of 13/13
KONFERENCJA WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Podniesienie jakości procesu edukacyjnego w szkołach podstawowych” Kalisz, 5 lutego 2018 r.

Prezentacja programu PowerPoint - ko.poznan.plko.poznan.pl/wp-content/uploads/2018/02/1.-prezentacja...oraz po zakończeniu dodatkowego stażu; ... spójny ze szkolnym zestawem programów

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prezentacja programu PowerPoint -...

KONFERENCJA

WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OWIATY

DLA DYREKTORW

SZK PODSTAWOWYCH

Podniesienie jakoci procesu edukacyjnego w szkoach podstawowych

Kalisz, 5 lutego 2018 r.

Podniesienie jakoci procesu edukacyjnego w szkoach podstawowych

Cel zmian:

Potrzeba uporzdkowania przepisw w zakresie

zatrudniania i oceniania nauczycieli

Zmiany i plany zmian organizacji pracy nauczycieli

Potrzeba wprowadzenia zmian wzmacniajcych nadzr dyrektora nad nauczycielami

Fakty potwierdzone obowizujcym prawem:

Obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy: po zakoczeniu stau na stopie nauczyciela kontraktowego,

nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego oraz po zakoczeniu dodatkowego stau;

co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - jeeli w tym okresie nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany rozpocznie sta na kolejny stopie awansu

zawodowego oceny pracy dokonuje si po zakoczeniu stau.

Rozszerzenie skali oceny pracy: ocena wyrniajca ocena bardzo dobra (nowo) ocena dobra ocena negatywna Zasiganie opinii przy dokonywaniu oceny pracy: rady rodzicw (nowo) opiekuna stau (nowo) samorzdu uczniowskiego (fakultatywnie) doradcy metodycznego (obowizkowo na wniosek nauczyciela, fakultatywnie z inicjatywy dyrektora)

Projektowane zmiany przepisw prawa

Okrelenie ram sposobw oceniania nauczycieli i dyrektorw szk.

Przygotowywanie zmian w doradztwie metodycznym.

Dziaania wspierajce prowadzenie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorw i wicedyrektorw szk.

Realizacja podstawy programowej

w klasach IV i VII

Minister Edukacji Narodowej

Wielkopolski Kurator Owiaty

Dyrektor szkoy

Nauczyciel

PODSTAWA PROGRAMOWA

Zachowanie metodologii tworzenia podstawy programowej z 2009 r.

Uszczegowienie komentarza, powrt do spiralnego ukadu treci ksztacenia

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

Rezygnacja z obowizkowej realizacji liczby godzin dla poszczeglnych przedmiotw

Reforma ustroju szkolnego 2017

PROGRAMY NAUCZANIA TWORZONE W SZKOLE

Ukad tabelaryczny, z moliwoci przeznaczenia okrelonej liczby godzin na przedmioty w zakresie rozszerzonym i godzin przyznanych przez JST

Nowa podstawa programowa daje duo swobody nauczycielowi (autonomia nauczyciela). Spiralny ukadu treci nauczania w rozumieniu powtarzania i utrwalania materiau na kolejnych wyszych etapach nauczania. Wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoy poprzez szersze uwzgldnienie w podstawie programowej zada wychowawczo-profilaktycznych. Zastpienie idei integracji przedmiotowej korelacj przedmiotow - od klasy V szkoy podstawowej (w ramach przedmiotw humanistycznych oraz przedmiotw przyrodniczych i cisych).

Konstrukcja podstawy programowej

Wnioski Podstaw programow przedmiotu naley czyta i realizowa wraz z komentarzami i wstpem

Program nauczania danego przedmiotu musi by spjny ze szkolnym zestawem programw nauczania dopuszczonym do uytku szkolnego i programem wychowawczo-profilaktycznym

Realizacja podstawy programowej musi by spjna z polityk owiatow Pastwa

Obszary wymagajce zwrcenia uwagi w klasach IV

Wprowadzenie uczniw do nauczania przedmiotowego.

Obcienie uczniw zadaniami domowymi.

Realizacja podstawy programowej EGZAMIN ZEWNTRZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA

PROGRAM NAUCZANIA

rodki i narzdzia TI Podrcznik

Literatura uzupeniajca Materia edukacyjny

OCENIANIE

Obszary wymagajce zwrcenia uwagi w klasach VII

Staranno realizacji zapisw podstawy programowej z uwzgldnieniem okresu przejciowego.

Przygotowywanie uczniw do egzaminw zewntrznych.