31
PRIMENJENA PSIHOLOGIJA, 2009, Vol. 2 (4) str. 307-326 UDC 159.953:159.922.6.072 Originalni naučni rad AUTOBIOGRAFSKA MEMORIJA I ERIKSONOVI STADIJUMI PSIHOSOCIJALNOG RAZVOJA Ljiljana Mihić1, Kristina Krstić i Ivana Ignjatović Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad Prikazano istraživanje je usmereno na proučavanje 1) autobiografskih memorija starih osoba u kontekstu Eriksonovih psihosocijalnih stadijuma razvoja, 2) emocionalnog tona autobiografskih memorija kao i 3) fenomena kod odraslih osoba koji ukazuje da najveći broj autobiografskih memorija potiče iz perioda između 20. i 30. godine života (efekta reminiscencije). Uzorak je činilo 65 ispitanika, prosečne starosti 69 godina, sa različitih podneblja Republike Srbije. Putem intervjua evocirali su 1265 pojedinačnih događaja iz svog dosadašnjeg iskustva. Za analizu podataka korišćena je deskriptivna statistika, poređenje distribucija i analiza korespondencije. Rezultati istraživanja su bili u skladu sa sledećim pretpostavkama: a) najdostupnija autobiografska sećanja evocirana u okviru tačno određenih životnih dekada, s obzirom na razvojno relevantne zadatke, korespondiraju sa Eriksonovim stadijumima psihosocijalnog razvoja, b) najveći broj evociranih uspomena je pozitivnog emocionalnog tona, i c) efekat reminiscencije se javlja samo kod memorija pozitivnog emocionalnog tona. Rezultati su diskutovani u svetlu teorije self-memorija sistem. Ključne reči: autobiografska memorija, razvojni stadijumi, emocionalni ton, efekat reminiscencije, Erikson 1 [email protected] Ljiljana Mihić, Kristina Krstić i Ivana Ignjatović 308 Uvod Autobiografska memorija i self Autobiografska memorija se može definisati kao vrsta epizodičke memorije za retrospektivne i prospektivne informacije koje čine sastavni deo selfa (Schroots, Van Dijkum, & Assink, 2004). U epizodičkoj memoriji su uskladištena naša sećanja i lična iskustva, odnosno sadržaj epizodičke memorije čine sećanja

PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

PRIMENJENA PSIHOLOGIJA, 2009, Vol. 2 (4) str. 307-326 UDC 159.953:159.922.6.072

Originalni naučni radAUTOBIOGRAFSKA MEMORIJA I ERIKSONOVI STADIJUMI

PSIHOSOCIJALNOG RAZVOJALjiljana Mihić1, Kristina Krstić i Ivana Ignjatović

Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi SadPrikazano istraživanje je usmereno na proučavanje 1) autobiografskih

memorija starih osoba u kontekstu Eriksonovih psihosocijalnih stadijumarazvoja, 2) emocionalnog tona autobiografskih memorija kao i 3) fenomena

kod odraslih osoba koji ukazuje da najveći broj autobiografskih memorijapotiče iz perioda između 20. i 30. godine života (efekta reminiscencije).Uzorak je činilo 65 ispitanika, prosečne starosti 69 godina, sa različitih

podneblja Republike Srbije. Putem intervjua evocirali su 1265 pojedinačnihdogađaja iz svog dosadašnjeg iskustva. Za analizu podataka korišćena

je deskriptivna statistika, poređenje distribucija i analiza korespondencije.Rezultati istraživanja su bili u skladu sa sledećim pretpostavkama:a) najdostupnija autobiografska sećanja evocirana u okviru tačno

određenih životnih dekada, s obzirom na razvojno relevantne zadatke, korespondiraju

sa Eriksonovim stadijumima psihosocijalnog razvoja, b)najveći broj evociranih uspomena je pozitivnog emocionalnog tona, i c)

efekat reminiscencije se javlja samo kod memorija pozitivnog emocionalnogtona. Rezultati su diskutovani u svetlu teorije self-memorija sistem.

Ključne reči: autobiografska memorija, razvojni stadijumi, emocionalniton, efekat reminiscencije, Erikson

1 [email protected] Mihić, Kristina Krstić i Ivana Ignjatović

308Uvod

Autobiografska memorija i selfAutobiografska memorija se može definisati kao vrsta epizodičke memorije

zaretrospektivne i prospektivne informacije koje čine sastavni deo selfa

(Schroots,Van Dijkum, & Assink, 2004). U epizodičkoj memoriji su uskladištena

naša sećanja i lična iskustva, odnosno sadržaj epizodičke memorije čine sećanja

na događaje u kojima smo učestvovali, osobe koje poznajemo ili smo poznavali,

mesta na kojima smo bili, stvari i predmeti koje smo koristili (Kostić,2006). U pitanju su sadržaji čije je usvajanje moguće locirati u vremenu i

prostorui koji se odnose na lično iskustvo. U prilog epizodičkim autobiografskim

sećanjima govore i istraživači koji su pokušali da identifikuju semantičku kategoriju

Page 2: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

autobiografskih sećanja. Piolino i saradnici su primetili da epizodičkeinstance autobiografskih sećanja sadrže memorije koje se tiču specifičnih

događajaiz života pojedinca, na primer, diplomiranje, dok semantičke instance

autobigrafskih sećanja sadrže generalne informacije o prošlosti pojedinca, naprimer, prijatelji sa fakulteta (Piolino, Desgranges, Benali, & Eustache, 2002)Brojni istraživači su zapazili da postoje bliske veze između memorije i selfa.

Na primer, Brewer (1986) je istakao da je upravo ta veza differentia specificaautobiografske memorije u odnosu na ostale forme dugoročno-uskladištenih

informacija. Priroda ove veze je posebno razmatrana u okviru tzv. teorije selfmemorija

sistem (SMS; Conway & Pleydall-Pearce, 2000; Conway & Holms,2004). Prema autorima teorije, self, koji se konceptualizije kao skup

trenutnoaktuelnihživotnih ciljeva i zadataka, određuje način na koji je znanje o sebi

uskladišteno u memoriji kao i njegovu dostupnost (Conway & Pleydall-Pearce,

2000; Conway & Holms, 2004). Mada se razvojni zadaci selfa menjaju tokomživota, predstavljajući proces koji se odvija tokom vremena, oni ostavljaju za

osobom klastere visoko dostupnih sećanja koje su nekada bile za osobu visoko

relevantni ciljevi. Moguće je da u sadašnjosti ovi klasteri self-determinišućihmemorija (Singer & Salovey, 1993, prema Conway & Holmes, 2004) ne budu

relevantni sa aspekta aktuelnih ciljeva, međutim, oni „grade“ self kroz konfiguraciju

nekih prošlih ciljeva i na taj način obezbeđuju ličnu, psihološku istorijuselfa.

Pošavši od pretpostavke da ciljevi, odnosno razvojni zadaci, koji su aktuelni uodređenom životnom periodu, predstavljaju najdostupnija sećanja iz svakogživotnog perioda, Conway i Holms su sproveli istraživanje na uzorku starihispitanika koristeći tehniku slobodnog prisećanja (Conway & Holms, 2004).Najdostupnija sećanja su bila definisana kao prvih nekoliko uspomena koje

suAutobiografska memorija i Eriksonovi stadijumi psihosocijalnog razvoja

309dobijene na zadatku slobodnog prisećanja, pri čemu je prisećanje bilo

vremenskiograničeno na 5 minuta. Conway i Holms su zaključili da su najdostupnijebile one uspomene koje su se ticale važnih životnih zadataka, pri čemu

su se životni zadaci uklapali u Eriksonovu teoriju o osam stadijuma psihosocijalnog

razvoja (2004). Naime, iako je bilo sećanja koja nisu mogla biti klasifikovanas obzirom na razvojne zadatke, velika većina sećanja je mogla biti

klasifikovanau sledećih osam stadijuma: sticanje poverenja, sticanje autonomije,

sticanja inicijative, usvajanja odgovornosti, formiranja identiteta, intimnost,

Page 3: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

stvaralaštvo (generativnost) i integritet.Prema Eriksonovoj teoriji, prvi stadijum koji se odvija tokom prve godine

životaobeležen je sticanjem poverenja nasuprot nepoverenja. Drugi stadijumobeležava razvoj autonomije nasuprot stida i sumnje. Karakteriše ga

usvajanjeznanja o obavezama i privilegijama i odvija se tokom druge i treće godine.

Treći stadijum se vezuje za predškolski uzrast i odnosi se na razvoj inicijativenaspram krivice. Polazak u školu označava početak četvrtog stadijuma

razvojakada je glavni razvojni konflikt vezan za pitanje usvajanje odgovornosti

nasuprotosećanja manje vrednosti. Stupanjem u pubertet i tokom čitavog perioda

mladalaštva odvija se stadijum razvoja identiteta naspram zbrke identiteta.Uspešno razrešenje krize ovog perioda dovodi do toga da je mlad čovek ustanju da preuzme odgovornost za svoje životne odluke i budućnost. To je

period burnih promena čije je uspešno razrešenje krunisano razvojem identiteta,

samostalnosti i samokontrole. Sledeći stadijum razvoja, nazvan intimnostnaspram izdvojenosti, karakterišu zadaci pronalaženja stalnog partnera i

zasnivanje sopstvene porodice. Stvaranje (generativnost) naspram zastoja jestadijum koji po Eriksonovoj teoriji zauzima najveći deo vremena u životnom

ciklusu osobe. Odvija se tokom srednjeg životnog doba i karakterišu ga razvojni

zadaci kao što su stvaranje porodice, briga o potomstvu i karijeri i prenosvrednosti na nove generacije. Integritet nasuprot očajanja je stadijum u

životnomciklusu koji započinje završetkom profesionalne karijere. Osoba koja jeuspešno razrešila prethodne razvojne zadatke ulazi u ovaj stadijum sa

velikimpotencijalom da uspešno razreši novu razvojnu krizu. Naime, osoba stiče

uverenje da je njen/njegov život imao smisla i da je pređeni životni put biojedinstven i neponovljiv. Ovakvo uverenje je praćeno stavom tolerancije iuvažavanjem razlika u životnim putevima drugih ljudi (Jerković i Zotović,

2005). Deveti stadijum koji je posthumno dodat klasifikaciji je nazvan završen

životni ciklus ili gerotranscendentalnost (Brown & Lowis, 2003). Započinje upoznim osamdestim godina kada se osobe suočavaju sa gubitkom

autonomijei problemima nepoverenja u svoje sposobnosti koje su počele da propadaju.Glavna razvojna kriza u ovim poznim godinama tiče se gubitka autonomije,

snage i osećaja kontrole nad životom, čije se razrešenje postiže napuštanjemLjiljana Mihić, Kristina Krstić i Ivana Ignjatović

310materijalitičkog viđenja sveta i okretanjem transcendentalnoj životnoj sferi.Veruje se da osobe, nakon razrešenja krize u ovom poslednjem životnom

Page 4: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

stadijumu, shvataju da je njihov život deo šire, kosmičke dimenzije, preferiraju

samoću tokom koje se posvećuju spokojnom razmišljanju, izbegavajuneautentične ljudske relacije, manje su zainteresovane za materijalna dobra,

što je sve praćeno povećanjem životnog zadovoljstva (Tornstam, 1992).Istraživanje prikazano u ovom radu je delimično inspirisano nalazima

Conwaya i Holmsa kao i SMS teorijom po kojoj su najdostupnija sećanja onakoja se tiču važnih životnih problema, odnosno razvojnih zadataka,

postavljenihciljeva ili stremljenja iz određenog životnog razdoblja. Kao jedan istraživački

cilj, proveravana je generabilnost rezultata koji su dobijeni na engleskomgovornom području pri čemu su se testirale sledeće hipoteze: a)

najdostupnijasećanja evocirana u okviru tačno određenih životnih dekada, putem razvojno

relevantnih zadataka osobe, korespondiraju sa Eriksonovim stadijumima psihosocijalnog

razvoja, i b) razvojni zadaci pojedinih psiho-socijalnih stadijumaprotežu se tokom većeg broja životnih dekada dok pojedini psiho-socijalnistadijumi jasnije korespondiraju sa određenom životnom dekadom. To se

posebnoodnosi na period generativnosti koji, po Eriksonu, treba da obuhvataveliki deo srednjeg odraslog doba (Conway & Holms, 2004). Dakle,

distribucijasećanja koja su klasifikovana kao generativna bi trebalo da je zatupljenija u

odnosu na ostale psihosocijalne stadijume. Novina u odnosu na ranija istraživanja

u ovoj oblasti se ogleda u diferenciranijem prikazu razvojnih zadataka upoznoj starosti (80 godina i naviše) a u svetlu posthumnog razvoja

Eriksonoveteorije.

Autobiografska memorija, self i efekat reminiscencijePored testiranja hipoteze o najdostupnijim autobiografskim memorijama,

ovo istraživanje je imalo za drugi cilj proučavanje distribucija retrospektivnihsećanja sa akcentom na zasebne distribucije za pozitivne i negativneživotne događaje tokom životnih dekada kod starih osoba. Relativno

robustannalaz je da frekvencije sećanja na događaje tokom životnog ciklusa kod

odraslihispitanika (preko 35 godina) formiraju bimodalnu distribuciju (na primer

Rubin, Rahhal & Poon, 1998; Martin & Smyer, 1990). Dakle, najviše detalja sepamti iz ranog zrelog perioda (između dvadesete i tridesete godine), nakon

čega slede događaji iz neposredne prošlosti, dok se događaji iz zrelog perioda

relativno slabo pamte. Prvi i najviši vrh koji odgovara životnim periodu između

20 i 30 godina života je nazvan efekat reminiscencije (reminiscence

Page 5: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

bump), dok je drugi nešto niži vrh na distribuciji frekvencija sećanja nazvanefekat skorašnjosti (Conway & Pleydell-Pearce, 2000; Rubin, 2002, prema

Autobiografska memorija i Eriksonovi stadijumi psihosocijalnog razvoja311

Schroots et al., 2004). U novijim istraživanjima je utvrđeno da se efekat reminiscencije

javlja samo za pozitivne događaje ali ne i za negativne i traumatskedogađaje (Bernsten & Rubin, 2002; Gluck & Bluck, 2007).

U smislu objašnjenja ovog bimodalnog obrasca predlagane su brojne interpretacije

kao što su kognitivne, neuralne, genetske i razvojno-formativne (Schrootset al., 2004). U svetlu naše prethodne diskusije o važnosti veza između dvasistema, memorije i selfa, nešto detaljnije ćemo predstaviti objašnjenja sa

aspektaformiranja identiteta. Prema Eriksonovoj teoriji, identitet osobe počinje

da se uobličava tokom kasne adolescencije i ranog odraslog doba. Dakle,mnogi događaji iz ovog perioda će biti bolje zapamćeni jer su u vezi sa

formiranjemnovog identiteta osobe. Sećanja iz ovog perioda verovatno će biti

organizovanai integrisana u celokupnu priču ili viđenje selfa, te otuda sledi njihovaprednost prilikom prisećanja (Rathbone, Moulin, & Conway, 2008). U

prilog ove teze idu i noviji podaci koji pokazuju da kod osoba koje su doživeleznačajne životne promene u kasnijim životnim periodima (na primer

emigriranje)ne pokazuju bimodalnu distribuciju sećanja već se pojavljuje novi šiljci

na distribuciji sećanja koji odgovaraju vremenu emigriranja, i verovatno, formiranju

novog selfa (Conway & Haque, 1999).Conway & Holms (2004) su takođe pronašli postojanje efekta reminiscencije.Međutim, autori su posmatrali distribucije svih sećanja nezavisno od njihovogafektivnog tona ostavljajući otvoreno pitanje da li je efekat proizveden usled

boljeg prisećanja samo pozitivnih sećanja, što nam sugerišu noviji nalazi. Dakle,

u skladu sa novijim saznanjima iz ove oblasti, pretpostavljamo da će seefekat reminiscencije očitovati samo među najdostupnijim sećanjima

pozitivnogafektivnog tona.

Emocionalni ton autobiografskih memorija i starenjeIstraživači koji se bave proučavanjem emocionalnog tona autobiografskihmemorija zaključuju da ljudi generalno teže da događaje u autobiografskojmemoriji percipiraju kao pozitivne i prijatne. Rezimirajući objavljene studije

koje su se bavile emocionalnim tonom autobiografskih sećanja, Walker i saradnici

su naveli da se približno 50% životnih događaja procenjuje u pozitivnomsvetlu dok se približno 25% događaja procenjeno kao negativno (Walker,

Page 6: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

Skowronski, & Thompson, 2003). Drugi podatak koji sugeriše postojanje pristrasnosti

prema pozitivnom u autobiografskim sećanjima tiče se brzine kojombledi intenzitet pozitivnih i negativnih emocija. Afektivna obojenost događajaiščezava sa protokom vremena pri čemu je ovaj efekat naročito postojan za

sećanja na negativne događaje. Pad u intenzitetu je strmiji za sećanja na negaLjiljana

Mihić, Kristina Krstić i Ivana Ignjatović312

tivne nego na pozitivne događaje (Walker, Vogl, & Thompson, 1997). Tvrdnjao postojanju pozitivne pristrasnosti u autobiografskoj memoriji je

potkrepljenačinjenicom da su slični rezultati dobijeni ne samo u retrospektivnim

studijamaveć i u dnevničkim praćenjima kao i eksperimentima (Thompson,

Skowronski, Larsen, & Betz, 1996; Kennedy, Mather, & Carstensen, 2004).Naravno, postoje i stanja, kao što su prisustvo disforije ili depresivnog afekta,

koja dovede do toga da se gore-navedeni efekti gube (Seidlitz, Wyer, & Diener,

1997; Walker, Skowronski, Gibbson, Vogl, & Thompson, 2003).Pozitivna pristrasnost u autobiografskim memorijama je uočena i kod stare

populacije. U nekoliko longitudinalnih studija je ustanovljeno da prilikomrekonstrukcije događaja iz prošlosti stariji ispitanici, u poređenju sa mlađim,teže da događaje vide u pozitivnijem svetlu u odnosu na vreme kada su se

događajizbili (na primer, Wagenaar & Groeneweg, 1990). Prevazilazeći nedostatke

longitudinalnih studije (recimo kao što je korišćenje različitih upitnikatokom istraživanja), Kennedy i saradnici eksperimentalnim putem dolaze dosličnih rezultata (Kennedy et al., 2004). Naime, stariji ispitanici, od kojih jetraženo da se prisete ličnih informacija o kojima su izvestili pre 14 godina akoji su bili dostupni istraživačima, su manifestovali pozitivnu pristrasnost.Pristrasnost je registrovana u dve situacije: prilikom neutralne instrukcije

kojaje zahtevala od ispitanika da se samo prisete informacija i eksperimentalnoguslova koji je zahtevao da se prilikom prisećanja pažnja usmeri na trenutna

osećanja. Kod obe grupe, raspoloženje ispitanika se poboljšalo nakon prisećanja,

što je poslužilo kao argument istraživačima da je pozitivna pristrasnost uautobiografskim sećanjima u funkciji regulacije emocija. Postojao i dodatni

eksperimentalni uslov koji je zahtevao od starih ispitanika da se prisete informacija

sa ciljem da prisećanje bude što tačnije. U situaciji kada je prisećanjebilo rukovođeno zahtevom za tačnošću, nije došlo ni do pozitivne

pristrasnostiu sećanjima niti do poboljšanja raspoloženja.

Različita objašnjenja motivacione prirode su ponuđena kako bi se objasnila

Page 7: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

pozitivna pristrasnosti prilikom rekonstrukcije memorija. Na primer, rezultatkoji je replikovan u brojnim kros-kulturnim istraživanjima u društvima koje

su iznad praga siromaštva je da većina ljudi izveštava da je zadovoljna svojim

životom (Walker et al., 2003). Pretpostavlja se je pozitivna pristrasnost autobiografskih

memorija u službi održavanja doživljenog zadovoljstva sopstvenimživotom (Walker et al., 2003). Nešto specifičnija teorija koja je nastala sa

ciljem objašnjenja pozitivne pristrasnosti autobiografskih memorija kod starihosoba je Karstensenova teorija socioemocionalnog selektiviteta (Carstensen,

Isaacowitz, & Charles, 1999). Prema ovoj teoriji, predstava o ograničenomvremenu koje preostaje dovodi do toga da su starije osoba u poređenju sa

Autobiografska memorija i Eriksonovi stadijumi psihosocijalnog razvoja313

mlađim osobama motivisanije da maksimiziraju pozitivan afekat i minimiziraju

negativan, pri čemu im u tome im pomažu sledeće strategije regulacijeemocija: opažanje životnih izbora u pozitivnijem svetlu, izbegavanje

usmeravanjapažnje na negativne informacije, lošije pamćenje negativnih vizuelnih

informacija u odnosu na pozitivne, opažanje prošlih negativnih događaja kaomanje intenzivnih u odnosu na intenzitet u vreme stvarnog dešavanja, kao i

provođenje vremena sa selekcioniranim, manjim brojem bliskih prijatelja(Carstensen, 1991; Charls, Mather, & Carstensen, 2003; Mather &

Carstensen,2003; Levine & Bluck, 1997).

Na osnovu ovog kratkog pregleda literature dobijenoj i na opštoj i na starojpopulaciji, pretpostavljamo da će tokom retrospektivnih rekonstrukcija

sećanjau različitim životnim dekadama dominirati pozitivan afektivni ton u poređenju

sa negativnim. Budući da je većina istraživanja u ovoj oblasti obavljenau zemljama koja su po ekonomskim, kulturološkim i socijalnim odlikamabitno drugačija u odnosu na naše uslove, važno je ustanoviti da li postoji

tendencijapozitivne pristrasnosti autobiografskim sećanja i kod naših ispitanika

starosti preko 65 godina života.Metod

IspitaniciUzorak su činile osobe sa različitih podneblja Republike Srbije, mada

pretežnosa područja Vojvodine. U ovom terenskom istraživanju, tokom maja 2008.godine, intervjuisano je 65 ispitanika. Prosečna starost je bila 69 godina.

ProceduraIspitanici su imali zadatak da evociraju sećanja iz različitih životnih

dekada. Tokom intervjua istraživač je zadavao dekade u okviru kojih je ispitanik

Page 8: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

trebalo da se priseća događaja iz svog života. Ukupan broj zadatih dekadavarirao je u zavisnosti od godina ispitanika (na primer, 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 godina i naviše). Kako ispitanici ne bi usvojili određenu

strategiju pretraživanja sećanja (na primer, pretraživanje u skladu sa opaženim

očekivanjem istraživača) ispitanici su dobili neutralnu instrukciju da opišudogađaje koji im prvi padnu na pamet (Conway & Holmes, 2004). U cilju

dolaženja do najpristupačnijih sećanja, vreme prisećanja događaja za svakupojedinačnu životnu dekadu je iznosilo oko pet minuta, pri čemu je broj

sećanjabio ograničen na tri. Pored konkretnog događaja za istraživanje su bili

reLjiljanaMihić, Kristina Krstić i Ivana Ignjatović

314levantni i detalji kao što su: mesto odvijanja, aktuelne godine, osobe

uključeneu uspomene, i osećanja. Nakon četiri minuta intervjuer bi zamolio ispitanika

da priču o događaju privede kraju i da se pripremi za narednu dekadu. Učesnici

su bili ispitivani individualno, posredstvom više nezavisnih intervjuera.Ograničenja koja su poštovana prilikom istraživanja (3 događaja unutar

5 minuta), su postavljena na osnovu preporuke da se maksimalna efikasnostu prisećanju i opisivanju događaja kod ove uzrasne grupe postiže unutar

ovih parametara (Conway & Holmes, 2004). Takođe, pretpostavlja se da prvatri sećanja koja se prizvana na ovaj način predstavljaju sećanja koja bi

trebaloda definišu self (Rathbone et al., 2008)

Kodiranje sećanjaKodiranje s obzirom na psihosocijalne stadijume razvoja. Sećanja su kodiranau skladu sa Eriksonovim psihosocijalnim stadijumima, pri čemu se prva četiriodvijaju u detinjstvu, peti u mladalaštvu, a sledeća tri tokom odraslog doba(Jerković i Zotović, 2005). U svetlu posthumnog razvoja Eriksonove teorije,

razmatran je i deveti stadijum nazvan završen životni ciklus. S obzirom na toda prva četiri stadijuma obuhvataju samo kratak period života, oni su u ovomistraživanju obuhvaćeni nadređenim, širim stadijumom – detinjstvo. Time jeovaj zbirni stadijum bio izjednačen sa ostalim stadijumima po dužini kao i po

broju evociranih sećanja.Sećanja za koja je utvrđeno da sadrže karakteristike iz samo jednog

stadijuma,odnosno da se odnose na razvojne zadatke iz konkretnog perioda,

klasifikovanasu kao sećanja iz tog stadijuma. Sećanja koja nisu mogla biti jasno povezana

sa pojedinačnim psihosocijalnim periodom, kao i ona koja su se odnosilana veoma teška životna događanja, uglavnom gubitke, su određena kao

neklasifikovana.Dva nezavisna procenjivača su kodirala sećanja, a dobijeni stepen

Page 9: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

slaganja pri klasifikaciji je bio izuzetno visok i iznosio je kappa = 0.94.Klasifikacija s obzirom na emocionalni ton. Emotivni ton evociranih sećanja je

procenjen korišćenjem petostepene skale od –2 do +2. Ton je operacionalizovan

na sledeći način: pozitivan (ako je na skali ocenjen kao +1 ili +2), negativan(ako je na skali ocenjen kao -2 ili -1), ambivalentan (ako je na skali ocenjen

kao -1 i +1 tj. ukoliko sadrži i pozitivan i negativan kvalitet) i neutralan(ako je ocenjen kao 0). Stepen slaganja između dva procenjivača s obzirom

naemocionalni ton je takođe bio izuzetno visok i iznosio je kappa = 0.96.Autobiografska memorija i Eriksonovi stadijumi psihosocijalnog razvoja

315Analiza podataka

U cilju proveravanja hipoteze da će najdostupnije memorije iz različitih životnih

perioda korespondirati sa važnim životnim zadacima prikazane su frekvencijei distribucije sećanja prema životnim dekadama i psihosocijalnim

stadijumima.Za analizu emocionalnog tona sećanja prema životnim dekadama

korišćene su analize distribucija (hi-kvadrat i Cramer’s V) i dva Friedmanovatesta. Prilikom računanja Friedmanovih testova, dekade su predstavljale

faktorsa ponovljenim merenjem, dok su broj sećanja sa pozitivnim i negativnim

emocionalnim tonom činili zavisne varijable. Friedmanovim testovima je biloobuhvaćeno prvih sedam životnih dekada kako bi se izbegla poređenja sa

kasnijimdekadama za koje je bio vezan relativno mali broj autobigrafskih memorija.

Kako bi se ispitalo da li se efekat reminiscencije pojavljuje samo kod najpristupačnijih

sećanja pozitivnog afektivnog tona, distribucije pozitivnih i negativnihmemorija kroz životne dekade su poređene sa uniformnom distribucijom.

Takođe, urađena je i analiza korespondencije. Kod analize korespondencije,životne dekade i emocionalni ton su predstavljale dve ulazne, kategorijalne

varijable.Rezultati

Ispitanici su evocirali ukupno 1265 pojedinačnih događaja iz svog dosadašnjeg

iskustva.U Tabeli 1 su prikazane frekvencije sećanja prema životnim dekadama i

psihosocijalnimstadijumima.

Tabela 1. Broj autobiografskih sećanja kroz dekade i stadijumePsihosocijal- Dekada

ni stadijumi0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ Ukupno

Detinjstvo 145 16 0 0 0 0 0 0 0 161

Page 10: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

Identitet 2 98 20 0 1 0 0 0 0 121Intimnost 0 37 71 25 11 3 2 0 0 149

Generativnost 0 10 87 135 122 92 44 9 3 502Integritet 0 0 0 0 13 43 51 20 2 129Životni ciklus 0 0 0 0 0 2 3 2 3 10

Neklasifikov. 39 32 16 20 30 28 23 5 0 193Ukupno 186 193 194 180 177 168 123 36 8 1265

Ljiljana Mihić, Kristina Krstić i Ivana Ignjatović316

Većina memorija (78%) iz 0-9 dekade su bile klasifikovane kao memorije kojepripadaju prvom Eriksonovom psiho-socijalnom stadijuma tj. detinjstvu.

Slično,nešto više od polovine memorija (51%) iz 10–19 dekade se ticala razvojnih

problema formiranja identiteta tj. drugog Eriksonovog psiho-socijalnogstadijuma. Iz iste dekade, znatno manji procenat (19%) je reflektovao

psihosocijalnezadatke uspostavljanja afektivnih veza i intimnosti. Međutim, ako se

posmatraju dekade 20-29, 30-39, 40-49 i 50-59 jasno se može uočiti da su ispitanici

značajno više evocirali sećanja koja su se ticala formiranja porodice, brigeo budućim generacijama i profesionalne ostvarenosti. Dakle, u ovim

dekadama,najdostupnije memorije su se ticale razvojnih zadataka stadijuma

generativnosti.U kontekstu prethodnog razmatranja, ali i s obzirom na prosečnu

starost ispitanika, interesantan je rezultat koji pokazuje da su sećanja klasifikovana

kao pitanja integriteta i životnog smisla počela da se javljaju u poznijimživotnim dekadama, počevši od 40–49 dekade. Relativni mali broj uspomena

je bio klasifikovan kao sećanja završenog životnog ciklusa jer je malibroj ispitanika (N = 5) u našem uzorku imao 80+ godina. Dakle, generalno,rezultati potkrepljuju našu pretpostavku da najdostupnija autobiografska

sećanjaevocirana u okviru tačno određenih životnih dekada, putem razvojno

relevantnih zadataka osobe, korespondiraju sa Eriksonovim stadijumima psihosocijalnog

razvoja.Tabela 1 pokazuje da su ispitivani stadijumi zasićeni različitim brojem

sećanja,pri čemu stadijum generativnosti sadrži najveću proporciju evociranih

sećanja (Kolmogorov-Smirnov Z = 11.22, p < .001). Iz Figure 1 koja prikazujedistribucije memorija tokom životnih dekada klasifikovanih prema

Eriksonovimstadijumima može se videti da se razvojni zadaci stadijuma generativnosti

protežu kroz celo srednje životno doba. Nasuprot njemu, distribucije memorije

Page 11: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

vezane za stadijume detinjstva, identiteta i donekle intimnosti su imale jasnoistaknut šiljak sugerišući da su razvojni zadaci ovih stadijuma u većoj meri

vezane za određene životne dekade.Autobiografska memorija i Eriksonovi stadijumi psihosocijalnog razvoja

317Dekada

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+Frekvencija memorija

140120100806040200

integritetgenerativnost

intimnostidentitet

detinjstvoEriksonovistadijumi

Grafik 1. Frekvencija memorija po dekadama s obzirom na Eriksonove stadijume2

Što se emocionalnog tona najpristupačnijih autobiografskih memorija tiče,podaci iz tabele 2 pokazuju da je najveći broj evociranih sećanja bio pozitivnoemocionalno obojen (40%), dok su negativne (26%) i ambivalentne memorije(21%) bile zastupljene u manjoj meri (χ2(24) = 54,10, p <. 001; Cramer’s V

=0,12, p < .001). Neutralne memorije su bile zastupljene u najmanjoj meri

(13%). Dakle, očekivanje o prisutnosti tendencije evociranja pozitivnih afekata

i iskustava kod starijih osoba je potkrepljeno pri čemu su dobijeni procentikomparabilni sa rezultatima prethodnih studija.

Između različitih dekada nisu postojale razlike u distribuciji pozitivnih sećanja(Friedmanov test, χ2

(6, N=46) = 7.52, n.z.). Iako je Friedmanov test sugerisao dapostoji razlika u distribuciji negativnih memorija između dekada (Friedmanov2 Distribucija sećanja iz stadijuma završen životni ciklus nije prikazana zbog

relativno malogbroja ispitanika koji su imali 80+ godina. Takođe, i u sledećoj analizi, analizi

korespodencije,ova sećanja nisu razmatrana usled istog razloga.

Ljiljana Mihić, Kristina Krstić i Ivana Ignjatović318

Page 12: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

test, χ2(6, N=46) = 12.47, p < .05), serija post-hoc testova sa Bonferonijevom

korekcijomalfa nivoa (Wilcoxon-Sign Ranks test) nije ukazala da postoje razlike u

medijani distribucija negativnih memorija između parova dekada.Tabela 2. Emocionalni ton autobiografskih memorija prema životnim

dekadamaEmocionalni tonŽivotne dekade

PozitivanNegativan

AmbivalentanNeutralan Ukupno

0 – 9 65 53 32 36 18610 – 19 74 54 44 21 19320 – 29 101 32 44 17 19430 – 39 81 30 41 28 18040 – 49 66 54 35 22 17750 – 59 58 53 37 20 16860 - 69 46 39 27 11 123

70 – 79 10 11 7 8 3680 + 4 0 1 3 8

Ukupno 505 326 268 166 1265Preostale analize su se ticale provere efekta reminiscencije. Distribucija

pozitivnihsećanja tokom životnih dekada se statistički značajno razlikovala od

uniformne distribucije (Kolmogorov-Smirnov Z = 5.99, p < .001) pri čemu jenajveći broj pozitivnih memorija bio vezan za uzrast između 20 i 40 godine.Iako se distribucija negativnih najpristupačnijih sećanja takođe razlikovala uodnosu na uniformnu distribuciju (Kolmogorov-Smirnov Z = 3.35, p < .001),

iz Tabele 2 se može videti da je u periodu između 20 i 40 godine broj negativnih

sećanja težio da bude manji u odnosu na ostale dekade.Prethodne analize su posmatrale distribucije sećanja različitog emocionalnogtona nezavisno jedne od druge. Kako bi istovremeno razmatrali distribucijerazličitog emocionalnog tona urađena je analiza korespondencije. Dobijena

vrednost hi-kvadrata je sugerisala da su ove dve varijable međusobno povezane

(χ2(21) = 47,95, p < .01), pri čemu su prve dve izolovane dimenzije objasnile98% od ukupne inercije (tj. hi-kvadrat/1257). Figura 2 prikazuje rezultate

analize.Može se videti da su se dekade ranog zrelog doba (tj. 20-29 i 30-39)

razlikovaleod 0-9 dekade i kasnijih životnih dekada po relativno većoj proporciju

pozitivnih memoriju u poređenju sa negativnim memorijama.

Page 13: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

Autobiografska memorija i Eriksonovi stadijumi psihosocijalnog razvoja319

Dimenzija 1-0.6 -0.3 0.0 0.3 0.6

Dimenzija 20.60.30.0-0.3-0.6

neutralanambivalentan

negativanpozitivan

70-7960-6950-5940-4930-3920-2910-190-9Ton

DekadaFigura 2. Analiza korespondencije: Emocionalni ton memorija i životne

dekadeDiskusija

Istraživanje je koncipirano u skladu sa idejom da postoje bliske veze izmeđuselfa i memorije pri čemu se pošlo od pretpostavke da trenutno aktuelni

razvojnizadaci selfa služe kao organizator memorija određujući stepen dostupnosti

autobiografskih memorija (Rathbone et al., 2008). Eriksonova teorijapsihosocijalnog razvoja nam je poslužila kao teorijski okvir za razumevanja

razvojnih zadataka tokom životnog ciklusa osobe.Rezultati dobijeni ovim istraživanjem govore u prilog početne pretpostavke

dasećanja evocirana u okviru tačno određenih životnih dekada korespondirajusa Eriksonovim stadijumima psihosocijalnog razvoja, čime sugerišu da selfkroz konfiguraciju određenih prošlih, za osobu visoko relevantnih ciljeva,

organizujei klastere visoko dostupnih self-determinišućih memorija. Dakle, i

na našem govornom i kulturološkom području je pokazano da su visoko dosLjiljana

Mihić, Kristina Krstić i Ivana Ignjatović320

tupna autobiografska sećanja ona koja su kodirana tokom perioda kada je

Page 14: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

osoba bila angažovana oko realizovanja važnih životnih zadata, te su pri evociranju

najpristupačnija upravo ona koja odražavaju visoki nivo relevantnosti zaself (Conway & Holmes, 2004).

U okviru najvećeg broja stadijuma, ispitanici su se, u skladu sa aktuelnim razvojnim

zadacima istog, dominantno prisećali događaja tog konkretnog perioda,čime su maksimizirali broj sećanja za taj određeni psihosocijalni stadijum.

Generativnost je jedan od najdužih životnih stadijuma te se pretpostavilo daće se najveći broj klasifikovanih memorija iz životnih dekada srednjeg

odraslogdoba odnositi na teme kao što su uspostavljanje porodice, briga o budućim

generacijama i izgradnja karijere. Sa druge strane, za sećanja iz ostalih stadijuma

se pretpostavilo da će zbog prirode njihovih razvojnih zadataka (na primer,uspostavljanje poverenja ili izgradnja identiteta), jasnije korespondirati

sa određenim životnim dekadama. Naši rezultati su generalno u skladu sapretpostavkama. Naime, s obzirom na sadržaj, najveći broj sećanja evociran

urazdoblju od 30 do 60 godine se odnosio na razvojne zadatke i životne

ciljeve,koji po Eriksonovo teoriji, korespondiraju sa stadijumom generativnosti.

Važnoje takođe naglasiti da su tridesete, četrdesete i pedesete godine naših

ispitanikabile ispunjene izdiferenciranim sećanjima i događajima. Dakle, nasuprotuverenjima pojedinih autora po kojima između četrdesetih i šezdesetihgodina nastupa period stabilnosti i rutinskih aktivnosti koji se stapaju u

amorfnumasu sećanja, naši podaci sugerišu mnogo izdiferenciranju sliku. Današnjica

izgleda da diktira nešto složeniji i svakako ubrzaniji tempo života, kojidodatno komplikuje prilagođavanje tranziciji srednjih godina. Trogeneracijski

sistem životnog toka porodice, odnosno potreba za sticanjem i obezbeđivanjem

egzistencijalnih sredstava, briga o deci koja sve kasnije napuštaju roditeljskedomove i izgrađuju samostalan život, kao i briga o starima čiji je životni

vek posredstvom naučnih dostignuća značajno produžen, doprinose dužemzadržavanju pojedinaca u stadijumu generativnosti, a time i bogatijem

spektrušarenolikih sećanja koja sadrže karakteristike upravo ovog stadijuma.

Zbog relativno malog broja vrlo starih ispitanika koji su mogli da evocirajusećanja iz poznijih životnih godina, nismo mogli da nedvosmisleno utvrdimo

postojanje devetog životnog stadijuma o kome nam govore posthumni Eriksonovi

spisi. Međutim, rezultat da je početak javljanja sećanja klasifikovanih

Page 15: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

kao završen životni ciklus bio vezan za kasniju životnu dekadu (50-59) u odnosu

na integrativna sećanja sugeriše mogućnost postojanja kvalitativno drugačijeg

životnog stadijuma vezanog za pozne godine. Nova istraživanja bi trebaloda dalje validiraju ovu pretpostavku.

Autobiografska memorija i Eriksonovi stadijumi psihosocijalnog razvoja321

Što se emocionalnog tona autobiografskih sećanja tiče, dobijeni podaci, pričemu je 40% sećanja okarakterisano kao pozitivno a 26% kao negativno,

replicirajunalaze drugih istraživača. Drugim rečima, uklapaju se u obrazac

identifikovanprethodnim istraživanjima i potkrepljuju tvrđenje da ljudi generalno

teže da događaje u autobiografskoj memoriji percipiraju kao pozitivne i prijatne

(Walker et al., 2003). Ovakav obrazac, čini se, da je svojstven svakoj životnojdekadi. Dalja istraživanja na našoj populaciji bi trebalo da budu usmerenaobjašnjenu ovog fenomena pri čemu kao teorijski okvir mogu da posluže

različitemotivacione teorije. Za istraživanje stare populacije posebno je interesantna

Karstensenova teorija socioemocionalnog selektiviteta prema kojoj sustarije osobe motivisane da maksimiziraju pozitivan afekat i minimiziraju

negativan(Carstensen, Isaacowitz, & Charles, 1999). S obzirom na to da su naši

ispitanici uglavnom bili u stadijumu integriteta koga karakteriše težnja za prihvatanjem

sopstvenog života i utvrđivanje smisla istog putem integrisanjaproživljenih događaja u svoj životni kontinuum, sasvim je moguća tendencija

prisećanja pozitivnih iskustava sa ciljem minimiziranja negativnih, podstaknuta

svešću o blizini sopstvene smrti.Poslednji rezultat koji treba prodiskutovati tiče se efekta reminiscencije tj.

tendencije da se odrasle osobe najbolje prisećaju uspomena iz mladog odraslog

doba. Naši podaci su u skladu sa novijim saznanjima iz ove oblasti kojisugerišu da je bolje prisećanje vezano za pozitivna sećanja a da negativna i

traumatska sećanja ne doprinose efektu reminiscencije. U poređenju sa prethodnim

studijama koje su ispitivale efekat korišćenjem metodologije koja zahtevastrategijsku pretragu informacija u dugotrajnoj memoriji (na primer, davanjeasocijacija na određenu reč, opis najživopisnijih uspomena, opis najvažnijihuspomena ili uspomena koje čine životnu priču), naše istraživanje pokazuje

da je efekat prisutan i među najdostupnijim pozitivnim sećanjima tokomzadatka slobodnog prisećanja unutar životnih dekada. Ukoliko prihvatimo

Page 16: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

pretpostavku da su sećanja dobijena na ovaj način, u stvari, sećanja koja bitno

određuju naš aktuelni ili prošli self, kao što to zagovaraju Convey i Holms(2004) ili Singer i Salovey (1993), naši podaci mogu da se interpretiraju u

svetluTeorije formiranja identiteta. Tokom kasne adolescencije i ranog odraslog

doba (20 i 30 godine) po prvi put se formira jasan, stabilan self, i to razvojnodostignuće se manifestuje u jasnom klasteru self-determinišućih uspomena

(Gluck & Bluck, 2007).U cilju jasnije ocene rezultata ovog istraživanja, bitno je naglasiti i njegovebrojne nedostatke. U pitanju je retrospektivno istraživanje koje nije u stanjuda poredi izveštaje ispitanika o uspomenama i njihovom emocionalnom tonusa emocionalnim tonom kada su se događaji i zbili. Nalazi su se u velikoj meri

Ljiljana Mihić, Kristina Krstić i Ivana Ignjatović322

oslanjali na saglasnosti dva kodera. Iako su koderi postigli izuzetan stepen slaganja

prilikom klasifikacije sećanja po stadijumima i emocionalnom tonu, budućaistraživanja bi trebalo da se zasnivaju na percepcijama i procenama samih

ispitanika. Nadalje, informacija koja nije bila dostupna odnosila se na trenutno

emocionalno i kognitivno stanje ispitanika u momentu istraživanja.Ostaje nepoznato u kojoj meri rezultati reflektuju doprinos ovih važnih

varijabli.U cilju proučavanja poslednje životne faze, završenog životnog ciklusa,

buduća istraživanja bi trebalo da uključe veći broj osoba iznad 80 godina. Nemogućnost

da se ispitaju sećanja iz različitih stadijuma iz perioda detinjstvazasebno onemogućilo je testiranja Eriksonove teorije u celini.

ZaključakSa aspekta postavljenih ciljeva na početku rada, obrađena autobiografska

sećanjapružaju jasan uvid i slikovito dočaravaju izrazitu kompleksnost životnogiskustva svakog pojedinca. Životni ciljevi postavljeni na bazi definisanja

svrhesopstvenog postojanja, odnosno definisanja “misije” svog života, čije se

ispunjenjerealizuje duži niz godina, a čije posledice traju doživotno, sasvim sigurno

predstavljaju neku vrstu organizatora autobiografskih sećanja. Posebno jevažno da se dalja istraživanja usmere na razumevanje razvojne dinamike kod

vrlo starih osoba kao i njihovih karakterističnih strategija regulacija afekta.Determinisanjem karakterističnih zadataka ovog poslednjeg stadijuma otvara

se područje implikacija o značaju sticanja nade i poverenja, izbegavanja predavanja

sudbini, ali i okretanja ka transcendentalnoj životnoj sferi starih osoba.

Page 17: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

Istraživanja ovog tipa mogla bi da doprinesu smanjenju neosnovanih generalizacija

i eliminisanju duboko ukorenjenih negativnih stereotipa o procesustarenja, starim ljudima i starosti kao životnom dobu, u cilju unapređenja

kvalitetaživota i sistema podrške starim osobama u Srbiji.

Autobiografska memorija i Eriksonovi stadijumi psihosocijalnog razvoja323

LiteraturaBernsten, D., & Rubin, D. C. (2002). Emotionally charged autobiographical

memories across life span. The recall of happy, sad, traumatic, andinvoluntary memories. Psychology & Aging, 17, 636-652.

Brewer, W. F. (1986). What is autobiographical memory? In D. Rubin(Ed.), Autobiographical memory (pp. 25-49). Cambridge: Cambridge

University Press.Brown, C. & Lowis, M. (2003). Psychosocial development in the elderly: Aninvestigation into Erikson's ninth stage. Journal of Aging Studies. 17, 415-

426.Carstensen, L. L. (1991). Socioemotional selectivity theory: Social activity in

life-span context. Annual Review of Gerontology and Geriatrics, 11, 195-217.

Carstensen, L. L., Isaacowitz, D. M., & Charles, S. T. (1999). Taking timeseriously: A theory of socioemotional selectivity. American Psychologist,

54, 165-181.Charles, S. T., Mather, M., & Carstensen, L. L. (2003). Aging and emotional

memory: The forgettable nature of negative images for older adults. Journalof Experimental Psychology: General, 132, 310-324.

Conway, M. A., & Haque, S. (1999). Overshadowing the reminiscence bump:Memories of a struggle for independence. Journal of Adult Development,

6, 35-44.Conway, M. A., & Holmes, A. (2004). Psychosocial stages and the

accessibilityof autobiographical memories across the life cycle. Journal of Personality,

72. 461-480.Conway, M. A., & Pleydell-Pearce, C. W. (2000). The construction of

autobiographicalmemory in the self-memory system. Psychological Review, 107,

261-288.Gluck, J., & Bluck, S. (2007). Looking back across the life-span: A life-story

account of the reminiscence bump. Memory and Cognition, 35, 1928-1939.

Jerković, I., i Zotović, M. (2005). Uvod u razvojnu psihologiju. Beograd: Centarza primenjenu psihologiju.

Ljiljana Mihić, Kristina Krstić i Ivana Ignjatović324

Kennedy, Q., Mather, M., & Carstensen, L. L. (2004). The role of motivation

Page 18: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

in the age-related positivity effect in autobiographical memory.Psychological Science, 15, 208-214.

Kostić, A. (2006). Kognitivna psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavnasredstva.

Levine, L. J., & Bluck, S. (1997). Experienced and remembered emotionalintensity in older adults. Psychology and Aging, 12, 514-523.

Martin, P., & Smyer, M. A. (1990). The experience of micro and macro events:A life-span analysis. Research on Aging, 12, 294-310.

Mather, M., & Carstensen, L. L. (2003). Aging and attentional biases for emotional

faces. Psychological Science, 14, 409-415.Rathbone, C. J., Moulin, C. J., Conway, M. A. (2008). Self-centered memories:

The reminiscence bump and the self. Memory and Cognition, 36, 1403-1414.

Seidlitz, L., Wyer, R. S., & Diener, E. (1997). Cognitive correlates of subjective

well-being: The processing of valenced life-events by happy and unhappypersons. Journal of Research in Personality, 31, 240-256.

Thompson, C. P., Skowronski, J. J., Larsen, S., & Betz, A. (1996). Autobiographical

memory: Remembering what and remembering when. New York: Erlbaum.Tornstam, L. (1992). The quo vadis of gerontology: On the scientific

paradigmof gerontology.The Gerontologist, 32, 318-326.

Piolino, P., Desgranges, B., Benali, K. & Eustache, F. (2002). Episodic and semantic

remote autobiographical memory in aging. Memory, 10, 239-257.Rubin, D.C., Rahhal, T.A., & Poon, L.W. (1998). Things learned in early

adulthoodare remembered best. Memory & Cognition, 26, 3-19.

Schroots, J. J. F., Van Dijkum, C. & Assink, M. H. J. (2004). Autobiographicalmemory from a lifespan perspective. International Journal of Aging and

Human Development, 58, 69-85.Singer, J. A., & Salovey, P. (1993). The remembered self: Emotion and

memoryin personality. New York: Free Press.

Wagenaar, W. A., & Groeneweg, J. (1990). The memory of concentrationcamp survivors. Applied Cognitive Psychology, 4, 77–87.

Autobiografska memorija i Eriksonovi stadijumi psihosocijalnog razvoja325

Walker, W. R., Skowronski, J. J., & Thompson, C. P. (2003). Life is pleasantandmemory helps to keep it that way. Review of General Psychology, 1,

203-210.Walker, W. R., Skowronski, J. J.,Gibbons, J. A., Vogl, R. J., & Thompson, C. P.

(2003). On the emotions that accompany autobiographical memories:

Page 19: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

Dysphoria disrupts the fading affect bias. Cognition & Emotion, 17,703-724.

Walker, W. R., Vogl, R. J., & Thompson, C. P., (1997). Autobiographicalmemory: Unpleasantness fades faster than pleasantness over time. Applied

Cognitive Psychology, 11, 399-413.Ljiljana Mihić, Kristina Krstić i Ivana Ignjatović

326Abstract

AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY AND ERIKSON’S STAGES OFPSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT

Ljiljana Mihić, Kristina Krstić, and Ivana IgnjatovićThis research was conducted in order to explore: 1) autobiographical

memoriesin older adults guided by Erikson’s psychosocial theory, 2) emotional toneof autobiographical memories, and 3) the reminiscence bump. The sampleconsisted of 65 subjects with an average age of 69, who resided in differentparts of the Republic of Serbia. Via interviews, they evoked 1265 personal

memories. The data were analyzed using descriptive statistics, nonparametric

tests, and correspondence analysis. The findings were supportive of thefollowing hypotheses: 1) the most accessible autobiographical memories

evokedwithin particular life decades corresponded to Erikson’s stages of

psychosocial development, 2) the majority of autobiographical memories were

positively valenced, and 3) the reminiscence bump was evident only inpositively valenced autobiographical memories but not in negatively

valencedmemories. The results were discussed in the light of the Self-Memory System

Theory.Keywords: autobiographical memory, developmental stages, emotional tone,

reminiscence bump, EriksonPrimljeno: 1.12.2009; prihvaćeno za štampu: 17.12.2009.