Prezentacija - Vježbe 1

 • Upload
  peki93

 • View
  238

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  1/28

  POSLOVNE FINANSIJE

  Prof.dr Slobodan Luki, predmetni nastavnik

  Msc Nikola kobo, asistentPOSLOVNE !N"NS!#E $

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  2/28

  Predmet i%u&avan'a poslovni( finansi'a

  Predmet i%u&avan'a poslovni( finansi'a se mo)e podelitina dve velike oblasti*

  $+ Poslovne finansi'e kao akademska disciplina

  + Poslovne finansi'e kao upravl'a&ki koncept -ada se ovori o poslovnim finansi'ama kao akademsko'

  disciplini onda se u fokus i%u&avan'a poslovni( finansi'astavl'a'u tri osnovna aspekta poslovni( finansi'a*

  $+ inansi'sko upravl'an'e+ !nvestiran'e i anali%a ri%ika

  /+ inansi'ska tr)i0ta i investici'e

  POSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  3/28

  -ada se ima u vidu drui aspekt posmatran'a poslovni(finansi'a, onda treba istai da on podra%umeva

  upravl'a&ki koncept u predu%eu te s(odno tome akcenatse stavl'a na i%u&avan'e sledei( aspekata poslovni(finansi'a*

  $+ inansi'sko okru)en'e

  + inansi'ski instrumenti/+ 1pravl'an'e finansi'ama

  POSLOVNE !N"NS!#E /

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  4/28

  2

  Predmet i%u&avan'a poslovni( finansi'a usmeren 'e nasledee*

  3 %adaci finansi'ske funkci'e,3 oblici finansiran'a 4samofinansiran'e, kreditiran'e,%a'edni&ka ulaan'a sa stranim licima, bespovratnofinansiran'e, specifi&ni oblici finansiran'a+,3 likvidnost i solventnost,

  3 taktika i stratei'a finansiran'a,3 upravl'an'e poslovnim finansi'ama 4finansi'skapolitika, planiran'e, orani%aci'a, evidenci'a, kontrola,anali%a i informisan'e+,3 finansi'ska ravnote)a i neravnote)a,3 planiran'e nov&ani( tokova,3 planiran'e i anali%a obrtni( sredstava,3 instrumenti i (arti'e od vrednosti.

  POSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  5/28

  Poslovne finansi'e 5 upravl'an'efinansi'ama

  1pravl'an'e finansi'ama ili finansi'ski menad)mentobu(vata sledee*

  3 planiran'e potrebni( nov&ani( sredstava

  3 orani%ovan'e prikupl'an'a potrebni( nov&ani(sredstava

  3 dono0en'e odluka o raspore6ivan'u potrebni( nov&ani(

  sredstava

  3 kontrola na&ina kori0ten'a nov&ani( sredstava

  POSLOVNE !N"NS!#E 7

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  6/28

  8va osnovna cil'a upravl'an'a finansi'ama predu%ea'esu*

  1) Maksimiziranje dobitka (proita)! 9e& 'e o te)n'i %amaksimi%iran'em prinosa %a vlasnike kapitala. Ovate)n'a se mo)e s(vatiti i kao %a(tev %a 0to efektivni'imkori0ten'em raspolo)ive imovine predu%ea.

  ") Maksimiziranje #rednosti (rentabi$nosti) pred%ze&a. -od ovo cil'a se pored re%ultata aktivnosti u

  ra%matran'e u%ima'u i resursi ko'i su ulo)eni u stvaran'eti( re%ultata. Pri tome, relativni odnos efekata aktivnosti

  4dobitka+ i ulo)eno kapitala smatra se i%ra%omrentabilnosti. 8akle, %a(tev %a maksimi%iran'emvrednosti predu%ea ni'e ni0ta druo neo %a(tev %amaksimi%iran'em rentabilnosti poslovni( ulaan'a.

  POSLOVNE !N"NS!#E :

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  7/28

  ;

  inansi'ska funkci'a predu%ea

  inansi'ska funkci'a predstavl'a 'ednu od &etiri osnovneposlovne funkci'e u predu%eu * 4$+ nabavna funkci'a ,4+ proi%vodna funkci'a, 4/+ proda'na funkci'a, i 42+finansi'ska funkci'a.

  N"VO8N"

  1N-=!#"1N-=!#"

  P9O8"#N"P9O8"#N"

  1N-=!#"1N-=!#"

  POSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  8/28

  1pravl'an'e finansi'ama podra%umeva dono0en'eposlovni( odluka ko'e neposredno uti&u na finansi'e

  predu%ea. Ove odluke se svrstava'u u tri rupe*1) Od$%ke o in#estiranj%! Odnose se na odluke ko'e

  omouava'u ostvaren'e pri(oda i dobitka, ali i one ko'eomouava'u ostvaren'e u0teda.

  ") Od$%ke o inansiranj%! Odnose se na odluke o tomekako pribaviti dodatni kapital %a finansiran'e opstanka,rasta i ra%vo'a predu%ea.

  ') Od$%ke o di#idendi! Odnosena odluke ko'e se ti&u

  dividende kao prinosa na akci'e predu%ea.

  POSLOVNE !N"NS!#E ?

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  9/28

  @

  Otuda, su0tinu poslovni( finansi'a &ini i%vr0avan'e poslovafinansi'ske funkci'e i to u sklopu interalno procesa

  reprodukci'e u predu%eu, a ko'i se mo)e iska%ati pomousledee obrasca *

  Sr

  N 5 9 ....... P......... 9$ 5 N $

  Pr

  A 4$+ Prva prometna sfera4N 5 9+B 4+ Proi%vodna sfera4P+

  A 4/+ 8rua prometna sfera49 5 N$+Obra%ac iska%u'e C9!

  osnovne sfere procesareprodukci'e u predu%eu

  POSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  10/28

  $D

  inansi'ska funkci'a predu%ea &ini centralnu funkciju

  toka reprodukcije 'er se be% n'e ne mou odvi'ati niostale poslovne funkci'e u predu%eu 4nabavna,proi%vodna i proda'na funkci'a+.

  Pri(vatan'e ovakvo s(vatan'a finansi'ske funkci'e,namee %akl'u&ak da de factoF posto'i nekolikopove%ani( semenata finansi'sko upravl'an'a upredu%eu, to su *

  A 1) Finansijsko upravljanje procesom nabavke

  A 2) Finansijsko upravljanje procesom proizvodnje

  A 3) Finansijsko upravljanje procesom realizacije (prodaje)

  POSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  11/28

  $$

  Me6usobna pove%anost poslovni( funkci'a upredu%eu

  N"VO8N" 1N-=!#"

  !!!!!!! P!!!!!!!

  P9O8"#N" 1N-=!#"1!!!!!!N1

  +O,OVI - FA.E

  EPO/0,IJE

  POSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  12/28

  $

  >adaci finansi'ske funkci'e predu%ea mou sekateori%ovati 4diferencirati+ u dve velike rupe *$+ Primarni %adaci 4osnovni ili temel'ni++ Sekundarni %adaci 4tekui ili operativni+

  Primarni %adaci finansi'ske funkci'e obu(vata'u *4a+ Pribavl'an'e nov&ani( sredstava B4b+ 1potreba 4ulaan'e+ nov&ani( sredstava B4c+ Vraan'e nov&ani( sredstava 4uskla6ivan'e rokovaimobili%aci'e sredstava sa rokovima raspolo)ivosti i%vorasredstava+.

  POSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  13/28

  Sekundarni %adaci finansi'ske funkci'e obu(vata'u *A 4a+ 8isponiran'e novca B 4b+ -ontrola nov&ani(

  dokumenata B 4c+ Vo6en'e operativne4vankn'iovodstvene+ evidenci'eB 4d+ inansi'skoplaniran'e B 4e+ inansi'ska anali%a B 4f+ inansi'skoinformisan'e.

  POSLOVNE !N"NS!#E $/

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  14/28

  $2

  a+ Orani%aci'a finansi'ske funkci'e upredu%eu

  Osnovni %adatak orani%aci'e finansi'ske funkci'e upredu%eu 'este da obe%bedi 0to racionalni'e vo6en'efinansi'ske politike predu%ea, efikasno i%vr0avan'e

  finansi'ski( planova, vr0en'e finansi'ske anali%e ikontrole, kao i obe%be6en'e potrebni( finansi'ski(informaci'a.

  inansi'ska funkci'a u predu%eu orani%u'e se u skladusa osnovnim na&elima 4principima+ orani%aci'e

  finansi'ske funkci'e *

  POSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  15/28

  4$+ Na&elo centrali%aci'e 5 kada se svi primarni i sekundarni%adaci finansi'ske funkci'e obavl'a'u centrali%ovano

  4obavl'a i( samo 'edna finansi'ska slu)ba+ B4+ Na&elo decentrali%aci'e 5 kada se svi primarni isekundarni %adaci finansi'ske funkci'e obavl'a'u u vi0edecentrali%ovani( finansi'ski( slu)bi B

  4/+ Na&elo kombinovane orani%aci'e 5 kada se 'edan deo%adataka finansi'ske funkci'e obavl'a centrali%ovano, adrui decentrali%ovano.

  POSLOVNE !N"NS!#E $7

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  16/28

  $:

  Op0ti model orani%aci'efinansi'ske funkci'e

  POSLOV! PL"CNOG P9OMEC"POSLOV! PL"CNOG P9OMEC"

  ! L!-V!8"C19E! L!-V!8"C19E

  POSLOV! P9!

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  17/28

  Op0ti model orani%aci'e finansi'ske funkci'e predu%eapodra%umeva obavl'an'e nekoliko rupa finansi'ski(

  poslova*$+ Poslovi pribavl'an'a i plasmana sredstava 4finansi'sko

  poslovan'e, investici'e, poslovi na finansi'skom tr)i0tu iposlovi osiuran'a sredstava+.

  + Poslovi platno prometa i likvidature 4potra)ivan'a odkupaca, obave%e prema dobavl'a&ima, likvidatura iblaa'na+.

  /+ Poslovi finansi'sko upravl'an'a 4finansi'sko planiran'e,

  finansi'ska kontrola, finansi'ska anali%a i finansi'skoi%ve0tavan'e+.

  POSLOVNE !N"NS!#E $;

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  18/28

  Novac Novac nasta'e ono trenutka kada nasta'e i

  trovina Crampa 5 %amena 'edne robe %a druu 5 naturalna

  privreda

  Op0te pri(vaeno sredstvo ra%mene 5 stoka, ko)a,kamen'e, plemeniti metali 4oblici valute anti&kodoba+

  Novac podra%umeva ona sredstva plaan'a ko'a su

  u po'edinim %eml'ama propisana %akonom da vr0efunkci'u sredstva plaan'a Nacionalni novac 5 dolar, euro, funta, rubl'a,

  'en, ...+$?POSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  19/28

  >a'edni&ki na%iv %a ra%li&ite monete 4valute+ Valute 3 sve vrste strano novca sem kovano %lata,

  ko'e u neko' %eml'i predstavl'a'u %akonsko sredstvoplaan'a

  unkci'e novca*

  $. >akonsko sredstvo plaan'a

  . Op0ta mera vrednovan'a

  /. Sredstvo ra%mene

  2. Sredstvo te%aurisan'a boatstva

  $@POSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  20/28

  Vrednost novca

  Nominalna vrednost 5 nov&anica 9ealna vrednost 5 robno3nov&ana ra%mena !nflaci'a 5 prisustvo vee nov&ane mase u odnosu na

  robnu 3 pad vrednosti novca, pad standarda,

  povean'e cena, povean'e devi%no kursa 8eflaci'a 5 vea robna masa u odnosu na nov&anu 5

  pad likvidnosti, pad tra)n'e i devi%no kursa, pad cenai investici'a, povean'e vrednosti nacionalne valute

  DPOSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  21/28

  -amata

  =ena kori0en'a nov&ani( i kreditni( resursa nafinansi'skom tr)i0tu

  Suficitari ustupa'u svo'a finansi'ska sredstva debitorima

  u% odovara'ue naknade 5 cene 4kamate+ i vreme -amata 5 instrument uravnote)en'a i%me6u obima

  0tedn'e i kredita Obra&un kamate 5 kamatna stopa

  $POSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  22/28

  -amata 3 determinante

  $. Nivo cena. Nivo privredno profita/. Nivoa ponude i tra)n'e

  na tr)i0tu

  $. =ena i%vora sredstava. 9e'tin kli'enta/. Poslovni odnos2. 9o&nost

  7. 9ast cena na malo:. Eskontna stopa N

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  23/28

  Vremenska vrednost novca

  Vremenska vrednost novca predstavl'a 'edno odna'va)ni'i( na&ela finansi'a. Pola%i od osnovno pristupada isti i%nos novca u ra%li&itim vremenskim ra%dobl'imaima ra%li&itu vrednost. 8ruim re&ima, 'edna nov&ana

  'edinica 4dinar, dolar, E19 itd.+ ima veu vrednost danas,neo u nastupa'uem ra%dobl'u. to 'e ra%dobl'e dal'e ubudunosti, ra%lika u vrednosti nov&ane 'edinice bie vi0ei%ra)ena.

  Posto'i vi0e moui( ra%loa %a navedene ra%like u

  vrednosti novca u ra%li&itim vremenskim ra%dobl'ima, kao0to su* cena %a odo6enu potro0n'u, ri%ici, inflaci'a.

  /POSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  24/28

  1poredivost vremenski ra%li&ito

  determinirane vrednosti novca 1poredivost vrednosti novca u ra%li&itim vremenskim ra%dobl'ima

  moua 'e samo pod pretpostavkom svo6en'a nov&ani( i%nosa naisti vremenski trenutak. Ova' postupak se mo)e sprovesti na

  sledea dva na&ina* 3 ukamaivan'em nov&ano i%nosa i n'eovim svo6en'em na nekubuduu vri'ednost.

  3 svo6en'em nov&ani( i%nosa ko'i dospeva'u u budunosti nasada0n'u vrednost.

  2POSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  25/28

  1tvr6ivan'e budue vrednosti4ukamaivan'e+

  -amata 'e cena %a privremeno prepu0tan'e kapitala, aobra&unava se od dana dospea potra)ivan'a. 1kamaivan'e'e postupak i%ra&u3navan'a budue vrednosti nekonov&ano i%nosa u sada0n'osti. Vr0i se kao 'ednostavno,slo)eno, odnosno obra&unava se kamata na kama3te, te

  ispod odi0n'e ukamaivan'e. Slo)eno ukamaivan'e 'esteono, kada se obra&unava'u kamate na neisplaene kamate4kapitali%ovane kamate+. Ova' obra&un kamata temel' 'efinansi'ske matematike.

  Obra&un budue vrednosti 4ukamaivan'e+ mo)e se obaviti*

  A pomou 'edna&ine

  A pomou finansi'ski( tablica

  7POSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  26/28

  1kamaivan'e pomou 'edna&ine Jednostavno ukamaivanje

  1 slu&a'u kada osoba ima $.DDD din. na 0tednom ra&unu kod svo'e ban3

  ke, u% odi0n'u kamatnu stopu od ;J, vrednost sredstava na ra&unubie na kra'u odine*

  V K $.DDD din. 4$ D,D;+ K $.D;D din.

  Sloeno ukamaivanje

  Na kra'u n!te odine vrednost V i%ra&unae se po obrascu*

  VnK VD 4$ r+nn K bro' ra%dobl'a

  r K kamatna stopa "ko 'e n K 7 odina, Cada 'e V7K $.DDD 4$ D,D;+7K $.2D,77 din.A "spod #odi$nje ukamaivanje

  !spod odi0n'e ukamaivan'e vr0i se u slu&a'u da 'e ra%dobl'e obra&unakrae od odinu dana 4poluodi0n'e, kvartalno, mese&no.

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  27/28

  1kamaivan'e pomou finansi'ski(tablica

  Obra&un budue vrednosti pomou finansi'ski( tablica 'e'ednostavni'i 'er se u n'ima nala%e i%ra&unati kamatnifaktori 4$ r +n ko'i se mno)e s i%nosom ko'i seukamau'e i dobi'a se vrednost u n3tom ra%dobl'u.

  VnK Vo 4$ r +n

  1 tablici su i%ra&unati kamatni faktori %a n3to ra%dobl'e u%%3te kamate.

  ;POSLOVNE !N"NS!#E

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 1

  28/28

  inansi'ske tablice 5 kamatni faktori

  D,7 $ $,7 ,7 / /,7 2 2,7 7 7,7 : :,7 ;

  $ $,DD7D $,D$DD $,D$7D $,DDD $,D7D $,D/DD $,D/7D $,D2DD $,D27D $,D7DD $,D77D $,D:DD $,D:7D $,D;DD

  $,D$DD $,DD$ $,D/D $,D2D2 $,D7D: $,D:D@ $,D;$ $,D?$: $,D@D $,$D7 $,$$/D $,$/: $,$/2 $,$22@

  / $,D$7$ $,D/D/ $,D27; $,D:$ $,D;:@ $,D@; $,$D?; $,$2@ $,$2$ $,$7;: $,$;2 $,$@$D $,D;@ $,7D

  2 $,DD $,D2D: $,D:$2 $,D?2 $,$D/? $,$77 $,$2;7 $,$:@@ $,$@7 $,$77 $,/?? $,:7 $,?:7 $,/$D?

  7 $,D7/ $,D7$D $,D;;/ $,$D2$ $,$/$2 $,$7@/ $,$?;; $,$:; $,2: $,;:/ $,/D;D $,//? $,/;D$ $,2D:

  : $,D/D2 $,D:$7 $,D@/2 $,$: $,$7@; $,$@2$ $,@/ $,:7/ $,/D/ $,/2D$ $,/;?? $,2$?7 $,27@$ $,7DD;

  ; $,D/77 $,D;$ $,$D@? $,$2?; $,$??; $,@@ $,;/ $,/$7@ $,/:D@ $,2D;$ $,272; $,7D/: $,772D $,:D7?

  ? $,D2D; $,D?@ $,$:7 $,$;$; $,$?2 $,::? $,/$:? $,/:?: $,2$ $,2;;7 $,7/2; $,7@/? $,:77D $,;$?

  @ $,D27@ $,D@/; $,$2/2 $,$@7$ $,2?@ $,/D2? $,DDDD $,2// $,2?:$ $,77$/ $,:$@$ $,:?@7 $,;:: $,?/?7

  $D $,D7$$ $,$D2: $,$:D7 $,$@D $,?D$ $,/2/@ $,2$D: $,2?D $,77/D $,:?@ $,;D?$ $,;@D? $,?;;$ $,@:;

  ?POSLOVNE !N"NS!#E