31
STUDIU ASUPRA INFLUENŢA MIJLOACELOR DE ANTRENAMENT PENTRU INSTRUIREA JUNIORILOR IV ÎNSCRIŞI ÎN SISTEMUL COMPETIŢIONAL DE HANDBAL A LICEELOR CU PROGRAM SPORTIV Absolventă: Crina Ciobanu Coordonator: Conf.dr.Balint Elena

Prezentare Crina

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prezentare Crina

STUDIU ASUPRA INFLUENŢA MIJLOACELOR DE ANTRENAMENT

PENTRU INSTRUIREA JUNIORILOR IV ÎNSCRIŞI ÎN SISTEMUL COMPETIŢIONAL

DE HANDBAL A LICEELOR CU PROGRAM SPORTIV

Absolventă: Crina Ciobanu

Coordonator:Conf.dr.Balint Elena

Page 2: Prezentare Crina

Motivul alegerii temei rezidă din faptul că handbalul de înaltă performanţă îşi bazează nemijlocit progresul şi rezultatele sale pe “produsul” muncii profesorilor din unităţile de învăţământ, în cadrul orelor cuprinse în curriculum de bază cât mai ales a celor din licee cu profil vocaţional.

Page 3: Prezentare Crina

SCOPUL CERCETĂRII îl constituie elaborarea, aplicarea şi evaluarea rezultatelor obţinute, ca urmare a implementării sistemelor algoritmice fizice şi tehnico-tactice în vederea pregătirii competiţionale a juniorilor IV, cuprinşi în campionatul naţional de handbal.

SARCINILE CERCETĂRII sunt următoarele: tratarea particularităţilor psihomotrice a juniorilor IV – 12-13 ani. abordarea principalelor caracteristici ale programei de pregătire

sportivă a juniorilor IV; aspecte teoretico-metodice ale pregătirii juniorilor IV şi selectarea

mijloacelor specifice jocului de handbal în vederea formării deprinderilor sportive;

elaborarea unor modele de planificare şi eşalonarea conţinutului de învăţare propuse de programa de specialitate;

aplicarea experimentală a setului de mijloace la juniori IV; prelucrarea statistică a datelor rezultate în urma cercetării; concluzii şi propuneri

Page 4: Prezentare Crina

IPOTEZA CERCETĂRII noastre porneşte de la presupunerea că instruirea sportivă prin intermediul sistemelor algoritmice de acţionare şi jocuri pregătitoare pentru handbal, determină educarea capacităţii de aplicare a componentelor fundamentale ale jocului bilateral cu indici sporiţi de eficienţă şi totodată conduce la o accelerare a formării comportamentului competiţional necesare participării în cadrul campionatului naţional al juniorilor IV

Page 5: Prezentare Crina

Noţiuni fundamentale privind programa sportivă

În planurile pentru învăţământul sportiv integrat, clasele I - a IV-a, pregătirea sportivă practică este prevăzută în aria curriculară Educaţie fizică şi sport cu un volum de ore săptămânal repartizat pe clase, după cum urmează:

Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a IV-a I II III IV 6-8ore/sapt 6-8 6-8 6-8

Page 6: Prezentare Crina

Plan de învăţământ pentru Cluburi sportive şcolare

Pregătire sportivă Nr. de ore săptămânal

Începători Avansaţi 4-6-8 8-10-12

Page 7: Prezentare Crina

OBIECTIVE CADRU ale programei sunt: Dezvoltarea capacităţii motrice generale şi specifice handbalului, în

concordanţă cu particularităţile de vârstă, de sex şi de nivel de pregătire

Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea procedeelor tehnice şi a acţiunilor tactice

Valorificarea în întreceri, concursuri şi competiţii sportive a potenţialului bio-motric, tehnico-tactic şi psihic

Întărirea motivaţiei pentru practicarea sportului de performanţă şi dezvoltarea spiritului competitiv

Manifestarea constantă a unui comportament bazat pe respect faţă de reguli, adversari, organizatori, arbitri şi spectatori

Page 8: Prezentare Crina

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ pentru juniori IV

Realizarea indicilor optimi de manifestare a calităţilor motrice de bază şi specifice

Utilizarea eficientă a procedeelor tehnice şi a acţiunilor tactice însuşite

Obţinerea unui randament optim, reflectat în rezultate, prin valorificarea potenţialului bio-motric, tehnico-tactic şi psihic

Participarea conştientă, motivată şi manifestarea spiritului de competitivitate, în pregătire, concursuri şi competiţii sportive

Page 9: Prezentare Crina

ORGANIZAREA CERCETĂRII

In cadrul experimentului au fost cuprinşi un număr de 20 de eleve cu vârste între 10 şi 13 ani, de la şcolile generale din Piatra Neamţ.

Cercetarea a fost efectuată la Liceul cu program Sportiv din Piatra Neamţ sub îndrumarea profesor antrenor Luminiţa Ciocârlan. Pe parcursul competiţional 2009-2010 cercetarea a avut următoarele etape:

– Stabilirea probelor de control pentru selecţia pe verticală a copiilor avansaţi, cei mai talentaţi şi care au însuşit bine conţinutul tehnic prevăzut pentru grupa de copii începători

– Programarea conţinutului de instruire în concordanţă cu standardele emise de FRH şi MECTS pentru pregătirea sportivă a junioarelor IV

– Testarea finală şi compararea rezultatelor performanţiale obţinute în anul competiţional 2009-2010.

Page 10: Prezentare Crina

Probe de control

1. măsurători antropometrice: talia, greutatea, anvergura, deschiderea palmei

2. Indicatori funcţionali: frecvenţa cardiacă; frecvenţa respiratorie; capacitatea vitală; dinamometria

Frecvenţa cardiacă: reprezintă numărul contracţiilor miocardului în unitatea de timp.

Frecvenţa respiratorie: reprezintă ciclul de respiraţie în unitate de timp.

Page 11: Prezentare Crina

– Capacitatea vitală: o inspiraţie profundă şi o expiraţie forţată. Se măsoară cu ajutorul spirometrului (în cm3).

– Dinamometria: se testează forţa de contracţie a flexorilor degetelor pentru mâna dreaptă şi mâna stângă. Se efectuează două încercări.

3. Indicatori psihomotrici: Testul de coordonare psiho-motorie; Testul Matorin

– Testul de coordonare psiho-motorie: subiectul este legat la ochi, cu o bandă netransparentă, la capătul unei linii drepte cu lungime de 7m, trasată pe sol. Proba constă în parcurgerea lungimii liniei şi se opreşte când apreciază că a ajuns la capătul liniei. Se înregistrează cu X semnul între tălpi locul unde subiectul s-a oprit.

– Testul Matorin: se cercetează coordonarea generală şi constă în efectuarea unei sărituri cu desprindere de pe loc, urmată de cât mai multe rotaţii în jurul axului longitudinal al corpului. Se fac sărituri cu rotaţii spre stânga, apoi spre dreapta.

Page 12: Prezentare Crina

Tabel după care s-au comparat valorile subiectilor

Page 13: Prezentare Crina

Probele de control: 5x30m, Proba tehnică, 2x300m, pentasalt şi aruncarea mingii de handbal; două trasee tehnice cu elemente specifice jocului de handbal,desfăşurarea unui joc bilateral la două porţi conform regulamentului de handbal.

Traseul tehnic 1 Descriere: se porneşte de la linia de poartă în dribling

multiplu până la linia de 9 m, pasă la un jucător, reprimire, dribling – depăşirea unui apărător – pătrundere - aruncare la poartă din alergare. Se apreciază cu note de la 1 la 10. Traseul se execută de două ori, notându-se cea mai bună execuţie.

Page 14: Prezentare Crina

Traseul tehnic 2 Descriere: elevul se plasează pe centrul semicercului de 6 m, deplasare

laterală spre stânga şi spre dreapta pe semicercul de 6 m, la semnal alergare spre centrul terenului, primeşte mingea de la un coechipier, execută dribling până la celălalt semicerc de 6 m, pasează mingea portarului, după care se deplasează în colţul terenului, aleargă pe contraatac, primeşte mingea lansată de către portar şi aruncă la poartă printr-un procedeu la alegere. Se notează cu note de la 1 la 10; se execută de două ori;

Joc bilateral Se joacă la două porţi conform regulamentului de handbal pentru juniori IV

- 2x20minute. Se apreciază cu note de la 1 la 10; se notează modul de execuţie a acţiunilor tehnico-tactice de bază, combinaţii în 2-3 jucatori, alergarea pe contraatac, precum şi modul de angrenare în cadrul jocului, a echipei, atât în atac, cât şi în apărare.

Page 15: Prezentare Crina

Pentru realizarea experimentului pedagogic am recurs la studierea următoarelor documente de planificare care să ne conducă la îndeplinirea obiectivelor propuse :

Documente de planificare – planul anual Planuri de etapă Microcicluri Proiect de antrenament

Ele afla in lucrare la pag 45-50

Page 16: Prezentare Crina

ÎNREGISTRAREA, PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

CERCETĂRII

Pe parcursul desfăşurării experimentului nu ne-am propus obiective de performanţă pentru că jucătoarele noastre au trecut de la copii avansaţi la junioare IV, etapă în care se consideră că au fost iniţiate în conţinutul tehnic de bază şi în cel tactic elementar.

Pentru etapa următoare, ne-am axat pe dezvoltarea multilaterală, pe consolidarea procedeelor însuşite şi pe învăţarea altora noi, pe diversificarea aplicării acţiunilor tactice de până acum şi achiziţia altora noi.

Page 17: Prezentare Crina

Analiza aspectelor somatice comparându-le cu cele pe care FRH le-a pus la dispoziţia specialiştilor.

Page 18: Prezentare Crina

Rezultatele obţinute la psihomotricitate

Page 19: Prezentare Crina

0

50

100

150

200

250

300

350

400

T Coord T Matorin

Reprezentarea grafica a testelor psihomotrice

TI TF

Page 20: Prezentare Crina
Page 21: Prezentare Crina

4.7 4.5

43.442.349.148.3

8.138.23

19.0120.66

0

10

20

30

40

50

30m Pth 200m pensalt ar.m.h.

Reprezentarea grafica a performanţelor obţinute la testarea iniţială şi cea finală la probele de motricitate

TI TF

Page 22: Prezentare Crina

Tabel cu rezultatele valorilor variabilelor experimentale t.i. + t.f. – probe de control – handbal

Page 23: Prezentare Crina

Reprezentarea comparativă a mediilor obţinute la probele speciale din handbal

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Traseul 1 Traseul 2 Combinaţii în 2şi 3

Pase înadancime

Dribling inprezenţaadversar

Joc

TI TF

Page 24: Prezentare Crina

Având în vedere că în această etapă de pregătire a copiilor, unul din obiectivele fundamentale este creşterea capacităţii funcţionale şi dezvoltarea capacităţilor condiţionale, considerăm promiţătoare îmbunătăţirea tuturor performanţelor.

Page 25: Prezentare Crina

Concluzii

Deşi în perioada desfăşurării experimentului nu ne-am propus obiective de performanţă rezultatele obţinute la competiţiile unde am participat s-au îmbunătăţit permanent mai ales pe seama:

- însuşirii elementelor fundamentale ale tehnicii şi tacticii; - ameliorării capacităţii funcţionale a organismului; - dezvoltarea spiritului de întrajutorare; - formarea obişnuinţei de a lucra în echipă. Orientarea şi dirijarea efortului s-a făcut corespunzător,

lucru care nu a creat probleme de natură medicală pe durata desfăşurării experimentului.

Page 26: Prezentare Crina

Începând cu anul competiţional 2010-2011 LPS Piatra Neamţ va participa în Euro-regiunea 1, ceea ce ne va determina să sporim numărul de antrenamente pentru a putea obţine rezultate sportive superioare.

Până atunci, competiţiile la care echipa a participat au fost organizate de şcoală, la nivel local desfăşurându-se diferite serbări şi spectacole sportive cu participare limitată.

Page 27: Prezentare Crina

REGULAMENT DE DESFASURARE AN COMPETITIONAL 2010-2011   J U N I O A R E   IV  F E M I N I N                       Se va organiza de catre AJH-uri astfel:   Faza pe localitate                 15 sept. 2010 – 03 apr. 2011-fem.   Se vor organiza de catre AJH – AMH competitii: sat, comuna, oras,

municipiu, judet.   Fiecare AJH – AMH poate califica la etapa urmatoare, minim doua

echipe. Cu acordul scris al echipelor se poate face si selectie de sportivi/e

de la echipele participante si necalificate.  

Page 28: Prezentare Crina

2.       Faza pe euro-regiuni                     18-22apr. 2011(Vacanta)-fem.   Organizata de AJH - AMH din regiunea geografica.     Locul de desfasurare se va stabili din timp in una din localitatile din

euro-regiunea RO 1 – RO 8.   RO 1 – Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui. RO 2 – Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta. RO 3 – Arges, Dambovita, Prahova, Ialomita, Calarasi, Giurgiu,

Teleorman. RO 4 – Mehedinti, Gorj, Valcea, Dolj, Olt. RO 5 – Arad, Timis, Hunedoara, Caras-Severin. RO 6 – Satu Mare, Maramures, Bihor, Salaj, Bistrita, Cluj-Napoca. RO 7 – Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Mures. RO 8 – Ilfov, Bucuresti (6 sectoare)   Din faza pe euro-regiuni se califica  4 echipe pentru faza semifinala.  

Page 29: Prezentare Crina

3.     Faza semifinala                                                     -20-22 Mai 2010-fem.

Organizata de AJH – AMH din zonele geografice participante. In anul competitional 2010-2011 organizeaza RO 1, RO 3, RO 4 si RO 6. -       Grupa 1: RO 1 – RO 2 -       Grupa 2: RO 3 – RO 8 -       Grupa 3: RO 4 – RO 5 -       Grupa 4: RO 6 – RO 7   Din fiecare grupa semifinala se califica pentru faza finala trei echipe.   4.Faza finala pe tara                                         -17-19 Iunie 2011Feminin                                                                                                                         5.Localitatea de disputare Feminin - Se va stabili in functie de oferte de catre FRH, intr-o localitate cu

minim 2 Sali regulamentare pentru juniori.    

Page 30: Prezentare Crina

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE   Participa:             - Cluburi  afiliate la FRH; - Asociatii sportive sau scolare afiliate la AJH – AMH.   Au drept de joc sportivi nascuti 1998-1999 si mai tineri.   Legitimarea sportivelor se va face pe baza de :- -    Legitimatie F.R.Handbal;

SAU -       Copie xerox a Certificatului de Nastere cu poza si

viza medicala – vizata de catre AJH/AMH.   Regulamentul de joc: -       Timpul de joc: 2 reprize X 20 minute; -       Pauza: 5 minute; -       Eliminarea: 1 minut.

Page 31: Prezentare Crina

  Foaia de arbitraj: -       Raport de joc FRH   Arbitri: -       Arbitrajul poate  fi asigurat de un/doi arbitri la centru si un arbitru la

foaie; -       Arbitrajul poate fi asigurat de arbitri tineri sau de catre arbitri elevi,

juniori I sau junioare I.   Clasamente: -       Omologarea rezultatelor pentru fazele 1, 2 si 3 revin AJH – AMH

organizatoare.   Cheltuieli: -       Toate cheltuielile aferente bunei desfasurari a competitiei vor fi

achitate de fiecare echipa in parte.