Prezentacija - Upravljanje Konfliktima u Savremenoj Organizaciji

Embed Size (px)

DESCRIPTION

upravljanje konfliktima u organizaciji

Citation preview

 • Diplomski radMarija Simi626/2008

 • Upravljanje konfliktima u savremenoj organizacij

 • KonfliktKonflikt je nesporazum izmeu dve ili vie strana (individua, grupa,odeljenja, organizacija, zemalja) koje shvataju da su njihove tenje razliite. Konflikt postoji uvek kada se smatra da aktivnost jedne strane spreava ili ometa ciljeve, potrebe ili aktivnosti druge stane

 • Uzroci konfliktaEkonomska sferaTehnika sferaDrutvena sferaInformativna sferaOrganizaciona sferaZakonodavna sfera

 • Vrste konflikataSociolozi konflikte najee dele na vidljive i nevidljive, stvaralake i ruilake Vidljivi konflikti u preduzeu obino se ispoljavaju u obliku verbalnih,kritikih sukoba na sastancima i drugim skupovima, a ogledaju se u sukobu interesa pojedinih grupa ili njihovih predstavnika

 • Vrste konflikataSkrivene konflikte za razliku od predhodnih tee je otkriti, jer su akcije sukobljenih strana meusobno prikrivenekonfliktnost interesa najee se izraava kroz oseaj nepravde, nepoverenja u rukovodioce, nemogunost identifikacije sa radnom grupom, odnosno radnim kolektivom

 • trajk i vrste trajkovaPrivremenu obustavu rada grupe zaposlenih u cilju izraavanja albi ili ostvarenja zahteva nazivamo trajk. Organizovana i privremena suspenzija funkcije, usmerena na to da se izvri pritisak na druge unutar iste socijalne jedinice naziva se trajk

 • trajk i vrste trajkovazakonite (legalne) inezakonite (nelegalne) trajkove

  Takodje se dele i na :trajk upozorenjatrajk iznenaenjakrunetromboza trajkoveokupacionetrajkove solidarnostipolitike trajkove.

 • Lock outLock-out je akcija i protiv mera poslodavca na pravo trajka priznato radnicima i njihovim sindikatima lock-out je priznato pravo, ali u ovom sluajuposlodavca da pristupi slobodnom izboru sredstava radne borbe radi pritiska na drugu stranu (radnike sindikate) da prihvate njegove zahteve

 • Reavanje konflikataPostoje etiri koraka reavanja konflikta:Isputanje pareRazmena svih dostupnih informacijaAnaliziranje konfliktaNalaenje ostvarivih reenja

 • Osnovni stilovi reavanja konfliktaTakmienje (konkurencija)Kolaboracija (integrativni pristup)Prilagoavanje (akomodacija)IzbegavanjeKompromis

 • Upravljanje konfliktimaPregovaranjeIntervencija tree strane: posredovanje i arbitraaEskalativne intervencije : pojaavanje konflikta da bi se reili

 • ZakljuakCilj ovoga rada je da ukae na znaaj reavanja i upravljanja konfliktima ne samo u okviru funkcionisanja jedne organizacije,ve i ire, jer su konflikti postali nezaobilazni deo svakidanjce Konflikti se mogu spreiti ako se znaju njihovi izvori, uzroci i putevipreventivnog delovanja