Click here to load reader

PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI Vizat Primar Ing ... · PDF fileImbunatatirea calitatii si eficienta serviciilor oferite de catre functionarii publici cu accent pus pe procesul de descentralizare

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI Vizat Primar Ing ... · PDF fileImbunatatirea calitatii si...

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI “Performanta, Perfectionare, Promptitudine” SMIS 23569 “Proiect cofinantat din Fondul Social European in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007 – 2013”

  Vizat Primar Ing.DinuConstantin

  CAIET DE SARCINI DEFINIŢIE CAIET DE SARCINI

  Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea

  ofertei, se întocmeşte de către Autoritatea Contractantă, si constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnico-financiara pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate, respectiv serviciile ce urmeaza a se presta, necesare implementarii proiectului “Peformanta, Perfectionare, Promtitudine” cod SMIS 23569.

  Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

  1. INTRODUCERE Municipiul Moreni în calitate de Beneficiar, în temeiul Contractului de finantare nr. 396/15.10.2013 va implementa proiectul “Peformanta, Perfectionare, Promtitudine” cod SMIS 23569, „Proiect cofinantat din Fondul Social European in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007 – 2013”. 2. DESCRIEREA PROIECTULUI .

  Obiectiv general al proiectului:

   Imbunatatirea calitatii si eficienta serviciilor oferite de catre functionarii publici cu accent pus pe procesul de descentralizare reflectat la nivelul furnizarii de servicii publice

  Scopul proiectului:

   Cresterea nivelului de perfectionare si specializare a functionarilor publici din Primaria Municipiului Moreni.

  Perioada de implementare

   Proiectul se implementeaza în perioada 15.10.2013-14.12.2014, locaţia de implementare fiind Municipiul Moreni

  Echipa de implementare:

  UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

  GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Instrumente Structurale 2007-2013

 •  Cristina Boje – Manager de proiect

   Mihaela Ciocoiu – Asistent manager

   Adrian Stângă – Consilier (responsabil comunicare, vizibilitate proiect, regulamente interne, protocol)

   Ioana Ioniţă – Consilier (responsabil dezvoltare durabilă, egalitate de şanse, relaţii cu AM, raportări, cursuri, seminarii, vizite de lucru)

   Daniela Simion – Consilier (responsabil operaţiuni financiare, buget)

   Roxana Neş – Consilier (responsabil achiziţii publice, contracte, relaţii cu subcontractanţii)

   Responsabil tehnic – Reprezentant S.C. Angel Management & Solution, Anghel Monica

  Rezultate: Proiectul vizează creşterea abilităţilor de comprehensiune ale grupurilor ţintă, de relaţionare a funcţionarilor publici cu cetăţeanul, dar şi rezolvarea eficientă a problemelor sau disfuncţionalităţilor care pot apărea în canalul de comunicare Primărie – Cetăţean. Prin implementarea acestui proiect:

   Se reduce timpul de obţinere a unor documente administrative emise de Primărie,  Angajaţii Primăriei vor deţine competenţe sporite, necesare în prestarea unor

  servicii publice de mai bună calitate, Membrii echipei de proiect vor învăţa din experienţele bune şi cele mai puţin bune ale

  proiectului.

  Rezultate (Outcomes) Rezultatele activităţilor (Outputs)

  1. Creşterea gradului de pregătire a funcţionarilor publici

   Funcţionari publici mai bine pregătiţi în managementul proiectelor (20 persoane)

   Funcţionari publici mai bine pregătiţi în domeniul achiziţiilor publice ecologice(20 persoane)

   Funcţionari publici mai bine instruiţi în operarea complexă pe PC (30 persoane)

   Funcţionari publici cu abilităţi sporite de comunicare în limba engleză (20 persoane)

  - Poliţişti comunitari bine pregătiţi şi instruiţi (20 persoane) - Funcţionari instruiţi în domeniul dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse; impactului problematicii de mediu si eficientizarii politicilor publice , ( seminariile S1 şi S2), (40 persoane)

   Functionari informati cu privire la promovarea, cooperarea si perspectivele dezvoltarii in comunitatea statelor europene (S3 – 40 persoane).

  2. Creşterea gradului de satisfacţie a cetăţenilor

  - Cetăţeni si agenti economici mulţumiţi de serviciile oferite de administratia publica locala din Moreni. - Cresterea increderii comunitatii in probitatea institutiei noastre.

  3. Eficientizarea cheltuielilor publice

   Resurse financiare alocate corespunzător perfecţionării funcţionarilor publici

  4. Motivarea, responsabilizarea şi

   Participarea la seminarii

 • Bugetul proiectului:

  Nr. Crt. Surse de finanţare Valoare Procent

  I Valoarea totală a proiectului (trebuie să fie egală cu valoarea totală a proiectului din tabelul de la pct 4.2: TOTAL PROIECT)

  420.655,96 100%

  II Valoarea neeligibilă a proiectului (trebuie să fie egală cu cheltuielile neeligibile de la pct 4.2: TOTAL B)

  0,00 0%

  III Valoarea eligibilă a proiectului (trebuie să fie egală cu cheltuielile eligibile de la pct 4.2: TOTAL A)

  420.655,96 100%

  III.1. Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

  399.623,16 95%

  III. 2. Contribuţia solicitantului 22.032,80 5%

  a) Din surse proprii 22.032,80 5%

  b) Împrumut 0,00 0%

  SPECIFICATII GENERALE PRIVIND ACHIZIŢIA

  3. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ :

   Primăria Municipiului Moreni, cu sediul in Moreni, str. A.I Cuza, nr. 15, judeţ Dâmboviţa, Cod poştal: 135300, Telefon: 0245.667.402, Fax: :0245.667.265, e-mail: [email protected], adresa de internet a autorităţii contractante: www. primariamoreni.ro, Persoana de contact: Nes Roxana. 4. SURSA DE FINANŢARE A CONTRACTULUI :

  implicarea întregului personal al organizaţiei

   Lucrările finale de evaluare

  5. Creşterea eficienţei activităţii interne

   Funcţionari publici bine pregătiţi

   Funcţionari publici conştienţi că sunt în slujba cetăţenilor

   Utilizarea corespunzătoare a timpului de lucru

   Imbunatatirea surselor de documentare prin achizitia de carte de specialitate

  mailto:[email protected]

 • Sursele de finanţare ale contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit: Fonduri nerambursabile din Fondul Social European in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007 – 2013” Bugetul National si Bugetul local al Municipiului Moreni.

  5. OBIECTUL CONTRACTULUI :

   Denumire contract de achiziţie publică: „Prestari servicii audit extern al proiectului”

   Cod CPV:

  79212000–3 Servicii de auditare

  79212100-4 Servicii de audit financiar

   Descrierea succintă a contractului de achiziţie publică: Achizitia Serviciilor de audit extern al proiectului este necesara pentru a se asigura derularea si finalizarea in conditii oprime a contractului de finantare nr. 396/15.10.2013 .

  Ca element obligatoriu al oricărui proiect, în această etapă se va realiza Raportul de audit extern al proiectului prin contractarea acestui serviciu.

   Durata contractului de achiziţie publică: Prestarea de servicii care face obiectul contractului de achiziţie publică se va realiza începând cu data semnării contractului, în baza comenzilor ferme. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre cele doua parti si se incheie in odata cu ultimul serviciu prestat dar nu mai tarziu de 30 de zile de la finalizarea contractului de finantare nr. 396/15.10.2013

   Prestarea serviciilor: Conform specificaţiilor .

   Valoarea estimata a contractului: Valoarea estimata a contractului, conform bugetului proiectului este de 15.000 lei fara TVA, echivalent a 3378 euro fara TVA.

  SPECIFICAŢII GENERALE:

  Obiectivul activitatii de audit impune Auditorului sa verifice daca cheltuielile mentionate de Primaria Moreni in cererile de rambursare pentru activitatile finantate prin Contractul de finantare au fost platite („realitatea”), sunt corecte si procedural solicitate („regularitatea cheltuielilor”) si eligibilile ( au fost efectuate in conformitate cu prevederile contractului de finantare, legislatiei nationale si comunitare in vigoare si insotite de documente justificative) si sa depuna la beneficiar Raportul (certificatul) de audit. Realizarea activitatii este reprezentata de toate activitatile pe care auditorul le va intreprinde pentru indeplinirea Contractului de finantare nr. 396/15.10.2013 Asigurarea verificarilor aferente demersurilor in vederea obtinerii prefinantarii , a tuturor rambursarilor la timp si fara depasiri ale bugetului aprodat , cat si auditarea tuturor operatiunilor proiectului , re