23
- 1 - Zagreb, 20. listopada 2017. PRIJEDLOG METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA - POPRATNI DOKUMENT - Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) je sukladno odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12) i Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 28/13, 14/14) (dalje: Zakon), temeljem odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj 22. srpnja 2016., donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (u daljnjem tekstu: važeća Metodologija). U međuvremenu, ukazala se potreba za donošenjem nove metodologije zbog razloga koji su opisani u nastavku, a na temelju kojih je izrađen Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (u daljnjem tekstu: Prijedlog Metodologije). Naime, Vlada Republike Hrvatske je 8. lipnja 2016. donijela „Zaključak o potpori izgradnji prve faze projekta LNG terminala izgradnja plutajućeg terminala za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina na otoku Krku“. S tim u vezi, svim dionicima uključenima u proces pripreme i provedbe projekta dano je zaduženje da se ubrza prva faza projekta upravo kroz implementaciju plutajućeg terminala za UPP s jedinicama za skladištenje i uplinjavanje UPP-a. Nastavno na navedeno, operator terminala za UPP, energetski subjekt LNG Hrvatska d.o.o. za poslovanje ukapljenim prirodnim plinom (u daljnjem tekstu: LNG Hrvatska d.o.o.), u svibnju 2017. HERA-u je upoznao s očekivanim promjenama s obzirom na tehničko rješenje projekta kao plutajućeg terminala za UPP. Službeni zahtjev energetskog subjekta LNG Hrvatska d.o.o. kojim se predlažu izmjene važeće Metodologije HERA je zaprimila 13. listopada 2017. Prijedlog Metodologije je izrađen na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, a kao i važeća Metodologija, zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljenog prihoda operatora terminala za ukapljeni prirodni plin (u daljnjem tekstu: terminal za UPP). Prijedlog Metodologije zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljenog prihoda. Prijedlogom Metodologije se određuju: model regulacije energetske djelatnosti upravljanja terminalom za UPP, formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora terminala za UPP, HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica Grada Vukovara 14 10000 Zagreb SEKTOR ZA PLIN I NAFTU

PRIJEDLOG METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA IZNOSA ... - hera.hr · projekta LNG terminala – izgradnja plutajućeg terminala za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina na

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

- 1 -

Zagreb, 20. listopada 2017.

PRIJEDLOG METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH

STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA

- POPRATNI DOKUMENT -

Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) je sukladno odredbama Zakona

o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12) i Zakona o tržištu plina

(„Narodne novine“, broj 28/13, 14/14) (dalje: Zakon), temeljem odluke Upravnog vijeća donesene na

sjednici održanoj 22. srpnja 2016., donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat

i otpremu ukapljenog prirodnog plina (u daljnjem tekstu: važeća Metodologija).

U međuvremenu, ukazala se potreba za donošenjem nove metodologije zbog razloga koji su opisani

u nastavku, a na temelju kojih je izrađen Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za

prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (u daljnjem tekstu: Prijedlog Metodologije).

Naime, Vlada Republike Hrvatske je 8. lipnja 2016. donijela „Zaključak o potpori izgradnji prve faze

projekta LNG terminala – izgradnja plutajućeg terminala za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog

prirodnog plina na otoku Krku“. S tim u vezi, svim dionicima uključenima u proces pripreme i

provedbe projekta dano je zaduženje da se ubrza prva faza projekta upravo kroz implementaciju

plutajućeg terminala za UPP s jedinicama za skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

Nastavno na navedeno, operator terminala za UPP, energetski subjekt LNG Hrvatska d.o.o. za

poslovanje ukapljenim prirodnim plinom (u daljnjem tekstu: LNG Hrvatska d.o.o.), u svibnju 2017.

HERA-u je upoznao s očekivanim promjenama s obzirom na tehničko rješenje projekta kao

plutajućeg terminala za UPP. Službeni zahtjev energetskog subjekta LNG Hrvatska d.o.o. kojim se

predlažu izmjene važeće Metodologije HERA je zaprimila 13. listopada 2017.

Prijedlog Metodologije je izrađen na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i

podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, a kao i važeća Metodologija, zasniva

se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljenog prihoda operatora

terminala za ukapljeni prirodni plin (u daljnjem tekstu: terminal za UPP).

Prijedlog Metodologije zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno

dozvoljenog prihoda.

Prijedlogom Metodologije se određuju:

model regulacije energetske djelatnosti upravljanja terminalom za UPP,

formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora terminala za UPP,

HRVATSKA ENERGETSKA

REGULATORNA AGENCIJA

Ulica Grada Vukovara 14

10000 Zagreb

SEKTOR ZA PLIN I NAFTU

- 2 -

postupak revizije dozvoljenog prihoda,

tarifne stavke te način, elementi i kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki,

obračun naknade za korištenje terminala za UPP za korisnika terminala za UPP,

konačni obračun naknade za korištenje terminala za UPP,

značajke i preduvjeti za uspostavu regulatornog računa te način, elementi i kriteriji za izračun

i za reviziju iznosa tarifnih stavki u modelu regulatornog računa,

postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki,

podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog

prihoda i za izračun iznosa tarifnih stavki.

U nastavku se daje opis značajnijih izmjena Prijedloga Metodologije u odnosu na važeću

Metodologiju.

Valuta u izračunu dozvoljenog prihoda i tarifnih stavki

Energetski subjekt LNG Hrvatska d.o.o. predlaže izmjenu valute elemenata u izračunu dozvoljenog

prihoda operatora terminala za UPP, kao i tarifnih stavki, na način da se umjesto kn koristi EUR.

Naime, projekt izgradnje plutajućeg terminala za UPP podrazumijeva transakciju otkupa i prilagodbe

broda za pretvaranje ukapljenog prirodnog plina u plinovito stanje. Brod se planira otkupiti u

inozemstvu iz sredstava kredita i vlastitog kapitala, pri čemu će sve transakcije biti nominirane i

podmirene u EUR-ima.

Za tako pripremljen brod koji će biti usidren u Republici Hrvatskoj, operator će za svoju uslugu

zaračunavati naknadu denominiranu u EUR-ima inozemnim kupcima koji će te račune podmirivati

također u EUR-ima. Kako najveći trošak u cijelom projektu čini sama vrijednost broda, a time i

pripadajuća amortizacija, trošak prilagodbe broda, konzultantske usluge, te posada broda koja će biti

angažirana na samom projektu (troškovi izraženi u EUR-ima), na ostatak troškova povezanih sa

radom u Republici Hrvatskoj odnosi se samo manji dio troškova vezan uz materijalne troškove,

troškove osoblja i poreze (troškovi izraženi u kunama).

Slijedom navedenoga, HERA je od energetskog subjekta LNG Hrvatska d.o.o. zatražila izradu

izvješća u kojem bi se obrazložio način i zakonitost primjene valute u EUR-ima, za što je energetski

subjekt LNG Hrvatska d.o.o. angažirao društvo BDO Croatia d.o.o. koje je pripremilo „Izvješće o

činjeničnom stanju vezanom uz prezentaciju financijskih izvještaja u stranoj valuti sukladno MSPU

4400“, a izvadak kojeg je u Prilogu 1. Osnovu izvješća predstavlja prosudba koja će biti funkcionalna

i primjerena izvještajna valuta energetskog subjekta LNG Hrvatska d.o.o.

Prihvaćajući rezultate navedenog izvješća društva BDO Croatia d.o.o. HERA je u Prijedlog

Metodologije uvrstila izmjenu valute elemenata u izračunu dozvoljenog prihoda operatora, kao i

tarifnih stavki (EUR umjesto kn).

Usluge terminala

LNG Hrvatska d.o.o. predlaže uvođenje nove usluge terminala za UPP koja objedinjuje tri osnovne

usluge propisane važećom Metodologijom, pri čemu nova usluga nije temeljena na kapacitetu

terminala za UPP, već na količini otpremljenog prirodnog plina u transportni sustav iz terminala za

UPP-a. S obzirom da važeća Metodologija propisuje tri tarifne stavke za ugovoreni kapacitet za

- 3 -

prihvat i otpremu UPP-a na godišnjoj razini, odnosno za osnovne usluge terminala za UPP,

Prijedlogom Metodologije predlaže se propisivanje samo jedne tarifne stavke (Totp – tarifna stavka za

prihvat i otpremu UPP-a) koja predstavlja osnovnu uslugu terminala za UPP i koja objedinjava

postojeće usluge prihvata, privremenog skladištenja i otpreme prirodnog plina u transportni sustav.

Prema važećoj Metodologiji iznosi tarifnih stavki za osnovne usluge terminala za UPP utvrđuju se

primjenom koeficijenata utjecaja planiranog prihoda od pojedine osnovne usluge terminala za UPP

ugovorene na godišnjoj razini na ukupni planirani prihod operatora u regulacijskoj godini t te

planiranog ukupnog broja, odnosno planiranog ukupnog kapaciteta svake pojedine usluge ugovorene

na godišnjoj razini. Prijedlogom Metodologije predlaže se brisanje koeficijenata utjecaja za izračun

iznosa tarifnih stavki s obzirom da se predlaže uvođenje samo jedne osnovne usluge, te s obzirom da

se isti iznos tarifne stavke primjenjuje na sve vrste ugovora koje će operator sklapati s korisnicima

terminala za UPP, neovisno o ročnosti istih.

Kao prilog ovom dokumentu, uz Prijedlog Metodologije, nalazi se i dokument „Opis usluga

terminala za ukapljeni prirodni plin“ (Prilog 2.) koji je izradio energetski subjekt LNG Hrvatska

d.o.o., a u kojem se daje detaljniji opis planiranih usluga koje će pružati operator terminala za UPP,

kao i opis načina ugovaranja i naplate usluga. Detaljne karakteristike terminala za UPP, kao i način

alokacije, ugovaranja i korištenja usluga terminala za UPP bit će propisani Pravilima korištenja

terminala za UPP, koja, sukladno odredbama Zakona o tržištu plina, donosi LNG Hrvatska d.o.o. uz

suglasnost HERA-e.

Konačan obračun naknade za korištenje terminala za UPP

Prijedlogom Metodologije predlaže se propisivanje izrade konačnog obračuna, a s obzirom na stvarno

korištenje terminala za UPP. Naime, po isteku svake plinske godine, odnosno razdoblja za koje je

ugovoreno korištenje terminala za UPP ukoliko je isto kraće od plinske godine, operator terminala za

UPP bi trebao, za svakog pojedinog korisnika, izraditi konačni obračun naknade za korištenje

terminala za UPP, a na temelju količine prirodnog plina koja je za tog korisnika otpremljena u

transportni sustav iz terminala za UPP. Ukoliko se utvrdi da je ostvarena količina manja od prethodno

ugovorene količine otpreme prirodnog plina u transportni sustav iz terminala za UPP, operator

korisnika tereti za iznos koji se izračunava kao umnožak razlike u količinama i prosječne tarifne

stavke važeće tijekom razdoblja za koje se provodi konačni obračun.

Amortizacija – vijek uporabe imovine

Važećom metodologijom propisan je regulatorno priznati minimalni vijek uporabe od 40 godina za

kategoriju reguliranih sredstava – građevinski objekti, kao i povezana maksimalno priznata godišnja

amortizacijska stopa od 2,5% za istu kategoriju imovine. Prijedlogom Metodologije HERA predlaže

istom odredbom obuhvatiti i brodove, a s ciljem nedvojbene primjene regulatorno priznatog

minimalnog vijeka uporabe od 40 godina i na plutajući terminal za UPP.

Prilog:

1. „Izvadak iz izvješća o činjeničnom stanju vezanom uz prezentaciju financijskih izvještaja u stranoj valuti

sukladno MSPU 4400“, kojeg je izradilo društvo BDO Croatia d.o.o. za naručitelja LNG Hrvatska d.o.o., rujan

2017.,

2. „Opis usluga terminala za ukapljeni prirodni plin“ kojeg je izradio EKONERG – Institut za energetiku i zaštitu

okoliša za naručitelja LNG Hrvatska d.o.o., listopad 2017.