of 25 /25

Prijave i upisi kandidata u srednje

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prijave i upisi kandidata u srednje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet
ZA NAKLADNIKE:
prof. dr. sc. Pavo Bariši, ministar, Goran Kezunovi, dipl. ing., ravnatelj
UREDNIŠTVO:
Monika Vriko, prof., Nataša Lovri, prof., Kristina Begonja, prof., Jurica Vratari, prof., Davor
Leipold, bacc. ing., Kristijan Milojevi, bacc. ing. tech. inf., Ante Babai, prof., Petra Košuti, dipl.
oec.
DIZAJN:
Dizajn.net
Izrazi koji se koriste u ovoj publikaciji, a koji imaju rodno znaenje, bez obzira na to jesu li korišteni u
muškome ili enskome rodu, obuhvaaju na jednak nain i muški i enski rod.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, ISBN: 978-953-8103-09-4
Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet, ISBN: 978-953-6802-39-5
Zagreb, svibanj 2017.
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 • Faks: + 385 (0) 1 4569 099
E-pošta: [email protected] • URL: www.mzo.hr
Josipa Marohnia 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
Tel.: +385 (0) 1 6661 616 • Faks: +385 (0) 1 6661 615
E-pošta: [email protected] • URL: www.carnet.hr
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
Tel.: +385 (0) 1 6274 877 • Faks: +385 (0) 1 6274 849
E-pošta: [email protected] • URL: www.azvo.hr
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
Tel.: +385 (0) 1 4594-390 • Faks: +385 (0) 1 4594-321
E-pošta: [email protected] • URL: www.sdus.hr
Sadraj:
1. Uvodna rije
2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
3. Postupci prijava i upisa kandidata u srednje škole
4. Upisni postupak
odabir srednje škole velika je ivotna odluka. Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa i sposobnosti
nije lagan zadatak, ali je prijeko potreban u procesu donošenja tako vane odluke kao što je izbor
zanimanja. Dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako zanimalo, koje
ste predmete voljeli, ime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je inilo nezadovoljnima
i nesretnima, što vam je predstavljalo teškoe.
Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima
ste bliski te koji vam mogu pruiti adekvatnu pomo pri odabiru škole. Vano je prikupiti što više
informacija o razliitim zanimanjima, o srednjim školama i programima obrazovanja, kao i o
mogunostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja.
U publikaciji, koja je pred vama, pronai ete najvanije informacije o postupku prijava i upisa u
srednje škole u školskoj godini 2017./2018., koji se provodi elektronikim putem preko mrene
stranice: www.upisi.hr. U publikaciji emo vas informirati o elementima i kriterijima za upis,
nainima i postupcima prijava u sustav kandidata koji osnovno obrazovanje završavaju u redovnom
obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, prikazati vam primjere bodovanja za razliite programe
obrazovanja te vam predoiti sve što vam elektroniki nain prijava i upisa u srednje škole prua -
pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignuima te detaljan pregled lista
poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izraunat vaš plasman na svakome pojedinome
prijavljenome programu obrazovanja. Iznimno je vano kontinuirano pratiti sve informacije koje se
objavljuju na mrenoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj e biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja
upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali aurirani podaci, vane
obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.
Na samome kraju publikacije pronai ete i Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i
rokovi vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja.
Ako imate dvojbi, pitanja ili teškoa vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom
programa obrazovanja, na adresi www.upisi.hr/FAQ nalaze se „esto postavljena pitanja i odgovori“
koji vam mogu pomoi u rješavanju problema ili dvojbi.
Za dodatnu pomo moete kontaktirati Podršku obrazovnom sustavu pri CARNetu na elektronikoj
adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6661-500 svakim radnim danom od 8:00 –
20:00 sati.
škole
Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole propisani su
Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koji je
donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Narodne novine, broj 49/2015. i 47/2017.). Pravilnik je
objavljen na slubenoj mrenoj stranici Ministarstva i na mrenoj stranici: www.upisi.hr, a u ovom
poglavlju donosimo najvanije elemente i kriterije iz Pravilnika.
Tko se upisuje u srednju školu?
U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u 2017. godini.
Pod jednakim uvjetima, upisuju se kandidati hrvatski dravljani, Hrvati iz drugih drava, djeca
dravljana iz drava lanica Europske unije te kandidati strani dravljani iz zemalja izvan Europske
unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.
U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do poetka školske godine u kojoj upisuju
prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred
srednje škole moe se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva,
kandidat stariji od 18 godina.
Što se boduje za upis u srednju školu?
Za upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju zajedniki, dodatni i poseban
element.
1. Zajedniki element
a) Zajedniki element za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje
strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje etiri godine ine prosjeci zakljunih ocjena svih
nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja, zakljune
ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,
Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta vanih za nastavak obrazovanja u
pojedinim programima obrazovanja od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno vanih za
upis koji je sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred
srednje škole, a jedan samostalno odreuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se
ue u osnovnoj školi. Za programe obrazovanja koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina
to je, u pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).
Na takav nain, mogue je stei najviše 80 bodova. Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz
nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje, umjesto nje bodovat e se prosjek svih ocjena od 5. do
8. razreda osnovne škole.
Prosjek ocjena
Matematika 5 5 10,00
5 5 10,00
5 5 10,00
5 5 10,00
Ukupno 80,00
b) Zajedniki element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe
obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine ukljuuje prosjeke zakljunih ocjena
svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja te
zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski
jezik, Matematika i prvi strani jezik. Na takav nain, mogue je stei najviše 50 bodova.
Elementi vrednovanja
Prosjek ocjena
Matematika 5 5 10,00
Ukupno 50,00
c) Zajedniki element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju
manjem od tri godine ukljuuje prosjeke svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije
decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja. Na takav nain, mogue je stei najviše
20 bodova.
Elementi vrednovanja
Prosjek ocjena
Ukupno 20,00
darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:
• na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti
• na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju
• na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava.
3. Poseban element
Poseban element vrednovanja ini uspjeh kandidata koji su ostvarili u oteanim uvjetima
obrazovanja.
• kandidat sa zdravstvenim teškoama
• kandidat koji ivi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti
• kandidat koji ivi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja
• kandidat koji ivi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi
• kandidat kojem je jedan roditelj preminuo
• kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi
• kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine.
Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani Pravilnikom o elementima i
kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se i za upis u meunarodne
programe obrazovanja.
Kako se vrednuju rezultati postignuti na dravnim i meunarodnim natjecanjima u
znanju?
Kandidati ostvaruju pravo na izravan upis ili na dodatne bodove na osnovi rezultata koje su postigli
na dravnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno znaajnih za upis (Hrvatskoga
jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, dvaju nastavnih predmeta posebno vanih za upis, u
skladu s Popisom predmeta posebno vanih za upis te jednog natjecanja iz znanja koje odreuje
srednja škola), a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata
s meunarodnih natjecanja iz navedenih predmeta.
Natjecanja koja provodi Agencija za odgoj i obrazovanje, a boduju se prema gore navedenom su:
- Natjecanje iz hrvatskoga jezika,
- Natjecanje iz engleskoga jezika,
- Natjecanje iz njemakoga jezika,
- Natjecanje iz francuskoga jezika,
- Natjecanje iz talijanskoga jezika,
- Natjecanje iz matematike,
- Natjecanje iz fizike,
- Natjecanje iz kemije,
- Natjecanje iz biologije,
- Natjecanje iz geografije,
- Natjecanje iz astronomije,
- Natjecanje iz informatike,
- Natjecanje iz povijesti,
- Natjecanje iz Islamskog vjeronauka,
- Natjecanje mladih tehniara i
- Natjecanje Sigurno u prometu.
Pravo na izravan upis/ dodatne bodove
Prvo, drugo ili tree osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja
Izravan upis (pod uvjetom da kandidati zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis)
Prvo osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja
4 boda
Drugo osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja
3 boda
Tree osvojeno mjesto lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja
2 bod
Sudjelovanje kao pojedinac ili lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja
1 bod
Kako se vrednuju rezultati postignuti na sportskim natjecanjima?
Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja
na natjecanjima školskih sportskih društava. Pravo na dodatne bodove ostvaruju na temelju slubene
evidencije o rezultatima odranih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski
sportski savez (HŠSS).
U sustavu školskoga sporta uenici osnovnih škola natjeu se cijele godine, poevši od rujna pa sve
do završnice u svibnju u ovih 12 sportova: FUTSAL (MALI NOGOMET), KOŠARKA, RUKOMET,
ODBOJKA, ATLETIKA, PLIVANJE, STOLNI TENIS, BADMINTON, GIMNASTIKA, KROS, JUDO i ŠAH.
U svim tim športovima uenici se natjeu ekipno, a ne pojedinano i to u konkurenciji djevojica i
djeaka.
Prvo osvojeno mjesto kao lan skupine 3 boda
Drugo osvojeno mjesto kao lan skupine 2 boda
Tree osvojeno mjesto kao lan skupine 1 bod
Rezultati natjecanja bit e uneseni izravno u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje
škole (NISpuSŠ) na temelju postojeih podataka u sustavu e-Matice i kandidati ih ne trebaju dodatno
dokazivati. Ako neki od rezultata nije vidljiv na korisnikom profilu kandidata na: www.upisi.hr,
kandidat se treba obratiti razredniku u svojoj školi.
Kandidati koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na meunarodnim natjecanjima iz znanja dokaze o
tome dostavljaju Agenciji za odgoj i obrazovanje koja e ih, nakon provjere, unijeti u sustav.
Kandidatu e se vrednovati iskljuivo jedno (najpovoljnije) postignue, neovisno o vrsti i razini
natjecanja.
a) Kandidat sa zdravstvenim teškoama
Kandidatu sa zdravstvenim teškoama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvren tijekom
postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje struno mišljenje Slube za
profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrenim brojem bodova,
kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.
b) Kandidat koji ivi u oteanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim
imbenicima
Kandidatu koji ivi u oteanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima,
koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvren
tijekom postupka vrednovanja. Oteani uvjeti su ako kandidat:
• ivi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti
• ivi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja
• ivi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi
• ako je kandidatu jedan roditelj preminuo
• ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi.
Za ostvarenje navedenih prava, kandidat prilae razredniku neki od dolje navedenih dokumenata
kojim dokazuje obrazovanje u oteanim uvjetima:
• lijeniku potvrdu o dugotrajnoj teoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;
• potvrdu nadlenoga podrunoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj
nezaposlenosti oba roditelja;
• potvrdu o korištenju socijalne pomoi; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili
nadlenoga tijela u jedinici lokalne ili podrune (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu
samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih slubi u zdravstvu,
socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;
• ispravu iz matice umrlih ili smrtni list koje je izdalo nadleno tijelo u jedinici lokalne ili
podrune (regionalne) jedinice ili Grada Zagreba;
• potvrdu nadlenoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili
odgovarajue socijalne skrbi.
c) Kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine
Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a ivi u uvjetima koji su mogli utjecati na
njegov uspjeh u osnovnoj školi, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvren tijekom postupka
vrednovanja. S tako utvrenim brojem bodova, kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Za
ostvarivanje dodatnih bodova, kandidat prilae preporuku Vijea romske nacionalne manjine
odnosno registrirane romske udruge.
Cjelokupnu dokumentaciju potrebnu je dostaviti do roka navedenoga u poglavlju Kalendar ove
publikacije.
Kako se utvruje ukupan rezultat kandidata?
Ukupan rezultat kandidata utvruje se na temelju ukupnoga broja bodova koje je kandidat stekao po
svim osnovama vrednovanja (zajedniki, dodatni i posebni element vrednovanja), uz dokazivanje
zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa u odabranom zanimanju,
ako je to za odabrano zanimanje potrebno. Na temelju ukupnoga rezultata, utvruje se ljestvica
poretka kandidata za upis i objavljuje na mrenoj stranici: www.upisi.hr.
Mjerila i postupci za upis u strukovne škole i programe obrazovanja za vezane obrte u
trajanju od tri godine
Ljestvica poretka kandidata stvara se na osnovi zajednikoga, dodatnoga i posebnog elementa
vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa
u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno.
Zdravstveni zahtjevi srednjoškolskih programa za upis kandidata
Zdravstveni zahtjevi podrazumijevaju zdravstveno stanje kandidata koje treba zadovoljiti kako bi bio
u mogunosti završiti program obrazovanja te kako bi nakon završetka obrazovanja svojim steenim
kompetencijama ispunjavao uvjete potrebne za trište rada. Ispunjeni zdravstveni zahtjevi pokazuju
da, u trenutku upisa kandidata u srednju školu, nema zdravstvenih prepreka za rad niti na jednome
radnome mjestu u sklopu zanimanja/kvalifikacija za koje se kandidat školuje.
U uvjetima za upis i detaljima programa obrazovanja na stranici www.upisi.hr jasno je naznaeno koji
su zdravstveni zahtjevi pojedinog zanimanja te kojim se dokumentom oni dokazuju.
Pri upisu u jedan od programa obrazovanja/zanimanja za koje kandidat sa zdravstvenim teškoama
posjeduje struno mišljenje slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za
zapošljavanje, kojem je prethodilo struno mišljenje nadlenoga školskog lijenika, nije potrebno
posjedovati uvjerenje – potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih zahtjeva nadlenoga školskog
obrazovanja.
odreeni program obrazovanja, kandidat je duan dostaviti srednjoj školi zajedno s upisnicom do
roka navedenoga u Kalendaru. Ukoliko kandidat nije u mogunosti prilikom upisa dostaviti lijeniku
svjedodbu medicine rada pri upisu donosi potvrdu obiteljskog lijenika, a lijeniku svjedodbu
medicine rada je naknadno duan dostaviti najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda.
Kandidati koji do roka navedenoga u Kalendaru za svaki pojedini upisni rok ne pribave i ne dostave
valjani dokument, bez obzira na to što se na ljestvici poretka nalaze unutar upisne kvote, nee se
moi upisati. Ako se to dogodi na ljetnome upisnom roku, bit e upueni da se na jesenskome
upisnome roku natjeu za programe obrazovanja u kojima je ostalo slobodnih mjesta.
Kandidati koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za
upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon
jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih
Strukturom, a utvrenih u NISpuSŠ-u.
Dodatne provjere znanja i sposobnosti kandidata
a) Provjera znanja kandidata iz stranoga jezika
Kandidat koji u osnovnoj školi nije uio odreeni strani jezik moe prilikom prijave programa
obrazovanja odabrati uenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika, uz uvjet da je na provjeri
znanja utvrena mogunost uenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.
Provjeru znanja provodi struno povjerenstvo srednje škole u koju se kandidat eli upisati, o emu
sastavlja zapisnik. Provjeru znanja kandidat polae u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu
u druge škole koje uvjetuju znanje istoga stranog jezika tijekom cijeloga upisnog postupka. Provjera
znanja je eliminacijska.
b) Provjera znanja kandidata za upis u meunarodne programe obrazovanja
Za upis u meunarodne programe obrazovanja moe se provoditi provjera znanja koju propisuje i
provodi škola.
c) Provedba dodatnih provjera sklonosti i sposobnosti kandidata
Škola koja upisuje kandidata u programe obrazovanja za koje je potrebna odreena tjelesna,
glasovna i slina spretnost ili sposobnost, mogu provoditi provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata
za taj program obrazovanja.
d) Provjera darovitosti kandidata za upis u umjetnike škole
Likovne, glazbene i plesne škole, uz vrednovanje uspjeha kandidata u prethodnome obrazovanju,
provode i ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetnikoga izraza.
e) Provjera posebnih znanja kandidata
Srednje škole mogu, ako za to imaju suglasnost Ministarstva, provoditi provjere posebnih znanja iz
nastavnih predmeta posebno vanih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja. Posebna
provjera znanja nije eliminacijska i na njoj kandidat moe ostvariti do najviše 5 bodova.
Za sve dodatne provjere, škole e javno objaviti rokove i mjesto ispitivanja, a svi podaci bit e
dostupni na mrenoj stranici: www.upisi.hr.
Minimalni bodovni prag
Za programe obrazovanja u trajanju od najmanje etiri godine, škola moe utvrditi minimalni broj
bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja. Utvreni minimalni
broj bodova primjenjuje se tijekom cijeloga upisnog postupka (ljetni, jesenski i naknadni upisni rok).
Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine, programe
obrazovanja za vezane obrte te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a najmanje
godinu dana, ne utvruje se minimalni broj bodova koji su potrebni za prijavu.
3. Postupci prijava i upisa kandidata u srednje škole
Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrene stranice Nacionalnoga
informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), na temelju natjeaja za upis koji se
objavljuju na mrenim stranicama i oglasnim ploama srednje škole i osnivaa.
a) Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja
u Republici Hrvatskoj 2017. godine
Kandidati, koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja u Republici
Hrvatskoj 2017. godine, u svojoj školi dobivaju elektroniki identitet iz sustava [email protected], tj.
korisniko ime i lozinku s kojima se prijavljuju u sustav te prilikom prve prijave dobivaju PIN. Toan
postupak opisan je u poglavlju Upisni postupak.
Ovim kandidatima svi osobni podaci i ocjene te rezultati natjecanja iz znanja i sporta prenose se iz
e-Matice te nisu duni dostavljati dokumentaciju o tome svojim razrednicima.
b) Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja
u Republici Hrvatskoj 2017. godine, a najmanje jedan od prethodnih triju razreda su
završili u inozemstvu
Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja u Republici
Hrvatskoj 2017. godine, a najmanje jedan od prethodnih triju razreda su završili u inozemstvu, svome
razredniku dostavljaju svjedodbe razreda završenih u inozemstvu, a razrednik podatke unosi u
dokumentaciju dostavlja Središnjemu prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a
toan postupak upisa ovakvih kandidata opisan je u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za
školsku godinu 2017./2018. – Idemo u srednju! – Kandidati iz drugih obrazovnih sustava.
c) Kandidati koji su trenutano u redovitome sustavu obrazovanja u Republici
Hrvatskoj, ali ne završavaju osnovno obrazovanje 2017. godine
Ovi kandidati, u pravilu, upisuju paralelne umjetnike programe ili nisu s uspjehom završili prvi
razred srednje škole, nisu se ispisali iz te škole, a ele ponovno upisati prvi razred u drugoj srednjoj
školi ili upisuju drugi program obrazovanja u istoj srednjoj školi. Kako posjeduju elektroniki identitet
iz sustava [email protected], ali nisu automatski registrirani kao korisnici sustava, registriraju se na nain
opisan u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2017./2018. – Idemo u srednju! –
Kandidati koji upisuju umjetnike programe i odjele za sportaše.
4. Upisni postupak
Mrena stranica Upisi.hr
Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrene stranice: www.upisi.hr, kojom
pristupaju Nacionalnome informacijskome sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).
NISpuSŠ je središnji informacijsko-administracijski servis koji kandidatima, zainteresiranima za
nastavak obrazovanja na srednjoškolskoj razini, znaajno olakšava prijavu i upis u programe
obrazovanja. Sustav pokriva cijeli proces, od pretraivanja programa obrazovanja prema eljenim
kriterijima, preko prijava odabranih programa obrazovanja te uvida u rezultate po tim programima
obrazovanja, pa do ostvarenja prava upisa u srednju školu. Kandidatima omoguuje brz i izravan uvid
u osobne podatke, ocjene te posebna postignua vana za upis ostvarena tijekom osnovnoga
obrazovanja, daje detaljan izraun bodova za svaki prijavljeni program obrazovanja prema uvjetima
koje propisuju srednje škole, kao i uvid u poloaj koji zauzimaju na ljestvicama poretka za svaki od
programa obrazovanja koji su prijavili.
Na mrenoj stranici: www.upisi.hr nalazi se popis svih programa obrazovanja koji se mogu upisati u
Republici Hrvatskoj, zajedno s uvjetima upisa. Osim na mrenoj stranici: www.upisi.hr, korisne
informacije o cjelokupnome postupku koji im predstoji kandidati mogu pronai i na mrenoj stranici
Ministarstva znanosti i obrazovanja: www.mzo.hr.
Minimalni tehniki preduvjeti za pristup mrenoj stranici: www.upisi.hr su preglednici koji
podravaju W3C standarde i JavaScript tehnologiju (kao npr. Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera,
Internet Explorer od inaice 8 pa nadalje).
Posebno je vano pratiti i mrene stranice srednjih škola koje kandidat eli upisati jer se tamo mogu
pronai vane informacije koje se odnose samo na tu srednju školu.
Kandidati koji u tekuoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome
sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj
Kandidati koji u tekuoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu
obrazovanja u Republici Hrvatskoj automatski su registrirani i u sustav se prijavljuju svojim
elektronikim identitetom (korisnikom oznakom i lozinkom) iz sustava [email protected] koji im
dodjeljuje administrator imenika škole. Popis administratora imenika škola dostupan je na mrenoj
stranici ai.skole.hr.
Kandidati koji ve pohaaju redoviti program obrazovanja srednje škole, a ove godine ele
upisati prvi razred u drugoj srednjoj školi ili prvi razred drugoga programa obrazovanja u
istoj školi
Kandidati koji ve pohaaju redoviti program obrazovanja srednje škole, a ove godine ele upisati
prvi razred u drugoj srednjoj školi ili prvi razred drugoga programa obrazovanja u istoj školi, za
registraciju se trebaju obratiti upisnome koordinatoru u svojoj srednjoj školi. Nakon registracije, za
prijavu u sustav koriste se svojim elektronikim identitetom iz sustava [email protected]
Prva prijava na www.upisi.hr
Kandidat koji se prvi put prijavljuje na mrenoj stranici: www.upisi.hr sa svojim elektronikim
identitetom iz sustava [email protected], a još ne posjeduje PIN, treba unijeti korisniko ime i lozinku kako
bi mogao unijeti broj svoga mobilnoga telefona na koji eli SMS-om primiti PIN. PIN je osobni
identifikacijski broj koji slui za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga kandidata.
Ako kandidat ne posjeduje mobilni telefon, moe navesti broj mobilnoga telefona nekoga od
ukuana ili roaka. Ako nitko od ukuana ili roaka ne posjeduje mobilni telefon, kandidat moe
zatraiti slanje PIN-a, uz prethodni dogovor, na mobilni telefon svojega razrednika. Ako nitko od
navedenih nije u mogunosti zaprimiti PIN, treba se obratiti CARNetovoj podršci obrazovnome
sustavu.
Ako kandidat koji posjeduje elektroniki identitet iz sustava [email protected] izgubi PIN, potrebno je s
broja mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, iz mobilnih mrea Republike Hrvatske poslati SMS
poruku sadraja OPET na broj 888000 nakon ega e mu biti dostavljen novi PIN (ako PIN ne stigne,
potrebno je kontaktirati CARNetovu podršku obrazovnom sustavu). Poruka se naplauje po cijeni
definiranoj ugovorom korisnika s operaterom. Ako kandidat izgubi korisniku oznaku ili lozinku, treba
se obratiti administratoru imenika u školi nakon ega e mu biti dodijeljena nova korisnika oznaka
i/ili lozinka.
adresu elektronike pošte: [email protected]
Svaki kandidat pravodobnom prijavom u sustav treba provjeriti ispravnost korisnike oznake,
lozinke i PIN-a kako bi, pokae li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke!
Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ
Kako bi se osigurala tonost cijeloga postupka rangiranja na programe obrazovanja, kandidati su
duni provjeriti osobne podatke, ocjene iz osnovne škole te, ako ih posjeduju, rezultate dravnih i
meunarodnih natjecanja, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u sustavu NISpuSŠ, a u
skladu s rokovima navedenim u Kalendaru.
Ako su podaci netoni, kandidati trebaju što prije obavijestiti razrednika u svojoj školi.
Preduvjeti za upis
Neke srednje škole za prijavu ili upis u odreene programe obrazovanja zahtijevaju ispunjavanje
odreenih preduvjeta. Kako bez ispunjenih preduvjeta nije mogue upisati odreeni program
obrazovanja, nuno je pravodobno se o njima informirati na mrenoj stranici: www.upisi.hr ili na
mrenim stranicama srednjih škola.
Prijava programa obrazovanja
Kandidati e se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2017./2018. u
ljetnome, jesenskome i naknadnome upisnom roku.
U ljetnom i jesenskom upisnom roku kandidat moe prijaviti najviše 6 odabira programa
obrazovanja. Programe obrazovanja, odnosno srednje škole koje ih izvode, mogue je pretraivati
prema zadanim kriterijima pretrage. Mogue je prilagoditi pretragu s obzirom na upaniju, naziv
škole, vrstu škole (javne ili privatne), naziv programa obrazovanja i slino.
Za svaki program obrazovanja mogue je pregledati detaljnije informacije koje sadre opis programa,
strukturu bodovanja, popis preduvjeta i ostale vane informacije o programu obrazovanja.
Programi, obrazovanja koji se ele upisati, dodaju se na listu prioriteta koja se moe mijenjati do roka
navedenoga u Kalendaru.
Listu prioriteta treba paljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi program obrazovanja koji se
najviše eli upisati, a zatim i ostali, eljenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat e se
optimalno rasporediti na program obrazovanja koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se,
prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote.
prema njihovim eljama i mogunostima jer nakon zakljuavanja odabira programa obrazovanja
odnosno škola, nikakve izmjene više nee biti mogue.
Vano je, takoer, da se na listi prioriteta nalaze samo programi obrazovanja koje kandidat doista
namjerava upisati. Postavljanje programa obrazovanja na listu prioriteta podrazumijeva ozbiljnu
namjeru da se takav program i upiše.
Prilikom prijave pojedinoga programa, obrazovanja potrebno je odabrati prvi i drugi strani jezik i
izborne predmete izmeu ponuenih stranih jezika i izbornih predmeta koji se u srednjoj školi
predaju.
Odabirom prvoga stranoga jezika, znanje toga stranoga jezika postaje preduvjet za odabrani program
obrazovanja. Preduvjet se smatra ispunjenim ako je kandidat u osnovnoj školi uio taj strani jezik
najmanje etiri godine ili ako na dodatnoj provjeri u srednjoj školi dokae poznavanje toga stranoga
jezika. Odabir stranih jezika i izbornih predmeta ni na koji nain ne utjee na rangiranje po
prijavljenim programima obrazovanja odnosno na poredak kandidata na ljestvicama poretka.
Programi obrazovanja za koje škole provode dodatne provjere imaju raniji rok prijave te ih je
nuno prijaviti do roka navedenog u Kalendaru.
Popis programa obrazovanja s ranijim rokom prijave bit e mogue pronai na stranici: www.upisi.hr.
Kontinuirano praenje bodovnoga stanja
Na mrenoj stranici: www.upisi.hr od samoga poetka prijava programa obrazovanja bit e mogue
pratiti bodovno stanje za svaki prijavljeni program obrazovanja svakoga kandidata.
Ako kandidat nije zadovoljio potrebne preduvjete za upis nekoga od prijavljenih programa
obrazovanja, navedeno e biti vidljivo na detaljnome prikazu bodovanja za prijavljeni program
obrazovanja u svakome trenutku. Kandidat takve programe obrazovanja moe obrisati sa svoje liste,
ako ne postoji mogunost zadovoljenja potrebnih preduvjeta i umjesto njih prijaviti druge programe
obrazovanja do roka navedenog u Kalendaru.
Ljestvice poretka
Ljestvice poretka stvaraju se na sljedei nain. Svakoga punog sata za svakoga kandidata pronalazi se
program obrazovanja koji mu je trenutano najviši na listi prioriteta, a na kojemu se po bodovima
nalazi unutar upisne kvote. Ako se takav program obrazovanja pronae, kandidat se briše sa svih
ostalih lista prioriteta koje su mu nie na ljestvici poretka, ime se otvaraju slobodna mjesta za
kandidate ispod „crte“. Ovaj se postupak ponavlja sve dok se time dogaaju pomaci na bolje. Po
završetku postupka, objavljuju se ljestvice poretka na kojima je svaki kandidat optimalno razmješten.
Na mrenoj stranici: www.upisi.hr objavljuju se ogledne i konane ljestvice poretka.
Ogledne ljestvice poretka odraz su trenutanoga bodovnoga stanja izraunatoga na temelju
podataka koji su trenutano u sustavu. To znai da su podlone promjenama zbog ispravka netono
unesenih ocjena u sustav, rješavanja prigovora, unosa rezultata dodatnih provjera, novih prijava i
neprestano se mijenjaju.
Ljestvice poretka obnavljaju se svakih sat vremena pa je posljedicu promjene podataka ili
redoslijeda na listi prioriteta mogue vidjeti za najviše sat vremena, ovisno o trenutku promjene.
Kandidat e se nai na konanoj ljestvici poretka samo jednoga programa obrazovanja na kojemu se
nalazi u sklopu upisne kvote i to onoga koji je najviše na njegovoj listi prioriteta. Ostaje na
ljestvicama poretka višega prioriteta na kojima se ne nalazi u sklopu upisne kvote, a na svim ostalim
ljestvicama poredaka niega prioriteta se ne prikazuje.
Na datum naveden u poglavlju Kalendar ljestvice poretka postaju konane i više se ne mijenjaju.
Podnošenje prigovora
Ako kandidat uoi bilo kakvu nepravilnost, potrebno je odmah uiniti sljedee:
• za netono ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne podatke, kandidat odmah treba
obavijestiti razrednika u svojoj školi,
• u sluaju nepravilnosti u ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti potrebno je urno
kontaktirati srednju školu koja je ispit provela;
• ako se na gore navedeni nain ne isprave ili ne upotpune podaci, kandidati imaju mogunost
podnošenja prigovora i obrascem za prigovor koji e biti dostupan na mrenoj stranici:
www.upisi.hr. Na ovaj nain prigovor se podnosi tek ako drugaije nije bilo mogue razriješiti
nepravilnost.
Za navedene prigovore rokovi su navedeni u poglavlju Kalendar ove publikacije.
Zakljuavanje liste prioriteta, potpisivanje prijavnica, objava konanih ljestvica
poretka
Lista odabranih programa obrazovanja zakljuava se svim kandidatima na datum koji se nalazi u
poglavlju Kalendar ove publikacije, ovisno o upisnome roku.
Za kandidate završnoga razreda osnovnih škola iz obrazovnoga sustava Republike Hrvatske prijavnicu
s konanom listom prioriteta iz sustava ispisuje njihov razrednik. Kandidat i roditelj/skrbnik zatim
potpisuju prijavnicu ime potvruju listu prioriteta odnosno odabir kandidata. Takva prijavnica uva
se u školi. Rok za potpisivanje prijavnica naveden je u poglavlju Kalendar, ovisno o upisnome roku.
Svi ostali kandidati prijavnice iz sustava NISpuSŠ ispisuju sami.
Kandidati, koji osnovno obrazovanje završavaju u redovnom obrazovnom sustavu Republike
Hrvatske, prijavnicu, koju su potpisali zajedno s roditeljem/skrbnikom, donose u svoju školu
razredniku.
Potpisivanje prijavnice s listom prioriteta ne jami da e se kandidat i upisati na onaj izbor na
kojemu je stekao pravo upisa u trenutku zakljuavanja odabira, odnosno ispisivanja prijavnice, ve
predstavlja njegovu konanu odluku o poretku prijavljenih programa obrazovanja.
njihov upis.
Trenutkom objave konanih ljestvica poretka, kandidati stjeu pravo upisa u program obrazovanja
najvišega prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote. Konane ljestvice poretka više se ne
mijenjaju.
dostupnoj na mrenoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koju je duan dostaviti u srednju školu u
kojoj je ostvario pravo upisa do roka navedenoga u Kalendaru.
Nakon što kandidat potvrdi svoj upis vlastorunim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici
i dostavi je srednjoj školi, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, kandidat je upisan u I.
razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.
Ako kandidat zbog opravdanih razloga nije u mogunosti u propisanim rokovima dostaviti potpisanu
upisnicu za upis u I. razred, duan ju je dostaviti njegov roditelj/skrbnik.
Dodatno, kandidati koji su ostvarili pravo na upis u programe obrazovanja za koje je potrebna
potvrda lijenika školske medicine ili lijenika svjedodba medicine rada, odnosno potvrda
obiteljskog lijenika, duni su do roka objavljenoga u Kalendaru u srednju školu donijeti ove
dokumente.
Kandidati koji u srednju školu ne dostave upisnicu te, ako je to potrebno, potvrdu lijenika školske
medicineili svjedodbu medicine rada, odnosno potvrdu obiteljskog lijenika,gube pravo na upis i
upuuju se na sljedei upisni rok.
Kandidati koji upisuju programe obrazovanja za vezane obrte (JMO programe) duni su, pri upisu
ili najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda, dostaviti školi lijeniku svjedodbu
medicine rada i sklopljen ugovor o naukovanju.
5. Jesenski upisni rok
U drugome, odnosno jesenskome upisnom roku mogue je prijaviti samo programe obrazovanja za
koje upisna kvota u ljetnome roku nije popunjena.
Ako uenik srednje škole ne poloi popravni ispit u jesenskome roku, srednja škola je duna istome
omoguiti ponovni upis u I. razred srednje škole u istome programu obrazovanja.
U sluaju da nije odobren upis uenika za isti program obrazovanja, onda je škola duna ueniku
omoguiti ponavljanje istoga razreda, ali u drugome programu obrazovanja u koji škola upisuje
uenike.
Takvi uenici ne prolaze postupak registracije u sustav NISpuSŠ za potrebe upisa u I. razred srednje
škole ve je škola duna osigurati upisno mjesto za uenika unutar odobrene upisne kvote.
U sluaju da je broj upisnih mjesta u ostalim programima obrazovanja srednje škole popunjen u
ljetnome upisnom roku, srednja škola duna je postupiti u skladu s uputama navedenim u toki XVIII.
Odluke o upisu uenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.
6. Naknadni upisni rok
Kandidati koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku, mogu se prijaviti za
upis u naknadnome upisnome roku.
O upisu kandidata u naknadnome upisnom roku odluuje upisno povjerenstvo škole temeljem
pisanoga zahtjeva kandidata te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici
kandidata te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.
Kandidati se u naknadnome upisnom roku za upis mogu prijaviti u srednju školu u program
obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja
upisnih mjesta propisanih Strukturom. Kandidati moraju ispunjavati sve uvjete propisane
Pravilnikom o elementima i kriterijima te natjeajem škole. U školama, u kojima je to uvjet za upis,
moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti. Škola za te kandidate organizira provjeru na
dan dostave dokumentacije. Ako je sva potrebna dokumentacija dostavljena (u programe
obrazovanja za koje je potrebna potvrda lijenika školske medicine ili lijenika svjedodba medicine
rada, odnosno potvrda obiteljskog lijenika), ispisuje se upisnica, roditelj/skrbnik i kandidat je
potpisuju , a potom se ispunjavanje i toga uvjeta oznauje u sustavu i kandidat je upisan u srednju
školu.
Prijava i upis kandidata u naknadnome upisnom roku odvijat e se od 4 do 8. rujna 2017. godine.
7. Kalendar
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13.6.2017.
Poetak prijava obrazovnih programa 26.6.2017.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 2.7.2017.
Provoenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 3.7.-6.7.2017.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih uenika (struno mišljenje HZZ-a i ostali
dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)
26.6.2017.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodbi za kandidate izvan redovitog sustava
obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu
25.5.-
26.6.2017.
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis
6.-7.7.2017.
10.7.2017.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (uenici donose razrednicima, a
ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice
12.7.2017.
Objava konanih ljestvica poretka 13.7.2017.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u odreeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog lijenika ili lijenika
svjedodba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju
školu u koju se uenik upisao
(škole same odreuju tone datume za zaprimanje upisnica i dodatne
dokumentacije unutar ovdje predvienog razdoblja i objavljuju ih na svojoj
mrenoj stranici i oglasnoj ploi škole)
13.7.-
19.7.2017.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 21.7.2017.
Slubena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 11.8.2017.
JESENSKI UPISNI ROK
Opis postupaka Datum
Dostava osobnih dokumenata, svjedodbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu
Dostava dokumentacije redovitih uenika (struno mišljenje HZZ-a i ostali
dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)
21.8.2017.
Provoenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 23.-24.8.2017.
Unosprigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis
Završetak unosa rezultata s popravnih ispita
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete
25.8.2017.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (uenici donose razrednicima, a
ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice
30.8.2017.
Objava konanih ljestvica poretka 31.8.2017.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u odreeni program obrazovanja (potvrda lijenika školske medicine, potvrda obiteljskog lijenika ili lijenika svjedodba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u
srednju školu u koju se uenik upisao
1.9.2017.