Click here to load reader

PRIJEDLOG PROGRAMA POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG ckhis.ffzg.unizg.hr/files/file/pdf/inovacije/PRILOG_9_RNV... · PDF filePokretanje specijalistiþkog doktorskog studija ranoga novog

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIJEDLOG PROGRAMA POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG...

 • SVEUILITE U ZAGREBU

  FILOZOFSKI FAKULTET

  CENTAR ZA KOMPARATIVNOHISTORIJSKE I INTERKULTURNE STUDIJE

  PRIJEDLOG PROGRAMA

  POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA

  RANOG NOVOG VIJEKA

  Zagreb, lipanj 2007.

 • 1

  PRIJEDLOGA PROGRAMA POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG

  STUDIJA RANOG NOVOG VIJEKA

  II. 1. UVOD

  II.1.1. Razlozi za pokretanje studija

  Sukladno aktualnim trendovima znanstveno-nastavne specijalizacije te interdisciplinarnih

  i transdisciplinarnih umreavanja u historijskoj, ali i u ostalim humanistikim

  znanostima, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog

  fakulteta Sveuilita u Zagrebu predlae pokretanje interdisciplinarnog

  poslijediplomskog doktorskog studija ranog novovjekovlja. Iako europska tradicija

  specijalistikih istraivanja ranoga novog vijeka (okvirno od 1500. do 1800.) see na sam

  poetak 19. stoljea, u posljednjih pedesetak godina dolazi do etabliranja i

  institucionaliziranja ranonovovjekovnih studija ("early modern studies") u svjetskim

  razmjerima, tako da danas gotovo da nema uglednijeg sveuilita u Europi i svijetu koje

  ne nudi specijalistiki doktorski studij ranonovovjekovne povijesti.

  Pokretanje specijalistikog doktorskog studija ranoga novog vijeka, tranzicijske

  epohe izmeu srednjega vijeka i 19. stoljea, epistemoloko opravdanje nalazi u injenici

  da se u to doba zbiva vie strukturno i funkcionalno meuovisnih "obrata" (npr.

  antropoloki, religijski, politiki, znanstveno-kulturni, ekonomski i prostorni), kljunih za

  fenomenoloko konstituiranje moderne. Naime, razdoblje ranoga novog vijeka obiljeava

  istodobno konfliktno i harmonino proimanje "staroga " i "novoga" u razliitim

  povijesnim situacijama, manifestacijama i dinamikama, to otvara novu perspektivu i

  slijedom toga omoguava rekonceptualizaciju historiografskih, ali i filozofskih kategorija

  kontinuiteta i diskontinuiteta, trajanja i promjena.

  Nunost specijalistikog istraivanja ranonovovjekovne hrvatske povijesti ogleda se u

  injenici da je pluralnost i sloenost suvremene hrvatske drutvene, politike i kulturne

  situacije u velikoj mjeri rezultat njezina specifinoga razvoja tijekom ranoga novog

  vijeka. Dinamika paradigma takvoga razvoja uvelike je bila uvjetovana posebnou

  hrvatske geopolitike situacije, odnosno njezina poloaja na rubovima i razmei triju

  sueljenih imperijalnih sila: Habsburke Monarhije, Mletake Republike i Osmanskoga

  Carstva, kao propusnog i liminalnog "meuprostora" civilizacijskih, kulturnih,

 • 2

  ekonomskih i socijalnih iskljuivanja i proimanja, konflikata i suivota, represija i

  transgresija na euromediteranskom sjecitu, to iziskuje implementaciju komparatistikog

  te interdisciplinarnog i transdisciplinarnoga pristupa.

  Premda su u pojedinanim znanstvenim istraivanjima mnogobrojnih aspekata

  hrvatske ranonovovjekovne povijesti i kulture postignuti vrlo vrijedni rezultati, u okviru

  hrvatskih drutvenih i humanistikih znanosti, izuzev nekoliko znanstvenih projekata,

  meu kojima posebice valja izdvojiti Meunarodni istraivaki projekt Triplex

  Confinium, dosad nisu prakticirana sustavna, koordinirana i programski orijentirana

  istraivanja ranonovovjekovlja. Stoga daljnji napredak ranonovovjekovnih studija vie

  nije mogu bez novih pristupa, konceptualizacija i programskih artikulacija, a posebice

  bez novih istraivakih projekata i strunjaka, to bi najefikasnije mogao zajamiti

  jedinstveni poslijediplomski doktorski studij. Time bi se na nacionalnoj razini konano

  mogli konstituirati kompetentni i konkurentni ranonovovjekovni studiji, relevantni i u

  europskim razmjerima, ime bi Hrvatska u perspektivi mogla postati vano sredite za

  ranonovovjekovna istraivanja u regionalnim okvirima.

  Osim toga, struni, profesionalni, kreativni i inovativni strunjaci za hrvatsku

  ranonovovjekovnu povijest bili bi osposobljeni za rad ne samo u akademskim i

  znanstveno-istraivakim institucijama, ve i na revitalizacijskim i razvojnim projektima,

  u kulturnom sektoru, obrazovnim ustanovama i medijima. S obzirom na naglaenu

  praktinu profilaciju predloenog poslijediplomskog doktorskog studija, nezanemariv bi

  bio i njihov doprinos u realizaciji nacionalnih stratekih prioriteta, poglavito u domeni

  kritike valorizacije i revitalizacije hrvatske ranonovovjekovne kulturne i materijalne

  batine te promoviranja modela odrivog razvoja.

  II.1.2. Dosadanja iskustva predlagaa u provoenju poslijediplomskih doktorskih

  studija i drugih poslijediplomskih studija

  Predlagai ovoga doktorskog studija (dr. sc. Drago Roksandi, red. prof.; dr.sc. Davor

  Duki, izv. prof.; dr. sc. Nataa tefanec, doc. te dr. sc. Zrinka Blaevi, doc.) strunjaci

  su za ranonovovjekovnu povijest i kulturu. Njihova znanstvena i struna reputacija, kao i

  dosadanji rezultati, potvreni su u brojnim znanstvenim radovima i projektima, te

  zapaenim sudjelovanjima na meunarodnim i domaim znanstvenim skupovima te

 • 3

  lanstvima u uglednim strukovnim i znanstvenim organizacijama. Do sada su izvodili

  nastavu i bili mentori magistarskim i doktorskim kandidatima na poslijediplomskom

  znanstvenom studiju hrvatske povijesti, odnosno knjievnosti. Sve to nedvojbeno upuuje

  na to da posjeduju odgovarajua struna i pedagoka znanja i kompetencije potrebne za

  obrazovanje mladih znanstvenika.

  Predlagai studija lanovi su Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije

  koji se nastojati profilirati u koordinacijsko fakultetsko sredite, elei osigurati ne samo

  meuodsjeku suradnju na razini Fakulteta oko razliitih interdisciplinarno i

  transdisciplinarno impostiranih projekata, nego i okupljati domae i strane znanstvenike,

  istraivae te poslijediplomske, diplomske i preddiplomske studente. Temeljni

  programske okosnice Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije su

  sljedee:

  - ispitivanje i promicanje kreativnih mogunosti i perspektiva interdisciplinarnog,

  transdisciplinarnog i metadisciplinarnog dijaloga i suradnje u obliku bilateralnih i

  multilateralnih inicijativa (npr. Venecijanistika ljetna kola, Desniini susreti itd.);

  - kritika refleksija temeljnih epistemolokih postulata te inovacijskih teorijskih i

  metodolokih paradigmi historijske i srodnih humanistikih znanosti, njihova istraivaka

  implementacija i poticanje njihova uvoenja u nastavnu praksu;

  - organizacija poslijediplomskih doktorskih, specijalistikih i strunih studija (npr.

  doktorski studij ranog novog vijeka);

  - pokretanje znanstveno-istraivakih projekata;

  - pokretanje strunih projekata vezanih uz kritiku valorizaciju i revitalizaciju povijesne,

  prirodne i kulturne batine te uz odrivi razvoj zasnovan na vrednovanju njezinih

  razvojnih potencijala;

  - organizacija znanstvenih i strunih skupova;

  - medijska promocija i prezentacija znanstveno-istraivakih rezultata u cilju

  senzibiliziranja ire javnosti za probleme interkulturalizma, revitalizacije batine i

  odrivog razvoja;

  - promocija hrvatske kulture i povijesne batine u Europi.

 • 4

  Proklamiranu misiju interdisciplinarne suradnje u nastavnom i znanstvenoistraivakom

  radu Centar namjerava ostvariti uz suradnju veeg broja odsjeka Filozofskog fakulteta.

  Uz lanove Odsjeka za povijest, iji su lanovi bili i osnivai i suradnici dosadanjeg

  zavodskog Centra, u dosadanjem i buduem radu Centra za komparativnohistorijske i

  interkulturne studije sudjelovali su i lanovi Odsjeka za kroatistiku, Odsjeka za

  junoslavenske jezike i knjievnosti, Odsjeka za povijest umjetnosti, Odsjeka za

  arheologiju, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju te Odsjeka za talijanstiku

  Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu. Osim toga, posebice u cilju izvoenja

  poslijediplomskog doktorskog studija planira se suradnja s vodeim inozemnim

  znanstvenicima, specijalistima za ranonovovjekovne studije kao to Wendy Bracewell

  (UCL), Snjeana Buzov (Ohio State University), Richard Hofmann (Sveuilite u Yorku,

  Kanada), Boris Golec (ZRC, SAZU Ljubljana) Andrej Hozjan (Sveuilite u Mariboru),

  Egidio Iveti (Padovansko sveuilite), Alfred Rieber (CEU Budimpeta), Arnold Suppan

  (Beko sveuilite), Giuseppe Trebbi (Transko sveuilite). Posebno treba istaknuti da

  najvei dio hrvatskih strunjaka s kojima je suradnja dogovorena po prvi put sudjeluju u

  interdisciplinarnom i transdisciplinarnom izvoenju ovako zahtjevno koncipiranog

  poslijediplomskog doktorskog studija.

  II.1.3. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata.

  Studij potie pokretljivost studenata unutar i izvan Republike Hrvatske. Studenti mogu

  sluati izborne predmete na bilo kojem poslijediplomskom studiju u Republici Hrvatskoj

  ili izvan nje, ako dobiju suglasnost mentora (ili Vijea studija) da to pridonosi njihovu

  usavravanju u domeni doktorske disertacije i ako je predmet usuglaen s ECTS

  sustavom.

  Polaznici studija trebaju provesti barem jedan semestar studija u inozemstvu. Za

  ostvarivanje ove mogunosti koristit e se meusveuilini i meufakultetski ugovori. U

  sluaju da polaznik studija nije u mogunosi realizirati takvo usavravanje, moe to

  nadoknaditi sudjelovanjem na dva meunarodna znanstvena skupa u inozemstvu i

  dodatnim obvezama koje odredi Vijee studija.

  Studij e, nakon to bude odobren, krenuti u sklapanje ugovora o jednosemestralnoj

  razmjeni svojih studenata sa studentima