie; 7. Adeverinţă de la AJOFM (şomaj); 8. Adeverinţă de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice

  Hunedoara 9. Adeverinţă de teren agricol (Registrul Agricol - Primăria Simeria) 10. Sentinţa de divorţ, acolo unde este cazul 11. Alte acte doveditoare prevăzute de lege 12. Copie act de studii

 • Anexa nr. 1

  Anexa nr. 1 la Normele metodologice

  SSttiimmaaţţii cceettăăţţeennii,, SSttaattuull rroommâânn,, îînn ccoonnffoorrmmiittaattee ccuu pprreevveeddeerriillee ccoonnssttiittuuţţiioonnaallee,, ddoorreeşşttee ssăă vvăă aajjuuttee ssăă ddeeppăăşşiiţţii

  mmoommeenntteellee ssppeecciiaallee pprriinn ccaarree ttrreecceeţţii,, ddvvss.. şşii ffaammiilliiaa ddvvss.. PPeennttrruu aacceeaassttaa vvăă aaddrreessăămm rruuggăămmiinntteeaa ssăă cciittiiţţii ccuu ffooaarrttee

  mmuullttăă aatteennţţiiee ffoorrmmuullaarruull şşii ssăă ccoommpplleettaaţţii ccuu ssiinncceerriittaattee ttooaattee ddaatteellee ssoolliicciittaattee,, ccoonnffoorrmm iinnddiiccaaţţiiiilloorr ddee mmaaii jjooss..

  CCuu ssppeerraannţţaa ccăă ssiittuuaaţţiiaa ddvvss.. ppeerrssoonnaallăă ssee vvaa sscchhiimmbbaa îînn bbiinnee ccââtt mmaaii ccuurrâânndd,, vvăă mmuullţţuummiimm ppeennttrruu îînnţţeelleeggeerree!!

  CCaapp..11.. AAcceesstt ccaappiittooll aall cceerreerriiii ssee ccoommpplleetteeaazzăă ddee ccăăttrree ssoolliicciittaanntt.. DDaaccăă ssoolliicciittaannttuull eessttee ppeerrssooaannaa îînnddrreeppttăăţţiittăă

  ssaauu rreepprreezzeennttaannttuull ffaammiilliieeii,, ddaatteellee ssee vvoorr rreeppeettaa llaa CCaapp.. 22..

  (z z) (l l) (a a a a)

  (*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:

  BI - buletin de identitate P - paşaport PST - permis de şedere temporară CIN - certificat înregistrare

  CI - carte de identitate DI - document de identitate CR - carte de rezidenţă

  CIP - carte de identitate provizorie PSTL - permis de şedere pe termen lung

  În nume propriu

  Nu

  Vă rog să aprobaţi acordarea:

  Ajutorului pentru încălzire Alocaţiei pt. susţinerea familiei Ajutorului social

  La data de

  Reşedinţa (loc de şedere obişnuită) este în afara României?

  MobilTelefon

  Apart. Sector

  Judeţ

  Sc.Bl.

  Localitatea

  Cod numeric personal

  Cetăţenia?şi anume (ţara) ……………………………………………………………

  Nr.

  UE

  Act de identitate/doveditor* (copie atașată) Seria

  StradaDomiciliul/Date de contact:

  Nr.

  A. Subsemnatul(a):

  Numele

  Prenumele

  Non-UERomână

  Eliberat de

  Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:

  Et.

  Da, în localitatea …………………………………… ţara……………………………….

  În calitate de reprezentant al familiei mele În numele persoanei îndreptăţite

  PPeennttrruu CCaapp..22.. DDaattee ddeesspprree ppeerrssooaannaa îînnddrreeppttăăţţiittăă

  UNITATEA

  ADMINISTRATIV

  TERITORIALĂ...........................................................

  AGENŢIA NAŢIONALĂ

  PENTRU

  PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ

  CCEERREERREE –– DDEECCLLAARRAAŢŢIIEE PPEE PPRROOPPRRIIAA RRĂĂSSPPUUNNDDEERREE

  ppeennttrruu aaccoorrddaarreeaa uunnoorr ddrreeppttuurrii ddee aassiisstteennţţăă ssoocciiaallăă

 • (z z) (l l) (a a a a)

  (*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:

  CN - Certificat de naștere PST - permis de şedere temporară CIN - certificat înregistrare

  BI - buletin de identitate DI - document de identitate CR - carte de rezidenţă

  CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung

  CIP - carte de identitate provizorie

  P - paşaport

  Română

  Ajutorul pentru Încălzirea Locuinței (pentru sezonul rece anterior)

  Starea civilă?

  Numele

  Prenumele

  UE

  Non-UE

  Cod numeric personal

  Cetăţenia?

  Energie termică Gaze naturale Lemne, cărbuniEnergie electrică

  şi anume (ţara) ……………………………………………………………

  pensionarsalariat

  Ţara ………………………………………………..

  Nu

  Ţara ………………………………………………..

  medii

  În perioada anilor …………………………………

  Localitatea

  Nr.

  Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

  În perioada anilor …………………………………

  studentşomer

  generale

  elevlucrător ocazional

  Ţara ………………………………………………..

  lei

  superioare

  Da

  Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?

  Ţara ………………………………………………..În perioada anilor …………………………………

  Nu

  În perioada anilor …………………………………

  lucrător agricol

  uniune consensuală

  văduv(ă) divorţat(ă)

  Sector

  Seria

  Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?

  Eliberat de

  căsătorit(ă) necăsătorit(ă)

  Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare)

  Act de identitate/doveditor* (copie atașată)

  Bl. Et.Nr.

  Judeţ

  Telefon

  La data de

  Sc.

  Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:

  Strada

  Domiciliul/Date de contact:

  Mobil

  Apart.

  Situaţia şcolară?

  Situaţia profesională?

  fără studii

  Altele …………………………………………………………………………………..

  despărţit(ă) în fapt

  Nu

  Da, din alte ţări

  Da,din România

  Ajutor Social

  Alocația pentru Susținerea FamilieiDrepturi în curs

  Da

  Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?

  independent

  CCaapp..33.. DDaattee ddeesspprree ffaammiilliiaa ppeerrssooaanneeii îînnddrreeppttăăţţiittee ffoorrmmaattăă ddiinn .............. ppeerrssooaannee mmaajjoorree ((iinncclluussiivv ppeerrssooaannaa

  îînnddrreeppttăăţţiittăă)) şşii ................ ccooppiiii::

  aa)) DDaattee ddeesspprree ppaarrtteenneerruull//ppaarrtteenneerraa ppeerrssooaanneeii îînnddrreeppttăăţţiittee::

 • (z z) (l l) (a a a a)

  Nu

  Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ? lei

  În perioada anilor ………………………………… Da

  Ţara ………………………………………………..În perioada anilor …………………………………

  Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?

  Ţara ………………………………………………..

  Da

  Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?

  independent elevlucrător ocazional

  Situaţia şcolară?

  Situaţia profesională?

  fără studii

  lucrător agricol

  Altele …………………………………………………………………………………..

  Eliberat de

  generale

  Română

  Seria

  La data de

  Nr.Act de identitate/doveditor* (copie atașată)

  În perioada anilor …………………………………

  În perioada anilor …………………………………

  Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

  şi anume (ţara) ……………………………………………………………

  pensionarsalariat

  Ţara ………………………………………………..

  Nu

  Ţara ………………………………………………..

  medii

  studentşomer

  superioare

  Numele

  Prenumele

  UE

  Non-UE

  Cod numeric personal

  Cetăţenia?

  b) DDaattee ddeesspprree ccooppiiiiii ppeerrssooaanneeii îînnddrreeppttăăţţiittee::

  (*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:

  CN - certificat de naștere PST - permis de şedere temporară CIN - certificat înregistrare

  BI - buletin de identitate DI - document de identitate CR - carte de rezidenţă

  CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung

  CIP - carte de identitate provizorie

  P - paşaport

  Act de identitate/doveditor* (copie atașată) Seria Nr.

  1.Numele

  Prenumele

  Cod numeric personal

  Relaţia de rudenie cu

  persoana îndreptăţită?

  copil natural copil adoptat copil în plasament familial

  copil în tutelă copil în curatelă copil încredinţat spre adopţie

  Situaţia şcolară?preșcolar elev cls. I -VIII Școala nr………………………………..

  fără studii elev cls.IX-XII Loc. ……………………………………..

  Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare)

  Nu Da, din alte ţări

  Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

  Da,din România

  Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:

 • (*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:

  CN - certificat de naștere PST - permis de şedere temporară CIN - certificat înregistrare

  BI - buletin de identitate DI - document de identitate CR - carte de rezidenţă

  CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung

  CIP - carte de identitate provizorie

  P - paşaport

  Nu Da, din alte ţări

  Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:

  Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

  Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare)

  Nu Da, din alte ţări

  Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare)

  Nu Da, din alte ţări

  Situaţia şcolară?preșcolar elev cls. I -VIII Școala nr………………………………..

  fără studii elev cls.IX-XII Loc. ……………………………………..

  Relaţia de rudenie cu

  persoana îndreptăţită?

  copil natural copil adoptat copil în plasament familial

  copil în tutelă copil în curatelă copil încredinţat spre adopţie

  Cod numeric personal

  Act de identitate/doveditor* (copie atașată) Seria Nr.

  Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

  4.Numele

  Prenumele

  Situaţia şcolară?preșcolar elev cls. I -VIII Şcoala nr………………………………..

  fără studii elev cls.IX-XII Loc. ……………………………………..

  Nr.

  Relaţia de rudenie cu

  persoana îndreptăţită?

  copil natural copil adoptat copil în plasament familial

  copil în tutelă copil în curatelă copil încredinţat spre adopţie

  Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

  Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare)

  3.Numele

  Prenumele

  Cod numeric personal

  Act de identitate/doveditor* (copie atașată) Seria

  Situaţia şcolară?preșcolar elev cls. I -VIII Școala nr………………………………..

  fără studii elev cls.IX-XII Loc. ……………………………………..

  Relaţia de rudenie cu

  persoana îndreptăţită?

  copil natural copil adoptat copil în plasament familial

  copil în tutelă copil în curatelă copil încredinţat spre adopţie

  Da,din România

  Da,din România

  Da,din România

  2.Numele

  Prenumele

  Cod numeric personal

  Act de identitate/doveditor* (copie atașată) Seria Nr.

  cc)) DDaattee ddeesspprree cceelleellaallttee ppeerrssooaannee mmaajjoorree ddiinn ffaammiilliiaa ppeerrssooaanneeii îînnddrreeppttăăţţiittee::

 • (z z) (l l) (a a a a)

  (z z) (l l) (a a a a)

  Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

  Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ? lei

  Altele …………………………………………………………………………………..

  Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? Nu

  În perioada anilor ………………………………… Ţara ……………………………………………….. Da

  În perioada anilor ………………………………… Ţara ………………………………………………..

  superioare

  Situaţia profesională?

  salariat pensionar şomer student

  independent lucrător agricol lucrător ocazional elev

  Ţara ……………………………………………….. Da

  În perioada anilor ………………………………… Ţara ………………………………………………..

  Situaţia şcolară? fără studii generale medii

  Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? Nu

  În perioada anilor …………………………………

  Act de identitate/doveditor* (copie atașată) Seria Nr.

  Eliberat de La data de

  Cod numeric personal

  Cetăţenia? UEşi anume (ţara) ……………………………………………………………

  Română Non-UE

  UE

  Non-UE

  Cod numeric personal

  Cetăţenia?

  Românăşi anume (ţara) ……………………………………………………………

  pensionarsalariat

  Ţara ………………………………………………..

  Nu

  Ţara ………………………………………………..

  medii

  studentşomer

  superioare

  Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

  Eliberat de

  generale

  În perioada anilor …………………………………

  În perioada anilor ………………………………… Da

  Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?

  independent

  Seria

  La data de

  Nr.Act de identitate/doveditor* (copie atașată)

  elevlucrător ocazional

  Situaţia şcolară?

  Situaţia profesională?

  fără studii

  lucrător agricol

  Altele …………………………………………………………………………………..

  Nu

  Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ? lei

  În perioada anilor ………………………………… Da

  Ţara ………………………………………………..În perioada anilor …………………………………

  Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?

  Ţara ………………………………………………..

  Prenumele1.

  2.Numele

  Prenumele

  Grad de dizabilitate?

  Numele

 • (z z) (l l) (a a a a)

  (z z) (l l) (a a a a)

  Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

  Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ? lei

  Altele …………………………………………………………………………………..

  Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? Nu

  În perioada anilor ………………………………… Ţara ……………………………………………….. Da

  În perioada anilor ………………………………… Ţara ………………………………………………..

  superioare

  Situaţia profesională?

  salariat pensionar şomer student

  independent lucrător agricol lucrător ocazional elev

  Ţara ……………………………………………….. Da

  În perioada anilor ………………………………… Ţara ………………………………………………..

  Situaţia şcolară? fără studii generale medii

  Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? Nu

  În perioada anilor …………………………………

  Act de identitate/doveditor* (copie atașată) Seria Nr.

  Eliberat de La data de

  Cod numeric personal

  Cetăţenia? UEşi anume (ţara) ……………………………………………………………

  Română Non-UE

  UE

  Non-UE

  Cod numeric personal

  Cetăţenia?

  Românăşi anume (ţara) ……………………………………………………………

  pensionarsalariat

  Ţara ………………………………………………..

  Nu

  Ţara ………………………………………………..

  medii

  studentşomer

  superioare

  Nu Da (se vor atașa acte doveditoare)

  Eliberat de

  generale

  În perioada anilor …………………………………

  În perioada anilor ………………………………… Da

  Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?

  independent

  Seria

  La data de

  Nr.Act de identitate/doveditor* (copie atașată)

  elevlucrător ocazional

  Situaţia şcolară?

  Situaţia profesională?

  fără studii

  lucrător agricol

  Altele …………………………………………………………………………………..

  Nu

  Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ? lei

  În perioada anilor ………………………………… Da

  Ţara ………………………………………………..În perioada anilor …………………………………

  Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?

  Ţara ………………………………………………..

  Prenumele

  4.Numele

  Prenumele

  Grad de dizabilitate?

  3.Numele

 • CCaapp.. 44.. ÎÎnn ccoonnttiinnuuaarree ssee vvoorr ccoommpplleettaa ddaattee pprriivviinndd llooccuuiinnţţaa ffaammiilliieeii//ppeerrssooaanneeii ssiinngguurree îînnddrreeppttăăţţiittăă::

  împreună cu altă persoană singură sau familie

  Casă cu curte

  Casă fără curte 1 cameră

  Apartament la bloc 2 camere Altele ............................................

  Locuinţă socială 3 camere Modul de dobândire al locuinţei

  Locuinţă de serviciu 4 camere

  Locuinţă de necesitate > 4 camere

  Instituţionalizat/nu are locuinţă

  COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri)

  Dacă are încheiată poliţă de asigurare a locuinţei?

  ENERGIE ELECTRICĂ Denumire furnizor

  Codul client

  Denumire furnizor GAZE NATURALE

  Codul client

  Dacă poliţa acoperă riscurile obligatorii (cutremur, alunecări de teren, inundaţii)Nr. poliță .................................................... Valabilă de la ........................ La .............................

  ENERGIE TERMICĂ

  Codul titularului de contract

  Denumire furnizor

  Nu

  Nu Da

  Da, la societatea ......................................................................................

  Familia/persoana singură îndreptăţită locuieşte:

  singură

  Regimul juridic al locuinţei

  Proprietate personală

  Model locuinţă:

  În închiriere public/privat

  construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau

  chimic

  Familia/persoana singură îndreptăţită se încălzeşte cu:

  Moştenire

  Altele ............................................

  TIP Aconstrucţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal, lemn, piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale

  rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

  TIP B

  Cumpărare

  Tipul locuinţei

  CCaapp.. 55.. ÎÎnn aacceesstt CCaappiittooll ssee vvoorr ccoommpplleettaa ddaatteellee pprriivviinndd ttooaattee vveenniittuurriillee şşii bbuunnuurriillee ffaammiilliieeii//ppeerrssooaanneeii ssiinngguurree îînnddrreeppttăăţţiittee îînn lluunnaa..........................................................

  Cod Categoria de venituri Acte doveditoare*

  1

  Venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor

  medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert

  contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare,

  arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod

  independent, în condiţiile legii

  2Venituri comerciale provenite din fapte de comerţ ale contribuabililor, din

  prestări de servicii, precum şi din practicarea unei meserii

  3

  Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate

  intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre,

  mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi

  de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea

  4 Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/raport de serviciu

  5 Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap

  6 Salariul asistentului maternal

  7 Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente

  adeverinţa eliberată de

  angajator

  Venitul realizat** lei

  VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE

  SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE

  adeverinţă eliberată de

  Administraţia financiară

 • Cod Categoria de venituri Acte doveditoare*

  8Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată

  să desfăşoare o activitate independentă

  adeverinţă eliberată de

  Adm. financiară

  9 Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare mandat poştal /extras

  de cont/ decizie

  10Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de

  demnitate publică, stabilite potrivit legii

  11Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii

  alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial

  12

  Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile,

  sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit

  legii

  13

  Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net,

  cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi

  comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice

  locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome

  14Remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat

  conform prevederilor legii societăţilor comerciale

  15

  Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau

  de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii

  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de

  proprietari

  16Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale

  constituite prin subscripţie publică

  17

  Sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a

  acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi

  ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori

  18Sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit

  legii

  19Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în

  declaraţia de asigurări sociale

  20

  Sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi

  neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal

  stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi

  detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul

  serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice

  21

  Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net

  cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului

  constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor

  22

  Sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza

  unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum

  şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie

  23

  Indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe

  perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual

  de muncă

  24Orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate

  salariilor în vederea impunerii

  25

  Veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei

  bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar,

  uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din

  activităţi independente

  adeverinţă eliberată de

  Adm. financiară

  26 Dividende

  27 Venituri impozabile din dobânzi

  28 Câştiguri din transferul titlurilor de valoare

  29Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen,

  pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare

  adeverinţă eliberată de

  Adm. financiară

  30 Venituri din lichidarea unei persoane juridice

  Venitul realizat** lei

  VENITURI DIN INVESTIŢII

  adeverinţă eliberată de

  Adm. financiară

  SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE

  adeverinţă eliberată de

  Adm. financiară

  VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR

  adeverinţă eliberată de

  Adm. financiară

 • Cod Categoria de venituri Acte doveditoare*

  31 Pensia pentru limită de vârstă

  32 Pensia anticipată

  33 Pensia anticipată parţială

  34 Pensia de invaliditate

  35 Pensia de urmaş

  36 Pensie agricultormandat poştal /extras de

  cont/ decizie

  37 Pensie de serviciu

  38 Pensia de invaliditate

  39 Pensia de urmaş

  40 Pensia I.O.V.R.

  41

  Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut total sau parţial

  capacitatea de muncă ca urmare a participării la revoluţie şi pt.

  urmaşii acestora

  42Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I

  invaliditate/nevăzători handicap grav

  43 Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă adeverinţă angajator

  44Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber-profesionist a

  artiştilor interpreţi sau executanţi

  45 Indemnizaţia pentru maternitate adeverinţă angajator

  46Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3

  ani

  47 Stimulent lunar/de inserţie

  48 Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu handicap

  49Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din justiţie din

  considerente politice

  50Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din motive

  politice sau etnice

  51Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor şi

  văduvelor de război

  52

  Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul

  militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada

  1950 - 1961

  53

  Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului de pensii,

  membrii ai uniunilor de creaţie, legal constituite şi recunoscute ca

  persoane juridice de utilitate publică

  54 Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap

  55 Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor

  56 Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr.118/2002

  57 Renta viageră pentru sportivi

  58

  Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi

  zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri

  şi/sau în sistem irigat

  59Venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor

  decorative şi ciupercilor

  60Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele

  asemenea

  61

  Venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după

  recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate

  privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru

  colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi,

  pentru utilizare ca atare

  adeverinţă eliberată de

  Administraţia financiară

  adeverinţă eliberată de

  Administraţia financiară

  mandat poştal /extras de

  cont/ decizie

  PENSII

  VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE

  PENSII DE STAT

  mandat poştal /extras de

  cont/ decizie

  INDEMNIZAŢII

  INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

  Venitul realizat** lei

  mandat poştal /extras de

  cont/ decizie

  mandat poştal /extras de

  cont/ decizie

  mandat poştal /extras de

  cont/ decizie

  INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT

  mandat poştal /extras de

  cont/ decizie

  PENSII AGRICULTORI

  PENSII MILITARE

 • (*) Se vor anexa pentru fiecare membru de familie (**) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a acestora.

 • Clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti

  în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

  Autoturism și/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani

  Două sau mai multe autoturisme și/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani

  Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

  Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

  Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

  1 Grâu comun (ha)

  2 Grâu dur (ha)

  3 Secară (ha)

  4 Orz (ha)

  5 Orzoaică (ha)

  6 Ovăz (ha)

  7 Amestecuri de cereale de vară (ha)

  8 Porumb boabe (ha)

  9 Orez (ha)

  10 Alte cereale (ha)

  11 Mazăre, fasole de câmp și lupin dulce (ha)

  12 Linte, năut si mazariche (ha)

  13 Alte culturi proteice (ha)

  14 Cartofi (ha)

  15 Sfeclă de zahăr - fara seminceri (ha)

  16 Rapiță (ha)

  17 Floarea soarelui (ha)

  18 Soia (ha)

  19 In pentru ulei (ha)

  20 Altele (ricin, mac, muștar, s.a) (ha)

  21 Hamei (fara seminceri) (ha)

  22 Tutun (ha)

  23 Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha)

  24 In pentru fibra (ha)

  25 Cânepa (ha)

  26 Alte culturi industriale(inclusiv in,cânepa pt. fibră) (ha)

  27 Legume proaspete, pepeni, căpșuni în câmp (ha)

  28 Legume proaspete, pepeni,căpșuni în grădină (ha)

  29 Legume proaspete, pepeni,căpșuni în sistem protejat (ha)

  30 Ciuperci (100 m2 )

  31 Flori, plante ornamentale cult. în aer liber (ha)

  32 Flori, plante ornamentale cult. în sist. protejat

  33 Semințe de iarbă (graminee și legumin.furaj) (ha)

  34 Alte semințe (pt hortic,cult arabile fără cereale,cartofi,oleaginoase) (ha)

  35 Culturi furajere rădăcinoase (sfeclă furajeră, napi, morcovi furajeri) (ha)

  36 Porumb furajer pentru siloz (ha)

  37 Alte cereale pentru siloz (ha)

  38 Alte plante furajere (ha)

  39 Terenuri productive și necultivate (ha)

  40 Alte culturi arabile neincluse (ha)

  41 Pajiști și pășuni permanente (ha)

  42 Pășuni sărace, de obicei nefertilizate și necultivate (ha)

  43 Livezi de măr, păr (ha)

  Familia/persoana singură îndreptăţită deţine în proprietate/folosinţă?

  Bunuri imobile

  Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionare

  Terenuri, animale ş i păsări din gospodărie

  Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

  Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp

  Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric

 • 44 Livezi de prun, piersic, cais, cireș (ha)

  45 Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha)

  46 Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha)

  47 Struguri pentru masă (ha)

  48 Struguri pentru vin de calitate (ha)

  49 Struguri pentru vin de masă (ha)

  50 Pepiniere fără silvicultură (ha)

  51 Alte culturi permanente(răchită, salcie) (ha)

  52 Cabaline (buc.)

  53 Vitei pt ingrasat

  54 Viței sub un an (buc.)

  55 Tăurași de la 1 la 2 ani (buc.)

  56 Vițele de la 1 la 2 ani (buc.)

  57 Tăurași de 2 ani și mai mult (buc.)

  58 Juninci de reproducție (buc.)

  59 Vițele pt îngrășat (buc.)

  60 Vaci de lapte (buc.)

  61 Vaci de lapte la reformă (buc.)

  62 Alte vaci (buc.)

  63 Stupi (buc.)

  64 Iepuri, femele pt. prăsilă (buc.)

  65 Caprine, femele pt. prăsilă (buc.)

  66 Alte caprine (buc.)

  67 Oi mame (buc.)

  68 Alte ovine (buc.)

  69 Purcei (buc.)

  70 Scroafe pt reproducție (buc.)

  71 Porci pt îngrășat (buc.)

  72 Alte porcine (buc.)

  73 Pui de carne (buc.)

  74 Găini ouătoare (buc.)

  75 Alte păsări (buc.)

  Terenuri, animale ş i păsări din gospodărie

  În cont bancar Nume titular cont .......................................................................................

  Număr cont bancar ....................................................................................

  Cap. 6. Modalitatea de plată al ajutoarelor (cu excepţia ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energietermică, gaze naturale şi energie electrică)

  Mandat poștal

  Deschis la banca ........................................................................................

  Cap.7. Declar pe proprie răspundere şi sub sancţiunile Codului penal că datele şi informaţiile prezentatesunt complete şi corespund realităţii şi mă oblig să aduc la cunoştinţa autorităţilor, în scris şi în termenul

  prevăzut de lege, orice modificare a situaţiei mai sus prezentate care poate conduce la încetarea sau

  suspendarea drepturilor.

  Semnătura…………………………………………………………………..

  Data……………………………..

  Numele solicitantului…………………….....................………………………………...

 • Se ataşează următoarele documente:

  1. ……………………………………………………………………………………………………………….

  2. ……………………………………………………………………………………………………………….

  3. ……………………………………………………………………………………………………………….

  4. ……………………………………………………………………………………………………………….

  5. ……………………………………………………………………………………………………………….

  6. ……………………………………………………………………………………………………………….

  7. ……………………………………………………………………………………………………………….

  8. ……………………………………………………………………………………………………………….

  9. ……………………………………………………………………………………………………………….

  10. ………………………………………………………………………………………………………………

  11. ………………………………………………………………………………………………………………

  12. ………………………………………………………………………………………………………………

  13. ………………………………………………………………………………………………………………

  14. ………………………………………………………………………………………………………………

  15. ………………………………………………………………………………………………………………

  16. ………………………………………………………………………………………………………………

  17. ………………………………………………………………………………………………………………

  18. ………………………………………………………………………………………………………………

  19. ………………………………………………………………………………………………………………

  20. ………………………………………………………………………………………………………………

  21. ………………………………………………………………………………………………………………

  22. ………………………………………………………………………………………………………………

  23. ………………………………………………………………………………………………………………

  24. …………………………………………………………………………………………………...................

  25. .......................................................................................................................................................................

  26. ………………………………………………………………………………………………………………

  27. ………………………………………………………………………………………………………………

  28. ………………………………………………………………………………………………………………

  29. ………………………………………………………………………………………………………………

  30. …………………………………………………………………………………………………...................

 • Anexa nr. 2 la Normele metodologice

  CONSILIUL LOCAL ……………………………………………………………………………………………….

  AANNCCHHEETTAA SSOOCCIIAALLĂĂ

  ppeennttrruu aaccoorrddaarreeaa uunnoorr ddrreeppttuurrii ddee aassiisstteennţţăă ssoocciiaallăă

  CERTIFICARE PRIMAR

  L.S.

  (z z) (l l) (a a)

  (z z) (l l) (a a)

  (z z) (l l) (a a)

  (*) În cazul cetăţenilor români se va specifica tipul de act de identitate: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:

  BI - buletin de identitate P - paşaport PST - permis de şedere temporară CR - carte de rezidenţă

  - B.I. - buletin de identitateCI - carte de identitate PSP - permis de şedere permanentă CRP - carte de rezidenţă permanentă

  CIP - carte de identitate provizorie DI - document de identitate

  NU

  B. DACĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  DA, din România (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă)

  DA, din alte ţări (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă)

  Dnei

  Fax

  Localitatea

  Strada

  Nr. Bl.

  eliberat de

  Urmare a cererii înregistrată sub nr. Dlui

  A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI

  pentru acordareaEfectuată la data de

  Prenume

  Cetăţenie

  CNP

  şi anume (ţara) …………………………………………

  Nume

  la data de a

  Sector

  Nr

  A3. SOLICITANTUL ARE REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită) ÎN AFARA ROMÂNIEI:

  Judeţ

  E-mail

  Telefon

  Mobil

  la data de

  Act identitate*

  A2. DATE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI

  Seria

  UE

  Non UERomână sau

  Fără studii Generale Medii

  Sc. Apart.

  NU

  DA, în localitatea ţara

  Superioare

  Despărţit în fapt

  A4. STAREA CIVILĂ A SOLICITANTULUI

  A5. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A SOLICITANTULUI

  Altele……………………………………………………………………………………………………..

  Văduv (ă)

  Divorţat (ă) Uniune consensuală

  Căsătorit (ă) Necăsătorit (ă)

 • persoanei îndreptăţite în numele căreia se face cererea

  NU

  familieiÎn calitate de reprezentant legal al

  Pensionar*

  *Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, talon de pensie

  C1. SITUAŢIA PROFESIONALĂ A SOLICITANTULUI

  Fără loc de muncăElev*

  Casnic (ă)

  IndependentLucrător agricol

  DA

  Lucrător ocazional

  Altele……………………………………………………………………………………………………………………………..

  Salariat*

  Student*

  C2. DACĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI?

  Şomer*

  (z z) (l l) (a a)

  ÎN AFARA ROMÂNIEI:

  NU

  Seria

  DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  Elev* Student* Lucrător agricol

  Nr. Bl.

  eliberat de

  D2. DATE DE CONTACT ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE

  Sc.

  D3.PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ ARE REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită)

  SuperioareMedii

  NU DA, în localitatea

  ţara

  D4. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE

  D1. DATE PERSONALE ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE

  Nume

  Prenume

  Apart.

  la data de

  Act identitate*

  Non UE Română sau

  Sector

  E-mail

  Cetăţenie

  Mobil Fax

  Judeţ

  Nr

  Localitatea

  Strada

  CNP

  Fără loc de muncă

  D6. SITUAŢIA PROFESIONALĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE

  D5. PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE

  Fără studii Generale

  Telefon

  şi anume (ţara) …………………………………………UE

  NU

  Altele……………………………………………………………………………………………………………………………..

  *Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, talon de pensie

  D7. DACĂ PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI?

  DA

  DA, din România (se vor ataşa actele doveditoare:mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă)

  DA, din alte ţări (se vor ataşa actele doveditoare:mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă)

  Salariat* Casnic (ă)Şomer* Lucrător ocazional Pensionar*

  Independent

 • DA

  NU

  DA

  Nr.

  Dacă realizează venituri din muncă:

  Dacă realizează venituri din muncă:

  NU

  DA

  NU

  Dacă realizează venituri din muncă:

  NU

  DA

  Nr.

  Dacă realizează venituri din muncă:

  NU

  DA, din alte ţări

  Dacă este elev învaţă laUnitatea şcolară

  Clasa

  Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială:

  4. Numele şi prenumeleCod numeric personal

  Act de identitate/act doveditor **

  Dacă este elev învaţă laUnitatea şcolară

  Clasa

  Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială:

  NU

  3. Numele şi prenumeleCod numeric personal

  NU

  Dacă este elev învaţă laUnitatea şcolară

  Clasa

  DA, din România

  DA, din alte ţări

  DA, din alte ţări

  Seria

  2. Numele şi prenumeleCod numeric personal

  Act de identitate/act doveditor **

  Seria

  Act de identitate/act doveditor **

  Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială:

  1. Numele şi prenumele

  E1. COPIII FAMILIEI*

  DA, din România

  Seria

  DA, din România

  DA, din alte ţări

  Nr.

  Unitatea şcolară

  Clasa

  Nr.Seria

  Cod numeric personal

  Act de identitate/act doveditor **

  Dacă este elev învaţă la

  NU

  Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială:

  DA, din România

  (se vor ataşa acte doveditoare: mandat

  poştal/ extras de cont/

  decizie/adeverinţă)

  (se vor ataşa acte doveditoare: mandat

  poştal/ extras de cont/

  decizie/adeverinţă)

  (se vor ataşa acte doveditoare: mandat

  poştal/ extras de cont/

  decizie/adeverinţă)

  (se vor ataşa acte doveditoare: mandat

  poştal/ extras de cont/

  decizie/adeverinţă)

  (*) Se includ şi copii care au împlinit vârsta de 18 ani şi se află în întreţinerea familiei

  (**) În cazul cetăţenilor români se va specifica tipul de act de

  identitate:

  - B.I. - buletin de identitate

  - C.I. - carte de identitate

  - C.I.P. - carte de identitate provizorie

  - P - paşaport

  Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:

  - P.S.T. – permis de şedere temporară

  - P.S.P. – permis de şedere permanentă

  - D.I. – document de identitate

  - CR – carte de rezidenţă

  - CRP – carte de rezidenţă permanentă

  În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifica datele din certificatul de naştere.

  În toate cazurile de mai sus se vor ataşa copii după actele menţionate

 • Nr.

  Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: Dacă realizează venituri din muncă:

  NU (se vor ataşa acte doveditoare: mandat

  poştal/ extras de cont/

  decizie/adeverinţă)

  NU

  DA, din România DA

  DA, din alte ţări

  Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: Dacă realizează venituri din muncă:

  NU (se vor ataşa acte doveditoare: mandat

  poştal/ extras de cont/

  decizie/adeverinţă)

  NU

  DA, din România DA

  DA, din