Click here to load reader

PRIMJEDBE I SUGESTIJE NA NACRT URBANISTIČKOG PROJEKTA “ŽAGER · PDF file 2013-08-14 · urbanistiČki projekat hotelski kompleks Žager primjedbe i sugestije ministarstava, nadleŽnih

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIMJEDBE I SUGESTIJE NA NACRT URBANISTIČKOG PROJEKTA “ŽAGER · PDF file...

 • URBANISTIČKI PROJEKAT HOTELSKI KOMPLEKS ŽAGER    

  PRIMJEDBE I SUGESTIJE NA NACRT URBANISTIČKOG PROJEKTA “ŽAGER – HOTELSKI KOMPLEKS”,

  SA ODGOVORIMA/ KOMENTARIMA OBRAĐIVAČA PLANA

   

   

   

   

   

   

  AVGUST 2012

 • URBANISTIČKI PROJEKAT HOTELSKI KOMPLEKS ŽAGER    

  PRIMJEDBE I SUGESTIJE MINISTARSTAVA, NADLEŽNIH INSTITUCIJA I NEVLADINOG SEKTORA

  SA ODGOVORIMA/KOMENTARIMA OBRAĐIVAČA PLANA

  OBRAĐIVAČ JE DAO SLIJEDEĆE OBLIKE ODGOVORA:

  - PRIHVATA SE s navodom na koji način se primjedba prihvata (11)

  - NE PRIHVATA SE s obrazloženjem razloga neprihvatanja (1)

  - DAJE SE TUMAČENJE obrazloženje nemogućnosti prihvatanja (3)

  KOSTATOVANO JE 6 POZITIVNIH MISLJENJA NA NACRT PLANSKOG DOKUMENTA.

  SVEUKUPNO: 21

  SLIJEDE PRIMJEDBE I KOMENTARI PRIKUPLJENI PRIJE I TOKOM JAVNE RASPRAVE SA ODGOVORIMA OBRAĐIVAČA:

     

 • URBANISTIČKI PROJEKAT HOTELSKI KOMPLEKS ŽAGER    

  BROJ PRIMJEDBA STAV TUMAČENJE/ KOMENTAR 1. Ministarstvo odbrane

  Br 80604-3238/12-2 Pozitivno mišljenje

  2. Minsitrastvo održivog razvoja i turizma Br 04-1580/1

  Namjenu UP 2 uskladiti sa Prvilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta...

  Prihvata se Text i grafika plana usklađeni sa primjedbom.

  Takođe cijenimo svrsishodnim da se kroz izradu ovog planskog dokumenta sagledaju potencijali i prostora u zahvatu Morskog dobra, prije svega kroz dopunu i integralno sagledavanje infrastrukture i uređenje naselja, bez značajnih intervencija kroz planiranje novih sadržaja i kapaciteta, a u skladu sa smjernicama iz PPPPN za Morsko dobro.

  Prihvata se Opština donosi odluku o promjeni granice zahvata plana u skladu sa kojom se radi Nacrt plana izložen na javnoj raspravi.

  3. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Br 05-1262/12-1

  Pozitivno mišljenje

  4. Elektroprivreda Crne Gore Br 4141-1247/1

  Pozitivno mišljenje

  5. Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Br 02-4-353-19/2012

  Obavještavamo da sekretarijat ne raspolaže podacima o instalacijama i objektima unutar zahvata ovog plana...

  Prihvata se

  6. Sektor za upravljenje prostorom Br 07-1580/2

  Pozitivno mišljenje

  ...Obzirom da je u međuvremenu došlo do promjene Pravilnika o minimalnim uslovima i kategorizaciji objekata ukazujemo na potrebu da se prilikom izgradnje koristi novi pravilnik broj 63/11.

  Prihvata se

  7. Javno komunalno stambeno preduzeće Br 1443

  Pozitivno mišljenje

 • URBANISTIČKI PROJEKAT HOTELSKI KOMPLEKS ŽAGER    

  BROJ PRIMJEDBA STAV TUMAČENJE/ KOMENTAR 8. Agencija za elektronske komunikacije i

  poštansku djelatnost Br 0404-2918/2

  1. Da se terminologija u planu uskladi sa Zakonom o elektronskim komunikacijama

  2. Da postojeće stanje obuhvata pregled svih operatera i usluga koje pružaju u granicama planskog dokumenta

  3. Da se procjena postojećeg stanja zasniva na egzaktnim podacima o broju instaliranih i aktivnih priključaka kako bi planiranje budućeg stanja bilo zasnovano na realnim osnovama...

  4. Da se u predmenom plnskom dokumentu u pogledu postojećeg stanja navedu lokacije radio baznih stanica mobilne telefonije, MMDS stanica, WiMAX stanica i radio difuznih prijemnika koji se nalaze na teritoriji opštine Herceg Novi...

  5. Da se u textu plana istakne da se u narednom periodu prioritet daje razvoju širokopojasnih pristupnih mreža (žičnih i bežičnih).

  Prihvata se Sve navedene sugestije i primjedbe (1-5) su prihvaćene u prijedlogu plana uz korišćenje podataka koje je predmetna Agencija dostavila Obrađivaču plana.

  9. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Br 05-1945/2

  Pozitivno mišljenje

  10. Ministarstvo unutrašnjih poslova Br 04-04/6-228/12-8399

  1. U okviru radnog tima nije uključen i ovlašćeni projektant-planer, faza zaštita od požara

  2. U planskom dokumentu nijesu navedeni zakonski propisi – Zakon o zaštiti i spašavanju ( Službeni list 13/07), smjernice

  Daje se tumačenje Prihvata se

  1. Zakon ne definiše obavezu da planer-zaštita od požara bude obavezan dio radnog tima.

  2. Text korigovan u skladu sa primjedbom.

 • URBANISTIČKI PROJEKAT HOTELSKI KOMPLEKS ŽAGER    

  BROJ PRIMJEDBA STAV TUMAČENJE/ KOMENTAR nacionalne strategije za vanredne situacije i nacionalni i opštinski planovi zaštite i sašavanja.

  3. Nijesu date smjernice za izradu investiciono- tehničke dokumentacije: a)prilikom izrade investiciono tehničke dokumentacije obavezno izrade, projekti ili elaborati zaštite od požara, planovi zaštite i spašavanja prema izradjenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno te na navedeno pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa zakonom b)za objekte u kojim se skladište, pretaču, koriste ili u kojima se vrši promet opasnih materija obavezno pribaviti mišljenje na lokaciju od ovog organa, što je utvrđeno posebnim propisima, kao ovi objekti i instalacije svojim zonama ne bi ugrozili susjedne objekte

  4. U dostavljenu plansku dokumentaciju oblast zaštite od požara i exploatacija , nije tretirana u skladu sa vrstom , namjenom , vertikalnim gabaritima, međusobom udaljenošću objekta, njihovom ugroženošću – sa aspekta zaštite od požara i explozija.

  Prihvata se Ne prihvata se Prihvata se

  3. Planska smjernica je da prilikom izrade glavnog projekta, a u skladu sa zakonom, bude obavezna izrada elaborata zaštite od požara i ostalih hazarda. Na području predmetnog plana nema opisanih objekata.

  Text korigovan u skladu sa primjedbom.

  11. Ministarstvo održivog razvoja i turizma- Sektor za upravljanje otpadom i komunalni razvoj Br 11-1580/8

  a) Otpad Nacrt plana nije obezbijedio potrebne predpostavke kojima se uređuju pitanja iz oblasti upravljanja otpadom na propisan način...

  Prihvata se

  Sve sugestije i primjedbe su prihvaćene u prijedlogu plana.

 • URBANISTIČKI PROJEKAT HOTELSKI KOMPLEKS ŽAGER    

  BROJ PRIMJEDBA STAV TUMAČENJE/ KOMENTAR b) Otpadne vode i vodosnabdijevanje

  ...Sugerise se orađivaču da još jednom provjeri sam koncept povezivanja na kanalizacionu mrežu i vodovodni sistem sa projektnom dokumentacijom.

  12. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS 16509/07 od 27.07.2012.

  Plan predviđa da se na dužini od preko 130 metara u širini od 15 metara nasipa i betonira postojeća obala u cilju izgradnje ugostiteljskog objekta sa pratećim sadržajima. Ovakva intervencija nema nikakvog uporišta u generalnim smjernicama PPPPN Morsko dobro, s obzirom na to da smjernice tog plana za uređenje i proširenje postojećih te eventualnu izgradnju novih kupališta predviđaju "nasipanje autohtonim pijeskom ili šljunkom, izgradnjom inženjerskih objekata zaštite plaža (npr. Naperi), izgradnjom ili montažom pontona i mola (naročito u Boki) te pažljivim modeliranjem postojećeg stjenovitog ili kamenitog prostora i njihovim prilagođavanjem za kupače. Ovakvi radovi nisu predvidjeni na zaštićenim objektima, a moraju biti provjereni na osnovu procjene uticaja pojedinih radova na morske struje i na ambijentalne vrijednosti." (PPPPN Morsko Dobro, str. 148).

  Daje se tumačenje Planski osnov za izradu Urbanističkog projekta za hotelski kompleks „Žager“ u Bijeloj su, prije svega, planovi:

  • Generalni urbanistički plan opštine Herceg Novi („Sl. list RCG op. pr.“ br. 1/89) sa Izmjenama i dopunana GUP-a u zoni Bijela-Grabi („Sl.list CG op.pr.“ br.7/09).

  • Prostorni plan područja posebne namjene Morsko dobro („Sl. List RCG op.pr. br.30/07)

  Pravni osnov za izradu Urbanističkog projekta za hotelski kompleks „Žager“ u Bijeloj su odluka o izradi plana (broj odluke: 01-1-222/12 od 22.02.2012 god), odluka o izmjeni odluke o izradi plana ( broj odluke: 01-1-644/12 od 20.06.2012 god) sa programskim zadatkom. U obrazloženju Odluke o izmjeni odluke ( vidi 10 stranu textualnog dijela Plana) dato je mišljenje nadležnog Ministarstva broj 04-1580/1 od 11.06.2012. gdje se preporučuje “da se kroz izradu ovog planskog dokumenta sagledaju potencijali i prostora u zahvatu Morskog dobra, prije svega kroz dopunu i integralno sagledavanje infrastrkture i uređenja naselja, bez značajnih intervencija kroz planiranje novih sadržaja i kapaciteta a u skladu sa smjernicama iz PPPN za Morsko dobro”. Na osnovu gore navedenog obrađivač plana je integralno sagledao dva kontaktna plana, PPPPN Morsko dobro i izmjene GUP-a Herceg Novog u zoni Bijela. Obzirom da je predmetna lokacija opredijeljena za hotel ( ne za apratmane ili turističko stanovanje), da je projektom, koji je

 • URBANISTIČKI PROJEKAT HOTELSKI KOMPLEKS ŽAGER    

  BROJ PRIMJEDBA STAV TUMAČENJE/ KOMENTAR dostavljen od strane opštine, planiran hotel viskoke kategorije sa pratećim sadržajima u zoni Morskog dobra, obrađivač kao smjenicu iz PPPPN MD prihvata smjernice koje se daj

Search related