Primjeri Ugovora o Radu

Embed Size (px)

Text of Primjeri Ugovora o Radu

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  1/106

  Modeli akataposlodavca

  (Prema novom Zakonu o radu Frderacije BiH)

  Slubene novine Federacije BiH, broj !"#$ od #!% &% !'#$%odine

  %

  #

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  2/106

  SadrajPrimjeri UGOVORA O RADU..............................................................................................................4UGOVOR O RADU KOD POSLODAVCA KOJI NIJE OBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK ORADU....................................................................................................................................................6

  UGOVOR O RADU NA NEODREENO VRIJEME KOD POSLODAVCA KOJI NIJEOBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK O RADU.............................................................8UGOVOR O RADU NA ODREENO VRIJEME DO ES MJESECI ! PREKO ESMJESECI KOD POSLODAVCA KOJI NIJE OBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK ORADU..................................................................................................................................."#

  UGOVOR O RADU KOD POSLODAVCA KOJI JE OBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK ORADU..................................................................................................................................................$#

  UGOVOR O RADU NA NEODREENO VRIJEME KOD POSLODAVCA KOJI JEOBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK O RADU...........................................................%"UGOVOR O RADU NA ODREENO VRIJEME DO ES MJESECI ! PREKO ES

  MJESECI KOD POSLODAVCA KOJI JE OBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK ORADU...................................................................................................................................4&UGOVOR O RADU SA PRIPRAVNIKOM KOD POSLODAVACA KOJI SU OBAVEZNI I KOJINISU OBAVEZNI DA DONESU PRAVILNIK O RADU...................................................................48

  UGOVOR O RADU SA PRIPRAVNIKOM '()* +ije *,+e-e+ r)/i0+i( , r)*12...............3&UGOVOR O RADU SA PRIPRAVNIK&M '()* je *,+e-e+ Pr)/i0+i( , r)*12...................3#

  SRUNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA..................................66UGOVOR O SRUNOM OSPOSOBLJAVANJU '()* +ije *,+e-e+ r)/i0+i( , r)*12. . .65UGOVOR O SRUNOM OSPOSOBLJAVANJU '()* je *,+e-e+ Pr)/i0+i( , r)*12... ...5"

  UGOVOR O RADU SA DIREKOROM............................................................................................54UGOVOR O RADU SA DIREKOROM (NA ODREENO / NA NEODREENOVRIJEME) KOD POSLODAVCA KOJI NIJE OBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK ORADU...................................................................................................................................55UGOVOR O RADU SA DIREKOROM (NA ODREENO / NA NEODREENOVRIJEME ) KOD POSLODAVCA KOJI JE OBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK ORADU...................................................................................................................................8&UGOVOR O PRAVIMA OBAVEZAMA I ODGOVORNOSIMA DIREKORA BEZZASNIVANJA RADNOG ODNOSA...................................................................................8%

  UGOVOR O RADU VAN PROSORIJA POSLODAVCA.................................................................85UGOVOR O RADU VAN PROSORIJA POSLODAVCA KOD POSLODAVCA KOJI

  NIJE OBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK O RADU'NA NEODREENO !ODREENO VRIJEME2.....................................................................................................88

  UGOVOR O RADU VAN PROSORIJA POSLODAVCA KOD POSLODAVCA KOJI JEOBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK O RADU 'NA NEODREENO ! ODREENOVRIJEME2............................................................................................................................#8

  !

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  3/106

  *

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  4/106

  Primjeri +-.-/0 - /01+

  2

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  5/106

  $

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  6/106

  +-.-/ - /01+ 3-1 P-S4-10.50 3-67 8769-B0.9Z08 10 1-89S9 P/0.74873 - /01+

  N) ,-0,*)/7e (,ji +i-1 ,)/e9+i *,+ije:i r)/i0+i( , r)*1 jer +em)j1 /i;e ,* %&

  9),-0e+i< r)*+i() ,re* Z)(,+) , r)*1 i *r1=i< 9)(,+) (,jim) -e re=10i;e m):erij) /e9)+)9) r)*+i ,*+,- r)*+i() rimje+j1je -e O;:i (,0e(:i/+i 1=,/,r 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi?,+i (,0e(:i/+i 1=,/,ri (,je -1 :i ,-0,*)/7i 9)(0j1@i0i (,jim) -1 +)(+)*+, ri-:1i0i i ,+i @ij1

  je rimje+1 i +) +ji< r,;iri0) V0)*) >e*er)7ije Bi?.Z,= :,=) ,/i ,-0,*)/7i -/) i:)+j) (,j) -e re=10i;1 r)/i0+i(,m , r)*1 m,r)j1

  re=10i-):i 1=,/,r,m , r)*1 19 e/e+:1)0+, +)/,e+je ,*re*i 9)(,+) i (,0e(:i/+i< 1=,/,r)(,jim) -1 ,*ree+) i:)+j) 1 ,:1+,-:i re=10i-)+).

  Me1:im ,-:,je r,j+) i:)+j) (,j) -1 ,/im )(:im) -)m, r,i-)+) (), ,)/e9) i0im,=1+,-: )0i je ,-:)/0je+, ,-0,*)/7im) *) i< r)9r)*e r)/i0+i(,m , r)*1 i0i 1=,/,r,m ,r)*1.

  Ve0i(i je r,j ,-0,*)/)7) +) (,je -e rimje+j1je -)m, O;:i (,0e(:i/+i 1=,/,r 9):eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? )0i i ,+ -)*ri @e-:, -)m, 1:/re+) r)/) i ,)/e9e (,ji -e m,r)j1*e:)0j+ije re=10i-):i r)/i0+i(,m , r)*1 i0i 1=,/,r,m , r)*1 i0i -)m, mi+im1m r)/) -) :im*) -e ,+) 9)(,+,m r)/i0+i(,m , r)*1 i 1=,/,r,m , r)*1 m,=1 1:/r*i:i i 1 /eem ,im1.

  Z,= :,=) -m, ,-e+1 )+j1 ,-/e:i0i 1=,/,rim) , r)*1 (,je 9)(0j1@1j1 r)*+i7i -),-0,*)/7im) (,ji +i-1 ,)/e9+i *,+,-i:i r)/i0+i( , r)*1 i ,(1;)0i 1 +ji< 1+ije:i -/e i:+e,*re*e (,je i+)@e :re) *) -)*ri r)/i0+i( , r)*1 *) i -e ,m,=1i0, ,:1+, re=10i-)+je

  r)/) i ,)/e9) i9 r)*+,= ,*+,-).U9 :, -m, ,+1*i0i i +e() rje;e+j) (), rimjer *) i-m, ,0)(;)0i ,-0,*)/7im)

  i9+)0)e+je i *r1=)@iji< rje;e+j) ,* ,+1e+i

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  7/106

  1=,/,re , r)*1 9)(0j1@e+e i0i -e 9)(0j1@1j1 +) +e,*ree+, i ,*ree+, /rijeme -) 1+im i+e1+im r)*+im /reme+,m.

  Bi0, i *,r, i 9) ,-0,*)/7e i r)*+i(e *) i ,+i (,ji +i-1 ,)/e9)+i Z)(,+,m , r)*1*,+e-1 i 1-(0)*e r)/i0+i(e , r)*1 ',+i (,ji -1 i< *,-)*) im)0i2 jer :ime ,e9je1j1

  je*+,-:)/ije 9)(0j1@i/)+je ,/i< 1=,/,r) - 11i/)+jem +) ,*re*e r)/i0+i() , r)*1 ) +e

  ,:1+im re=10i-)+jem r)/) i ,)/e9) (), ;:, je :, -)*) -01@)j.

  :

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  8/106

  UGOVOR O RADU NA NEODREENO VRIJEME KOD POSLODAVCA KOJI NIJEOBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK O RADU

  (Uskla!a"j# sa $ak%"%& ' )%!%r s "%!& rad"k%&*

  N) ,-+,/1 @0)+) ""$."1 /e9i -) @0)+,m "58. -:)/ '"2 Z)(,+) , r)*1$'FS01e+e +,/i+e>e*er)7ije Bi? r,j 6$!"32 @0)+) HHHH O;:e= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi?'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r,j HHHHHHHHHHHHH2%i______________________________________________________________________

  (navesti druge relevantne propise - granski ili drugi kolektivni ugovor koe! e pristupioposlodava")9)(0j1@1je -e

  UGOVOR O RADU+a,ka -.

  (U)%!%r"# s/ra"#0 $aklj,!a"j# )%!%ra % rad *

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH '1 *)0jem :e(-:1 ,-0,*)/)72(na#iv i sedi$te poslodav"a)

  9)(0j1@1je 1=,/,r , r)*1 -) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'1 *)0jem :e(-:1 r)*+i(2 (i!e i pre#i!e radnika)-) rei/)0i;:em ',r)/i;:em2 1 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

  (!esto% uli"a i &ro)

  +a,ka 1.(Vrj# "a k%j# s# $aklj,j# )%!%r % rad

  da" 2%,#/ka "as/a!ka rada2

  U=,/,r , r)*1 9)(0j1@1je -e +) +e,*ree+, /rijeme ) r)*+i( je *1)+ ,:,@e:i -)r)*,m *)+) HHHHHHHHHHHHHHHH =,*i+e.4

  +a,ka 3.(Zas"!a"j# rad"%) %d"%sa*

  S:1)+jem +) r)* +) *)+ 1:/re+ 1 :)@(i $. ,/,= 1=,/,r) r)*+i( je 9)-+,/), r)*+i,*+,- +) +e,*ree+, /rijeme.

  10)+ ""$. Z)(,+) , r)*1 ,*re1je +)*0e+,-: ,-0,*)/7) i0i *r1=,= ,/0);:e+,= 0i7) ,*ree+,= -:):1:,m i0i)(:,m , ,-+i/)+j1 *) ,*01@1je , r)/im) i ,)/e9)m) r)*+i() 1 -(0)*1 - ,/im 9)(,+,m (,0e(:i/+im1=,/,r,m i *r1=im r,i-im).2O*re*)m) @0)+) "58. -:)/ '"2 1:/re+) je ,)/e9) ,-0,*)/7) *) 1 r,(1 ,* :ri mje-e7) ,* *)+) -:1)+j) +)-+)=1 ,/,= 9)(,+) ,+1*i r)*+i(1 9)(0j1@i/)+je 1=,/,r) , r)*1 1(,0i(, ,+ +ije 1 -(0)*1 - ,*re*)m) ,/,=9)(,+).

  3Opti kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH (Slubene novine Federacije BiH, br!"#$! i %$' pri)jenjuje *e na *ve po*lodavce do njegovorg u*kla+ivanja, u *kladu *a lano) -'&.akona o radu, najka*nije do -' -& &$-!, odno*no eventualno jo za /$ dana, po odluci 0ladeFederacije BiH

  1ko u vrije)e u*kla+ivanja ugovora o radu ne bude u*kla+en opti kolektivni ugovor,

  pri)jenjuje *e *ada vae2i4K)(, -e r)*i , 1-(0)i/)+j1 -) Z)(,+,m , r)*1 1 ,/)j 1=,/,r 1+,-i -e (), *)+ ,@e:() r)*) -0je*ei *)+ ,**)+) ,:()9) re:

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  9/106

  +a,ka 4.(Mj#s/% ' &j#s/a rada*

  R)*+i( e ,)/0j):i ,-0,/e 1 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (!esto rada' u sedi$tu poslodav"a% van sedi$ta% u drugi! prostoria!a% u drugo! ili drugi!

  !esti!a% adresa)

  +a,ka 5.(Vrs/a s/#2#" s/r,"# s2r# $a"&a"j#*

  R)*+i( im) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH -:ee+ -:r1@+e -reme i , 9)+im)+j1 jeHHHHHHHHHHHHHHH.

  +a,ka 6.(Rad"% &j#s/% kra/ak %2s 2%sl%!a*

  R)*+i( -e 9),;0j)/) +) ,-0,/im)

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(na#iv radnog !esta% organi#a"iona edini"a) (opis poslova)3

  +a,ka 6a.(Pr%7" rad*

  Pr,+i r)* :r)je *, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH6i ,)/0j) -e 1 -(0)*1 -)'navesti taan dan #avr$etka pro&nog rada2

  Z)(,+,m i @0)+,m HHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1.5

  +a,ka 8.(O7a!j#9/#"j# % 7%l#s/ dr)& %k%l"%s/&a2

  R)*+i( i9j)/0j1je *) +em) ,0e-: i *) +e ,-:,je *r1=e ,(,0+,-:i (,je =),+em,=1)/)j1 i0i i:+, ,me:)j1 1 i9/r;)/)+j1 ,)/e9) i9 1=,/,r) , r)*1 i0i (,j) 1=r,)/)i/,: i0i 9*r)/0je 0i7) -) (,jim) r)*+i( *,0)9i 1 *,*ir 1 i9/r;)/)+j1 1=,/,r) , r)*1.8

  +a,ka :.(D"a ras2%r#d rad"%) !r#"a*

  R)*+i( 9)-+i/) r)*+i ,*+,- -) 1+im r)*+im /reme+,m (,je i9+,-i 4& -):i '%3 -):i2-e*mi@+, ) r)-,ree+, je +) e: ';e-:2 r)*+i< *)+).#

  R)*+, /rijeme ,@i+je 1 HHHHHHHHH -):i i 9)/r;)/) -e 1 HHHHHHHH -):i."&

  O r,mje+i r)-,re*) r)*+,= /reme+) i9 -:. ". i $. ,/e :)@(e ,-0,*)/)7 e r)*+i()i-me+, ,)/ije-:i:i +)jm)+je HHHHHHHH *)+) rije r,mje+e.""

  5U+,-i -e (r):)( ,i- ,-0,/).6Probni rad traje najdue est mjeseci (lan 21. Zakona o radu), a ove odredbe sadre samo ugovori sa novim

  radnicima.7A(, +ije re*/ie+ r,+i r)* ,/e ,*re*e i9,-:)/i:i.8Alternativa !adnik i"javljuje da ne #ostoje okolnosti i" lana $%. stav (1) Zakona o radu.9Z)/i-i ()(, je ,*ree+, (,0e(:i/+im 1=,/,r,m (,ji -e rimje+j1je +) ,-0,*)/7) ) )(, +ije ,*ree+, 9)/i-i,* ,-0,*)/7).10A(, je r)*+, /rijeme ,-0,*)/7) rer)-,*ije0je+, ,+*) -e ,*re1j1 eri,*i r)*) 1 -(0)*1 -) @0)+,m %#.

  Z)(,+) , r)*1.11Alternativa !adnik "asniva radni odnos sa ne#unim radnim vremenom koje i"nosi sedam sati dnevno. &li!adnik "asniva radni odnos sa ne#unim radnim vremenom koje i"nosi n#r. etiri sata dnevno.

  ;

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  10/106

  +a,ka ;.(Od&%r*

  R)*+i( (,ji je 9)-+,/), r)*+i ,*+,- -) 1+im r)*+im /reme+,m"$

  im) r)/, +),*m,r 1 :,(1 r)*) i (,ri-:i: e =) 1 :r)j)+j1 HHHHHHH"%mi+1:) ,* HHHHHHHH *, HHHHHHHHH-):i.

  P,-0,*)/)7 e r)*+i(1 +) +je=,/ 9)

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  11/106

  R)*+i( im) r)/, (,ri-:i:i je*)+ *)+ =,*i;+je= ,*m,r) ()* ,+ :, e0i 19 ,)/e91 *) , :,me,)/ije-:i ,-0,*)/7) +)jm)+je :ri *)+) rije +je=,/,= (,ri;:e+j).

  U -01@)j1 re-:)+() 1=,/,r) , r)*1 ,-0,*)/)7 e r)*+i(1 (,ji +ije i-(,ri-:i, 7ije0i i0i *i,=,*i;+je= ,*m,r) i-0):i:i +)(+)*1 1mje-:, (,ri;:e+j) =,*i;+je= ,*m,r) 1 i9+,-1 (,ji i rimi, *) je(,ri-:i, 7ije0i ,*+,-+, re,-:)0i *i, =,*i;+je= ,*m,r) )(, =,*i;+ji ,*m,r i0i +je=,/ *i, +ijei-(,ri-:i, (ri/i7,m ,-0,*)/7).

  +a,ka --.(Pla=a*

  P0)) 9) ,)/0je+i r)* i /rijeme r,/e*e+, +) r)*1 1 -(0)*1 -) K,0e(:i/+im 1=,/,r,m -)-:,ji -e,*

  ,-+,/+e 0)e *ije0) 0)e 9) r)*+i 1@i+)($%i 1/e)+e 0)e 9) ,:e)+e 1/je:e r)*) re(,/reme+i r)* i +,+i r)* :e 9) r)* +) *)+

  -e*mi@+,= ,*m,r) r)9+i() i0i +e(,= *r1=,= *)+) 9) (,ji je 9)(,+,m ,*ree+, *) -e +er)*i.$4

  +a,ka -1.(U/!r!a"j# !s"a %s"%!"# 2la=#*

  O-+,/+) 0)) 9) ,-0,/e (,je r)*+i( ,)/0j) 1:/r1je -e ,/im 1=,/,r,m 9) 1+, r)*+,/rijeme +) ,-+,/1 e0eme+):) 9) ,*rei/)+je ,-+,/+e 0)e 1:/re+i< (,0e(:i/+im1=,/,r,m.$3

  O-+,/+) 0)) r)*+i() i9+,-i HHHHHHHH KM 'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (,+/er:ii0+ijsk? 2%/r#7a*

  P,-0,*)/)7 e r)*+i(1 ,*,ri:i ,*-1-:/, *, @e:iri r)*+) *)+) 1 je*+,j ()0e+*)r-(,j=,*i+i r)*i 9)*,/,0j)/)+j) +je=,/i< /jer-(i

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  16/106

  S/)() ,* 1=,/,r+i< -:r)+) m,e ,:()9):i ,/)j 1=,/,r rije i-:e() /reme+) +) (,je je9)(0j1@e+ ,* 1-0,/im) i 1 -01@)je/im) 1:/re+im 9)(,+,m.

  O:()9+i r,( i9+,-i HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 1 -01@)j1 *) r)*+i( ,:()91je(propisati koliko dana ili !ese"i i#nosi4$)

  1=,/,r , r)*1 ) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 1 -01@)j1 *) ,-0,*)/)7 ,:()91je

  (propisati koliko dana i#nosi)4%

  1=,/,r , r)*1.

  la" 3;.(O/2r#&""a*

  R)*+i( im) r)/, +) ,:rem+i+1 1 -(0)*1 -) @0)+,m """. Z)(,+) , r)*1.Vi-i+) ,:rem+i+e i9+,-i 9) -/)(1 +)/r;e+1 =,*i+1 r)*) (,* :,= ,-0,*)/7)

  HHHHHHHHHHHHHHHH KM.44

  O:rem+i+) r)*+i() +e m,e i:i /e) ,* ;e-: r,-je@+i< mje-e@+i< 0)) i-0)e+ie*er)7ije Bi? r,j 6$!"32 Oe= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi?'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&823"i K,0e(:i/+,= 1=,/,r)HHHHHHHHH 3$9)(0j1@1je-e

  UGOVOR O RADU

  +a,ka -.(U)%!%r"# s/ra"#0 $aklj,!a"j# )%!%ra % rad*

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'1 *)0jem :e(-:1 ,-0,*)/)72(na#iv i sedi$te poslodav"a)

  9)(0j1@1je 1=,/,r , r)*1 -) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'1 *)0jem :e(-:1 r)*+i(2 (i!e i pre#i!e radnika)rei/)0i;:em ',r)/i;:em2 1HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

  (!esto% uli"a i &ro)

  +a,ka 1.(Vrj# "a k%j# s# $aklj,j# )%!%r % rad

  da" 2%,#/ka rada2U=,/,r , r)*1 9)(0j1@1je -e +) ,*ree+, /rijeme 1 :r)j)+j1 ,* HHHHHHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ) r)*+i( je *1)+ ,@e:i -) r)*,m *)+)'u !ese"i!a ili od datu!a do datu!a)

  HHHHHHHHHHHHHHHH =,*i+e.

  +a,ka 3.(Zas"!a"j# rad"%) %d"%sa*

  S:1)+jem +) r)* +) *)+ 1:/re+ 1 :)@(i $. ,/,= 1=,/,r) r)*+i( 9)-+i/) r)*+i ,*+,- +),*ree+, /rijeme3%-) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH r)*+im /reme+,m.34

  +a,ka 4.(Mj#s/% ' &j#s/a rada*

  R)*+i( e ,)/0j):i ,-0,/e 1 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 'mje-:,r)*) 1 -je*i;:1 ,-0,*)/7) /)+ -je*i;:) 1 *r1=im r,-:,rij)m) 1 *r1=,m mje-:1 )*re-)2.

  +a,ka 5.

  490)+ ""$. Z)(,+) , r)*1 ,*re1je +)*0e+,-: ,-0,*)/7) i0i *r1=,= ,/0);:e+,= 0i7) ,*ree+,= -:):1:,m i0i)(:,m , ,-+i/)+j1 *) ,*01@1je , r)/im) i ,)/e9)m) r)*+i() 1 -(0)*1 - ,/im 9)(,+,m (,0e(:i/+im1=,/,r,m i *r1=im r,i-im).500. 4 3 6. i $$. -:)/ '"2 :)@() ).2 Z)(,+) , r)*1 'r)*+i ,*+,- 9)-+i/) -e -:1)+jem +) r)* +) ,-+,/19)(0j1@e+,= 1=,/,r) , r)*1 ,j)m ,-0,*)/7) i r)*+i() 1=,/,r -e 9)(0j1@1je +) +e,*ree+, /rijeme2.51D, *,+,;e+j) +,/,= rimje+j1je -e /)ei O;:i (,0e(:i/+i 1=,/,r 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e+,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&82 r,( je "8. "$. $&"3. =,*i+e.52N)/e-:i (,0e(:i/+i 1=,/,r (,ji -e rimje+j1je +) ,-0,*)/7) *, *,+,;e+j) +,/,= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) r,(

  je "8. "$. $&"3.=,*i+e.53Alternativa tu#anjem na rad na dan utvren u taki 2. ovog ugovora radnik "asniva radni odnos na

  odreeno vrijeme sa #unim radnim vremenom sa ne#unim radnim vremenu u trajanju od sati dnevno)540drediti da li je radni odnos "asnovan sa #unim ili ne#unim radnim vremenom i koliko i"nosi ne#uno

  radno vrijeme.

  #;

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  20/106

  (Vrs/a s/#2#" s/r,"# s2r# $a"&a"j#*R)*+i( im) HHHHHHHHHHHH -:ee+ -:r1@+e -reme i , 9)+im)+j1 je HHHHHHHHHHHHHHH.

  +a,ka 6.(Rad"% &j#s/% kra/ak %2s 2%sl%!a*

  R)*+i( -e 9),;0j)/) +) ,-0,/im)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(na#iv radnog !esta% organi#a"iona edini"a) (opis poslova)33

  +a,ka 8.(O7a!j#9/#"j# % 7%l#s/ dr)& %k%l"%s/&a2

  R)*+i( i9j)/0j1je *) +em) ,0e-: i *) +e ,-:,ji *r1=) ,(,0+,-: (,j) =) ,+em,=1)/) i0i i:+,,me:) 1 i9/r;)/)+j1 ,)/e9) i9 1=,/,r) , r)*1 i0i (,j) 1=r,)/) i/,: i0i 9*r)/0je 0i7) -) (,jim)r)*+i( *,0)9i 1 *,*ir 1 i9/r;)/)+j1 1=,/,r) , r)*1.36

  +a,ka :.

  (Pr%7" rad*Pr,+i r)* :r)je *, HHHHHHHHHHHHHH35 i ,)/0j) -e 1 -(0)*1 -) Z)(,+,m i @0)+,m HHHHHHH (navesti taan dan #avr$etka pro&nog rada)Pr)/i0+i() , r)*1.

  +a,ka ;.(D"a ras2%r#d rad"%) !r#"a*

  R)*+i( 9)-+i/) r)*+i ,*+,- -) 1+im r)*+im /reme+,m (,je i9+,-i 4& -):i '%3 -):i2-e*mi@+, ) r)-,ree+, je +) e: ';e-:2 r)*+i< *)+).38

  R)*+, /rijeme ,@i+je 1 HHHHHHHHH -):i i 9)/r;)/) -e 1 HHHHHHHH -):i.3#

  O r,mje+i r)-,re*) r)*+,= /reme+) i9 -:. ". i $. ,/e :)@(e ,-0,*)/)7 e r)*+i() i-me+,,)/ije-:i:i +)jm)+je HHHHHHHH *)+) rije r,mje+e.

  +a,ka -

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  21/106

  P,-0,*)/)7 e r)*+i(1 +) +je=,/ 9)

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  22/106

  +a,ka -3.(Pla=a*

  P0)) 9) ,)/0je+i r)* i /rijeme r,/e*e+, +) r)*1 1 -(0)*1 -) K,0e(:i/+im 1=,/,r,m -)-:,ji -e,*

  ,-+,/+e 0)e *ije0) 0)e 9) r)*+i 1@i+)(6#i 1/e)+e 0)e 9) ,:e)+e 1/je:e r)*) re(,/reme+i r)* i +,+i r)* :e 9) r)* +) *)+

  -e*mi@+,= ,*m,r) r)9+i() i0i +e(,= *r1=,= *)+) 9) (,ji je 9)(,+,m ,*ree+, *) -e +er)*i.5&

  +a,ka -4.(U/!r!a"j# !s"a %s"%!"# 2la=#*

  O-+,/+) 0)) 9) ,-0,/e (,je r)*+i( ,)/0j) 1:/r1je -e ,/im 1=,/,r,m 9) 1+, r)*+,/rijeme5"+) ,-+,/1 e0eme+):) 9) ,*rei/)+je ,-+,/+e 0)e 1:/re+i< (,0e(:i/+im 1=,/,r,m.5$

  O-+,/+) 0)) r)*+i() i9+,-i HHHHHHHH KM 'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (,+/re:ii0+i< m)r)()2.(slovi!a)

  O-+,/+) 0)) i9 -:)/) $. ,/e :)@(e 1:/r1je -e 9) eri,* ,* HHHHHHHHHH *, HHHHHHHHHHHH.5%

  +a,ka -5.(D% 2la=# $a rad" ,"ak*

  R)*+i(1 ri)*) *i, 0)e 9) r)*+i 1@i+)( 1 -(0)*1 -) (,0e(:i/+im 1=,/,r,mHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .54

  +a,ka -6.(U!#=a"j# 2la=# 2% %s"%! &"l%) rada*

  N) ime mi+10,= r)*) r)*+i(1 ri)*) i9+,- 1:/re+ (,0e(:i/+im 1=,/,r,m i ,* 1-0,/im)1:/re+im (,0e(:i/+im 1=,/,r,m.53

  +a,ka -8.(U!#=a"j# 2la=#*

  O-+,/+) 0)) r)*+i() i9 :)@(e "3. ,/,= 1=,/,r) 1/e)/) -e 1 -(0)*1 -) K,0e(:i/+im1=,/,r,m************ 'navesti koi2

  9) ,:e)+e 1-0,/e r)*) r)*) HHHHHHHHH 9) re(,/reme+i r)* HHHHHHHHHH 9) +,+i r)* HHHHHHHHHHHH 9) r)* +) *)+ -e*mi@+,= ,*m,r) r)9+i() i0i +e(,= *r1=,= *)+) 9) (,ji je 9)(,+,m ,*ree+,

  *) -e +e r)*i HHHHHHHHHHH 9) r)* 1 -mje+)m) HHHHHHHHHHHHHHH.56

  +a,ka -:.69U(,0i(, -e U=,/,r , r)*1 1-(0)1je rije *,+,;e+j) e0eme+):) 9) 1:/ri/)+je ,-+,/+e 0)e i *ije0) 0)e ,,-+,/1 r)*+,= 1@i+() ,+*) -e 1 ,/,m 1=,/,r1 1:/r1je 0)) +) +)@i+ (,jim je i0) 1:/re+) 1 re:

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  23/106

  (Is2la/a 2la=#*P0)) -e i-0)1je +)(,+ ,)/0je+,= r)*) +)j()-+ije *, HHHHHHHHHHH 1 :e(1em mje-e71 9)

  re:

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  24/106

  (+r%9k%! 2r#!%$a s?ra"a /%k rada*R)*+i( im) r)/, +) +)(+)*1 :r,;(,/) re/,9) 9) +) ,-), ! r)* i ,/r):)( -) ,-0) ! r)*) 1

  /i-i+i 1:/re+,j (,0e(:i/+im 1=,/,r,m.8%

  R)*+i( (,ji r)*i re(, ;e-: -):i *+e/+, im) r)/, +) +)(+)*1 :r,;(,/) i-# $a sl7#"% 2/%!a"j# $#&lj*

  R)*+i( im) r)/, +) *+e/+i71 9) -01e+, 1:,/)+je 1 9em0ji 1 /i-i+i ,* HHHHHHHHHHHH.83

  P,* -01e+im 1:,/)+jem 1 9em0ji -m):r) -e 1:,/)+je /)+ mje-:) r)*) i mje-:) -:)+,/)+j)r)*+i() r)*i i9/r;)/)+j) ,*ree+i< ,-0,/) , +)0,=1 ,-0,*)/7) ! ,/0);e+,= 9),-0e+i().

  P,* -01e+im 1:,/)+jem i9 -:)/) ". ,/e :)@(e -m):r): e -e 1:,/)+je +) 1*)0je+,-:i /e,j,* HHHHHH (i0,me:r) ,* -je*i;:) ,-0,*)/7).

  +a,ka 16.(Nak"ada /r%9k%!a sl7#"%) 2/%!a"ja*

  Z) /rijeme -01e+,= 1:,/)+j) 1 9em0ji r)*+i( im) r)/, +) +)(+)*1 :r,;(,/) i-

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  25/106

  9) /rijeme ,r)9,/)+j) i0i -:r1@+,= ,-,-,0j)/)+j) i 1-)/r;)/)+j)HHHHHHHH r)*+i< *)+) 9) /rijeme ,r)9,/)+j) 9) ,:ree -i+*i()0+,= r)*) HHHHHHHHH r)*+i< *)+).

  +a,ka 31.(Pla=#"% %dss/!% rad"ka @ d%7r%!%lj"%) da!a%>a kr!*

  R)*+i( *,r,/,0j+i *)/)0)7 (r/i 9) -/)(, *)ri/)+je (r/i im) r)/, +) HHHHHHHHHHHHHHHHHHH(na!ane edan dan) *)+ ! *)+) 0)e+,= ,*-1-:/).

  +a,ka 33.(Pla=#"% %dss/!% dr)& sl,aj#!&a*

  R)*+i( im) r)/, +) 0)e+, ,*-1-:/, i 1 *r1=im -01@)je/im) i 9) /rijeme 1:/re+, r,i-,m()+:,+) i (,0e(:i/+im 1=,/,r,m.85

  +a,ka 34.(N#2la=#"% %dss/!%*

  P,-0,*)/)7 e 9),-0e+(1 +) +je=,/ 9)j#*

  R)*+i( -e ,)/e91je *) +) ,*r1@j1 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (i. / ,edera"ie i. / 0antona% opine)+ee 1=,/)r):i +i ,)/0j):i ,-0,/e i9 *je0):+,-:i (,j1 ,)/0j) ,-0,*)/)7 ! -0je*ee ,-0,/eHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 9) -/,j i0i :1i r)@1+ e9 -)=0)-+,-:i ,-0,*)/7).(navesti koe poslove)

  U(,0i(, r)*+i( re(r;i 9)r)+1 (,+(1re+7ije i9 -:)/) ". ,/e :)@(e ,-0,*)/)7 e 9)

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  26/106

  +a,ka 4

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  27/106

  P,-0,*)/)7 e ,m,=1i:i r)*+i(1 *) -e i9j)-+i , e0eme+:im) ,*=,/,r+,-:i (,j) m1 -e -:)/0j)+) :ere: +) +)@i+ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.#3

  +a,ka 46.'Za9//a 2ra!a $ rad"%) %d"%sa*

  Z);:i:) r)/) i9 r)*+,= ,*+,-) ,-:/)r1je -e rimje+,m ,*re*)) @0. ""4. i ""6. Z)(,+) , r)*1.

  +a,ka 48.(S?%d"a 2r&j#"a Zak%"a % 2ra!"%& 2%s/2k*

  U -/im ,-:17im) (,ji -e ,*+,-e +) ,-:/)ri/)+je r)/) i ,)/e9) r)*+i() i ,-0,*)/7)-

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  28/106

  +a,ka 5

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  29/106

  +-.-/ - /01+ 3-1 P-S4-10.50 3-67 69-B0.9Z08 10 1-89S9 P/0.74873 - /01+

  Z) ,-0,*)/7e (,ji -1 ,)/e9+i *,+ije:i r)/i0+i( , r)*1 jer im)j1 /i;e ,* %&

  9),-0e+i< r)*+i() +) 9)(0j1@i/)+je 1=,/,r) , r)*1 rimje+j1j1 -e ,re* Z)(,+) , r)*1 i*r1=i< 9)(,+) (,jim) -e re=10i;e m):erij) /e9)+) 9) r)*+i ,*+,- r)*+i() O;:i (,0e(:i/+i1=,/,r 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? ,+i (,0e(:i/+i 1=,/,ri (,je -1 :i ,-0,*)/7i 9)(0j1@i0i i0i(,jim) -1 +)(+)*+, ri-:1i0i i ,+i @ij1 je rimje+1 i +) +ji< r,;iri0) V0)*) >e*er)7ije Bi?.

  U(,0i(, je r)/i0+i( , r)*1 1-(0)e+ -) Z)(,+,m , r)*1 i *r1=im r,i-im) i(,0e(:i/+im 1=,/,rim) 1 1=,/,r1 , r)*1 +ije +e,

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  30/106

  1=,/,re , r)*1 9)(0j1@e+e +) +e,*ree+, i ,*ree+, /rijeme -) 1+im i +e1+im r)*+im/reme+,m.

  *'

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  31/106

  UGOVOR O RADU NA NEODREENO VRIJEME KOD POSLODAVCA KOJI JEOBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK O RADU

  (Uskla!a"j# sa $ak%"%& ' U)%!%r sa "%!& rad"k%&*

  N) ,-+,/1 @0)+) ""$.##1 /e9i -) @0. 4 3 6. i $$. -:)/ '"2 :)@() )2 Z)(,+) , r)*1"&&'FS01e+e

  +,/i+e >e*er)7ije Bi? r,j 6$!"32 Oe= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi?'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r,j HHHHHH2"&"i K,0e(:i/+,= 1=,/,r) HHHHHHHHH"&$i @0)+) HHHHPr)/i0+i() , r)*1 r,jHHHHHHH ,* HHHHHHHHHHH 9)(0j1@1je -e

  UGOVOR O RADU

  +a,ka -.(U)%!%r"# s/ra"#0 $aklj,!a"j# )%!%ra % rad *

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH '1 *)0jem :e(-:1 ,-0,*)/)72(na#iv i sedi$te poslodav"a)

  9)(0j1@1je 1=,/,r , r)*1 -) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH '1 *)0jem :e(-:1 r)*+i(2 (i!e i pre#i!e radnika)rei/)0i;:em ',r)/i;:em2 1HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

  (!esto% uli"a i &ro)

  +a,ka 1.(Vrj# "a k%j# s# $aklj,j# )%!%r % rad

  da" 2%,#/ka rada2U=,/,r , r)*1 9)(0j1@1je -e +) +e,*ree+, /rijeme ) r)*+i( je *1)+ ,@e:i -) r)*,m *)+)

  HHHHHHHHHHHHHHHH =,*i+e.

  +a,ka 3.(Zas"!a"j# rad"%) %d"%sa*S:1)+jem +) r)* +) *)+ 1:/re+ 1 :)@(i $. ,/,= 1=,/,r) r)*+i( 9)-+i/) r)*+i ,*+,- +)

  +e,*ree+, /rijeme.

  +a,ka 4.(Mj#s/% ' &j#s/a rada*

  R)*+i( e ,)/0j):i ,-0,/e 1 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.(!esto rada' u sedi$tu poslodav"a% van sedi$ta% u drugi! prostoria!a%u drugo! ili drugi!!esti!a% adresa)

  +a,ka 5.

  (Vrs/a s/#2#" s/r,"# s2r# $a"&a"j#*R)*+i( im) HHHHHHHHHHHH -:ee+ -:r1@+e -reme i , 9)+im)+j1 je HHHHHHHHHHHHHHH.

  990)+ ""$. Z)(,+) , r)*1 ,*re1je +)*0e+,-: ,-0,*)/7) i0i *r1=,= ,/0);:e+,= 0i7) ,*ree+,= -:):1:,m i0i)(:,m , ,-+i/)+j1 *) ,*01@1je , r)/im) i ,)/e9)m) r)*+i() 1 -(0)*1 - ,/im 9)(,+,m (,0e(:i/+im1=,/,r,m i *r1=im r,i-im).1000. 4 3 6. i $$. -:)/ '"2 :)@() )2. Z)(,+) , r)*1 'r)*+i ,*+,- 9)-+i/) -e ,@e:(,m r)*) +) ,-+,/19)(0j1@e+,= 1=,/,r) , r)*1 ,j)m ,-0,*)/7) i r)*+i() 1=,/,r -e 9)(0j1@1je +) +e,*ree+, /rijeme2.101D, *,+,;e+j) +,/,= rimje+j1je -e /)ei O;:i (,0e(:i/+i 1=,/,r 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e+,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&82 *, r,() 9) +je=,/, 1-(0)i/)+je "8. "$. $&"3. =,*i+e =,*i+e i0i+,/i 1-(0)e+i (,0e(:i/+i 1=,/,r ()* -e 1=,/,ri , r)*1 1-(0)1j1 +)(,+ *,+,;e+j) r)/i0+i() , r)*11-(0)e+i< -) +,/im (,0e(:i/+im 1=,/,r,m.102

  N)/e-:i -)*);+ji K,0e(:i/+i 1=,/,r (,ji -e rimje+j1je +) ,-0,*)/7) *, *,+,;e+j) +,/,= (,0e(:i/+,=1=,/,r) *, r,() 9) +je=,/, 1-(0)i/)+je "8. "$. $&"3. =,*i+e i0i +,/i 1-(0)e+i (,0e(:i/+i 1=,/,r ()* -e1=,/,ri , r)*1 1-(0)1j1 +)(,+ *,+,;e+j) r)/i0+i() , r)*1 1-(0)e+i< -) +,/im (,0e(:i/+im 1=,/,r,m.

  *#

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  32/106

  +a,ka 6.(Rad"% &j#s/% kra/ak %2s 2%sl%!a*

  R)*+i( -e 9),;0j)/) +) ,-0,/im)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(na#iv radnog !esta% organi#a"iona edini"a) (kratak opis poslova)"&%

  i9 @0)+) HHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1 Si-:em):i9)7ij) ,-0,/) i 9)*):)().

  +a,ka 8.(O7a!j#9/#"j# % 7%l#s/ dr)& %k%l"%s/&a2

  R)*+i( i9j)/0j1je *) +em) ,0e-: i *) +e ,-:,ji *r1=) ,(,0+,-: (,j) =) ,+em,=1)/) i0i i:+,,me:) 1 i9/r;)/)+j1 ,)/e9) i9 1=,/,r) , r)*1 i0i (,j) 1=r,)/) i/,: i0i 9*r)/0je 0i7) -) (,jim)r)*+i( *,0)9i 1 *,*ir 1 i9/r;)/)+j1 1=,/,r) , r)*1."&4

  +a,ka :.(Pr%7" rad*

  Pr,+i r)* :r)je *, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"&3i ,)/0j) -e 1 -(0)*1 -)'navesti taan dan #avr$etka pro&nog rada2

  Z)(,+,m i @0)+,m HHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1."&6

  +a,ka ;.(D"a ras2%r#d rad"%) !r#"a*

  R)*+i( 9)-+i/) r)*+i ,*+,- -) 1+im r)*+im /reme+,m 1 -(0)*1 -) @0)+,m HHHHHHHHHPr)/i0+i() , r)*1."&5

  r)j)+je i r)-,re* r)*+,= /reme+) ,@e:)( i 9)/r;e:)( r)*+,= /reme+) 1:/r1j1 -e @0.HHHHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1.

  O r,mje+i r)-,re*) r)*+,= /reme+) i9 -:. ". i $. ,/e :)@(e ,-0,*)/)7 e r)*+i(),)/ije-:i:i +)jm)+je HHHHHHHH *)+) rije r,mje+e.

  +a,ka -

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  33/106

  R)*+i( im) ,*m,r i9me1 */) 19)-:,+) r)*+) *)+) '*+e/+i ,*m,r2 1 :r)j)+j1 1 :r)j)+j1 ,*HHHHHHHHHHHHH -):i +ere(i*+,."""

  R)*+i( im) -e*mi@+i ,*m,r 1 :r)j)+j1 ,* +)jm)+je HHHHHH -):) +ere(i*+,.""$

  Se*mi@+i ,*m,r r)*+i( e (,ri-:i:i HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. (navesti dane u koe e koristiti sed!ini od!or)

  A(, je +e,

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  34/106

  +a,ka -4.(Pla=a*

  P0)) 9) ,)/0je+i r)* i /rijeme r,/e*e+, +) r)*1 1:/r1je -e Pr)/i0+i(,m , r)*1 1 -(0)*1 -)K,0e(:i/+im 1=,/,r,m."$&

  +a,ka -5.(Vs"a %s"%!"# 2la=#*

  O-+,/+) 0)) 9) ,-0,/e (,je r)*+i( ,)/0j) 1:/r1je -e ,/im 1=,/,r,m 9) 1+, r)*+,/rijeme"$"+) ,-+,/1 e0eme+):) 9) ,*rei/)+je ,-+,/+e 0)e 1:/re+i< 1 @0)+1 HHHHHHHHHHHHHHHPr)/i0+i() , r)*1 1 -(0)*1 -) K,0e(:i/+im 1=,/,r,m."$$

  O-+,/+) 0)) r)*+i() i9+,-i HHHHHHHH KM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH '(,+/er:ii0+ij#*

  R)*+i( -e ,)/e91je *) +) ,*r1@j1 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (i. / ,edera"ie i. / 0antona)

  +ee 1=,/)r):i +i ,)/0j):i ,-0,/e i9 *je0):+,-:i (,j1 ,)/0j) ,-0,*)/)7 ! -0je*ee ,-0,/eHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 9) -/,j i0i :1i r)@1+ e9 -)=0)-+,-:i ,-0,*)/7) '9)r)+)(,+(1re+7ije2.

  U(,0i(, r)*+i( re(r;i 9)r)+1 (,+(1re+7ije i9 -:)/) ". ,/e :)@(e ,-0,*)/)7 im) r)/,9)

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  38/106

  +a,ka 43.(P%s/2ak sl,aj /##) 2r#s/2a l /## 2%!r#d# rad"? %7a!#$a*

  U -01@)j1 :ee= re-:1) i0i :ee ,/re*e r)*+i< ,)/e9) i9 1=,/,r) , r)*1 ) (,ji -1 :)(/erir,*e *) +e i i0, ,-+,/)+, ,@e(i/):i ,* ,-0,*)/7) *) +)-:)/i r)*+i ,*+,- ,-0,*)/)7 e r)*+i(1,:()9):i 1=,/,r , r)*1 e9 ,;:i/)+j) ,:()9+,= r,() i ,-:1i:i +) +)@i+ r,i-)+ 1 @0)+1 HHHHHPr)/i0+i() , r)*1."%5

  +a,ka 44.'Za9//a 2ra!a $ rad"%) %d"%sa*

  Z);:i:) r)/) i9 r)*+,= ,*+,-) ,-:/)r1je -e rimje+,m ,*re*)) @0. ""4. i ""6. Z)(,+) , r)*1.+a,ka 45.

  (S?%d"a 2r&j#"a Zak%"a % 2ra!"%& 2%s/2k*U -/im ,-:17im) (,ji -e ,*+,-e +) ,-:/)ri/)+je r)/) i ,)/e9) r)*+i() i ,-0,*)/7)

  -

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  39/106

  +a,ka 4;.(Uskla!a"j#0 $&j#"# d%2"# U)%!%ra % rad*

  R)*+i( i ,-0,*)/)7 -1 -)=0)-+i *) -e 1-(0)i/)+je ,/,= 1=,/,r) -) (,0e(:i/+im 1=,/,r,m i9)(,+,m ,*+,-+, i9mje+e i *,1+e 1=,/,r) /r;e +) +)@i+ r,i-)+ 1 @0)+1 "&5. Z)(,+) , r)*1.

  U HHHHHHHHHHHHHHHH *)+) HHHHHHHHHHHHH $&HH =,*i+e.

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(radnik) (#a poslodav"a)Br,j HHHHHHHHHHHHHH

  *;

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  40/106

  UGOVOR O RADU NA ODREENO VRIJEME DO ES+ MJESECI ' PREKO ES+MJESECI KOD POSLODAVCA KOJI JE OBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK O

  RADU

  (Uskla!a"j# sa $ak%"%& ' U)%!%r s "%!& rad"k%&*N) ,-+,/1 @0)+) ""$."4&1 /e9i -) @0. 4 3 6. i $$. -:)/ '"2 :)@() 2 Z)(,+) , r)*1 "4"

  'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r,j 6$!"32 Oe= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) 9) :eri:,rij1 >e*er)7ijeBi? 'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&82"4$i K,0e(:i/+,= 1=,/,r) HHHHHHHHH "4%9)(0j1@1je -e

  UGOVOR O RADU

  +a,ka -.(U)%!%r"# s/ra"#0 $aklj,!a"j# )%!%ra % rad *

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'1 *)0jem :e(-:1 ,-0,*)/)72(na#iv i sedi$te poslodav"a)

  9)(0j1@1je 1=,/,r , r)*1 -) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'1 *)0jem :e(-:1 r)*+i(2

  (i!e i pre#i!e radnika)rei/)0i;:em ',r)/i;:em2 1 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

  (!esto% uli"a i &ro)

  +a,ka 1.(Vrj# "a k%j# s# $aklj,j# )%!%r % rad

  da" 2%,#/ka rada2U=,/,r , r)*1 9)(0j1@1je -e +) ,*ree+, /rijeme 1 :r)j)+j1 ,*

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ) r)*+i( je *1)+ ,@e:i -) r)*,m *)+)'u !ese"i!a ili od datu!a do datu!a)

  HHHHHHHHHHHHHHH =,*i+e.

  +a,ka 3.(Zas"!a"j# rad"%) %d"%sa*

  S:1)+jem +) r)* +) *)+ 1:/re+ 1 :)@(i $. ,/,= 1=,/,r) r)*+i( 9)-+i/) r)*+i ,*+,- +),*ree+, /rijeme"44-) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH r)*+im /reme+,m."43

  +a,ka 4.(Mj#s/% ' &j#s/a rada*

  R)*+i( e ,)/0j):i ,-0,/e 1 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(!esto rada' u sedi$tu poslodav"a% van sedi$ta% u drugi! prostoria!a% u drugo! !estu% adresa)

  1400)+ ""$. Z)(,+) , r)*1 ,*re1je +)*0e+,-: ,-0,*)/7) i0i *r1=,= ,/0);:e+,= 0i7) ,*ree+,= -:):1:,m i0i)(:,m , ,-+i/)+j1 *) ,*01@1je , r)/im) i ,)/e9)m) r)*+i() 1 -(0)*1 - ,/im 9)(,+,m (,0e(:i/+im1=,/,r,m i *r1=im r,i-im).1410. 4 3 6. i $$. -:)/ '"2 :)@() )2. Z)(,+) , r)*1 'r)*+i ,*+,- 9)-+i/) -e -:1)+jem +) r)* +) ,-+,/19)(0j1@e+,= 1=,/,r) , r)*1 ,j)m ,-0,*)/7) i r)*+i() 1=,/,r -e 9)(0j1@1je +) +e,*ree+, /rijeme2.142D, *,+,;e+j) +,/,= rimje+j1je -e /)ei O;:i (,0e(:i/+i 1=,/,r 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e+,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&82 r,( je "8. "$. $&"3. =,*i+e.143N)/e-:i K,0e(:i/+i 1=,/,r (,ji -e rimje+j1je +) ,-0,*)/7) *, *,+,;e+j) +,/,= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) r,(

  je "8. "$. $&"3. =,*i+e.144Alternativa tu#anjem na rad na dan utvren u taki 2. ovog ugovora radnik "asniva radni odnos na

  odreeno vrijeme sa #unim radnim vremenom sa ne#unim radnim vremenu u trajanju od sati dnevno.1450drediti da li je radni odnos "asnovan sa #unim ili ne#unim radnim vremenom i koliko i"nosi ne#uno

  radno vrijeme.

  2'

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  41/106

  +a,ka 5.(Vrs/a s/#2#" s/r,"# s2r# $a"&a"j#*

  R)*+i( im) HHHHHHHHHHHH -:ee+ -:r1@+e -reme i , 9)+im)+j1 je HHHHHHHHHHHHHHH.

  +a,ka 6.(Rad"% &j#s/% kra/ak %2s 2%sl%!a*

  R)*+i( -e 9),;0j)/) +) ,-0,/im)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(na#iv radnog !esta% organi#a"iona edini"a) (opis poslova)"46

  i9 @0)+) HHHHHHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1 Si-:em):i9)7ij) r)*+i< mje-:).

  +a,ka 8.(O7a!j#9/#"j# % 7%l#s/ dr)& %k%l"%s/&a2

  R)*+i( i9j)/0j1je *) +em) ,0e-: i *) +e ,-:,ji *r1=) ,(,0+,-: (,j) =) ,+em,=1)/) i0i i:+,,me:) 1 i9/r;)/)+j1 ,)/e9) i9 1=,/,r) , r)*1 i0i (,j) 1=r,)/) i/,: i0i 9*r)/0je 0i7) -) (,jim)r)*+i( *,0)9i 1 *,*ir 1 i9/r;)/)+j1 1=,/,r) , r)*1."45

  +a,ka :.(Pr%7" rad*

  Pr,+i r)* :r)je *, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"48i ,)/0j) -e 1 -(0)*1 -)(navesti taan dan #avr$etka pro&nog rada)

  Z)(,+,m i @0)+,m HHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1."4#

  +a,ka ;.(D"a ras2%r#d rad"%) !r#"a*

  R)*+i( 9)-+i/) r)*+i ,*+,- -) 1+im r)*+im /reme+,m 1 -(0)*1 -) @0)+,m HHHHHHHHHPr)/i0+i() , r)*1."3&

  r)j)+je i r)-,re* r)*+,= /reme+) ,@e:)( i 9)/r;e:)( r)*+,= /reme+) 1:/r1j1 -e @0)+,mHHHHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1.O r,mje+i r)-,re*) r)*+,= /reme+) i9 -:. ". i $. ,/e :)@(e ,-0,*)/)7 e r)*+i()

  ,)/ije-:i:i +)jm)+je HHHHHHHH *)+) rije r,mje+e.

  +a,ka -

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  42/106

  P,-0,*)/)7 je *1)+ r)*+i(1 +) +je=,/ 9)

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  43/106

  (Pla=a*P0)) 9) ,)/0je+i r)* i /rijeme r,/e*e+, +) r)*1 1:/r1je -e Pr)/i0+i(,m , r)*1 1 -(0)*1 -)

  K,0e(:i/+im 1=,/,r,m."3#

  +a,ka -4.(Vs"a %s"%!"# 2la=#*

  O-+,/+) 0)) 9) ,-0,/e (,je r)*+i( ,)/0j) 1:/r1je -e ,/im 1=,/,r,m 9) 1+, r)*+,/rijeme"6&+) ,-+,/1 e0eme+):) 9) ,*rei/)+je ,-+,/+e 0)e 1:/re+i< 1 @0)+1 HHHHHHHHHHHHHHHPr)/i0+i() , r)*1 1 -(0)*1 -) K,0e(:i/+im 1=,/,r,m."6"

  O-+,/+) 0)) r)*+i() i9+,-i HHHHHHHH KM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH '(,+/er:ii0+ia*R)*+i(1 ri)*) +)(+)*) 0)e 1 /i-i+i 0)e (,j1 i ,-:/)ri, *) r)*i 9) /rijeme

  ,*-1-:/,/)+j) -) r)*) 1:/re+i< 1 @0)+1 HHHH Pr)/i0+i() , r)*1 1 -(0)*1 -) 9)(,+,m r,i-,m()+:,+) i K,0e(:i/+im 1=,/,r,m.

  +a,ka 14.(Nak"ada 2la=# $a !rj# 2r!r#"# s2rj#,#"%s/ $a rad*

  R)*+i( im) r)/, +) +)(+)*1 0)e 9) eri,* ri/reme+e -rije@e+,-:i 9) r)* 1 -(0)*1 -)9)(,+,m r,i-,m ()+:,+) i (,0e(:i/+im 1=,/,r,m i Pr)/i0+i(,m , r)*1.

  R)*+i( im) r)/, +) +)(+)*1 0)e 9) /rijeme ,*-1-:/,/)+j) -) r)*) 9,= ri/reme+e-rije@e+,-:i 9) r)* *, %& *)+) 1 /i-i+i ,*ree+,j 1 @0)+1 HHHH Pr)/i0+i() , r)*1."65

  +a,ka 1-.(Nak"ada 2la=# $a !rj# 2%r%aj"%) %dss/!a*

  Z) /rijeme ,r,)j+,= ,*-1-:/) r)90i(1 i9me1 +)(+)*e 0)e i 1+e 0)e i-0)1je,-0,*)/)7"681 -(0)*1 -) @0)+,m HHHH Pr)/i0+i() , r)*1."6#

  +a,ka 11.(Nak"ada 2la=# $a !rj# 2r#kda rada*R)*+i( im) r)/, +) +)(+)*1 0)e 9) /rijeme re(i*) r)*) *, (,je= je *,;0, 9,= ,(,0+,-:i

  9) (,je r)*+i( +ije (ri/ '/i;) -i0) ri/reme+i 9)-:,j 1 r,i9/,*+ji i -0.2 1 -(0)*1 -) (,0e(:i/+im1=,/,r,m i @0)+,m HHHHH Pr)/i0+i() , r)*1.

  A(, r)*+i( ,*ije *) r)*i i9 r)90,=) +)/e*e+i< 1 -:)/1 %. @0)+) 33. Z)(,+) , r)*1 im) r)/,+) +)(+)*1 0)e (), *) je r)*i, ) 9) /rijeme *,( -e +e r,/e*1 r,i-)+e mjere re*/ie+er,i-im) , -i=1r+,-:i i 9*r)/0j1 +) r)*1 i *r1=im r,i-im) )(, 9) :, /rijeme +ije r)-,ree+ +)*r1=e ,*=,/)r)j1e ,-0,/e.

  +a,ka 13.(Pla=a k%j 7 $a2%sl#"k %s/!ar% da j# rad%*

  P,* 0),m (,j1 i r)*+i( ,-:/)ri, *) je r)*i, -m):r) -e ,-+,/+) 0)) r)*+i() 1(,0i(,(,0e(:i/+im 1=,/,r,m +ije *r1(@ije r,i-)+,."5&

  +a,ka 14.(+r%9k%! 2r#!%$a s?ra"a /%k rada*

  R)*+i( im) r)/, +) +)(+)*1 :r,;(,/) re/,9) +) ,-), ! r)* i ,/r):)( -) ,-0) ! r)*) 1/i-i+i 1:/re+,j 1 @0)+1 HHHHHHHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1 1(,0i(, ,-0,*)/)7 +ije ,r=)+i9,/),re/,9.

  R)*+i( im) r)/, +) +)(+)*1 :r,;(,/) i-# "ak"ada /r%9k%!a sl7#"%) 2/%!a"ja *R)*+i( im) r)/, +) *+e/+i71 i +)(+)*1 :r,;(,/) -01e+,= 1:,/)+j) 1 -(0)*1 -) @0)+,mHHHHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1.

  +a,ka 16.(Dr)a 2r&a"ja*

  R)*+i( im) r)/, i +) *r1=) rim)+j) 1 -(0)*1 -) (,0e(:i/+im 1=,/,r,m i @0)+,m HHHHHHHPr)/i0+i() , r)*1.

  +a,ka 18.

  167D, 1-(0)i/)+j) (,0e(:i/+i< 1=,/,r) i ()+:,+)0+i< r,i-) rimije+i:i -)*);+je (,0e(:i/+e 1=,/,re 9)(,+e i()+:,+)0+e r,i-e.168

  O ,/,m ,*01@1je ,-0,*)/)7 m,e ) +e m,r) i-0)i/):i ,/1 r)90i(1 *, 1+e 0)e.169R)*+i(1 -) +e1+im r)*+im /reme+,m 0)) i +)(+)*e -1 -r)9mjer+e r)*+,m /reme+1.170O-+,/+) 0)) -r)9mjer+) je *1i+i +e1+,= r)*+,= /reme+).

  22

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  45/106

  R)*+i( im) r)/, +) 0)e+, ,*-1-:/, *, -e*)m r)*+i< *)+) 1 je*+,j ()0e+*)r-(,j =,*i+i 0)e+,,*-1-:/, 1 -01@)je/im) 1:/re+im 1 @0)+1 HHH Pr)/i0+i() , r)*1.

  la" 1:.(Pla=#"% %dss/!% d% s#da& rad"? da"a *

  R)*+i( im) r)/, +) 0)e+, ,*-1-:/, *, -e*)m r)*+i< *)+) 1 -(0)*1 -) Z)(,+,mK,0e(:i/+im 1=,/,r,m i @0)+,m HHH Pr)/i0+i() , r)*1.

  +a,ka 1;.(Pla=#"% %dss/!% rad %7ra$%!a"ja l s/r,"%) sa!r9a!a"ja %7ra$%!a"ja $a 2%/r#7#

  s"dkal"%) rada*R)*+i( im) r)/, +) 0)e+, ,*-1-:/, ,* 1/je:im) 1 :r)j)+j1 i 19 +)(+)*1 ,*ree+1

  K,0e(:i/+im 1=,/,r,m i @0)+,m HHHH Pr)/i0+i() , r)*1.

  +a,ka 3jsk? 2%/r#7a*P,-0,*)/)7 e r)*+i(1 ,*,ri:i ,*-1-:/, r)*i 9)*,/,0j)/)+j) +je=,/i< /jer-(i

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  46/106

  +a,ka 38.(Pr#s/a"ak )%!%ra % rad*

  U=,/,r , r)*1 re-:)je +) +)@i+ r,i-)+ @0)+,m #4. Z)(,+) , r)*1.

  +a,ka 3:.(O/ka$" r%k*

  S/)() ,* 1=,/,r+i< -:r)+) m,e ,:()9):i ,/)j 1=,/,r rije i-:e() /reme+) +) (,je je9)(0j1@e+ ,* 1-0,/im) i 1 -01@)je/im) 1:/re+im 9)(,+,m.

  O:()9+i r,( i9+,-i HHHHHHHHHHH *)+) 1 -01@)j1 *) r)*+i( ,:()91je 1=,/,r , r)*1"5% )HHHHHHHHHHHHHH 1 -01@)j1 *) ,-0,*)/)7 ,:()91je 1=,/,r , r)*1."54

  la" 3;.(O/2r#&""a*

  R)*+i( im) r)/, +) ,:rem+i+1 1 -(0)*1 -) @0)+,m """. Z)(,+) , r)*1 i @0)+,mHHHHHHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1.

  +a,ka 4

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  47/106

  +a,ka 43.'Za9//a 2ra!a $ rad"%) %d"%sa*

  Z);:i:) r)/) i9 r)*+,= ,*+,-) ,-:/)r1je -e rimje+,m ,*re*)) @0. ""4. i ""6. Z)(,+) , r)*1.+a,ka 44.

  (S?%d"a 2r&j#"a Zak%"a % 2ra!"%& 2%s/2k*U -/im ,-:17im) (,ji -e ,*+,-e +) ,-:/)ri/)+je r)/) i ,)/e9) r)*+i() i ,-0,*)/7)

  -

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  48/106

  +-.-/ - /01+ S0 P/7P/0.873-M 3-1P-S4-10.050 3-67 S+ -B0.9Z87 7 3-67 87S+-B0.9Z87 10 1-89S+ P/0.74873 - /01+

  Z)(,+ , r)*1 ,m,=1)/) ,-0,*)/7im) *) 9)(0j1@e 1=,/,r , r)*1 -) rir)/+i(,mr)*i -:r1@+,= ,-,-,0j)/)+j) 9) -)m,-:)0)+ r)* +) ,*ree+im ,-0,/im)."5#

  P,0)9ei ,* :,=) *) je Z)(,+,m , r)*1 r,i-)+, *) je rir)/+i( 0i7e -) 9)/r;e+,m-re*+j,m i0i /i;,m ;(,0,m ,*+,-+, )(10:e:,m (,je r/i 1: 9)-+i/) r)*+i ,*+,- 1 :,m9)+im)+j1 ) (,je je rem) 9)(,+1 ,)/e9+, ,0,i:i -:r1@+i i-i: i0i m1 je 9) r)* 1 9)+im)+j1

  ,:re+, re:

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  49/106

  P,re* :,=) ,-:)/0j) -e i:)+je *) 0i ,-:,jei 1=,/,ri , rir)/+i@(,m -:)1 :re) *)-e 1-(0)1j1 -) @0)+,m %$. Z)(,+) , r)*1 (,ji -)*) rir)/+i(1 ,m,=1)/) -:i7)+je r)*+,=,*+,-).

  M)*) ,* /,0je ,-0,*)/7) 9)/i-i *) 0i e -) rir)/+i(,m 9)(0j1@i:i 1=,/,r , r)*1 i0ie rir)/+i( +)-:)/i:i r)* , *,-)*);+jem 1=,/,r1 , ,)/0j)+j1 rir)/+i@(,= -:)) )(, -e

  -/i 1=,/,ri , r)*1 1-(0)1j1 -) Z)(,+,m , r)*1 ) 1(,0i(, +i-1 1-(0)e+i rimje+j1j1 -e+e,-re*+, ,*re*e Z)(,+) , r)*1 ,+*) -e i ,/i 1=,/,ri :re)j1 1-(0)*i:i.N)(,+ 9)/r;e+,= rir)/+i@(,= -:)) rir)/+i( ,0)e -:r1@+i i-i: )(, je :,

  9)(,+,m r,i-,m ()+:,+) i0i r)/i0+i(,m , r)*1 r,i-)+,."8&

  Z)(,+,m -1 r,i-)+i -:r1@+i i-i:i 9) ,*ree+) 9)+im)+j) 1 r,j+im -:ee+im) i/r-:)m) ;(,0-(e -reme ) ()+:,+)0+im 9)(,+im) *, -)*) je i0) r,i-)+) ,)/e9) i

  ,-:1)( ,0)=)+j) -:r1@+,= i-i:) (,* ,-0,*)/7) ()*) ,-0,*)/)7 r)/i0+i(,m , r)*1r,i;e ,)/e91 ,0)=)+j) -:r1@+,= i-i:) +) ,*ree+im r)*+im mje-:im). U :im -01@)je/im)je ,-0,*)/)7 ,)/e9)+ *) ,m,=1i rir)/+i(1 ,0)=)+je -:r1@+,= i-i:) -) :im *) jere:

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  50/106

  UGOVOR O RADU SA PRIPRAVNIKOM (kad "j# d%"#s#" 2ra!l"k % rad*

  N) ,-+,/1 @0)+) ""$"8"1 /e9i -) @0)+,m %$. Z)(,+) , r)*1"8$'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ijeBi? r,j 6$!"32 Oe= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e +,/i+e>e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&82"8%i K,0e(:i/+,= 1=,/,r) HHHHHHHHH HHHHHH"849)(0j1@1je -e

  UGOVOR O RADU

  +a,ka -.(U)%!%r"# s/ra"#0 $aklj,!a"j# )%!%ra % rad *

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'1 *)0jem :e(-:1 ,-0,*)/)72(na#iv i sedi$te poslodav"a)

  9)(0j1@1je 1=,/,r , r)*1 -) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'1 *)0jem :e(-:1 rir)/+i(2 (i!e i pre#i!e radnika)rei/)0i;:em ',r)/i;:em2 1

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.(!esto% uli"a i &ro)

  +a,ka 1.(Vrj# "a k%j# s# $aklj,j# )%!%r % rad

  da" 2%,#/ka rada2U=,/,r , r)*1 9)(0j1@1je -e +) ,*ree+, /rijeme 1 :r)j)+j1 ,* HHHHHHHHHHHHHHHH"83 )

  rir)/+i( je *1)+ ,@e:i -) r)*,m *)+) HHHHHHHHHHHHHHHH =,*i+e.

  +a,ka 3.(Zas"!a"j# rad"%) %d"%sa*

  S:1)+jem +) r)* +) *)+ 1:/re+ 1 :)@(i $. ,/,= 1=,/,r) rir)/+i( 9)-+i/) r)*+i ,*+,- +),*ree+, /rijeme.

  +a,ka 4.(Vrs/a s/#2#" s/r,"# s2r# $a"&a"j#*

  Prir)/+i( im) HHHHHHHHHHH -:ee+ -:r1@+e -reme ! HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"86i(spre!a po &olonsko! siste!u studirana)

  i , 9)+im)+j1 je HHHHHHHHHHHHHHH.

  +a,ka 5.(Mj#s/% rada0 rad"% &j#s/% kra/ak %2s 2%sl%!a*

  Prir)/+i( -e 9),;0j)/) r)*i -:r1@+,= ,-,-,0j)/)+j) 9) -)m,-:)0)+ r)* +) ,-0,/im)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  (na#iv radnog !esta% organi#a"iona edini"a) (kratak opis poslova)456

  i9 @0)+) HHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1 Si-:em):i9)7ij) ,-0,/) i 9)*):)().

  1810)+ ""$. Z)(,+) , r)*1 ,*re1je +)*0e+,-: ,-0,*)/7) i0i *r1=,= ,/0);:e+,= 0i7) ,*ree+,= -:):1:,m i0i)(:,m , ,-+i/)+j1 *) ,*01@1je , r)/im) i ,)/e9)m) r)*+i() 1 -(0)*1 - ,/im 9)(,+,m (,0e(:i/+im1=,/,r,m i *r1=im r,i-im).1820)+ %$. Z)(,+) , r)*1 re=10i;e m,=1+,-: 9)(0j1@i/)+j) 1=,/,r) , r)*1 -) rir)/+i(,m +) +e,*ree+,/rijeme r)*i -:r1@+,= ,-,-,0j)/)+j) 9) -)m,-:)0)+ r)* :e r)/) i ,)/e9e rir)/+i().183D, *,+,;e+j) +,/,= rimje+j1je -e /)ei O;:i (,0e(:i/+i 1=,/,r 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e+,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&82 r,( je "8. "$. $&"3. =,*i+e184N)/e-:i (,0e(:i/+i 1=,/,r (,ji -e rimje+j1je +) ,-0,*)/7) *, *,+,;e+j) +,/,= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) r,(

  je "8. "$. $&"3. =,*i+e.185D1i+) 1=,/,r) , r)*1 -) rir)/+i(,m ,*re1je -e +)j*1e =,*i+1 *)+) )(, 9)(,+,m +ije *r1=)@ije

  ,*ree+, '+r. */ije =,*i+e 9) rir)/+i() (,ji -e ,-,-,0j)/) 9) -)m,-:)0)+ r)* 1 r)/,-112.186B)7

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  51/106

  +a,ka 6.(S/r,"% %s2%s%7lja!a"j# "ad$%r "ad s/r,"& %s2%s%7lja!a"j#&*

  P,-0,*)/)7 e ,*re*i:i -:r1@+, 0i7e i9 re*) r)*+i() ! r1(,/,*i0)7) +) r)*+,m mje-:1 +) (,jem -erir)/+i( -:r1@+, ,-,-,0j)/) (,je e -)@i+i:i r,=r)m -:r1@+,= ,1@)/)+j) rir)/+i() -:r1@+,,-,-,0j)/):i 9) r)* +) ,-0,/im) i9 :)@(e 3. ,/,= 1=,/,r) *)/):i m1 ,:re+) 11:-:/) i /r;i:i+)*9,r +)* -:r1@+im ,1@)/)+jem :e , :,me ,*+ije:i i9/je;:)j ,-0,*)/71 - ,7je+,m ,)/0je+,=-:r1@+,= ,1@)/)+j) rir)/+i().

  +a,ka 8.(O7a!j#9/#"j# % 7%l#s/ dr)& %k%l"%s/&a2

  Prir)/+i( i9j)/0j1je *) +em) ,0e-: i *) +e ,-:,ji *r1=) ,(,0+,-: (,j) =) ,+em,=1)/) i0ii:+, ,me:) 1 i9/r;)/)+j1 ,)/e9) i9 1=,/,r) , r)*1 i0i (,j) 1=r,)/) i/,: i0i 9*r)/0je 0i7) -) (,jim)r)*+i( *,0)9i 1 *,*ir 1 i9/r;)/)+j1 1=,/,r) , r)*1."88

  +a,ka :.(D"a ras2%r#d rad"%) !r#"a*

  Prir)/+i( 9)-+i/) r)*+i ,*+,- -) 1+im r)*+im /reme+,m (,je i9+,-i 4& -):i '%3 -):i2-e*mi@+, ) r)-,ree+, je +) e: ';e-:2 r)*+i< *)+)."8#

  R)*+, /rijeme ,@i+je 1 HHHHHHHHH -):i i 9)/r;)/) -e 1 HHHHHHHH -):i."#&

  O r,mje+i r)-,re*) r)*+,= /reme+) i9 -:. ". i $. ,/e :)@(e ,-0,*)/)7 e r)*+i() i-me+,,)/ije-:i:i +)jm)+je HHHHHHHH *)+) rije r,mje+e."#"

  +a,ka ;.(Od&%r /%k rada*

  Prir)/+i( im) r)/, +) ,*m,r 1 :,(1 r)*) i (,ri-:i: e =) 1 :r)j)+j1 HHHHHHH"#$mi+1:) ,*HHHHHHHH *, HHHHHHHHH -):i.

  P,-0,*)/)7 je *1)+ rir)/+i(1 +) +je=,/ 9)

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  52/106

  +a,ka -1.(G%d9"j %d&%r*

  Prir)/+i( im) r)/, +) =,*i;+ji ,*m,r +)(,+ +)/r;e+i< ;e-: mje-e7i +ere(i*+,= r)*)."#3

  Prir)/+i( im) r)/, +) =,*i;+ji ,*m,r 1 :r)j)+j1 ,* +)jm)+je $& r)*+i< *)+)."#6

  Mi+im)0+i =,*i;+ji ,*m,r i9 -:)/) ". ,/e :)@(e 1/e)/) -e +) ,-+,/1 -0je*ei< (ri:erij)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH.(propisati kriterie i &ro radni2 dana #a koe se godi$ni od!or uveava)

  Prir)/+i( im) r)/, +) =,*i;+ji ,*m,r , ,-+,/1 (ri:erij) +)/e*e+i< 1 -:)/1 ". ,/e :)@(e +)j*1e 1:r)j)+j1 ,* %& r)*+i< *)+)."#5

  +a,ka -3.(Na," k%r9/#"ja )%d9"j#) %d&%ra*

  Prir)/+i( im) r)/, *) (,ri-:i =,*i;+ji ,*m,r 1 -(0)*1 -) @0)+,m 3&. Z)(,+) , r)*1 iP0)+,m (,ri;:e+j) =,*i;+je= ,*m,r) (,ji *,+,-i ,-0,*)/)7.

  P,-0,*)/)7 je *1)+ i-)+,m ,*01(,m ,)/ije-:i:i rir)/+i() , :r)j)+j1 =,*i;+je= ,*m,r) ieri,*1 +je=,/,= (,ri;:e+j) +)jm)+je -e*)m *)+) rije (,ri;:e+j) =,*i;+je= ,*m,r).

  Prir)/+i( im) r)/, (,ri-:i:i je*)+ *)+ =,*i;+je= ,*m,r) ()* ,+ :, e0i 19 ,)/e91 *) ,:,me ,)/ije-:i ,-0,*)/7) +)jm)+je :ri *)+) rije +je=,/,= (,ri;:e+j).

  +a,ka -4.(Pla=a*

  Z) /rijeme ,)/0j)+j) rir)/+i@(,= -:)) rir)/+i( im) r)/, +) 5& 0)e 1:/re+e 9),-0,/e 9) (,je -e ,-,-,0j)/)."#8

  +a,ka -5.(U!#=a"j# 2la=#*

  O-+,/+) 0)) r)*+i() i9 :)@(e "4. ,/,= 1=,/,r) 1/e)/) -e 9) ,:e)+e 1-0,/e r)*) HHHHHHHHH

  9) re(,/reme+i r)* HHHHHHHHHH 9) +,+i r)* HHHHHHHHHHHH 9) r)* +) *)+ -e*mi@+,= ,*m,r) r)9+i() i0i +e(,= *r1=,= *)+) 9) (,ji je 9)(,+,m ,*ree+,

  *) -e +e r)*i HHHHHHHHHHH 9) r)* 1 -mje+)m) HHHHHHHHHHHHHHH."##

  +a,ka -6.(Is2la/a 2la=#*

  P0)) -e i-0)1je +)(,+ ,)/0je+,= -:r1@+,= ,-,-,0j)/)+j) +)j()-+ije *, HHHHHHHHHHH 1:e(1em mje-e71 9) re:

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  53/106

  U(,0i(, ,-0,*)/)7 +e i-0):i 0)1 1 r,(1 i9 -:)/) ". ,/e :)@(e i0i je +e i-0):i 1 7ije0,-:i*1)+ je *, (r)j) mje-e7) 1 (,jem je *,-je0) i-0):) 0)e rir)/+i(1 1r1@i:i ,r)@1+ 0)e (,j1 jei, *1)+ i-0):i:i.

  +a,ka -8.(Nak"ada 2la=#*

  Prir)/+i( im) r)/, +) +)(+)*1 0)e 9) /rijeme ,*-1-:/,/)+j) -) r)*) i9 ,r)/*)+ia*

  Prir)/+i(1 ri)*) +)(+)*) 0)e 1 /i-i+i 0)e (,j1 i ,-:/)ri, *) r)*i 9) /rijeme ,*-1-:/,/)+j) +) *)+ r)9+i() (,ji je +er)*+i *)+ =,*i;+je= ,*m,r) 0)e+,= ,*-1-:/) ,*)9i/)+j) +) ,9i/ *r)/+,= ,r=)+) i 1 *r1=im ,r)/*)+im -01@)je/im) r,i-)+im 9)(,+,m r,i-,m ()+:,+) i (,0e(:i/+im 1=,/,r,m.

  +a,ka -;.(Nak"ada 2la=# $a !rj# 2r!r#"# s2rj#,#"%s/ $a rad*Prir)/+i( im) r)/, +) +)(+)*1 0)e 9) eri,* ri/reme+e -rije@e+,-:i 9) r)* 1 -(0)*1 -)

  9)(,+,m r,i-,m ()+:,+) i (,0e(:i/+im 1=,/,r,m.Prir)/+i( im) r)/, +) +)(+)*1 0)e 9) /rijeme ,*-1-:/,/)+j) -) r)*) 9,= ri/reme+e

  -rije@e+,-:i 9) r)* *, %& *)+) 1 /i-i+i HHHH 0)e (,j1 i ,-:/)ri, 1 mje-e71 1 (,jem je +)-:1i0)+e-,-,+,-: 9) r)* r,19r,(,/)+) ,0e;1 i0i ,/re*,m /)+ r)*) )0i +e m)+je ,* ,-+,/+e 0)e.$&"

  +a,ka 1

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  54/106

  (Is?ra"a /%k rada*Prir)/+i( im) r)/, +) +)(+)*1 :r,;(,/) i-# $a sl7#"% 2/%!a"j# $#&lj*

  Prir)/+i( im) r)/, +) *+e/+i71 9) -01e+, 1:,/)+je 1 9em0ji 1 /i-i+i ,* HHHHHHHHHH .$&%

  +a,ka 16.(Sl7#"% 2/%!a"j# $#&lj*

  P,* -01e+im 1:,/)+jem 1 9em0ji -m):r) -e 1:,/)+je /)+ mje-:) r)*) i mje-:) -:)+,/)+j)rir)/+i() r)*i i9/r;)/)+j) ,*ree+i< ,-0,/) , +)0,=1 ,-0,*)/7) ! ,/0);e+,= r)*+i().P,* -01e+im 1:,/)+jem i9 -:)/) ". ,/e :)@(e -m):r): e -e 1:,/)+je +) 1*)0je+,-:i /e,j ,*HHHHHH (i0,me:r) ,* -je*i;:) ,-0,*)/7).

  +a,ka 18.(Nak"ada /r%9k%!a sl7#"%) 2/%!a"ja*

  Z) /reme -01e+,= 1:,/)+j) 1 9em0ji rir)/+i( im) r)/, +) +)(+)*1 :r,;(,/) i-

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  55/106

  (Pla=#"% %dss/!% rad %7ra$%!a"ja sa!r9a!a"ja s"dkal"%) rada*Prir)/+i( im) r)/, +) 0)e+, ,*-1-:/, ,* 1/je:im) 1 :r)j)+j1 i 19 +)(+)*1 ,*ree+1(,0e(:i/+im 1=,/,r,m i :, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  (navesti u koi! sluaevi!a i koliko)

  +a,ka 33.(Pla=#"% %dss/!% 2r2ra!"ka @ d%7r%!%lj"%) da!a%>a kr!*

  Prir)/+i( *,r,/,0j+i *)/)0)7 (r/i 9) -/)(, *)ri/)+je im) r)/, +) +)jm)+je je*)+ *)+0)e+,= ,*-1-:/).

  +a,ka 34.(Pla=#"% %dss/!% dr)& sl,aj#!&a*

  Prir)/+i( im) r)/, +) 0)e+, ,*-1-:/, i 1 *r1=im -01@)je/im) i 9) /rijeme 1:/re+,r,i-,m ()+:,+) i (,0e(:i/+im 1=,/,r,m.

  +a,ka 35.(Pla=#"% %dss/!% s&a/ra s# !r#"%& 2r%!#d#"& "a rad*

  U ,=0e*1 -:i7)+j) r)/) i9 r)*+,= ,*+,-) i0i 1 /e9i -) r)*+im ,*+,-,m /rijeme 0)e+,=,*-1-:/) -m):r) -e /reme+,m r,/e*e+im +) r)*1.

  +a,ka 36.(N#2la=#"% %dss/!%*

  P,-0,*)/)7 e rir)/+i(1 +) +je=,/ 9)

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  56/106

  A(, -e +)(+)*) ;:e:e +e m,e 1:/r*i:i 1 :)@+,m i9+,-1 i0i i 1:/ri/)+je +je+,= i9+,-)r,19r,(,/)0, +e-r)9mjer+e :r,;(,/e /i-i+) +)(+)*e ;:e:e 1:/r1je -e 1 )1;)0+,m i9+,-1. P)1;)0+ii9+,- 1:/r1je -:r1@+) (,mi-ij) (,j1 ,r)91je ,-0,*)/)7 'm,e /je;:)( i *r.2. P)1;)0+i i9+,- 1:/r1je-e +) +)@i+ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .$&3

  A(, je r,19r,(,/)+) ;:e:) m+,=, /e) ,* 1:/re+,= )1;)0+,= i9+,-) +)(+)*e ;:e:e,-0,*)/)7 m,e 9)

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  57/106

  +a,ka 48.(P%s/2ak sl,aj /##) 2r#s/2a l /## 2%!r#d# rad"? %7a!#$a*

  A(, ,@i+i :ei rije-:1 i0i 9) :e1 ,/re*1 r)*+i< ,)/e9) i9 1=,/,r) , r)*1 ) (,ji -1 :)(/erir,*e *) +e i i0, ,-+,/)+, ,@e(i/):i ,* ,-0,*)/7) *) +)-:)/i r)*+i ,*+,- rir)/+i(1 re-:)jer)*+i ,*+,- +) +)@i+ i 1 r,(,/im) r,i-)+im 1 @0)+1 #5. -:)/ '"2 i @0. "&&. i "&". Z)(,+) , r)*1.

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(propisati postupak kao i #a druge radnike)$

  +a,ka 4:.'Za9//a 2ra!a $ rad"%) %d"%sa*

  Z);:i:) r)/) i9 r)*+,= ,*+,-) ,-:/)r1je -e rimje+,m ,*re*)) @0. ""4. i ""6. Z)(,+) , r)*1.

  +a,ka 4;.(Pr&j#"a 2r%2sa*

  N) -/) r)/) ,)/e9e i ,*=,/,r+,-:i (,ji +i-1 1:/re+i ,/im 1=,/,r,m i e/e+:1)0+) -,r+)i:)+j) rimje+j1j1 -e ,*=,/)r)j1e ,*re*e Z)(,+) , r)*1 ()+:,+)0+,= 9)(,+) i (,0e(:i/+,=

  1=,/,r). +a,ka 5

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  58/106

  (radnik) (#a poslodav"a)

  Br,j HHHHHHHHHHHHHH

  UGOVOR O RADU SA PRIPRAVNIK

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  59/106

  N) ,-+,/1 @0)+) ""$$"&1 /e9i -) @0)+,m %$. Z)(,+) , r)*1$""'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ijeBi? r,j 6$!"32 Oe= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e +,/i+e>e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&82$"$i K,0e(:i/+,= 1=,/,r) HHHHHHHHH HHHHH $"%i @0)+) HHHHPr)/i0+i() , r)*1 r,j HHHHHHH ,* HHHHHHHHHHH 9)(0j1@1je -e

  UGOVOR O RADU

  +a,ka -.(U)%!%r"# s/ra"#0 $aklj,!a"j# )%!%ra % rad *

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH '1 *)0jem :e(-:1 ,-0,*)/)72(na#iv i sedi$te poslodav"a)

  9)(0j1@1je 1=,/,r , r)*1 -) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH '1 *)0jem :e(-:1(i!e i pre#i!e radnika)

  rir)/+i(2 -) rei/)0i;:em ',r)/i;:em2 1HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

  (!esto% uli"a i &ro)+a,ka 1.

  (Vrj# "a k%j# s# $aklj,j# )%!%r % rad da" 2%,#/ka rada2

  U=,/,r , r)*1 9)(0j1@1je -e +) ,*ree+, /rijeme 1 :r)j)+j1 ,* HHHHHHHHHHHHHHHH$"4 )rir)/+i( je *1)+ ,@e:i -) r)*,m *)+) HHHHHHHHHHHHHHHHH =,*i+e.

  +a,ka 3.(Zas"!a"j# rad"%) %d"%sa*

  S:1)+jem +) r)* +) *)+ 1:/re+ 1 :)@(i $. ,/,= 1=,/,r) rir)/+i( 9)-+i/) r)*+i ,*+,- +),*ree+, /rijeme.

  +a,ka 4.(Vrs/a s/#2#" s/r,"# s2r# $a"&a"j#*Prir)/+i( im) HHHHHHHHHHHH -:ee+ -:r1@+e -reme ! HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .$"3

  (spre!a po &olonsko! siste!u studirana), 9)+im)+j1 je HHHHHHHHHHHHHHH.

  +a,ka 5.(Mj#s/% rada0 rad"% &j#s/% kra/ak %2s 2%sl%!a*

  2100)+ ""$. Z)(,+) , r)*1 ,*re1je +)*0e+,-: ,-0,*)/7) i0i *r1=,= ,/0);:e+,= 0i7) ,*ree+,= -:):1:,m i0i)(:,m , ,-+i/)+j1 *) ,*01@1je , r)/im) i ,)/e9)m) r)*+i() 1 -(0)*1 - ,/im 9)(,+,m (,0e(:i/+im1=,/,r,m i *r1=im r,i-im).2110)+ %$. Z)(,+) , r)*1 re=10i;e m,=1+,-: 9)(0j1@i/)+j) 1=,/,r) , r)*1 -) rir)/+i(,m +) +e,*ree+,/rijeme r)*i -:r1@+,= ,-,-,0j)/)+j) 9) -)m,-:)0)+ r)* :e r)/) i ,)/e9e rir)/+i().212D, *,+,;e+j) +,/,= rimje+j1je -e /)ei O;:i (,0e(:i/+i 1=,/,r 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e+,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&82 r,( je "8. "$. $&"3. =,*i+e.213N)/e-:i (,0e(:i/+i 1=,/,r (,ji -e rimje+j1je +) ,-0,*)/7) *, *,+,;e+j) +,/,= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) r,(

  je "8. "$. $&"3. =,*i+e.214

  D1i+) 1=,/,r) , r)*1 -) rir)/+i(,m ,*re1je -e +)j*1e =,*i+1 *)+) )(, 9)(,+,m +ije *r1=)@ije,*ree+,. 'Nr. */ije =,*i+e 9) rir)/+i() (,ji -e ,-,-,0j)/) 9) -)m,-:)0)+ r)* 1 r)/,-11.2215B)7

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  60/106

  Prir)/+i( -e 9),;0j)/) r)*i -:r1@+,= ,-,-,0j)/)+j) 9) -)m,-:)0)+ r)* +) ,-0,/im)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(na#iv radnog !esta% organi#a"iona edini"a)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  (kratak opis poslova)$"6

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHi9 @0)+) HHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1 Si-:em):i9)7ij) ,-0,/) i 9)*):)().

  +a,ka 6.(S/r,"% %s2%s%7lja!a"j# "ad$%r "ad s/r,"& %s2%s%7lja!a"j#&*

  P,-0,*)/)7 e ,*re*i:i -:r1@+, 0i7e i9 re*) r)*+i() ! r1(,/,*i0)7) +) r)*+,m mje-:1 +) (,jem -erir)/+i( -:r1@+, ,-,-,0j)/) (,je e -)@i+i:i r,=r)m -:r1@+,= ,1@)/)+j) rir)/+i() -:r1@+,,-,-,0j)/):i 9) r)* +) ,-0,/im) i9 :)@(e 3. ,/,= 1=,/,r) *)/):i m1 ,:re+) 11:-:/) i /r;i:i+)*9,r +)* -:r1@+im ,1@)/)+jem :e , :,me ,*+ije:i i9/je;:)j ,-0,*)/71 -) ,7je+,m ,)/0je+,=-:r1@+,= ,1@)/)+j) rir)/+i().

  +a,ka 8.

  (O7a!j#9/#"j# % 7%l#s/ dr)& %k%l"%s/&a2Prir)/+i( i9j)/0j1je *) +em) ,0e-: i *) +e ,-:,ji *r1=) ,(,0+,-: (,j) =) ,+em,=1)/) i0ii:+, ,me:) 1 i9/r;)/)+j1 ,)/e9) i9 1=,/,r) , r)*1 i0i (,j) 1=r,)/) i/,: i0i 9*r)/0je 0i7) -) (,jim)r)*+i( *,0)9i 1 *,*ir 1 i9/r;)/)+j1 1=,/,r) , r)*1.$"5

  +a,ka :.(D"a ras2%r#d rad"%) !r#"a*

  Prir)/+i( 9)-+i/) r)*+i ,*+,- -) 1+im r)*+im /reme+,m 1 -(0)*1 -) @0)+,m HHHHHHHHHPr)/i0+i() , r)*1.$"8

  r)j)+je i r)-,re* r)*+,= /reme+) ,@e:)( i 9)/r;e:)( r)*+,= /reme+) 1:/r1j1 -e @0)+)HHHHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1.

  O r,mje+i r)-,re*) r)*+,= /reme+) i9 -:. ". i $. ,/e :)@(e ,-0,*)/)7 e r)*+i()

  ,)/ije-:i:i +)jm)+je HHHHHHHH *)+) rije r,mje+e.

  +a,ka ;.(Od&%r /%k rada*

  Prir)/+i( im) r)/, +) ,*m,r 1 :,(1 r)*) i (,ri-:i: e =) 1 :r)j)+j1 HHHHHHH $"#mi+1:) ,*HHHHHHHH *, HHHHHHHHH -):i.

  P,-0,*)/)7 je *1)+ rir)/+i(1 +) +je=,/ 9)

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  61/106

  (S#d&," %d&%r*Prir)/+i( im) r)/, +) -e*mi@+i ,*m,r 1 :r)j)+j1 ,* +)jm)+je $4 -):) +ere(i*+, (,ji e

  (,ri-:i:i HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. (navesti dane sed!inog od!ora)

  A(, je +e,

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  62/106

  P0)) -e i-0)1je +)(,+ ,)/0je+,= r)*) 1 eri,*im) i +) +)@i+ r,i-)+ 1 @0)+1 HHHHHHHHHPr)/i0+i() , r)*1$$81 -(0)*1 -) 9)(,+,m.

  U(,0i(, ,-0,*)/)7 +e i-0):i 0)1 1 r,(1 i9 -:)/) ". ,/e :)@(e i0i je +e i-0):i 1 7ije0,-:i*1)+ je *, (r)j) mje-e7) 1 (,jem je *,-je0) i-0):) 0)e rir)/+i(1 1r1@i:i ,r)@1+ 0)e (,j1 jei, *1)+ i-0):i:i.

  +a,ka -6.(Nak"ada 2la=#*

  Prir)/+i( im) r)/, +) +)(+)*1 0)e 9) /rijeme ,*-1-:/,/)+j) -) r)*) i9 ,r)/*)+ia*

  Prir)/+i(1 ri)*) +)(+)*) 0)e 1 /i-i+i 0)e (,j1 i ,-:/)ri, *) r)*i 9) /rijeme,*-1-:/,/)+j) -) r)*) 1:/re+i< 1 @0)+1 HHHH Pr)/i0+i() , r)*1 1 -(0)*1 -) 9)(,+,m r,i-,m()+:,+) i K,0e(:i/+im 1=,/,r,m.

  +a,ka -:.

  (Nak"ada 2la=# $a !rj# 2r!r#"# s2rj#,#"%s/ $a rad*Prir)/+i( im) r)/, +) +)(+)*1 0)e 9) eri,* ri/reme+e -rije@e+,-:i 9) r)* 1 -(0)*1 -)9)(,+,m r,i-,m ()+:,+) (,0e(:i/+im 1=,/,r,m i Pr)/i0+i(,m , r)*1.

  Prir)/+i( im) r)/, +) +)(+)*1 0)e 9) /rijeme ,*-1-:/,/)+j) -) r)*) 9,= ri/reme+e-rije@e+,-:i 9) r)* *, %& *)+) 1 /i-i+i ,*ree+,j 1 @0)+1 HHHH Pr)/i0+i() , r)*1.$$#

  +a,ka -;.(Nak"ada 2la=# $a !rj# 2%r%aj"%) %dss/!a*

  Z) /rijeme ,r,)j+,= ,*1-:/) r)90i(1 i9me1 +)(+)*e 0)e i 1+e 0)e i-0)1je,-0,*)/)7$%&1 -(0)*1 -) @0)+,m HHHH Pr)/i0+i() , r)*1.$%"

  +a,ka 1

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  63/106

  Prir)/+i( im) r)/, +) +)(+)*1 :r,;(,/) re/,9) +) ,-), ! r)* i ,/r):)( -) ,-0) ! r)*) 1/i-i+i 1:/re+,j 1 @0)+1 HHHHHHHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1.

  +a,ka 13.(Is?ra"a /%k rada*

  Prir)/+i( im) r)/, +) +)(+)*1 :r,;(,/) i-# "ak"ada /r%9k%!a sl7#"%) 2/%!a"ja*

  Prir)/+i( im) r)/, +) *+e/+i71 i +)(+)*1 :r,;(,/) -01e+,= 1:,/)+j) 1 -(0)*1 -) @0)+,mHHHHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1.

  +a,ka 15.(Dr)a 2r&a"ja*

  Prir)/+i( im) r)/, i +) *r1=) rim)+j) 1 -(0)*1 -) (,0e(:i/+im 1=,/,r,m i @0)+,m HHHHHHHHHHHPr)/i0+i() , r)*1.

  +a,ka 16.(Pla=#"% %dss/!% d% s#da& rad"? da"a *

  Prir)/+i( im) r)/, +) 0)e+, ,*-1-:/, *, -e*)m r)*+i< *)+) 1 je*+,j ()0e+*)r-(,j =,*i+i 0)e+, ,*-1-:/, 1 -01@)je/im) 1:/re+im 1 @0)+1 HHH Pr)/i0+i() , r)*1.

  +a,ka 18.(Pla=#"% %dss/!% rad %7ra$%!a"ja l s/r,"%) sa!r9a!a"ja %7ra$%!a"ja $a 2%/r#7#

  s"dkal"%) rada*Prir)/+i( im) r)/, +) 0)e+, ,*-1-:/, ,* 1/je:im) 1 :r)j)+j1 i 19 +)(+)*1 ,*ree+1K,0e(:i/+im 1=,/,r,m i @0)+,m HHHH Pr)/i0+i() , r)*1.

  +a,ka 1:.(Pla=#"% %dss/!% rad"ka d%7r%!%lj"%) da!a%>a kr!*Prir)/+i( *,r,/,0j+i *)/)0)7 (r/i 9) -/)(, *)ri/)+je im) r)/, +) +)jm)+je je*)+ *)+

  0)e+,= ,*-1-:/).

  +a,ka 1;.(Pla=#"% %dss/!% dr)& sl,aj#!&a*

  Prir)/+i( im) r)/, +) 0)e+, ,*-1-:/, i 1 *r1=im -01@)je/im) i 9) /rijeme 1:/re+,r,i-,m ()+:,+) (,0e(:i/+im 1=,/,r,m i Pr)/i0+i(,m , r)*1.

  +a,ka 3jsk? 2%/r#7a*

  P,-0,*)/)7 e rir)/+i(1 ,*,ri:i ,*-1-:/, r)*i 9)*,/,0j)/)+j) +je=,/i< /jer-(i

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  64/106

  +a,ka 33.(Za9//a s)r"%s/ $dra!lja "a rad*

  Pri0i(,m -:1)+j) rir)/+i() +) -:r1@+, ,-,-,0j)/)+je i 1 :,(1 -:r1@+,= ,-,-,0j)/)+j),-0,*)/)7 i rir)/+i( ,-:1)j1 1 -(0)*1 -) @0)+,m 33. Z)(,+) , r)*1.

  +a,ka 34.(Od)%!%r"%s/ $a 9/#/*

  Prir)/+i( ,*=,/,r) 9) ;:e:1 (,j1 r,19r,(1je ,-0,*)/71 +) r)*1 i0i 1 /e9i -) r)*,m+)mjer+, i0i i9 (r)j+je +e)+je.

  N) 1:/ri/)+je ,-:,j)+j) ;:e:e +je+ ,im ! /i-i+1 i ,*=,/,r+,-: rir)/+i() +)(+)*1 ;:e:e 1)1;)0+,m i9+,-1 i0i 1 i9+,-1 -:/)r+e ;:e:e -m)+je+je i ,-0,))+je ,* +)(+)*e ;:e:e rimje+j1j1 -e,*re*e @0)+) HHHHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1.

  +a,ka 35.(Pr#s/a"ak )%!%ra % rad*

  U=,/,r , r)*1 re-:)je HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. (navesti taan datu!)

  +a,ka 36.(O/ka$" r%k*

  S/)() ,* 1=,/,r+i< -:r)+) m,e ,:()9):i ,/)j 1=,/,r rije i-:e() /reme+) +) (,je je9)(0j1@e+ ,* 1-0,/im) i 1 -01@)je/im) 1:/re+im 9)(,+,m 19 ,:()9+i r,( r,i-)+ 1 @0)+1 HHHPr)/i0+i() , r)*1.

  +a,ka 38.(Lak9 /# 2r#s/2 l lak9# /## 2%!r#d# rad"? %7a!#$a*

  Prir)/+i( je ,*=,/,r)+ 9) 0)(;e i :ee re-:1i i0i 0)(;e i :ee ,/re*e r)*+i< ,)/e9) i9 @0)+)HHHHHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1.

  +a,ka 3:.(P%s/2ak sl,aj lak9#) 2rj#s/2a l lak9# 2%!r#d# rad"? %7a!#$a*U -01@)j1 0)(;e= re-:1) i0i 0)(;e ,/re*e r)*+i< ,)/e9) ,-0,*)/)7 e rir)/+i(1 *,-:)/i:i

  i-me+, 1,9,re+je i ,-:1i:i +) +)@i+ r,i-)+ 1 @0)+1 HHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1.$%$

  +a,ka 3;.(P%s/2ak sl,aj /##) 2r#s/2a l /## 2%!r#d# rad"? %7a!#$a*

  U -01@)j1 :ee= re-:1) i0i :ee ,/re*e r)*+i< ,)/e9) i9 1=,/,r) , r)*1 ) (,ji -1 :)(/erir,*e *) +e i i0, ,-+,/)+, ,@e(i/):i ,* ,-0,*)/7) *) +)-:)/i r)*+i ,*+,- ,-0,*)/)7 erir)/+i(1 ,:()9):i 1=,/,r , r)*1 e9 ,;:i/)+j) ,:()9+,= r,() i ,-:1i:i +) +)@i+ r,i-)+ 1 @0)+1HHHHHPr)/i0+i() , r)*1.$%%

  232

  Pr)/i0+i(,m , r)*1 re=10i-):i +r. iP,-0,*)/)7 e r)*+i(1 *,-:)/i:i i-)+, 1,9,re+je (,je -)*ri ,i- 0)(;e= rije-:1) i0i 0)(;e ,/re*er)*+e ,)/e9e 9) (,je -e r)*+i( -m):r) ,*=,/,r+im i i9j)/1 , +)mjeri *) m1 ,:()e 1=,/,r , r)*1 e9 *)/)+j)

  re*/ie+,= ,:()9+,= r,() 9) -01@)j *) -e rije-:1 ,+,/i 1 r,(1 ,* ;e-: mje-e7i +)(,+ i9*)/)+j) i-)+,=1,9,re+j).

  L)(;e i :ee re-:1e i ,/re*e r)*+i< ,)/e9) ,-0,*)/)7 1:/r1je +) ,-+,/1 i-me+e rij)/e+e,-re*+, +)*ree+,= r)*+i() i *,()9) (,ji ,:/r1j1 1@i+je+1 ,/re*1 i0i re-:1 ) m,e i< 1:/ri/):i i +),-+,/1 i-me+e rij)/e *r1=i< r)*+i().P,-0,*)/)7 m,e ,r)9,/):i (,mi-ij1 (,j) e 1:/r*i:i *) 0i -1 +)/,*i i9 rij)/) i-:i+i:i i ,(rije0je+i *,()9im)(,ji @i+e ,-+,/)+im ,*01(1 ,-0,*)/7) *) r)*+i(1 i9re(+e i-me+, 1,9,re+je i9 -:)/) ". ,/e :)@(e.233Pr)/i0+i(,m , r)*1 re=10i-):i +r. i

  A(, r)*+i( ,@i+i :ei re-:1 i0i :e1 ,/re*1 r)*+e ,)/e9e i9 1=,/,r) , r)*1 r)*+i(1 re-:)je r)*+i,*+,- ,:()9,m ,/,= 1=,/,r) , r)*1 ,* -:r)+e ,-0,*)/7) 1 r,(1 ,* 6& *)+) ,* *)+) -)9+)+j) 9) @i+je+i71 9,=

  (,je -e *)je ,:()9 )0i +)j*1e 1 r,(1 ,* je*+e =,*i+e ,* *)+) 1@i+je+e ,/re*e.U -01@)j1 ,:()9) 1=,/,r) , r)*1 i9 -:)/) ". ,/e :)@(e ,-0,*)/)7 je *1)+ *) 0i@+, i0i 1:em (,mi-ije

  (,j1 ,r)91je 9) (,+(re:)+ -01@)j ,m,=1i r)*+i(1 *) -e i9j)-+i , e0eme+:im) ,*=,/,r+,-:i (,j) m1 -e -:)/0j)

  2

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  65/106

  +a,ka 4

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  66/106

  S

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  67/106

  UGOVOR O S+RUNOM OSPOSOBLJAVANJU (kad "j# d%"#s#" 2ra!l"k % rad*

  N) ,-+,/1 @0. ""$.$%4 i %4. Z)(,+) , r)*1$%3'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r,j 6$!"32Oe= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3i 6$!&82$%6i K,0e(:i/+,= 1=,/,r) HHHHHHHHH $%59)(0j1@1je -e

  UGOVOR O RADU

  +a,ka -.(U)%!%r"# s/ra"#0 $aklj,!a"j# )%!%ra % rad *

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH '1 *)0jem :e(-:1 ,-0,*)/)72(na#iv i sedi$te poslodav"a)

  9)(0j1@1je 1=,/,r , r)*1 -) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH '1 *)0jem :e(-:1 0i7e +) -:r1@+,m,-,-,0j)/)+j12 (i!e i pre#i!e li"a)rei/)0i;:em ',r)/i;:em2 1HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

  (!esto% uli"a i &ro)

  +a,ka 1.(Vrj# "a k%j# s# $aklj,j# )%!%r % s/r,"%& %s2%s%7lja!a"j

  da" 2%,#/ka rada*U=,/,r , -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j19)(0j1@1je -e +) ,*ree+, /rijeme 1 :r)j)+j1 ,*HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ) 0i7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 je *1+, ,@e:i(utvrditi koliko trae struno osposo&lavane)

  -) r)*,m *)+) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH =,*i+e.

  +a,ka 3.(Mj#s/% ' &j#s/a rada*

  Li7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 e -e -:r1@+, ,-,-,0j)/):i 1HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(!esto / !esta rada' u sedi$tu poslodav"a% van sedi$ta% u drugi! prostoria!a% adresa)

  +a,ka 4.(Vrs/a s/#2#" s/r,"# s2r# $a"&a"j#*Li7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 im) HHHHHHHHHHHH -:ee+ -:r1@+e -reme i , 9)+im)+j1 jeHHHHHHHHHHHHHHH.

  +a,ka 5.2340)+ ""$. Z)(,+) , r)*1 ,*re1je +)*0e+,-: ,-0,*)/7) i0i *r1=,= ,/0);:e+,= 0i7) ,*ree+,= -:):1:,m i0i)(:,m , ,-+i/)+j1 *) ,*01@1je , r)/im) i ,)/e9)m) r)*+i() 1 -(0)*1 - ,/im 9)(,+,m (,0e(:i/+im1=,/,r,m i *r1=im r,i-im)2350)+,m %4. Z)(,+) , r)*1 re=10i;e -e 9)(0j1@i/)+je 1=,/,r) , -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1236D, *,+,;e+j) +,/,= rimje+j1je -e /)ei O;:i (,0e(:i/+i 1=,/,r 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e

  +,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&82 r,( je "8. "$. $&"3. =,*i+e237N)/e-:i (,0e(:i/+i 1=,/,r (,ji -e rimje+j1je +) ,-0,*)/7) *, *,+,;e+j) +,/,= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) r,(je "8. "$. $&"3. =,*i+e.

  :

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  68/106

  (Rad"% &j#s/% kra/ak %2s 2%sl%!a*Li7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 -e -:r1@+, ,-,-,0j)/) 9) -)m,-:)0)+ r)* +) ,-0,/im)

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(na#iv radnog !esta% organi#a"iona edini"a) (kratak opis poslova)$%8

  +a,ka 6.(D"a ras2%r#d rad"%) !r#"a*

  Li7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 -e -:r1@+, ,-,-,0j)/) 1 :,(1 r)*+,= /reme+) ,-0,*)/7).R)*+, /rijeme ,@i+je 1 HHHHHHHHH -):i i 9)/r;)/) -e 1 HHHHHHHH -):i.O r,mje+i r)-,re*) r)*+,= /reme+) i9 -:. ". i $. ,/e :)@(e ,-0,*)/)7 e 0i7e +) -:r1@+,m,-,-,0j)/)+j1 ,)/ije-:i:i +)jm)+je HHHHHHHH *)+) rije r,mje+e.

  +a,ka 8.(Od&%r /%k rada*

  Li7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 im) r)/, +) ,*m,r 1 :,(1 r)*) i (,ri-:i: e =) 1 :r)j)+j1HHHHHHH$%#mi+1:) ,* HHHHHHHH *, HHHHHHHHH -):i.

  O*m,r 1 :,(1 r)*) 0i7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 m,e ! +e m,e (,ri-:i:i i9/)+ r)*+i

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  69/106

  Li7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 ,*=,/,r) 9) ;:e:1 (,j1 r,19r,(1je ,-0,*)/71 +) r)*1 i0i1 /e9i -) r)*,m 9) /rijeme -:r1@+,= ,1@)/)+j) +)mjer+, i0i i9 (r)j+je +e)+je 1 -(0)*1 -)Z)(,+,m , r)*1.

  P,-:,j)+je ;:e:e +je+ ,im ! /i-i+1 i ,*=,/,r+,-: 0i7) +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 1:/r1je,-0,*)/)7 +) rije*0,= (,mi-ije (,j1 ,r)91je.

  K,mi-ij) i9 -:)/) $. ,/e :)@(e *1+) je -)-01;):i 0i7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1.Li7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 im) r)/, ri=,/,r) +) 1:/re+i i9+,- ;:e:e 1 r,(1 ,* %&

  *)+) ,* *)+) *,-:)/0j)+j) r)*+i(1 ,*01(e , /i-i+i ;:e:e i ,)/e9i *) +)(+)*i ;:e:1 (,j1 je 1:/r*i,,-0,*)/)7.

  +a,ka -3.(Nak"ada 9/#/# 2a9al"%& $"%s*

  A(, -e +)(+)*) ;:e:e +e m,e 1:/r*i:i 1 :)@+,m i9+,-1 i0i i 1:/ri/)+je +je+,= i9+,-)r,19r,(,/)0, +e-r)9mjer+e :r,;(,/e /i-i+) +)(+)*e ;:e:e 1:/r1je -e 1 )1;)0+,m i9+,-1. P)1;)0+ii9+,- 1:/r1je -:r1@+) (,mi-ij) (,j1 ,r)91je ,-0,*)/)7 'm,e /je;:)( i *r.2.P)1;)0+i i9+,- 1:/r1je -e +) +)@i+ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.$4$

  A(, je r,19r,(,/)+) ;:e:) m+,=, /e) ,* 1:/re+,= )1;)0+,= i9+,-) +)(+)*e ;:e:e

  ,-0,*)/)7 m,e 9)

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  70/106

  Li7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 i ,-0,*)/)7 m,=1 ,:()9):i ,/)j 1=,/,r -

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  71/106

  UGOVOR O S+RUNOM OSPOSOBLJAVANJU (kad j# d%"#s#" Pra!l"k % rad*

  N) ,-+,/1 @0. ""$.$44i %4. Z)(,+) , r)*1$43'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r,j 6$!"32Oe= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3i 6$!&82$46i K,0e(:i/+,= 1=,/,r)HHHHHHHHH$45i @0)+) HHHHPr)/i0+i() , r)*1 r,jHHHHHHH ,*

  HHHHHHHHHHH 9)(0j1@1je -e

  UGOVOR O S+RUNOM OSPOSOBLJAVANJU

  +a,ka -.(U)%!%r"# s/ra"#0 $aklj,!a"j# )%!%ra % rad *

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH '1 *)0jem :e(-:1 ,-0,*)/)72(na#iv i sedi$te poslodav"a)

  9)(0j1@1je 1=,/,r , r)*1 -) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH '1 *)0jem :e(-:1 0i7e +) -:r1@+,m,-,-,0j)/)+j12 (i!e i pre#i!e li"a)

  rei/)0i;:em ',r)/i;:em2 1HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

  (!esto% uli"a i &ro)

  +a,ka 1.(Vrj# "a k%j# s# $aklj,j# )%!%r % s/r,"%& %s2%s%7lja!a"j

  da" 2%,#/ka rada*U=,/,r , -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j19)(0j1@1je -e +) ,*ree+, /rijeme 1 :r)j)+j1 ,*HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ) 0i7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 je *1+, ,@e:i -)(utvrditi koliko trae struno osposo&lavane)r)*,m *)+) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH =,*i+e.

  +a,ka 3.(Mj#s/% ' &j#s/a rada*

  Li7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 e -e -:r1@+, ,-,-,0j)/):i 1HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(!esto / !esta rada' u sedi$tu poslodav"a% van sedi$ta% u drugi! prostoria!a% adresa)

  +a,ka 4.(Vrs/a s/#2#" s/r,"# s2r# $a"&a"j#*

  Li7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 im) HHHHHHHHHHHH -:ee+ -:r1@+e -reme i , 9)+im)+j1 jeHHHHHHHHHHHHHHH.

  +a,ka 5.2440)+ ""$. Z)(,+) , r)*1 ,*re1je +)*0e+,-: ,-0,*)/7) i0i *r1=,= ,/0);:e+,= 0i7) ,*ree+,= -:):1:,m i0i)(:,m , ,-+i/)+j1 *) ,*01@1je , r)/im) i ,)/e9)m) r)*+i() 1 -(0)*1 - ,/im 9)(,+,m (,0e(:i/+im1=,/,r,m i *r1=im r,i-im)2450)+,m %4. Z)(,+) , r)*1 re=10i;e -e 9)(0j1@i/)+je 1=,/,r) , -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1.246D, *,+,;e+j) +,/,= rimje+j1je -e /)ei O;:i (,0e(:i/+i 1=,/,r 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e

  +,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&82 r,( je "8. "$. $&"3. =,*i+e247N)/e-:i (,0e(:i/+i 1=,/,r (,ji -e rimje+j1je +) ,-0,*)/7) *, *,+,;e+j) +,/,= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) r,(je "8. "$. $&"3. =,*i+e.

  :#

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  72/106

  (Rad"% &j#s/% kra/ak %2s 2%sl%!a*Li7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 -e -:r1@+, ,-,-,0j)/) 9) -)m,-:)0)+ r)*) +) ,-0,/im)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(na#iv radnog !esta% organi#a"iona edini"a) (kratak opis poslova)$48

  i9 @0)+) HHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1 Si-:em):i9)7ij) ,-0,/) i 9)*):)().

  +a,ka 6.(D"a ras2%r#d rad"%) !r#"a*

  Li7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 -e -:r1@+, ,-,-,0j)/) 1 :,(1 r)*+,= /reme+) ,-0,*)/7) 1-(0)*1 -) @0)+,m HHH Pr)/i0+i() , r)*1.R)*+, /rijeme ,@i+je 1 HHHHHHHHH -):i i 9)/r;)/) -e 1 HHHHHHHH -):i.O r,mje+i r)-,re*) r)*+,= /reme+) i9 -:. ". i $. ,/e :)@(e ,-0,*)/)7 e 0i7e +) -:r1@+,m,-,-,0j)/)+j1 ,)/ije-:i:i +)jm)+je HHHHHHHH *)+) rije r,mje+e.

  +a,ka 8.(Od&%r /%k rada*

  Li7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 im) r)/, +) ,*m,r 1 :,(1 r)*) i (,ri-:i: e =) 1 :r)j)+j1HHHHHHH$4#mi+1:) ,* HHHHHHHH *, HHHHHHHHH -):i.O*m,r 1 :,(1 r)*) 0i7e +) -:r1@+,m ,-,-,0j)/)+j1 m,e ! +e m,e (,ri-:i:i i9/)+ r)*+ie*er)7ije Bi? r. $%!## 43!&& $!&$

  6!&$ i-r)/() $#!&% 68!&5 #"!&5 84!&8 88!&8 i-r)/() 5! 6%!"& i 53!"%2 (,ji -erimje+j1je i +) j)/+) re*19e) (,j) m,=1 i:i ,r=)+i9,/)+) (), *i,+i@(, *r1;:/, i *r1;:/,- ,=r)+i@e+,m ,*=,/,r+,;12 r,i-)+, je *) 1r)/1 @i+e 0i7) (,j) -1 ,-+i/)@(im )(:,m i0i-:):1:,m *r1;:/) 1 -(0)*1 -) 9)(,+,m ,/0);:e+) *) /,*e ,-0,/)+je *r1;:/) '@0)+ $%2.

  Ur)/1 *i,+i@(,= *r1;:/) @i+e *ire(:,r i i9/r;+i *ire(:,ri '@0)+ $53. -:)/ $2.

  O*re*e @0)+) $6&. ,/,= 9)(,+) rimje+j1j1 -e i +) @0)+,/e 1r)/e *i,+i@(,=*r1;:/) :)(, *) @0)+ 1r)/e +e m,e i:i 0i7e

  :2

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  75/106

  "2 ,-1i/)+, 9) (ri/i@+, *je0, i 9) ri/re*+i rije-:1 +e-,ji/e -) *1+,;1 11r)/i e: =,*i+) ,* *)+) r)/,-+)+,-:i re-1*e i-(0j1@1j1i /rijeme 9):/,r-(e()9+e

  $2 (,jem je re-1*,m -1*) 9)r)+je+, ,)/0j)+je )(:i/+,-:i 1 1r)/i%2 -:)rije ,* 5& =,*i+) +) *)+ ime+,/)+j).

  M)+*): *ire(:,r) je @e:iri =,*i+e '@0)+ $56. -:)/ $2.P,0,)j ,/0);:e+j) ,*=,/,r+,-:i i r)/) *ire(:,r) 1re1j1 -e 1=,/,r,m i9me1+)*9,r+,= ,*,r) i *ire(:,r) '@0)+ $56. -:)/ %2.

  I9/r;+e *ire(:,re ime+1je i r)9rje;)/) +)*9,r+i ,*,r +) rije*0,= *ire(:,r) 9) eri,*9) (,ji je ime+,/)+ *ire(:,r '@0)+ $55. -:)/ $2.

  P0)) i *r1=) m):erij)0+) r)/) i9/r;+,= *ire(:,r) 1re1j1 -e 1=,/,r,m i9me1*ire(:,r) i i9/r;+,= *ire(:,r) 19 re:

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  76/106

  Or=)+ (,ji je *,+i, ,*01(1 , i9,r1 *ire(:,r) 19 -)=0)-+,-: 0i7) (,je je i9)r)+, +) :11+(7ij1 ,*01@1je , -:):1-1 *ire(:,r) ,*+,-+, 9)(0j1@1je 1=,/,r -) *ire(:,r,m.

  U ri0,=1 -1 *):i ,=0e*+i rimjer7i41 U=,/,r , r)*1 -) *ire(:,r,m na odre3eno / na neodre3eno vrie!e (,* ,-0,*)/7)

  (,ji +ije ,)/e9)+ *) *,+e-e r)/i0+i( , r)*1.81 U=,/,r , r)*1 -) *ire(:,r,m na odre3eno / na neodre3eno vrie!e (,* ,-0,*)/7)(,ji je ,)/e9)+ *) *,+e-e r)/i0+i( , r)*1.

  91 U=,/,r -) *ire(:,r,m na odre3eno / na neodre3eno vrie!e / sa puni! ili nepuni!radni! vre!eno!1

  :

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  77/106

  UGOVOR O RADU SA DIREK+OROM (A 0=!>?>0 A >0=!>?>0@!&>>) KOD POSLODAVCA KOJI NIJE OBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK

  O RADU

  N) ,-+,/1 @0. ""$.$3%i $5. Z)(,+) , r)*1$34'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r,j 6$!"32

  Oe= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3i 6$!&82$33K,0e(:i/+,= 1=,/,r) HHHHHHHHH $36i @0)+) HHHHHS:):1:) ! Pr)/i0) j)/+e 1-:)+,/e !1-:)+,/e$359)(0j1@1je -e

  UGOVOR O RADU

  +a,ka -.(U)%!%r"# s/ra"#0 $aklj,!a"j# )%!%ra % rad *

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'1 *)0jem :e(-:1 ,-0,*)/)72(na#iv i sedi$te poslodav"a% na#iv organa koi e i!enovao / postavio direktora)9)(0j1@1je 1=,/,r , r)*1 -) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH '1 *)0jem :e(-:1 *ire(:,r2 (i!e i pre#i!e direktora)rei/)0i;:em ',r)/i;:em2 1HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

  (!esto% uli"a i &ro)

  +a,ka 1.(Vrj# "a k%j# s# $aklj,j# )%!%r % rad

  da" 2%,#/ka rada*U=,/,r , r)*1 9)(0j1@1je -e +) ,*ree+, /rijeme

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.(od dana i!enovana / postavlena do dana ra#re$ena% odnosno do isteka !andata)

  Dire(:,r je *1)+ ,@e:i -) r)*,m *)+) HHHHHHHHHHHHHHHH =,*i+e.$38

  +a,ka 3.(Zas"!a"j# rad"%) %d"%sa*

  S:1)+jem +) r)* +) *)+ 1:/re+ 1 :)@(i $. ,/,= 1=,/,r) *ire(:,r 9)-+i/) r)*+i ,*+,- +),*ree+, 'na neodreeno2 /rijeme.

  +a,ka 4.(Mj#s/% rada*

  2530)+ ""$. Z)(,+) , r)*1 ,*re1je +)*0e+,-: ,-0,*)/7) i0i *r1=,= ,/0);:e+,= 0i7) ,*ree+,= -:):1:,m i0i)(:,m , ,-+i/)+j1 *) ,*01@1je , r)/im) i ,)/e9)m) r)*+i() 1 -(0)*1 - ,/im 9)(,+,m (,0e(:i/+im1=,/,r,m i *r1=im r,i-im).254P,9/):i -e +) @0)+ $5. Z)(,+) , r)*1 '1=,/,r , r)*1 -) *ire(:,r,m +) ,*ree+, /rijeme2.255D, *,+,;e+j) +,/,= rimje+j1je -e /)ei O;:i (,0e(:i/+i 1=,/,r 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e+,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&82 r,( je "8. "$. $&"3. =,*i+e.256N)/e-:i K,0e(:i/+i 1=,/,r (,ji -e rimje+j1je +) ,-0,*)/7) *, *,+,;e+j) +,/,= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) r,(

  je "8. "$. $&"3. =,*i+e.257S:):1:,m i Pr)/i0im) 1-:)+,/e ! j)/+e 1-:)+,/e ,*re1j1 -e 1-0,/i m)+*): i *r. 9) @0)+,/e 1r)/e.$38

  Alternativa -govor o radu "akljuuje se na neodreeno vrijeme.=irektor je duan #oeti sa radom dana godine.

  ::

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  78/106

  Dire(:,r e ,)/0j):i ,-0,/e 1HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. (!estorada' u sedi$tu poslodav"a% van sedi$ta% u drugi! prostoria!a% adresa)

  +a,ka 5.(Rad"% &j#s/% kra/ak %2s 2%sl%!a*

  Dire(:,r -e 9),;0j)/) +) ,-0,/im) ,-0,/,*+,= ,r)+) ,-0,*)/7) i ,)/0j) ,-0,/e r,i-)+e9)(,+,m i S:):1:,m ! Pr)/i0im) 1-:)+,/e ! j)/+e 1-:)+,/e.$3#

  +a,ka 6.(O7a!j#9/#"j# % 7%l#s/ dr)& %k%l"%s/&a2

  Dire(:,r i9j)/0j1je *) +e ,-:,je ,(,0+,-:i i9 @0)+) 36. -:)/ '"2 Z)(,+) , r)*1.

  +a,ka 8.:rava i o&ave#e koe se #a ostale radnike reguli$u u poglavli!a koa se ne odnose na direktora'

  IV - RADNO VRIJEME

  V - ODMORI I OD;A?=I=A RADNI0A VII - :7A@A I NA0NADA :7A@E I - :RE;=ANA0 e*er)7ije Bi? r. 8!&3 "&!&6i-r)/() 8"!&8 $$! i "!"$2

  Z)(,+) , 1-:)+,/)m) 'FS01e+i 0i-: Re10i(e Bi? r. 6!#$ #!#% i "%!#42 Z)(,+) , 0):)m) i *r1=im m):erij)0+im r)/im) @0)+,/) ,r=)+) 1r)/0j)+j) i+-:i:17ij) >e*er)7ije

  B,-+e i ?er7e=,/i+e i j)/+i< re*19e) 1 /ei+-(,m /0)-+i;:/1 >e*er)7ije B,-+e i?er7e=,/i+e 'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r,j "$!

  .akona o plata)a i drugi) )aterijalni) pravi)a lanova organa upravljanja in*titucijaFederacije Bo*ne i Hercegovine i javni5 preduze2a u ve2in*ko) vla*nitvu Federacije Bo*ne iHercegovine (Slubene novine Federacije Bo*ne i Hercegovine, broj -$/,

  Z)(,+) i9 ,je*i+i< ,0)-:i i *r1=i< e*er)0+i< i ()+:,+)0+i< r,i-).

  :&

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  79/106

  +a,ka -

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  80/106

  UGOVOR O RADU SA DIREK+OROM (A 0=!>?>0 A >0=!>?>0@!&>> ) KOD POSLODAVCA KOJI JE OBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK O

  RADU

  N) ,-+,/1 @0. ""$.$6&i $5. Z)(,+) , r)*1$6"'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r,j 6$!"32Oe= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3i 6$!&82$6$K,0e(:i/+,= 1=,/,r) HHHHHHHHH $6%@0)+) HHHHH S:):1:) ! Pr)/i0) j)/+e 1-:)+,/e !1-:)+,/e $64i @0)+) HHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1 9)(0j1@1je -e

  UGOVOR O RADU

  +a,ka -.(U)%!%r"# s/ra"#0 $aklj,!a"j# )%!%ra*

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'1 *)0jem :e(-:1 ,-0,*)/)72(na#iv i sedi$te poslodav"a% na#iv organa koi e i!enovao / postavio direktora)9)(0j1@1je 1=,/,r , r)*1 -) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH '1 *)0jem :e(-:1 *ire(:,r2 (i!e i pre#i!e direktora)rei/)0i;:em ',r)/i;:em2 1HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

  (!esto% uli"a i &ro)

  +a,ka 1.(Vrj# "a k%j# s# $aklj,j# )%!%r

  da" 2%,#/ka rada2U=,/,r , r)*1 9)(0j1@1je -e +) ,*ree+, /rijeme *ire(:,r)

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. (od dana i!enovana / postavlena do dana ra#re$ena% odnosno do isteka !andata)

  Dire(:,r je *1)+ ,@e:i -) r)*,m *)+) HHHHHHHHHHHHHHHH =,*i+e.$63

  +a,ka 3.(Zas"!a"j# rad"%) %d"%sa*

  S:1)+jem +) r)* +) *)+ 1:/re+ 1 :)@(i $. ,/,= 1=,/,r) *ire(:,r 9)-+i/) r)*+i ,*+,- +)

  ,*ree+, /rijeme.

  +a,ka 4.

  2600)+ ""$. Z)(,+) , r)*1 ,*re1je +)*0e+,-: ,-0,*)/7) i0i *r1=,= ,/0);:e+,= 0i7) ,*ree+,= -:):1:,m i0i)(:,m , ,-+i/)+j1 *) ,*01@1je , r)/im) i ,)/e9)m) r)*+i() 1 -(0)*1 - ,/im 9)(,+,m (,0e(:i/+im1=,/,r,m i *r1=im r,i-im).261P,9/):i -e +) @0)+ $5. Z)(,+) , r)*1 '1=,/,r , r)*1 -) *ire(:,r,m +) ,*ree+, /rijeme2.262D, *,+,;e+j) +,/,= rimje+j1je -e /)ei O;:i (,0e(:i/+i 1=,/,r 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e+,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&82 r,( je "8. "$. $&"3. =,*i+e.263N)/e-:i (,0e(:i/+i 1=,/,r (,ji -e rimje+j1je +) ,-0,*)/7) *, *,+,;e+j) +,/,= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) r,(

  je "8. "$. $&"3. =,*i+e.264

  S:):1:,m i r)/i0im) 1-:)+,/e ! j)/+e 1-:)+,/e ,*re1j1 -e 1-0,/i m)+*): i *r1=, 9) @0)+,/e 1r)/e.$63Alternativa -govor o radu "akljuuje se na neodreeno vrijeme.

  =irektor je duan #oeti sa radom dana godine.

  &'

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  81/106

  (Mj#s/% rada*Dire(:,r e ,)/0j):i ,-0,/e 1 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.(!esto rada' u sedi$tu poslodav"a% van sedi$ta% u drugi! prostoria!a% adresa)

  +a,ka 5.(Rad"% &j#s/% kra/ak %2s 2%sl%!a*

  Dire(:,r -e 9),;0j)/) +) ,-0,/im) ,-0,/,*+,= ,r=)+) ,-0,*)/7) i ,)/0j) ,-0,/e r,i-)+e9)(,+,m i -:):1:,m ! r)/i0im) 1-:)+,/e ! j)/+e 1-:)+,/e.$66

  +a,ka 6.(O7a!j#9/#"j# % 7%l#s/ dr)& %k%l"%s/&a2

  Dire(:,r i9j)/0j1je *) +e ,-:,je ,(,0+,-:i i9 @0)+) 36. -:)/ '"2 Z)(,+) , r)*1.

  +a,ka 8.(Os/ala 2ra!a %7a!#$# dr#k/%ra*

  :rava i o&ave#e koe se #a ostale radnike reguli$u u poglavli!a koa se ne odnose na direktora' IV - RADNO VRIJEME V - ODMORI I OD;A?=I=A RADNI0A VII - :7A@A I NA0NADA :7A@E I - :RE;=ANA0 e*er)7ije Bi? r. 8!&3 "&!&6i-r)/() 8"!&8 $$! i "!"$2

  Z)(,+) , 1-:)+,/)m) 'FS01e+i 0i-: Re10i(e Bi? r. 6!#$ #!#% i "%!#42 Z)(,+) , 0):)m) i *r1=im m):erij)0+im r)/im) @0)+,/) ,r=)+) 1r)/0j)+j) i+-:i:17ij) >e*er)7ije

  B,-+e i ?er7e=,/i+e i j)/+i< re*19e) 1 /ei+-(,m /0)-+i;:/1 >e*er)7ije B,-+e i?er7e=,/i+e 'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r,j "$!

  .akona o plata)a i drugi) )aterijalni) pravi)a lanova organa upravljanja in*titucijaFederacije Bo*ne i Hercegovine i javni5 preduze2a u ve2in*ko) vla*nitvu Federacije Bo*ne iHercegovine (Slubene novine Federacije Bo*ne i Hercegovine, broj -$/,

  Z)(,+) i9 ,je*i+i< ,0)-:i i *r1=i< e*er)0+i< i ()+:,+)0+i< r,i-).

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  82/106

  Dire(:,r je ,*=,/,r)+ 9) ;:e:1 (,j1 +)+e-e r)/+,m 0i71 1 /rijeme ,)/0j)+j) *1+,-:i *ire(:,r) 1-(0)*1 -) 9)(,+,m i S:):1:,m ! Pr)/i0im) 1-:)+,/e ! j)/+e 1-:)+,/e i Pr)/i0+i(,m , r)*1.

  +a,ka -

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  83/106

  UGOVOR O PRAVIMA0 OBAVEZAMA I ODGOVORNOS+IMA DIREK+ORA BEZZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

  N) ,-+,/1 @0. ""$.$65i $5. -:)/ '32 Z)(,+) , r)*1$68'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r,j6$!"32 Oe= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi?r. 34!&3 i 6$!&82$6#K,0e(:i/+,= 1=,/,r) HHHHHHHHH$5&@0)+) HHHHH S:):1:) ! Pr)/i0) j)/+e 1-:)+,/e !1-:)+,/e $5"i @0)+) HHHHHHH Pr)/i0+i() , r)*1 9)(0j1@1je -e

  UGOVORO PRAVIMA0 OBAVEZAMA I ODGOVORNOS+IMA DIREK+ORA

  BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

  +a,ka -.(U)%!%r"# s/ra"#0 $aklj,!a"j# )%!%ra*

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'1 *)0jem :e(-:1 ,-0,*)/)72(na#iv i sedi$te poslodav"a% na#iv organa koi e i!enovao / postavio direktora)9)(0j1@1je 1=,/,r , r)*1 -) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'1 *)0jem :e(-:1 *ire(:,r2 (i!e i pre#i!e direktora)

  rei/)0i;:em ',r)/i;:em2 1HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

  +a,ka 1.(Pr#d/ )%!%ra*

  O/im 1=,/,r,m re=10i;1 -e me1-,+) r)/) i ,)/e9e ,-0,*)/7) i *ire(:,r) e9 9)-+i/)+j) r)*+,=,*+,-) ) ,-e+, *je0,(r1= r)*) *ire(:,r) ,/0);:e+j) 9) 9)-:1)+je ,-0,*)/7) ,*=,/,r+,-: i7i0je/i m)+*):) +)@i+ r)*) +)(+)*) 9) r)* *r1=) r)/) i +)(+)*) :r,;(,/) r,i-:e(0i< i9 r)*) 9),-0,*)/7) 9)r)+) (,+(1re+7ije ,-0,/+) :)j+) :r)j)+je 1=,/,r) r)-(i* 1=,/,r) i *r1=) r)/) i,)/e9e -)*r)+e 1 ,/,m 1=,/,r1.

  2670)+ ""$. Z)(,+) , r)*1 ,*re1je +)*0e+,-: ,-0,*)/7) i0i *r1=,= ,/0);:e+,= 0i7) ,*ree+,= -:):1:,m i0i)(:,m , ,-+i/)+j1 *) ,*01@1je , r)/im) i ,)/e9)m) r)*+i() 1 -(0)*1 - ,/im 9)(,+,m (,0e(:i/+im1=,/,r,m i *r1=im r,i-im).$68P,9/):i -e +) @0)+ $5. -:)/ '32 Z)(,+) , r)*1 'A(, *ire(:,r ,)/0j) ,-0,/,*+1 1+(7ij1 e9 r)*+,= ,*+,-)

  r)/) ,)/e9e i ,*=,/,r+,-:i -e 1re1j1 1=,/,r,m 1 -(0)*1 - ,;:im )(:,m ,-0,*)/7)2. O;:i )(: ,-0,*)/7)je -:):1: ! r)/i0) 1-:)+,/e ! j)/+e 1-:)+,/e ! ,-+i/)@(i )(:.269D, *,+,;e+j) +,/,= rimje+j1je -e /)ei O;:i (,0e(:i/+i 1=,/,r 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e+,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&82 r,( je "8. "$. $&"3. =,*i+e.270

  N)/e-:i (,0e(:i/+i 1=,/,r (,ji -e rimje+j1je +) ,-0,*)/7) *, *,+,;e+j) +,/,= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) r,(je "8. "$. $&"3. =,*i+e.271S:):1:,m i Pr)/i0im) 1-:)+,/e ! j)/+e 1-:)+,/e ,*re1j1 -e 1-0,/i m)+*): i *r1=, 9) @0)+,/e 1r)/e.

  &*

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  84/106

  +a,ka 3.(Pra!a dj#l%kr) rada*

  Dire(:,r im) r)/) i ,)/e9e 1:/re+e 9)(,+,m$5$i -:):1:,m ! r)/i0im) 1-:)+,/e ! j)/+e 1-:)+,/e !,-+i/)@(im )(:,m i :,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.(propisati u skladu sa #akono! koi se pri!enue na poslodav"a)

  +a,ka 4.(O!la9/#"ja $a $as/2a"j#*

  :ropisati ovla$tena direktora #a #astupane% raspolagane sredstvi!a% !ogunost preno$enaovla$tena i dr1 u skladu sa #akono!% i statuto! / pravili!a ustanove / avne ustanove / osnivaki!akto!% i to'

  .(propisati u skladu sa #akono! koi se pri!enue na poslodav"a)

  +a,ka 5.(Od)%!%r"%s/ >lj#! &a"da/a*

  Dire(:,r je ,*=,/,r)+ 9) 9)(,+i: i r)/i0)+ r)* ,-0,*)/7) i 1-je;+, ,-0,/)+je 1 -(0)*1 -) 7i0je/im)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (navesti "ileve)

  i #akono!************************************ i to'(navesti #akon koi se pri!enue i odgovornost direktora pre!a organi!a poslodav"a)

  +a,ka 6.(Nak"ada $a rad dr)a 2ra!a "ak"ad#*

  Z) ,)/0je+i ,im (/)0i:e: i +)@i+ r)*) r,i-)+ :)@. %3. ,/,= 1=,/,r) *ire(:,r1 e -e i-0)i/):imje-e@+) +)(+)*) 1 i9+,-1 ,* HHHHHHHHHH KM +)j()-+ije *,HH 1 mje-e71 9) re:e*er)7ije

  B,-+e i ?er7e=,/i+e i j)/+i< re*19e) 1 /ei+-(,m /0)-+i;:/1 >e*er)7ije B,-+e i?er7e=,/i+e 'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r,j "$!

  .akona o plata)a i drugi) )aterijalni) pravi)a lanova organa upravljanja in*titucijaFederacije Bo*ne i Hercegovine i javni5 preduze2a u ve2in*ko) vla*nitvu Federacije Bo*ne iHercegovine (Slubene novine Federacije Bo*ne 8 Hercegovine, broj -$/,

  Z)(,+) i9 ,je*i+i< ,0)-:i i *r1=i< e*er)0+i< i ()+:,+)0+i< r,i-).

  &2

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  85/106

  +a,ka 8.(S/&la>ja ' "a)rada*

  P,re* mje-e@+e +)(+)*e i9 :)@(e 6. ,/,= 1=,/,r) *ire(:,r im) r)/, i +) -:im10)7ij1 9) ,-:i=+1:ere910:):e 1 ,-0,/)+j1 ,-0,*)/7)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH(propisati npr1 tro!esenu sti!ula"iu% ko e odre3ue i u koe! pro"entu% godi$nu sti!ulativnunagradu% vanrednu sti!ulativnu i sl1 #avisno od re#ultata rada)

  +a,ka :.(Nak"ada /r%9k%!a*

  P,-0,*)/)7 e ! m,e +)(+)*i:i :r,;(,/e (,je im) *ire(:,r 1 i9/r;)/)+j1 ,-0,/) i ,*=,/,r+,-:i i9 :)@.%3. ,/,= 1=,/,r) i :,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.$5%

  (navesti koe tro$kove i u koe! i#nosu navi$e)

  +a,ka ;.

  (Za7ra"a k%"kr#">j# 2%sl%!"a /aj"a*:ropisati $ta se #a&ranue #a vrie!e o&avlana poslova #a poslodav"a i nakon toga i koe vrie!e1:ropisati $ta se s!atra poslovno! tano! i o&ave#u uvana #a vrie!e i nakon rada #a poslodav"a1:ropisati da e u sluau kr$ena o&ave#e #a&rane konkuren"ie i uvana poslovne tane ova ugovor&iti raskinut ednostrano i &e# otka#nog roka1

  +a,ka -a*

  U -01@)j1 -:):1-+i< r,mje+) r)/+,= 0i7) *ire(:,r i ,-0,*)/)7 e i-1+i:i ,)/e9e i9 ,/,=1=,/,r) (,je -1 +)-:)0e *, -:):1-+i< r,mje+) ) , *)0j+im ,*+,-im) e -e ,-e+, *,=,/,ri:i +,/im1=,/,r,m.$56

  +a,ka -3.

  273r,;(,/i -01e+i< 1:,/)+j) rere9e+:)7ije -)/je:,/)+j) ,-i=1r)+j) 9)(1+i+e 9) -:)+ 1,:ree /0)-:i:,=)1:,m,i0) )/i,+) :r,;(,/e -mje;:)j) 1

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  86/106

  (Rj#9a!a"j# s2%r%!a*U -01@)j1 -,r) , ,/,m 1=,/,r1 1=,/,r+e -:r)+e -1 -)=0)-+e *) e -,r +)-:,j):i rije;i:i mir+im1:em ) 1 -01@)j1 +e1-je

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  87/106

  +-.-/ - /01+ .08 P/-S

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  88/106

  $. U=,/,r , r)*1 /)+ r,-:,rij) ,-0,*)/7) (,ji je ,)/e9)+ *) *,+e-e r)/i0+i(, r)*1 9)(0j1@e+ +) +e,*ree+, ! ,*ree+, /rijeme.

  UGOVOR O RADU VAN PROS+ORIJA POSLODAVCA KOD POSLODAVCA KOJINIJE OBAVEZAN DA DONESE PRAVILNIK O RADU(NA NEODREENO '

  ODREENO VRIJEME*

  N) ,-+,/1 @0)+) ""$.$55i $$. -:)/ '"2 :)@() ). ! &1i @0. $4. i $6. Z)(,+) , r)*1$58'FS01e+e+,/i+e >e*er)7ije Bi? r,j 6$!"32 Oe= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi?'FS01e+e +,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&82$5#i K,0e(:i/+,= 1=,/,r) HHHHHHHHHHHHHHH $8&9)(0j1@1je -e

  UGOVOR O RADU

  +a,ka -.(U)%!%r"# s/ra"#0 $aklj,!a"j# )%!%ra % rad *

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'1 *)0jem :e(-:1 ,-0,*)/)72(na#iv i sedi$te poslodav"a)

  9)(0j1@1je 1=,/,r , r)*1 -) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'1 *)0jem :e(-:1 r)*+i(2 (i!e i pre#i!e radnika)rei/)0i;:em ',r)/i;:em2 1HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

  (!esto% uli"a i &ro)

  +a,ka 1.(Vrj# "a k%j# s# $aklj,j# )%!%r % rad

  da" 2%,#/ka rada*U=,/,r , r)*1 9)(0j1@1je -e +) +e,*ree+, ! odre3eno/rijeme ) r)*+i( je *1)+ ,@e:i -)

  r)*,m *)+) HHHHHHHHHHHHHHHH =,*i+e.

  +a,ka 3.(Zas"!a"j# rad"%) %d"%sa*

  S:1)+jem +) r)* +) *)+ 1:/re+ 1 :)@(i $. ,/,= 1=,/,r) r)*+i( 9)-+i/) r)*+i ,*+,- +)+e,*ree+, ! odre3eno/rijeme.

  +a,ka 4.(Mj#s/% rada*

  R)*+i( e ,)/0j):i ,-0,/e 9) ,-0,*)/7) 1 /0)-:i:,m ! 9)(10je+,m r,-:,r1 ! (1i ! -:)+1 1HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

  2770)+ ""$. Z)(,+) , r)*1 ,*re1je +)*0e+,-: ,-0,*)/7) i0i *r1=,= ,/0);:e+,= 0i7) ,*ree+,= -:):1:,m i0i)(:,m , ,-+i/)+j1 *) ,*01@1je , r)/im) i ,)/e9)m) r)*+i() 1 -(0)*1 - ,/im 9)(,+,m (,0e(:i/+im1=,/,r,m i *r1=im r,i-im).2780)+,m $$. -:)/ '"2 :)@() )2. Z)(,+) , r)*1 re=10i;e -e 9)(0j1@i/)+je 1=,/,r) , r)*1 +) +e,*ree+, /rijeme) :)@() . +) ,*ree+, /rijeme. 0)+,m $4. re=10i;e -e -)*r)j 1=,/,r) , r)*1 ) @0)+,m $6. 9)(0j1@i/)+je i-)*r)j 1=,/,r) , r)*1 i9/)+ r,-:,rij) ,-0,*)/7).279D, *,+,;e+j) +,/,= rimje+j1je -e /)ei O;:i (,0e(:i/+i 1=,/,r 9) :eri:,rij1 >e*er)7ije Bi? 'FS01e+e

  +,/i+e >e*er)7ije Bi? r. 34!&3 i 6$!&82 r,( je "8. "$. $&"3. =,*i+e.280N)/e-:i (,0e(:i/+i 1=,/,r (,ji -e rimje+j1je +) ,-0,*)/7) *, *,+,;e+j) +,/,= (,0e(:i/+,= 1=,/,r) r,(je "8. "$. $&"3. =,*i+e.

  &&

 • 7/25/2019 Primjeri Ugovora o Radu

  89/106

  (!esto rada% adresa)

  +a,ka 5.(Vrs/a s/#2#" s/r,"# s2r# $a"&a"j#*

  R)*+i( im) HHHHHHHHHHHH -:ee+ -:r1@+e -reme i , 9)+im)+j1 je HHHHHHHHHHHHHHH.+a,ka 6.

  (Rad"% &j#s/%0 %2s 2%sl%!a0 "a," %r)a"$%!a"ja rada*R)*+i( -e 9),;0j)/) +) ,-0,/im) (,je e ,)/0j):i 9) r)@1+ ,-0,*)/7)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'vrsti poslova% opis poslova i nain organi#irana rada - dostavlau !u se sirovine / !aterial% sa!dola#i po sirovine / !aterial% sa! na&avla sirovine / !aterial% sa! dostavla gotov proi#vod%

  poslodava" preu#i!a gotov proi#vod% dnevne% sed!ine ili !esene o&ave#e% nor!a i sl1$8")HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

  +a,ka 8.(U!j#/ rada @ 2r%s/%r*

  Pr,-:,r 1 (,jem e -e ,)/0j):i ,-0,/i i9 :)@(e 6. ,/,= 1=,/,r) je 1 /0)-+i;:/1$8$

  ! 9)(11$8%

  !*r1=i ,*+,-$841 9)(11 r)*+i().Pr,-:,r im) *,9/,01 +)*0e+,= ,r=)+) 1r)/e *) -e 1 +jem1 m,=1 ,)/0j):i ,-0,/i i9 :)@(e

  6. ,/,= 1=,/,r).D,(1me+:i (,ji *,()91j1 @i+je+i7e i9 -:. ". i $. ,/,= @0)+) -)-:)/+i -1 *i, ,/,= 1=,/,r).R)*+i( ! ,-0,*)/)7$83e ,remi:i r,-:,r ,:re+im -re*-:/im) r)*) i -i=1r+,-:i i 9);:i:e

  9*r)/0j) r)*+i() 1 -(0)*1 -) r,i-im) , -i=1r+,-:i i 9);:i:i 9*r)/0j) r)*+i() i , i-1+j)/)+j1 1-0,/)ri)/i:i *,()9 ,* +)*0e+e i+-:i:17ije 9) 9);:i:1 +) r)*1.

  (na&roati sredstva rada i ni2ovu vriednost% teleCon% teleCaks% ko!puter i sl1navesti $ta o&e#&e3ue poslodava"% a $ta radnik% sve po dogovoru)N) ,-0,/+,m r,-:,r1 m,r) i:i i-:)(+1:) irm) ,-0,*)/7) ,*+,-+, (r):)( +)9i/ /r-:e

  ,-0) (,j) -e ,)/0j) 1 ,-0,/+,m r,-:,r1.

  +a,ka :.(U!j#/ rada @ rad"k*

  R)*+i( ,)/0j) ,-0,/e i9 )@(e 6. ,/,= 1=,/,r) 0i@+,i*1)+ -e ri*r)/):i r)*+e *i-7i0i+ei *r1=i< 9)r)+) (,je ,-0