of 21 /21
Prilagodljivi web dizajn Kako da kreiramo prilagodljivi kao i JavaScript okvira za prilagodljivi dizajn Prilagodljiv web dizajn je poslednjih nja nego na samim , primer LG G3 telefon ima rezoluciju od 1440 x 2560, ali je problem kako iskoristiti

Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je...

Page 1: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

Prilagodljivi web dizajn

Kako da kreiramo prilagodljivi kao i JavaScript okvira za prilagodljivi dizajn

Prilagodljiv web dizajn je poslednjih nja nego na samim

, primer LG G3 telefon ima rezoluciju od 1440 x 2560, ali je problem kako

iskoristiti

Page 2: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

Osnove prilagodljivog web dizajna

Kori , ali

je isplativ pa je

Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku

paljenju web aplikacije. Dolaskom CSS-

Page 3: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<style>

body {

background-color: lightgreen;

}

@media screen and (max-width: 300px) {

body {

background-color: lightblue;

}

}

</style>

</head>

<body>

ti svetlo zelena dok kada

</body>

</html>

Kori

if ($(window).width() <= 300) {

$("body").css("background-color","lightblue"); }

else {

$("body").css("background-color","lightgreen");

}

Naravno, ovaj kod mora u tom sluprvi put:

$(document).ready(function(){

Page 4: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

if ($(window).width() <= 300) {

$("body").css("background-color","lightblue");

}

else {

$("body").css("background-color","lightgreen");

}

});

$( window ).resize(function() {

if ($(window).width() <= 300) {

$("body").css("background-color","lightblue");

}

else {

$("body").css("background-color","lightgreen");

}

});

http://jquery.com/download/

Naravno, -u bez dodatnih biblioteka ali je mnogo jednostavnije koristiti

slabu procesorsku snagu i memoriju pa je nekad potrebno da ovo realizujemo i kroz cist JavaScript.

<html>

<head>

<script>

window.onresize = function(event) {

if(window.innerWidth <= 300){

document.body.style.background = 'lightblue';

} else{

document.body.style.background = 'lightgreen';

}

};

Page 5: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

window.onload = function(e){

if(window.innerWidth <= 300){

document.body.style.background = 'lightblue';

} else{

document.body.style.background = 'lightgreen';

}

};

</script>

</head>

<body>

</body>

</html>

-a i JQuery-ja u - -

-a tako kod CSS-a postoje okviri doljivih web stranica. Jedan od najpopularnijih okvira za CSS je Bootstrap.

Bootstrap

Bootstrap je najpopularniji HTML, CSS i JavaScript okvir (engl. Framework). Bootstrap je napravila kompanija

Page 6: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

Slika 2: Primer bootstrap teme.

Kako bi koristili Bootstrap prvo u head moramo dodati CSS i JavaScript fajlove koje Bootstrap koristi:

<link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>

<script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>

-u trebaju da budu mobilno kompatibilne moramo dodati meta tag koji nam

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

U telu HTML-a potreban nam je div kontejner za sam sajt. U bootstrap-container-fluid i container.

container-

Bootsrap Grid sistem

itd..

Page 7: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

Slika 3: Bootstrap grid sistem

Grid sistem Bootstrap- se (xs, sm, md, lg)

XS je grid klasa za telefone

SM

MD

LG

Primer 1: -u

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<title>Bootstrap Primer</title>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>

<script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>

</head>

<body>

<div class="container-fluid">

<p>Menjajte velicinu prozora kako bi videli efekat Bootstrapa.</p>

<div class="row">

<div class="col-sm-4" style="background-color:lavender;">.col-sm-4</div>

<div class="col-sm-4" style="background-color:lavenderblush;">.col-sm-4</div>

Page 8: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

<div class="col-sm-4" style="background-color:lavender;">.col-sm-4</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

U Bootstrap-u postoji klasa za veliki naslov koji treba da stoji ispod menija a to je jumbotron klasa.

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<title>Bootstrap Example</title>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>

<script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>

</head>

<body>

<div class="container">

<div class="jumbotron">

<h1>Moja prva responsive stranica</h1>

<p>Menjajte velicinu prozora kako bi videli efekat Bootstrapa.</p>

</div>

<div class="row">

<div class="col-sm-4">

<h3>Column 1</h3>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>

<p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>

</div>

<div class="col-sm-4">

<h3>Column 2</h3>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>

<p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>

Page 9: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

</div>

<div class="col-sm-4">

<h3>Column 3</h3>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>

<p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

Slika 4: Stranica sa 3 kolone i jumbotron naslovom.

Page 10: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

Bootstrap navigacioni meni

Kako bismo navbar navbar-default. Pored ovoga navigacioni meni mora da ima header, brend kao i navbar nav koji predstavlja linkove u samom meniju.

<nav class="navbar navbar-default">

<div class="container-fluid">

<div class="navbar-header">

<a class="navbar-brand" href="#">Ime web aplikacije</a>

</div>

<div>

<ul class="nav navbar-nav">

<li class="active"><a href="#">Home</a></li>

<li><a href="#">Page 1</a></li>

<li><a href="#">Page 2</a></li>

<li><a href="#">Page 3</a></li>

</ul>

</div>

</div>

</nav>

Slika 6: Web sajt sa navigacionim menijem u Bootstrapu

Page 11: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

Kada

Slika 7: Prikaz na mobilnom telefonu

navbar- -dugme potrebno je koristiti dugme sa navbar-toggle klasom.

<nav class="navbar navbar-inverse">

<div class="container-fluid">

<div class="navbar-header">

<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar">

<span class="icon-bar"></span>

<span class="icon-bar"></span>

<span class="icon-bar"></span>

</button>

<a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>

</div>

<div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">

<ul class="nav navbar-nav">

<li class="active"><a href="#">Home</a></li>

<li><a href="#">Page 1</a></li>

<li><a href="#">Page 2</a></li>

Page 12: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

<li><a href="#">Page 3</a></li>

</ul>

<ul class="nav navbar-nav navbar-right">

<li><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-user"></span> Sign Up</a></li>

<li><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-log-in"></span> Login</a></li>

</ul>

</div>

</div>

</nav>

-http://getbootstrap.com/components/

Page 13: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

S

Bootstrap forme

Kako bi se napravila forma prilagodljivog dizajna u Bootstrapu potrebno je koristiti njegove klase. Svaki input element mora da se nalazi unutar form-group klase. Kada se pravi label potrebno je da postoji for atribut u kome treba upisati ID input polja za koje je label vezan. Svaka forma mora imati rolu form.

<div class="container">

<h2>Prijava</h2>

<form role="form">

<div class="form-group">

<label for="email">Email:</label>

<input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Enter email">

Page 14: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

</div>

<div class="form-group">

<label for="pwd">Password:</label>

<input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password">

</div>

<div class="checkbox">

<label><input type="checkbox"> Zapamti me</label>

</div>

<button type="submit" class="btn btn-default">Posalji</button>

</form>

</div>

Slika 10: Izgled forme za prijavu na Desktop ra

Slika 11: Izgled forme za prijavu

Page 15: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

btn-danger, btn-primary, btn-warning, btn-success, btn-info i btn-default.

Ukoliko zamenimo u formi za prijavu klasu dugmeta iz btn-default u btn-

dropdown-toggle. Klasa caret predstavlja malu strelicu ka dole.

Primer:

<div class="btn-group">

<button type="button" class="btn btn-success">Posalji</button>

<button type="button" class="btn btn-success dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-expanded="false">

<span class="caret"></span>

<span class="sr-only">Opcije</span>

</button>

<ul class="dropdown-menu" role="menu">

Page 16: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

<li class="divider"></li>

</ul>

</div>

Bootstrap tabele

Kako bi dobili lepo dizajniranu bootstrap tabelu sve klasu table.

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<title>Bootstrap Primer</title>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>

<script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>

</head>

<body>

<div class="container">

<h2>Normalna tabela</h2>

<p>Table klasa se koristi u Bootstrap-u za dobijanje Bootstrap tabele</p>

<table class="table">

Page 17: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

<thead>

<tr>

<th>Ime</th>

<th>Prezime</th>

<th>Email</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Mitar</td>

<td>Miric</td>

<td>[email protected]</td>

</tr>

<tr>

<td>Jelena</td>

<td>Rozga</td>

<td>[email protected]</td>

</tr>

<tr>

<td>Severina</td>

<td>Vucetic</td>

<td>[email protected]</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</body>

</html>

Page 18: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

Slika 15: Bootstrap normalna tabela

table table-bordered.

table table-striped.

Page 19: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

-a

validan

<div class="alert alert-danger" role="alert">

<span class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign" aria-hidden="true"></span>

<span class="sr-

Unesite validnu email adresu

</div>

(Pagination) kod Bootstrap-a

Potrebno je da napravimo ui element sa klasom pagination i li elemente za stranice.

<nav>

<ul class="pagination">

<li>

<a href="#" aria-label="Previous">

<span aria-hidden="true">&laquo;</span>

</a>

</li>

Page 20: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

<li><a href="#">1</a></li>

<li><a href="#">2</a></li>

<li><a href="#">3</a></li>

<li><a href="#">4</a></li>

<li><a href="#">5</a></li>

<li>

<a href="#" aria-label="Next">

<span aria-hidden="true">&raquo;</span>

</a>

</li>

</ul>

</nav>

disabled active.

<nav>

<ul class="pagination">

<li>

<a href="#" aria-label="Previous">

<span aria-hidden="true">&laquo;</span>

</a>

</li>

<li><a href="#">1</a></li>

<li><a href="#">2</a></li>

<li><a href="#">3</a></li>

<li><a href="#">4</a></li>

<li><a href="#">5</a></li>

<li>

<a href="#" aria-label="Next">

<span aria-hidden="true">&raquo;</span>

</a>

Page 21: Prilagodljivi web dizajn - metropolitan.ac.rs · Osnove prilagodljivog web dizajna Kori , ali je isplativ pa je Slika 1: Primer prilagodljive web alikacije za vremensku paljenju web

</li>

</ul>

</nav>