of 64 /64
Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196; E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro Pagina 1 din 64 Arta în care cunoaşterea ştiinţei relaţiilor umane şi a deprinderilor de relaţionare este folosită pentru a mobiliza capacităţi latente existente în orice individ, astfel încât acesta să fie mai bine adaptat la stresul vieţii de zi cu ziBiesteck Prezentare Generală, Publicăm prima variantă al Planului Strategic al SPAS Satu Mare. Acesta este rezultatul proiectului intitulat „Dezvoltarea Socio-Economică şi Bunăstare Socială municipiului Satu Mare”, realizat în colaborare cu parteneri din Olanda şi Estonia. Speranţa noastră, este că acesta este începutul unui proces care va conduce Comunitatea spre bunăstarea socială, asigurând astfel îmbunătăţirea calităţii vieţii, egalitatea şanselor, prevenirea marginalizării şi excluderii sociale, şi integrarea socio-culturală. Criteriile care ne-au ghidat în realizarea prezentului Plan Strategic au fost: Necesităţi de subzistenţă: necesităţi bilogice şi sociale ca: hrană, adăpost, îmbrăcăminte, mijloace economice de obţinere a bunurilor necesare vieţii; Necesităţi de securitate: persoana umană are nevoie nu numai de bunuri care să-i asigure satisfacerea necesităţii fundamentale, ci şi de protecţie împotriva mulţimii de factori distructivi a agresiunilor de tot felul, împortiva catastrofelor naturale, a bolilor, împotriva oamenilor, a proceselor sociale distructive; Necesitatea de dragoste şi acceptare: omul fiind o fiinţă socială are nevoie să se simtă acceptat de grupul căruia vrea să-i aparţină, să se simtă integrat în mediul lor protectiv; Necesitatea de statut social: omul are nevoie de prestigiu social, de aprecierea şi stima celorlalţi dar şi încrederea şi stima de sine; Necesitatea de autorealizare: omul are nevoie să acţioneze pentru a-şi pune în funcţie, în act capacităţile sale de dezvoltare. Doar în acest fel se poate simţi orientat spre realizare. Mi-a făcut placere să lucrez alături de : Doina Văsuţ, Sveda Andrea, Oana Ciulean, Gyorgy Gaspar. Echipa de lucru a Planului Strategic al SPAS Satu Mare, mulţumeşte următorilor colaboratori; Organizaţia CARITAS, Satu Mare; Fundaţia HANS LINDNER, Satu Mare; Fundaţia Română pentru Copil, Comunitate şi Familie, Satu Mare; A.J.O.F.M Satu Mare; Asociaţia etnoculturală „OPRE RROMA”; ……şi tuturor celor care ne-au sprijinit în realizarea Planului Strategic; Acest plan nu s-ar fi realizat fără îndrumarea unui om de o deosebită valoare Jacques van Trommel şi echipa condusă de acesta.

Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a...

Page 1: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 1 din 64

“Arta în care cunoa şterea ştiin ţei rela ţiilor umane şi adeprinderilor de rela ţionare

este folosit ă pentru a mobiliza capacit ăţi latente existente înorice individ,

astfel încât acesta s ă fie mai bine adaptat la stresul vie ţii dezi cu zi ”

Biesteck

Prezentare Generală,Publicăm prima variantă al Planului Strategic al SPAS Satu Mare.Acesta este rezultatul proiectului intitulat „Dezvoltarea Socio-Economică şi Bunăstare

Socială municipiului Satu Mare”, realizat în colaborare cu parteneri din Olanda şi Estonia.Speranţa noastră, este că acesta este începutul unui proces care va conduce Comunitatea

spre bunăstarea socială, asigurând astfel îmbunătăţirea calităţii vieţii, egalitatea şanselor,prevenirea marginalizării şi excluderii sociale, şi integrarea socio-culturală.

Criteriile care ne-au ghidat în realizarea prezentului Plan Strategic au fost:� Necesităţi de subzistenţă: necesităţi bilogice şi sociale ca: hrană, adăpost,

îmbrăcăminte, mijloace economice de obţinere a bunurilor necesare vieţii;� Necesităţi de securitate: persoana umană are nevoie nu numai de bunuri care să-i

asigure satisfacerea necesităţii fundamentale, ci şi de protecţie împotrivamulţimii de factori distructivi a agresiunilor de tot felul, împortiva catastrofelornaturale, a bolilor, împotriva oamenilor, a proceselor sociale distructive;

� Necesitatea de dragoste şi acceptare: omul fiind o fiinţă socială are nevoie să sesimtă acceptat de grupul căruia vrea să-i aparţină, să se simtă integrat în mediullor protectiv;

� Necesitatea de statut social: omul are nevoie de prestigiu social, de aprecierea şistima celorlalţi dar şi încrederea şi stima de sine;

� Necesitatea de autorealizare: omul are nevoie să acţioneze pentru a-şi pune înfuncţie, în act capacităţile sale de dezvoltare. Doar în acest fel se poate simţiorientat spre realizare.

Mi-a făcut placere să lucrez alături de : Doina Văsuţ, Sveda Andrea, Oana Ciulean,Gyorgy Gaspar.Echipa de lucru a Planului Strategic al SPAS Satu Mare, mulţumeşte următorilor colaboratori;

� Organizaţia CARITAS, Satu Mare;� Fundaţia HANS LINDNER, Satu Mare;� Fundaţia Română pentru Copil, Comunitate şi Familie, Satu Mare;� A.J.O.F.M Satu Mare;� Asociaţia etnoculturală „OPRE RROMA”;� ……şi tuturor celor care ne-au sprijinit în realizarea Planului Strategic;

Acest plan nu s-ar fi realizat fără îndrumarea unui om de o deosebită valoare Jacques vanTrommel şi echipa condusă de acesta.

Page 2: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 2 din 64

ViceprimarViorel SOLSCHI

I INTRDOUCERE

1. Procesul planificării strategice

Planificarea strategică este un proces sistematic prin care o instituţie îşi stabileşte şi defineşteanumite priorităţi importante, pentru îndeplinirea misiunii ei, respectând nivelul de evoluţie almediului înconjurător. Planificarea strategică facilitează crearea viitorului unei instituţii.Principiul de bază al oricărei planificări strategice, rezidă din conceptul că unele aspecte aleviitorului sunt identificabile, controlabile şi modificabile prin acţiunile efectuate în prezent.

Planificarea strategică implică:- definirea obiectivelor şi orientărilor strategice;- stabilirea priorităţilor şi a celor mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde;- identificarea măsurilor concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei;

Serviciile sociale cuprind un ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate în scopul feed-back-ului acordat nevoilor sociale, fie că sunt individuale, familiale sau la nivel de grup, în vedereatranzitării unor situaţii de risc. Ele sunt concepute pentru a preveni marginalizarea şi excluziuneasocială, şi pentru rezervarea autonomiei, protecţiei şi incluziunii sociale.

Principii fundamentale pentru construcţia sistemului serviciilor de asistenţă socială:• Servicii înalt profesionalizate. Serviciile de asistenţă socială sunt în ţările dezvoltate

servicii înalt profesionalizate, utilizând specialişti cu înaltă calificare (asistenţi sociali),dobândită prin forme de pregatire înalt elaborate. Asistenţi sociali sunt deosebiti devoluntarii care acţionează în ONG-uri.

• Servicii deschise. Acestea presupun deschiderea la perfecţionare/ schimbare rapidă şicapacitate de asimilare de noi tehnici.

• Internaţional/naţional/local în dinamica serviciilor sociale. Este vital să existe unmecanism de contact profesional cu experienţă mondială pentru menţinerea standardelorprofesioniştilor la nivelele dezvoltării actuale.

• Combinarea între priorităţi stabilite la nivel naţional cu priorităţi stabilite la nivel local.Activitatea de asistenţă socială se fundamentează pe angajamente juridice, politice,morale atât ale ţării, cât şi pe angajamente locale şi responsabilitatea faţă de comunitatealocală.

Diferenţierea funcţională pe axa local/naţional:• La nivel local/comunitar: servicii de bază, completate cu servicii de asistenţă

socială specializate pe lângă unităţile locale, sub autoritatea locală.

Page 3: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 3 din 64

• La nivel naţional: politica naţională în domeniul social şi al dezvoltării serviciilorde asistenţă socială; producerea si furnizare resurselor profesionale; elaborarea sicontrolul standardelor minime de calitate; finanţarea parţială a acestor servicii,complementar cu resursele locale;

Servicii comunitare de asistenţă socială.Serviciile de asistenţă socială reprezintă pilonul programelor locale sociale de acţiune.

Din aceste motive ele trebuie incluse în sistemul organismelor autorităţii locale.Serviciile comunitare de asistenţă socială au ca obiectiv toate problemele sociale ale

comunităţii: soluţionează problemele care se înscriu în limitele competenţei lor; solicită sprijinde la sistemele specializate dincolo de aceste competenţe, trimiţând cazul respectiv la acestea;urmăresc/sprijină evoluţia cazurilor/soluţionarea problemelor împreună cu sistemele specializate;sprijină luarea unor decizii de protecţie a persoanelor din zona de care răspund, pe baza deanchete sociale.

Serviciile comunitare de asistenţă socială trebuie să depisteze problemele, eventualînainte de declanşare a lor, şi să acţioneze pentru prevenirea şi soluţionarea lor prin:

• Informare asupra posibilităţilor existente;• Consiliere şi dezvoltare a capacităţilor de soluţionare proprii;• Măsuri de protecţie în cazuri de nevoie urgentă;• Medierea cu instituţiile specializate;• Suport material direcţionat/ocazional;• Mobilizarea resurselor locale;• Dezvoltarea unei atitudini suportive din partea comunităţii;

⇒⇒⇒⇒ Autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice, şi persoanele juridice publice oriprivate sunt răspunzătoare de asigurarea serviciilor sociale, în baza actelor normative aflate învigoare.⇒⇒⇒⇒ În România serviciile sociale s-au dezvoltat după 1989 ca o necesitate de a răspunde unornevoi urgente, rezultate în baza reformelor economice. Aceste nevoi acoperă diferite domeniiprecum şomajul, asigurările sociale şi de sănătate, problematicile familiei şi ale copilului, apersoanelor vârstnice cât şi a persoanelor cu disabilităţi. Domenii care până în 1989 au fostmascate de ignoranţă şi dezinteres.⇒⇒⇒⇒ Modelul care s-a aflat la baza costrucţiei sistemului de asistenţă socială de la noi, esteîmprumutat de la ţările vest europene care până în 1989 au acumulat suficientă experienţă îndomeniul asistenţei sociale.⇒⇒⇒⇒ Un pas important îl reprezintă Legea 705 din 03.12.2001, privind Sistemul Naţional deAsistenţă Socială.⇒⇒⇒⇒ În prezent nevoile de asistenţă socială sunt acoperite de structurile teritoriale ale MinisteruluiMuncii, Familiei şi Solidarităţii Sociale, de instituţiile cu atribuţii de asistenţă socială la nivellocal (aflate în subordinea Consiliului Judeţean şi Consiliului Local) precum şi de diverşiireprezentanţi ai societăţii civile ce desfăşoară activităţi în acest domeniu.

Page 4: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 4 din 64

Structura sistemului public (de beneficii şi servicii) de asistenţă socială

Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale Autorităţilor Administraţiei Publice Locale îndomeniul serviciilor sociale rezidă în următoarea taxonomie:

1) organizează, finanţează şi susţin tehnic serviciile sociale acordate la nivelul unităţiiadministrativ-teritoriale;

2) asigură transferul de competenţe şi resurse financiare necesare funcţionării serviciilorsociale organizate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;

Mijloace de protecţie socială

Beneficii socialefinanciare

Servicii sociale

Beneficiisocialecontributori

Beneficiisocialenecontributorii

Invăţământ SănătateAsistenţăsocială

Page 5: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 5 din 64

3) promovarea parteneriatelor cu alţi furnizori de servicii sociale;4) controlează din punct de vedere tehnic şi financiar serviciile sociale acordate la nivelul

unităţii administrativ-teritoriale;5) orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale aflate în vigoare;

◊ În organizarea serviciilor sociale se ţine seamă de următorele dimensiuni:- numărul potenţialilor beneficiari- gradul de complexitate al situaţiilor de dificultate- nivelul de risc social

◊ Taxonomia serviciilor sociale:- servicii de asistenţă socială- servicii de îngrijire socio-medicală

◊ Serviciile de asistenţă socială sunt dihotomizate în:- servicii sociale cu caracter primar- servicii sociale de specialitate

a) Servicii cu caracter permanent;Scop: - prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care implicămarginalizarea sau excluziunea socială;Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii beneficiari ai serviciilor sociale;

- informarea asupra situţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale aleindividului;

- programe de prevenire a comportamentelor indezirabile;- consilierea acordată diferitelor categorii de beneficiari (persoane vârstnice, cu

disabilităţi, suferinde de boli cronice, dependente de uz de substanţe, infectate cuHIV);

- consiliere pentru familiile adoptatoare;- consiliere psihologică şi vocaţională pentru tinerii externaţi din instituţii de

protecţia copilului;- consiliere pentru victime a violenţei domestice şi nu numai;- sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure şi familiilor cu venituri

mici;- măsuri de urgenţă pentru persoanele fără adăpost, victime ale traficului de

persoane, ale violenţei domestice cât şi pentru orice persoană aflată în dificultate;- orice alte măsuri care implică protecţia socială;

Page 6: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 6 din 64

b) Servicii specializate:Scop: - menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale în vederea depăşirii uneisituaţii de risc;Tipologia: - găzduirea, îngrijirea, recuperarea, reabilitarea şi reinserţia socială a persoanelor

vârstnice, cu disabilităţi, bolnavilor cronici, dependenţilor de substanţe;- suport şi asistenţă socială pentru copiii şi familiile aflate în dificultate;- inserţia socială şi profesională a tinerilor care părăsesc instituţiile de protecţia

copilului;- găzduirea pe o perioadă determinată a persoanelor fără adăpost;- dezvoltarea unor măsuri de suport pentru integrarea în muncă, altele decât cele

existente în Codul Muncii;- activităţi, măsuri şi servicii sociale de tip pilot;- alte măsuri ale intervenţiei sociale.

Page 7: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 7 din 64

Servicii sociale

Servicii socialeprimare

Servicii socialespecializate

Activităţi de identificare a nevoii socialeindividuale, familiale i de grup

Actvitati de informare privind drepturilesociale si obligatiile beneficiarului

Masuri si actiuni de urgenta in situatii decriza

Masuri si actiuni de mentinere in familie sicomunitate a persoanei aflate in dificultate

Activitati de consiliere primara ; activitati deorganizare si dezvoltare comunitara

Activitati de sensibilizare a opiniei publice ;actiuni de colaborare cu alte servicii

Recuperare si reabilitare

Suport si asistenta pentru familiile si copii indificultate

Suport si asistenta pentru persoanelevarstnice

Support si asistenta pentru persoanele cudisabilitati, dependente de droguri, victime

ale violentei domestice

Consiliere si mediere sociala

Ingrijire socio-medicala

Page 8: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 8 din 64

2. Politici sociale

Prezentul Plan Strategic de asistenţă socială reprezintă o prioritate pentru Municipiul SatuMare şi se fundamentează atât pe evaluarea situaţiei prezente cât şi potenţialele riscuri. Strategiavizează constituirea unui cadru dinamic care să permită dezvolatarea şi implemenatareapoliticilor şi programelor de asistenţă sociala destinate nevoilor specifice persoanei aflate indificulate, in vederea susţinerii acestora la viaţa: economică, socială şi culturală, a societăţii şiasigurarea dreptului la o viaţă autonomă, împlinită şi demnă.

► In scopul îmbunătăţirii actualului sistem de protecţie socială din România măsurileGuvernului au în vedere atingerea următoarelor dimensiuni strategice:

• Reducerea sărăciei şi a marginalizării sociale;• Imbunătăţirea standardului de viaţă pentru persoanele vârstnice;• Asigurarea accesului la sistemul de asigurări sociale proporţional cu nivelul

contribuţiilor la sistem;• Reducerea progresivă a numărului persoanelor asistate şi încurajarea acestora

pentru identificarea de surse alternative de securitate socială;• Asigurarea de condiţii pentru egalitatea de şanse şi participarea socială a

persoanelor cu disabilităţi şi a celor provenite din medii defavorizate.

► In ceea ce priveşte persoanele cu disabilităţi, Guvernul Romaniei vizează oîmbunătăţire a situaţiei acestora, în principal, prin urmatoarele măsuri:

● revizuirea Strategiei naţionale privind protecţia specială si incadrarea in muncă apersoanelor cu handicap ţinându-se cont de Regulile Standard ale ONU ; ● abordarea sistematică a accesibilizarii mediului social, instituţional, de muncă, astfel

încât să poate fi utilizată in mod eficient resursa umană reprezentată de persoanele cu disabilităţi; ● centrarea protecţiei speciale pe oferirea de locuri de muncă si micşorarea ponderii

asistenţei pasive, bazate pe alocaţii; ● simplificarea modalităţii de determinare si atestării disabilităţii, precum şi a

procedurilor de obţinere a sprijinului specific; ● restructurarea instituţională, prin evaluarea personalului implicat în sprijinul

specializat, dar şi prin clarificarea rolului pe care îl joacă diversele autorităţi ale statului; ● reanalizarea statutului instituţiilor de asistenţă socială pentru persoanele cu

handicap;

Page 9: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 9 din 64

● urmărirea aplicării prevederilor legale cu privire la accesibilizările pentru persoanelecu handicap motor.

► Pe lângă eliminarea nedreptăţilor existente în sistemul public de pensii, GuvernulRomâniei va promova programe speciale pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnicecu implicarea mai accentuată a autorităţilor publice locale şi a organizaţiilor civice în acordareaserviciilor socio-medicale şi de îngrijire. In acest sens, vor fi promovate următoarele măsuri:

● construcţia de noi cămine precum si modernizarea celor existente pentru crearea unorcondiţii decente de trai acestor persoane;● realizarea unor servicii integrate socio-medicale la domiciliu;● sprijinirea instruirii si formării personalului care furnizează servicii de îngrijire ladomiciliu;● elaborarea de standarde de calitate in domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu;● dezvoltarea cadrului instituţional si organizatoric care să permită implementarea

serviciilor de îngrijiri la domiciliu;● modificarea legii privind acordarea unui ajutor pentru soţul supravieţuitor in sensulurgentării datei de aplicare;● programe speciale pentru prevenirea situaţiei de dependenţă şi creşterea implicăriipersoanelor vârstnice in viaţa socială;● stabilirea de parteneriate cu autorităţile administarţiei publice locale pentru dezvoltareaserviciilor sociale comunitare;● sprijinirea organizaţiilor civile şi a cultelor religioase furnizoare de servicii de asistenţăsocială destinate persoanelor vârstnice fără familie.

►Un progres important în procesul de reformă privind protecţia copilului l-a constituitdezvoltarea serviciilor alternative care previn abandonul copiilor şi instituţionalizarea acestora,cum sunt:

- centrele maternale,- centrele de îngrijire de zi,- centrele de zi pentru recuperarea copilului cu disabilităţi,- centrele de consiliere şi sprijin pentru părinţi,- serviciile de monitorizare şi asistenţă a femeii gravide predispuse să-şi abandonezecopilul,- servicii pentru prevenirea abandonului în perioada preconceptiva prin consiliere şiplanning familial,

Este necesară menţionarea demersurilor iniţiate în vederea integrării sociale a unorcategorii defavorizate ( copiii străzii, tinerii care părăsesc sitemul de protecţie, copiii dinînvăţământul special), precum şi cele legate de protecţia copiilor împotriva abuzului, exploatăriisau traficului de persoane, în vederea promovării egalităţii de şanse pentru acest grup ameninţatcu riscul excluziunii sociale.

Page 10: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 10 din 64

Primul plan de acţiune privind reintegrarea socială a copiilor străzii a fost realizat în2001. Pentru reducerea fenomenului, la nivel naţional s-au înfiinţat servicii care implicăprotecţia, consilierea şi sprijinirea reintegrării în familie a copiilor străzii. Guvernul României continuă aplicarea unei strategi de reformare a sistemului de protecţiea copilului şi îşi propune să acţioneze în scopul promovării şi protejării drepturilor tuturorcopiilor, indiferent de sex, apartenenţă etnică şi socială, religie, naţionalitate, rasă, limbă,infirmitate, naştere sau situaţie a copilului ori a părinţilor sau tutorilor săi. Guvernul României continuă reforma în domeniul protecţiei copilului acţionând, cuprioritate, în următoarele direcţii:

● continuarea descentralizării serviciilor şi alocaţiilor;● creşterea responsabilizării comunităţii locale în domeniul protecţiei drepturilor

copilului;● integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi;● specializarea personalului;● concesionarea serviciilor şi colaborarea cu ONG-uri;

► Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc instituţiile de protecţie acopilului reprezintă un demers deosebit de important. Multă vreme pentru aceştia nu a existatnicio soluţie, ei părăsind instituţiile fără a avea perspectiva unei locuinţe, a unui loc de muncă, şiîn lipsa unor abilităţi, necesare pentru a se integra în societate. La acest nivel în prezent există unnumăr de 50 de servicii, fiind în derulare proiecte care vizează dezvoltarea lor în continuare.Cele 50 de servicii se adresează adolescenţilor şi tinerilor aflaţi în sistemul de protecţie.Principalul lor obiectiv este pregătirea tinerilor în vederea integrării lor socio-profesionale.Serviciile oferite sunt servicii de consiliere psihologică, vocaţională şi juridică, pentrudobândirea deprinderilor de viaţă independentă.

► Guvernul a stratificat o listă cuprinzătoare de obiective pentru integrarea socială apopulaţiei rrome. Intergarea socială a rromilor este o problemă urgentă pentru multe state dinEuropa Centrală şi de Est. Conform statisticilor utilizate de Banca Mondială, România ocupălocul doi în topul ţărilor, din regiune, în ceea ce priveşte procentajul populaţiei de rromi. Accesul rromilor la serviciile de sănătate de bază este limitat. Speranţa de viaţă esteconsiderabil mai redusă faţă de restul populaţiei, iar rata mortalităţii infantile este mai ridicată.Nivelul educaţiei şi sănătăţii reduse determină o participare redusă în câmpul muncii, şi implicito rată mai ridicată a şomajului. Această situaţie este agravată de rata ridicată a natalităţiirromilor- aceştia au cel mai mare număr de copii în familie, ceea ce se corelează pozitiv cunivelul foarte scăzut de trai. Pentru soluţionarea acestor probleme, guvernul a creat o dublă strategie- combatereasărăciei şi eliminarea discriminării, susţinută de o nouă infrastructură instituţională. Strategia

Page 11: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 11 din 64

implică zece zone de acţiune de la servicii de sănătate, educaţie, siguranţă socială, protecţiacopilului şi locuinţe, la justiţie şi ordine publică. Politicile cu cel mai mare impact sunt cele care asigură accesul populaţiei rrome laserviciile sociale, precum ajutoare sociale, servicii de sănătate şi educaţie.

II. DATE PRELIMINARE

■ Serviciul Public de Asistenţă Socială se organizează si funcţionează potrivit Legii nr.215/2001privind administraţia publică locală, a H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadrude organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, modificată şi completatăprin H.G. nr.35/2003 şi H.G.nr.539/2005.■ Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare este o instituţie publică de interes local, cupersonalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului SatuMare■ Conducerea Serviciului Public de Asistenţă Socială este asigurată de directorul executiv siprimarul, respectiv viceprimarul municipiului Satu Mare.■ Regulament de organizare si functionare al SPAS aprobata prin HCL 31/09.02.2006■ Serviciul Public de Asistenţă Socială este organizat astfel: -Serviciu, -Birou,-Compartiment.■ Serviciul Public de Asistenţă Socială îşi are sediul în strada Mihai Viteazul nr. 19, posibilit ăţide contact:- tel. 0261- 714195 0261- 750375- fax 0261- 714196- e-mail [email protected]

Page 12: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 12 din 64

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA

Sectorul public Sectorul neguvernamental

Central Judetean Local

Guvern

M.M.S.S.F

ConsiliulJudetean

Satu Mare

ConsiliulLocal

Satu Mare

PrimariaMunicipiuluiSatu Mare

OrganizatiiFundatii

Asociatii

Hans Lindner

FRCCF

Foaier

AsociatiaHandicapatilor

Fizic

AsociatiaNevazatorilor

AsociatiaSurzilor

AsociatiaLangdonDOWN

Caritas

Page 13: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 13 din 64

1. SERVICII DE PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ OFERITE DE SERVICIULPUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ (SPAS) SATU MARE.

A) Asistenţa socială a persoanelor cu disabilităţi.

■ Legislaţie: - Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cuhandicap; - O.U nr. 102\1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă apersoanelor cu handicap. - HG nr. 1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia şiintegrarea socială a persoanelor cu handicap din România;

Protecţia specială a persoanelor cu disabilităţi, în forma instituţionalizată, se realizeazăprin acordarea de servicii de asistenţă, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare şiformare profesională, precum şi de alte tipuri de servicii în cadrul instituţiilor de protecţiespecială a persoanelor cu disabilităţi. În vederea asigurării dreptului la securitate socială, precum şi a dreptului la ocrotireasănătaţii şi la instruire, adulţii cu disabilităţi beneficiază de următoarele drepturi :

a) adulţii inapţi de muncă din cauza disabilităţii, dacă nu au alte venituri cu excepţia pensieide urmaş, beneficiază de o îndemnizaţie lunară pe toată durata handicapului ;

b) nevăzătorii beneficiază de venit lunar sub forma unei indemnizaţii, indiferent de vârstă şide veniturile realizate din salarii, pe toată durata handicapului grav ;

c) un asistent personal pentru adulţii cu handicap grav, dacă se specifică în criterii;d) scutire de la plata taxelor vamale;e) scutire de la plata taxelor de abonament (Radio-TV şi Romtelecom) pentru adulţii cu

handicap grav ;f) prioritate la instalarea postului telefonic;g) gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport in comun pentru adulţii cu

handicap accentuat şi grav şi pentru asistenţii personali sau pentru însoţitorii acestora ;h) gratuitatea transportului interurban, cu trenul de persoane clasa a II a , cu autobuze sau

navele pentru transportul fluvial ;

Page 14: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 14 din 64

i) pregătirea şcolară la domiciliu, la cererea adulţilor cu disabilităţi neuro-motorii,nedeplasabili ;

j) acordarea asistenţei medicale ;k) acordare unei camere în plus, în condiţiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru

suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, deţinute de stat sau de unităţileadministrative ale acestuia, la solicitarea persoanelor cu handicap grav.

Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă în condiţiile legii, de către persoanefizice sau juridice care angajează personal salariat, conform pregătirii lor profesionale şicapacităţii fizice şi intelectuale de care dispun, pe baza unui contract individual de muncă. Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap se poate face prin crearea de locuri demuncă protejate, special organizate, în scopul eliminării impedimentelor de orice fel, prinasigurarea înlesnirilor şi adaptărilor corespunzătoare. Unităţile protejate pot fi:a) agenţi economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de organizare şi de

proprietate, care au cel puţin 50% din numărul de angajaţi persoane cu disabilităţiîncadrate cu contract individual de muncă;

b) secţii, ateliere sau alte structuri fără personalitate juridică din cadrul agenţilor economicisau din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au contabilitate proprie şi cel puţin50% din numărul total de angajaţi persoane cu disabilităţi încadrate cu contract individualde muncă;

c) asociaţii familiale, asociaţii sau fundaţii f ără scop lucrativ, constituite de cel puţin opersoana cu disabilitate‚ precum şi persoana cu disabilitate care este autorizată, potrivitlegii, să desfăşoare activităţi economice independente, cu condiţia achitării contribuţiilorde asigurări sociale prevăzute de lege;

Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, încadrate cu contract individual demuncă, beneficiază de următoarele drepturi de protecţie specială:a) pot ocupa, conform pregătirii şi capacităţii fizice şi intelectuale, orice funcţie în cadrul

organigramei angajatorilor. Angajatorii au obligaţia de a amenaja locul de muncă, astfelîncât să fie eliminate orice impedimente în desfăşurarea activităţii;

b) scutire de impozit pe salariu;c) o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puţin 45 de zile lucrătoare ;d) un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare;e) posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, în cazul în care beneficiază de o

recomandare medicală în acest sens;f) pensionare la cerere pentru limită de vârstă pentru:

1. persoanele cu handicap grav, la o vechime în muncă realizată de la data dobândiriihandicapului de minimum 15 ani la bărbaţi şi de minimum 10 ani la femei;2. persoanele cu handicap accentuat, la o vechime în muncă realizată de la data dobândiriihandicapului de minimum 20 de ani bărbaţii şi minimum 15 ani femeile;

Page 15: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 15 din 64

3. persoanele cu handicap mediu, la o vechime în muncă realizată de la data dobândiriihandicapului de minimum 25 de ani bărbaţii şi minimum 20 de ani femeile .

■ SPAS prin Compartimentul asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav oferăurmătoarele servicii:

• asigură asistarea persoanei cu disabilităţi prin asistenţi personali;• asigură asistenţă, consilierea şi informarea persoanei cu disabilitate pe linia conferită de

legislaţia specifică;• pe baza dispoziţiilor legale aflate în vigoare şi limita resurselor alocate prin bugetul local

asigură măsuri de protecţie pentru acordarea de îngrijire, tratament, recuperare,reabilitare, orientare şi formare profesională;

• prestează pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute încontractul individual de muncă al asistentului personal precum şi în programul individualde recuperare şi integrare socială a persoanei cu disabilitate;

• participă la instructajul anual privind asistenţa specifică, organizat de primărie, încolaborare cu personalul specializat din cadrul Serviciului Public de Asistenţă SocialăSatu Mare;

• sesizează directorul şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, despre oricemodificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav, denatură să modifice acordarea drepturilor sau a accesibilităţilor prevăzute de Ordonanţa deurgenţă a Guvernului nr.102/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

• întocmeşte, semestrial, un raport de activitate către director, care cupinde date despreevoluţia persoanei cu handicap grav, în raport cu obiectivele progamului individual derecuperare şi integrare socială, elaborate de Comisia de Evaluare medicală menţionată laart. 1 din O.G. nr. 427/2001;

• colaborează cu autorităţile şi cu familia pentru protejarea drepturilor beneficiarilor;

■ Primaria Municipiului Satu Mare in parteneriat cu Organizaţia CARITAS prin SPASoferă următoarele servicii persoanelor cu disabilităţi:

a)Biroul BACHAdresa: B-ul Unirii nr. 49, tel. 710246Servicii: ● Informare asupra legislaţiei şi modului de solicitare a facilităţilor acordate prinlege;

• Organizarea şi asigurarea accesului la cursuri de formare pentru personalul dindomeniul muncii;

Page 16: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 16 din 64

• Organizarea unor manifestări, acţiuni şi activităţi cu şi pentru persoane cudisabilităţi;

Beneficiari: - 450 persoane/an din care: 20% între 0-18 ani; 50% între 18-35 ani; 20% între 35-65 ani; 10% peste 65 de ani;

c) „ Centrul de reabilitare Sf. Iosif”Adresa: str Dzsida Jeno nr. 16, tel: 713811Servicii: sociomedicale si psihipedagogice de interventie timpurie.Beneficiari: copii cu varsta cuprinsa intre 0-7 ani cu tulburari de dezvolatre si/sau handicap sifamiliile acestora ( 120/luna)

■ Primaria Municipiului Satu Mare in parteneriat cu Asociatia Langdon DownTransilvania, ofera urmatoarele servicii persoanelor cu dizabilitate intelectuala:

- organizarea unor evenimente, actiuni si activitati cu si pentru copii si tineri cudizabilitate intelectuala, precum si familiile lor;

- organizarea unuor actiuni si activitati cu scop informativ privind legislatia sifacilitatile acordate prin lege acestei categorii de persaon;

- initierea de legaturi si colaborarea cu alte organizatii neguvernamentale , invederea dezvoltarii de servicii noi si cresterea calitatii serviciilor existente;

Page 17: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 17 din 64

B) Asistenţa socială a persoanelor vârstnice

■ Legislatie: - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.Conform prezentei legi, persoanele vârstnice aflate in dificultate sunt persoanele care:

- nu au familie, nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta;- nu au locuinţa si nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza

resurselor proprii;- nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea

îngrijirii necesare;- nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijiri specializate;- se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori

stării fizice sau psihice.

● Servicii comunitare pentru persoane vârstnice:- îngrijire temporară/permanentă la domiciliu;- îngrijire temporară/permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice;- îngrijire temporară în centre de zi, cluburi pentru vârtsnici, case cu îngrijire

temporară, apartamente si locuinţe sociale.

● Servicii comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu:Servicii sociale privind: - îngrijirea persoanei

- prevenirea marginalizării sociale- sprijinirea pentru integrare socială- consiliere juridică, administrativă- sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente- îngrijirea locuinţei şi gospodăriei- ajutor pentru menaj, prepararea hranei

Servicii socio-medicale:- ajutor pentru realizarea igienei personale- readaptarea capacităţilor fizice si psihice- adaptarea locuinţei la nevoile persoanei vârstnice şi antrenarea la activităţi

economice, sociale si culturale

Page 18: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 18 din 64

- îngrijire temporară în centre de zi, adăposturi de noapte sau alte centrespecializate

Servicii medicale: - consultanţă şi îngrijire medicală la domiciliu/instituţii de sănătate- consultanţa şi îngrijire stomatologică- administrarea de medicamente- acordarea de materiale sanitare

● Servicii comuniatre pentru persoane vârstnice în cămine sunt:a) servicii sociale:-ajutor pentru menaj

- consiliere juridică şi administrativă- modalităţi de prevenire a marginalizării sociale şi de reintegrare socială în raport

cu capacitatea psihoafectivăb) servicii socio-medicale:- ajutor pentru întreţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice oriintelectuale

- asigurarea unor programe de ergotrapie- sprijin pentru realizarea igienei personale

c) servicii medicale: - consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale,- servicii de îngrijire infirmerie- asigurarea medicamentelor- asigurarea cu dispozitive medicale- consultaţii şi îngrijiri stomatologice

■ SPAS prin Compartimentul protecţia copilului şi persoanelor vârstniceoferă următoareleservicii persoanelor vârstnice :

• creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice aflate în stare de risc social, imobilizate lapat sau la domiciliu ;

• acordarea de consiliere socială, juridică şi administrativă persoanelor vârstnice ;• evaluarea situaţiei socio-economice a persoanelor vârstnice aflate în dificultate şi propune

măsuri de protecţie socială ;• efectuarea de anchete sociale pentru internarea persoanelor vârstnice în centre

specializate ;• îndrumarea si informarea persoanelor vârstnice cu privire la serviciile de asistenţă socială

pentru persoanele vârstnice, existente pe raza judeţului ;• facilitarea accesului la serviciile de asistenţă socială specializată prin familiarizarea

persoanelor cu legislaţia în vigoare;• acordarea de consiliere socială şi juridică ajutând persoanele vârstnice să-şi

îmbunătăţească competenţa şi capacitatea de a-şi rezolva problemele şi de a face faţa uneisituaţii stresante ;

Page 19: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 19 din 64

• colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale şi alte instituţii publice în vedereafacilitării accesului persoanelor vârstnice în instituţii specializate(spitale, instituţii derecuperare, centre de zi, etc.) ;

• acordarea de consiliere psihologică individuală şi de grup, pentru persoana vârstnică şifamilia din care provine aceasta ;

• asigurarea relaţionării cu diverse servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi îndomeniul protecţiei persoanelor vârstnice în vederea dezvoltării de programe socialepentru vărstnici, în funcţie de realităţile locale ;

• evaluarea şi monitorizarea privind aplicarea măsurilor de asistenţă socială de carebeneficiază persoanele vârstnice, precum şi respectarea drepturilor acestora;

• asigurarea prin activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea si combaterea situaţiilorcare implica risc crescut de marginalizare si excludere socială a persoanelor vârstnice;

■ Primaria Municipiului Satu Mare in parteneriat cu Organizaţia CARITAS prin SPASoferă următoarele servicii persoanelor vârstnice:

a) Centrul de zi „ Speranţa” pentru vârstnici:Adresa: str. C.A.Rosseti nr. 2/A, tel. 769265Servicii:

• organizarea de activităţi de resocializare;• informare şi intermediere;• însoţirea vârstnicilor care necesită ajutor la instituţii şi acordarea de sprijin pentru

întocmirea documentaţiei necesare;• vizitarea vârstnicilor internaţi la centrele de tratament şi/sau la domiciliu;• organizarea de activităţi de ergoterapie.

Beneficiari:- 200 de persoane vârstnice peste 60 de ani aflate în riscul de a se izola dupăpensionare.

b)Căminul de zi „ Sf. Iacob” pentru vârstnici;Adresa: str. Unirii nr. 38, tel.714606Servicii :

• servicii de bază ( găzduire pe perioada zilei, asigurarea de 3 mese /zi, igienăcorporală şi a lenjeriei de corp);

• servicii de suport ( informare, instruirea aparţinătorilor, asigurarea transportuluila şi de la instituţie, cumpărături şi procurarea medicamentelor, vizitareavârstnicilor internaţi la centrele de îngrijire medicală);

• servicii de asistentă ( activităţi de resocializare, de păstrare a nivelului fizic,psihic, îngrijire medicală, consultanţă psihologică).

Page 20: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 20 din 64

Beneficiari: persoane peste 60 de ani care suferă de boli cronice necesitând îngrijire şisupraveghere permanentă ( 15 persoane / lună)

c)Centrul de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu „ Sf. Hildegarda”Adresa: str. Unirii nr. 49, tel.714030Servicii: ● servicii sociale de bază ( igiena corporală şi a patului, ajutor în alimentaţie,exerciţii de mişcare, supravegherea bolnavului);

• servicii sociale de suport ( activităţi de menaj, cumpărături, ajutor pentruprepararea hranei, procurarea medicamentelor, activităţi de administrare şigestionare, instruirea aparţinătorilor, informare despre drepturi şiobligaţii, consiliere pentru sănătate, asigurarea de mijloace de îngrijiremedicală);

• servicii socio-medicale ( monitorizarea parametrilor fiziologici,tratamente şi îngrijire medicală).

Beneficiari: persoane în vârstă cu disabilităţi, bolnavi cronici cu probleme medico-sociale ( 120persoane /luna).

Page 21: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 21 din 64

C) Asistenţa socială a copiilor şi tinerilor

■ Legislatie : - OUG 105/2003 privind alocaţia complementară şi alocaţia de susţinere pentrufamilia monoparentală;

- Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; Autorităţile publice, organismele private autorizate, precum şi persoanele fizice şipersoanele juridiceresponsabile de protecţia copilului sunt obligate să respecte, să promoveze şi să garantezedrepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile ConvenţieiOrganizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. Copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul laviaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea proprieisale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţiidin care face parte.

Copilul are dreptul:- la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale;- copilul capabil de discernământ are dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra

oricărei probleme care îl priveşte;- la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;- la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi suspus pedepselor

fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;- să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale;- să crească alături de parinţii săi;- să fie crescut în condiţii care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală,

morală şi socială;- de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a

beneficia de serviciile medicale şi de recuperarea necesară pentru asigurarearealizarii efective a acestui drept;

- de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală,spiritulă, morală şi socială;

Page 22: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 22 din 64

- de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, aaptitudinilor şi personalităţii sale;

- la odihnă şi vacanţă; Conform Legii 105/2003 copilul are dreptul la alocaţie complementară şi de susţinerepentru familia monoparentală.

■ SPAS prin Biroul Prestaţii Sociale oferă următoarele servicii :• efectuează anchete sociale în vederea acordării alocaţiilor

complementare şi de susţinere pentru familia monoparentală;• primeşte şi verifică dosarele de acordare a alocaţiilor complementare şi

de susţinere pentru familia monoparentală depuse de cetăţeni înconformitate cu legislaţia în vigoare, parcurgând toată proceduranecesară, de la primirea dosarului până la acordarea drepturilor ;

• asigură consilierea şi informarea comunităţii pe probleme privindalocaţia complementară şi de susţinere a familiei monoparentale ;

• ţine evidenţa dosarelor de alocaţie complementară şi de susţinere afamiliei monoparentale;

• verifică în teren situaţiile sesizate, pentru clarificarea lor;• întocmeşte lunar borderourile cu acordarea, modificarea, suspendarea şi

încetarea drepturilor privind O.U.G.105/2003;• plata salariilor a 400 de asistenti personali ai persoanelor cu handicap;

⇒ in total la SPAS (pana la data de 01.08.2006) sunt pe rol un numar de 972 de dosare dealocatii din care:

- 499 alocatii complementare;- 473 alocatii de sustinere pentru familia monoparentala ;

■ SPAS prin Compartimentul protecţia copilului şi persoane vârstnice oferă următoareleservicii:

• întocmirea planului de servicii pentru minorii aflaţi în instituţii de ocrotire şi pentru ceiabandonaţi în instituţii sociale;

• realizarea de parteneriate, colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale şi cureprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie acopilului;

• asigurarea relaţionării cu diverse servicii specializate în domeniul protecţiei copilului;• sprijinirea accesului în instituţiile de asistenţă sociala destinate copilului, sau mamei şi

copilului, cât şi evaluarea modului în care au fost respectate drepturile acestora;

Page 23: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 23 din 64

• identificarea copiilor aflaţi în dificultate, elaborarea documentaţiei pentru stabilireamăsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţinerea în faţa organelor competente amăsurilor de protecţie propuse;

• realizarea şi sprijinirea activităţii de prevenire a abandonului copilului;• acţionarea în colaborare cu autoritatea tutelară în vederea clarificării situaţiei juridice a

copilului;

■ SPAS prin Compartimentul Creşe oferă următoarele servicii :• organizarea şi asigurarea unui regim raţional de viaţă, în vederea dezvoltării somatice şi

psihisomatice a copiilor;• asigurarea unei alimentaţii raţionale şi individuale;• luarea măsurilor pentru creşterea rezistenţei specifice organismului copiilor;• asigurarea unui program educativ complex, adaptat fiecărei grupe de vârsta, în vederea

stimulării dezvoltării fizice şi psihice;• însuşirea deperinderilor igienice adecvate vârstei;• luarea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile;• acordarea primului ajutor şi a îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până

la internarea copilului într-o unitate spitalicească sau trimiterea la domiciliu;

• La nivelul municipiului Satu Mare îşi desfaşoară activitatea 4 creşe, şi anume:1.Creşa din Micro 16 si Creşa de la Grădiniţa nr.5 la Grădiniţa nr.5;2.Creşa de la Grădiniţa nr.11 la Grădiniţa nr.11;3.Creşa din Cartierul Solodaritătii la Grădiniţa 14 Mai;4.Creşa de pe strada Arţarilor la Grădiniţa nr.2;

■ Primaria Municipiului Satu Mare in parteneriat cu Organizaţia CARITAS prin SPASoferă următoarele servicii pentru copii şi tineri:

a)Centrul Social Deschis pentru copiii străzii „ CASA PRIETENIEI”Adresa: str. L. Blaga nr. 19A, tel. 0261-706995Servicii :

• activitati de consiliere sociala individuala si de grup pentru copiii scolari aflati indificultate si familiile acestora;

• educatie informala extracurriculara pentru copii scolari aflati in dificulate;• consiliere si asistenta psihologica pentru copiii scolari aflati in dificultate si familiile

acestora;• suport si asistenta pentru copiii scolari aflati in dificultate si familiile acestora;• monitorizarea evoluţiei tinerilor care s-au încadrat pe piaţa forţei de muncă.

Page 24: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 24 din 64

Beneficiari: - 60 de copii de varsta scolara

b) Centrul de zi Caritas „Don Bosco”(Grădiniţa Socială Caritas)Adresa: B-ul Closca nr. 68; tel. 712529Servicii:

• consiliere, informare în vederea depăşirii problemelor de intergare socială;• organizarea de activităţi socio-educaţionale cu familiile copiilor în scopul colaborării în

ceea ce priveşte creşterea şi educarea copilului;• oferirea a trei mese pe zi;• igienizare, deparazitare;• sprijin material constănd în rechizite, material auxiliar igienic, haine, încălţaminte;• programe educaţionele, ludice;• organizarea de tabere de vară cu scopul lărgirii orizontului social şi cultural;• participarea la spectacole de teatru şi cinema;• participarea la diferite concursuri, festivităţi.

Beneficiari: 32 copii + 10 copii cu dizabilitati de varsta prescolara.

Page 25: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 25 din 64

D) Asistenţa socială a persoanelor fără adăpost

■ Legislatie: - H.G 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniulprotecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale apersoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi afinanţării acestor programe. Programul de inetres naţional are în vedere combaterea excluziunii sociale a persoanelorfără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă. Obiectivele programului:

● integrarea socială a persoanelor fără adăpost;● îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate;● creşterea accesibilităţii la serviciile direct orientate spre reintegrarea socială a

persoanelor aflate în stradă şi prevenţia abuzului şi violenţei;● creşterea numărului de centre sociale de urgenţă pentru persoanele fără adăpost.

■ SPAS prin Adăpostul de Noapte pentru adulţi oferă următoarele servicii:Adresa: Str Gladiolei nr 14, tel : 0261/750135

a) servicii de asistenţă socială:• depistarea potenţialilor beneficiari ai centrului;• oferirea de informaţii despre serviciile oferite beneficiarilor;• întocmirea fişelor de observaţie şi a dosarelor beneficiarilor;• realizarea de anchete sociale pentru persoanele cazate în adăpost;• realizarea planului de îndeplinire a nevoilor asistaţilor;• acordarea de sprijin pentru gasirea unui loc de muncă, întocmirea unui CV;• punerea la dispoziţia asistaţilor a programele de reconverise profesională şi

cursurile pregătitoare în vederea obţinerii unui loc de muncă;• sprijin în obţinerea actelor de identitate;• acordarea de consiliere pentru promovarea sănătăţii;

Page 26: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 26 din 64

• însoţirea beneficiarilor la diferite instituţii;• oferirea de servicii de igienizare;• organizarea de diferite programe edeucativ-informative.

b) servicii de asistenţă medicală:• întocmirea fişei medicale;• control medical general;• facilitarea internării în spitale de specialitate;• urmărirea tratamentului recomandat de medicii de specialitate;• contactarea diferitelor instituţii sanitare pentru colaborare;• oferirea de medicamente pentru afecţiuni curente;

⇒ Beneficiari: - pe timp de iarna in medie de 76 persoane - pe timp de vara in medie de 60 persoane.

⇒ Beneficiarii adapostului de noapte au la dispozitie 2 mese pe zi in voaloare de 1,5RON/persoana.

Page 27: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 27 din 64

E) Asistenţa socială a persoanelor cu venituri mici

■ Legislaţie: - Legea 416/2001, cu privire la acordarea ajutorului social (pentru pesoanele cuvenituri mici, soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, pentru situaţii de urgenţă),ajutorului de îmormântare şi alocaţia pentru nou născuţi;

- H.G. 776/ 2005, cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei culemne, cărbuni şi combustibili petrolieri; - Legea 123/2001, cu privire la distribuirea laptelui praf pentru nou născuţi;

- Legea 208/1997, cu privire la Cantinele de ajutor social, - masă gratuită sau cuplată la Cantina de ajutor social;

Dispoziţii generale:● familiile şi persoanele singure, cetăţenii români au dreptul la un venit minim garantat

ca formă de asistenţă socială;● venitul minim garantat este asigurat prin ajutorul social care se acordă lunar;● pe perioada sezonului rece 01. nov- 31 martie, persoanele beneficiare de ajutor social

beneficiază şi de un ajutor pentru încălzirea locuinţelor;● Cantina de ajutor social vine în sprijinul pensionarilor şi nu numai, cu venituri mici dar

care depăşesc plafonul pentru gratuitate, acordându-le facilitatea de a plăti o contribuţie de 30 %din venitul pe persoană pentru o porţie de mâncare, fără a depăşii însă costul meselor;

■ SPAS prin Biroul Prestaţii Sociale oferă următoarele servicii:● asigură consilierea şi informarea comunităţii pe probleme privind ajutorul social,

ajutorului pentru încălzirea locuinţelor şi accesul la Cantina de ajutor social;● primeşte şi verifică dosarele de acordare a măsurilor de sprijin mai sus amintite;● efectuzează anchete sociale în vederea acordării măsurilor mai sus amintite;● ţine evidenţa dosarelor pentru ajutor social;● verifică în teren situaţiile sesizate, şi acţionează în vederea soluţionării lor;

Page 28: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 28 din 64

⇒ la SPAS Satu Mare sunt pe rol in medie un numar de 299 de dosare de ajutor social (pana ladata de 01.08.2006).

■ SPAS prin Cantina de ajuor social oferă următoarele servicii:Adresa: Str. Vasile Lucaciu nr.44 , tel: 0261/717320

● masa zilnica pentru persoanele cu venituri mici;• distriburirea laptelui praf;

⇒ La cantina de ajutor social servesc masa zilnic un număr de aproximativ 100-120 de persoanecu venituri mici;

● bugetul alocat, pentru hrana zilnică, unei persoane este de 5 RON;

⇒ La sediul Cantinei de ajutor social, se distribuie şi laptele praf;● în baza adeverinţelor medicale eliberate de medicii de familie un copil beneficiază de 3

până la 9 kg de lapte praf/ lună;● în luna iunie (2006) s-au distribuit 296, 4 kg de lapte praf, la un număr de 100 de copii;

■ SPAS prin Biroul fond Locativ- Locuinte Sociale oferă următoarele servicii:• Intocmirea de anchete, studii de caz privind fondul locativ social;

• Intocmeşte contracte de închiriere pentru locuinţele sociale. • Incasează chiriile aferente contractelor închiriate. • Intocmeşte evidenţa contabilă a chiriilor încasate. • Verificarea în teren a cererilor, reclamaţiilor în legatură cu locuinţele sociale.

⇒ Intr-un numar de 254 de lucuinte sociale locuiesc un numar de 722 de persoane.

� Biroul de Informare si consiliere pentru familii (Organizatia Caritas)

Adresa: Str. Luko Bela nr. 15, tel: 716282.Servicii: - informare asupra legislatiei in ceea ce priveste drepturile persoanelor cu venituri mici;

- intermediere spre institutiile competente;- consiliere sociala individuala si de grup.

� Birou de distribuire ajutoare (Organizatia Caritas)Adresa: Str. Luko Bela nr. 15, tel: 716282.Servicii: - acordarea ajutoarelor de haine

Page 29: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 29 din 64

- informare asupra institutiilor existente

F) Asistenţă socială a persoanelor de etnie rroma

■ Legislatie: - H.G. nr. 430/2001 privind Strategia Naţionala de îmbunătăţire a situaţiei rromilorşi modificată prin H.G. nr. 522/2006.

- H.G. nr. 1703/2004 privind Organizarea şi Funcţionarea Agenţiei naţionalepentru Rromi;

Comunităţile de rromi din mun. Satu Mare au o structura demografică relativ tânără.În anul 2006 :

• peste 1/3 din populaţia rroma este reprezentată de copii (0-16 ani);• 4 % din populaţia rroma este reprezentată de vârstnici;• iar vârsta medie este de aproximativ 26 de ani;• 62% din populaţia de rromi sunt femei;• 38% din populaţia rroma sunt bărbaţi;

Cele mai multe familii de rromi sunt caracterizate prin:• căsătorie precoce, nelegalizată;• număr ridicat de copii;• divorţialitate scăzută;

Au fost identificate doua modele dominante ale familiei de rromi:• 56% sunt familii mononucleare;• 44% sunt familii polinucleare;

■ Ocupaţii/venituri;Probleme identificate: - lipsa unei calificari profesionale a persoanelor de etnie rroma ;

- dintr/un procentaj de 21% de rromi care au absolvite opt clase, doar 12% au unloc de muncă;

- peste 15% din populaţia rroma nu beneficiază de nici un venit lunar;- 97, 1% din femeile de etnie rrom sunt casnice;- meserii tradiţionale fără căutare pe piaţa muncii;

Page 30: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 30 din 64

- 18% din populaţia de etnie rroma beneficiază de un venti lunar între 400-1000RON;

■ Educaţie;Probleme identificate: - accesul la o formă de învăţământ este condiţionată de resurselefinanciare;

- 35 % doresc să frecventeze şcoala în limba română; 9% şcoala în limba maghiară;- 9 % doresc sa înveţe separat în şcoli pentru rromi;- rata analfabetismului este în creştere.

■ Starea de sănătate:Probleme identificate: - cele mai frecvente boli identificate în rândul populaţiei rrome sunt,bolile psihice şi malnutriţia;

- condiţiile igienico sanitare extrem de precare;- 18% nu au medic de familie;- 31% nu dispun de o asigurare medicală;- lipsa mediatorilor sanitari;

■ Situaţiia spaţiilor locative;Probleme identificate: - majoritatea populaţiei rrome este beneficiară de locuinţe sociale;

- lipsa actelor de proprietate pentru terenul pe care s-au construit locuinţe;- spaţiile de locuit existente sunt mult sub standardele minime acceptate;

■ SPAS prin compartimentul Experti Locali pentru Rromi oferă următoarele serviciipersoanelor de etnie rroma :● asigură consultanţă pe probleme de administraţie locală, locuinţe, asistenţă socială, protecţiacopilului, educaţie, justiţie şi ordine publică pentru etnia rroma ;● acordă asistenţă în vederea evaluării şi selecţionării proiectelor de implementare pentru etniarroma ;● asigură colaborarea prin reprezentantul rromilor cu instituţia abilitată în vederea obţineriidocumentelor de identitate şi stare civilă;● serviciul Public de Asistenţă Socială prin compartimentul de specialitate, elaborează şifundamentează propuneri de buget pentru finanaţarea măsurilor de asistenţă socială;● comunică Direcţiilor de Muncă, Familie şi Solidaritate Socială toate datele solicitate prinactele legislative în vigoare, beneficiarii şi sumele cheltuite din sumele locale pentru prestaţiilesociale;● mediază pentru problemele rromilor, comunicarea între autorităţile publice şi comunitatearromilor;

Page 31: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 31 din 64

II. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND ASISTEN ŢA SOCIALĂ

ŞI SERVICIILE SOCIALE

Legea nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

HG nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public

de asistenţă socială;

HG nr.335/2003 privind modificarea şi completarea HG nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului

cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială;

HG nr.773/2002 pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale privind asistenţa socială;

HG nr.997/2003 privind modificarea şi completarea HG nr. 773/2002 pentru organizarea şi funcţionarea

Comisiei interministeriale privind asistenţa socială;

HG nr.1615/2003 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere socială;

Page 32: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 32 din 64

Alocatii familiale

OUG nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia

monoparentala;

Legea nr. 41/2004 de aprobare a OUG nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si

alocatia de sustinere pentru familia monoparentala;

HG nr. 1539/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.

105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala;

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale s i familiei nr. 136/2004 pentru aprobarea precizarilor

privind aplicarea unor prevederi ale OUG nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si

alocatia de sustinere pentru familia monoparentala;

Ajutoare sociale

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat VMG;

Legea nr. 115, pentru midificarea şi completarea legii nr. 416/2001 privind VMG

HG nr. 1099/2001 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat;

Page 33: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 33 din 64

OUG nr. 6/2002 pentru completarea Legii nr. . 416/2001 privind venitul minim garantat;

Hotarare nr. 1037/2002 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat;

OU nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Legea nr. 2/2003 privind aprobarea OUG nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat;

Hotararea nr. 1431/2003 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat;

OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutore pentru icalzirea locuintei, precum si unele facilitatipopulatiei pentru plata energiei termice;

Ordonanta nr. 55/2004 privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea

locuintei;

HG nr. 1285/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 55/2004

privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei;

Servicii Sociale

Ordonanta nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 515/2003 de aprobare a Ordonantei nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cumodificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta nr. 86/2004 de modificare si completare a Ordonantei nr. 68/2003 privind serviciilesociale;

HG nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor deservicii sociale;

Page 34: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 34 din 64

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale s i familiei nr. 422/2004 pentru aprobareastandardelor obligatorii de calitate privind serviciile sociale specializate din Romania furnizate insistem public, privat si parteneriat public- privat;

Legea nr. 208/1997 privind Cantinele Sociale de ajutor social;

Protectia persoanelor cu disabilitati

OUG nr. 14/2007 privind modificarea şi completarea legii 448/2006;

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

OUG nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu disabilitati;

Legea nr. 343/2004 pentru modificarea si completarea OUG nr. 102/1999 privind protectiaspeciala si incadrarea in munca a persoanelor cu disabilitati;

Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea OUG nr. 102/1999 privind protectia speciala siincadrarea in munca a persoanelor cu disabilitati;

Hotararea nr. 1215 din 31 octombrie 2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privindprotectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu disabilitati din Romania;

HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile de incadrare,drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu disabilitati;

Marginalizarea sociala

Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea Marginalizarii Sociale;

Hotarare nr. 1149/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilorlegii 116/2002 privind prevenirea si combaterea Marginalizarii Sociale;

Page 35: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 35 din 64

Persoane varstnice

Legea nr. 16/2002 privind infintarea, organizarea si functionarea Consiliului National alPersoanelor Varstnice;

Legea 405/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2002 privind infintarea,organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice;

OUG nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2002 privind infintarea,organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice;

Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei Nationale de Evaluare anevoilor persoanelor varstnice;

Protectia Copilului

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

Ordinul nr. 288/2006- Standardele minime obligatorii privind managementul de caz îndomeniul protecţiei drepturilor copilului;

Ordinul 95/2006 privind metodologia de lucru şi colaborare dintre DGASPC-uri şi SPAS-uri îndomeniul protecţiei drepturilor copilului;

Ordinul 286/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea PS;

Ordinul 219/2006 - privind activitatea de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor caresunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate;

Page 36: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 36 din 64

IV. PROIECTE DESFĂŞURATE DE SPAS pană în anul 2007:

Nrcrt

Proiect pentrurealizareaprogramului

Perioada

Obiective Parteneri Instituţiaresponsabilă

Sursa definanţare

1.• Dezvoltarea socio-economică amunicipiului Satu Mare

• 2005 • transfer decunoştinţe despreUE;• îmbunătăţireaconducerii locale şiregionale;

• Olanda• Estonia

• SPAS Ministerulde externeal Olandei

2. • Management Intern-SPAS

•2006-2007

• îmbunătăţirearelaţiilor decolaborare întrecompartimenteleSPAS;

• Olanda• Estonia

• SPAS Ministerulde externeal Olandei

Page 37: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 37 din 64

• implementarea uneinoi organigrame;• introducerea unorfişe de post clardefinit pentru fiecareangajat, conformsatndardelor UE;• implementarea unuiplan de activitatepentru fiecare angajatal SPAS;

V. ANALIZA SWOT PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

► SPAS este un compartiment nou cu oactivitate în dezvoltare care justifică alocareade resurse materiale şi umane;► implicarea SPAS în diferite programe decombatere a marginalizării sociale;► parteneriat cu un ONG oferind:- servicii comunitare pentru persoanevârstnice la domiciliu;- birou de consiliere pentru persoanele cudisabilităţi;► compartimentul de experti locali pentrurromi la SPAS;► existenţa Adăpostului de Noapte pentruadulţi;►existenţa unei soft informatic, prin care semonitorizează dosarele înregistrate la SPAS;

►lipsa unui spaţiu optim pentru efectuareaactivităţilor realizate de SPAS;►lipsa unor parteneriate cu diferite instituţii şiONG-uri, în vederea prevenirii situaţiilor derisc;►lipsa unor programe de informare acetăţenilor cu privire la servicii oferite de SPAS;►lipsa unor programe de consiliere psihologică,informaţională şi juridică a beneficiarilor deservicii oferite de SPAS;►lipsa unor cursuri de specializare apersonalului care aparţine SPAS- cantinasocială, creşe, adăpostul de noapte;►lipsa personalului specializat, care să lucrezeîn echipe pluridisciplinare, în cadrulcompartimentelor SPAS;

Page 38: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 38 din 64

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI► dialog social între municipalitate şi ONG-urile care acordă servicii sociale;► posibilitatea de a accesa fonduri pentruîmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelordefavorizate;► posibilitatea accesării de fonduri de labugetul local privind sprijinirea ONG-urilorcare oferă servicii sociale;► posibilitatea realizări de proiecte privindîmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţăsocială;►posibilitate de a stabili parteneriatestrategice cu diferite instituţii şi ONG-uri;► intrarea României în UE va impuneprestarea de standarde superioare a serviciilorde asistenţă socială;

► fenomenul de îmbătrânire a populaţiei, înspecial cele care privesc piaţa muncii şi sectorulde îngrijiri socio-medicale;► speranţa de viaţă din ce în ce mai scazută;► creşterea progresivă a costurilor deîntreţinere a locuinţei , a alimentelor şimedicamentelor;► servicii de îngrijire din ce în ce maicostisitoare;► persoanele cu handicap sunt un mijloc de traipentru familie/ aparţinători;► numărul insuficient de personal(SPAS) careoferă servicii sociale;► copii abandonaţi în spitale;► responsabilitate scăzută a actorilor sociali;►lipsa unor studii sau analize la nivelulcomuntăţii;►lipsa programelor de prevenţie;

VI. VIZIUNEA

În prezent, Satu Mare se află în procesul de creeare al unui sistem de asistenţă socialăconform standardelor Uniunii Europene. Rolul autorităţilor locale este deosebit de importantdeoarece municipiul se confruntă cu o diversitate de probleme sociale, în special modificareapermanentă a legislaţiei, respectiv descentralizarea serviciilor sociale de la nivel judeţean la nivellocal. Având în vedere multitudinea problemelor care influenţează persoanele aflate îndificultate, precum şi insuficienţa cadrului legislativ, este nevoie de o colaborare mai stransă înreţeaua de asistenţă socială între autorităţile locale, ONG-uri şi celalalte instituţii de interes. Autorităţile locale îşi propun să sprijine aceste instituţii în vederea egalizării şanselor,prevenirii marginalizării sociale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor municipiului, princrearea unei reţele de comunicare între instituţii care va facilita, fluidizarea serviciilor dejaexistente, respectiv contractarea celor noi. Implemenatrea prezentului Plan Strategic are o importanţă deosebita atât pentru furnizoriide servicii sociale cât şi în special pentru beneficiarii acestor servicii.

SPAS este activ şi va fi continuu implicat în:

Page 39: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 39 din 64

• Elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor necesare cu scopul de a atingeobiectivele propuse în prezentul Plan Strategic;

• Susţinerea şi apărarea continuă a drepturilor SPAS, comunicare internă şi externă, cat şiîntărirea parteneriatelor cu alţi furnizori de servicii sociale interni şi externi municipiuluişi tării;

• Crearea structurilor şi mecanismelor necesare, implementării unui sistem de voluntariatde înaltă specialitate şi diversitate în domeniu de activare;

• Participarea la diferite sesiuni de lucru şi crearea diferitor forme de colaborare cuorganele de stat, organizaţii umanitare de binefacere, ONG-uri şi altele;

• Îmbunătăţirea eficacităţii în interiorul structurilor de lucru, a calităţii managementului şia implementării unor mecanismelor clare şi transparente;

VII. SCOP, OBIECTIVE, PRINCIPII ŞI VALORI IMPLICATE ÎNCADRUL PLANIFIC ĂRII STRATEGICE.

SCOP:■ conturarea unui tablou clar al serviciilor sociale existente şi identificarea potenţialelor servicii,necesare unei intervenţii primare, secundare şi terţiare;

OBIECTIVE:

■ îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale acordate;■ îmbunătăţirea standardului de viaţă pentru persoanele aflate în situaţii de risc saumarginalizare socială;■ asigurarea de condiţii pentru egalitatea de şanse şi participarea socială a persoanelor cudisabilităţi şi a celor provenite din medii defavorizate;■ integrarea socială a copiilor şi tinerilor institutionalizaţi;

Page 40: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 40 din 64

■ intergarea socială a rromilor;

PRINCIPII :■ Universalitate- fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege.Prin acest drept recunoaştem principiul accesibilităţii egale la servicii sociale pentru cetăţenii dinmunicipiul Satu Mare.■ Obiectivitate şi imparţialitate- în acordarea serviciilor se va păstra o atitudine obiectivă, neutrăfaţă de orice interes politic, economic sau de altă naură.■ Eficienţă şi eficacitate- în acordarea serviciilor sociale se vor depune toate eforturile pentrurezolvarea situaţiei de criză în care se găseşte solicitantul (beneficiarul), păstrându-seurmătoarele caracteristici: calitative, cantitative adecvate şi pe o perioadă de timp adecvată.■ Abordarea integrată în furnizarea de servicii sociale- acordarea de servicii sociale se va bazape o evaluare completă şi complexă (unde este cazul) a nevoilor solicitanţilor şi intervenţiaasupra tuturor aspectelor problemei de rezolvat.■ Proximitate în furnizarea de servicii sociale- serviciile sociale vor fi adaptate nevoilorcomunităţii şi la îndemâna cetăţenilor.■ Cooperare şi parteneriate- serviciile sociale se acordă şi cooperând cu ceilalţi furnizori deservicii sociale. Se va asigura transferul şi monitorizarea beneficiarilor atunci când situaţia oimpune, către alte servicii sociale (primare sau specializate).■ Principiul cooperării internaţionale active- cooperarea activă cu toţi factori implicaţi înasigurarea unui rol activ al României la nivel internaţional, în procesul de negociere pentruaderarea la Uniunea Europeană.■ Orientare pe rezultate- SPAS-ul are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiulpersoanelor deservite.■ Îmbunătăţirea continuă a calităţii- SPAS se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilorsociale şi pe eficientizarea resurselor disponibile.■ Legalitatea- respectarea prevederilor Constituţiei şi legislaţiei naţionale în domeniu, precum şia prevederilor specifice din tratatele internaţionale la care România este parte.

VALORI:■ Egalitate de şanse- toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul deservicii sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.■ Libertate de alegere- fiecare persoană îi respectă alegerea făcută prin serviciul social cerăspunde nevoii sale sociale.■ Nediscriminarea- activităţile specifice de evaluare în vederea prevenirii şi combateriimarginalizării şi excluziunii sociale, precum şi implementarea măsurilor de asistenţă socială îndomeniul protecţiei copilului, a familiei, persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, a

Page 41: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 41 din 64

persoanelor cu disabilităţi, sau a oricăror persoane aflate la nevoie, vor avea la bază o concepţienaţională unitară şi se va pune accentul pe muncă în parteneriat.■ Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane- fiecare persoană are dreptul să fie parteintegrală a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi individualitatea. Acesataurmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale în baza principiului conformcăruia toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt fiinţe umanenormale cu nevoi şi aspiraţii umane normale.■ Transparenţă şi participarea în acordarea serviciilor sociale – fiecare persoană are acces lainformaţii privind drepturile fundamentale şi legale de asistenţă socială, precum şi posibilitateade contestare a deciziilor de acordare a unor servicii sociale. Membrii comunităţii trebuieîncurajaţi şi sprijiniţi pentru a fi parte integrată în planificarea şi furnizarea serviciilor încomunitate.■ Confidenţialitatea- furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile,astfel încât informaţiile care privesc beneficiarul să nu fie divulgate sau făcute publice fărăacordul persoanei în cauză.■ Demnitatea umană- fiecarei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină apersonalităţii. Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură,credinţe şi valori personale.

VIII. MASURI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR SOCIALE

I. PROBLEME IDENTIFICATE:■ deficite ale SPAS-ului în asigurarea serviciilor de protecţie socială;■ lipsa programelor de prevenţie şi intervenţie pentru cetăţenii aflaţi în situaţii de risc;

II. STRATEGII DE SOLUŢIONARE:■ dezvoltarea continua a SPAS Satu Mare, pentru a îmbunătăţii şi spori calitatea serviciiloroferite beneficiarilor de diferite forme ale asistenţei sociale;■ dezvoltarea comunicării inter-instituţionale, a parteneriatelor şi a intervenţiei cât mai eficienteşi promte, pe tipuri de nevoi, ale cetăţenilor;

III. INDICI DE PERFORMAŢĂ:■ imaginea SPAS-ului la nivel de municipiu;

Page 42: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 42 din 64

■ calitatea serviciilor oferite de SPAS;■ numărul de beneficiari;■ numărul de programe de prevenţie şi intervenţie, implementate de SPAS în cadrulparteneriatelor;■ analize, studii, raporte de activitate;

MĂSURI/PROIECTE DE INTERVEN ŢIE PROPUSE:

1. Optimizarea serviciilor sociale oferite de SPAS, Satu Mare; ● grup ţintă - beneficiarii SPAS; - comunitatea locală; - cetăţenii municipului Satu Mare; - personalul SPAS;

Nr.crt

Obiectiv specific Masuri Perioada Instituţiaresponsabi-

Valoareestimată

RON

Sursa definanţare

*

Page 43: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 43 din 64

1. Îmbunătăţirea continuă acalităţii serviciilor;

1. Harta nevoilor sociale dinmunicipiul Satu Mare;

2. Sondarea opiniei cetăţenilor princhestionare, vis-a-vis de activitateaSPAS;

3. Cursuri de perfecţionare pentrupersonalul SPAS în domeniuinformatic ECDL;

4. Programe de instruire continuă apersonalului SPAS;

5. Amenajarea unui nou sediu SPAS,conform standardelor UE;

6. Stabilirea de parteneriate îndomeniul Asistenţei Sociale;

7. Înfiinţare Consiliului Consultativîn asistenţă socială şi protecţiesocială comunitară;

8. Campanii periodice desensibilizare a comunităţii;

9. Campanii de promovarea şistimulare a voluntariatului;

10. Editare de pliante, broşuri afişe,CD, pentru a promova serviciilesociale;

11. Înfiinţarea în cadrul ConsiliuluiLocal a „Direcţiei de AsistenţăSocială”;

12. Înfiinţarea de servicii, unităţi şidepartamente pt. implementareaserviciilor sociale;

13. Seminarii privind promovareaincluziuni sociale a persoanelormarginalizate social;

2006

2006-2013

2006-2007

2006-2013

2006-2007

2006-2007

2006

Permanent

2006-2013

2006-2013

2007

Continuu înfuncţiede nevoi

2007-2013

SPASONG-uri

SPAS

SPAS

SPAS

ConsiliulLocal,SPAS

SPAS

SPAS

SPAS,Crucearosie, Stea

SPASCrucearosie, Stea

SPAS,Parteneri

ConsiliulLocal

ConsiliulLocal

SPASParteneriStea

2 500

0

10 800

80 000

300 000

0

0

2 500/an

2 500/an

2 500/an

1 500 000

2 500/an

2 500/an

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

------------

-------------

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Page 44: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 44 din 64

14. Promovare şi implementare deprograme pilot;

15. Elaborarea unui Cod Etic alangajaţilor SPAS, Cartea Drepturilorbeneficiarilor SPAS;

16. Lansarea unui site informativ alSPAS;

17. Lansare de rapoarte privindactivitatea SPAS;

18. Realizarea unei bazeinformatizate de date cu privire lainstituţiile sau organismele cuimplicare în domeniu social;

19. Susţinerea beneficiarilor îndesemnarea unor reprezentanţi caresă le reprezinte interesele;

20. Realizarea de întâlniri tematicecu grupuri de persoane aflate însituaţii de risc social sau beneficiariide servicii sociale;

21. Crearea de metodologii de lucruflexibile şi adaptate serviciilorsociale furnizate;

22. Înaintarea de propuneri privindîmbunătăţirea cadrului legislativ, pebaza experienţei proprii şi aconsultării partenerilor;

23. Organizarea de întâlniri,dezbateri, mese rotunde, seminarii peteme de asistenţă socială;

24. Valorificarea feedback-uluiprimit de la personal, beneficiari,parteneri, comunitate;

25. Lansarea unor programe deactivităţi preventive în şcoli;

2007-2013

2006

2006

Anuale

2007-2008

2007-2008

2006-2013

2006-2013

2006-2013

2006-2013

2006-2013

2006-2013

SPASCrucearosie, Stea

SPAS

ConsiliulLocal,SPAS

SPAS

SPAS

SPAS

SPAS

SPAS

SPAS

SPAS

SPAS

SPAS

200 000

2 000

0

7 000

5 000/an

10 000

5 000/an

16 000

7 000

0

2 500/an

5 000/an

Buget local

Buget local

----------------

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Page 45: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 45 din 64

26. Dezvoltarea unor grupuri desuport pentru cetăţenii aflaţi însituaţii de risc;

27. Organizarea de conferinţe depresă;

28. Implementarea sistemului demanagement al calitatii;

29. Acreditare SPAS

2007-2013

2006-2013

2006-2007

2006

SPAS

SPAS

SPAS

SPAS

5 000/an

15 000/an

7000

taxe siavize

Buget local

Buget local

Buget local

• La bugetul local se adauga: - contribuţia partenerilor; - posibile finanţări externe.

SUBTOTAL = 2.477.300

2. Intervenţie şi prevenţie;

● grup ţintă - persoane vârstnice;

Nr.crt Obiectiv strategic Măsuri Perioada Instituţiaresponsa

bilă

Valoareestimată

RON

Sursa definanţare

*1. Îmbunătăţireastandardului de viaţă pentrupersoane vârstnice;

1. Analiza nevoilor persoanelorvârstnice;

2. Consiliere informaţională,juridică şi psihologică pentru

2006-2013

2006-2013

SPASONG-uri

SPAS

15 000

50 000

Buget local

Buget local

Page 46: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 46 din 64

vârstnicii beneficiari de serviciileoferite de SPAS;

3. Înfiinţarea unor microcantine încartiere pentru pensionarii(persoane vârstnice) cu veniturimici;

4. Promovarea unor seminarii peteme privind consecinţeleîmbătrânirii, impactul pensionării şia efectelor ce decurg din aceasta;

5. Înfiinţarea unor „Centre deÎngrijire şi Asistenţă” pentrupersoanele vârstnice;

6. Lansarea unor programeocupaţionale pentru vârstnici;

7. Lansarea unui program deinstruire a aparţinătorilorpersoanelor vârstnice, privindtehnici de bază de îngrijire;

8. Organizarea unei reţele deîngrijire la domiciliu, pentruvârstnici;

9. Serviciu de transport hrană ladomiciliu pentru persoaneledependente;

10. Servicii rezidenţiale temporarepentru vârstnici;

11. Programe de implicare avoluntarilor în acţiunile destinatevârstnicilor;

12. Infiinţarea unei lini telefonicedestinate vârstnicilor;

13. Campanii de prevenire aAcidentelor Vasculare Cerebrale(AVC);

2007-2013

Continuu

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

SPASParteneri

SPASParteneri

SPASParteneri

SPASParteneri

SPASCrucearosie

SPASCrucearosie

SPASCrucearosie

SPASCrucearosie

SPAS

SPASParteneri

SPASParteneri

2 000 000

2 500/an

100 000

370 000

2 500/an

200 000

500 000

700 000

7 000

200 000

2 500/an

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Page 47: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 47 din 64

14. programe pentru reintegrareasociala a persoanelor in varstapensionate

15. program de asistenta avarstnicilor imobilizati

16. infiintarea si functionarea unuistationar Hospice

2007-2013

2007-2013

2007-2013

SPASCaritas

SPASCaritas

SPASCaritas

105.000

150.000

100.000

Buget local

Buget local

Buget local

* La bugetul local se adauga:- contribuţia partenerilor; - posibile finanţări externe.

SUBTOTAL = 4.549.500

● grup ţintă – persoane cu disabilităţi - asistenţii personali;

Nr.crt Obiectiv strategic Măsuri Perioada Instituţiaresponsabilă

Valoareestimată

RON

Sursade

finanţare*

1. 1. Asigurarea de condiţii deegalitate de şanse şiparticiparea socială apersoanelor cu disabilităţi;

1. Analiza nevoilor persoanelor cudisabilităţi;

2. Programe de promovare aîncadrării în muncă a persoanelor cudisabilităţi;

2006-2013

2006-2013

SPASAHF SM

SPASAs. DownAHF SM

1 500

2 500/an

Bugetlocal

Bugetlocal

Page 48: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 48 din 64

3. Îmbunătăţirea infrastructurii princonstruirea de rampe;

4. Programe de consilierepsihologică şi informaţională pentrupersoanele cu disabilităţi;

5. Ateliere protejate pentrupersoanele cu disabilităţi;

6. Dezvoltarea programelor deservicii la domiciliu;

7. Servicii de transport hrană ladomiciliu;

8. Centru de zi pentru copii si tinericu disabilităţi;

9. Centru rezidenţial temporarpentru persoanele cu dizabilităţi;

10. Campanii periodice desensibilizare a comunităţii;

11. Programe de perfecţionare aactivităţii asistenţilor personali;

12. Lansarea unui program deinstruire a aparţinătorilorpersoanelor cu disabilităţi, privindtehnici de bază în îngrijire;

2006-2007

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

SPASParteneriAHF SM

SPASParteneriAHF SM

SPASAs DownAHF SM

SPASParteneri

SPASCrucea rosie

SPASAs Down

SPASParteneri

SPASParteneriAHF SM

SPASCrucea rosie,AS DownAHF SMAs. Copii

SPASCrucea rosieAHF SM

500 000

500 000

1 000 000

300 000

700 000

500 000

700 000

2 500/an

2 500/an

2 500/an

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Page 49: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 49 din 64

13. Extinderea serviciilor detransport pentru persoanele cudisabilităţi;

14. Campanie de instalare asemafoarelor şi a indicatoarelor înrelief pentru nevăzători;

15. Programe de implicare avoluntarilor, elevilor şi studenţilorîn activităţile organizate pentrupersoanele cu disabilităţi;

16. Înfiinţarea unei lini telefonicepentru urgenţe destinată persoanelorcu disabilităţi;

17. Transformarea unei centraletermice dezafectate intr-o sala desport pentru toate categoriile depersoane cu handicap.

18. Infiintarea unui centru de zipentru persoanele adulte cudizabilitati fizice;

19. Infiinatrea unui centru de zipentru copiii cu dizabilitati fizicecare au IQ ridicat;

20. Asigurarea unui spatiu invederea functionarii unui centru dezi in cadrul Asociatiei LangdonDown ;

21. Achizitionarea unui mijloc detransport( microbus), pt copii cuDown.

22. Centru de viata independentapentru persoanele cu dizabilitati

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

SPASParteneri

SPASAs. Nevaz.

SPASAs DownAHF SM

SPASParteneri

SPASParteneri

SPAS

SPASAHF

SPASAHF

As. DownSPAS

SPASAHF SM

10 000000

10 000000

7 000

200 000

550.000

500.000

500.000

300.000

70.000

500.000

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

Page 50: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 50 din 64

23.Campanii de strangere defonduri pentru accesibilizarea a 2unitat de invatamant din Satu Marepentru persoane cu disabilitati.

24. Accesibilizarea cladirilorinstitutiilor publice indicand etajulin braille sau sonorizate, fotoliirulante

25. Expozitie cu produse realizatede persoane cu disabilitati

2007-2013

2007-2013

2007-2013

SPASAHF SM

SPASAHF SM

SPASAHF SM

40.000/an

200.000

7.000/an

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal

* La bugetul local se adaugă:- contribuţia partenerilor; - posibile finanţări externe.

SUBTOTAL = 27.380.500

● grup ţintă – copiii- tinerii dezinstitu ţionalizaţi;- tineri afla ţi in situaţii de risc;- tineri proveniti din penitenciar.

Nr.crt Obiectiv strategic Măsuri Perioada Instituţiaresponsa

bilă

Valoareestimată

RON

Sursa definanţare

*1. 1. Protecţie şi integrarea

socială a copiilor şitinerilordezinstituţionalizaţi;

1. Analiza problematicii copiluluiprovenit din medii cu risc-constituirea unui grup de diagnozalocala;

2. Consiliere informaţională,

2006

2006

SPAS

SPAS

1 500

500 000

Buget local

Buget local

Page 51: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 51 din 64

juridică şi psihologică pentru copiiibeneficiari de serviciile oferite deSPAS;

3. Infiinţarea unui centru de tranzitpentru tinerii dezinstituţionalizaţi;

4. Angajarea de personal specializatpentru întocmirea Planului deServicii;

5. Programe de reducere aabandonului şcolar;

6. Campanii de prevenire aconsumului de substanţe (alcool,droguri);

7. Centre de criză pentru copiivictime ale violenţei;

8. Refugiu pentru femeile agresateşi copii acestora;

9. Campanii de promovarea adrepturilor copilului;

10. Promovarea unui stil de viaţăsanogen;

11. Centre de criză pentru copiiistrăzii şi cerşetori;

12. Centre de orientarea vocaţionalăşi profesională pentru tineriidezinstituţionalizaţi;

13. Centru de tranzit pentru tineriiproveniţi din penitenciare;

14. Centre de zi cu cantină înincinta şcolii primare;

15. Sprijinirea dezvoltarii serviciilor

2007-2013

2006-2007

2006-2013

2007-2013

2007-2013

2006-?

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2006-2013

2007-2013

2007-

SPASSTEA

ConsiliulLocalSPAS

SPAS, STEACaritas

SPASCrucearosie

SPASARTEMIS

SPASParteneri

SPASCaritas,STEAAs. Copii

SPASCaritas

SPASSTEAAs. Copii

SPASSTEA

SPASParteneri

SPASParteneri

CPECA

800 000

100 000

2 500/an

8000/an

400 000

400 000

2 500/an

2 500/an

300 000

400 000

500 000

400 000

5000/an

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Page 52: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 52 din 64

de asistenta psihologica, medicala sisociala acordate consumatorilor dedroguri de catre CPECA Satu Mare

16. Campanii periodice desensibilizare a comunităţii locale,faţă de delicvenţa juvenilă;

17. Centru de zi pentru copii cuHIV seropozitivi;

18. Implicarea voluntarilor şistudenţilor în activităţile organizatede SPAS;

19. Centre de zi de ingrijire siorientare vocationala si profesionalapentru copii si tineri aflati in situatiide risc.

20. Derularea de programe deprevenire, consiliere si terapii degrup pentru copii si tineri aflati insituatie de risc, vizand dezvolatreapersonalitatii si adaptarea la mediulsocial.

21. Desfasurarea unor activitatialternative , atractive si adaptatevarstei, pentru copii si tineri aflati insituatie de risc, vazand petrecereatimpului liber intr-un mod utilpentru sine si comunitate;

22. Susutinerea serviiilolr furnizatede catre ONG-uri pentru copii sitineri aflati in situatie de risc.

2013

2007-2013

2007-2009

2006-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2006-2013

SPAS

SPASCaritasAs.Copii

SPASPartenri

SPASCaritasCrucearosie,CPECA,Stea

SPASCaritas

SPASCaritas

SPASCaritas

SPASCaritas

2 500/an

500 000

2 000/an

400.000

330.000

6000/an

500.000

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

* La bugetul local se adauga :- contribuţia partenerilor; - posibile finanţări externe.

Page 53: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 53 din 64

SUBTOTAL = 5.332.500

• Grup ţintă –persoane cu venituri mici;

Nr.crt Obiectiv strategic Măsuri Perioada Instituţiaresponsa

bilă

Valoareestimată

RON

Sursa definanţare

*1. 1. Asigurarea de servicii

sociale pentru persoane cuvenituri mici. 1.1 Informarea persoanelor si

familiilor cu venituri miciasupra drepturilor si serviciiloroferite de alte institutiifurnizoare de servicii sociale.

1.2 Consiliearea sociala apersoanelor si familiilor cuvnituri mici.

2006-2013

2006-2013

SPASCaritas

SPASCaritas

14.000/an

22.000/an

Buget local

Buget local

Page 54: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 54 din 64

1.3 Suport material persoanelor sifamiliilor cu venituri mici subforma de imbracaminte

2006-2013

SPASCaritas 36.000/an Buget local

SUBTOTAL = 588.000

● grup ţintă – persoanele fără adăpost;

Nr.crt Obiectiv strategic Masuri Perioada Instituţiaresponsa

bilă

Valoareestimată

RON

Sursa definanţare

*1. 1. Asigurarea de condiţii

pentru persoanele fărăadăpost;

1. Programe de reintegrare înfamilie şi societate a persoanelorfără adăpost;

2. Reabilitarea sediului pentruAdăpostul de Noapte;

3. Centru multifuncţional deasistenţă socio-medicală şi integrareprofesională pentru persoanele fărăadăpost;

2006-2013

2006-2013

2007-2013

SPASSTEA

SPASParteneri

SPASCrucearosie

2 500/an

300 000

400 000

Buget local

Buget local

Buget local

Page 55: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 55 din 64

4. Programe de instruire continuă apersonalului care lucrează laAdăpostul de noapte;

5. Campanii periodice desensibilizare a comunităţii locale,faţă de persoanele fără adăpost;

6. Centru de colectare a donaţiilor,ajutoarelor materiale pentrupersoanele fără adăpost;

7. Programe de implicare avoluntarilor şi studenţilor înactivitatea Adăpostului de noapte;

8. Acreditarea Adapostului deNoapte;

9. Infiinatarea unui serviciu mobilin vederea oferirii asistare medicalasi igienica de urgenta.

10. Ajutor material ( saci de dormit,hrana, imbracaminte);

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2006

2007-2013

2007-2013

SPAS

SPASCrucearosie

SPASCrucearosie

SPAS

SPAS

CruceaRosie

CruceaRosie

50 000/an

2 500/an

50 000/an

7 000

0

100000

2500/an

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

--------------

Buget local

Buget local

SUBTOTAL =149.500* La bugetul local se adauga : - contributia partenerilor;

- posibile finanţări extern;● grup ţintă – victimele ale violenţei domestice (în familie);

Nr.crt Obiectiv strategic Masuri Perioada Instituţiaresponsa

bilă

Valoareestimată

RON

Sursa definanţare

*1. 1. Asigurarea e servicii

sociale pentru femeileabuzate;

1. Refugiul pentru femeile agresateşi copii acestora;

2. Programe de prevenire a violenţeiîn familie;

3. Seminarii privind tematicaabuzului şi violenţei în cuplu;

4. Editare de pliante, broşuri, afişe,CD;

2006

2007-2013

2007-2013

2007-2013

SPASParteneri

SPASCaritas

SPASParteneri

SPASCaritas

900 000

2 500/an

2 500/an

2 500/an

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Page 56: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 56 din 64

5. Includerea voluntarilor şistudenţilor în activităţile SPAS,destinate femeilor agresate;

6. Consiliere sociala pentrupersoane victime.

7. Centru de interventie si consilierepentru femei si copii victime aleviolentei in familie.

2007-2013

2007-2013

2007-2013

SPASCaritas

SPASCaritas

Artemis,SPAS

7 000

6000

6000

Buget local

Buget local

Buget local

* La bugetul local se adauga: - contribuţia partenerilor; - posibile finanţări externe.SUBTOTAL = 971.500

● grup ţintă – beneficiarii de ajutor şi cantină socială;

Nr.crt Obiectiv strategic Măsuri Perioada Instituţiaresponsa

bilă

Valoareestimată

RON

Sursa definanţare

*1. 1. Asigurarea de servicii

sociale pentru persoanelecare beneficiază de cantinasocială;

1. Consiliere psihologică,informaţională şi juridică pentrubeneficiarii de ajutor social;

2. Reabilitarea sediului undefuncţionează Cantina de ajutorsocial;

3. Centru de colectare a donaţiilor,ajutoarelor materiale pentrubeneficiarii de ajutor social;

2006-2013

2007-2008

2007-2013

SPAS

SPAS

SPASCrucearosie

150 000

100 000

50 000/an

Buget local

Buget local

Buget local

Page 57: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 57 din 64

4. Programe de prevenţie acomportamentelului patogen şiindezirabil;

5. Campanii de informare acomunităţii locale cu privire la nr.de beneficiari de ajutor social;

6. Implicarea voluntarilor şi astudenţilor în acţiunile organizatede SPAS;

2007-2013

2007-2013

2007-2013

SPASCrucearosie

SPASCrucearosie

SPASCrucearosie

2 500/an

2 500/an

7 000

Buget local

Buget local

Buget local

* La bugetul local se adauga: - contributia partenerilor; - posibile finantari externe.SUBTOTAL = 592.000

● grup ţintă- persoanele de etnie rroma;

Nr.crt.

Obiectiv strategic Măsuri Perioada Institutiaresponsabila

ValoareestimataRON

Sursa definantare

*1. 1. Crearea de retele si

consolidarea de parteneriatein scopul eaborarii demasuri/ proiecte/programepe domenii sectoiale;

2. Elaborarea unei baze dedate si a aunei strategiiprivind reabilitarealocuintelor;

1. Campanii de informare indomeniul participarii civice sifacilitarea comunicarii;

1. Elaborarea de studii defezabilitate pentru finantareaconstructiilor de locuinte sociale;

2007-2013

2007-2013

SPASParteneri

SPASParteneri

2500/An

25000

Bugetlocal

BugetLocal

Page 58: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 58 din 64

3. Reglementarea situatieijuridice a persoanelor deetnie rroma;

1. Identificarea persoanelor faraacte de identitate;

2. Clarificarea situatiei deproprietate asupra locuintelor siterenurilor;

2006-2013

2006-2013

SPAS

SPAS

------------

------------

Bugetlocal

Bugetlocal

* La bugetul local se adauga contributia partenerilor;

SUBTOTAL = 42. 500

TOTAL = 70.819.800

IX. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREASTRATEGIEI

■ pentru a cuantifica eficienţa obiectivelor stabilite în prezentul Plan Strategic este nevoiede o monitorizare permanentă şi de evaluare a rezultatelor activităţilor întreprinse;

■ deoarece prezentul Plan Strategic este conceput pentru perioada 2006-2013, obiectivelestabilite respectiv proiectele propuse vor fi realizate treptat, în funcţie de priorităţile urgente;

■ evaluarea Planului Strategic se va face prin intermediul unor indicatori (vezi cap. V,punct. III.);

■ monitorizarea şi evaluarea Planului Strategic se va face de către un reprezentant alSPAS-ului;

■ în funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizări, şi în acord cu modificările legislativePlanul Strategic poate fi revizuit;

Page 59: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 59 din 64

⇒ Implementarea Palnului Strategic se va face cu participarea tuturor serviciilor şicompartimentelor SPAS-ului, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor şi a altor factoriinteresaţi din comunitate;

⇒ Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte, întocmite de unreprezentant al SPAS Satu Mare;

În raport se va preciza:● stadiul în care se află diversele acţiuni programate pentru perioada pe care se face

raportarea;● eventuale probleme/ obstacole întâmpinate;● revizuirea acţiunilor acolo unde este cazul;● timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor;● alte aspect;În baza rapoartelor, la sfârşitul anului persoana responsabilă va întocmi un raport anual

privind obiectivele atinse din Planul Strategic;

⇒ Strategia va fi evaluată anual prin intermediul;● rapoartelor de monitorizare;● organizarea unei întâlniri anuale, la care va participa personalul SPAS, partenerii,

reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii locale, unde vor fi comunicate şi evaluaterezultatele implementării Planului Strategic;

X. CONSIDERAŢII FINALE

■ Prezentul Plan Strategic privind activitatea SPAS Satu Mare pentru perioada 2006-2013, este adus la cunoştinţă:

- personalului- beneficiarilor şi familiilor acestora- partenerilor- comunităţii- altori factori interesaţi din domeniu;

■ Planul Strategic va fi publicat la secţiunea Servici Publice pe site-ul: www.satu-mare.ro;

■ Serviciul Public de Asistenţă Socială va depune eforturi în vederea diseminăriiinformaţiilor cu privire la la Planul Strategic întreprizând acţiuni de promovare a acestui planprin mijloace de mass-media locală;

Page 60: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 60 din 64

■ Câte un exemplar din Planul Strategic va fi înmânat instituţiilor şi organizaţiilor care seaflă în contract de parteneriat cu SPAS Satu Mare;

■ Fiecare persoană implicată în acordarea de servicii sociale va dispune de câte unexemplar din Planul Strategic, având posibilitatea de a face propuneri de modificare şicompletare a acestuia;

■ Beneficiarilor şi familiilor le va fi adus la cunoştinţă Planul Strategic prin expunereaacestuia într-un spaţiu accesibil unde va putea fi consultat;

■ În scopul evaluării rezultatelor comunicării interne şi externe cu privire la diseminareainformaţiilor referitoare la strategie, politică şi serviciile sociale furnizate se va întocmi unRaport Anual, în acest sens de către un reprezentant al SPAS Satu Mare;

XI. GLOSAR DE TERMENI

•••• Activit ăţi : Acţiunile/ sarcinile specifice (şi mijloacele) care trebuie întreprinse pentru aproduce rezultate. Ele rezumă ceea ce se va face în proiect.

•••• Beneficiari: Beneficiarii sunt cei în beneficiul cărora este implementat proiectul, oricare ar fimodul de implementare.

•••• Monitorizare: Colectare, analiză şi utilizare sistematică şi continuă a informaţiilor pentrucontrolul şi luarea deciziilor la nivelul managementului Planului Strategic.

•••• Obiective: Descrierea ţintelor unui proiect sau program. În sens general se referă la activităţi,rezultate, scopul proiectului, obiective generale.

•••• Indicatori: Indicatori furnizează elementele de bază pentru elaborarea unui sistem demonitorizare adecvat.

Page 61: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 61 din 64

•••• Parteneriate: O grupare de persoane fizice sau juridice eligibile, care depun o ofertă sau ocerere de finanţare în cadrul unei licitaţii sau ca răspuns la un apel de propuneri. Poate fi ogrupare permanentă, legal constituită sau o grupare informal constituită pentru o procedură deofertare sau licitaţie. Toţi membrii unui consorţiu (lider şi ceilalţiparteneri) răspund colectiv şi individual faţă de Autoritatea Contractantă.

•••• Politici: Linii directoare care guvernează acţiunile într-un sector de activitate/ organizaţie(politici la nivel de organizaţie, politici regionale/ naţionale, etc.)

•••• Proiect: O serie de activităţi cu obiective stabilite, concepute pentru a produce un rezultatspecific într-o perioadă de timp dată.

•••• Program O serie de proiecte cu un obiectiv general comun.

•••• Scopul proiectului: Îmbunătăţirea situaţiei viitoare caracterizată prin beneficii durabile pentrugrupurile ţintă ale proiectului, beneficii care vor începe să apară pe parcursul proiectului. Scopulproiectului va trebui de asemenea, să evidenţieze beneficii echitabile pentru femeile şi bărbaţiigrupului/grupurilor ţintă. De aceea, proiectul trebuie să aibă un singur scop.

•••• Servicii: Produse economice intangibile. Ele nu pot fi depozitate şi nu au prezenţă fizică.Acestea pot să includă elemente sub formă de bunuri.

●Servicii sociale: activităţi ale asistentului social, sau ale altui profesionist, care ajută oamenii săprevină dependenţa, să consolideze relaţiile de familie şi îi dau individului/ familiei/comunităţiiposibilitatea să funcţioneze corespunzător dpdv social şi să se dezvolte.

•••• Furnizor de servicii: Organizaţie sau individ care oferă/furnizează servicii.

•••• Analiza SWOT Analiza Punctelor Tari, Punctelor Slabe, a Oportunităţilor şi Ameninţărilorunei organizaţii. Un instrument folosit în toate fazele proiectului.

•••• Grupuri ţintă: Grup/ entitate care va fi în mod pozitiv afectată de proiect, la nivelul scopuluiproiectului, pentru şi cu care se lucrează îndeaproape în cadrul proiectului.

●Asistenţă socială: ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi profesionalizate deprotejare a unor persoane, grupuri, comunităţi cu probleme sociale, aflate temporar în dificultate,în criză, şi, deci, vulnerabile

Page 62: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 62 din 64

● Asistentul social: este persoana cu studii superioare de specialitate (3-4 ani în Universitate)care are pregătirea necesară pentru a lucra în servicii de asistenţă socială cu grupuri, familii sauindivizi în situaţii de risc. Persoanele cu studii medii sau postliceale nu se pot numi asistentsocial.

● Rolurile: se referă la acele activităţi pe care ceilalţi/societatea se aşteaptă să le realizezi, învirtutea apartenenţei la un grup/categorie, în cazul nostru, datorită profesiei de asistent social saufuncţiei de referent social. Alături de aşteptările celorlalţi se află “fi şa postului”, respectivîndatoririle de serviciu care conţine rolurile „teoretice” de jucat.

● Nevoie: trebuinţă, element motivaţional de bază al personalităţii; pot fi biologice (de foame, desete etc.), de securitate, de afiliere, de stimă şi statut sau de autorealizare.

● Bunăstare: termen corelat cu cel de valoare; reuneşte bunuri şi servicii care au valoare încadrul comunităţii.

● Consiliere: exprimă o relaţie profesională între un consilier special format şi un client,desfăşurându-se, în general, individual sau faţă în faţă, alteori adresându-se unui cuplu sauunui grup; este o formă de intervenţie specializată .

● Consiliere familială: suport social acordat familiilor care trec printr-o situaţie de criză(apărută sau nu din cauză unor disfuncţii) şi care nu poate fi depăşită decât prin mobilizarearesurselor individuale şi sociale în scopul favorizării adaptării la schimbare.

● Familie: grup primar; grup social relativ permanent, de indivizi legaţi între ei prin origine,căsătorie sau adopţie, o instituţie fundamentală în toate societăţile şi un element cheie al înrudirii.

● Familie monoparentală: se formează în urma separării, divorţului sau decesului unuia dintresoţi şi este condusă fie de femeie (mai des), fie de bărbat; deseori se confruntă cu dezaprobareasocietăţii şi cu nesiguranţa economică.

● Familie nucleară: doi adulţi ce locuiesc împreună cu copiii dependenţi de ei (proprii sauadoptaţi); pot fi familii de orientare/de procreare.

● Comunitate: o formă complexă de organizare umană aflată la graniţa dintre formal şiinformal, concretizată prin relaţii sociale/interpersonale, stabilite între persoane care ocupă unspaţiu precizat şi între care s-a creat o concordanţă de: valori, atitudini, limbaj, tradiţii, interesecomune, modele comportamentale, acţiunem şi identitate.

Page 63: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 63 din 64

● Dezvoltare comunitară: proces menit să creeze condiţiile de progres economic şi socialpentru întreaga comunitate, cu participarea activă a acesteia şi cu totala încredere posibilă îniniţiativa comunităţilor. Primcipiile ei sunt: acţiunea colectivă, democraţia şi împuternicireamembrilor coumunităţii.

● Implementare: se referă la începerea şi completarea activităţilor descrise în designulpriectului.

● Rezultate: Realizările (produsele) obţinute ca urmare a implementării activităţilor, a cărorcombinaţie duce la atingerea scopului proiectului, cu alte cuvinte un început al beneficiilordurabile pentru grupurile ţintă.

CUPRINS

Prezentare generală………………………………………………………………….....pag. 1I. Introducere……………………………………………………………………….......pag. 2

1. Procesul planificarii strategice…………………………………………........pag. 22. Politici sociale…………………………………………………………….....pag. 8

II. Date preliminare…………………………………………………………………... pag. 111. Servicii de protecţie şi asistenţă socială oferite de SPAS……………….......pag. 13

A. Asistenţa socială a persoanelor cu disabilităţi…………………......pag. 13B. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice……………………….....pag. 17C. Asistenţa socială a copiilor şi tinerilor………………………….....pag. 21D. Asistenţa socială a persoanelor fără adăpost……………………....pag. 25E. Asistenţa socială a persoanelor cu venituri mici………………......pag. 27F. Asistenţa socială a persoanelor de etnie rroma…………………....pag. 29

Page 64: Prezentare Generală,Tipologia: - identificarea nevoilor individuale şi de grup, cât şi a principalelor categorii ... - sprijin material şi financiar acordat persoanelor singure

Str. Mihai Viteazul nr. 19, Satu Mare ;Tel/Fax: 0261-714196;E-mail: [email protected] ; www.satu-mare.ro

Pagina 64 din 64

III. Cadru legislativ privind asistenţa socială şi serviciile sociale………………….....pag.31IV. Proiecte desfăşurate de SPAS …………………………………………………....pag. 36V. Analiza SWOT………………………………………………………………….....pag. 37VI. Viziunea 2013………………………………………………………………….....pag. 38VII. Scop, Obiective, Principii şi Valori implicate în cadrul planificării strategice….pag. 39VIII. M ăsuri pentru rezolvarea problemelor sociale………………………………….pag. 41IX. Implementarea, Monitorizarea si Evaluarea strategiei…………………………...pag. 58X. Consideraţii finale…………………………………………………………………pag. 59XI. Glosar de termeni…………………………………………………………………pag. 60