2
F/ ••• romania2019.eu Pr&JedJnfio IlomOnlei 10COnsiJlullJnlunil Europene PRIMARIA COMUNEI DAESTI, JUDETUL VALCEA Telefon: 0350425873, Fax:0350425873 CF2540651, CodPostal 247125 e-mail: [email protected], URL: www.daesti.ro PROIECT BUGET LOCAL 2019 In Monitorul Oficial a) Romaniei nr. 209/15.03.2019 a Post publicata Legea nr. 50/15.03.2019Iegeabugetuluisestatpeanu12019. Conform prevederilor din Legea nr. 273/2006, Art.39, alin (6) "Proiectele de buget se aproba de autoritatile deliberative in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I". In temeiul dispozitiilor din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in adrninistratiapublica care stipuleaza la Art. 6, alin (1) "in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia se publice un anunt referitor la eceeste actiune in site-ul propriu, se-1 afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publiGului si - media centrala sau locala, dupa caz .... " iar la alin. (7) prevede ca 'Autoritatea publica este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care se se dezbata public proiectul de act normativ de asemenea ale legii 273/2006 care prevede la Art. 8 Ca: procesul bugetar este deschis si transparent, aceasta realizandu-se prin "dezbatere publica a proiectului de buget local, cu prilejul aprobarii acestuia ", este necesar a se publica proiectul de buget pentru anul 2019, precum si organizarea unei dezbateri publice a acestuia inainte de a fi supus aprobarii consiliului local. Avand in vedere preveder-ile din Legea nr. 273/2006 - privind finanlele publice locale in contextul dispozitiilor legale mentionate anterior, va prezentarn structura proiectului bugetului local al comunei Daestii pe anul 2019 pe resurse si destinatii. -TOTAL VENITURI ANUL 2019 (Mil LEI) = 9.194,63 din care: Cote defalcate din impozitul pe venit = 1.300 Impozite sit axe pe proprietate = 476.06 Sume defalcate din TVA cheltuieli descentralizate : = 39.50 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale = 2.514,00 din care pentru finantarea cheltuielilor cu asistentii personali si indemnizatiile personelor cu handicap grav sau accentuat = 1.377 Sume defalcate din TVA pentru drumuri ·Taxe pe utilizare bunurilor Venituri din concesiuni si inchlrleri Venituri din amenzi Excedent anii anteriori Sume FEADR Diverse venituri = 35.00 = 231,00 81,00 66,00 = 862.00 = 3.570,00 20,07 = = =

PRIMARIA COMUNEI DAESTI, JUDETUL VALCEAdaesti.ro/wp-content/uploads/2019/04/PROIECT-BUGET-LOCAL... · 2019. 4. 8. · F/••• romania2019.eu Pr&JedJnfio IlomOnlei 10COnsiJlullJnlunil

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRIMARIA COMUNEI DAESTI, JUDETUL VALCEAdaesti.ro/wp-content/uploads/2019/04/PROIECT-BUGET-LOCAL... · 2019. 4. 8. · F/••• romania2019.eu Pr&JedJnfio IlomOnlei 10COnsiJlullJnlunil

F/•••romania2019.euPr&JedJnfio IlomOnlei 10 COnsiJlullJnlunil Europene

PRIMARIA COMUNEI DAESTI, JUDETUL VALCEATelefon: 0350425873, Fax:0350425873

CF2540651, Cod Postal 247125e-mail: [email protected],URL: www.daesti.ro

PROIECT

BUGET LOCAL 2019

In Monitorul Oficial a) Romaniei nr. 209/15.03.2019 a Post publicata Legea nr.50/15.03.2019Iegea bugetului se stat pe anu12019.

Conform prevederilor din Legea nr. 273/2006, Art. 39, alin (6) "Proiectele de buget seaproba de autoritatile deliberative in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legiibugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I".

In temeiul dispozitiilor din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala inadrninistratiapublica care stipuleaza la Art. 6, alin (1) "in cadrul procedurilor de elaborare aproiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia se publice un anuntreferitor la eceeste actiune in site-ul propriu, se-1 afiseze la sediul propriu, intr-un spatiuaccesibil publiGului si - media centrala sau locala, dupa caz .... " iar la alin. (7) prevede ca'Autoritatea publica este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care se se dezbatapublic proiectul de act normativ de asemenea ale legii 273/2006 care prevede la Art. 8 Ca:procesul bugetar este deschis si transparent, aceasta realizandu-se prin "dezbatere publica aproiectului de buget local, cu prilejul aprobarii acestuia ", este necesar a se publica proiectul debuget pentru anul 2019, precum si organizarea unei dezbateri publice a acestuia inainte de a fisupus aprobarii consiliului local.

Avand in vedere preveder-ile din Legea nr. 273/2006 - privind finanlele publicelocale in contextul dispozitiilor legale mentionate anterior, va prezentarn structura proiectuluibugetului local al comunei Daestii pe anul 2019 pe resurse si destinatii.

-TOTAL VENITURI ANUL 2019 (Mil LEI) = 9.194,63 din care:Cote defalcate din impozitul pe venit = 1.300Impozite sit axe pe proprietate = 476.06Sume defalcate din TVA cheltuieli descentralizate : = 39.50Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale = 2.514,00 din care

pentru finantarea cheltuielilor cu asistentii personali si indemnizatiile personelor cuhandicap grav sau accentuat = 1.377

Sume defalcate din TVA pentru drumuri·Taxe pe utilizare bunurilorVenituri din concesiuni si inchlrleriVenituri din amenziExcedent anii anterioriSume FEADRDiverse venituri

=35.00

= 231,0081,0066,00

= 862.00= 3.570,00

20,07

=

=

=

Page 2: PRIMARIA COMUNEI DAESTI, JUDETUL VALCEAdaesti.ro/wp-content/uploads/2019/04/PROIECT-BUGET-LOCAL... · 2019. 4. 8. · F/••• romania2019.eu Pr&JedJnfio IlomOnlei 10COnsiJlullJnlunil

TOTAL CHELTUIELI ANUL 2019 (Mil LEI)

CHEL TUIELI DE FUNCTIONARE

• = 9.194.63 din care:

Cheltuieli cu salariileCheltuieli cu bunuri si serviciiActivitati cultural sportive si religioaseAsistenta socialaDobanzi aferente imprumutului contractatTransferuri 110Rambursarare credit

= 4.707,29

= 2.173,15= 1.561,64= 130,00= 594,50

= 41,00= 119,00= 88.00

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE = 4487.34

TRANSFERURI ASOCIATIlINTERCOMUNITARE = 41.20

Lucrari investitii

- REABILITARE,SCHIMBARE ACOPERIS MANSARDAREPARTIALA SI DOTARESCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII DAESTI = 30,00

- EFICIENTIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC COMUNA DAESTI = 120,00- ALIMENTARE CU GAZE NATURALE COMUNA DAESTI JUD VALCEA = 50,00- REABILITARE DISPENSAR UMAN SIMBOTIN = 75,00- MODERNIZARE DRUM.URIINTERES LOCAL = 90,00

Lucrari investitii FEADR

MODERNIZARE SCOALA CU CLASELE I-IV SIMBOTINREABILITARE SI MODERNIZARE €AMIN CULTURAL SAINBOTINMODERNIZARE TEREN SPORT - VALEA ALBA

- EXTINDERE INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA- MODERNIZARE DC 17,DC 18,DC 19 COMUNA DAESTI- DOTAREA SERVICIULUI SOCIAL C()MUNA DAESTI JUD VALCEA

= 81,00= 1467,00= 583,14= 150,00= 1660,00= 140.00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE CONTABIL