of 4 /4
KALCER d.o.o., IOC TRZIN, LJUBLJANSKA CESTA 51, 1236 TRZIN TEL.: 01 724 67 70; FAX: 01 724 67 99; www.kalcer.si; E-mail: info@kalcer.si KALCER TRGOVINA d.o.o. MARIBOR, NA BOHOVI, TR@A[KA 89, 2100 MARIBOR TEL.: 02 320 74 20; FAX: 02 320 74 22; www.kalcer-mb.si; E-mail: info@kalcer-mb.si ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO: EUROTECNICA-ENGINEERING S.R.L. Via Cassa di Risparmio 1 / I-34121 Trieste Tel. +39-040-367575 / 368996 - Fax +39-040-360209 E-mail: euroengine@tin.it FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG Eisenbahnstraße 6-8 68199 Mannheim Tel. 06 21-85 04-0 Faks 0621-8504-205 www.flachdachtec.de Prihodnost temelji na izku{njah. Rhepanol ® fk Stre{ni trakovi Rhepanol ® Rhenofol ®

Prihodnost temelji na izku{njah. - · PDF fileEna izmed skrivnosti uspeha trakovRhepanol fk: edinstveni tesnilni rob Tesnilni rob pravzaprav predstavlja skrivnost uspeha in omogo~a

  • Upload
    haxuyen

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prihodnost temelji na izku{njah. - · PDF fileEna izmed skrivnosti uspeha trakovRhepanol fk:...

Page 1: Prihodnost temelji na izku{njah. - · PDF fileEna izmed skrivnosti uspeha trakovRhepanol fk: edinstveni tesnilni rob Tesnilni rob pravzaprav predstavlja skrivnost uspeha in omogo~a

KALCER d.o.o., IOC TRZIN, LJUBLJANSKA CESTA 51, 1236 TRZIN

TEL.: 01 724 67 70; FAX: 01 724 67 99; www.kalcer.si; E-mail: [email protected]

KALCER TRGOVINA d.o.o. MARIBOR, NA BOHOVI, TR@A[KA 89, 2100 MARIBOR

TEL.: 02 320 74 20; FAX: 02 320 74 22; www.kalcer-mb.si; E-mail: [email protected]

ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

EUROTECNICA-ENGINEERING S.R.L.

Via Cassa di Risparmio 1 / I-34121 Trieste

Tel. +39-040-367575 / 368996 - Fax +39-040-360209

E-mail: [email protected]

FlachdachTechnologieGmbH & Co. KG

Eisenbahnstraße 6-868199 Mannheim

Tel. 06 21-85 04-0Faks 0621-8504-205www.flachdachtec.de

Prihodnost temelji na izku{njah.

Rhepanol® fk

Stre{ni trakovi

Rhepanol®

Rhenofol®

Page 2: Prihodnost temelji na izku{njah. - · PDF fileEna izmed skrivnosti uspeha trakovRhepanol fk: edinstveni tesnilni rob Tesnilni rob pravzaprav predstavlja skrivnost uspeha in omogo~a

Ena izmed skrivnosti uspeha

trakov Rhepanol fk:edinstveni tesnilni rob

Tesnilni rob pravzaprav predstavlja skrivnost uspeha in

omogo~a hitro in zanesljivo spajanje stikov, tako pri stre{nih

trakovih kot tudi pri prefabriciranih fazonskih kosih. In za uspeh

obstajajo dobri razlogi. Kajti tesnilni rob pri Rhepanolu fk s

svojo posebno recepturo, po kateri je izdelana prevleka, zagotavl-

ja popolnoma vodotesno spajanje vseh stikov.

Toda {ele v popolnem celotnem sistemu Rhepanola fk je

ideja s tesnilnim robom dosegla svoj pravi namen. Tesnilni rob je

tovarni{ko izdelan in je tako kot filc iz umetnih vlaken nelo~ljiv

sestavni del stre{nega traku. To je princip, ki seveda velja tudi za

specialno oblikovane fazonske kose kot so vogalniki za svetlobne

kupole, kotniki, vogalniki ali vgradni elementi. Celoten sistem je

popoln tudi zahvaljujo~ dodatnemu programu priklju~nih

plo~evin, specialnih lepil in {e veliko drugih elementov.

O tem, kaj vse znajo na{i strokovnjaki, ki jih je ve~ kot 50

{irom Nem~ije, da so vedno na vrhu, se lahko po `elji prepri~ate

`e pred za~etkom izvajanja dejanskega projekta. Na primer ob

ogledu strehe. Pri na~rtovanju, kjer vam po `elji pomagamo z

ra~unalni{ko izdelanimi na~rti detajlov, s popisi del in z izra~uni

obremenitev vetra. Ali med izvajanjem projekta, tako da po

potrebi spremljamo izvajanje del na Va{em objektu. In tudi po

tem Vam je na{e strokovno znanje vedno na voljo. Enostavno

izkoristite na{e dolgoletne izku{nje in znanje o ravnih strehah!

Edinstven tesnilni rob

Popoln sistem

Strokovna pomo~

Pri Rhepanolu® fk

sodi fleksibilnost enostavno k poslu

Rhepanol fk – grajski hotel Kittendorf

KRATEK PREGLED

Integriran tesnilni rob popol-noma zanesljivo zatesni vsestike

Filc iz umetnih vlaken z visokoodpornostjo proti pretrgu naspodnji strani

Zdru`ljiv z bitumnom

Primeren za vse na~ine pola-ganja

Trajno odporen na UV-`arke

Elasti~en pri nizkih temperatu-rah do - 60°C

Odporen na udarce to~e

Ne vsebuje meh~al in halo-genih sredstev za omejevanjegorljivosti

100% mo`nost recikliranja

Izredno odporen proti staranju

Uporaba • Servisna slu`ba •Tesnilni rob • Sistem

Page 3: Prihodnost temelji na izku{njah. - · PDF fileEna izmed skrivnosti uspeha trakovRhepanol fk: edinstveni tesnilni rob Tesnilni rob pravzaprav predstavlja skrivnost uspeha in omogo~a

Pri sanacijah RRhheeppaannooll ffkk poka`e, kaj zmore. Je namre~

zelo trpe`en in tudi grehe preteklih let zanesljivo prekrije s

pla{~em mol~e~nosti. Na{ vrhunski izdelek z integriranim filcem

iz umetnih vlaken na spodnji strani u~inkovito {~iti pred te`kimi

preizku{njami, ki pretijo od spodaj. Najbolj{e pri tem: ~e so sloji

stare strehe {e dobro pritrjeni, lahko celo prihranite visoke

stro{ke, ki bi bili potrebni za odvoz in odstranitev starih slojev.

Streha je najvi{ja. Zakaj bi torej bili malenkostni pri

kakovosti, prilagodljivosti in zanesljivosti. Z RRhheeppaannoolloomm ffkk

privo{~ite svoji stavbi dostojanstven zaklju~ek, sebi pa svobodo

pri na~rtovanju in polaganju. Povsem vseeno je, kak{no nosilno

konstrukcijo strehe naj ima va{a novogradnja. RRhheeppaannooll ffkk bo

izpolnil vse va{e zahteve.

Vsakdo, ki `e ima izku{nje z RRhheeppaannoolloomm ffkk, je o tem

prepri~an. Tudi zavod za preizku{anje materialov

je na{im trakovom, ki so bili `e desetletja v prak-

ti~ni uporabi, dal enake ocene kot prvi dan. Da bi

tako ostalo tudi v prihodnje, so preizkusi v okviru na{e lastne

kontrole proizvodnje zahtevnej{i od vsake prakti~ne uporabe.

Rhepanol fk

za sanacije

Rhepanol fk

za novogradnje

Vsestranski: Rhepanol fk za podjetje Jenoptik, prosto polo`en in prilepljen.

mehansko pritrjevanje s spri-

jemalnim sistemom

Karkoli `e delate iz va{e strehe,

Rhepanol® fk pri tem sodeluje.

prosto polaganje z obte`itvijo

polaganje z lepljenjem

Rhepanol fk: tako vsestranski

kot va{e zahteve

Günter Horn:

„Celo pri ekstremnih obremenitvah

z vetrom se Rhepanol fk zahvalju-

jo~ sprijemalnemu sistemu ni niti

malo premaknil.“

Dvorana zimskih {portov „allrounder winter

world“ v kraju Neuss pri Düsseldorfu je najve~ja

tovrstna dvorana v Evropi. Od decembra 2000 se

tu vse vrti okoli smu~anja in deskanja na snegu.

DVORANA ALLROUNDERWINTER WORLD, NEUSS

Zgrajena leta 2000

Velikost strehe: 15.000 m2

Sistem: Rhepanol fk pritrjen ssprijemalnim sistemom

Re{itev: parna zapora in zates-nitev v dvojni vlogi

Izvajalec polaganja: podjetjeGünter Horn & Co. GmbH,Düsseldorf

Rhepanol fk – tudi po

mnogo letih enako

zanesljiv kot prvi dan

Page 4: Prihodnost temelji na izku{njah. - · PDF fileEna izmed skrivnosti uspeha trakovRhepanol fk: edinstveni tesnilni rob Tesnilni rob pravzaprav predstavlja skrivnost uspeha in omogo~a

Kolesarsko dirkali{~e Kaarst, Rhepanol fk s sprije-

malnim sistemom: tudi v tem primeru bo na{ vrhun-

ski stre{ni trak vrsto let brez po{kodb bedel nad

stezami. In bo morda do`ivel, kako bo nek {portnik

{el po stopinjah velikanov kot sta Jan Ullrich ali

Lance Armstrong.

Tudi to je Rhepanol® fk:

Inovativno polaganje s sprijemalnim sistemom

Tako glasi `e skoraj legendaren kratek recept za polaganje trakov

Rhepanol fk. Kajti rokovanje je popolnoma prilagojeno ergono-

mi~nemu delu na strehi. Razvijemo trak, o~istimo obmo~je spoja,

odstranimo za{~itno folijo, povaljamo, zatesnjeno.

Ena. Dve. Tri. Tesni.

Sprijemanje

• Dolo~imo razdaljo med sprijemalnimi trakovi

glede na izra~un obremenitve z vetrom.

• Razvijemo sprijemalne trakove.

• Pritrdimo sprijemalne trakove.

• Razvijemo stre{ne trakove.

• Spojimo stike z edinstvenim tesnilnim robom.

• Dobro povaljamo stike in po obmo~ju sprijemalnih trakov.

• Zatesnjeno in zanesljivo pritrjeno.

Rhepanol fk je doma na ravnih strehah po vsem svetu

… potem bi lahko poslu{ali o do`ivetjih ve~ kot 70 mili-

jonov kvadratnih metrov zatesnjenih stre{nih povr{in iz ve~ kot

30 letnega obdobja. Zvedeli bi za ravne strehe, ki so vse prej kot

ravne, temve~ imajo polno vogalov in robov. Spoznali bi, kako

trakovi Rhepanol fk s svojim dodatnim programom sami zlahka

premagajo te ovire. Vedeli bi, kako se Rhepanol fk nepopustljivo

upira `go~emu soncu in vro~ini, nevihtam, to~i in strupenemu

mrazu ter se dostojno stara skupaj s tiso~erimi stavbami. Vendar

vsega tega in {e mnogo ~esa Rhepanol fk ne bo nikoli povedal,

ker nikoli ne spusti – niti besede.

… za Rhepanol fk `e od nekdaj pomeni, da se fleksibilno

prilagaja va{im zahtevam: odli~ne lastnosti materiala ter izku{nje

proizvajalca najstarej{ih stre{nih trakov iz umetne mase na svetu

vam olaj{ajo na~rtovanje. Pri polaganju vam delo na primer

olaj{a edinstven sistem tesnilnih robov, integriran filc iz umetnih

vlaken z visoko odpornostjo proti pretrgu ali pa inovativen sprije-

malni sistem. In nato bo va{a ravna streha vrsto let u~inkovito

zatesnjena z dokazano zanesljivostjo. Vendar pa se zahteve po

kakovosti na{ih vrhunskih stre{nih trakov s tem ne kon~ajo, saj

so trakovi izdelani z mislijo na brezskrbno prihodnost in ~isto

okolje. Zato jih je mo`no v celoti reciklirati, ne vsebujejo meh~al

in halogenih sredstev za omejevanje gorljivosti, kar vse je v svo-

jem poro~ilu potrdil neodvisen in{titut.

^e bi Rhepanol fk

znal govoriti, …

Najvi{ja kakovost

na ravni strehi …

KRATEK PREGLED

Rhepanol, najstarej{i stre{nitrak iz umetne mase na svetu- 50 let izku{enj z zatesnitvami na

osnovi PIB

- polo`enih preko 70 milijonov

kvadratnih metrov {irom po svetu

- stre{ni trakovi v skladu s standar-

dom DIN 16731

- dolgoro~na zanesljivost

- trajno odporen na UV-`arke

Edinstven tesnilni rob- hitro in zanesljivo spajanje stikov

Inovativen sprijemalni sistem- spajanje s pomo~jo filca z visoko

odpornostjo proti pretrgu na

spodnji strani trakov

- za prakso primeren na~in pola-

ganja na vseh strehah

Odli~ne lastnosti gledevarovanja okolja v skladu sstandardom ISO EN 14040-49- ne vsebuje meh~al

- ne vsebuje halogenov

- potrditev neodvisnega in{tituta

Odli~na kakovost materiala- elasti~en pri nizkih temperaturah

do - 60 °C

- zdru`ljiv z bitumnom

- odporen na udarce to~e

- majhna po`arna obremenitev

Primernost za uporabo v praksi- {irine trakov: 1,05 m; 0,65 m;

0,52 m in 0,35 m

- debelina (vklju~no s filcem iz

umetnih vlaken): 2,5 mm

- barve: siva, ~rna in bela

- medsebojno usklajeni sistemski

dodatki

- stre{ni trak za vse na~ine polaganja

Hitra izvedba. Trajnost. Zanesljivost.

In veliko izku{enj: Rhepanol® fk