Click here to load reader

Primjena elastičnih traka u treningu rekreativnih vježbača

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Primjena elastičnih traka u treningu rekreativnih vježbača

Brki, Gabrijela
Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / struni stupanj: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology / Sveuilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:117:947454
Rights / Prava: In copyright
Repository / Repozitorij:
magistar kineziologije)
Gabrijela Brki
REKREATIVNIH VJEBAA
(diplomski rad)
Zagreb, rujan, 2018
Ovim potpisima se potvruje da je ovo završena verzija diplomskog rada koja je obranjena
pred Povjerenstvom, s unesenim korekcijama koje je Povjerenstvo zahtijevalo na obrani te
da je ova tiskana verzija istovjetna elektronikoj verziji predanoj u Knjinici.
Mentor:
Student:
Saetak
Svakodnevna tjelesna aktivnost kljuna je za skladno funkcioniranje ljudskog tijela. Danas
pronalazimo sve manje vremena za tjelesnu aktivnost i nakon velikog broja sati u statinoj
poziciji, naješe onoj vezanoj za zanimanje, tijelo postaje kruto, esto se pojavljuju i atrofije
mišia i uz sve to gubimo opseg pokreta u pojedinim zglobovima. Bez obzira na manjak
vremena postoji nain vjebanja i u udobnosti vlastitog doma, dvorišta ili parka.
Prilagodljivost, pokretnost i dostupnost neke su od karakteristika treninga s elastinim
trakama. Zbog jednostavne primjene ovog pomagala i njene prvotne primjene u prevenciji i
rehabilitaciji ozljeda, ovakav tip treninga primijenjen je za sve dobne uzraste i svim
vjebaima, bilo da se radi o poetnicima ili naprednim vjebaima. Elastine trake kao
pomagalo za trening koriste se osim za razvoj jakosti i za razvoj izdrljivosti, snage, brzine,
eksplozivnosti, agilnosti i fleksibilnosti. Cilj ovog diplomskog rada je ukazati na
jednostavnost primjene elastine trake kao trenanog pomagala kod rekreativnih vjebaa,
kreirati jedan pojedinani trening s elastinom trakom i objasniti mogunost svakodnevne
upotrebe elastine trake unutar jednog tjedna, a u svrhu rekreacije i zdravlja.
Kljune rijei: jakost, izdrljivost, fleksibilnost, rekreacija, otpor
APPLICATION OF RESISTANCE BANDS IN TRAINING OF RECREATIONALLY
ACTIVE INDIVIDUALS
Abstract
Daily physical activity is essential for the smooth functioning of the human body. Today we
find less and less time for physical activity and after a large number of hours in the static
position, most often related to occupation, the body becomes rigid, muscle atrophies often
appear and with it all we lose the scope of movement in the individual joints. Regardless of
the lack of time there is a way of exercising and in the comfort of your own home, yard or
park. Adaptability, mobility, and accessibility are some of the features of elastic band training.
Because of the simple application of this aids and its initial application in the prevention and
rehabilitation of injuries, this type of training has been applied for all ages and all
practitioners, whether they are beginners or advanced practitioners. Elastic belts as a training
aid are used except for the development of strength and for the development of endurance,
strength, speed, explosiveness, agility and flexibility. The aim of this graduate thesis is to
demonstrate the ease of applying elastic band as a training aid for recreationally active
individuals, to create a single elastic band training and to explain the possibility of daily use
of elastic bandwidth within a week for recreation and health.
Key words: strength, endurance, flexibility, recreation, resistance
SADRAJ
2.2. PREDNOSTI I NEDOSTACI ELASTINIH TRAKA ...................................................... 9
2.2.1. PREDNOSTI .................................................................................................................... 9
2.2.2. NEDOSTACI ................................................................................................................. 10
2.4. POLOAJ TIJELA KOD UPOTREBE ELASTINIH TRAKA ..................................... 11
3. METODIKA TRENINGA S ELASTINOM TRAKOM ................................................... 12
3.1. METODE RAZVOJA JAKOSTI ...................................................................................... 13
3.2. METODE RAZVOJA MIŠINE IZDRLJIVOSTI ........................................................ 15
4. PRIMJENA ELASTINIH TRAKA U POJEDINIM SEGMENTIMA POJEDINANOG
TRENINGA ............................................................................................................................. 16
4.1.1. PRIKAZ VJEBI MOBILNOSTI S ELASTINOM TRAKOM ................................. 18
4.1.2. PRIKAZ VJEBI STABILNOSTI S ELASTINOM TRAKOM ................................ 24
4.2. GLAVNI DIO TRENINGA .............................................................................................. 29
4.2.1. PRIKAZ VJEBI ZA RAZVOJ JAKOSTI S ELASTINOM TRAKOM ................... 29
4.3. ZAVRŠNI DIO TRENINGA ............................................................................................ 38
4.3.1. PRIKAZ VJEBI ISTEZANJA S ELASTINOM TRAKOM ..................................... 39
5. PLANIRANJE TJEDNOG MIKROCIKLUSA S ELASTINIM TRAKAMA ................. 43
6. ZAKLJUAK ...................................................................................................................... 44
7. LITERATURA ..................................................................................................................... 45
1. UVOD
Kao pomagalo u trenanom procesu, elastina traka koristi se više od jednog stoljea.
U samim poecima koristi se u zdravstvene svrhe od strane fizioterapeuta, kao pomagalo kod
rehabilitacije nakon mišinih ozljeda. Kako se mijenja znanstveni pristup kada se radi o
pripremi vrhunskih sportaša, tako i elastina traka pronalazi put u toj sferi. Uvidom u vanost
kvalitetnog zagrijavanja, istezanja i predaktivacije prilikom ulaska u trenani proces, ovo
pomagalo slui kao sredstvo kojim se na jednostavan nain moe aktivirati cijelo tijelo.
Šarevi (2010.) navodi: “prvi zabiljeen nain vjebanja s elastinom trakom spominje se u
Chicagu (SAD) 1901. godine u svrhu jaanja mišia za muškarce, ljepote za ene i skladnog
razvoja za djecu“ (str. 4).
Posljednjih godina primjeuje se veliki porast u korištenju ovog pomagala u fitnes
industriji. Dakle, osim kod rehabilitacije, prevencije ili same pripreme sportaša, koristi i
rekreativnim vjebaima kod postignua njihovih ciljeva. Još 1998. godine American College
of Sports Medicine ukljuilo je program s otporima kao preporuku za tjelesnu aktivnost. Taj
otpor moe biti i elastina traka.
Prema definiciji sport moe biti vrhunski ili selektivni te masovni, ili sport za sve ili
neselektivni. Ovisno o razini kvalitete, broju sudionika te populaciji kojoj je namijenjen, na
podruju sporta postoji nekoliko vrsta sporta: vrhunski sport, profesionalni, amaterski, školski
sport, rekreacijski sport, sport za sve i sport osoba s invaliditetom (Milanovi, 2013, str. 27).
Rekreacijski sport – sport za sve je onaj dio sporta u kojem društvo osigurava
odgovarajue objekte, pristupane svakom potencijalnom korisniku sportsko-rekreacijskih
sadraja, i kadrove koji su dovoljno educirani da mogu postaviti i provoditi kvalitetan
program, a sudionici programa uglavnom sudjeluju u troškovima provedbe programa
vjebanja (Milanovi, 2013, str. 30). Rekreativan vjeba bi, dakle, bila svaka osoba koja se
bavi nekim oblikom tjelesne aktivnosti i pri tome koristi sadraje koje mu društvo osigurava,
ali ono bitno - takav oblik tjelesne aktivnosti ne osigurava stalnu zaradu i nije osnovno
zanimanje osobe.
Iako se moe primijetiti mali porast u ukljuivanju populacije u razliite programe
vjebanja, zbog naina ivota današnjeg društva, koje ukljuuje sve manje slobodnog
vremena, kretanja i sportskih aktivnosti, a sve više robotizacije i hipokinezije, organizacija
2
rekreacijskog sporta u jednom gradu, regiji ili dravi ima veliku ulogu u cjelokupnom
zdravstvenom statusu i podizanju kvalitete ivota njihovih graana.
Osim za oporavak ili jaanje mišia, elastinu traku moemo koristiti za razvoj i
odravanje razine gotovo svih motorikih sposobnosti, te kao primjena u specifinim
treninzima za sport. U vremenu kada i rekreativni vjebai postaju strastveni oboavatelji
sporta kojim se bave te ele biti najbolji u svojoj grupi, kategoriji ili dobi pa radi toga poseu
za dodatnim treninzima, elastina traka je „alat“ kojim na jednostavan nain sustavnim
treningom moemo postii veliki napredak.
Cilj ovog rada je prikupiti, na jednostavan nain objasniti i prikazati vjebe koje se
mogu koristiti u svakodnevnoj upotrebi, a u svrhu rekreacije vjebaa. Takoer, ovaj rad
moe koristiti profesionalnim sportašima i njihovim trenerima ukoliko imaju elju za
unapreenjem znanja kada je rije o korištenju elastinih traka.
3
1. ELASTINE TRAKE
Što zbog raznolikosti, što zbog funkcije danas svjedoimo velikom broju pomagala koji
svaki na svoj nain aktiviraju mišie gotovo cijelog tijela. Veina današnjih pomagala
konstruirana su tako da njima moemo utjecati i mijenjati sve motorike ili funkcionalne
sposobnosti. Zbog preširokog izbora prilikom odabira programa, a nakon toga i pomagala,
rekreativni vjebai naješe gube volju te na najjednostavniji nain pokušavaju doi do
najlakšeg rješenja. Elastine trake razlikuju se od veine ostalih pomagala po tome što su
jednostavne za upotrebu, još jednostavnije za prenijeti s jedne lokacije na drugu i njihov otpor
raste s jainom istezanja trake, a ne stavljajui dodatne nastavke ili teret, svestrane su i jeftine.
Kada je rije o rekreativnim vjebaima, naješi cilj je funkcionalnost tijela, a ne samo
dovesti tjelesnu masu ili motoriku, odnosno funkcionalnu sposobnost na eljenu razinu. To
je još jedan razlog zašto je elastina traka idealno sredstvo za rekreaciju.
Sa samo jednim komadom elastine trake moemo ojaati sve velike mišine grupe tijela,
a uz izbjegavanje velikog troška korištenja velikih trenaera. Na primjer, izolirajuu vjebu -
pregib potkoljenica na trenaeru leei na prsima moemo izvoditi i kod kue bez sprave, uz
pomo elastine trake. Ukoliko se koristimo trenaerima, na njima se naješe moe izvoditi
samo jedna vjeba, dok vjebanje sa elastinom trakom omoguuje izvedbu neogranienog
broja vjebi. Osim toga, ogranienje u zglobnim strukturama ne postoji te se mogu izvoditi i
jednozglobne, ali i višezglobne vjebe. Upravo one ine vjebanje funkcionalnijim, a što smo
ve napomenuli je naješi cilj rekreativnih vjebaa.
Tajna elastine trake je jednostavna. Kao što smo ve naveli, kako se traka istee, otpor –
raste. Kada koristimo slobodne utege ili trenaere naješe sila gravitacije djeluje na teret tako
vjebau oteava koncentrinu fazu, npr. podizanje iz unja s teretom. Kod elastinih traka
to nije sluaj, otpor ne ovisi o gravitaciji ve iskljuivo o tome koliko se traka istegne. Za
vrijeme ekscentrine faze pokreta, traka opet nudi otpor što u mišiu aktivira antigravitacijsku
funkciju. Dakle, trening s elastinim otporom prua isti uinak kao i trening na trenaerima
ili sa slobodnim utezima, ali izolira mišie na sasvim drukiji nain (Page i Ellenbecker, 2005,
str. 1).
4
Prilikom izvoenja vjebi napetost mišia je stalna i uz to moramo ukljuiti mišie
stabilizatore pokreta, osobito stabilizatore trupa jer se veina vjebi izvodi u stajanju. Neki
autori imaju mišljenje da trening s elastinim trakama nije najbolji izbor funkcionalnog
treninga zato što traka ima najveu silu onda kada miši moe proizvesti najmanju. Znamo da
mišina sila zavisi o brzini ili duini mišia tj. optimalnom preklapanja mišinih vlakana, više
nego li o istegnutosti elastine trake. Uz to, klinika istraivanja idu u prilog elastine trake i
pokazala su da je krivulja jakosti proizvedena elastinim otporom slina krivulji jakosti u
ljudskim zglobovima i vjebe s elastinim otporima nisu ograniene u ravninama kao tipine
izometrike vjebe, što znai da elastini otpor prua više pokreta u ravninama nego ostali
otpori kao što su buice, trenaeri i sl. Osim toga, vjebe s elastinim otporom izvode se u
prirodnijim poloajima nego je to na trenaerima – u poloaju sjedenja, i samim time se u
veini višezglobne što ih ini funkcionalnijima (Page i Ellenbecker, 2005, str. 3).
5
Elastini otpori pojavljuju se u razliitim varijantama. Dolaze u razliitim veliinama
otpora, bojama i duinama. Od onih koje se lako isteu do onih za koje je potrebna velika sila
kako bi se rastegnule. Generalno tube, trake ili ruke na trakama od istog proizvoaa,
ukoliko imaju istu boju imaju i isti otpor tj. iste su i jaine. Ne postoji razlika u aktivaciji
mišia ukoliko koristite trake sa rukama na vrhu ili bez njih. Korištenje razliitih vrsta
elastinih otpora je stvar izbora. Veinu vremena, trake bez ruka koriste se za vjebe koje
ukljuuju donje ekstremitete, dok su trake sa rukama kreirane uglavnom za gornji dio tijela
zato što je ruke lagano obuhvatiti rukama. Trake moemo koristiti vezane za dio tijela
(primjer: privrstiti gumu za stopalo i izvoditi pregib podlaktice stojei) ili neki drugi vrsti
objekt (primjer: odnoenje natkoljenice od švedskih ljestvi).
Vrste i posebnosti pojedinih elastinih traka:
a) Ravna i tanka elastina traka / elastina traka za povlaenje – obino je dua od
drugih elastinih traka. Idealna je za vjebe namijenjene donjem dijelu tijela. Moe
koristiti i kao pomo za povlaenja tijela u vertikalnoj ravnini. Što je traka deblja, to
je njen otpor vei.
Slika 1. Ravna i tanka elastina traka „(Izvor: osobna arhiva autorice.)“
6
b) Trake zatvorene petlje / mini trake – trake koje se naješe koriste u rehabilitaciji.
Najvea njihova prednost je svestranost, pa se tako koriste za mišie gornjeg i
donjeg dijela tijela.
Slika 2. Traka zatvorene petlje „(Izvor: osobna arhiva autorice.)“
c) Otpori u obliku cijevi sa rukama – specifina je po velikom izduivanju cijevi.
Obino se koristi za gornji dio tijela, ali jednako je uinkovita i za donje
ekstremitete.
Slika 3. Otpori u obliku cjevi s rukama „(Izvor: osobna arhiva autorice.)“
7
d) Elastine trake u obliku osmice - zbog svojeg oblika omoguava vrši otpor
prilikom vjebanja. Koristi se u slinim vjebama kao i mini traka.
Slika 4. Elastina traka u obliku osmice „(Izvor: osobna arhiva autorice.)“
e) Elastini otpor „bungee style“ - ova vrsta trake koristi se eše sa sportašima u
treninzima snage i eksplozivnosti, ali ne mora se izostaviti u treningu s rekreativnim
vjebaima.
Slika 5. Elastini otpor „bungee style“ „(Izvor: osobna arhiva autorice.)“
8
Premda neki kritiari kao glavni nedostatak elastinih traka navode nemogunost
tonog odreivanja optereenja koja se koristi u treningu, postoji podjela prema boji i jaini
elastinih traka. Ovisno o proizvoau varira i jaina meu razliitim trakama te tu kod
planiranja i programiranja treninga moramo biti oprezni. Generalno elastine trake moemo
nai u ovim bojama, poevši od najslabije: uta, crvena, zelena, plava i crna.
Tablica 1. Specifikacija elastinih traka, proizvoaa Delta – sport handelskontor,
Hamburg
Crvena 0,35 120 150 60
Zelena 0,50 120 150 86
Plava 0,65 120 150 110
Crna 0,80 120 150 124
Legenda: mm – milimetar, g – gram
Osnovna podjela elastinih traka s obzirom na jainu otpora u kilogramima:
a) laka elastina traka (light) – koristi se za poetnike, uglavnom starije vjebae ili za
vjebanje nakon ozljeda. Ove trake imaju jainu otpora od 1,5 kilogram do maksimalno 3
kilograma.
b) srednja elastina traka (medium) - koristi se za svakodnevno vjebanje. Imaju jainu otpora
od 4 do maksimalno 5 kilograma.
c) teška elastina traka (heavy) – zadovoljava jainu otpora od otprilike 6 kilograma i više.
d) izuzetno teška (extra heavy) – ima jainu otpora minimalno 8 kg pa i više.
Ova podjela kako je ve navedeno ovisi o proizvoau i razlogu iz kojeg se koristi
pojedina elastina traka. Bez obzira na ovu podjelu postoje i elastina pomagala koja stvaraju
puno vei otpor od navedenog.
9
2.2.1. PREDNOSTI
U primjeni elastinih traka kod vjebanja zasigurno je više prednosti od nedostataka.
Meu prvima je pokretnost koja se oituje u doista maloj masi pomagala, a kako smo ve
naveli i kako e biti objašnjeno u ostatku teksta, ima veliku iskoristivost. Zbog svoje niske
cijene ovo pomagalo i njene varijantne dostupne su svakom rekreativcu, sportašu ili treneru.
Osim toga, dostupna je i na nain da se prodaje u gotovo svakom duanu sa sportskom
opremom. Upravo ta dostupnost omoguava korištenje traka i u grupnoj ili poluindividualnoj
formi treninga. Slijedea karakteristika je prilagodljivost što znai da svoj trening moemo
odraditi kako u vlastitom domu tako i u hotelu, sobi, dvorištu, parku ili teretani. Sigurnost je
karakteristika koja je bitna prilikom izvoenja samostalnog treninga, dok nismo pod
nadzorom strune osobe te to omoguava rekreativcu lakšu izvedbu samog treninga. Jedino na
što je potrebno obratiti pozornost prilikom korištenja elastinih traka je pravilno otpuštanje
trake i eventualno pucanje uslijed prevelike izduenosti.
Sljedea prednost je ve spomenuta u tekstu, ali je meu najbitnijima. Otpor elastine
trake ne ovisi o gravitaciji ve o tome koliko se traka jako istegne. Iz tog razloga elastina
traka obavlja funkciju i u negativnoj fazi pokreta te se tako u mišiu stvara antigravitacijska
funkcija, dakle miši obavlja funkciju potpore dijelova tijela u uspravnom poloaju (Page i
Ellenbacker, 2005, str. 4).
Takoer, veina vjebi izvodi se u stojeoj poziciji što znai korisniji rad, posebice za
stabilizatore trupa, nego kao što je to kod sjedenja na veini trenaera. Sa elastinim trakama
moemo izvoditi bre pokrete nego sa drugim pomagalima. Isto tako koriste se i u
pliometrijskim vjebama što je posebno pogodno za sportaše. Osim izolirajuih i
jednozglobnih vjebi, elastina traka omoguava nam korištenje i u višezglobnim vjebama i
u ovim ravninama: frontalnoj, sagitalnoj i transverzalnoj. Ono što ide u prilog elastinim
trakama, a nedostatak je trenaera je aktivacija malih mišinih skupina i mišia specifinih za
neki pokret kao što su manji mišii rotatorne manete.
Osim vjebi snage, sa elastinim trakama moemo izvoditi vjebe fleksibilnosti i
ravnotee. Isto tako, vjebajui s elastinom trakom radimo na ivano-mišinoj aktivaciji na
veoj razini nego je to sluaj s ostalim izotonikim otporima.
10
Kada govorimo o nedostacima najvei je zasigurno nemogunost odreivanja tonog
optereenja prilikom korištenja elastinih otpora zbog toga što sila proizvedena korištenjem
trake ovisi o tome koliko jako je traka rastegnuta. No ukoliko se radi o dobroj izvedbi vjebe,
odraenoj pod dobrom tenzijom, mišina vlakna ne vide razliku izmeu slobodnih utega i
elastine trake. Potrebno je samo nai optereenje koje je potrebno za podraiti mišie. Zadnji
nedostatak koji moemo navesti je trajnost. Ukoliko se prikladno ne koristi njome ili dolazi do
prevelikog rastezanja moe doi do pucanja. Isto tako potrebno ju je uvati na suhom i
tamnijem mjestu, jer i sunce i vlaga utjeu na njenu strukturu.
Iz navedenoga zakljuujemo kako postoji više prednosti nego nedostataka i zbog toga
postoje velike preporuke za korištenje ovoga pomagala u treningu.
2.3. NAIN KORIŠTENJA ELASTINIH TRAKA
Page i Ellenbacker (2005.) navode upute koje treba provjeriti prije ukljuivanja u
program s elastinim trakama:
1. Potrebno je dobiti dopuštenje lijenika za provoenjem treninga s elastinim trakama.
2. Posjetiti lijenika ili fizioterapeuta ukoliko postoji kronina bol u mišiima i kostima.
3. Moe se oekivati bolnosti i upale mišia nakon korištenja elastine trake u treningu.
4. Kontaktirati lijenika ako postoji ozbiljna bolnost i upala mišia dulje od tri dana
nakon aktivnosti sa elastinim trakama.
Isti autori navode i upute za sigurnost prilikom korištenja elastinih traka:
1. Pregledati elastine trake prije svake upotrebe i ukoliko je potrebno zamijeniti
nastavke za rue.
2. Biti sigurni da je elastina traka vrsto privezana na dio koji je fiksiran (primjer: ako
se dri za vrata tada vrata moraju biti vrsto zatvorena).
3. Izvoditi vjebe sporo i kontrolirano. Ne dopustiti da se traka vrati natrag u velikoj
brzini.
4. Izbjegavati oštre predmete poput nakita dok vjebate s trakama.
11
5. Ne usmjeravati traku prema licu.
6. Izbjegavati preveliko istezanje trake (ne istezati ju dulje od tri puta od duine u
mirovanju).
7. Koristiti elastine trake bez lateksa za osobe sa alergijom na lateks.
8. Drati elastine trake podalje od direktnog utjecaja sunca, topline i velikih
temperatura.
10. Ostaviti elastine trake da se osuše.
11. Koristiti ruke kao nastavke ako postoji problem pri hvatu.
2.4. POLOAJ TIJELA KOD UPOTREBE ELASTINIH TRAKA
Zauzimanje pravilnog poloaja tijela i svijest o pojedinim segmentima tijela u prostoru
bitna je stavka prilikom ukljuivanja u aktivnosti, a pogotovo one s elastinim trakama. Prije,
za vrijeme i nakon pokreta, kraljenica se mora nalaziti u svojoj neutralnoj poziciji. Prirodne
zakrivljenosti kraljenice su cervikalna, torakalna i lumbalna zakrivljenost.
Zbog stojee poziciji u kojoj se nalazimo pri izvoenju vjebi bitna je dobra
stabilizacija mišia trupa. Meu najvanijim prednostima u radu sa elastinim trakama je
ukljuivanje grupacije mišia stabilizatora trupa u rad te poboljšanje ravnotee cijelog tijela.
Kao pravilan poloaj tijela prilikom vjebanja preporua se neutralan poloaj vratnog i
lumbalnog dijela kralješnice, ramena povuena dolje i natrag, trbuh (abdomen) lagano
kontrahiran, pupak uvuen unutra, koljena malo „otkljuana“ i zglobovi šaka u neutralnoj
poziciji (Page i Ellenbacker, 2005, str. 9).
Osim u stojeoj poziciji vjebanje s elastinim trakama se moe izvoditi i u kleku,
sjedu, leei na prsima, leima ili na boku.
U ovom dijelu teksta moemo spomenuti i vanost kvalitetnog zagrijavanja, a nakon
toga ulazak u trening s manjim optereenjem i s ciljem kvalitete, a ne kvantitete pokreta.
Takoer, svaki pokret treba izvoditi kontrolirano, u poetku sporije, s posebnim naglaskom
na negativni (ekscentrini) dio pokreta. Zadnja, ali ne manje vana stvar, je obratiti pozornost
na pravilno disanje prilikom vjebanja. Prilikom ekscentrine faze pokreta izvodimo udah, a
dok smo u koncentrinom dijelu pokreta izvodi se izdah.
12
3. METODIKA TRENINGA S ELASTINOM TRAKOM
Metodika sportskog treninga odgovara na sva vana pitanja koja se odnose na
konstrukciju trenanih operatora kao stimulansa tj. podraaja koji utjeu na promjene stanja
sportaša. Mora pruiti jasne odgovore na pitanja kako se oblikuju i primjenjuju trenane
vjebe, pripadajua optereenja i metode rada u okviru razliitih trenanih operatora
(Milanovi, 2013, str. 234).
Kako je ovaj rad namijenjen rekreativnim vjebaima u nastavku emo odgovorit na
pitanja vezana za razvoj motorikih sposobnosti tj. trening mišine jakosti, mišine
izdrljivosti i fleksibilnosti. Nakon itanja ovog dijela rada svaki rekreativni vjeba sa
minimalnim predznanjem u sportskom treningu moi e si isplanirati trening za razvoj jedne
od ovih sposobnosti. Isto tako, kao što smo ve naveli, iskoristivo je i za…

Search related