of 23 /23

PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

  • Upload
    lydiep

  • View
    243

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

Page 1: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI
Page 2: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

УВОДУВОД • Вода је један од Вода је један од Земљиних највреднијих Земљиних највреднијих природних извора. природних извора. Опстанак свих живих Опстанак свих живих бића зависи од воде. бића зависи од воде. Међутим, на Земљи је Међутим, на Земљи је ограничена количина ограничена количина воде и свака кап воде воде и свака кап воде кружи околином кружи околином милијардама година. милијардама година. Ово непрекидно Ово непрекидно кружење воде се кружење воде се називаназива

КРУЖЕЊЕ ВОДЕ УКРУЖЕЊЕ ВОДЕ У ПРИРОДИПРИРОДИ и укључује и укључује четири процеса:четири процеса:

• испаравањеиспаравање• кондензацијакондензација• падавинепадавине• продирање.продирање.

Page 3: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

ИСПАРАВЊЕ И ИСПАРАВЊЕ И КОНДЕНЗАЦИЈАКОНДЕНЗАЦИЈА• Приликом испаравања Приликом испаравања

сунце загрева воду (нпр. сунце загрева воду (нпр. бара, језеро, море, бара, језеро, море, океан). Део воде из океан). Део воде из течног прелази у течног прелази у гасовито стање. Ову пару гасовито стање. Ову пару у атмосферу подижу у атмосферу подижу топле ваздушне струје.топле ваздушне струје.

• Када водена пара дође Када водена пара дође до хладнијих слојева до хладнијих слојева атмосфере, кондензује атмосфере, кондензује се око слободних веома се око слободних веома ситних честица у ситних честица у ваздуху. Стварају се ваздуху. Стварају се капљице које се спајају капљице које се спајају и стварају облак. Облаци и стварају облак. Облаци се повећавају и подижу се повећавају и подижу у више и хладније у више и хладније делове атмосфере где делове атмосфере где се део капљица се део капљица претвара у лед.претвара у лед.

Лединачко језеро

Page 4: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

ПАДАВИНЕ И ПАДАВИНЕ И ПРОДИРАЊЕПРОДИРАЊЕ• Падавине, продирање и нови почетак круга.Падавине, продирање и нови почетак круга.

• У једном тренутку капљице постају све теже и ветар У једном тренутку капљице постају све теже и ветар их више не може носити. Под утицајем силе теже, их више не може носити. Под утицајем силе теже, падају на површину као киша, суснежица, снег или падају на површину као киша, суснежица, снег или град (у зависности од температуре ваздуха при тлу).град (у зависности од температуре ваздуха при тлу).

• Део воде што падне на површину, одлази у тло кроз Део воде што падне на површину, одлази у тло кроз пукотине у земљи и стенама. То је продирање. Такве пукотине у земљи и стенама. То је продирање. Такве подземне воде напајају мочварно земљиште или се подземне воде напајају мочварно земљиште или се скупљају у подземне базене испод слојева стена и скупљају у подземне базене испод слојева стена и глине.глине.

• Подземне воде временом дођу до површине где се Подземне воде временом дођу до површине где се спајају с текућим водама и стварају језера и океане. спајају с текућим водама и стварају језера и океане. Њих загрева сунце, а вода испарава. Круг поново Њих загрева сунце, а вода испарава. Круг поново започиње.започиње.

Page 5: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

• Док вода кружи, она пролази кроз Док вода кружи, она пролази кроз атмосферу и земљу. Тада раствара разне атмосферу и земљу. Тада раствара разне материје, које јој дају укус и мирис, а материје, које јој дају укус и мирис, а некада и боју.некада и боју.

• На пример, морска вода је слана.На пример, морска вода је слана.

Река Увац

КВИЗ

Page 6: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI
Page 7: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

Испаравање

Сунце загрева воду у рекама, морима, барама и језерима. Загрејана вода испарава и подиже се у висине.

Page 8: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

Питање бр. 1

Шта се дешава са водом на Земљи коју Сунце загрева?

Постаје топла па можемо да се купамо.

Загрева се, испарава и диже у висине.

Претвара се у кишу.

Page 9: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

Кондензација

Пошто је у висинама хладније, водена пара се хлади, згушњава и претвара у капљице воде. Што је хладније, капљице су веће.

Page 10: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

Питање бр. 2

Шта се дешава са воденом паром у висинама?

Водена пара се хлади, згушњава и претвара у капљице воде.

Не дешава се ништа.

Водена пара испарава још више.

Page 11: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

Питање бр. 3

Како се назива тај процес?

Испаравње

Продирање

Кондензација

Page 12: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

Падавине

Када постану довољно велике, капљице ће почети да падају на земљу у виду кише, снега, града. Један део воде тада испари ...

Page 13: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

Питање бр. 4

Када почињу падавине?

Када постане јако хладно.

Када капљице постану довољно велике.

Када један део воде испари.

Page 14: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

Продирање... други отиче по Земљиној површини и одлази у потоке и реке, а напослетку у море, док се трећи део упије у земљу. Вода пролази кроз земљу све док не стигне до слоја који је не пропушта даље. Тако се вода скупља, а када је има више, она извире.

Page 15: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

Питање бр. 5

Куда отиче вода из падавина?

Један део одмах испари, један део отиче у потоке, реке, мора, а један део упије земља.

Отиче у потоке, реке, језера и мора.

Киша се претвори у баре, а снег и лед испаре.

Page 16: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

УСПЕШНО СИ САВЛАДАО ГРАДИВО

Ако ти је потребно, можеш још једном прочитати текст лекције,или,ако мислиш да си све савладао,реши квиз!

ПОЧЕТАК ЛЕКЦИЈЕ КВИЗ

Page 17: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

1 2 3

4 5 6КРАЈ

Page 18: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

1. Који процеси чине кружење воде у природи? Испаравање, кондензације, падавине, продирање.

Падање кише, снега, града.

Испаравање и падање кише.

Стварање облака.

ПОГРЕШАН ОДГОВОРПОКУШАЈ ПОНОВО

Page 19: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

2. Шта се дешава са водом на Земљи коју Сунце загрева?

Загрева се, испарава и диже у висине.

Постаје топла па можемо да се купамо.

Кондензује се.

Претвара се у кишу.ПОГРЕШАН ОДГОВОРПОКУШАЈ ПОНОВО

Page 20: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

3. Шта се дешава са воденом паром у висинама?

Водена пара испарава још више.

Водена пара се хлади, згушњава и претвара у капљице воде.

Не дешава се ништа.

Пада киша.

ПОГРЕШАН ОДГОВОРПОКУШАЈ ПОНОВО

Page 21: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

4. Како се назива тај процес?

Кондензација

Продирање

Испаравње

Пада киша.

ПОГРЕШАН ОДГОВОРПОКУШАЈ ПОНОВО

Page 22: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

5. Када почињу падавине?

Када један део воде испари.

Када постане јако хладно.

Када капљице постану довољно велике.

Када постане јако топло. ПОГРЕША

Н ОДГОВОРПОКУШАЈ ПОНОВО

Page 23: PRILOZI_0mti8aBJCmVO_KRUZENJE VODE U PRIRODI

6. Куда отиче вода из падавина?

Упије је земља.

Киша се претвори у баре, а снег и лед испаре.

Отиче у потоке, реке, језера и мора.

Један део одмах испари, један део отиче у потоке, реке, мора, а један део упије земља.

ПОГРЕШАН ОДГОВОРПОКУШАЈ ПОНОВО