18
Broj 7 - Strana 32 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 3. 2. 2017. 8:2003 materijala- Ispitivanje postupaka zavarivanja - Dio 8: Zavarivanje spojeva cijevi sa cijevnim zidom Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 8: Welding of tubes to tube- plate joints BAS EN ISO 15614- 11:2003 Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje postupaka zavarivanja- Dio 11: Zavarivanje elektronskim i laserskim snopom Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam welding (ISO 15614-11:2002) EN ISO 15614-11:2002 - BAS EN ISO 15620:2002 Zavarivanje – Zavarivanje trenjem metalnih materijala Welding - Friction welding of metallic materials EN ISO 15620:2000 - BAS EN 15776:2012 Posude pod pritiskom koje nisu direktno izložene dejstvu plamena - Zahtjevi za projektovanje i izgradnju posuda pod pritiskom i dijelova pod pritiskom izrađenih od livenog gvožđa sa izduženjem nakon loma jednakim ili manjim od 15% Unfired pressure vessels - Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from cast iron with an elongation after fracture equal or less than 15 % EN 15776:2011 - BAS EN ISO 16135:2008 Industrijski ventili – Kuglični ventili od termo-plasta Industrial valves - Ball valves of thermoplastics materials EN ISO 16135:2006 - BAS EN ISO 16136:2008 Industrijski ventili - Leptir ventili od termo-plasta Industrial valves - Butterfly valves of thermoplastics materials EN ISO 16136:2006 - BAS EN ISO 16137:2008 Industrijski ventili - Nepovratni ventili od termo-plasta Industrial valves - Check valves of thermoplastics materials EN ISO 16137:2006 - BAS EN ISO 16138:2008 Industrijski ventili - Membranski ventili od termo-plasta Industrial valves - Diaphragm valves of thermoplastics materials EN ISO 16138:2006 - BAS EN ISO 16139:2008 Industrijski ventili - Zasuni od termo-plasta Industrial valves - Gate valves of thermoplastics materials EN ISO 16139:2006 - BAS EN ISO 21787:2008 Industrijski ventili - Zaporni ventili od termo-plasta Industrial valves - Globe valves of thermoplastics materials EN ISO 21787:2006 - 1 Oznaka BAS standarda: Standardizovana referentna oznaka standarda sastoji se od oznake bosanskohercegovačkog standarda (BAS), slovne oznake izvornog dokumenta i identifikacionog broja izvornog dokumenta i godine 2 Naziv standarda na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i naziv standarda na engleskom jeziku. 3 Referentni dokument(i) je(su) dokument(i), koji je(su) bio(bili) podloga za BAS standard. 4 Oznaka zamijenjenog standarda je referentna oznaka standarda sa godinom izdanja. Napomena 2.1: Novi (ili nadogradeni) standard ima isti opseg kao i zamijenjeni standard. Na navedeni datum, zamjenski standard prestaje da daje pretpostavku uskladenosti sa suštinskim zahtjevima direktive. Napomena 3: U slučaju amandamana, standard na koji se upućuje je EN CCCC:YYYY, njegovi prethodni amandmani, ako ih ima, i novi, navedeni amandman. Zamijenjeni standard (kolona 4) se stoga sastoji od EN CCCC:YYYY i Ova ažurirana lista standarda se počinje primjenjivati danom objave u "Službenom glasniku BiH". Danom stupanja na snagu ove ažurirane liste standarda prestaje se primjenjivati lista standarda objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 89/13. Broj 06-2-43-2281-4/16 05. januara 2017. godine Sarajevo Ministar Mirko Šarović, s. r. 103 PRILOG AŽURIRANA LISTA STANDARDA ČIJIM KORIŠTENJEM SE STVARA PRETPOSTAVKA USKLAĐENOSTI PROIZVODA SA ZAHTJEVIMA NAREDBE O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI ("Službeni glasnik BiH", broj 75/10) Oznaka bosanskohercegovačkog standarda 1 Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/ Naziv standarda na engleskom jeziku 2 Referentni standard(i) 3 Oznaka zamijenjenog standarda 4 BAS EN 132:2006 Oprema za zaštitu organa za disanje - Definicije termina i piktogrami Respiratory protective devices - Definitions of terms and pictograms EN 132:1998 EN 132:1990 Napomena 2.1 BAS EN 133:2001 Oprema za zaštitu organa za disanje - Klasifikacija Respiratory protective devices - Classification EN 133:2001 EN 133:1990 Napomena 2.1 BAS EN 134:2002 Oprema za zaštitu organa za disanje - Nomenklatura komponenti Respiratory protective devices - Nomenclature of components EN 134:1998 EN 134:1990 Napomena 2.1 BAS EN 135:1998 Oprema za zaštitu organa za disanje - Lista ekvivalentnih termina Respiratory protective devices - List of equivalent terms EN 135:1998 EN 135:1990 Napomena 2.1 BAS EN 136:2002 Oprema za zaštitu organa za disanje - Pune maske- Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing, marking EN 136:1998 EN 136:1989 EN 136-10:1992 Napomena 2.1 BAS EN 136/Cor1:2009 Oprema za zaštitu organa za disanje - Pune maske - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje - Amandman AC Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, EN 136:1998/AC:2003

PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Broj 7 - Strana 32 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 3. 2. 2017.

8:2003 materijala- Ispitivanje postupaka zavarivanja - Dio 8: Zavarivanje spojeva cijevi sa cijevnim zidom Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 8: Welding of tubes to tube-plate joints

BAS EN ISO 15614-11:2003

Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje postupaka zavarivanja- Dio 11: Zavarivanje elektronskim i laserskim snopom Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam welding (ISO 15614-11:2002)

EN ISO 15614-11:2002 -

BAS EN ISO 15620:2002 Zavarivanje – Zavarivanje trenjem metalnih materijala Welding - Friction welding of metallic materials

EN ISO 15620:2000 -

BAS EN 15776:2012

Posude pod pritiskom koje nisu direktno izložene dejstvu plamena - Zahtjevi za projektovanje i izgradnju posuda pod pritiskom i dijelova pod pritiskom izrađenih od livenog gvožđa sa izduženjem nakon loma jednakim ili manjim od 15% Unfired pressure vessels - Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from cast iron with an elongation after fracture equal or less than 15 %

EN 15776:2011 -

BAS EN ISO 16135:2008 Industrijski ventili – Kuglični ventili od termo-plasta Industrial valves - Ball valves of thermoplastics materials

EN ISO 16135:2006 -

BAS EN ISO 16136:2008 Industrijski ventili - Leptir ventili od termo-plasta Industrial valves - Butterfly valves of thermoplastics materials

EN ISO 16136:2006 -

BAS EN ISO 16137:2008 Industrijski ventili - Nepovratni ventili od termo-plasta Industrial valves - Check valves of thermoplastics materials

EN ISO 16137:2006 -

BAS EN ISO 16138:2008 Industrijski ventili - Membranski ventili od termo-plasta Industrial valves - Diaphragm valves of thermoplastics materials

EN ISO 16138:2006 -

BAS EN ISO 16139:2008 Industrijski ventili - Zasuni od termo-plasta Industrial valves - Gate valves of thermoplastics materials

EN ISO 16139:2006 -

BAS EN ISO 21787:2008 Industrijski ventili - Zaporni ventili od termo-plasta Industrial valves - Globe valves of thermoplastics materials

EN ISO 21787:2006 -

1 Oznaka BAS standarda: Standardizovana referentna oznaka standarda sastoji se od oznake bosanskohercegovačkog standarda (BAS), slovne oznake izvornog

dokumenta i identifikacionog broja izvornog dokumenta i godine

2 Naziv standarda na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i naziv standarda na engleskom jeziku.

3 Referentni dokument(i) je(su) dokument(i), koji je(su) bio(bili) podloga za BAS standard.

4 Oznaka zamijenjenog standarda je referentna oznaka standarda sa godinom izdanja.

Napomena 2.1: Novi (ili nadogradeni) standard ima isti opseg kao i zamijenjeni standard. Na navedeni datum, zamjenski standard prestaje da daje pretpostavku uskladenosti sa suštinskim zahtjevima direktive.

Napomena 3: U slučaju amandamana, standard na koji se upućuje je EN CCCC:YYYY, njegovi prethodni amandmani, ako ih ima, i novi, navedeni amandman. Zamijenjeni standard (kolona 4) se stoga sastoji od EN CCCC:YYYY i

Ova ažurirana lista standarda se počinje primjenjivati danom objave u "Službenom glasniku BiH". Danom stupanja na snagu ove ažurirane liste standarda prestaje se primjenjivati lista standarda objavljena u "Službenom glasniku

BiH", broj 89/13. Broj 06-2-43-2281-4/16 05. januara 2017. godine

Sarajevo Ministar

Mirko Šarović, s. r.

103

PRILOG AŽURIRANA LISTA STANDARDA ČIJIM KORIŠTENJEM SE STVARA PRETPOSTAVKA USKLAĐENOSTI

PROIZVODA SA ZAHTJEVIMA NAREDBE O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI ("Službeni glasnik BiH", broj 75/10)

Oznaka bosanskohercegovačkog

standarda1

Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/ Naziv standarda na engleskom jeziku2

Referentni standard(i)3 Oznaka zamijenjenog

standarda4

BAS EN 132:2006 Oprema za zaštitu organa za disanje - Definicije termina i piktogrami Respiratory protective devices - Definitions of terms and pictograms

EN 132:1998 EN 132:1990 Napomena 2.1

BAS EN 133:2001 Oprema za zaštitu organa za disanje - Klasifikacija Respiratory protective devices - Classification

EN 133:2001 EN 133:1990 Napomena 2.1

BAS EN 134:2002 Oprema za zaštitu organa za disanje - Nomenklatura komponenti Respiratory protective devices - Nomenclature of components

EN 134:1998 EN 134:1990 Napomena 2.1

BAS EN 135:1998 Oprema za zaštitu organa za disanje - Lista ekvivalentnih termina Respiratory protective devices - List of equivalent terms

EN 135:1998 EN 135:1990 Napomena 2.1

BAS EN 136:2002

Oprema za zaštitu organa za disanje - Pune maske- Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing, marking

EN 136:1998 EN 136:1989 EN 136-10:1992 Napomena 2.1

BAS EN 136/Cor1:2009 Oprema za zaštitu organa za disanje - Pune maske - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje - Amandman AC Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements,

EN 136:1998/AC:2003

Page 2: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Petak, 3. 2. 2017. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 7 - Strana 33

testing, marking; Amendment AC

BAS EN 137:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati otvorenog toka sa sopstvenim izvorom komprimiranog zraka sa maskom za cijelo lice - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask - Requirements, testing, marking

EN 137:2006 EN 137:1993 Napomena 2.1

BAS EN 138:2002

Oprema za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati sa crijevom za svježi zrak za upotrebu sa punom maskom, polumaskom ili sklopom usnika - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Fresh air hose breathing apparatus for use with full face mask, half mask or mouthpiece assembly - Requirements, testing, marking

EN 138:1994

BAS EN 140:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje - Polumaske i četvrtmaske - Zahtjevi, ispitivanje i označavanje Respiratory protective devices - Half masks and quarter masks - Requirements, testing, marking

EN 140:1998 EN 140:1989 Napomena 2.1

BAS EN 140/Cor1:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje - Polumaske i četvrtmaske - Zahtjevi, ispitivanje i označavanje - Amandman AC Respiratory protective devices - Half masks and quarter masks - Requirements, testing, marking/ Corrigendum

EN 140:1998/AC:1999

BAS EN 142:2003

Oprema za zaštitu organa za disanje - Sklop usnika - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Mouthpiece assemblies - Requirements, testing, marking

EN 142:2002 EN 142:1989 Napomena 2.1

BAS EN 143:2002

Oprema za zaštitu organa za disanje - Filteri za čestice - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking

EN 143:2000 EN 143:1990 Napomena 2.1

BAS EN 143/A1:2007

Oprema za zaštitu organa za disanje - Filteri za čestice - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking/ Amendment A1

EN 143:2000/A1:2006 Napomena 3

BAS EN 143/Cor1:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje - Filteri za čestice- Zahtjevi, ispitivanje i označavanje Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking

EN 143:2000/AC:2005

BAS EN 144-1:2002

Oprema za zaštitu organa za disanje - Ventili za gasni cilinder - Dio 1: Veza sa navojem za stavljanje priključka Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Thread connections for insert connector

EN 144-1:2000 EN 144-1:1991 Napomena 2.1

BAS EN 144-1/A1:2007

Oprema za zaštitu organa za disanje - Ventili za gasni cilindar - Dio 1: Veza sa navojem za stavljanje priključka Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Thread connections for insert connector; Amendment A1

EN 144-1:2000/A1:2003 Napomena 3

BAS EN 144-1/A2:2007

Oprema za zaštitu organa za disanje - Ventili za gasni cilindar - Dio 1: Veza sa navojem za stavljanje priključka Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Thread connections for insert connector / Amendment A2

EN 144-1:2000/A2:2005 Napomena 3

BAS EN 144-2:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje - Ventili za gasni cilinder - Dio 2: Izlazni priključci Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet connections

EN 144-2:1998

BAS EN 144-3:2004

Oprema za zaštitu organa za disanje - Ventili za gasne cilindre - Dio 3: Priključni otvori za ronilačke gasove Nitrox i oksigen Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 3: Outlet connections for diving gases Nitrox and oxygen

EN 144-3:2003

BAS EN 144-3/Cor1:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje - Ventili za gasne cilindre - Dio 3: Priključni otvori za ronilačke gasove nitrogen i oksigen - Amandman AC Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 3: Outlet connections for diving gases Nitrox and oxygen - Amendment AC

EN 144-3:2003/AC:2003

BAS EN 145:2002

Oprema za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati sa sopstvenim izvorom - Tip sa komprimiranim oksigenom ili tip sa komprimiranim oksigen - nitrogenom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus compressed oxygen or compressed oxygen-nitrogen type - Requirements, testing, marking

EN 145:1997 EN 145:1988 EN 145-2:1992 Napomena 2.1

BAS EN 145/A1:2002

Oprema za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati sa sopstvenim izvorom - Tip sa komprimiranim oksigenom ili tip sa komprimiranim oksigen - nitrogenom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje - Amandman A1 Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus compressed oxygen or compressed oxygen-nitrogen type - Requirements, testing, marking - Amendment A1

EN 145:1997/A1:2000 Napomena 3

BAS EN 148-1:2008 Oprema za zaštitu organa za disanje- Navojnice za prednje dijelove- Dio 1: Standardni navojni priključak Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 1:

EN 148-1:1999 EN 148-1:1987 Napomena 2.1

Page 3: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Broj 7 - Strana 34 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 3. 2. 2017.

Standard thread connection

BAS EN 148-2:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje- Navojnice za prednje dijelove- Dio 2: Središnji navojni priključak Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 2: Centre thread connection

EN 148-2:1999 EN 148-2:1987 Napomena 2.1

BAS EN 148-3:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje- Navojnice za prednje dijelove- Dio 3: Navojni priključak M45 x 3 Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 3: Tread connection M 45 x 3

EN 148-3:1999 EN 148-3:1992 Napomena 2.1

BAS EN 149+A1:2010

Oprema za zaštitu organa za disanje - Filtracione polumaske za zaštitu od čestica - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking

EN 149:2001+A1:2009 EN 149:2001 Napomena 2.1

BAS EN 166:2003 Lična zaštitna sredstva za oči - Specifikacije* Personal eye-protection - Specifications

EN 166:2001 EN 166:1995 Napomena 2.1

BAS EN 167:2006 Lična zaštitna sredstva za oči - Optičke metode ispitivanja Personal eye-protection - Optical test methods

EN 167:2001 EN 167:1995 Napomena 2.1

BAS EN 168:2006 Lična zaštitna sredstva za oči - Neoptičke metode ispitivanja/ Personal eye-protection - Non-optical test methods

EN 168:2001 EN 168:1995 Napomena 2.1

BAS EN 169:2007

Lična zaštitna sredstva za oči - Filteri za zavarivanje i srodne tehnike - Zahtjevi za propustljivost i preporuke za upotrebu* Personal eye-protection- filters for welding and related techniques- transmittance requirements and recommended utilisation

EN 169:2002 EN 169:1992 Napomena 2.1

BAS EN 170:2004

Lična zaštitna sredstva za oči - Filteri za ultravioletno zračenje - Zahtjevi za propustljivost i preporuke za upotrebu Personal eye-protection - Ultraviolet filters - Transmittance requirements and recommended use

EN 170:2002 EN 170:1992 Napomena 2.1

BAS EN 171:2002

Lična zaštitna sredstva za oči - Filteri za infracrveno područje - Zahtjevi za propustljivost i preporuke za upotrebu Personal eye-protection - Infrared filters - Transmittance requirements and recommended use

EN 171:2002 EN 171:1992 Napomena 2.1

BAS EN 172:2008 Lična zaštitna sredstva za oči - Sunčani filteri za industrijsku upotrebu Personal eye protection - Sunglare filters for industrial use

EN 172:1994

BAS EN 172/A1:2008

Lična zaštitna sredstva za oči - Sunčani filteri za industrijsku upotrebu - Amandman A1 Personal eye protection - Sunglare filters for industrial use; Amendment A1

EN 172:1994/A1:2000 Napomena 3

BAS EN 172/A2:2008

Lična zaštitna sredstva za oči - Sunčani filteri za industrijsku upotrebu - Amandman A2 Personal eye protection - Sunglare filters for industrial use; Amendment A2

EN 172:1994/A2:2001 Napomena 3

BAS EN 174:2003 Lična zaštitna sredstva za oči - Naočale za skijaše Personal eye-protection - Ski goggles for downhill skiing

EN 174:2001 EN 174:1996 Napomena 2.1

BAS EN 175:2001

Lična zaštita - Oprema za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i srodnim postupcima* Personal protection - Equipment for eye and face protection during welding and allied processes

EN 175:1997

BAS EN 207:2011

Lična zaštitna sredstva za oči - Filteri i štitnici za oči za zaštitu od laserske radijacije (štitnici za oči od laserske radijacije) Personal eye-protection - Filters and eye-protectors against laser radiation (laser eye-protectors)

EN 207:2009 EN 207:1998 Napomena 2.1

BAS EN 207/Cor1:2012

Lična zaštitna sredstva za oči - Filteri i štitnici za oči za zaštitu od laserske radijacije (štitnici za oči od laserske radijacije) Personal eye-protection - Filters and eye-protectors against laser radiation (laser eye-protectors)

EN 207:2009/AC:2011

BAS EN 208:2011

Lična zaštitna sredstva za oči - Štitnici za oči za poslove podešavanja lasera i laserskih sistema (štitnici za oči za podešavanje lasera) Personal eye-protection - Eye-protectors for adjustment work on lasers and laser systems (laser adjustment eye-protectors)

EN 208:2009 EN 208:1998 Napomena 2.1

BAS EN 250:2015

Oprema za zaštitu organa za disanje - Aparati za ronjenje otvorenog kružnog toka sa sopstvenim izvorom komprimiranog zraka - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory equipment - Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus - Requirements, testing, marking

EN 250:2014 EN 250:2000 Napomena 2.1

BAS EN 269:2002

Oprema za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati sa crijevom za dovod svježeg zraka sa motorom, spojeni sa kapuljačom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood - Requirements, testing, marking

EN 269:1994

BAS EN 342:2005 Zaštitna odjeća - Kompleti i odjeća za zaštitu od hladnoće Protective clothing - Ensembles and garments for protection against cold

EN 342:2004

BAS EN 342/Cor1:2009 Zaštitna odjeća - Kompleti i odjeća za zaštitu od hladnoće Protective clothing - Ensembles and garments for protection against cold

EN 342:2004/AC:2008

BAS EN 343+A1:2009 Zaštitna odjeća - Zaštita od kiše Protective clothing - Protection against rain

EN 343:2003+A1:2007 EN 343:2003 Napomena 2.1

Page 4: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Petak, 3. 2. 2017. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 7 - Strana 35

BAS EN 343+A1/Cor1:2011

Zaštitna odjeća - Zaštita od kiše Protective clothing - Protection against rain

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

BAS EN 348:2002

Zaštitna odjeća - Određivanje ponašanja materijala na uticaj manjih prskanja čestica rastopljenog metala Protective clothing - Test method: Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal

EN 348:1992

BAS EN 348/Cor1:2008

Zaštitna odjeća - Metode ispitivanja -Određivanje ponašanja materijala na udar malih kapljica rastopljenog metala Protective clothing - Test method: Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal/ Corrigendum

EN 348:1992/AC:1993

BAS EN 352-1:2003 Štitnici za uši - Opći zahtjevi - Dio 1: Antifoni Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-Muffs

EN 352-1:2002 EN 352-1:1993 Napomena 2.1

BAS EN 352-2:2003 Štitnici za uši - Opći zahtjevi - Dio 2: Čepovi za uši Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs

EN 352-2:2002 EN 352-2:1993 Napomena 2.1

BAS EN 352-3:2004

Štitnici za uši - Opći zahtjevi - Dio 3: Antifoni prčvršćeni na industrijski zaštitni šljem Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to an industrial safety helmet

EN 352-3:2002 EN 352-3:1996 Napomena 2.1

BAS EN 352-4:2003

Štitnici za uši - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje - Dio 4: Zavisni nivo antifona Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-dependent ear- muffs

EN 352-4:2001

BAS EN 352-4/A1:2007

Štitnici za uši - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje - Dio 4: Zavisni nivo antifona Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-dependent ear-muffs

EN 352-4:2001/A1:2005 Napomena 3

BAS EN 352-5:2004

Štitnici za uši - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje - Dio 5: Antifoni za redukciju aktivne buke Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-dependent ear-muffs

EN 352-5:2002

BAS EN 352-5/A1:2007

Štitnici za uši - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje - Dio 5: Antifoni za redukciju aktivne buke Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 5: Active noise reduction ear-muffs

EN 352-5:2002/A1:2005 Napomena 3

BAS EN 352-6:2004

Štitnici za uši - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje - Dio 6: Antifoni sa električnim slušnim ulazom Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 6: Ear-muffs with electrical audio input

EN 352-6:2002

BAS EN 352-7:2004

Štitnici za uši - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje - Dio 7: Uslovljeni nivo čepova za uši Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 7: Level-dependent ear- plugs

EN 352-7:2002

BAS EN 352-8:2009

Štitnici za uši - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje - Dio 8: Audio antifoni za zabavu Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 8: Entertainment audio ear-muffs

EN 352-8:2008

BAS EN 353-1:2016

Lična zaštitna oprema protiv pada sa visine - Zaustavljači pada sa vođicom i sidrištem - Dio 1: Vrste zaustavljača pada sa vođicom uključujući kruta sidrišta Personal fall protection equipment - Guided type fall arresters including an anchor line - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line

EN 353-1:2014

BAS EN 353-2:2005

Lična zaštitna oprema protiv pada sa visine - Dio 2: Vodeći tip zaustavljača pada uključujući fleksibilnu ankernu vođicu Personal protective equipment against falls from a height - Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line

EN 353-2:2002 EN 353-2:1992 Napomena 2.1

BAS EN 354:2011 Lična zaštitna oprema protiv pada sa visine - Vezice Personal protective equipment against falls from a height - Lanyards

EN 354:2010 EN 354:2002 Napomena 2.1

BAS EN 355:2005 Lična zaštitna oprema protiv pada sa visine - Apsorberi energije Personal protective equipment against falls from a height - Energy absorbers

EN 355:2002 EN 355:1992 Napomena 2.1

BAS EN 358:2002

Lična zaštitna oprema za rad na visini i zaštitu od pada sa visine - Pojasevi za pozicioniranje i zadržavanje i pozicioniranje konopa Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards

EN 358:1999 EN 358:1992 Napomena 2.1

BAS EN 360:2004

Lična zaštitna oprema protiv pada sa visine - Tip zaustavljača pada na povlačenje Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters

EN 360:2002 EN 360:1992 Napomena 2.1

BAS EN 361:2004 Lična zaštitna oprema protiv pada sa visine - Pojasevi za cijelo tijelo Personal protective equipment against falls from a height - Full body harnesses

EN 361:2002 EN 361:1992 Napomena 2.1

BAS EN 362:2006 Lična zaštitna oprema protiv pada sa visine - Priključci Personal protective equipment against falls from a height - Connectors

EN 362:2004 EN 362:1992 Napomena 2.1

BAS EN 363:2009 Lična zaštitna oprema protiv pada - Sistemi za ličnu zaštitu protiv pada Personal fall protection equipment - Personal fall protection systems

EN 363:2008 EN 363:2002 Napomena 2.1

BAS EN 364:2003 Lična zaštitna oprema protiv pada sa visine - Metode ispitivanja EN 364:1992

Page 5: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Broj 7 - Strana 36 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 3. 2. 2017.

Personal protective equipment against falls from a height - Test methods

BAS EN 364/Cor1:2008

Lična zaštitna oprema protiv pada sa visine - Metode ispitivanja - Korekcija Personal protective equipment against falls from a height; test methods - Corrigendum

EN 364:1992/AC:1993

BAS EN 365:2006

Personal protective equipment against falls from a height - General requirements for instructions for use, maintenance, periodical examination, repair, marking and packaging Personal protective equipment against falls from a height - General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging

EN 365:2004 EN 365:1992 Napomena 2.1

BAS EN 365/Cor1:2008

Lična zaštitna oprema protiv pada sa visine - Opći zahtjevi za uputstva za upotrebu, održavanje, periodično ispitivanje, popravke, označavanje i pakovanje Personal protective equipment against falls from a height - General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging

EN 365:2004/AC:2006

BAS EN 367:2002

Zaštitna odjeća - Zaštita od toplote i vatre - Metoda određivanja prenosa toplote pri izlaganju plamenu Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of determining heat transmission on exposure to flame

EN 367:1992

BAS EN 367/Cor1:2008

Zaštitna odjeća - Zaštita od toplote i vatre - Metoda određivanja prenosa toplote pri izlaganju plamenu Protection against heat and fire - Method of determining heat transmission on exposure to flame

EN 367:1992/AC:1992

BAS EN 374-1:2008

Zaštitne rukavice za hemikalije i mikroorganizme - Dio 1: Terminologija i zahtjevi izvedbe Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements

EN 374-1:2003 EN 374-1:1994 Napomena 2.1

BAS EN 374-2:2005

Zaštitne rukavice za hemikalije i mikroorganizme - Dio 2: Određivanje otpornosti na probijanje Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration

EN 374-2:2003 EN 374-2:1994 Napomena 2.1

BAS EN 374-3:2005

Zaštitne rukavice za hemikalije i mikroorganizme - Dio 3: Određivanje otpornosti na propusnost za hemikalije Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals

EN 374-3:2003 EN 374-3:1994 Napomena 2.1

BAS EN 374-3/Cor1:2007

Zaštitne rukavice za hemikalije i mikroorganizme - Dio 3: Određivanje otpornosti na propusnost za hemikalije Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals

EN 374-3:2003/AC:2006

BAS EN 374-4:2015

Zaštitne rukavice za zaštitu od hemikalija i mikroorganizama - Dio 4: Određivanje otpornosti na raspadanje pod uticajem hemikalija Protective gloves against chemicals and microorganisms - Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals

EN 374-4:2013

BAS EN 379+A1:2010 Lična zaštitna sredstva za oči - Automatski zavarivački filteri Personal eye-protection - Automatic welding filters

EN 379:2003+A1:2009 EN 379:2003 Napomena 2.1

BAS EN 381-1:2002

Zaštitna odjeća za korisnike ručne lančane pile - Dio 1: Uređaj za ispitivanje otpornosti pri rezanju lančanom pilom Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 1: Test rig for testing resistance to cutting by a chainsaw

EN 381-1:1993

BAS EN 381-2:2002

Zaštitna odjeća za korisnike ručne lančane pile - Dio 2: Ispitne metode za štitnike nogu Protective clothing for users of hand-held chain saws - Part 2: Test methods for leg protectors

EN 381-2:1995

BAS EN 381-3:2003

Zaštitna odjeća za korisnike ručne lančane pile - Dio 3: Ispitne metode za obuću Protective clothing for users of hand-held chain-saws - Part 3: Test methods for footwear

EN 381-3:1996

BAS EN 381-4:2008

Zaštitna odjeća za korisnike ručne lančane pile - Dio 4: Ispitne metode za zaštitne rukavice Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 4: Test methods for chainsaw protective gloves

EN 381-4:1999

BAS EN 381-5:2002

Zaštitna odjeća za korisnike ručne lančane pile - Dio 5: Zahtjevi za štitnike nogu Protective clothing for users of hand-held chain saws - Part 5: Requirements for leg protectors

EN 381-5:1995

BAS EN 381-7:2008

Zaštitna odjeća za korisnike ručne lančane pile - Dio 7: Zahtjevi za zaštitne rukavice Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 7: Requirements for chainsaw protective gloves

EN 381-7:1999

BAS EN 381-8:2003

Zaštitna odjeća za korisnike ručne lančane pile - Dio 8: Metode ispitivanja za zaštitne potkoljenice Protective clothing for users of hand-held chain saws - Part 8: Test methods for chain saw protective gaiters

EN 381-8:1997

BAS EN 381-9:2003 Zaštitna odjeća za korisnike ručne lančane pile - Dio 9: Zahtjevi za EN 381-9:1997

Page 6: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Petak, 3. 2. 2017. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 7 - Strana 37

zaštitne potkoljenice Protective clothing for users of hand-held chain saws - Part 9: Requirements for chain saw protective gaiters

BAS EN 381-10:2008

Zaštitna odjeća za korisnike ručnih lančanih pila - Dio 10: Metoda ispitivanja za štitnike gornjeg dijela tijela Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 10: Test method for upper body protectors

EN 381-10:2002

BAS EN 381-11:2008

Zaštitna odjeća za korisnike ručnih lančanih pila - Dio 11: Zahtjevi za štitnike gornjeg dijela tijela Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 11: Requirements for upper body protectors

EN 381-11:2002

BAS EN 388:2005 Zaštitne rukavice za mehaničke rizike Protective gloves against mechanical risks

EN 388:2003 EN 388:1994 Napomena 2.1

BAS EN 397+A1:2013 Industrijski sigurnosni šljemovi Industrial safety helmets

EN 397:2012+A1:2012 EN 397:2012 Napomena 2.1

BAS EN 402:2005

Uređaji za zaštitu organa za disanje - Plućni automat izolacionih aparata otvorenog kružnog toka za evakuaciju sa sopstvenim izvorom komprimiranog zraka sa punom maskom ili sklopom usnika - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Lung governed demand self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape - Requirements, testing, marking

EN 402:2003 EN 402:1993 Napomena 2.1

BAS EN 403:2005

Uređaji za zaštitu organa za disanje za samospašavanje - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices for self-rescue - Filtering devices with hood for escape from fire - Requirements, testing, marking

EN 403:2004 EN 403:1993 Napomena 2.1

BAS EN 404:2006

Oprema za zaštitu organa za disanje za samospašavanje - Samospasilac sa filterom za samospašavanje od karbonmonoksida sa sklopom usnika Respiratory protective devices for self-rescue - Filter self-rescuer from carbon monoxide with mouthpiece assembly

EN 404:2005 EN 404:1993 Napomena 2.1

BAS EN 405+A1:2010

Oprema za zaštitu organa za disanje - Filtraciona polumaska sa ventilom za zaštitu od gasova ili gasova i čestica - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking

EN 405:2001+A1:2009 EN 405:2001 Napomena 2.1

BAS EN 407:2006 Zaštitne rukavice protiv termalnih rizika (toplote i/ili vatre) Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)

EN 407:2004 EN 407:1994 Napomena 2.1

BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne rukavice - Opći zahtjevi i metode ispitivanja Protective gloves - General requirements and test methods

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003 Napomena 2.1

BAS EN 421:2011

Zaštitne rukavice za zaštitu od jonizirajućeg zračenja i radioaktivne kontaminacije Protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination

EN 421:2010 EN 421:1994 Napomena 2.1

BAS EN 443:2009 Šljemovi za vatrogasce u zgradama i drugim građevinama Helmets for fire fighting in buildings and other structures

EN 443:2008 EN 443:1997 Napomena 2.1

BAS EN 458:2006

Štitnici za uši - Preporuke za izbor, upotrebu, brigu i održavanje - Uputstvo Hearing protectors - Recommendations for selection, use, care and maintenance - Guidance document

EN 458:2004 EN 458:1993 Napomena 2.1

BAS EN 464:2002

Zaštitna odjeća za upotrebu protiv tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući aerosole i čvrste čestice - Ispitna metoda: Određivanje propustljivosti na tečnost odijela koja su nepropustljiva na gas (ispitivanje unutrašnjim pritiskom) Protective clothing - Protection against liquid and gaseous chemicals, including aerosols and solid particles - Test method: Determination of leak-tightness of gas-tight suits (Internal pressure test)

EN 464:1994

BAS EN 469:2007

Zaštitna odjeća za vatrogasce - Zahtjevi za performanse zaštitne odjeće za vatrogasce Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting

EN 469:2005 EN 469:1995 Napomena 2.1

BAS EN 469/A1:2008

Zaštitna odjeća za vatrogasce - Zahtjevi za performanse zaštitne odjeće za vatrogasce - Amandman A1 Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting - Amendment A1

EN 469:2005/A1:2006 Napomena 3

BAS EN 469/Cor1:2008

Zaštitna odjeća za vatrogasce - Zahtjevi za performanse zaštitne odjeće za vatrogasce - Amandman AC Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting

EN 469:2005/AC:2006

BAS EN 510:2002

Specifikacije za zaštitnu odjeću za upotrebu pri postojanju opasnosti od pokretnh dijelova Specification for protective clothing for use where there is a risk of entanglement with moving parts

EN 510:1993

BAS EN 511:2007 Zaštitne rukavice za hladnoću Protective gloves against cold

EN 511:2006 EN 511:1994 Napomena 2.1

BAS EN 530:2011 Otpornost na abraziju materijala za zaštitnu odjeću - Ispitne metode Abrasion resistance of protective clothing material - Test methods

EN 530:2010 EN 530:1994 Napomena 2.1

BAS EN 564:2016 Planinarska oprema - Pomoćno uže - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

EN 564:2014 EN 564:2006 Napomena 2.1

Page 7: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Broj 7 - Strana 38 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 3. 2. 2017.

Mountaineering equipment - Accessory cord - Safety requirements and test methods

BAS EN 565:2009

Planinarska oprema - Trakasti materijal - Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode Mountaineering equipment - Tape - Safety requirements and test methods

EN 565:2006 EN 565:1997 Napomena 2.1

BAS EN 566:2009

Planinarska oprema - Produžne petlje - Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode Mountaineering equipment - Ice anchors - Safety requirements and test methods

EN 566:2006 EN 566:1997 Napomena 2.1

BAS EN 567:2014

Planinarska oprema - Sigurnosne spone za užad - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja Mountaineering equipment - Rope clamps - Safety requirements and test methods

EN 567:2013 EN 567:1997 Napomena 2.1

BAS EN 569:2009

Planinarska oprema - Metalni klinovi - Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode Mountaineering equipment - Pitons - Safety requirements and test methods

EN 569:2007 EN 569:1997 Napomena 2.1

BAS EN 659+A1:2009 Zaštitne rukavice za vatrogasce Protective gloves for firefighters

EN 659:2003+A1:2008 EN 659:2003 Napomena 2.1

BAS EN 659+A1/Cor1:2011

Zaštitne rukavice za vatrogasce Protective gloves for firefighters

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

BAS EN 795:2014 Lična zaštitna oprema protiv pada sa visine - Uređaji za ankerisanje Personal fall protection equipment - Anchor devices

EN 795:2012 EN 795:1996 Napomena 2.1

BAS EN 812:2013 Industrijske kape za zaštitu od udara Industrial bump caps

EN 812:2012 EN 812:1997 Napomena 2.1

BAS EN 813:2010

Lična zaštitna oprema za prevenciju pada sa visine - Sistem traka za sjedenje Personal protective equipment for prevention of falls from a height - Sit harnesses

EN 813:2008 EN 813:1997 Napomena 2.1

BAS EN 863:2002

Zaštitna odjeća - Mehaničke osobine - Ispitna metoda: otpornost na probijanje Protective clothing - Mechanical properties - Test method: puncture resistance

EN 863:1995

BAS EN 892:2013

Planinarska oprema - Dinamička planinarska užad - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja Mountaineering equipment - Dynamic mountaineering ropes - Safety requirements and test methods

EN 892:2012 EN 892:2004 Napomena 2.1

BAS EN 893:2012 Planinarska oprema - Kramponi - Sugornosni zahtjevi i ispitne metode Mountaineering equipment - Crampons - Safety requirements and test methods

EN 893:2010 EN 893:1999 Napomena 2.1

BAS EN 943-1:2016

Zaštitna odjeća od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole - Dio 1: Zahtjevi izvedbe za odijela Tipa 1 (gasno-nepropusna) za zaštitu od hemikalija Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles - Part 1: Performance requirements for ventilated and non- ventilated "gas-tight" (Type 1) and "non-gas-tight" (Type 2) chemical protective suits

EN 943-1:2015 EN 943-1:2002 Napomena 2.1

BAS EN 943-2:2003

Zaštitna odjeća za tekućine i gasove hemikalija, uključujući tečne aerosole i čvrste čestice - Dio 2: Zahtjevi za performanse za zaštitna odijela nepropusna za gasove (Tip 1) za timove hitne pomoći (ET) Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles - Part 2: Performance requirements for "gas-tight" (Type 1) chemical protective suits for emergency teams (ET)

EN 943-2:2002

BAS EN 958+A1:2012

Planinarska oprema - Sistemi za apsorpciju energije za korištenje pri penjanju (via ferrata) - Sugurnosni zahtjevi i ispitne metode Mountaineering equipment - Energy absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata) climbing - Safety requirements and test methods

EN 958:2006+A1:2010 EN 958:2006 Napomena 2.1

BAS EN 960:2008 Modeli glave koji se koriste za ispitivanje zaštitnih šljemova Headforms for use in the testing of protective helmets

EN 960:2006 EN 960:1994 Napomena 2.1

BAS EN 966+A1:2013 Šljemovi za sportove u zraku Helmets for airborne sports

EN 966:2012+A1:2012 EN 966:2012 Napomena 2.1

BAS EN 1073-1:2008

Zaštitna odjeća protiv radioaktivne kontaminacije - Dio 1: Zahtjevi i metode ispitivanja za ventiliranu zaštitnu odjeću protiv kontaminacije radioaktivnim česticama Protective clothing against radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination

EN 1073-1:1998

BAS EN 1073-2:2008

Zaštitna odjeća protiv radioaktivne kontaminacije- Dio 2: Zahtjevi i metode ispitivanja za neventiliranu zaštitnu odjeću protiv kontaminacije radioaktivnim česticama Protective clothing against radioactive contamination - Part 2: Requirements and test methods for non-ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination

EN 1073-2:2002

BAS EN 1077:2009 Šljemovi za alpske skijaše i snoubordere Helmets for alpine skiers and snowboarders

EN 1077:2007 EN 1077:1996 Napomena 2.1

Page 8: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Petak, 3. 2. 2017. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 7 - Strana 39

BAS EN 1078+A1:2013 Šljemovi za bicikliste i za korisnike skejtborda i koturaljki Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates

EN 1078:2012+A1:2012 EN 1078:2012 Napomena 2.1

BAS EN 1080:2014 Šljemovi za zaštitu od udara za malu djecu Impact protection helmets for young children

EN 1080:2013 EN 1080:1997 Napomena 2.1

BAS EN 1082-1:2003

Zaštitna odjeća - Rukavice i štitnici za ruke koji zaštićuju od zasijecanja i uboda ručnim nožem - Dio 1: Pancirne rukavice i štitnici za ruke Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 1: Chain mail gloves and arm guards

EN 1082-1:1996

BAS EN 1082-2:2002

Zaštitna odjeća - Rukavice i štitnici za ruke za zaštitu od rezanja i uboda ručnim nožem - Dio 2: Rukavice i štitnici za ruke napravljeni od materijala drugačijih od pancirnih Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 2: Gloves and arm guards made of material other than chain mail

EN 1082-2:2000

BAS EN 1082-3:2002

Zaštitna odjeća - Rukavice i štitnici za ruke za zaštitu od rezanja i uboda ručnim nožem - Dio 3: Ispitivanje na udarno rezanje za tkaninu, kožu i druge materijale Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 3: Impact cut test for fabric, leather and other materials

EN 1082-3:2000

BAS EN 1146:2007

Oprema za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati otvorenog kružnog toka za evakuaciju sa sopstvenim izvorom komprimiranog zraka spojeni sa kapuljačom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood for escape - Requirements, testing, marking

EN 1146:2005 EN 1146:1997 Napomena 2.1

BAS EN 1149-1:2008

Zaštitna odjeća - Elektrostatičke osobine - Dio 1: Ispitna metoda za mjerenje površinske otpornosti Protective clothing - Electrostatic properties - Part 1: Test method for measurement of surface resistivity

EN 1149-1:2006 EN 1149-1:1995 Napomena 2.1

BAS EN 1149-2:2002

Zaštitna odjeća - Električne osobine - Dio 2: Ispitna metoda za mjerenje električne otpornosti kroz materijal (vertikalna otpornost) Protective clothing - Electrostatic properties - Part 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance)

EN 1149-2:1997

BAS EN 1149-3:2005

Zaštitna odjeća - Elektrostatičke osobine - Dio 3: Metode ispitivanja za mjerenje slabljenja napona Protective clothing - Electrostatic properties - Part 3: Test methods for measurement of charge decay

EN 1149-3:2004

BAS EN 1149-5:2009

Zaštitna odjeća - Elektrostatičke osobine - Dio 5: Performanse materijala i zahtjevi dizajna Protective clothing - Electrostatic properties - Part 5: Material performance and design requirements

EN 1149-5:2008

BAS EN 1150:2008

Zaštitna odjeća - Uočljiva odjeća za neprofesionalnu upotrebu - Metode ispitivanja i zahtjevi Protective clothing - Visibility clothing for non-professional use - Test methods and requirements

EN 1150:1999

BAS EN 1385:2013 Šljemovi za vozače kanua i sportove na vodi Helmets for canoeing and white water sports

EN 1385:2012 EN 1385:1997 Napomena 2.1

BAS EN 1486:2009

Zaštitna odjeća za vatrogasce – Ispitne metode i zahtjevi za reflektujuću odjeću za specijalno gašenje požara Protective clothing for firefighters - Test methods and requirements for reflective clothing for specialized fire fighting

EN 1486:2007 EN 1486:1996 Napomena 2.1

BAS EN 1497:2009 Lična zaštitna oprema protiv pada - Sistem traka za spašavanje Personal fall protection equipment - Rescue harnesses

EN 1497:2007

BAS EN 1621-1:2013

Zaštitna odjeća za motocikliste od mehaničkih udara - Dio 1: Štitnici zglobova od udara za motocikliste - Zahtjevi i metode ispitivanja Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 1: Motorcyclists' limb joint impact protectors - Requirements and test methods

EN 1621-1:2012 EN 1621-1:1997 Napomena 2.1

BAS EN 1621-2:2015

Zaštitna odjeća za motocikliste protiv mehaničkih udara - Dio 2: Motociklistički štitnici leđa - Zahtjevi i metode ispitivanja Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 2: Motorcyclists' back protectors - Requirements and test methods

EN 1621-2:2014 EN 1621-2:2003 Napomena 2.1

BAS EN 1731:2008 Lična zaštitna sredstva za oči - Mrežni štitnici za oči i lice Personal eye protection - Mesh eye and face protectors

EN 1731:2006 EN 1731:1997 Napomena 2.1

BAS EN 1827+A1:2011

Oprema za zaštitu organa za disanje - Polumaske bez ventila za udah s odvojivim filterima za zaštitu od gasova, gasova i čestica ili samo čestica - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Half masks without inhalation valves and with separable filters to protect against gases or gases and particles or particles only - Requirements, testing, marking

EN 1827:1999+A1:2009 EN 1827:1999 Napomena 2.1

BAS EN 1868:2008

Lična zaštitna oprema protiv pada sa visine - Lista ekvivalentnih termina* Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms

EN 1868:1997

BAS EN 1891:1998 Lična zaštitna oprema protiv pada sa visine - Slabo rastezljiva užad sa obloženom jezgrom

EN 1891:1998

Page 9: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Broj 7 - Strana 40 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 3. 2. 2017.

Personal protective equipment for the prevention of falls from a height - Low stretch kernmantel ropes

BAS EN 1938:2011 Lična zaštitna sredstva za oči - Naočale za korisnike motocikla i mopeda Personal eye protection - Goggles for motorcycle and moped users

EN 1938:2010 EN 1938:1998 Napomena 2.1

BAS EN ISO 4869-2:2003

Akustika - Štitnici za uši - Dio 2: Procjena efektivnog A-opterećenja nivoa zvučnog pritiska pri nošenju štitnika za uši Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn

EN ISO 4869-2:1995

BAS EN ISO 4869-2/Cor1:2009

Akustika - Štitnici za uši - Dio 2: Procjena efektivnog A-nivoa opterećenja zvučnog pritiska pri nošenju štitnika za uši Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

BAS EN ISO 4869-3:2009

Akustika - Štitnici za uši - Dio 3: Mjerenje prigušenja zvuka slušnih štitnika vrste ušne školjke upotrebom akustičkoga ispitnog držača Acoustics - Hearing protectors - Part 3: Measurement of insertion loss of ear-muff type protectors using an acoustic test fixture

EN ISO 4869-3:2007 EN 24869-3:1993 Napomena 2.1

BAS EN ISO 6529:2003

Zaštitna odjeća - Zaštita od hemikalija - Određivanje otpornosti na propusnost za tekućine i gasove Protective clothing - Protection against chemicals - Determination of resistance of protective clothing materials to permeation by liquids and gases

EN ISO 6529:2001 EN 369:1993 Napomena 2.1

BAS EN ISO 6530:2006

Zaštitna odjeća - Zaštita protiv tečnih hemikalija - Metoda ispitivanja za otpornost materijala na prodiranje tekućina Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method for resistance of materials to penetration by liquids

EN ISO 6530:2005 EN 368:1992 Napomena 2.1

BAS EN ISO 6942:2004

Zaštitna odjeća - Zaštita od toplote i vatre - Metoda ispitivanja: Vrednovanje materijala i kombinacija materijala pri izlaganju izvoru toplotnog zračenja Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat

EN ISO 6942:2002 EN 366:1993 Napomena 2.1

BAS EN ISO 9185:2009

Zaštitna odjeća - Ocjenjivanje otpornosti materijala na prskanje taline metala Protective clothing - Assessment of resistance of materials to molten metal splash

EN ISO 9185:2007 EN 373:1993 Napomena 2.1

BAS EN ISO 10256:2005 Zaštita glave i lica za upotrebu u hokeju na ledu Head and face protection for use in ice hockey

EN ISO 10256:2003 EN 967:1996 Napomena 2.1

BAS EN ISO 10819:2014

Mehaničke vibracije i udari - Vibracije ruke – Mjerenje i procjena vibracija koje rukavice prenose na dlan ruke Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for the measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand

EN ISO 10819:2013 EN ISO 10819:1996 Napomena 2.1

BAS EN ISO 10862:2011 Mala plovila - Sistem brzog otpuštanja za trapezne pojaseve Small craft - Quick release system for trapeze harness

EN ISO 10862:2009

BAS EN ISO 11611:2016 Zaštitna odjeća za upotrebu pri zavarivanju i srodnim postupcima Protective clothing for use in welding and allied processes

EN ISO 11611:2015 EN ISO 11611:2007 Napomena 2.1

BAS EN ISO 11612:2016

Zaštitna odjeća - Odjeća za zaštitu od toplote i plamena - Minimalni zahtjevi izvedbe Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame - Minimum performance requirements

EN ISO 11612:2015 EN ISO 11612:2008 Napomena 2.1

BAS EN 12021:2015 Oprema za zaštitu organa za disanje - Komprimirani gasovi za aparate za disanje Respiratory equipment - Compressed gases for breathing apparatus

EN 12021:2014

BAS EN 12083:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje - Filteri s crijevom za disanje (filteri neugrađeni na maske) - Filteri za čestice, filteri za gasove i kombinovani filteri - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Filters with breathing hoses, (Non-mask mounted filters) - Particle filters, gas filters, and combined filters - Requirements, testing, marking

EN 12083:1998

BAS EN 12083/Cor1:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje - Filteri s crijevom za disanje (filteri neugrađeni na maske) - Filteri za čestice, filteri za gasove i kombinovani filteri - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje - Amandman AC Respiratory protective devices - Filters with breathing hoses (Non-mask mounted filters) - Particle filters, gas filters, and combined filters - Requirements, testing, marking - Amendment AC

EN 12083:1998/AC:2000

BAS EN ISO 12127-2:2009

Odjeća za zaštitu od toplote i plamena - Određivanje prenosa kontaktne toplote kroz zaštitnu odjeću ili materijale od kojih je odjeća napravljena - Dio 2: Ispitna metoda koja koristi kontaktnu toplotu proizvedenu ispuštanjem malih cilindara Clothing for protection against heat and flame - Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials - Part 2: Test method using contact heat produced by dropping small cylinders

EN ISO 12127-2:2007

BAS EN 12270:2014 Planinarska oprema - Zaglavci - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja Mountaineering equipment - Chocks - Safety requirements and test

EN 12270:2013 EN 12270:1998 Napomena 2.1

Page 10: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Petak, 3. 2. 2017. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 7 - Strana 41

methods

BAS EN 12275:2014

Planinarska oprema – Spojnice (karabineri) - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja Mountaineering equipment - Connectors - Safety requirements and test methods

EN 12275:2013 EN 12275:1998 Napomena 2.1

BAS EN 12276:2014

Planinarska oprema - Frikcioni ankeri - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja Mountaineering equipment - Frictional anchors - Safety requirements and test methods

EN 12276:2013 EN 12276:1998 Napomena 2.1

BAS EN 12277:2009 Planinarska oprema - Pojasevi - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test methods

EN 12277:2007 EN 12277:1998 Napomena 2.1

BAS EN 12278:2009

Planinarska oprema - Koloture - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja Mountaineering equipment - Pulleys - Safety requirements and test methods

EN 12278:2007 EN 12278:1998 Napomena 2.1

BAS EN ISO 12311:2014

Lična zaštitna oprema - Metode ispitivanja za sunčane naočale i slične proizvode Personal protective equipment - Test methods for sunglasses and related eyewear

EN ISO 12311:2013

BAS EN ISO 12312-1:2014

Zaštita očiju i lica - Sunčane naočale i slični proizvodi - Dio 1: Sunčane naočale za opću upotrebu Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear - Part 1: Sunglasses for general use

EN ISO 12312-1:2013 EN 1836:2005+A1:2007 Napomena 2.3

BAS EN ISO 12312-2:2016

Zaštita očiju i lica - Sunčane naočale i slični proizvodi - Dio 2: Filteri za direktno posmatranje sunca Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear - Part 2: Filters for direct observation of the sun

EN ISO 12312-2:2015

BAS EN ISO 12401:2011

Mala plovila – Palubni sigurnosni pojas i sigurnosni konopci – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja Small craft - Deck safety harness and safety line - Safety requirements and test methods

EN ISO 12401:2009 EN 1095:1998 Napomena 2.1

BAS EN ISO 12402-2:2008

Lična plutajuća sredstva - Dio 2: Prsluci za spašavanje, nivo izvedbe 275 - Sigurnosni zahtjevi Personal flotation devices - Part 2: Lifejackets, performance level 275 - Safety requirements

EN ISO 12402-2:2006 EN 399:1993 Napomena 2.1

BAS EN ISO 12402-2/A1:2011

Lična plutajuća sredstva - Dio 2: Prsluci za spašavanje, nivo izvedbe 275 - Sigurnosni zahtjevi - Amandman 1 Personal flotation devices - Part 2: Lifejackets, performance level 275 - Safety requirements - Amendment 1

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010 Napomena 3

BAS EN ISO 12402-3:2008

Lična plutajuća sredstva - Dio 3: Prsluci za spašavanje, nivo izvedbe 150- Sigurnosni zahtjevi Personal flotation devices - Part 3: Lifejackets, performance level 150 - Safety requirements

EN ISO 12402-3:2006 EN 396:1993 Napomena 2.1

BAS EN ISO 12402-3/A1:2011

Lična plutajuća sredstva - Dio 3: Prsluci za spašavanje, nivo izvedbe 150- Sigurnosni zahtjevi – Amandman 1 Personal flotation devices - Part 3: Lifejackets, performance level 150 - Safety requirements - Amendment 1

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010 Napomena 3

BAS EN ISO 12402-4:2008

Lična plutajuća sredstva - Dio 3: Prsluci za spašavanje, nivo izvedbe 100 - Sigurnosni zahtjevi Personal flotation devices - Part 4: Lifejackets, performance level 100 - Safety requirements

EN ISO 12402-4:2006 EN 395:1993 Napomena 2.1

BAS EN ISO 12402-4/A1:2011

Lična plutajuća sredstva - Dio 3: Prsluci za spašavanje, nivo izvedbe 100 - Sigurnosni zahtjevi - Amandman 1 Personal flotation devices - Part 4: Lifejackets, performance level 100 - Safety requirements - Amendment 1

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010 Napomena 3

BAS EN ISO 12402-5:2008

Lična plutajuća sredstva - Dio 5: Pomoćna sredstva za uzgon (nivo 50) - Sigurnosni zahtjevi Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety requirements

EN ISO 12402-5:2006 EN 393:1993 Napomena 2.1

BAS EN ISO 12402-5/Cor1:2008

Lična plutajuća sredstva - Dio 5: Pomoćna sredstva za uzgon (nivo 50) - Sigurnosni zahtjevi Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety requirements

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

BAS EN ISO 12402-5/A1:2011

Lična plutajuća sredstva - Dio 5: Pomoćna sredstva za uzgon (nivo 50) - Sigurnosni zahtjevi - Amandman 1 Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety requirements- Amendment 1

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010 Napomena 3

BAS EN ISO 12402-6:2008

Lična plutajuća sredstva - Dio 6: Prsluci za spašavanje za posebne namjene i pomoćna sredstva za uzgon - Sigurnosni zahtjevi i dodatne ispitne metode Personal flotation devices - Part 6: Special purpose lifejackets and buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods

EN ISO 12402-6:2006

BAS EN ISO 12402-6/A1:2011

Lična plutajuća sredstva - Dio 6: Prsluci za spašavanje za posebne namjene i pomoćna sredstva za uzgon - Sigurnosni zahtjevi i dodatne ispitne metode - Amandman 1 Personal flotation devices - Part 6: Special purpose lifejackets and buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods -

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010 Napomena 3

Page 11: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Broj 7 - Strana 42 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 3. 2. 2017.

Amendment 1

BAS EN ISO 12402-8:2008

Lična plutajuća sredstva - Dio 8: Dodatni pribor - Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode Personal flotation devices - Part 8: Accessories - Safety requirements and test methods

EN ISO 12402-8:2006 EN 394:1993 Napomena 2.1

BAS EN ISO 12402-8/A1:2012

Lična plutajuća sredstva - Dio 8: Dodatni pribor - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja – Amandman 1 Personal flotation devices - Part 8: Accessories - Safety requirements and test methods - Amendment 1

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011 Napomena 3

BAS EN ISO 12402-9:2008

Lična plutajuća sredstva - Dio 9: Ispitne metode Personal flotation devices - Part 9: Test methods

EN ISO 12402-9:2006

BAS EN ISO 12402-9/A1:2012

Lična plutajuća sredstva - Dio 9: Metode ispitivanja – Amandman 1 Personal flotation devices - Part 9: Test methods - Amendment 1

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011 Napomena 3

BAS EN ISO 12402-10:2008

Lična plutajuća sredstva - Dio 10: Izbor i primjena uređaja za plutanje i drugih odgovarajućih uređaja Personal flotation devices - Part 10: Selection and application of personal flotation devices and other relevant devices

EN ISO 12402-10:2006

BAS EN 12477:2005 Zaštitne rukavice za zavarivače Protective gloves for welders

EN 12477:2001

BAS EN 12477/A1:2005 Zaštitne rukavice za zavarivače Protective gloves for welders - Amendment A1

EN 12477:2001/A1:2005 Napomena 3

BAS EN 12492:2013

Oprema za planinarenje - Šljemovi za planinare - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja Mountaineering equipment - Helmets for mountaineers - Safety requirements and test methods

EN 12492:2012 EN 12492:2000 Napomena 2.1

BAS EN 12628:2008

Oprema za ronjenje - Kombinovani uređaji za plutanje i spašavanje - Funkcionalni i sigurnosni zahtjevi, ispitne metode Diving accessories - Combined buoyancy and rescue devices - Functional and safety requirements, test methods

EN 12628:1999

BAS EN 12628/Cor1:2008

Oprema za ronjenje - Kombinovani uređaji za plutanje i spašavanje - Funkcionalni i sigurnosni zahtjevi, ispitne metode - Amandman AC Diving accessories - Combined buoyancy and rescue devices - Functional and safety requirements, test methods; Amendment AC

EN 12628:1999/AC:2000

BAS EN 12841:2008

Oprema za spašavanje - Sistemi pristupa pomoću užeta - Uređaji za podešavanje užeta Personal fall protection equipment - Rope access systems - Rope adjustment devices

EN 12841:2006

BAS EN 12941:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje - Filterski uređaji s upuhivanjem s šljemom ili kapuljačom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking

EN 12941:1998 EN 146:1991 Napomena 2.1

BAS EN 12941/A1:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje - Filterski uređaji s upuhivanjem s šljemom ili kapuljačom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje - Amandman A1 Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking - Amendment A1

EN 12941:1998/A1:2003 Napomena 3

BAS EN 12941/A2:2010

Oprema za zaštitu organa za disanje - Filterski uređaji s upuhivanjem s šljemom ili kapuljačom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje - Amandman A2 Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking - Amendment A2

EN 12941:1998/A2:2008 Napomena 3

BAS EN 12942:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje - Filterski uređaji s upuhivanjem s maskom za cijelo lice, polumaskom ili četvrtmaskom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking

EN 12942:1998 EN 147:1991 Napomena 2.1

BAS EN 12942/A1:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje - Filterski uređaji s upuhivanjem s maskom za cijelo lice, polumaskom ili četvrtmaskom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje - Amandman A1 Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking - Amendment A1

EN 12942:1998/A1:2002 Napomena 3

BAS EN 12942/A2:2010

Oprema za zaštitu organa za disanje - Filterski uređaji s upuhivanjem s maskom za cijelo lice, polumaskom ili četvrtmaskom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje -Amandman A2 Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking - Amendment A2

EN 12942:1998/A2:2008 Napomena 3

BAS EN 13034+A1:2010

Zaštitna odjeća protiv tečnih hemikalija - Zahtjevi za performanse zaštitne odjeće za hemikalije sa limitiranim zaštitnim performansama protiv tečnih hemikalija (Oprema tipa 6 i Tipa PB [6]) Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment)

EN 13034:2005+A1:2009 EN 13034:2005 Napomena 2.1

BAS EN 13061:2011 Zaštitna odjeća - Štitnici za cjevanice za igrače fudbala (kostobrani) - Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 13061:2009 EN 13061:2001 Napomena 2.1

Page 12: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Petak, 3. 2. 2017. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 7 - Strana 43

Protective clothing - Shin guards for association football players - Requirements and test methods

BAS EN 13087-1:2002 Zaštitni šljemovi - Ispitne metode - Dio 1: Uvjeti i kondicioniranje Protective helmets - Test methods - Part 1: Conditions and conditioning

EN 13087-1:2000

BAS EN 13087-1/A1:2003

Zaštitni šljemovi - Ispitne metode - Dio 1: Uvjeti i kondicioniranje; Amandman A1 Protective helmets - Test methods - Part 1: Conditions and conditioning; Amendment A1

EN 13087-1:2000/A1:2001 Napomena 3

BAS EN 13087-2:2013 Zaštitni šljemovi - Metode ispitivanja - Dio 2: Apsorpcija udara Protective helmets - Test methods - Part 2: Shock absorption

EN 13087-2:2012 EN 13087-2:2000 Napomena 2.1

BAS EN 13087-3:2002 Zaštitni šljemovi - Ispitne metode - Dio 3: Otpornost na probijanje Protective helmets - Test methods - Part 3: Resistance to penetration

EN 13087-3:2000

BAS EN 13087-3/A1:2003

Zaštitni šljemovi - Ispitne metode - Dio 3: Otpornost na probijanje; Amandman A1 Protective helmets - Test methods - Part 3: Resistance to penetration; Amendment A1

EN 13087-3:2000/A1:2001 Napomena 3

BAS EN 13087-4:2013

Zaštitni šljemovi - Metode ispitivanja - Dio 4: Efikasnost sistema za pridržavanje Protective helmets - Test methods - Part 4: Retention system effectiveness

EN 13087-4:2012 EN 13087-4:2000 Napomena 2.1

BAS EN 13087-5:2013 Zaštitni šljemovi - Metode ispitivanja - Dio 5: Jačina sistema za pridržavanje Protective helmets - Test methods - Part 5: Retention system strength

EN 13087-5:2012 EN 13087-5:2000 Napomena 2.1

BAS EN 13087-6:2013 Zaštitni šljemovi – Metode ispitivanja - Dio 6: Vidno polje Protective helmets - Test methods - Part 6: Field of vision

EN 13087-6:2012 EN 13087-6:2000 Napomena 2.1

BAS EN 13087-7:2002 Zaštitni šljemovi - Ispitne metode - Dio 7: Otpornost prema plamenu Protective helmets - Test methods - Part 7: Flame resistance

EN 13087-7:2000

BAS EN 13087-7/A1:2003

Zaštitni šljemovi - Ispitne metode - Dio 7: Otpornost prema plamenu; Amandman A1 Protective helmets - Test methods - Part 7: Flame resistance; Amendment A1

EN 13087-7:2000/A1:2001 Napomena 3

BAS EN 13087-8:2002 Zaštitni šljemovi - Ispitne metode - Dio 8: Električne osobine Protective helmets - Test methods - Part 8: Electrical properties

EN 13087-8:2000

BAS EN 13087-8:/A1:2007

Zaštitni šljemovi - Ispitne metode - Dio 8: Električne osobine; Amandman A1 Protective helmets - Test methods - Part 8: Electrical properties; Amendment A1

EN 13087-8:2000/A1:2005 Napomena 3

BAS EN 13087-10:2013 Zaštitni šljemovi - Metode ispitivanja - Dio 10: Otpornost na toplotno zračenje Protective helmets - Test methods - Part 10: Resistance to radiant heat

EN 13087-10:2012 EN 13087-10:2000 Napomena 2.1

BAS EN 13089:2011

Planinarska oprema – Alatke za led – Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode Mountaineering equipment - Ice-tools - Safety requirements and test methods

EN 13089:2011

BAS EN 13138-1:2010

Plutajuća pomagala za učenje plivanja - Dio 1: Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode za plutajuća pomagala koja su nošena Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn

EN 13138-1:2008 EN 13138-1:2003 Napomena 2.1

BAS EN 13158:2010

Zaštitna odjeća - Zaštitne jakne, štitnici tijela i ramena za jahače konja - Zahtjevi i metode ispitivanja Protective clothing - Protective jackets, body and shoulder protectors for horse riders - Requirements and test methods

EN 13158:2009 EN 13158:2000 Napomena 2.1

BAS EN 13178:2002 Lična zaštitna sredstva za oči - Štitnici za oči za korisnike vozila po snijegu Personal eye-protection - Eye protectors for snowmobile users

EN 13178:2000

BAS EN 13274-1:2002

Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Dio 1: Određivanje propusnosti prema unutra i ukupne propusnosti prema unutra Respiratory protective devices - Methods of test - Part 1: Determination of inward leckage and total inward leckage

EN 13274-1:2001

BAS EN 13274-2:2002

Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Dio 2: Praktično ispitivanje performansi Respiratory protective devices - Methods of test - Part 2: Practical performance tests

EN 13274-2:2001

BAS EN 13274-3:2003

Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Dio 3: Određivanje otpora disanju Respiratory protective devices - Methods of test - Part 3: Determination of breathing resistance

EN 13274-3:2001

BAS EN 13274-4:2003 Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Dio 4: Ispitivanje zapaljivosti Respiratory protective devices - Methods of test - Part 4: Flame tests

EN 13274-4:2001

BAS EN 13274-5:2002

Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Dio 5: Klimatski uvjeti Respiratory protective devices - Methods of test - Part 5: Climatic conditions

EN 13274-5:2001

BAS EN 13274-6:2003 Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Dio 6: Određivanje sadržaja ugljendioksida u zraku za udisanje

EN 13274-6:2001

Page 13: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Broj 7 - Strana 44 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 3. 2. 2017.

Respiratory protective devices - Methods of test - Part 6: Determination of carbon dioxide content of the inhalation air

BAS EN 13274-7:2009

Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Dio 7: Određivanje propusnosti filtera za čestice Respiratory protective devices - Methods of test - Part 7: Determination of particle filter penetration

EN 13274-7:2008 EN 13274-7:2002 Napomena 2.1

BAS EN 13274-8:2004

Oprema za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Dio 8: Određivanje začepljavanja dolomitnom prašinom Respiratory protective devices - Methods of test - Part 8: Determination of dolomite dust clogging

EN 13274-8:2002

BAS EN 13277-1:2002

Zaštitna oprema za borilačke vještine - Dio 1: Opći zahtjevi i metode ispitivanja Protective equipment for martial arts - Part 1: General requirements and test methods

EN 13277-1:2000

BAS EN 13277-2:2002

Zaštitna oprema za borilačke vještine - Dio 2: Dodatni zahtjevi i metode ispitivanja za štitnike gornjeg dijela stopala, potkoljenice i podlaktice Protective equipment for martial arts - Part 2: Additional requirements and test methods for instep protectors, shin protectors and forearm protectors

EN 13277-2:2000

BAS EN 13277-3:2015

Zaštitna oprema za borilačke vještine - Dio 3: Dodatni zahtjevi i metode ispitivanja za štitnike trupa Protective equipment for martial arts - Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors

EN 13277-3:2013 EN 13277-3:2000 Napomena 2.1

BAS EN 13277-4:2003

Zaštitna oprema za borilačke vještine - Dio 4: Dodatni zahtjevi i metode ispitivanja za štitnike glave Protective equipment for martial arts - Part 4: Additional requirements and test methods for head protectors

EN 13277-4:2001

BAS EN 13277-4/A1:2009

Zaštitna oprema za borilačke vještine - Dio 4: Dodatni zahtjevi i metode ispitivanja za štitnike glave Protective equipment for martial arts - Part 4: Additional requirements and test methods for head protectors

EN 13277-4:2001/A1:2007 Napomena 3

BAS EN 13277-5:2003

Zaštitna oprema za borilačke vještine - Dio 5: Dodatni zahtjevi i metode ispitivanja za zaštitu genitalija i abdomena Protective equipment for martial arts - Part 5: Additional requirements and test methods for genital protectors and abdominal protectors

EN 13277-5:2002

BAS EN 13277-6:2005

Zaštitna oprema za borilačke vještine - Dio 6: Dodatni zahtjevi i metode ispitivanja za štitnike za prsa kod žena Protective equipment for martial arts - Part 6: Additional requirements and test methods for breast protectors for females

EN 13277-6:2003

BAS EN 13277-7:2010

Zaštitna oprema za borilačke vještine – Dio 7: Dodatni zahtjevi i metode ispitivanja za štitnike ruku i stopala Protective equipment for martial arts - Part 7: Additional requirements and test methods for hand and foot protectors

EN 13277-7:2009

BAS EN ISO 13287:2013

Lična zaštitna oprema - Obuća - Metoda ispitivanja otpornosti na klizanje Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip resistance

EN ISO 13287:2012 EN 13287:2007 Napomena 2.1

BAS EN 13356:2003

Uočljivi reflektujući pribor za neprofesionalnu upotrebu - Metode ispitivanja i zahtjevi Visibility accessories for non-professional use - Test methods and requirements

EN 13356:2001

BAS EN 13484:2013 Šljemovi za korisnike saonica Helmets for users of luges

EN 13484:2012 EN 13484:2001 Napomena 2.1

BAS EN 13546+A1:2009

Zaštitna odjeća - Štitnici za šake, ruke, prsa, abdomen, noge, stopala i genitalije za golmane u hokeju i štitnici za cjevanice za igrače na igralištu - Zahtjevi i metode ispitivanja Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen, leg, foot and genital protectors for field hockey goal keepers, and shin protectors for field players - Requirements and test methods

EN 13546:2002+A1:2007 EN 13546:2002 Napomena 2.1

BAS EN 13567+A1:2009

Zaštitna odjeća - Štitnici za šake, ruke, prsa, abdomen, noge, genitalije i lice za mačevaoce - Zahtjevi i metode ispitivanja Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen, leg, genital and face protectors for fencers - Requirements and test methods

EN 13567:2002+A1:2007 EN 13567:2002 Napomena 2.1

BAS EN 13594:2016 Zaštitne rukavice za vozače motocikla - Zahtjevi i metode ispitivanja Protective gloves for motorcycle riders - Requirements and test methods

EN 13594:2015 EN 13594:2002 Napomena 2.1

BAS EN 13595-1:2004

Zaštitna odjeća za profesionalne vozače motocikla - Jakne, pantalone i jednodjelna ili dvodjelna odijela - Dio 1: Opći zahtjevi Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one piece or divided suits - Part 1: General requirements

EN 13595-1:2002

BAS EN 13595-2:2004

Zaštitna odjeća za profesionalne vozače motocikla - Jakne, pantalone i jednodjelna ili dvodjelna odijela - Dio 2: Metode ispitivanja za određivanje otpornosti na uticaj abrazije Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one- piece or divided suits - Part 2: Test method for determination of impact abrasion resistance

EN 13595-2:2002

BAS EN 13595-3:2004 Zaštitna odjeća za profesionalne vozače motocikla - Jakne, pantalone i EN 13595-3:2002

Page 14: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Petak, 3. 2. 2017. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 7 - Strana 45

jednodjelna ili dvodjelna odijela - Dio 3: Metode ispitivanja za određivanje otpornosti na pucanje Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one- piece or divided suits - Part 3: Test method for determination of burst strength

BAS EN 13595-4:2004

Zaštitna odjeća za profesionalne vozače motocikla - Jakne, pantalone i jednodjelna ili dvodjelna odijela - Dio 4: Metode ispitivanja za određivanje otpornosti na zasijecanje Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one- piece or divided suits - Part 4: Test method for determination of impact cut resistance

EN 13595-4:2002

BAS EN 13634:2012 Protective footwear for motocycle riders - Requirements and test methods

EN 13634:2010 EN 13634:2002 Napomena 2.1

BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi Protective clothing - General requirements

EN ISO 13688:2013 EN 340:2003 Napomena 2.1

BAS EN 13781:2013 Zaštitni šljemovi za vozače i putnike vozila za snijeg i boba Protective helmets for drivers and passengers of snowmobiles and bobsleighs

EN 13781:2012 EN 13781:2001 Napomena 2.1

BAS EN 13794:2004

Oprema za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati zatvorenog kružnog toka za evakuaciju sa sopstvenim izvorom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus for escape - Requirements, testing, marking

EN 13794:2002

EN 1061:1996 EN 400:1993 EN 401:1993 Napomena 2.1

BAS EN 13819-1:2004 Štitnici za uši - Ispitivanje - Dio 1: Metode fizikalnih ispitivanja Hearing protectors - Testing - Part 1: Physical test methods

EN 13819-1:2002

BAS EN 13819-2:2004 Štitnici za uši - Ispitivanje - Dio 2: Metode akustičnih ispitivanja Hearing protectors - Testing - Part 2: Acoustic test methods

EN 13819-2:2002

BAS EN 13832-1:2008 Zaštitna obuća za hemikalije - Dio 1: Terminologija i ispitne metode Footwear protecting against chemicals - Part 1: Terminology and test methods

EN 13832-1:2006

BAS EN 13832-2:2008

Zaštitna obuća za hemikalije - Dio 2: Zahtjevi za obuću otpornu na hemikalije u laboratorijskim uslovima Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for footwear resistant to chemicals under laboratory conditions

EN 13832-2:2006

BAS EN 13832-3:2008

Zaštitna obuća za hemikalije - Dio 3: Zahtjevi za obuću visoke otpornosti na hemikalije u laboratorijskim uslovima Footwear protecting against chemicals - Part 3: Requirements for footwear highly resistant to chemicals under laboratory conditions

EN 13832-3:2006

BAS EN 13911:2005

Zaštitna odjeća za vatrogasce - Zahtjevi i metode ispitivanja za kapuljače za vatrogasce Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters

EN 13911:2004

BAS EN 13921:2009 Lična zaštitna oprema - Ergonomski principi Personal protective equipment - Ergonomic principles

EN 13921:2007

BAS EN 13949:2004

Oprema za disanje - Izolacioni aparati za ronjenje otvorenog kružnog toka sa sopstvenim izvorom komprimiranog Nitroxa i oksigena - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory equipment - Open-circuit self-contained diving apparatus for use with compressed Nitrox and oxygen - Requirements, testing, marking

EN 13949:2003

BAS EN ISO 13982-1:2006

Zaštitna odjeća za upotrebu protiv čvrstih čestica hemikalija - Dio 1: Zahtjevi za performanse hemijski zaštitne odjeće koja obezbjeđuje zaštitu za cijelo tijelo od lebdećih čvrstih čestica hemikalija (tip 5 odjeće) Protective clothing for use against solid particulates - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing)

EN ISO 13982-1:2004

BAS EN ISO 13982-1/A1:2012

Zaštitna odjeća za upotrebu protiv čvrstih čestica - Dio 1: Zahtjevi za performanse zaštitne odjeće za cijelo tijelo koja štiti od hemikalija u obliku lebdećih čvrstih čestica (odjeća tipa 5) – Amandman 1 Protective clothing for use against solid particulates - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing) - Amendment 1

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 Napomena 3

BAS EN ISO 13982-2:2006

Zaštitna odjeća za upotrebu protiv čvrstih čestica - Dio 2: Metoda ispitivanja za određivanje propuštanja sitnih čestica aerosola u odijelo Protective clothing for use against solid particulates - Part 2: Test method of determination of inward leakage of aerosols of fine particles into suits

EN ISO 13982-2:2004

BAS EN ISO 13995:2002

Zaštitna odjeća - Mehaničke osobine - Ispitna metoda za određivanje otpornosti prema probijanju i dinamičko cijepanje materijala Protective clothing - Mechanical properties - Test method for the determination of the resistance to puncture and dynamic tearing of materials

EN ISO 13995:2000

BAS EN ISO 13997:2003 Zaštitna odjeća - Mehaničke osobine - Određivanje otpornosti na zasijecanje oštrim predmetima Protective clothing - Mechanical properties - Determination of

EN ISO 13997:1999

Page 15: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Broj 7 - Strana 46 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 3. 2. 2017.

resistance to cutting by sharp objects

BAS EN ISO 13997/Cor1:2008

Zaštitna odjeća - Mehaničke osobine - Određivanje otpornosti na rezanje oštrim predmetima - Amandman AC Protective clothing - Mechanical properties - Determination of resistance to cutting by sharp objects; Amendment AC

EN ISO 13997:1999/AC:2000

BAS EN ISO 13998:2004

Zaštitna odjeća - Kecelje, pantalone i prsluci za zaštitu od zasijecanja i uboda ručnim nožem Protective clothing - Aprons, trousers and vests protecting against cuts and stabs by hand knives

EN ISO 13998:2003 EN 412:1993 Napomena 2.1

BAS EN 14021:2005

Štitnici za zaštitu motociklista protiv udara kamenja i krhotina - Zahtjevi i metode ispitivanja Stone shields for off-road motorcycling suited to protect riders against stones and debris - Requirements and test methods

EN 14021:2003

BAS EN 14052+A1:2013 Industrijski šljemovi visokih performansi High performance industrial helmets

EN 14052:2012+A1:2012 EN 14052:2005 Napomena 2.1

BAS EN 14058:2005 Zaštitna odjeća - Odjeća za zaštitu od hladnoće Protective clothing - Garments for protection against cool environments

EN 14058:2004

BAS EN ISO 14116:2016

Zaštitna odjeća - Zaštita od plamena - Materijali, kombinacije materijala i odjeća kod ograničenog širenja plamena Protective clothing - Protection against flame - Limited flame spread materials, material assemblies and clothing

EN ISO 14116:2015 EN ISO 14116:2008 Napomena 2.1

BAS EN 14120+A1:2009

Zaštitna odjeća - Štitnici za ručne zglobove, dlanove, koljena i laktove za korisnike sportske opreme za koturanje – Zahtjevi i ispitne metode Protective clothing - Wrist, palm, knee and elbow protectors for users of roller sports equipment - Requirements and test methods

EN 14120:2003+A1:2007 EN 14120:2003 Napomena 2.1

BAS EN 14126:2005

Zaštitna odjeća - Zahtjevi za performanse i metode ispitivanja za zaštitnu odjeću od infektivnih agensa Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents

EN 14126:2003

BAS EN 14126/Cor1:2006

Zaštitna odjeća - Zahtjevi za performanse i metode ispitivanja za zaštitnu odjeću protiv infektivnih agenasa Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents

EN 14126:2003/AC:2004

BAS EN 14143:2014 Oprema za disanje - Samostalni ronilački uređaji s zatvorenim sistemom disanja Respiratory equipment - Self-contained re-breathing diving apparatus

EN 14143:2013 EN 14143:2003 Napoomena 2.1

BAS EN 14225-1:2008 Ronilačka odijela - Dio 1: Mokra odijela - Zahtjevi i ispitne metode Diving suits - Part 1: Wet suits - Requirements and test methods

EN 14225-1:2005

BAS EN 14225-2:2008 Ronilačka odijela - Dio 2: Suha odijela - Zahtjevi i ispitne metode Diving suits - Part 2: Dry suits - Requirements and test methods

EN 14225-2:2005

BAS EN 14225-3:2008

Ronilačka odijela - Dio 3: Aktivno grijana i hlađena odijela (sistemi) - Zahtjevi i ispitne metode Diving suits - Part 3: Actively heated or cooled suits (systems) - Requirements and test methods

EN 14225-3:2005

BAS EN 14225-4:2008

Ronilačka odijela - Dio 4: Atmosferska odijela (ADS) - Zahtjevi prema ljudskim potrebama i ispitne metode Diving suits - Part 4: One atmosphere suits (ADS) - Human factors requirements and test methods

EN 14225-4:2005

BAS EN 14325:2005

Zaštitna odjeća od hemikalija - Metode ispitivanja i klasifikacija performansi materijala, šavova, spojeva i kompleta zaštitne odjeće od hemikalija Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages

EN 14325:2004

BAS EN 14328:2006

Zaštitna odjeća - Rukavice i štitnici za ruke koji zaštićuju od zasijecanja električnim noževima - Zahtjevi i metode ispitivanja Protective clothing - Gloves and armguards protecting against cuts by powered knives - Requirements and test methods

EN 14328:2005

BAS EN 14360:2005

Zaštitna odjeća od kiše - Metode ispitivanja za konfekcijsku odjeću - Udar odozgo kapima visoke energije Protective clothing against rain - Test method for ready made garments - Impact from above with high energy droplets

EN 14360:2004

BAS EN 14387+A1:2009

Oprema za zaštitu organa za disanje - Filter(i) za gas i kombinovani filter(i) - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Gas filter(s) and combined filter(s) - Requirements, testing, marking

EN 14387:2004+A1:2008 EN 14387:2004 Napomena 2.1

BAS EN 14404+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Štitnici za koljena pri radu u klečećem položaju Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position

EN 14404:2004+A1:2010 EN 14404:2004 Napomena 2.1

BAS EN 14435:2005

Uređaji za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati otvorenog kružnog toka za evakuaciju sa sopstvenim izvorom komprimiranog zraka sa polumaskom dizajniran za upotrebu samo sa pozitivnim nadpritiskom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit

EN 14435:2004

Page 16: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Petak, 3. 2. 2017. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 7 - Strana 47

compressed air breathing apparatus with half mask designed to be used with positive pressure only - Requirements, testing, marking

BAS EN 14458:2006

Lična zaštitna oprema za oči - Štitnik za lice i vizir za upotrebu sa šljemovima za vatrogasce i industrijskim sigurnosnim šljemovima visokih performansi, koje koriste vatrogasci i službe hitne pomoći Personal eye-equipment - Faceshields and visors for use with firefighters and high performance industrial safety helmets used by firefighters, ambulance and emergency services

EN 14458:2004

BAS EN ISO 14460:2002

Zaštitna odjeća za vozače trkaćih automobila - Zaštita od toplote i plamena - Zahtjevi izvođenja i metode ispitivanja Protective clothing for automobile racing drivers - Protection against heat and flame - Performance requirements and test methods

EN ISO 14460:1999

BAS EN ISO 14460/Cor1:2002

Zaštitna odjeća za vozače trkačih automobila - Zaštita od toplote i plamena - Zahtjevi izvođenja i metode ispitivanja - Amandman AC Protective clothing for automobile drivers - Protection against heat and flame - Performance requirements and test methods - Amendment AC

EN ISO 14460:1999/AC:1999

BAS EN ISO 14460/A1:2004

Zaštitna odjeća za vozače trkaćih automobila - Zaštita od toplote i plamena - Zahtjevi izvođenja i metode ispitivanja; Amandman A1: Modifikacija ispitivanja na savijanje Protective clothing for automobile racing drivers - Protection against heat and flame - Performance requirements and test methods; Amendment A1: Modified flexion test

EN ISO 14460:1999/A1:2002 Napomena 3

BAS EN 14529:2007

Oprema za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati otvorenog kružnog toka sa sopstvenim izvorom komprimiranog zraka sa polumaskom dizajniran da uključi pozitivni nadpritisak plučnog automata samo za svrhe evakuacije Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with half mask designed to include a positive pressure lung governed demand valve for escape purposes only

EN 14529:2005

BAS EN 14593-1:2006

Oprema za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati sa dovodom za komprimirani zrak sa ventilom plućnog automata - Dio 1: Aparati sa punom maskom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Compressed air line breathing apparatus with demand valve - Part 1: Apparatus with a full face mask - Requirements, testing, marking

EN 14593-1:2005 EN 139:1994 Napomena 2.1

BAS EN 14593-2:2006

Oprema za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati sa dovodom za komprimirani zrak sa ventilom plućnog automata - Dio 2: Aparati sa polumaskom pri pozitivnom pritisku - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Compressed air line breathing apparatus with demand valve - Part 2: Apparatus with a half mask at positive pressure - Requirements, testing, marking

EN 14593-2:2005 EN 139:1994 Napomena 2.1

BAS EN 14593-2/Cor1:2007

Oprema za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati sa dovodom za komprimirani zrak sa ventilom plućnog automata - Dio 2: Aparati sa polumaskom pri pozitivnom nadpritisku - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Compressed air line breathing apparatus with demand valve - Part 2: Apparatus with a half mask at positive pressure - Requirements, testing, marking

EN 14593-2:2005/AC:2005

BAS EN 14594:2006

Oprema za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati sa dovodom za komprimirani zrak sa kontinuiranim protokom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing apparatus - Requirements, testing, marking

EN 14594:2005

EN 271:1995 EN 12419:1999 EN 139:1994 EN 1835:1999 EN 270:1994 Napomena 2.1

BAS EN 14594/Cor1:2007

Oprema za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati sa dovodom za komprimirani zrak sa kontinuiranim protokom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing apparatus - Requirements, testing, marking

EN 14594:2005/AC:2005

BAS EN 14605+A1:2010

Zaštitna odjeća protiv tečnih hemikalija - Zahtjevi za performanse za odjeću sa spojevima nepropusnim za tekućine ili prskanje tekućina, uključujući dijelove koji obezbjeđuju zaštitu za samo pojedine dijelove tijela (Tipovi PB [3] i PB [4]) Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])

EN 14605:2005+A1:2009 EN 14605:2005 Napomena 2.1

BAS EN 14786:2007

Zaštitna odjeća - Određivanje otpornosti na penetraciju raspršenih tečnih hemikalija, emulzija i disperzija - Ispitivanje špricanjem Protective clothing - Determination of resistance to penetration by sprayed liquid chemicals, emulsions and dispersions - Atomizer test

EN 14786:2006

BAS EN ISO 14877:2004 Zaštitna odjeća za upotrebu u postupcima sa mlazom zrnastog abraziva Protective clothing for abrasive blasting operations using granular abrasives

EN ISO 14877:2002

BAS EN ISO 15025:2003 Zaštitna odjeća - Zaštita od toplote i plamena - Metode ispitivanja za ograničeno širenje plamena Protective clothing - Protection against heat and flame - Method of test

EN ISO 15025:2002 EN 532:1994 Napomena 2.1

Page 17: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Broj 7 - Strana 48 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 3. 2. 2017.

for limited flame spread

BAS EN ISO 15027-1:2013

Odijela za zaštitu u vodi - Dio 1: Odijela koja se stalno nose, zahtjevi koji uključuju sigurnost Immersion suits - Part 1: Constant wear suits, requirements including safety

EN ISO 15027-1:2012 EN ISO 15027-1:2002 Napomena 2.1

BAS EN ISO 15027-2:2013

Odijela za zaštitu u vodi - Dio 2: Spasilačka odijela, zahtjevi koji uključuju sigurnost Immersion suits - Part 2: Abandonment suits, requirements including safety

EN ISO 15027-2:2012 EN ISO 15027-2:2002 Napomena 2.1

BAS EN ISO 15027-3:2013

Odijela za zaštitu u vodi - Dio 3: Metode ispitivanja Immersion suits - Part 3: Test methods

EN ISO 15027-3:2012 EN ISO 15027-3:2002 Napomena 2.1

BAS EN 15090:2013 Obuća za vatrogasce Footwear for firefighters

EN 15090:2012 EN 15090:2006

BAS EN 15151-1:2013

Planinarska oprema – Uređaji za kočenje - Dio 1: Uređaji za kočenje uz pomoć ručnog zaključavanja, sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja Mountaineering equipment - Braking devices - Part 1: Braking devices with manually assisted locking, safety requirements and test methods

EN 15151-1:2012

BAS EN 15333-1:2009

Respiratorna oprema – Aparat za ronjenje sa obezbjeđenim gasom pod pritiskom otvorenog kružnog toka – Dio 1: Potrebna aparatura Respiratory equipment - Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus - Part 1: Demand apparatus

EN 15333-1:2008

BAS EN 15333-1/Cor1:2011

Respiratorna oprema – Aparat za ronjenje sa obezbjeđenim gasom pod pritiskom otvorenog kružnog toka – Dio 1: Potrebna aparatura Respiratory equipment - Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus - Part 1: Demand apparatus

EN 15333-1:2008/AC:2009

BAS EN 15333-2:2010

Respiratorna oprema - Aparat za ronjenje sa obezbjeđenim gasom pod pritiskom otvorenog kružnog toka - Dio 2: Aparati sa slobodnim tokom Respiratory equipment - Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus - Part 2: Free flow apparatus

EN 15333-2:2009

BAS EN 15613:2010

Štitnici za koljena i laktove za sportove koji se odvijaju u zatvorenom prostoru – Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode Knee and elbow protectors for indoor sports - Safety requirements and test methods

EN 15613:2008

BAS EN 15614:2009

Zaštitna odjeća za vatrogasce - Laboratorijske ispitne metode i zahtjevi za odjeću koja se koristi u divljini Protective clothing for firefighters - Laboratory test methods and performance requirements for wildland clothing

EN 15614:2007

BAS EN ISO 15831:2008

Odjeća - Fiziološki efekti - Mjerenje toplotne izolacije pomoću toplotne lutke Clothing - Physiological effects - Measurement of thermal insulation by means of a thermal manikin

EN ISO 15831:2004

BAS EN 16027:2012 Zaštitna odjeća – Rukavice sa zaštitnim učinkom za fudbalske golmane Protective clothing - Gloves with protective effect for association football goal keepers

EN 16027:2011

BAS EN 16350:2015 Zaštitne rukavice - Elektrostatičke osobine Protective gloves - Electrostatic properties

EN 16350:2014

BAS EN 16473:2016 Vatrogasni šljemovi - Šljemovi za tehničko spašavanje Firefighters helmets - Helmets for technical rescue

EN 16473:2014

BAS EN ISO 17249:2014 Sigurnosna obuća otporna na zasijecanje lančanom pilom Safety footwear with resistance to chain saw cutting

EN ISO 17249:2013 EN ISO 17249:2004 Napomena 2.1

BAS EN ISO 17249:2013/Cor1:2015

Sigurnosna obuća otporna na zasijecanje lančanom pilom Safety footwear with resistance to chain saw cutting

EN ISO 17249:2013/AC:2014

BAS EN ISO 17491-3:2010

Zaštitna odjeća – Ispitne metode za odjeću koja obezbjeđuje zaštitu od hemikalija - Dio 3: Određivanje otpornosti na prodiranje tečnosti (ispitivanje mlazom) Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 3: Determination of resistance to penetration by a jet of liquid (jet test)

EN ISO 17491-3:2008 EN 463:1994 Napomena 2.1

BAS EN ISO 17491-4:2010

Zaštitna odjeća – Ispitne metode za odjeću koja obezbjeđuje zaštitu od hemikalija - Dio 4: Određivanje otpornosti na prodiranja prskajuće tečnosti (ispitivanje prskanjem) Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 4: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (spray test)

EN ISO 17491-4:2008 EN 468:1994 Napomena 2.1

BAS EN ISO 20344:2012 Lična zaštitna oprema - Metode ispitivanja za obuću Personal protective equipment - Test methods for footwear

EN ISO 20344:2011 EN ISO 20344:2004 Napomena 2.1

BAS EN ISO 20345:2012 Lična zaštitna oprema - Sigurnosna obuća Personal protective equipment - Safety footwear

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2004 Napomena 2.1

BAS EN ISO 20346:2015 Lična zaštitna oprema - Zaštitna obuća Personal protective equipment - Protective footwear

EN ISO 20346:2014 EN ISO 20346:2004 Napomena 2.1

BAS EN ISO 20347:2013 Lična zaštitna oprema – Radna obuća Personal protective equipment - Occupational footwear

EN ISO 20347:2012 EN ISO 20347:2004 Napomena 2.1

BAS EN ISO 20349:2012

Lična zaštitna oprema – Obuća koja štiti od toplotnih rizika i rastopljenih čestica metala kod livenja i zavarivanja – Zahtjevi i metoda ispitivanja Personal protective equipment - Footwear protecting against thermal risks and molten metal splashes as found in foundries and welding -

EN ISO 20349:2010

Page 18: PRILOG - annt.gov.baannt.gov.ba/Agencija/zakonodavstvo/Lista_BAS_standarda_Naredba_LZO... · Specifikacija i kvalifikacija za postupke zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje

Petak, 3. 2. 2017. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 7 - Strana 49

Requirements and test method

BAS EN ISO 20471:2014 Reflektujuća odjeća - Metode ispitivanja i zahtjevi High visibility clothing - Test methods and requirements

EN ISO 20471:2013 EN 471:2003+A1:2007 Napomena 2.1

BAS EN 24869-1:2008

Akustika - Štitnici sluha - Subjektivna metoda za mjerenje prigušenja zvuka Acoustics - Hearing protectors - Subjective method for the measurement of sound attenuation

EN 24869-1:1992

BAS EN 50286:2003 Izolirajuća zaštitna odjeća za instalacije niskog napona Electrical insulating protective clothing for low-voltage installations

EN 50286:1999

BAS EN 50321:2002 Elektroizolaciona obuća za rad na instalacijama niskog napona Electrically insulating footwear for working on low voltage installations

EN 50321:1999

BAS EN 50365:2007 Električni izolacioni šljemovi za upotrebi na instalacijama niskog napona Electrically insulating helmets for use on low voltage installations

EN 50365:2002

BAS EN 60743:2007 Rad pod naponom - Terminologija za alate, opremu i uređaje* Live working - Terminology for tools, equipment and devices

EN 60743:2001 EN 60743:1996 Napomena 2.1

BAS EN 60743:2001/A1:2010

Rad pod naponom - Terminologija za alate, opremu i uređaje - Amandman 1 Live working - Terminology for tools, equipment and devices - Amendment 1

EN 60743:2001/A1:2008 Napomena 3

BAS EN 60895:2005

Rad pod naponom - Provodna odjeća za upotrebu pri nominalnom naponu do 800 kV nizmjenične struje i ± 600 kV istosmjerne struje Live working - Conductive clothing for use at nominal voltage up to 800 kV a.c. and ± 600 kV d.c.

EN 60895:2003 EN 60895:1996 Napomena 2.1

BAS EN 60903:2005 Rad pod naponom - Rukavice od izolacionog materijala Live working - Gloves of insulating material

EN 60903:2003

EN 50237:1997+ EN 60903:1992+A11:1997 Napomena 2.1

BAS EN 60984:2008 Rukavi od izolacionog materijala za rad pod naponom Sleeves of insulating material for live working

EN 60984:1992

BAS EN 60984/A11:2008 Rukavi od izolacionog materijala za rad pod naponom - Amandman A11 Sleeves of insulating material for live working - Amendment A11

EN 60984:1992/A11:1997 Napomena 3

BAS EN 60984/A1:2008 Rukavi od izolacionog materijala za rad pod naponom - Amandman A1 Sleeves of insulating material for live working - Amendment A1

EN 60984:1992/A1:2002 Napomena 3

1 Oznaka BAS standarda: Standardizovana referentna oznaka standarda sastoji se od oznake bosanskohercegovačkog standarda (BAS), slovne oznake izvornog

dokumenta i identifikacionog broja izvornog dokumenta i godine izdanja bosanskohercegovačkog standarda.

2 Naziv standarda na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i naziv standarda na engleskom jeziku.

3 Referentni dokument(i) je(su) dokument(i), koji je(su) bio(bili) podloga za BAS standard.

4 Oznaka zamijenjenog standarda je referentna oznaka standarda sa godinom izdanja.

Napomena 2.1: Novi (ili nadograđeni) standard ima isti opseg kao i zamijenjeni standard. Na navedeni datum, zamjenski standard prestaje da daje pretpostavku usklađenosti sa suštinskim zahtjevima direktive.

Napomena 3: U slučaju amandamana, standard na koji se upućuje je EN CCCC:YYYY, njegovi prethodni amandmani, ako ih ima, i novi, navedeni amandman. Zamijenjeni standard (kolona 4) se stoga sastoji od EN CCCC:YYYY i njegovih prethodnih amandmana, ako ih ima, ali bez novog navedenog amandmana. Na navedeni datum, za povučeni standard prestaje pružanje pretpostavke usklađenosti sa osnovnim zahtjevima direktive.

Ova ažurirana lista standarda se počinje primjenjivati danom objave u "Službenom glasniku BiH". Danom stupanja na snagu ove ažurirane liste standarda prestaje se primjenjivati lista standarda objavljena u "Službenom glasniku

BiH", broj 89/13. Broj 06-2-43-2281-5/16 05. januara 2017. godine

Sarajevo Ministar

Mirko Šarović, s. r.

104

PRILOG AŽURIRANA LISTA STANDARDA ČIJIM KORIŠTENJEM SE STVARA PRETPOSTAVKA USKLAĐENOSTI

PROIZVODA SA ZAHTJEVIMA ZAKONA O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA ("Službeni glasnik BiH", broj 102/09)

Oznaka bosanskohercegovačkog

standarda1

Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/ Naziv standarda na engleskom jeziku2

Referentni standard(i)3 Oznaka

zamijenjenog standarda4

BAS EN 581-1:2009

Vanjski namještaj - Sjedala i stolovi za kampovanje, za kućnu i javnu upotrebu - Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 1: General safety requirements

EN 581-1:2006 -

BAS EN 913:2011 Oprema za gimnastiku - Opći sigurnosni zahtjevi i ispitne metode Gymnastic equipment - General safety requirements and test methods

EN 913:2008 EN 913:1996 Napomena 2.1

BAS EN 914:2011 Gimnastičke sprave - Paralelni i kombinovani paralelni ili dvovisinski razboj - Zahtjevi i ispitne metode uključujući sigurnost Gymnastic equipment - Parallel

EN 914:2008