11
PRILOG 3 – PROJEKTNI ZADATAK

PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-12/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · predmetnih katastarskih čestica se uklanjaju i svi pomoćni objekti, kao

Embed Size (px)

Citation preview

PRILOG 3 – PROJEKTNI ZADATAK

2

PROJEKTNI ZADATAK ZA

IZRADU PROJEKATA UKLANJANJA GRAĐEVINA, SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17), KOJE SU POTPUNO IZVLAŠTENE ILI SU NAGODBAMA SKLOPLJENA RJEŠENJA O IZVLAŠTENJU NA DIONICAMA AUTOCESTA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O.

DODATAK A-1 - OPIS USLUGA

1. OPĆENITO

Uz dionice autocesta u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. nalaze se građevine koje su potpuno izvlaštene ili su nagodbama sklopljena rješenja o izvlaštenju, te ih je potrebno ukloniti. Stoga je potrebno, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), izraditi projekte uklanjanja i natječajnu dokumentaciju za provedbu javnog nadmetanja za izvođenje radova.

Pri izradi projektne dokumentacije treba se pridržavati svih važećih zakona, propisa, uredbi, i pravilnika iz područja projektiranja i građenja i pravilima struke.

2. ODREDBE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Popis građevina uz autocestu predviđenih za rušenje sa lokacijama i osnovnim podacima:

1. Autocesta A1, dionica Bosiljevo – Josipdol

- k.o. Gornje Dubrave, k.č.br. 2407 Kuća je tlocrtnih dimenzija cca 9x9m, visine cca 8m Suteren/podrum od betonskih blokova, a prizemlje sa tavanom od drva.

3

2. Autocesta A1, dionica Šibenik - Vrpolje - k.o. Dubrava, k.č.br. 350 zgr i 954/6, objekt se nalazi kod vijadukta Protege, jugozapadna strana - k.o. Dubrava, k.č.br. 954/11 (ranije 954/1), objekt se nalazi kod vijadukta Protege, sjeveroistočna strana Dimenzije kuća su cca 11x10x7 metara. Jedna ima i garažu dimenzija cca 5x5x3 metra. Kuće su izgrađene od betonskih blokova.

3. Autocesta A2, dionica Krapina – Macelj - k.o. Đurmanec, k.č.br. 2921/1 Površina kuće je cca 155m2, visina cca 10m Zidana ciglom, sa podrumom. Pomoćna zgrada: - Zidani dio do 2m visine, površine cca 150m2 - Dograđeni drveni dio + krovište je cca 200m2, visina 5m

4

4. Autocesta A2, dionica Krapina – Macelj - k.o. Đurmanec, k.č.br. 167/10 Površina kuće je cca 150m2, visina cca 5m. Zidana ciglom, bez podruma.

5. Autocesta A2, dionica Krapina – Macelj

- k.o. Đurmanec, k.č.br. 1755/4, 1761/5, 1761/6, 1761/7 i 1761/8 Površina kuće je cca 155m2, visina cca 10m. Zidana ciglom, bez podruma. Pomoćna zgrada je površine cca 60m2, visine 5m, zidana ciglom.

5

6. Autocesta A11, dionica Jakuševec – Velika Gorica (jug) - k.o. Odra, k.č.br. 1749/2 Samostalna dvojna katnica, podrum, prizemlje, kat i potkrovlje. Tlocrtne dimenzije cca 13 x 10 m.

Ovim projektnim zadatkom je obuhvaćeno slijedeće:

1. Izrada projekata uklanjanja građevina. 2. Izrada dokumentacije za nadmetanje za izvođenje radova sa procjenom troškova

PROJEKTI UKLANJANJA GRAĐEVINA

U izradu projekata je uključen i obilazak terena te sve potrebne izmjere kao i prikupljanje svih potrebnih podataka.

Projektom uklanjanja potrebno je obuhvatiti kompletne građevine sa svim dijelovima i opremom kako bi se kompletne površine predmetnih katastarskih čestica dovele u prirodno stanje. Uklanjanje uključuje i sve prometne površine bez obzira na vrstu (betonski pločnik, asfalt ili opločenje). S predmetnih katastarskih čestica se uklanjaju i svi pomoćni objekti, kao što su septičke jame, potporni zidovi, stupovi, zidići i svi drugi umjetni objekti.

Projekte uklanjanja potrebno je predati u tiskanom obliku u 6 primjeraka, te u formi elektronskog zapisa (dwg i doc format).

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Dokumentacija za nadmetanje izrađuje se za potrebe provođenja nadmetanja za izvođenje radova, a sastoji se od tehničkog opisa, pregledne situacije, troškovnika te potrebnih detalja.

Troškovnici sadrže opise pojedinih stavki sa popisom radova prema vrstama i grupama radova, a trebaju biti izrađeni u skladu s Općim tehničkim uvjetima za pojedine vrste radova te grupirani prema zahtjevu naručitelja.

Dio natječajne dokumentacije koji se odnosi na troškovnike potrebno je izraditi u Microsoft Excel formatu sa unesenim formulama, te zaštićenim stranicama uz dozvoljen upis samo u ćelije jediničnih cijena, a sve u skladu sa „tipskim troškovnikom naručitelja“, te predati u formi elektronskog zapisa (2 primjerka na CD-u).

Kompletnu dokumentaciju za nadmetanje je potrebno predati i u tiskanom obliku u 2 primjerka

3. ROKOVI

Ukupni rok za izradu projekata za uklanjanje građevina i dokumentacije za nadmetanje je 30 dana od dana uvođenja u posao.

DODATAK A-2 ROKOVI IZRADE I ISPORUKE

Ukupni rok za izradu projekata za uklanjanje građevina i dokumentacije za nadmetanje je 30 dana od dana uvođenja u posao.

Rokovi isporuke pojedinih dijelova dokumentacije nalaze se u prilogu.

DODATAK A-3 – ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE Projektnu dokumentaciju isporučiti na sljedeću adresu : Hrvatska autoceste d.o.o. Sektor za investicije i EU fondove Širolina 4, 10000 Zagreb

AK

TIV

NO

ST

RO

K

1.

Izra

da

pro

jeka

ta u

klan

jan

ja g

rađ

evi

na

20 d

ana o

d d

ana u

vođenja

u p

osao

2.

Izra

da

nat

ječa

jne

do

kum

enta

cije

sa

pro

cje

no

m t

rošk

ova

30 d

ana o

d d

ana u

vođenja

u p

osao

ZA IZ

VR

ŠITE

LJA

:

Izra

da

pro

jeka

ta u

klan

jan

ja g

rađ

evi

na,

su

klad

no

Zak

on

u o

gra

dn

ji (N

N 1

53

/13

, 20

/17

), k

oje

su

po

tpu

no

izvl

ašte

ne

ili s

u n

ago

db

ama

sklo

plje

na

rješ

en

ja o

izvl

ašte

nju

na

dio

nic

ama

auto

cest

a u

nad

ležn

ost

i Hrv

atsk

ih a

uto

cest

a d

.o.o

.

Uku

pan

ro

k d

ovr

šetk

a u

slu

ge iz

no

si 3

0 (

trid

ese

t) d

ana

od

dan

a u

vođ

en

ja u

po

sao

.

DO

DA

TA

K A

-2

RO

KO

VI I

SPO

RU

KE

PO

JED

INIH

DIJ

ELO

VA

DO

KU

MEN

TAC

IJE

DODATAK B - FORMAT I SADRŽAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

DODATAK B-1 SADRŽAJ DOKUMENTACIJE

Sadržaj dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02).

DODATAK B-2 BROJ KOPIJA Broj kopija definiran je projektnim zadatkom.

DODATAK B-3 FORMATI DIGITALNIH DATOTEKA

Traženi formati digitalnih zapisa:

-tekstualni dio: .docx format (Microsoft Word)

-nacrti: .dwg (Autocad) i .pdf (Adobe) format

-tablice: .xlsx format (Microsoft Excel)

DODATAK C – KLJUČNO OSOBLJE I PODPROJEKTANTI DODATAK C - OSOBLJE

DODATAK C-1 FUNKCIJE I IMENA TE OPIS OSOBLJA KOJE ĆE RADITI NA IZVRŠENJU USLUGE

Tablični prikaz popisa osoblja koje će raditi na izvršenju (radova) usluge nalazi se u prilogu.

REDNI

BROJIME I PREZIME TVRTKA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ZA IZVRŠITELJA:

DODATAK C-1 POPIS OSOBLJA KOJE ĆE RADITI NA IZVRŠENJU UGOVORA

Izrada projekata uklanjanja građevina, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), koje su potpuno

izvlaštene ili su nagodbama sklopljena rješenja o izvlaštenju na dionicama autocesta u nadležnosti

Hrvatskih autocesta d.o.o.