PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA - grad.unizg.hr ?? koeficijent bonog naprezanja, koeficijent bonog tlaka, koeficijent mirovanja . PRIMJERI – deformacije, naprezanje, krutost

 • View
  234

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA - grad.unizg.hr ?? koeficijent bonog naprezanja, koeficijent bonog tlaka,...

 • PRIMIJENJENA

  MEHANIKA TLA

  ( I . predavanje)

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

 • PLAN NASTAVE I OBAVEZE STUDENATA

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

 • IZVEDBENI PLAN NASTAVE - predavanja

 • SADRAJ

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

  UVOD

  - osnovni problemi u projektiranju graevinskih / geotehnikih

  konstrukcija (usporedba tla i ostalih graevinskih materijala)

  PONAVLJANJE

  - mehanike karakteristike elika i betona

  (ponavljanje: Metalne konstrukcije i Betonske konstrukcije)

  - mehanika kontinuuma: deformacije, naprezanja, krutost

  (ponavljanje: Otpornost materijala, Matematika)

  - mehanika tla: ispitivanje tla u laboratoriju

  (ponavljanje: Mehanika tla)

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA

  TROOSNI POKUS

  - osnovni elementi pokusa i opreme za ispitivanje

  - stanje naprezanja i deformacija u troosnom pokusu

  - princip efektivnih naprezanja u tlu

  - drenirani CID i nedrenirani CIU troosni pokusi

 • OSNOVNI ROBLEMI U PROJEKTIRANJU GRAEVINSKIH /

  GEOTEHNIKIH KONSTRUKCIJA STABILNOST I UPORABIVOST

  GEOTEHNIKIH KONSTRUKCIJA /

  GRAEVINSKIH OBJEKATA

  (PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA)

  STABILNOST I UPORABIVOST

  GRAEVINSKIH KONSTRUKCIJA

  VRSTOA TLA (kut unutarnjeg trenja i kohezije c)

  KRUTOSTI TLA (modul stiljivosti Mv, Youngov modul

  elastinosti E i Poissonov koef. )

  VRSTOA BETONA I ELIKA (fc, fy)

  KRUTOST BETONA I ELIKA (E, )

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

 • TLO I OSTALI GRAEVINSKI MATERJALI

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

  BETON ELIK TLO

 • TLO KAO ZRNATI MATERIJAL

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

 • KRUTOST I VRSTOA GRAEVINSKIH

  MATERIJALA (elik, beton)

  ELIK ispitivanje vlane

  vrstoe u kidalici

  BETON ispitivanje tlane

  vrstoe u prei

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

 • DIJAGRAMI ISPITIVANJA (elik, beton)

  BETON (I. Tomii, 1996. Betonske konstrukcije,

  Drutvo hrvatskih graevinskih konstruktora, Zagreb)

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

  ELIK (B. Androi, D. Dujmovi, I.Deba, 1994.

  Metalne konstrukcije I, Graevinski fakultet u Zagrebu)

 • PRORAUN GRAEVINSKIH KONSTRUKCIJA

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

  1. STATIKI PRORAUN KONSTRUKCIJE

  (odreivanje reznih sila s obzirom na geoemtriju,

  optereenja i krutost elemenata konstrukcije)

  2. PRORAUN NAPREZANJA U KONSTRUKCIJI

  (odreuje se s obzirom na geometriju poprenog

  presjeka i krutosne karakteristike materijala)

  3. KONTROLA NOSIVOSTI

  (otpornost poprenog presjeka)

  4. KONSTROLA DEFORMACIJA

  (progib, pomak, savijanje...)

 • POMACI I DEFORMACIJE

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

 • NAPREZANJE

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

  interpretacija komponenti matrice naprezanja

  (oznaeni pozitivni smjerovi prema mehanici tla)

  Naprezanje: prijenos sile izmeu dva infinitezimalno mala susjedna dijela tijela

  preko zamiljene ravnine prereza, izraenog kao sila podijeljena po povrini

  prereza (jedinice: sila / povrina; kN/m2)

  Komponente vektora naprezanja tx, ty i tz u

  smjeru koordinatnih osi x, y i z na

  proizvoljnoj ravnini ija normala jedinine

  duine ima komponente lx, ly, lz

  normalna naprezanja:

  posmina naprezanja:

 • MOHROVA KRUNICA NAPREZANJA

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

  Mohrova krunica i pol P; a) komponente naprezanja i glavna naprezanja;

  b) definicija predznaka komponenti naprezanja

 • KRUTOST ovisnost naprezanja o deformacijama

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

  deformacija - naprezanje

  naprezanje - deformacija

  Krutost: opiranje materijala deformaciji; ako je to opiranje reverzibilno govorimo

  o elastinosti, ako je i linearno i izotropno, govorimo o linearnoj elastinosti

  Konstitucijska jednadba izotropno elastinog tijela:

  E Youngov modul elastinosti; Poissonov broj; G modul posmika,

  posmini modul, modul smicanja; M edometarski modul; K0 koeficijent

  bonog naprezanja, koeficijent bonog tlaka, koeficijent mirovanja

 • PRIMJERI deformacije, naprezanje, krutost

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

  ispitivanje elika shematski prikaz ispitivanja

  PRIMJER - ISPITIVANJE VLANE VRSTOE ELIKA Uzorak elika dimenzija L0 = 100 mm, d0 = 10 mm ispitan je u kidalici za elik. Prema

  rezultatima ispitivanja pri vlanoj sili od 19.6 kN uzorak se produlji za 0.125 mm. Raspii tenzor

  naprezanja i deformacija za ravninu okomitu na os uzorka. Geometrijski odredi normalno i

  posmino naprezanje za ravninu pod nagibom od 45o u odnosu na os uzorka. Isto odredi

  primjenom Mohrovog dijagrama.

  naponsko deformacijska krivulja

 • ISTRAIVANJE TLA terensko istrano buenje

  - uzimanje poremeenih i neporemeenih uzoraka

  - odreivanje uslojenosti tla i razine podzemne vode

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

 • ISTRAIVANJE TLA laboratorijska istraivanja KLASIFIKACIJA TLA

  JEDINSTVENA KLASIFIKACIJA (USCS)

  - 15 vrsta materijala

  (GW, GP, GM, GC, SW, SP, SM, CS,

  ML, CL, OL, MH, CH, OH, Pt)

  SIJANJE

  Za odreivanje granulometrijske krivulje krupnozrnatih

  materijala

  ATTEBERGOVE

  GRANICE

  PLASTINOSTI

  granica teenja wL

  granica plastinosti wP

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

 • Ureaji i pokusi za ispitivanje krutosti i vrstoe tla JEDNOOSNA VRSTOA

  ZADAJE SE: - vertikalno optereenje P

  1=P/A

  MJERI SE: - pomak kalupa s1

  REZULTAT:

  - parametri vrstoe - jednoosna vrstoa qu [kN/m

  2]

  - krutost E = 1/ 1

  - nedrenirana vrstoa

  cu = qu / 2 [kN/m2]

  VRSTOA NA SMICANJE !

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

 • PRIMJERI deformacije, naprezanje, krutost, vrstoa

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

  pokus shematski prikaz

  PRIMJER ISPITIVANJE JEDNOOSNE VRSTOE TLA Uzorak gline dimenzija H0 = 80 mm i promjera d0 = 35 mm ispitan je u ureaju za jednoosnu

  kompresiju. Rezultat ispitivanja dan je u obliku krivulje vlana sila F produljenje H. Slom uzorka

  ostvario se pod nagibom 45o u odnosu na os uzorka. Skiciraj problem ispitivanja uzorka tla i

  naznai pripadna naprezanja i deformacije u skladu sa odabranim koordinatnim sustavom. Raspii

  tenzor naprezanja i deformacija za stanje sloma i izraunaj promjenu promjera uzorka uz

  pretpostavku nedreniranog stanja. Skiciraj Mohrov dijagram naprezanja te izraunaj nedreniranu

  posminu vrstou tla. Procijeni elastinu i plastinu uzdunu deformaciju.

  naponsko deformacijska krivulja

 • Ureaji i pokusi za ispitivanje krutosti i vrstoe tla DIREKTAN POSMIK

  ZADAJE SE: - vertikalno optereenje P

  1=P/A

  - horizontalna sila F

  =F/A

  MJERI SE: - pomak kalupa s2

  REZULTAT: - parametri vrstoe

  - kohezija c [kN/m2]

  - kut unutarnjeg trenja [o]

  - MC zakon vrstoe = c + tg

  VRSTOA NA SMICANJE !

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

 • DILATACIJA PIJESKA USLIJED SMICANJA

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

  RAHLI UZORAK ZBIJENI UZORAK

  primjer djelovanja dilatacije ispitivanje dilatacije

 • Ureaji i pokusi za ispitivanje krutosti i vrstoe tla EDOMETARSKI POKUS

  ZADAJE SE:

  - optereenje P

  (vertikalno naprezanje) 1=P/A

  MJERI SE: - vertikalna deformacija s1

  (koeficijent pora)

  e=(HV0-s1)/Hs

  REZULTAT:

  - relativna deformacija

  = sf / H0

  - modul stiljivosti

  Eoed= /

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

 • Ureaji i pokusi za ispitivanje krutosti i vrstoe tla SIMULACIJA KOMPRESIJE STRUKTURE TLA

  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA PREDAVANJE; sastavio dr.sc. Igor Sokoli, dipl.ing.gra., Zagreb, 2012.

  .

 • PRINCIP EFEKTIVNIH NAPREZANJA

  PRIMIJENJENA MEHA