Prijedlog kriterija ocijenjivanja iz kemije

 • View
  227

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Prijedlog kriterija ocijenjivanja iz kemije

 • UPANIJSKO STRUNO VIJEE NASTAVNIKA KEMIJE SREDNJIH KOLA ISTARSKE UPANIJE

  Labin 1. rujna 2011.

  BROJANO OCJENJIVANJE UENIKIH POSTIGNUA IZ NASTAVNOG PREDMETA KEMIJA

  Openite smjernice za izradu kriterija:

  Nedovoljan (1)

  UPS: Ne prepoznaje osnovne pojmove uz pomo nastavnika.

  PZ:. I uz pomo ne uoava greke samostalno.

  Dovoljan (2)

  UPS: Prisjea se osnovnih pojmova uz pomo nastavnika.

  PZ: Radi uz pomo ali ne uoava greke samostalno

  Dobar (3)

  UPS: Poznaje osnovne pojmove.

  PZ: Radi uz povremenu pomo, greke uoava, i ispravlja ih uz pomo

  nastavnika.

  Vrlo dobar (4)

  UPS: Poznaje sve nastavne sadraje, ali ih ne povezuje sa slinim

  sadrajima.

  PZ: Primjenjuje steeno znanje, samostalno uoava pogreke i ispravlja

  ih.

  Odlian (5)

  UPS: Povezuje usvojeno znanje sa drugim slinim sadrajima.

  PZ: Kreativno primjenjuje usvojene vjetine u novim situacijama.

 • 1. RAZRED GIMNAZIJE OPIS POSTIGNUA BROJ

  CJELINE NASTAVNA

  CJELINA OCJENA

  UPS PZ nedovoljan (1) - uenik ne prepoznaje temeljne pojmove, na pitanja ne

  odgovara ili odgovara nejasno - uenik i uz pomo ne uoava greke samostalno - uenik ne pokazuje razumijevanje sadraja uenik e uenik e dovoljan (2) - prepoznati da tvari postoje u tri agregacijska stanja i poznati

  oznake za agregacijska stanja (s,l,g)

  - razlikovati pojmove tvar, ista tvar i smjesa tvari; homogenu i heterogenu smjesu tvari; elementarna tvar i kemijski spoj

  - moi nabrojati temeljna fizikalna svojstva tvari (gustoa, toplinska i elektrina provodnost, tvrdoa, magnetinost, agregacijsko stanje, topljivost,vrelite, talite)

  - nabrojati temeljne fizikalne postupke odvajanja tvari (taloenje, dekantiranje, filtriranje, destiliranje, sublimiranje, sedimentiranje, kristaliziranje, ekstrahiranje, kromatografiranje)

  - definirati pojmove atom kemijski element i molekula spoj i na osnovi simbolikoga zapisa razlikovati kemijski element od kemijskog spoja

  dobar (3) - moi opisati temeljna fizikalna svojstva tvari (gustoa, agregacijsko stanje,vrelite, talite) - razlikovati temeljne postupke odvajanja tvari (taloenje, dekantiranje, filtriranje, destiliranje)

  - moi na osnovi submikroskopskoga prikaza rasporeda estica odrediti najvjerojatnije agregacijsko stanje i svojstva toga agregacijskog stanja (npr. gibanje estica)

  vrlo dobar (4) - biti sposobni objasniti promjene u strukturi tvari pri prijelazu izmeu agregacijskih stanja

  - moi opisati temeljna fizikalna svojstva tvari tvrdoa, gustoa - moi objasniti temeljne postupke odvajanja tvari ( sublimiranje, sedimentiranje, kristaliziranje)

  - na temelju fizikalnih svojstava uzorka tvari razlikovati istu tvar i smjesu tvari -iz danih podataka (Tv i Tt) moi odrediti agregacijsko stanje tvari pri zadanim uvjetima

  - moi uporabiti fizikalna svojstva uzorka tvari s

  ciljem njene identifikacije

  1.

  TVARI

  odlian (5) - moi opisati temeljna fizikalna svojstva tvari magnetinost, toplinska i elektrina provodnost -moi objasniti temeljne fizikalne postupke odvajanja tvari ( ekstrahiranje, kromatografiranje)

  - predloiti prikladne fizikalne i kemijske postupke odjeljivanja sastojaka i pritom odabrati njihov smisleni slijed na temelju poznavanja sastava smjese poznatih tvari

  nedovoljan (1) - uenik ne prepoznaje temeljne pojmove, na pitanja ne odgovara ili odgovara nejasno - uenik i uz pomo ne uoava greke samostalno - uenik ne pokazuje razumijevanje sadraja

  uenik e uenik e

  2.

  GRAA ATOMA

  dovoljan (2) - prepoznati grau atoma {pozitivna jezgra (nukleoni: protoni i neutroni) i negativni elektroni u omotau; elektroneutralnost,

  - oznaiti broj protona, elektrona i neutrona iz protonskog i nukleonskog broja izabranoga

 • relativne veliine atoma i jezgre}

  - moi rei kemijske oznake za protonski broj (Z), nukleonski broj (A) i relativnu atomsku masu (Ar)

  nuklida

  - imenovati izotopne atomske vrste jednostavnijih kemijskih elementa

  dobar (3) - poznavati znaaj i odnos izmeu nukleonskog i protonskog broja te povezati protonski i nukleonski broj s graom atoma - interpretirati znaenje pojma nuklid, izotop i izobar te

  kemijskoga elementa kao smjese nuklida zajednikoga Z - poznavati Bohrov model atoma

  - prikazati elektronsku konfiguraciju jednostavnih atomskih vrsta

  - poznavati pojam valentnog elektrona

  - definirati relativnu atomsku masu,unificiranu atomsku jedinicu mase

  - moi prikazati elektronsku konfiguraciju atoma (periode 1 4) primjenom pravila raspodjele

  - razlikovati izotopne atomske vrste pojedinog kemijskog elementa

  - izraunati relativnu atomsku masu

  vrlo dobar (4) - poznati pojam emisije i apsorpcije zraenja i elektromagnetski spektar

  - moi prikazati elektronsku konfiguraciju iona (periode 1 4) primjenom pravila raspodjele

  - objasniti znaenje valentnih elektrona

  - moi izraunati relativnu atomsku masu (Ar) na temelju sastava izotopnog uzorka elementarne tvari

  - razumjeti atom kao elektriki neutralnu i ion kao nabijenu esticu (primjerice: H, H

  , H

  +)

  odlian (5) - opisati Bohrov model atoma i objasniti pojam kvanta svjetlosti

  - moi objasniti kako pomou emisijske atomske spektroskopije dobivamo informacije o elektronskoj strukturi atoma

  - moi rastumaiti emisijski i apsorpcijski spektar atoma

  - moi povezati energiju, frekvenciju i valnu duljinu svjetlosti

  - objasniti grau elektronskog omotaa i povezati mjesto elektrona u elektron. omotau s njegovom energijom

  nedovoljan (1) - uenik ne prepoznaje temeljne pojmove, na pitanja ne odgovara ili odgovara nejasno - uenik i uz pomo ne uoava greke samostalno - uenik ne pokazuje razumijevanje sadraja

  uenik e uenik e

  dovoljan (2) - pozna osnovnu grau PSE (skupine, periode) i poloaj metala i nemetala

  - iz poloaja elementa u PSE moi oznaiti broj valentnih elektrona i valencije atoma kemijskih elemenata glavnih skupina PSE

  -prepoznati i povezati naziv elementa sa poloajem u PSE i sa odgovarajuom periodom i skupinom

  3.

  PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  dobar (3) - definirati pojmove energija ionizacije, elektronski afinitet, elektronegativnost

  - moi na temelju poloaja kemijskog elementa u PSE,

  - razumije periodinu promjenu fizikalnih svojstava (metalnog ili nemetalnog karaktera, energije ionizacije, elektronski afinitet, ...) kemijskih

 • predvidjeti mogue valencije njegovih atoma

  - predvidjeti periodinost svojstava elemenata s njihovim poloajem u PSE

  elemenata u PSE - predvidjeti poloaj kemijskog elementa u PSE s

  elektronskom strukturom njegovih atoma

  vrlo dobar (4) - moi rastumaiti periodinost promjene odreenih fizikalnih svojstava atoma kemijskih elemenata 2. i 3. periode PSE (polumjer atoma, 1. I 2.energija ionizacije, elektronski afinitet i elektronegativnost) na temelju grafikih ili tabelarnih prikaza

  - moi, na temelju poloaja kemijskog elemenata u PSE, predvidjeti neka fizikalna i kemijska svojstva uzorka elementarne tvari

  odlian (5) - moi rastumaiti periodinost promjene odreenih fizikalnih svojstava atoma kemijskih elemenata 2. i 3. periode PSE (magnetinost, elektrina provodnost, talite i vrelite)

  - moi usporediti periodinost promjene odreenih fizikalnih svojstava konkretnih atoma kemijskih elemenata 2. i 3. periode PSE

  nedovoljan (1) - uenik ne prepoznaje temeljne pojmove, na pitanja ne odgovara ili odgovara nejasno - uenik i uz pomo ne uoava greke samostalno - uenik ne pokazuje razumijevanje sadraja

  uenik e uenik e dovoljan (2) - razlikovati tri temeljne vrste kemijskih veza: ionsku, kovalentnu

  i metalnu veza - prepoznati ulogu elektronskog omotaa i valentnih elektrona

  pri nastanku kemijske veze;

  - na kemijskom modelu ili u strukturnoj formuli prepoznati jednostruku, dvostruku ili trostruku kovalentnu vezu izmeu atoma

  - prepoznati vezne i nevezne elektronske parove i moi u strukturnim prikazima jednostavnih molekula oznaiti vezne i nevezne elektronske parove

  - rei kako nastaju anioni i kationi

  - poznavati znaenje Lewisovih simbola

  - definirati temeljna svojstva ureenosti grae vrstih tvari ii razliku izmeu amorfnih i kristalnih tvari(kristali)

  - prepoznati nastanak ionskih spojeva i zapisati njihove formule (npr. CuO, CaCl2)

  - koristiti Lewisovu simboliku u prikazu nastajanja zadanih formulskih jedinki i molekula - poznavati temeljne tipove kristalnih struktura koje

  tvore atomi iste vrste

  4.

  VEZE IZMEU ATOMA I MOLEKULA, KRISTALI

  dobar (3) - razlikovati polarnu kovalentnu vezu i polarnost molekule ( na modelu CO, CO2, CH4)

  - poznavati temeljne oblike grae molekula (linearna, planarna, piramidna, tetraedarska,)

  - moi objasniti pojam vodikova veza

  - poznavati meumolekulske sile: van der Waalsove , Londonove - moi objasniti polarnost kovalentne veze meu raznovrsnim

  atomima

  - opisati svojstva i grau i ionskih molekulskih, kovalentnih

  - primjeniti koncept elektronegativnosti pri procjeni vrste kemijske veze izmedu atomskih vrsta

  - objasniti jakost kovalentne veze s duljinomi veze i njenom energijom

  - moi koristiti Lewisovu simboliku za stvaranje simbolikih prikaza strukture molekula

  - moi crteom definirati (prikazati) vodikovu vezu izmedu dvije molekule

  - prikazati jednadbama oksidacije i redukcije nastanak aniona i kationa

  - poznavati