Click here to load reader

PRIMOŠTEN DIONIČKO DRUŠTVO za hotelijerstvo i trgovinu · PDF file 2007-11-15 · Primošten dd za hotelijerstvo i trgovinu posluje ima temeljni kapital u iznosu od 98.154.800,00

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIMOŠTEN DIONIČKO DRUŠTVO za hotelijerstvo i trgovinu · PDF file...

 • SKRAĆENI PROSPEKT Uvrštenja u Kotaciju javnih dioničkih društava

  PRIMOŠTEN DIONIČKO DRUŠTVO za hotelijerstvo i trgovinu

  Savjetnik pri uvrštenju u Kotaciju javnih dioničkih društava Hypo Alpe Adria Vrijednosnice d.o.o. Zagreb

  Koturaška 47

 • Skraćeni prospekt uvrštenja Primošten dd u kotaciju Javnih dioničkih društava

  2

  UVOD ..............................................................................................................................................4 1. SAŽETAK....................................................................................................................................5

  1.1. Osnovni podaci o Izdavatelju................................................................................................5 1.2. Opis prava o obveza koje sadrži vrijednosni papir, način njihova ostvarenja ......................6

  2. PODACI O DIONICAMA..........................................................................................................6 2.1. Vrsta i opis karakteristika dionica.........................................................................................6 2.2. Oznaka dionica, knjiga dionica .............................................................................................7 2.3. Tvrtka, sjedište i adresa Izdavatelja .....................................................................................7 2.4. Prava vlasnika dionica, obveze Izdavatelja...........................................................................7 2.5. Oporezivanje .........................................................................................................................8 2.6. Naziv i adresa institucije preko kojih Izdavatelj podmiruje financijske obveze prema dioničarima...................................................................................................................................9

  3. ČIMBENICI RIZIKA ..................................................................................................................9 3.1. Općenito ................................................................................................................................9 3.2. Tržišni rizici ........................................................................................................................10 3.3. Politički rizici ......................................................................................................................11 3.4. Rizik od konkurencije .........................................................................................................11 3.5. Upravljački i kadrovski rizici ..............................................................................................13 36. Rizik poslovanja u stranim valutama ...................................................................................15 3.7. Kreditni rizik .......................................................................................................................15 3.8. Realna vrijednost.................................................................................................................15

  4. PODACI O IZDAVATELJU DIONICA ...................................................................................16 4.1. Povijesni podaci ..................................................................................................................16 4.2. Tvrtka, sjedište, predmet poslovanja, pravni oblik, broj upisa u sudskom registru ............17 4.3. Iznos upisanog kapitala, uplaćenog kapitala te ukupnog kapitala ......................................18 4.4. Podaci o vladajućem društvu...............................................................................................19 4.5. Vlasnička struktura..............................................................................................................20 4.6. Ukupan broj glasova na glavnoj skupštini, broj vlastitih dionica,ukupan broj dioničara sa pravom glasa, popis dioničara koji imaju 5% ili više od ukupnog broja glasova ......................21

  5. PODACI O PREDMETU POSLOVANJA IZDAVATELJA....................................................21 5.1. Sažeti opis predmeta poslovanja Izdavatelja.......................................................................21 5.2. Temeljni podaci o tekućim sudskim ili drugim sporovima.................................................21

  6. PODACI O IMOVINI I ZADUŽENOSTI, FINACIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITKU I GUBITKU IZDAVATELJA..........................................................................................................24

  6.1. Račun dobiti i gubitka .........................................................................................................24 6.2. Bilanca Izdavatelja ..............................................................................................................25 6.3. Izvještaj o novčanom toku...................................................................................................26

  7. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI TEMELJNIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ...........29 7.1. Izvješće revizora sa stanjem na dan 31.12.2002. ................................................................29

  8. PODACI O ODGOVORNIM OSOBAMA IZDAVATELJA ...................................................30 8.1. Članovi Uprave ...................................................................................................................30 8.2. Članovi Nadzornog odbora .................................................................................................30

  9. INTERES ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ...............................................30 10. OPĆE INFORMACIJE ............................................................................................................31

  10.1. Odobrenja ..........................................................................................................................31 10.2. Bez značajnih promjena ....................................................................................................31

 • Skraćeni prospekt uvrštenja Primošten dd u kotaciju Javnih dioničkih društava

  3

  10.3. Opcije i materijalni ugovori ..............................................................................................31 10.4. Izjave članova Uprave i Nadzornog odbora......................................................................31 10.5. Potpisnici Skraćenog prospekta ........................................................................................32 10.6. Popis sudionika Skraćenog prospekta ..............................................................................33 10.5. Dokumenti na uvid ............................................................................................................33

 • Skraćeni prospekt uvrštenja Primošten dd u kotaciju Javnih dioničkih društava

  4

  UVOD Članovi Nadzornog odbora i Uprave društva Primošten dd (dalje u tekstu: Izdavatelj) čija su imena navedena u ovom skraćenom Prospektu prihvaćaju odgovornost za sadržaj skraćenog Prospekta. Prema uvjerenju, svim saznanjima i podacima kojima članovi Nadzonog odbora i Uprave Izdavatelja raspolažu, podaci iz ovog skraćenog Prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja. Isto tako, podaci iz skraćenog Prospekta daju cjelovit i istinit prikaz prava sadržanih u vrijednosnim papirima koji se uvrštavaju, a činjenice koje bi mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog skraćenog Prospekta nisu izostavljene. Sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (NN 84/02) i Pravilniku o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem (NN 61/97) ovaj skraćeni Prospekt odobren je od strane Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske. Time je potvrđeno da skraćeni Prospekt sadrži sve podatke utvrđene zakonima i propisima Republike Hrvatske, te da može bit objavljen. Revizor Izdavatelja je revizorska tvrtka Šibenski Revicon d.o.o. iz Šibenika, Vladimira Nazora 53, a posljednja revizija financijskih izvještaja Izdavatelja obavljena je sa stanjem 31.12.2002. godine. Reviziju su obavili sukladno Međunarodno revizijskim standardima te je prema njihovom mišljenju financijski izvještaj sa svim značajnim aspektima realno i objektivno prikazuje financijski položaj Izdavatelja na dan 31.12.2002. godine, poslovni rezultat, promjene na glavnici i novčane tokove za razdoblje koje je tada završeno, pripremljeni su sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima. Savjetnik pri uvrštenju Izdavatelja u Kotaciju javnih dioničkih društava je Hypo Alpe Adria Vrijednosnice d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška 47. Ovaj skraćeni Prospekt ne predstavlja ponudu za prodaju ili poziv za kupnju od strane ili za račun Izdavatelja ili Hypo Alpe Adria Vrijednosnica d.o.o. ili od strane ili za račun druge osobe koja je s njima povezana. Skraćeni Prospekt se ne smije smatrati preporukom za kupnju dionica Izdavatelja, a svaki potencijalni ulagatelj upućuje se na vlastitu ocjenu financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja uključujući i eventualne rizike a opisane u poglavlju Čimbenici rizika. Mjesto i način objave prospekta Prospekt će biti objavljen u obliku brošure koja je dostupna bez naplate, sukladno odredbi čl. 24. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (NN 84/02). U dnevnom tisku biti će objavljena informacija o mjestu gdje se navedena brošura može osobno podignuti ili naručiti poštom.

Search related