of 70 /70
Prezentacja wyników I półrocza 2013 30 sierpnia 2013

Prezentacja wyników I półrocza 2013 - Grupa Azoty S.A.tarnow.grupaazoty.com/.../grupa_azoty_2013_h1_prezentacja.pdf · * Bez Polski1H 2012 1H 2012 1H 2013 Ameryka Północna 0,4%

Embed Size (px)

Text of Prezentacja wyników I półrocza 2013 - Grupa Azoty...

Prezentacja wynikw I procza 2013

30 sierpnia 2013

Agenda

Informacje oglne 3

GK Grupa Azoty 14

GK Puawy 25

GK Police 39

Aneks 1 Otoczenie 50

Aneks 2 Segmenty GK zgodnie z konsolidacj 59

Aneks 3 Grupa Azoty S.A (jednostkowe) 63

Grupa Azoty - informacje oglne

Grupa Azoty (GK)

4

w porwnaniu do 1H 2012 uwaga ten okres nie obejmuje GK Puawy * Stan na 30.06.2013

GK Grupa Azoty

1H 2012 1H 2013

Przychody 3,8 mld PLN 5,2 mld PLN

Zysk netto 0,3 mld PLN 0,8 mld PLN

Kapita wasny 3,4 mld PLN 6,2 mld PLN rednie zatrudnienie*

GK Grupa Azoty 8 759 13 209

Jednostka dominujca 2 067 2 098

Akcjonariat

Kluczowe wydarzenia IH2013

Emisja akcji serii D

Wezwanie nastpcze

Kontynuacja projektu

konsolidacji Grupy Azoty

Wejcie do indeksu WIG30

5 GK Grupa Azoty

Skarb Pastwa; 33,00%

ING OFE; 9,96%

Norica Holding S..r.l. 15,34%

Aviva OFE Aviva BZ WBK;

7,86%

EBOiR; 5,75%

Fundusze TFI PZU; 8,76%

Pozostali akcjonariusze;

19,33%

Grupa Azoty Police Mocznik

NPK, NP, NS

TiO2 Amoniak

Grupa Azoty S.A. AN,CAN, AS

ASN

CPL,PA 6, POM

Compounding

Grupa Azoty ZAK S.A. AN, CAN

Mocznik

Alkohole OXO

Plastyfikatory

ATT Polymers PA 6

Grupa Azoty Puawy AN, RSM, AS

Mocznik

Melamina

CPL

Fosfory NPK, P

Z.A. Chorzw S.A. NPK, N, P, K

BBM Terminal

Core Business

6

logistyka

produkcja

Navitrans logistyka

GK Grupa Azoty

ZMPP Port

6

Ameryka

Poudniowa

4%

+1%

Afryka

2%

-2% Polska

50%

+6%

Unia

Europejska*

38%

-7%

Azja

3%

+3%

Pozostaa

Europa

3%

-1%

Mocna pozycja na rynkach docelowych

7

Blisko 90% przychodw generuje sprzeda na rynkach UE

* Bez Polski

1H 2012

1H 2013

Ameryka

Pnocna

0,4%

+0,3%

GK Grupa Azoty

1H 2012 nie obejmuje GK Puawy

Nawozy pynne i stae na bazie UREA i AS Puawy

Amoniak nowy stoka amoniaku (Puawy) oraz modernizacja

reaktorw ( Tarnw, Police)

Program inwestycyjny

8 GK Grupa Azoty

Kwas siarkowy - modernizacja

C-non zwikszenie zdolnoci i obnienie kosztw - Tarnw

Produkty OXO tereftalan oraz zakad przerobu - Kdzierzyn

Energetyka - instalacja odsiarczania spalin Puawy

wze oczyszczania spalin - Police

>155

>53

>14

>238

382

85

68

414

Segment Nawozy

Segment Tworzywa

Segment Chemia

Segment Pozostae

Wydatki

poniesione

do VI 2013

Budet

inwestycji

Mln PLN

Parafowanie umowy ze Skarbem Pastwa na zakup 85 % akcji

spki Kopalnie i Zakady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Realizacja projektu umoliwi:

Dywersyfikacj dostaw siarki;

Obnienie kosztw produkcji nawozw NPK, kaprolaktamu i PA 6;

Wyduenie acucha wartoci o wasn baz surowcow;

W dalszej perspektywie umoliwi rozszerzenie wsppracy

w Senegalu.

GK Grupa Azoty

Upstream realizacja strategii Grupy Azoty (1)

Rozpoczcie inwestycji w Senegalu przyczek do ekspansji na

inne rynki w Afryce.

Zakup 55% udziaw w Spce AIG, ktra posiada dostp do z

fosforytw i ilmenitw w Senegalu.

Realizacja projektu umoliwi:

Oszczdnoci w zakupie surowca - okoo 30 mln PLN w 2014 r.;

Optymalizacj kosztw transportu;

Budow pozycji na perspektywicznym rynku afrykaskim;

Popraw pozycji spki w obszarze dostaw;

W przyszoci rozwaenie uruchomienia produkcji kwasu

fosforowego.

GK Grupa Azoty

Upstream realizacja strategii Grupy Azoty (2)

Energetyka

Przygotowano zasady zakupu energii

elektrycznej

Przeprowadzono przetargi na zakup energii

elektrycznej na 2014

Gaz

Ustalono zasady zakupu gazu

Pozyskano dodatkowe przepustowoci na

granicy

Wypracowano* synergie w zalenoci od

realizowanego scenariusza i zmian na rynku

Surowce

Ustalono i wdroono zasady zakupu

surowcw strategicznych i opakowa

Wypracowano* synergie na 2014 rok

w obszarze zakupu strategicznych

surowcw i opakowa

GK Grupa Azoty

*stan na dzie dzisiejszy prace nadal trwaj

Efekty synergii

>17 mln PLN

Warto synergii

wypracowanych

do VI 2013

na 2014 rok

Konsolidacja c.d. wsppraca z BCG

Operacjonalizacja modelu zarzdzania Grup

Jasne i uzgodnione podejcie jak zatwierdzony model zarzdzania

Grup bdzie funkcjonowa w praktyce;

Skuteczne mechanizmy podejmowania i egzekucji decyzji w Grupie;

Zaoenia systemu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy

wspierajcego osignicie penych korzyci z przyjtego modelu

zarzdzania.

Roadmapping projektw strategicznych nadzr nad kluczowymi

projektami

Kontrola nad strategicznymi projektami wraz ze zweryfikowanymi

zaoeniami (efekty biznesowe, budety, KPI, harmonogramy,

odpowiedzialno);

Zweryfikowana lista dziaa priorytetowych Zarzdu (w tym roadmapa

projektw strategicznych i niezbdne konieczne decyzje).

Grupa Azoty PUAWY

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty POLICE

Cena max (16 sierpnia 2013): 159,70 PLN

Cena min (3 lutego 2009): 38,00 PLN

Cena max (31 maja 2013): 30,00 PLN

Cena min (3 lutego 2009): 4,00 PLN

Cena max (21 maja 2013): 88,50 PLN

Cena min (3 lutego 2009): 6,00 PLN

Wzrost od 22 listopada 2005: 288,9 %

Wzrost od 1 stycznia 2013: 112,5 %

Wzrost od 6 wrzenia 2005: 273,7 %

Wzrost od 1 stycznia 2013: 209,8 %

Wzrost od 30 czerwca 2008: 444,0 %

Wzrost od 1 stycznia 2013: 131,7 %

Spki GK Grupa Azoty notowane na GPW

13 GK Grupa Azoty

Grupa Azoty (Grupa Kapitaowa)

Gwne wskaniki od IPO 2008 kwartalnie*

15

Mln PLN

* Grupa Azoty (Grupa Kapitaowa)

GK Grupa Azoty

-100

0

100

200

300

400

500

-450

50

550

1 050

1 550

2 050

IQ 2008

IIQ 2008

IIIQ 2008

IVQ 2008

IQ 2009

IIQ 2009

IIIQ 2009

IVQ 2009

IQ 2010

IIQ 2010

IIIQ 2010

IVQ 2010

IQ 2011

IIQ 2011

IIIQ 2011

IVQ 2011

IQ 2012

IIQ 2012

IIIQ 2012

IVQ 2012

IQ 2013

IIQ 2013

Przychody i zysk netto

Przychody Zysk netto (o prawa)

-200

0

200

400

600

IQ 2008

IIQ 2008

IIIQ 2008

IVQ 2008

IQ 2009

IIQ 2009

IIIQ 2009

IVQ 2009

IQ 2010

IIQ 2010

IIIQ 2010

IVQ 2010

IQ 2011

IIQ 2011

IIIQ 2011

IVQ 2011

IQ 2012

IIQ 2012

IIIQ 2012

IVQ 2012

IQ 2013

IIQ 2013

EBITDA i dug netto

Dug netto EBITDA

Wyniki GK Grupa Azoty

16

1H

2012

1H

2013

Zmiana

r/r

2Q

2012

3Q

2012

4Q

2012

1Q

2013

2Q

2013

Przychody ze

sprzeday ogem 3 815 5 247 1 909 1 697 1 587 2 678 2 569

EBIT 353 788 112 21 -2 419 369

EBITDA 473 1 085 172 78 60 530 555

Zysk netto 273 771 93 20 22 410 361

Zysk netto* 273 325 93 20 22 236 89

mln PLN

Struktura skonsolidowanego przychodu GK 1H 2013

Grupa Azoty S.A.; 770

GK GA ZAK; 1 047 GK GA Police; 1 386 GK GA Puawy;

1 817 Pozostae

227

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

GK Grupa Azoty

* Skorygowane o wydarzenia jednorazowe - zysk z tytuu okazyjnego nabycia udziaw w spce Grupa Azoty PUAWY w kwocie 446 mln PLN

1H 2012 nie obejmuje GK Puawy

Wyniki wg segmentw GK Grupa Azoty

17

EBITDA

GK Grupa Azoty

Segment

(mln PLN)

Przychd

1H 2012

Przychd

1H 2013

EBIT

1H 2012

EBIT

1H 2013

Nawozy-Agro 2 210 2 987 267 379

Tworzywa 613 755 76 -48

Chemia 603 1 093 57 59

Pigmenty 226 181 51 -4

Pozostae 163 231 -98 -44

* Zysk z tytuu okazyjnego nabycia udziaw w spce Grupa Azoty PUAWY w kwocie 446 mln PLN

473 639

1 085

210 102 23 54

115

446

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1H 2012 Nawozy-Agro Pozostae Chemia Pigmenty Tworzywa 1H 2013 Wydarzenie jednorazowe*

1H 2013 mln PLN

wzrost

spadek

1H 2012 nie obejmuje GK Puawy

Bilans GK Grupa Azoty

18

Aktywa narastajco w mln PLN

Pasywa narastajco w mln PLN

1H 2012 1H 2013 Zmiana

Aktywa

trwae 3 254 5 947 83%

Aktywa

obrotowe 1 834 3 118 70%

w tym rodki

pienine i

ekwiwalenty

419 722 72%

Aktywa razem 5 088 9 065 78%

Kapita wasny 68%

Kredyty i poyczki

9%

Pozostae zobowizania

23%

1H 2012 1H 2013 Zmiana

Kapita

wasny 3 414 6 194 81%

Zobowizania 1 674 2 871 72%

w tym: kredyty

i poyczki 275 760 177%

poz. zob. fin. 76 107 41%

Pasywa razem 5 088 9 065 78%

Aktywa trwae 66%

Zapasy 11%

Nalenoci 14%

Pozostae aktywa

obrotowe 9%

Dug

netto

145

GK Grupa Azoty

1H 2012 nie obejmuje GK Puawy

Analiza wskanikowa GK Grupa Azoty

19 GK Grupa Azoty

Rodzaj wskanika 1H 2012 1H 2013

Wskaniki rentownoci

Rentowno EBIT 9,3% 15,0%

Rentowno EBITDA 12,4% 20,7%

Rentowno zaangaowanego kapitau

(ROCE) 8,7% 10,7%

Rentowno netto kapitau wasnego (ROE) 8,0% 12,4%

Wskaniki pynnoci

Wskanik pynnoci I (krotno) 1,8 1,9

Wskaniki zaduenia

Wskanik zaduenia oglnego 32,9% 31,7%

Dug netto (mln z) -68 145

Dug netto / EBITDA X* 13,4%

* W przypadku ujemnej wartoci pozycji Dug netto kalkulacja wskanika Dug netto/ EBITDA nie jest miarodajna

1H 2012 nie obejmuje GK Puawy

(mln PLN) IH

2012

IH

2013 Zmiana

Przychody gwnych produktw 2 672 2 567 -4%

Przychody saletra amonowa 673 646 -4%

Przychody NPK 748 678 -9%

Przychody mocznik 500 415 -17%

Przychody RSM 319 359 13%

Przychody saletrzak 296 311 5%

Przychody amoniak 136 158 16%

Wolumeny

0

100

200

300

400

500

600

700

IH 2012 IH 2013

Saletra amonowa

NPK

RSM

Mocznik

Saletrzak

Amoniak

GK Grupa Azoty

Segment Nawozy-Agro Grupa Azoty (GK)

20

Spadek wartoci sprzeday w ujciu globalnym

o ok. 4% to efekt gwnie niekorzystnych warunkw

atmosferycznych z wpywem na rozmiar wolumenw

sprzeday (oglnie -6%)

Niekorzystna sytuacja popytowa w nawozach

wieloskadnikowych (gwnie DAP) z wpywem na

spadek cen i mar produktw NPK

Wzrost cen amoniaku przyczyn zwikszenia udziau

w oglnych przychodach segmentu tys. ton

-6%

DAN

E P

RO

FO

RM

A*

*ujcie sprzeday GK Puawy od stycznia 2012

(mln PLN) IH

2012

IH

2013

Zmiana

Przychody gwnych produktw 851 702 -18%

Przychody Poliamid 6 453 412 -9%

Przychody Kaprolaktam 398 290 -27%

Wolumeny

0

10

20

30

40

50

60

IH 2012 IH 2013

Poliamid

Kaprolaktam

GK Grupa Azoty

Segment Tworzywa Grupa Azoty (GK)

Wzrost ceny gwnych surowcw (benzen,

fenol) o rednio ponad 15% i 10%

Spadki cen gwnych produktw (poliamid

14%,kaprolaktam 13%) jako efekt

spowolnienia gospodarczego i wzrostu

konkurencji cenowej

Ujemna mara EBITDA pokosiem spadkw

tzw. delt benzen kaprolaktam o ponad

30%

21

tys. ton

-7%

DAN

E P

RO

FO

RM

A*

*ujcie sprzeday GK Puawy od stycznia 2012

(mln PLN) IH

2012

IH

2013 Zmiana

Przychody gwne produkty 843 839 -1%

Przychody produkty OXO 416 376 -10%

Przychody mocznik (zast.techn.)

280 254 -9%

Przychody Melamina 147 209 42%

Wolumeny

0

50

100

150

200

250

IH 2012 IH 2013

Melamina

Produkty OXO

Mocznik tech.

GK Grupa Azoty

Segment Chemia Grupa Azoty (GK)

Spadek sprzeday produktw OXO

spowodowany gwnie spadkiem cen

gwnych produktw rednio o 10%

(w tym: Izobutanol o 25%), przy zachowaniu

porwnywalnych poziomw ilociowych

Wzrost wartoci sprzeday melaminy to efekt

znaczcych przyrostw cenowych bdcych

efektem ograniczonej poday produktu na

rynku

22

tys. ton

-3%

DAN

E P

RO

FO

RM

A*

*ujcie sprzeday GK Puawy od stycznia 2012

(mln PLN) IH

2012

IH

2013 Zmiana

Przychody segm., w tym: 226 181 -20%

Przychody biel tytanowa 221 177 -20%

Mara EBITDA 24% 0,3%

Wolumeny

Przychd

0

5

10

15

20

25

IH 2012 IH 2013

Biel tytanowa

GK Grupa Azoty

Segment Pigmenty Grupa Azoty (GK)

23

3%

tys. ton

Dekoniunktura na rynku bieli tytanowej

Istotne obniki cen surowcw (szlaki

i ilmenitu) nie zrekompensoway

poziomu spadku cen sprzeday

W trudnych warunkach rynkowych

wolumen sprzeday bieli tytanowej by

wyszy

Poprawa rentownoci w II kwartale 2013

roku w porwnaniu do I kw.

+3%

Struktura kosztw rodzajowych GK Grupa Azoty

Zuycie materiaw i

energii 5%

Gaz 51%

Usugi obce 15%

Koszty pracy 13%

Amortyzacja 13%

Pozostae 3%

GK Grupa Azoty

Mln PLN

Struktura wzrostu kosztw rodzajowych

Wzrost kosztw r/r do efekt akwizycji GK ZAP (amortyzacja koszty pracy) oraz przyrostu cenowych surowcw strategicznych (gwnie ropopochodnych)

Wzrost kosztw usug obcych zwizany gwnie z procesami organizacji akwizycji (w tym emisji akcji) oraz realizacji zada konsolidacyjnych w GK

24

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

1H2012 1H2013

Pozostae

Amortyzacja

Koszty pracy

Usugi obce

Gaz

Zuycie materiaw i energii

+40%

1H 2012 nie obejmuje GK Puawy

Grupa Azoty Puawy (Grupa Kapitaowa)

Najwaniejsze wydarzenia Grupa Azoty PUAWY (GK)

Realizacja procesu konsolidacji

4 kwietnia 2013 roku - Sd Rejonowy

Lublin-Wschd w Lublinie z siedzib w

widniku dokona rejestracji zmian

Statutu Zakadw Azotowych Puawy

S.A: dokonano zmiany nazwy firmy na

Grupa Azoty Zakady Azotowe Puawy

S.A.

Negocjacje z Ciech S.A. w sprawie

nabycia akcji spki Zakady Chemiczne

Organika-Sarzyna S.A.

Grupa Azoty PUAWY (Grupa Kapitaowa) 26

Grupa Azoty S.A. 95,98%

Pozostali akcjonariusze

4,02%

Akcjonariat

Najistotniejsze czynniki majce wpyw na wynik GK*

Grupa Azoty PUAWY (Grupa Kapitaowa)

*W relacji do analogicznego okresu roku ubiegego ( kwarta do kwartau)

27

Nisze przychody ze sprzeday (spadek o 85,9 mln z tj.

o 8,4 % ), w tym:

z tytuu zmiany wolumenw sprzedanych - przychody mniejsze o 9,8% ;

z tytuu zmiany cen przychody wysze o 1,4%.

Spadek kosztw surowcw strategicznych (gaz ziemny, wgiel, energia

elektryczna z zakupu, benzen, siarka) o 65,8 mln z tj. o 13,7 %, w tym;

z tytuu zmiany wolumenw zuycia odnotowano :

o wzrost kosztw: energii elektrycznej o 5,3 %, wgla 12,1%;

o spadek kosztw: benzenu o 24,1%; gazu ziemnego o 3,6%, siarki o 14,4%;

z tytuu zmiany cen odnotowano :

o wzrost kosztw: benzenu 5,2% (wzrost ceny o 6,9%); siarki 4,3% (wzrost

ceny o 5,0%),

o spadek kosztw: gazu ziemnego o 9,3% (spadek ceny o 9,7%); energii

elektrycznej o 14,0% (spadek ceny o 13,3%), wgla o 12,8% (spadek ceny o

11,4%);

Wzrost kosztw sprzeday o 6,5%.

Wzrost kosztw oglnego zarzdu o 19,0%.

4Q 11/12

2Q 2012

4Q12/13

2Q 2013

Zmiana

r/r

4Q 11/12

2Q 2012

1Q12/13

3Q 2012

2Q12/13

4Q 2012

3Q12/13

1Q 2013

Przychody ze

sprzeday ogem 1016 930 1016 878 973 1105

EBIT 84 110 84 37 91 190

EBITDA 109 142 109 67 121 224

Zysk netto 120 105 120 35 87 163

Wyniki Grupa Azoty PUAWY (GK)

28

mln PLN

Struktura skonsolidowanego przychodu GK 4Q 2012/2013 (2Q13)

Grupa Azoty PUAWY (Grupa Kapitaowa)

875,2 94,6 12,3 18,5 -70,3

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

mln PLN Grupa Azoty PUAWY S.A. Fosfory Gdaskie Adipol Pozostae Eliminacje obr. i korekty kons.

2H 11/12

1H 2012

2H12/13

1H 2013

Zmiana

r/r

4Q 11/12

2Q 2012

1Q12/13

3Q 2012

2Q12/13

4Q 2012

3Q12/13

1Q 2013

Przychody ze

sprzeday ogem 2131 2035 1016 878 973 1105

EBIT 376 300

84 37 91 190

EBITDA 432 366 109 67 121 224

Zysk netto 365 268 120 35 87 163

Wyniki Grupa Azoty PUAWY (GK)

29

mln PLN

Struktura skonsolidowanego przychodu GK 2H 12/13 (IH13)

Grupa Azoty PUAWY (Grupa Kapitaowa)

1 933,8 185,6 23,4 36,6 -144,1

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

mln PLN Grupa Azoty PUAWY S.A. Fosfory Gdaskie Adipol Pozostae Eliminacje obr. i korekty kons.

Wyniki wg segmentw Grupa Azoty PUAWY (GK)

EBITDA

30 Grupa Azoty PUAWY (Grupa Kapitaowa)

Segment

Przychd

4Q 11/12

2Q 2012

Przychd

4Q 12/13

2Q 2013

EBIT

4Q 11/12

2Q 2012

EBIT

4Q 12/13

2Q 2013

Agro 654 600 102 137

Chemia 320 298 13 11

Energetyka 21 20 2 1

Pozostae 19 8 2 -18

224 142

-73

-30 -7 10 18

0

50

100

150

200

250

IQ 2013 Agro Chemia Energetyka Pozostae Nieprzypisane II Q2013 mln PLN

Wyniki wg segmentw Grupa Azoty PUAWY (GK)

EBITDA 1-4Q 2012/2013

31 Grupa Azoty PUAWY (Grupa Kapitaowa)

Segment Przychd

1-4Q 11/12

Przychd

1-4Q 12/13

EBIT

1-4Q 11/12

EBIT

1-4Q 12/13

Agro 2479 2476 571 577

Chemia 1305 1251 202 49

Energetyka 98 91 -5 6

Pozostae 83 68 -14 -66

412 554

151 21 6 -17 -20

0

100

200

300

400

500

600

700

IIIQ 2012 - IQ 2013

Agro Chemia Energetyka Pozostae Nieprzypisane IIIQ2012 - IIQ2013

mln PLN

Bilans Grupa Azoty PUAWY (GK)

32

Aktywa narastajco w mln PLN

Pasywa narastajco w mln PLN

4Q 11/12

2Q 2012 4Q 12/13

2Q 2013 Zmiana

Aktywa

trwae 1 756 1 982 13%

Aktywa

obrotowe 1 461 1 431 -2%

w tym rodki

pienine i

ekwiwalenty

511 490 -4%

Aktywa

razem 3 218 3 412 6%

Kapita wasny

78% Kredyty i poyczki

2%

Pozostae zobowizani

a 20%

2Q 2012 2Q 2013 Zmiana

Kapita

wasny 2 460 2 671 9%

Zobowizania 758 741 -2%

w tym kredyty

i poyczki 40 60 52%

pozostae 718 681 -5%

Pasywa razem 3 218 3 412 6%

Aktywa trwae

58%

Zapasy 11%

Nalenoci 16%

Pozostae aktywa

obrotowe 15%

Dug

netto - 430

Grupa Azoty PUAWY (Grupa Kapitaowa)

Analiza wskanikowa Grupa Azoty PUAWY (GK)

33

Rodzaj wskanika 4Q 11/12

2Q 2012 4Q 12/13 2Q 2013

Wskaniki rentownoci

Rentowno EBIT 8,3% 11,9%

Rentowno EBITDA 10,8% 15,3%

Rentowno zaangaowanego kapitau (ROCE) 3,2% 3,8%

Rentowno netto kapitau wasnego (ROE) 4,9% 3,9%

Wskaniki pynnoci

Wskanik pynnoci I(pynno bieca )-krotno 2,6 2,8

Wskaniki zaduenia

Wskanik zaduenia oglnego 23,6% 21,7%

Dug netto* (mln z) (471,65) (429,80)

33

Grupa Azoty PUAWY (Grupa Kapitaowa)

* Dug netto(kredyty i poyczki-rodki pienine i ekwiwalenty)

Analiza wskanikowa Grupa Azoty PUAWY (GK)

34

Rodzaj wskanika 1-4Q 11/12 1-4Q 12/13

Wskaniki rentownoci

Rentowno EBIT 16,8% 11,0%

Rentowno EBITDA 19,7% 14,3%

Rentowno zaangaowanego kapitau (ROCE) 25,0% 14,8%

Rentowno netto kapitau wasnego (ROE) 24,4% 14,6%

Wskaniki pynnoci

Wskanik pynnoci I(pynno bieca )-krotno 2,6 2,8

Wskaniki zaduenia

Wskanik zaduenia oglnego 23,6% 21,7%

Dug netto* (mln z) (471,65) (429,80)

34

Grupa Azoty PUAWY (Grupa Kapitaowa)

* Dug netto(kredyty i poyczki-rodki pienine i ekwiwalenty

65%

Segment Agro Grupa Azoty Puawy (GK)

Wolumeny

35 Grupa Azoty PUAWY (Grupa Kapitaowa)

Niszy popyt na nawozy, w szczeglnoci

fosforowe i wieloskadnikowe, ze wzgldu

na niekorzystne warunki pogodowe

(przeduajca si zima)

Wzrost cen nawozw w kraju

106%

EBITDA

Przychd

0

100

200

4Q 11/12 4Q 12/13

Saletra amonowa (PULAN)

RSM wp. na 32% (RSM)

Mocznik (PULREA)

Siarczan amonu (PULSAR, siarczan amonu z IOS)

nawozy fosforowe i wieloskadnikowe

tys. ton

(mln PLN) 4Q 11/12

2Q 2012

4Q12/13

2Q 2013

Zmiana

Przychody 654 600 -8,2%

Nawozy azotowe 533 472 -11%

Nawozy fosforowe i

wieloskadnikowe 73 73

0%

Pozostae produkty i

usugi 17 8 -52%

Towary i materiay 31 47 +52%

Rentowno EBITDA 17,1% 25,1% 8,0 pkt.

proc.

Segment Chemia Grupa Azoty PUAWY (GK)

36

Spadek cen kaprolaktamu w zwizku ze

wzrostem poday produktu na wiecie

Istotny wzrost cen melaminy

Przychd

Grupa Azoty PUAWY (Grupa Kapitaowa)

Wolumeny

32%

15%

EBITDA

0

20

40

60

4Q 11/12 4Q 12/13

MELAMINATM

CAPROLACTAMTM

Mocznik (PULREA, PULNOX w przeliczeniu na 100 %)

Nadtlenek wodoru (w przeliczeniu na 100%)

AdBlue (AdBlue)

Kwas siarkowy

tys.ton

(mln PLN)

4Q 11/12

2Q 2012

4Q12/13

2Q 2013 Zmiana

Przychody 321 297 -7,1%

MELAMINATM 71 98 39%

CAPROLACTAMTM 150 114 -24%

Mocznik (PULREA,

PULNOX) 74 60 -19%

Pozostae produkty i

usugi 26 23 -8%

Towary i materiay 0,4 2,0 364%

Rentowno EBITDA 6,5% 7,0% 0,5

pkt.proc.

2%

4%

Segment Energetyka Grupa Azoty PUAWY (GK)

37

Od dnia 1 stycznia 2013 roku spadek cen paliwa

gazowego kupowanego od PGNiG o okoo 3,1%.

Dywersyfikacja dostaw gazu ( umowa z Egesa Grupa

Energetyczna S.A. oraz RWE Supply &Trading GmbH)

Wzrost udziau taszego wgla wysokosiarkowego,

co jest efektem uruchomionej Instalacji

Odsiarczania Spalin.

Wolumeny

EBITDA

Przychd

Grupa Azoty PUAWY (Grupa Kapitaowa)

0

100

200

300

4Q 11/12 4Q 12/13

Energia elektryczna MWH

Energia cieplna GJ

Sprzeda praw majtkowych - wiadectwa pochodzenia energii elektrycznej szt.

(mln PLN) 4Q 11/12

2Q 2012

4Q12/13

2Q 2013

Zmiana

Przychody 21 20 -8,5%

Energia elektryczna 13 12 -6%

Dystrybucja energii

elektrycznej 0,8 0,7 -16%

Energia cieplna 3 5 +59%

Pozostae produkty i usugi 1,1 0,8 -25%

Towary i materiay 3 1 -71%

Rentowno EBITDA 29,2% 32,4% 3,2 pkt.

proc.

Struktura kosztw rodzajowych Grupa Azoty PUAWY (GK)

Grupa Azoty PUAWY (Grupa Kapitaowa)

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

4 000,0

1-4Q 11/12 1-4Q 12/13

Pozostae

Amortyzacja

Koszty wiadcze pracowniczych

Usugi obce

Gaz

Zuycie materiaw i energii

Zuycie materiaw i

energii 35%

Gaz 37%

Usugi obce 11%

Koszty wiadcze

pracowniczych 10%

Amortyzacja 4%

Pozostae 3%

Struktura wzrostu kosztw rodzajowych

38

Grupa Azoty Police (Grupa Kapitaowa)

Najwaniejsze wydarzenia Grupy Azoty POLICE (GK)

Stworzenie warunkw do rozpoczcia inwestycji o charakterze

strategicznym i rozwojowym

Wypata dywidendy 50 250 tys. z

Dynamiczny, prawie 100% wzrost kursu akcji Grupy Azoty

Zakady Chemiczne Police S.A. w IH 2013 r.

Aktywne dziaania w celu pozyskania taszych rde dostaw

surowcw

Skuteczne renegocjacje umw z dostawcami surowcw

strategicznych

Wdroenie nowego planu finansowania rednioterminowej

dziaalnoci

Spadek zaduenia

Zmiana nazwy Spki na Grupa Azoty Zakady Chemiczne Police

Spka Akcyjna

40 Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitaowa)

Wyniki Grupy Azoty POLICE (GK)

41

Uzyskanie rentownoci zysku netto na poziomie zblionym do porwnywalnego okresu 2012 roku

Wzrost wynikw w relacji do drugiego procza 2012 roku

Obnienie cen zakupu kluczowych surowcw m.in. fosforytw, soli potasowej, szlaki tytanowej, ilmenitu, siarki, kwasu siarkowego

Wzrost sprzeday amoniaku

Optymalizacja kosztw dostaw surowcw

Kontynuacja tendencji uzyskiwania dodatnich wynikw finansowych

mln PLN

Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitaowa)

IH

2012

IH

2013

Zmiana

r/r

2Q

2012

3Q

2012

4Q

2012

1Q

2013

2Q

2013

Przychody ze

sprzeday ogem 1 650 1 454

923 760 572 725 729

EBIT 100 71 38 30 -2 40 31

EBITDA 140 114 58 50 20 61 53

Zysk netto 74 56 24 29 -1 32 24

140 114

15 42

0,3

0

50

100

150

200

IH 2012 Nawozy Pigmenty Pozostae IH 2013 mln PLN

Wyniki wg segmentw Grupy Azoty POLICE (GK)

42

EBITDA

Segment Przychd

IH 2012

Przychd

IH 2013

EBIT

IH 2012

EBIT

IH 2013

Nawozy 1 378 1 247 60 74

Pigmenty 226 181 39 -5

Pozostae 45 26 0,1 2

Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitaowa)

Analiza wskanikowa Grupy Azoty POLICE (GK)

43

Rodzaj wskanika IH 2012 IH 2013

Wskaniki rentownoci

Rentowno EBIT 6 % 5 %

Rentowno EBITDA 9 % 8 %

Rentowno zysku netto 4 % 4 %

Rentowno zaangaowanego kapitau ROCE 8 % 6 %

Rentowno netto kapitau wasnego ROE 8 % 6 %

Wskaniki pynnoci

Wskanik pynnoci I 2,1 1,8

Wskaniki zaduenia

Wskanik zaduenia oglnego 39 % 37 %

Dug netto* (mln z) 67 78

Dug netto / EBITDA 48 % 68 %

* Dug netto = kredyty i poyczki + pozostae zobowizania finansowe - rodki pienine i ekwiwalenty

Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitaowa)

Segment Nawozy Grupy Azoty POLICE (GK)

Redukcja cen zakupu surowcw

strategicznych (fosforyty, sl potasowa,

siarka)

Wzrost sprzeday amoniaku

Opnienie i skrcenie wiosennego sezonu

sprzeday nawozw

Spadek cen rynkowych DAP ograniczajcy

wolumen sprzeday eksportowej

44

(mln PLN) IH

2012

IH

2013 Zmiana

Przychody 1 378 1 247 -10%

Nawozy wieloskadnikowe 932 776 -17%

Mocznik 251 214 -15%

Amoniak 165 215 30%

Pozostae 30 42 40%

Mara EBITDA na segmencie 6,5% 8,4% Wolumeny

EBITDA

Przychd

0

100

200

300

400

500

600

IH 2012 IH 2013

Nawozy wieloskadnikowe

Mocznik

Amoniak

Pozostae

tys. ton

Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitaowa)

Segment Pigmenty Grupy Azoty POLICE (GK)

(mln PLN)

IH

2012

IH

2013 Zmiana

Przychody 226 181 -20%

Biel tytanowa 221 177 -20%

Pozostae 5 4 -20%

Mara EBITDA na segmencie 21,3% 3,5%

Wolumeny

EBITDA

Przychd

Dekoniunktura na rynku bieli tytanowej

Istotne obniki cen surowcw (szlaki

i ilmenitu) nie zrekompensoway poziomu

spadku cen sprzeday

Poprawa rentownoci w II kwartale 2013

roku w porwnaniu do I kw.

45

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

IH 2012 IH 2013

Biel Tytanowa

Siarczan elaza

tys. ton

Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitaowa)

Zuycie

materiaw

i energii; 91%

Usugi obce; 8%

Pozostae; 1%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1H 2012 1H 2013

Pozostae

Amortyzacja

Koszty pracy

Usugi obce

Gaz

Zuycie materiaw i energii

Mln PLN

Struktura spadku kosztw rodzajowych

Wynegocjowanie niszych cen

strategicznych surowcw (z wyjtkiem

gazu ziemnego)

Dostosowanie wielkoci produkcji

nawozw do ograniczonego popytu

Wysza produkcja amoniaku (wzrost

zuycia gazu ziemnego)

Przesunicie kosztw transportu do

pozycji zuycie materiaw (niszy

poziom usug obcych)

46 Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitaowa)

Struktura kosztw rodzajowych Grupy Azoty POLICE (GK)

Strategia Grupy Azoty na lata 2013 - 2020

W wyniku prowadzonych prac konsolidacyjnych,

Zarzd Grupy Azoty w dniu 29 sierpnia 2013 r.

przyj do realizacji Strategi Grupy Azoty na lata

2013-2020.

Dokument ten prezentuje realn wizj rozwoju

i wzrostu wartoci Grupy Azoty w najbliszych

latach, a take przyblia interesariuszom gwne

zamierzenia strategiczne w podstawowych

obszarach produktowych, w zakresie

innowacyjnoci, dziaalnoci operacyjnej

i handlowej oraz polityki finansowej.

Przyjta Strategia Grupy Azoty na lata 2013 - 2020

przyblia rwnie cele i metodologi zarzdzania

korporacyjnego, obowizujcego w Grupie Azoty.

Zastrzeenia prawne

Informacje zamieszczone poniej zostay przygotowane przez spk Grupa Azoty S.A.(Spka) wycznie w celu informacyjnym na potrzeby prezentacji dla inwestorw oraz

analitykw rynku z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Prezentacja). Poprzez udzia w spotkaniu, na ktrym Prezentacja jest przedstawiana lub przez zapoznanie si z treci

poniszej Prezentacji zgadzaj si Pastwo na poniej okrelone ograniczenia i zastrzeenia.

Niniejsza Prezentacja nie stanowi ani nie jest czci i nie powinna by traktowana jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisw na, gwarantowania zakupu lub

dokonania w inny sposb nabycia jakichkolwiek papierw wartociowych Spki lub ktregokolwiek z podmiotw jej grupy kapitaowej (Grupa). Niniejsza prezentacja ani

adna jej cz nie mog stanowi podstawy ani nie mona na nich polega w zwizku z jakimkolwiek zapisem na jakiekolwiek papiery wartociowe Spki lub spek Grupy,

lub ich nabyciem. Niniejsza Prezentacja ani adna jej cz nie mog stanowi podstawy ani nie mona na nich polega w zwizku z jakkolwiek umow albo zobowizaniem

lub decyzj inwestycyjn dotyczc papierw wartociowych Spki lub spek Grupy. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczcej jakichkolwiek papierw

wartociowych Spki lub spek Grupy.

adne owiadczenie ani zapewnienie, wyrane jak i dorozumiane, nie zostao zoone przez, ani w imieniu Spki, ani adnego z jej akcjonariuszy, czonkw organw,

czonkw kadry kierowniczej, pracownikw, przedstawicieli lub doradcw ani adnej innej osoby, co do prawidowoci, kompletnoci lub rzetelnoci informacji lub opinii

przedstawionych w niniejszej Prezentacji.

Kwestie omawiane w niniejszej Prezentacji mog stanowi stwierdzenia dotyczce przyszoci. Stwierdzenia dotyczce przyszoci rni si od stwierdze dotyczcych faktw

historycznych. Stwierdzenia zawierajce sowa oczekuje, zamierza, planuje, uwaa, planuje, przewiduje, bdzie, ma na celu, moe, byoby,

mogoby, kontynuuje oraz podobne o charakterze dotyczcym przyszoci stanowi wyznaczniki takich owiadcze dotyczcych przyszoci. Owiadczenia dotyczce

przyszoci zawieraj owiadczenia na temat wynikw finansowych, strategii biznesowej, planw i celw Spki w zakresie jej przyszej dziaalnoci (wcznie z planami

rozwoju dotyczcymi Spki). Wszystkie stwierdzenia dotyczce przyszoci zawarte w niniejszej Prezentacji dotycz kwestii wicych si ze znanymi i nieznanymi ryzykami,

sprawami niemoliwymi do przewidzenia oraz innymi czynnikami, w wyniku ktrych faktyczne wyniki i osignicia Spki mog by istotnie rne od przedstawionych

w owiadczeniach dotyczcych przeszoci oraz wynikw i osigni Spki w przeszoci. Owiadczenia dotyczce przyszoci zostaj zoone na podstawie rnorodnych

zaoe w zakresie przyszych wydarze, wcznie z wieloma zaoeniami dotyczcymi aktualnych i przyszych strategii biznesowych Spki oraz przyszego otoczenia

dziaalnoci. Chocia Spka uwaa, e przyjte dane szacunkowe i zaoenia s uzasadnione, mog one okaza si nieprawidowe. Informacje, opinie i stwierdzenia dotyczce

przyszoci zawarte w niniejszej Prezentacji s aktualne wycznie w dacie niniejszej Prezentacji i mog zosta zmienione bez zawiadomienia. Spka i jej odpowiedni doradcy

nie maj obowizku przekazywania do publicznej wiadomoci aktualizacji i zmian informacji, danych oraz owiadcze znajdujcych si w niniejszej Prezentacji na wypadek

zmiany strategii albo zamiarw Spki lub wystpienia nieprzewidzianych faktw lub okolicznoci, ktre bd miay wpyw na t strategi lub zamiary Spki, chyba e

obowizek taki wynika z przepisw prawa. Spka zwraca uwag osobom zapoznajcym si z niniejsz Prezentacj, e jedynym wiarygodnym rdem danych dotyczcych

wynikw finansowych Spki, prognoz, zdarze oraz wskanikw dotyczcych Spki s raporty biece i okresowe przekazywane przez Spki w ramach wykonywania

obowizkw informacyjnych wynikajcych z prawa polskiego.

Ani Spka, ani aden z jej akcjonariuszy, czonkw organw, czonkw kadry kierowniczej, pracownikw, przedstawicieli lub doradcw ani adna inna osoba nie ponosi

odpowiedzialnoci z tytuu jakiejkolwiek szkody wynikajcej z powodu wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jej treci albo w jakikolwiek inny sposb wynikajcych

w zwizku z niniejsz Prezentacj.

Ani Spka, ani aden z jej akcjonariuszy, czonkw organw, czonkw kadry kierowniczej, pracownikw, przedstawicieli lub doradcw, ani adna inna osoba nie s

zobowizani zapewni odbiorcom niniejszej Prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizowa niniejsz Prezentacj.

Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczce przemysu chemicznego w Polsce i na wiecie, w tym informacje dotyczce udziau Spki oraz jej wybranych konkurentw

w rynku. rdo pochodzenia informacji zostao kadorazowo wskazane w niniejszej Prezentacji, a Spka ani jakikolwiek inny podmiot dziaajcy na zlecenie Spki nie

dokonywa niezalenej weryfikacji danych, o ktrych mowa powyej.

Niniejsza Prezentacja nie podlega dystrybucji ani wykorzystaniu przez adn osob ani jakikolwiek podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja lub

wykorzystanie byoby sprzeczne z przepisami prawa miejscowego lub zobowizywaoby Spk albo ktrykolwiek z jej podmiotw powizanych do uzyskania autoryzacji,

licencji albo uzaleniao od wymogw rejestracyjnych wynikajcych z obowizujcych przepisw prawa. Niniejsza Prezentacja ani adna jej cz lub kopia nie moe by

wprowadzona ani przesana na terytorium Stanw Zjednoczonych Ameryki, ani nie moe by rozpowszechniania, bezporednio lub porednio, w Stanach Zjednoczonych

Ameryki. Nieprzestrzeganie tego ograniczenia moe stanowi naruszenie amerykaskich przepisw dotyczcych papierw wartociowych. Osoby, ktre wejd w posiadanie

niniejszej Prezentacji powinny przestrzega wszystkie powysze ograniczenia. adne papiery wartociowe, o ktrych mowa w niniejszym dokumencie, nie

zostay i nie zostan zarejestrowane zgodnie z przepisami amerykaskiej ustawy o papierach wartociowych - US Securities Act of 1933. Wszelkie takie papiery

wartociowe nie mog by oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba e na mocy zwolnienia albo w ramach transakcji nie

podlegajcej wymogom rejestrowym tej ustawy.

Dzikujemy za uwag .

Wicej informacji www.grupaazoty.com

ANEKS 1

Otoczenie

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Dzienne notowania kursw, miesiczne stopy procentowe

PLN/USD PLN/EUR Stopy procentowe

Otoczenie makroekonomiczne IH 2013 roku

Parametry finansowe

osabienie si EUR do PLN w porwnywanym okresie o 1,6%

osabienie si USD do PLN w porwnywanym okresie o 2,9%

stopa procentowa WIBOR 1M spadek w porwnywanym okresie

o 1,15 punktu proc.

inflacja CPI wyniosa 0,9% wobec 4% w IH 2012

inflacja PPI wyniosa -1,4% wobec 5,4% w IH 2012

51

Otoczenie rynkowe - zboa

Wzrost cen pszenicy konsumpcyjnej o rednio 14%*

Wzrost cen kukurydzy o rednio 10%*

Spadek cen rzepaku o rednio 1%*

52

Notowania krajowe

* 1H 2013 do 1H 2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

0

500

1000

1500

2000

2500

sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 pa 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13

wskanik 1 kg N / 1 kg pszenicy kons. Pszenica PLN/t Kukurydza PLN/t Rzepak PLN/t

Otoczenie rynkowe Segment Nawozy (1)

53

Nawozy azotowe

Spadek cen nawozw azotowych o rednio 2%*

Spadek cen nawozw azotowych z siark o rednio 4%*

* 1H 2013 do 1H 2012

100

120

140

160

180

200

220

240

0

50

100

150

200

250

300

350

400

sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 pa 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13

USD/t EUR/t

Notowania AN, CAN, AS

Saletra amonowa AN EUR/t Saletrzak CAN EUR/t Siarczan amonu AS USD/t

GK Grupa Azoty

Otoczenie rynkowe Segment Nawozy (2)

Nawozy wieloskadnikowe i ich surowce

Spadek cen fosforytw o rednio 17%*

Spadek cen soli potasowej o rednio 14%*

Spadek cen nawozw dwuskadnikowych NP o rednio 11%*

Spadek cen nawozw wieloskad. NPK o rednio 10%*

54

* 1H 2013 do 1H 2012

140

190

240

290

340

390

440

490

540

300

400

500

600

700

sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 pa 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13

Notowania NPK, DAP, fosforytw, soli potasowej

NPK USD/t DAP USD/t Fosforyty USD/t Sl potasowa USD/t

GK Grupa Azoty

Otoczenie rynkowe Segment Tworzywa

55

* 1H 2013 do 1H 2012

Wzrost cen surowcw petrochemicznych o rednio 10%*

Spadek cen kaprolaktamu ciekego o rednio 13%*

Spadek cen kaprolaktamu krystalicznego o rednio 9%*

Spadek cen poliamidu o rednio 14%*

1000

1500

2000

2500

3000

3500

600

1 100

1 600

2 100

2 600

sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 pa 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13

USD/t EUR/t

Notowania cen benzenu, fenolu, CPL, PA6

Benzen EUR/t Kaprolaktam cieky EUR/t

PA6 EUR/t Kaprolaktam krystaliczny USD/t

Fenol EUR/t

GK Grupa Azoty

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 pa 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13

Notowania cen DEHP, 2-EH, propylenu

DEHP EUR/t 2-EH EUR/t Propylen EUR/t

Otoczenie rynkowe Segment Chemia (1)

56

Wzrost cen propylenu o rednio 2%*

Wzrost cen plastyfikatorw o rednio 1%*

* 1H 2013 do 1H 2012

GK Grupa Azoty

Otoczenie rynkowe Segment Chemia (2)

57

Wzrost cen amoniaku o rednio 14%*

Spadek cen mocznika o rednio 15%*

Wzrost cen melaminy o rednio 37%*

* 1H 2013 do 1H 2012

0

400

800

1200

1600

200

300

400

500

600

700

sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 pa 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13

EUR/t USD/t

Notowania cen mocznika, amoniaku i melaminy

Mocznik USD/t Amoniak USD/t Melamina EUR/t

GK Grupa Azoty

100

150

200

250

300

350

400

450

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 pa 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13

USD/t EUR/t

Notowania cen bieli tytanowej, ilmenitu

biel tytanowa EUR/t ilmenit USD/t

Otoczenie rynkowe Segment Pigmenty

58

Spadek cen bieli tytanowej o rednio 23%*

Spadek cen ilmenitu o rednio 32%*

* 1H 2013 do 1H 2012

GK Grupa Azoty

ANEKS 2

Segmenty GK zgodnie z konsolidacj

57%

47%

(mln PLN) IH

2012

IH

2013

Zmiana

Przychody, w tym: 2 210 2 987 35%

Przychody saletra

amonowa

189 591 213%

Przychody NPK 659 678 3%

Przychody mocznik 208 381 83%

Przychody RSM 0 328

Przychody saletrzak 296 311 5%

Przychody amoniak 130 158 22%

Mara EBITDA 14% 17%

Wolumeny

EBITDA

Przychd

0

100

200

300

400

500

600

IH 2012 IH 2013

Saletra amonowa

NPK

RSM

Mocznik

Saletrzak

Amoniak

GK Grupa Azoty

Stabilna sytuacja w segmencie nawozw azotowych

w zakresie cenowym i popytowym wsparta akwizycj

GK GA Puawy

Spadek popytu w nawozach wieloskadnikowych

(gwnie DAP)- nieznaczne wzrosty sprzeday NPK to

efekt przejcia GK Fosfory w ramach akwizycji GA

Puawy

Postpujcy spadek cen surowcw w segmencie

produktw NPK (fosforyty, sl potasowa)

60

tys. ton

Segment Nawozy-Agro Grupa Azoty (GK)

(mln PLN) IH

2012

IH

2013

Zmiana

Przychody, w tym: 613 755 23%

Przychody Poliamid 6 453 412 -9%

Przychody Kaprolaktam 78 283 263%

Mara EBITDA 15% -3%

Wolumeny

0

10

20

30

40

50

60

IH 2012 IH 2013

Poliamid

Kaprolaktam

GK Grupa Azoty

Wzrost ceny gwnych surowcw (benzen, fenol)

o rednio ponad 15% i 10%

Spadki cen gwnych produktw (poliamid

14%,kaprolaktam 13%) jako efekt spowolnienia

gospodarczego i wzrostu konkurencji cenowej

Ujemna mara EBITDA pokosiem spadkw tzw.

delt benzen kaprolaktam o ponad 30%

14%

Przychd

61

tys. ton

Segment Tworzywa Grupa Azoty (GK)

21%

8%

(mln PLN) IH

2012

IH

2013

Zmiana

Przychody, w tym: 603 1 093 81%

Przychody produkty OXO 416 376 -10%

Przychody mocznik (zast.techn.)

138 241 75%

Przychody Melamina - 188

Mara EBITDA 11% 9%

Wolumeny

EBITDA

Przychd

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

IH 2012 IH 2013

Melamina

Produkty OXO

Mocznik tech.

GK Grupa Azoty

* w 2012 r. mocznik techniczny sprzedawany w ramach segmentu Nawozy

Spadek sprzeday Alkoholi OXO spowodowany

gwnie spadkiem cen gwnych produktw

rednio o 8% (w tym: Izobutanol o 25%), przy

zachowaniu porwnywalnych poziomw

ilociowych

Wzrost sprzeday mocznika technicznego

i melaminy gwnie wskutek dziaa

akwizycyjnych GK Puawy

62

tys. ton

Segment Chemia Grupa Azoty (GK)

Przychd

ANEKS 3

Spka Dominujca

64

mln PLN

EBITDA przejcie 1H 2012 do 1H 2013

wzrost

spadek

1H

2012

1H

2013

Zmiana

r/r

2Q

2012

3Q

2012

4Q

2012

1Q

2013

2Q

2013

Przychody ze

sprzeday ogem 999 967 430 527 470 547 420

EBIT 131 19 30 -8 11 32 -13

EBITDA 167 63 49 10 30 53 10

Zysk netto 213 135 134 12 26 54 81

Grupa Azoty S.A.

167

63

34 14 27

31

66

0

50

100

150

200

250

1H 2012 pozostae przychody

wolumen zuyt. surowcw

pozostae koszty

cena zuyt. surowcw

cena sprzeday

1H 2013 mln PLN

Wyniki Spki Grupa Azoty S.A.

167

63

11 19 96

0

50

100

150

200

1H 2012 Pozostae Nawozy Tworzywa 1H 2013 mln PLN

Wyniki wg segmentw Grupa Azoty S.A.

EBITDA

65 Grupa Azoty S.A.

Segment

(mln PLN)

Przychd

1H 2012

Przychd

1H 2013

EBIT

1H 2012

EBIT

1H 2013

Nawozy 413 412 64 42

Tworzywa 563 496 70 -28

Pozostae 23 58 -3 5

wzrost

spadek

66

Aktywa narastajco w mln PLN

Pasywa narastajco w mln PLN

1H 2012 1H 2013 Zmiana

Aktywa trwae 1 987 4 584 131%

Aktywa

obrotowe 601 467 -22%

w tym rodki

pienine i

ekwiwalenty

187 5 -97%

Aktywa razem 2 588 5 051 95%

1H 2012 1H 2013 Zmiana

Kapita wasny 2 140 4 077 90%

Zobowizania 448 974 117%

w tym: kredyty

i poyczki 48 535 1015%

poz. zob. fin. 48 70 46%

Pasywa razem 2 588 5 051 95%

Dug

netto

600

Grupa Azoty S.A.

Kapita wasny 81%

Kredyty i poyczki

10%

Pozostae zobowizania

9%

Aktywa trwae 91%

Zapasy 4%

Nalenoci 4%

Pozostae aktywa

obrotowe 1%

Bilans Grupa Azoty S.A.

Analiza wskanikowa Grupa Azoty S.A.

67 Grupa Azoty S.A

Rodzaj wskanika 1H 2012 1H 2013

Wskaniki rentownoci

Rentowno EBIT 13,1 % 2,0 %

Rentowno EBITDA 16,8 % 6,5 %

Rentowno zaangaowanego kapitau

(ROCE) 5,7 % 0,4 %

Rentowno netto kapitau wasnego (ROE) 10,0 % 3,3 %

Wskaniki pynnoci

Wskanik pynnoci I (krotno) 2,0 1,0

Wskaniki zaduenia

Wskanik zaduenia oglnego 17,3 % 19,3 %

Dug netto (mln z) -90 600

Dug netto / EBITDA X* 952,4 %

* W przypadku ujemnej wartoci pozycji Dug netto kalkulacja wskanika Dug netto/ EBITDA nie jest miarodajna

43%

76%

(mln PLN) IH

2012

IH

2013

Zmiana

Przychody, w tym: 413 412

Przychody Saletrzak 118 130 10%

Przychody Saletrosan 104 122 17%

Przychody Siarczan amonu 115 110 -5%

Mara EBITDA 19% 14%

Wolumeny

EBITDA

Przychd

0

20

40

60

80

100

120

140

160

IH 2012 IH 2013

Saletrzak

Saletrosan

Siarczan amonu

tys. ton

Grupa Azoty S.A

Stabilna sytuacja sprzedaowa w gwnych

grupach produktowych z nieznacznym spadkiem

cenowym siarczanu amonu

Spadek rentownoci segmentu to efekt gwnie

wzrostu cen amoniaku z zakupu (o blisko 10%

r/r)

Segment Nawozy Grupa Azoty S.A.

68

+9%

51%

Segment Tworzywa Grupa Azoty S.A.

69

(mln PLN) IH

2012

IH

2013

Zmiana

Przychody, w tym: 563 496 -11%

Przychody Poliamid 6 199 335 +68%

Przychody Kaprolaktam 248 67 -73%

Mara EBITDA 15% -3%

Wolumeny

Przychd

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

IH 2012 IH 2013

Poliamid 6

Kaprolaktam

tys. ton

Grupa Azoty S.A

Wzrost ceny gwnych surowcw (benzen,

fenol) o rednio ponad 15% i 10%

Spadki cen gwnych produktw (poliamid

14%,kaprolaktam 13%) jako efekt spowolnienia

gospodarczego i wzrostu konkurencji cenowej

Ujemna mara EBITDA pokosiem spadkw tzw.

delt benzen kaprolaktam o ponad 30%

Wzrost sprzeday POLIAMIDU 6 kosztem

ograniczonej sprzeday kaprolaktamu gwnie

w ramach transakcji IC ze spk zalen GA

ATT Polymers

-4%

Struktura kosztw rodzajowych Grupa Azoty S.A.

70

Zuycie materiaw i

energii 31%

Gaz 8%

Usugi obce 31%

Koszty pracy 11%

Amortyzacja 12%

Pozostae 7%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1H2012 1H2013

Pozostae

Amortyzacja

Koszty pracy

Usugi obce

Gaz

Zuycie materiaw i energii

Grupa Azoty S.A

Mln PLN

Struktura wzrostu kosztw rodzajowych

Wzrost kosztw usug obcych zwizany gwnie

z procesami akwizycji (w tym emisji akcji) oraz

realizacji zada konsolidacyjnych w ramach GK

Wzrost kosztw zmiennych produkcji jako efekt

wzrostu cenowego surowcw strategicznych (gaz,

benzen fenol)

Wzrost kosztw pracy zwizany z realizowanym

procesem reorganizacji struktury Spki

Dominujcej w kontekcie prowadzonych

dziaa zarzdzania GK

+7%