Prezentacija Prevencije Saobraćajnih Nezgoda 2003

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prezentacija Prevencije Saobraćajnih Nezgoda 2003

 • 7/24/2019 Prezentacija Prevencije Saobraajnih Nezgoda 2003

  1/12

  Edina Adilovi062/14-BS

 • 7/24/2019 Prezentacija Prevencije Saobraajnih Nezgoda 2003

  2/12

  Bezbednost saobraaja je nauna disciplina ojaizuava !e"uzavisnost iz!e"u saobraajno# idru#i$ procesa u dru%tvu& sa jedne i %tetni$posledica saobraaja& s dru#e strane'

  ()*A+, +.)A+, (S3(A i!aju znaajnu5unciju u bezbednosti saobraaja' +ai!e& usladu sa zaonsi! ovla%enji!a iod#ovornosti!a& ()*A+, +.)A+,(S3(A u znatnoj !eri participira u poslovi!a

  za%tite #ra"ana i nji$ove bezbednosti uop%te&pa i u za%titi #ra"ana u saobraaju i ubezbednosti saobraaja'

 • 7/24/2019 Prezentacija Prevencije Saobraajnih Nezgoda 2003

  3/12

  Svi poslovi oje vr%e ()*A+, +.)A+, (S3(A i!aju ipreventivno-propa#andni s!isao' +a pri!er& neposrednaontrola saobraaja& otrivanje i sancionisanje prer%aja utiepreventivno i doprinosi unapre"ivanju stavova i pona%anja usaobraaju'

  e"uti!& postoje i poslovi oji se u osnovi vezuju za preventivuu bezbednosti saobraaja'

  +ajznaajniji preventivno-propa#andni poslovi bezbednostisaobraaja iz nadle7nosti ()*A+, +.)A+, (S3(A-a su8 1: sni!anje i praenje obele7ja bezbednosti saobraaja& 2: in5or!isanje #ra"ana o stanju bezbednosti saobraaja& ;: po!o i podr%a dru#i! subjeti!a bezbednosti saobraaja& 4: ue%e u pripre!i strate#ija bezbednosti saobraaja& : ostali preventivno-propa#andni poslovi bezbednosti

  saobraaja'

 • 7/24/2019 Prezentacija Prevencije Saobraajnih Nezgoda 2003

  4/12

  Sni!anje i praenje znaajni$ obele7jabezbednosti saobraaja je veo!a znaajnoza prevenciju saobraajni$ nez#oda iunapre"enje bezbednosti saobraaja'

  ()*A+, +.)A+, (S3(A& u ovirusvo#a redovno# posla& ontroli%e saobraaj&nadzire rad neolio va7ni$ subjeata ubezbednosti saobraaja& vr%i znaajneupravne poslove u bezbednosti saobraaja ivodi baze podataa o nei! znaajni!obele7ji!a bezbednosti saobraaja'

 • 7/24/2019 Prezentacija Prevencije Saobraajnih Nezgoda 2003

  5/12

  S obziro! na ova i dru#a ovla%enja&()*A+, +.)A+, (S3(A i!aznaajna ulo#a u sni!anju i praenjusledei$ obele7ja bezbednosti saobraaja8

  ? brzina vozila na putu& ? stepena po%tovanja propisa u saobraaju& ? stepena pri$vatanja propisa& ? [email protected] u saobraaju& ? saobraajni$ prer%aja i ? saobraajni$ nez#oda'

 • 7/24/2019 Prezentacija Prevencije Saobraajnih Nezgoda 2003

  6/12

  ,n5or!isanje #ra"ana o stanju bezbednosti saobraaja veo!adoprinosi s$vatanju proble!a& unapre"ivanju stavova #ra"anao bezbednosti saobraaja i unapre"enju pona%anja usaobraaju' ()*A+, +.)A+, (S3(A vodi veo!aznaajne evidencije o vozai!a& vozili!a i saobraajni!

  nez#oda!a' naajno je stalno unapre"ivanje valiteta ovi$evidencija i nji$ova otvorenost za sve orisnie& a posebno8 ? dostavljanje in5or!acija AS& nauni! i struni!

  institucija!a& dr7avni! or#ani!a i dru#i! subjeti!a& ? periodine dnevne& sed!ine& !esene& polu#odi%nje&

  #odi%nje: in5or!acije o stanju bezbednosti saobraajaon5erencije za javnost& saradnja sa !ediji!a& zvanine

  in5or!acije i dru#i oblici in5or!isanja:& ? publiovanje statistii$ podataa u vidu struni$ radova&

  izve%taja i biltena& po!o strunjaci!a i dru#i!zainteresovani! u struno! sa#ledavanju stanja bezbednostisaobraaja po!o i ue%e u izradi studija& istra7ivanja&projeata itd':'

 • 7/24/2019 Prezentacija Prevencije Saobraajnih Nezgoda 2003

  7/12

  aonu se navodi da nadle7ne institucije ojeodr7avaju i upravljaju putevi!a du7ne su da

  bla#ovre!eno i tano obavje%tavaju javnost oo#ranienju i zabrani saobraaja na javni!putevi!a i o

  vanredni! uslovi!a i posebni! !jera!a zasaobraaj na nji!a& ao i o pro$odnosti javni$puteva u zi!so! periodu i u sluaju ele!entarni$

  nepo#oda ili vanredni$ do#a"aja zbo# oji$ jenastao preid saobraaja& odnosno zbo# e#a suznatno ote7ani uslovi za odvijanje saobraaja'

  +adle7ne institucije oje odr7avaju i upravljajuputevi!a& istovre!eno s in5or!isanje! javnosti&du7ne su da dostavljaju auto-!otolubovi!a/savezi!a in5or!acije o pro$odnostijavni$ puteva& oje su i! potrebne zapri!jenjivanje nji$ovi$ javni$ ovla%enja'

 • 7/24/2019 Prezentacija Prevencije Saobraajnih Nezgoda 2003

  8/12

  +aini pru7anja in5or!acija !oraju biti cjeloviti& ain5or!acije !oraju biti redovne i a7urne' oraju bit

  zasnovane tao& da orisnici i!aju %to la%i dostup

  do in5or!acija i istovre!eno i$ %to la%e razu!iju ,n5or!acije javni$ prevoznia !oraju biti jasnoodvojene od o!ercijalni$ in5or!acija ili dru#i$o#lasa'

  Savre!eni naini in5or!isanja uljuuju sledee!edije8 na za$tjev po s!s-uC tele5onso in5or!isanjeC e - po%taC na in5o!ati!aC na internet straniC sa %ta!pani! !aterijali!a'

 • 7/24/2019 Prezentacija Prevencije Saobraajnih Nezgoda 2003

  9/12

  o!o i podr%a dru#i! subjeti!abezbednosti saobraaja treba da doprinese

  nji$ovo! radu i unapre"enju pojedini$aspeata bezbednosti saobraaja' osebno suznaajni8

  po!o u radu subjeata u oblasti obue vozaa&pola#anja vozai$ ispita& te$nii$ pre#leda&

  odr7avanja puteva& prevoza& struni$udru7enja&nevladini$ i dru#i$ or#anizacija ojese bave bezbedno%u saobraaja itd'

  zajednie ativnosti -a i dru#i$ subjeata uoblasti bezbednosti saobraaja&

  ue%e -a u realizaciji redovni$ ativnostidru#i$ subjeata oji!ase unapre"ujebezbednost saobraaja&

  us!eravanje ativnosti dru#i$ subjeata itd'

 • 7/24/2019 Prezentacija Prevencije Saobraajnih Nezgoda 2003

  10/12

  olicijsi slu7benici pru7aju po!ouesnici!a u saobraaju& ojo! se posti7e

  vea bezbijednost saobraaja ili nje#ovoneo!etano odvijanje& ao i dru#u po!o u#ranica!a svi$ !o#unosti i ovla%enja'olicijsi slu7benici vr%e ontrolusaobraaja& neposredno re#uli%u saobraajna putevi!a i vr%e dru#e poslove ojepolicijsi slu7benici obavljaju u vezi sabezbedno%u saobraaja:'

  olicijsi slu7benici8 ru7aju po!o uesnici!a u saobraaju& (bavljaju poslove ontrole saobraaja& +eposredno re#uli%u saobraaj'

 • 7/24/2019 Prezentacija Prevencije Saobraajnih Nezgoda 2003

  11/12

  o!o i podr%a dru#i! subjeti!abezbednosti saobraaja treba da doprinesenji$ovo! radu i unapre"enju pojedini$

  aspeata bezbednosti saobraaja' osebno su znaajni8 po!o u radu subjeata u oblasti obue vozaa&

  pola#anja vozai$ ispita& te$nii$ pre#leda&odr7avanja puteva& prevoza& struni$

  udru7enja&nevladini$ i dru#i$ or#anizacija ojese bave bezbedno%u saobraaja itd' zajednie ativnosti -a i dru#i$ subjeata u

  oblasti bezbednosti saobraaja& ue%e -a u realizaciji redovni$ ativnosti

  dru#i$ subjeata oji!ase unapre"ujebezbednost saobraaja& us!eravanje ativnosti dru#i$ subjeata itd'

 • 7/24/2019 Prezentacija Prevencije Saobraajnih Nezgoda 2003

  12/12

  A3A +A AD+,