prijedlog zakona

 • View
  21

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prijedlog zakona

Text of prijedlog zakona

 • 1

  ZAKON O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

  I OSNOVNE ODREDBE

  lan 1.

  (1) Ovim zakonom ureuju se prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi sa provoenjem i poboljanjem sigurnosti i zdravlja radnika na radu, kao i sistem pravila sigurnosti i zdravlja na radu ijom primjenom se postie sprjeavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, kao i zatita radne okoline.

  (2) Posebna zatita se propisuje radi ouvanja duevnog i tjelesnog razvoja mladih, zatite ena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zatite lica sa invaliditetom i profesionalno oboljelih lica od daljeg oteenja zdravlja i umanjenja njihove radne sposobnosti i ouvanja radnih sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj ivotnoj dobi.

  .

  lan 2.

  Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedee znaenje:

  1. Poslodavac je pravno ili fiziko lice koje zapoljava jednog ili vie radnika,

  ukljuujui i organe dravne uprave. Poslodavcem u smislu ovog zakona smatra se i poljoprivrednik i fiziko lice koje samo ili sa lanovima svoje porodice obavlja poljoprivrednu ili neku drugu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.

  2. radnik je lice koje radi kod poslodavca na osnovu ugovora o radu, ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili rjeenja o postavljenju dravnog slubenika i namjetenika.

  3. mjesto rada u smislu ovog zakona je prostor namijenjen za obavljanje poslova (u objektu ili na otvorenom, kao i na privremenim i pokretnim gradilitima, objektima, ureajima, saobraajnim sredstvima) u kojem radnik boravi i ima pristup u toku rada i koji je pod neposrednim nadzorom poslodavca.

  4. radna okolina je prostor u kojem se obavlja rad i koji ukljuuje mjesto rada, radne uvjete, radne postupke i odnose u procesu rada.

  5. sredstva za rad u smislu ovog zakona su: a) objekti namijenjeni za rad sa pripadajuim prostorijama, instalacijama i

  ureajima, prostorijama i povrinama za kretanje radnika, te pomonim prostorijama i njihovim instalacijama i ureajima, prevozna sredstva eljeznikog , drumskog, rijenog, jezerskog i zranog prevoza, te druga sredstva rada koja se koriste prilikom obavljanja poslova,

  b) radna oprema / svaka maina ili ureaj, aparat, orue ili druga oprema koja se upotrebljava za rad/,

  c) sredstva i oprema line zatite pri radu, d) sirovine i materijali koji se koriste u procesu rada e) drugo sredstvo koje se upotrebljava u radnom procesu ili je na bilo koji nain

  povezano sa radnim procesom.

 • 2

  6. struni saradnik za sigurnost i zdravlje na radu je lice kojem poslodavac

  povjeri izvravanje strunih poslova sigurnosti i zdravlja na radu (u daljem tekstu:struni saradnik);

  7. povjerenik za sigurnost i zdravlje na radu je lice izabrano ili imenovano da predstavlja zaposlene u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu kod poslodavca;

  8. ovlatena zdravstvena ustanova odnosno ovlatena privatna praksa je zdravstvena ustanova odnosno privatna praksa koja u skladu sa propisima o zdravstvenoj zatiti obavlja djelatnost specifine zdravstvene zatite radnika /medicine rada;

  9. ovlatena organizacija za sigurnost i zdravlje na radu je privredno drutvo ili ustanova specijalizovana za vrenje peridinih pregleda iz oblasti sigurnosti i zdravlja na radu, procjene rizika i osposobljavanje radnika;

  10. rizik je vjerovatnoa nastanka povrede, oboljenja ili oteenja zdravlja radnika usljed opasnosti;

  11. procjena rizika u smislu ovog zakona je sistematsko evidentiranje i procjenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oteenja zdravlja i utvrivanje mogunosti, odnosno naina sprjeavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika;

  12. poslovi sa poveanim rizikom su poslovi utvreni aktom o procjeni rizika na kojim i pored potpuno ili djelimino primijenjenih mjera u skladu sa ovim zakonom, postoje okolnosti koje mogu da ugroze sigurnost i zdravlje radnika;

  13. opasne materije su eksplozivne, zapaljive, oksidirajue, otrovne, zarazne, korozivne, kancerogene i radioaktivne materije utvrene standardima i drugim propisima, a koje se proizvode, koriste ili skladite u procesu rada, kao i materije ija su svojstva, kada su vezane za neke supstance, opasne po ivot i zdravlje radnika.

  lan 3.

  Sigurnost i zdravlje na radu, u smislu ovog zakona, je osiguranje takvih uvjeta na radu kojima se, u najveoj moguoj mjeri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavku za puno fiziko, psihiko i socijalno blagostanje zaposlenih.

  lan 4. (1) Pravo na sigurnost i zdravlje na radu ima:

  a) radnik, b) lice koje je kod poslodavca na strunom osposobljavanju, c) lice koje se nalazi na prekvalifikaciji, dokvalifikaciji ili strunom usavravanju d) uenici i studenti na praktinoj nastavi, e) lice koje uestvuje u javnim radovima , f) lice koje obavlja volonterski rad, g) lice koje za vrijeme izdravanja kazne zatvora radi u zatvorskoj radionici, na gradilitu

  ili na drugim radnim mjestima, h) drugo lice koje se zatekne u radnoj okolini radi obavljanja odreenih poslova , ako je

  o njegovom prisustvu poslodavac upoznat.

 • 3

  (2) Sigurnost i zdravlje na radu licima iz stava 1. ta. a), b), d), f), i h) ovog lana obezbjeuje poslodavac, licima iz take c) ovog lana obrazovna ustanova, licima iz take e) organizator radova i icima iz take g) ustanova za izvrenje kazne zatvora.

  lan 5.

  Odredbe ovog zakona ne odnose se na pripadnike oruanih snaga i policije.

  lan 6. (1) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osniva Vijee za sigurnost i zdravlje na

  radu koje ine predstavnici Vlade, udruenja poslodavaca, sindikata i istaknutih strunjaka za sigurnosti i zdravlje na radu.

  (2) Vijee za sigurnost i zdravlje na radu predlae i povremeno preispituje politiku

  sigurnosti i zatite zdravlja na radu i podstie usklaivanje rada svih relevantnih organa i tijela, kao i zakonodavstva , u cilju obezbjeenja ivota, zdravlja i radne sposobnosti radnika, sprjeavanja povreda na radu i profesionalnih oboljenja.

  lan 7. Sindikat uestvuje u ureivanju i unapreivanju sigurnosti i zdravlja radnika na radu u skladu sa zakonom, propisima donesenim na osnovu zakona i kolektivnim ugovorom.

  II OPI ZAHTJEVI ZA SIGURNE I ZDRAVE UVJETE RADA

  lan 8.

  Projektovanje, izvoenje i stavljanje u funkciju objekata, tehnolokih procesa i radnih mjesta, izrada, proizvodnja, uskladitenje, ispitivanje, zamjena, instaliranje, koritenje i odravanje sredstava za rad, uvoz i rukovanje sredstvima za rad, opasnim materijama i energijom, vri se u skladu sa zahtjevima utvrenim odredbama ovog zakona i razvojem nauno - tehnikih dostignua.

  lan 9.

  (1) Poslodavac koji izrauje tehniku dokumentaciju za objekte i tehniko tehnoloke

  procese je obavezan pri projektovanju objekata i tehniko tehnolokih procesa da primijeni propisane mjere sigurnosti i zdravlja na radu, sa naznakom svih rizika i mjera za njihovo otklanjanje.

  (2) Poslodavac iz stava 1. ovog lana duan je da izda ispravu kojom potvruje da je projektovanje izvreno u skladu sa zakonom, odnosno propisima donesenim na osnovu zakona.

 • 4

  (3) Ako u projektovanju objekata i tehniko tehnolokih procesa uestvuje vie poslodavaca iz stava 1. ovog lana, investitor je obavezan da osigura jedinstvenu ispravu.

  lan 10.

  (1) Poslodavac koji izvodi radove na izgradnji objekata i tehniko tehnolokih procesa duan je da izvodi radove prema tehnikoj dokumentaciji u kojoj su uprojektovane mjere sigurnosti i zdravlja na radu.

  (2) Obaveza iz stava 1. ovog lana odnosi se i na radove na montai, zamjeni opreme,

  remontu i rekonstrukciji objekata. (3) Novi, obnovljeni ili rekonstruisani objekti i tehniko tehnoloki procesi ne mogu

  poeti sa radom bez upotrebne dozvole, u skladu sa zakonom.

  lan 11.

  (1) Poslodavac koji izvodi radove na izgradnji, montai, zamjeni opreme, remontu ili rekonstrukciji objekata obavezan je prije poetka radova da izradi elaborat o ureenju radilita u skladu sa propisima donesenim na osnovu zakona i obezbijedi izvoenje radova prema tom elaboratu.

  (2) Poslodavac iz stava 1. ovog lana koji izvodi radove na radilitu due od sedam

  dana, obavezan je da prijavu i elaborat o ureenju radilita dostavi nadlenoj inspekciji rada najmanje osam dana prije poetka rada na radilitu.

  lan 12.

  Ako dva ili vie poslodavaca koriste isti prostor za radilite, svaki od njih provodi mjere sigurnosti i zdravlja na radu, a glavni izvoa odnosno investitor je obavezan da obezbijedi jedinstveni elaborat o ureenju radilita.

  lan 13.

  (1) Radna oprema moe se staviti u promet, naruiti ili staviti u upotrebu ako su ispunjeni uvjeti za sigurnost i zdravlje na radu i ako je to potvrdio proizvoa ili uvoznik uvezenih proizvoda.

  (2) Sredstva i oprema line zatite mogu se staviti u promet, naruiti ili staviti u

  upotrebu ako pruaju pouzdanu zatitu od rizika pri radu i ako je to potvrdio proizvoa ili uvoznik uvezenih proizvoda.

  (3) Sva sredstva za rad mogu se upotrebljavati samo ako posjeduju ispravu kojom se dokazuje da odgovaraju propisima, a sredstva line zatite potvrdu o ispunjavanju propisanih standarda.

 • 5

  lan 14.

  (1) Radna oprema mora odgovarati radnom procesu koji se obavlja i mora biti

  odgovarajue prilagoena toj svrsi tako da ne ugroava sigurnost i zdravlje radnika.

  (2) Izbor radne opreme i materije koja se koristi vri se u skladu sa posebnim uvjetima i specifinostima rada kako bi se otklonili ili smanjili rizici.

  lan 15.

  (1) Proizvoai i uvoznici radne opreme i sre