of 21 /21
POSLOVNE FINANSIJE Prof.dr Slobodan Lukić, predmetni nastavnik Msc Nikola Škobo, asistent 1 POSLOVNE FINANSIJE

Prezentacija - Vježbe 4

  • Upload
    peki93

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jz

Citation preview

Page 1: Prezentacija - Vježbe 4

POSLOVNE FINANSIJE

Prof.dr Slobodan Lukić, predmetni nastavnikMsc Nikola Škobo, asistent

1POSLOVNE FINANSIJE

Page 2: Prezentacija - Vježbe 4

FINANSIJSKO PLANIRANJE KAO FAZA UPRAVLJANJA

FINANSIJAMA

POSLOVNE FINANSIJE 2

Page 3: Prezentacija - Vježbe 4

PREDVIĐANJE I PLANIRANJE

Predviđanje je prognoziranje budućih događaja (uslova privređivanja, tržišta, konkurencije, tehnološkog razvoja i dr.);

Predviđanje ima za rezultat formulisanje planskih pretpostavki razvoja

Planske pretpostavke razvoja su osnov za donošenje odluka u procesu finansijskog planiranja;

Za planiranje se koristi termin "PREVOYANCE ", što znači kako predvideti tako i planirati

3POSLOVNE FINANSIJE

Page 4: Prezentacija - Vježbe 4

Finansijsko planiranje kao faza upravljanja finansijama

Uspešno vođenje preduzeća pretpostavlja sistem stalnog integralnog planiranja poslovnih i finansijskih aktivnosti

Finansijski plan je instrument upravljanja

Finansijsko planiranje je faza procesa upravljanja finansijama u kojoj se donose odluke o: a) finansijskim ciljevima; b) finansijskim politikama i c) finansijskim planovima.

4POSLOVNE FINANSIJE

Page 5: Prezentacija - Vježbe 4

PERIODIZACIJA VREMENSKIH DOMETA PLANOVA PREDUZEĆA

Dugoročni plan - biznis plan za period od 5 godina ( instrument je upravljanja rastom i razvojem preduzeća i u strateškom smislu daje odgovor na pitanje: šta može preduzeće?)

Kratkoročni plan (tekući)– godišnji plan ( instrument upravljanja tekućim poslovanjem)

Operativni plan – kratkoročni plan za period kraćim od godinu dana ( tromesečni, mesečni i ispod mesec dana); instrument je upravljanja tekućim poslovanjem (zadaci iz godišnjih planova se konkretizuju do direktnih radnih zadataka).

5POSLOVNE FINANSIJE

Page 6: Prezentacija - Vježbe 4

FAZE PROCESA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA

Predviđanje Formulisanje planskih pretpostavki

Prva faza: Finansijsko planiranjea) Odluka o ciljevimab) Odluka o politikamac) Odluka o planovima

Treća faza: Finansijska kontrola

Druga faza: Organizacija finansijske funkcije

6POSLOVNE FINANSIJE

Page 7: Prezentacija - Vježbe 4

PRILAGODLJIVOST PLANA

• Efikasno planiranje zahteva prilagodljivost plana (promene u planovima ukoliko to zahtevaju promene uslova privređivanja i tržišta);

• Rešenje je izrada plana u više varijanti;• Prva je “ normalna “ varijanta izrađena na

osnovu analize prošlosti i predviđanja budućnosti.

7POSLOVNE FINANSIJE

Page 8: Prezentacija - Vježbe 4

UGRAĐIVANJE PRILAGODLJIVOSTI (PLAN U TRI VARIJANTE)

Prva, “normalna” varijanta Druga, “optimistička” varijanta (poboljšani uslovi

privređivanja i tržišta u odnosu na "normalnu " varijantu);

Treća, “pesimistička” varijanta

( pogoršani uslovi privređivanja i tržišta u odnosu na "normalnu " varijantu).

8POSLOVNE FINANSIJE

Page 9: Prezentacija - Vježbe 4

ŠTA JE FINANSIJSKO PLANIRANJE?

Rukovodeći se principom rentabiliteta (max prinosa na uložena sredstva ) i zdravog finansijskog položaja (solventnost i likvidnost preduzeća)

Finansijski menadžment se stalno bavi kombinovanjem elemenata poslovnih rezultata, elemenata ukupnih ulaganja i izvora finansiranja u cilju postizanja poslovnih ciljeva preduzeća.

9POSLOVNE FINANSIJE

Page 10: Prezentacija - Vježbe 4

ŠTA JE FINANSIJSKO PLANIRANJE?

Finansijsko planiranje je: 1. je konkretizacija finansijske politike kroz finansijske planove kojima se cilj finansijske politike - finansijska snaga projektuje u vrednosnom izrazu;2. je izbor između mogućih alternativnih finansijskih tokova budućih poslovnih procesa;3. je menadžerska funkcija odlučivanja.

10POSLOVNE FINANSIJE

Page 11: Prezentacija - Vježbe 4

PLAN JE CIFARSKI IZRAŽEN CILJ

Cilj finansijske politike je jačanje finansijske snage preduzeća → izražena kao trajna sposobnost povećanja imovine vlasnika

Primer kvantifikacije cilja: Ciljna stopa rentabilnosti preduzeća 18% treba da bude veća od stope rentabilnosti grane (14%) ili da se približi lideru u grani (20%) ili veća od kamatne stope na kredite banaka (15%).

11POSLOVNE FINANSIJE

Page 12: Prezentacija - Vježbe 4

FINANSIJSKO PLANIRANJE – UTICANJE NA BUDUĆNOST

Preventivna akcija preduzeća kojom se utiče na uslove poslovanja

Finansijsko planiranje je proces koji se neprekidno ponavlja

Plan nije konačan rezultat procesa planiranja Plan je podložan reviziji

12POSLOVNE FINANSIJE

Page 13: Prezentacija - Vježbe 4

KAKO DA SE URADI FINANSIJSKO PLANIRANJE?

Po pravilu se planirani zadaci izvode iz prošlosti i daju im se odgovarajući ciljevi za budućnost

Izbegavati suviše podataka! Fokusirati se na najvažnije brojke. Detaljno finansijsko

planiranje ima malo smisla. Važno je da se održi preglednost.

Finansijsko planiranje se radi krajem poslovne godine za narednu godinu. Protekla godina i situacija tekuće godine su osnov za plan naredne godine.

13POSLOVNE FINANSIJE

Page 14: Prezentacija - Vježbe 4

Zadatak finansijskog planiranja preduzeća – Budžetiranja, je pružanje odgovora na sledeća pitanja:

1. Koliki će biti prihod,rashod odnosno finansijski rezultat ( dobitak/gubitak)?

2. Kako će izgledati situacija u pogledu u imovine (osnovna sredstva - obrtna sredstva) i finansiranja

( sopstveni – tuđi izvori ) ?3.Kako se postiže sposobnost da se brzo i bez većih

teškoća obezbedi plaćanje dospelih obaveza, (da li će uvek biti prisutno dovoljno sredstava da se plate tekući izdaci )?

14POSLOVNE FINANSIJE

Page 15: Prezentacija - Vježbe 4

Instrumenti finansijskog planiranja

1. Planirani bilans uspeha - projekcija prihoda i rashoda, kao i bruto i neto dobiti u toku naredne poslovne godine

2. Planirani bilans stanja- projekcija situacije u pogledu imovine i finansiranja na kraju naredne poslovne godine

3. Plan novčanih tokova - projekcija priliva i odliva gotovine u toku naredne poslovne godine

15POSLOVNE FINANSIJE

Page 16: Prezentacija - Vježbe 4

PROCES PRIPREME GODIŠNJEG INTEGRALNOG FINANSIJSKOG PLANA ili PLANIRANJE BUDUĆEG

BILANSA STANJA I USPEHA

1. Polazna tačka u pripremi finansijskog plana je tekući plan prodaje

2. Plan prodaje se donosi na osnovu prognoze tražnje

3. Prognoza postaje početna tačka finansijskog planiranja

4. Plan prodaje predstavlja osnovu za kvantificiranje svih ostalih planova preduzeća

16POSLOVNE FINANSIJE

Page 17: Prezentacija - Vježbe 4

PRIPREMNI PLANOVI KAO INPUT PODACI ZA PROJEKTOVANJE BILANSA STANJA I USPEHA

1. PLAN PRODAJE2. PLAN PROIZVODNJE I ZALIHA3. PLAN TROŠKOVA PROIZVODNJE I NABAVKE4. PLAN TROŠKOVA PRODAJE5. PLAN TROŠKOVA UPRAVE I ADMINISTRACIJE6. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA

▼ FINALIZACIJA

▼I. PLAN NOVČANOG TOKAII. P L A N I R A N I B I L A N S U S P E H A III. P L A N I R A N I B I L A N S S T A NJ A ▼

VREDNOSNI IZRAZ PRIHVATLJIVOG FINANSIJSKOG POLOŽAJA PREDUZEĆA

17POSLOVNE FINANSIJE

Page 18: Prezentacija - Vježbe 4

KADA SE VRŠI KONTROLA?

Kod likvidnosti mesečno

Kod plana bilansa stanja i uspeha kvartalno i polugodišnje

Dok se promet proverava mesečno

18POSLOVNE FINANSIJE

Page 19: Prezentacija - Vježbe 4

PRIMER:1. Menadžment firme je prilikom sastavljanja budžeta došao do sledećih pretpostavki:1.1. Očekivana vrednost prodaje za narednu godinu:• Najverovatnija 20.000 n.j.; verovatnoća ishoda 0,6 (60%)• Optimistička 27.000 n.j.; verovatnoća ishoda 0,4 (40%)1.2. Varijabilni troškovi za nivo prodaje od 20.000 n.j.• Optimistički 10.000 n.j.;verovatnoća ishoda 0,2• Najverovatniji 11.000 n.j.; verovatnoća ishoda 0,3• Pesimistički 13.000 n.j.; verovatnoća ishoda 0,51.3. Varijabilni troškovi za nivo prodaje od 27.000 n.j.* Optimistički 12.800 n.j.;verovatnoća ishoda 0,3• Najverovatniji 13.750 n.j.; verovatnoća ishoda 0,4• Pesimistički 14.600 n.j.; verovatnoća ishoda 0,3

1.4. Fiksni troškovi 3.000 n.j.

Zadatak: • Kolika se visina profita može očekivati na osnovu budžetiranja?• Dati komentar mogućih rezultata!.

19POSLOVNE FINANSIJE

Page 20: Prezentacija - Vježbe 4

Rešenje zadatka 1, pod a)1.1. Varijanta 1.- Očekivana vrednost prodaje 20.000 n.j.- Očekivana vrednost varijabilnih troškova (10.000 x o,2 +11.000 x 0,3 +13.000 x 0,5)

= 11.800 n.j.- Očekovani marginalni dobitak = 8.200 n.j 1.2. Varijanta 2.- Očekivana vrednost prodaje 27.000 n.j.- Očekivana vrednost varijabilnih troškova (12.800 x o,3 +13.750 x 0,4 +14.600 x 0,3)

= 13.720 n.j.- Očekivani marginalni dobitak = 13.280 n.j.

Očekivani marginalni dobitak =

(8.200 x 0,6 + 13.280n.j x 0,4) = 10.232 n.j Minus: Fiksni troškovi = 3.000 n.j Očekivana vrednost profita = 7.232 n.j

20POSLOVNE FINANSIJE

Page 21: Prezentacija - Vježbe 4

Rešenje zadatka 1., pod b)

1. Očekivani profit najloši u kombinaciji očekivane prodaje od 20.000 n.j. ( najverovat nija procena) sa varijabilnim troškovima od 13.000 n.j.( pesimistička procena); to znači da je iznos očekivanog profita: 20.000 -13.000 – 3.000 = 4.000 n.j

2. Očekivani profit najbolji u kombinaciji očekivane prodaje od 27.000 n.j. ( optimistička procena) sa varijabilnim troškovima od 12.800 n.j.( optimistička procena); to znači da je iznos očekivanog profita: 27.000 -12.800 – 3.000 =11.200 n.j.

21POSLOVNE FINANSIJE