33
EKONOMSKI POKAZATELJI POSLOVANJA U HOTELIJERSTVU Analiza produkitivnost u hotelijerstvu Produktivnost je ekonomski princip koji izražava težnju ili zahtev da se ostvari određeni obim proizvodnje, obim prometa ili obim izvršenih usluga proizvodnje, obim prometa ili obim izvršenih usluga sa što manjim utroškom radne snage ( Veselinović P., str.78)

Prezentacija 5 EFA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezz

Citation preview

Page 1: Prezentacija 5 EFA

EKONOMSKI POKAZATELJI POSLOVANJA U HOTELIJERSTVU

Analiza produkitivnost u hotelijerstvu

Produktivnost je ekonomski princip koji izražava težnju ili zahtev da se ostvari određeni obim proizvodnje obim prometa ili obim izvršenih usluga proizvodnje obim prometa ili obim izvršenih usluga sa što manjim utroškom radne snage ( Veselinović P str78)

bull Takođe produktivnost raje zahtev da se datom količinom autputa ostvari najveća odnosno maksimalna količina proizvoda a u širem smislu da je produktivnost pokazatelj proizvoda odnosno je produktivnost pokazatelj proizvoda odnosno rezultat proizvodnje po jedinic uloženog rada( Pokrajčić D str 155)

FAKTORI PRODUKTIVNOSTI

bull Opšti faktori

bull Tehničkondashorganizacioni faktori

bull Ljudski faktori

bull eksternei interne ( Avelini-Holjevac Istr170-171)

KLJU ČNI INTERNI FAKTORI PRODUKTIVNOSTI

Izvor Nikolić D Ekonomika u hotelijerstvu VŠH Beograd 2009 str231

IZRA ČUNAVANJE PRODUKTIVNOSTIP - produktivnost Q - proizvod I - inputi

PL - produktivnost rada Q - proizvod L - rad

PK - produktivnost kapitala Q - proizvod i K- kapital

(Pokrajči D str184)

INDEKS PRODUKTIVNOSTI

I pr = indeks produktivnosti radaI pr = indeks produktivnosti radaPt1 = ostvareni promet u tekućem perioduR1 = utrošeni rad u tekućem perioduPto = ostvareni promet u baznom perioduRo = utrošeni rad u baznom perioduΣ = znak za zbir (sumu) prometa odnosno utrošenog radnog vremena

(Radunović D)

POKAZATELJI PRODUKTIVNOSTI RADA U HOTELISKIM PREDUZE ĆIMA

P = Prihod od hrane i pića

Broj zaposlenih u odeljenju Prihod od prodaje soba

P = Prihod od prodaje soba

Prosečan broj zaposlenih u odeljenju smeštaja (soba)

(Ibid str 248)

1

Остварени број ноћеnja

2

Bruto promet (stalne cene)

3Realizovani sati rada

Prosečan broj Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) Prosečan broj radnika

Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) sati rada

EKONOMI ČNOST

bull T = f (Q)

bull pri čemu su T ndash troškovi Q ndash obim proizvodnje

Faktori ekonomičnosti (Jarić Dstr23-28)bull objektivni i subjektivni bull objektivni i subjektivni bull materijal i kapitalbull Faktori vezani sa prodaju proizvoda i usluga

MERENJE I DINAMIKA EKONOMI ČNOSTI

Ekonomičnost =

Ukupna proizvodnja x Planske cene

Koli čina utrošenih faktora x Planske cene

(Nikolić D str243)

(Kobašić Astr66)

Dinamika ekonomičnosti na osnovu lančanog indeksa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times 00

E4times100 itd

E E E E IE =

E0 E1 E2 E3

Dinamika ekonomičnosti na osnovu baznog indexa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times100

E4times100 itd

E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0

PRIMER

Prethodna godina Tekuća godina

- obim prometa (pansionske usluge) 800 pansiona 700 pansiona - prodajna cena po jednom pansionu 50 euro 60 euro - troškovi materijala (namirnica i pića) 20000 euro 20000 euro - amortizacija 1000 euro 1500 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro

Izvor Nikolić D op str245

ili 1505 povećanje

ZNAČAJ I ANALIZA RENTABILNOSTI PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU

bull Rentabilnost je ekonomski kriterijum poslovanja koji se u osnovi svodi na zahtev da se sa uloženim sredstvima ostvari maksimalni profit preduzeća

bull Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja i

bull DuPont sistem analize

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 2: Prezentacija 5 EFA

bull Takođe produktivnost raje zahtev da se datom količinom autputa ostvari najveća odnosno maksimalna količina proizvoda a u širem smislu da je produktivnost pokazatelj proizvoda odnosno je produktivnost pokazatelj proizvoda odnosno rezultat proizvodnje po jedinic uloženog rada( Pokrajčić D str 155)

FAKTORI PRODUKTIVNOSTI

bull Opšti faktori

bull Tehničkondashorganizacioni faktori

bull Ljudski faktori

bull eksternei interne ( Avelini-Holjevac Istr170-171)

KLJU ČNI INTERNI FAKTORI PRODUKTIVNOSTI

Izvor Nikolić D Ekonomika u hotelijerstvu VŠH Beograd 2009 str231

IZRA ČUNAVANJE PRODUKTIVNOSTIP - produktivnost Q - proizvod I - inputi

PL - produktivnost rada Q - proizvod L - rad

PK - produktivnost kapitala Q - proizvod i K- kapital

(Pokrajči D str184)

INDEKS PRODUKTIVNOSTI

I pr = indeks produktivnosti radaI pr = indeks produktivnosti radaPt1 = ostvareni promet u tekućem perioduR1 = utrošeni rad u tekućem perioduPto = ostvareni promet u baznom perioduRo = utrošeni rad u baznom perioduΣ = znak za zbir (sumu) prometa odnosno utrošenog radnog vremena

(Radunović D)

POKAZATELJI PRODUKTIVNOSTI RADA U HOTELISKIM PREDUZE ĆIMA

P = Prihod od hrane i pića

Broj zaposlenih u odeljenju Prihod od prodaje soba

P = Prihod od prodaje soba

Prosečan broj zaposlenih u odeljenju smeštaja (soba)

(Ibid str 248)

1

Остварени број ноћеnja

2

Bruto promet (stalne cene)

3Realizovani sati rada

Prosečan broj Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) Prosečan broj radnika

Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) sati rada

EKONOMI ČNOST

bull T = f (Q)

bull pri čemu su T ndash troškovi Q ndash obim proizvodnje

Faktori ekonomičnosti (Jarić Dstr23-28)bull objektivni i subjektivni bull objektivni i subjektivni bull materijal i kapitalbull Faktori vezani sa prodaju proizvoda i usluga

MERENJE I DINAMIKA EKONOMI ČNOSTI

Ekonomičnost =

Ukupna proizvodnja x Planske cene

Koli čina utrošenih faktora x Planske cene

(Nikolić D str243)

(Kobašić Astr66)

Dinamika ekonomičnosti na osnovu lančanog indeksa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times 00

E4times100 itd

E E E E IE =

E0 E1 E2 E3

Dinamika ekonomičnosti na osnovu baznog indexa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times100

E4times100 itd

E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0

PRIMER

Prethodna godina Tekuća godina

- obim prometa (pansionske usluge) 800 pansiona 700 pansiona - prodajna cena po jednom pansionu 50 euro 60 euro - troškovi materijala (namirnica i pića) 20000 euro 20000 euro - amortizacija 1000 euro 1500 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro

Izvor Nikolić D op str245

ili 1505 povećanje

ZNAČAJ I ANALIZA RENTABILNOSTI PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU

bull Rentabilnost je ekonomski kriterijum poslovanja koji se u osnovi svodi na zahtev da se sa uloženim sredstvima ostvari maksimalni profit preduzeća

bull Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja i

bull DuPont sistem analize

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 3: Prezentacija 5 EFA

FAKTORI PRODUKTIVNOSTI

bull Opšti faktori

bull Tehničkondashorganizacioni faktori

bull Ljudski faktori

bull eksternei interne ( Avelini-Holjevac Istr170-171)

KLJU ČNI INTERNI FAKTORI PRODUKTIVNOSTI

Izvor Nikolić D Ekonomika u hotelijerstvu VŠH Beograd 2009 str231

IZRA ČUNAVANJE PRODUKTIVNOSTIP - produktivnost Q - proizvod I - inputi

PL - produktivnost rada Q - proizvod L - rad

PK - produktivnost kapitala Q - proizvod i K- kapital

(Pokrajči D str184)

INDEKS PRODUKTIVNOSTI

I pr = indeks produktivnosti radaI pr = indeks produktivnosti radaPt1 = ostvareni promet u tekućem perioduR1 = utrošeni rad u tekućem perioduPto = ostvareni promet u baznom perioduRo = utrošeni rad u baznom perioduΣ = znak za zbir (sumu) prometa odnosno utrošenog radnog vremena

(Radunović D)

POKAZATELJI PRODUKTIVNOSTI RADA U HOTELISKIM PREDUZE ĆIMA

P = Prihod od hrane i pića

Broj zaposlenih u odeljenju Prihod od prodaje soba

P = Prihod od prodaje soba

Prosečan broj zaposlenih u odeljenju smeštaja (soba)

(Ibid str 248)

1

Остварени број ноћеnja

2

Bruto promet (stalne cene)

3Realizovani sati rada

Prosečan broj Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) Prosečan broj radnika

Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) sati rada

EKONOMI ČNOST

bull T = f (Q)

bull pri čemu su T ndash troškovi Q ndash obim proizvodnje

Faktori ekonomičnosti (Jarić Dstr23-28)bull objektivni i subjektivni bull objektivni i subjektivni bull materijal i kapitalbull Faktori vezani sa prodaju proizvoda i usluga

MERENJE I DINAMIKA EKONOMI ČNOSTI

Ekonomičnost =

Ukupna proizvodnja x Planske cene

Koli čina utrošenih faktora x Planske cene

(Nikolić D str243)

(Kobašić Astr66)

Dinamika ekonomičnosti na osnovu lančanog indeksa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times 00

E4times100 itd

E E E E IE =

E0 E1 E2 E3

Dinamika ekonomičnosti na osnovu baznog indexa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times100

E4times100 itd

E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0

PRIMER

Prethodna godina Tekuća godina

- obim prometa (pansionske usluge) 800 pansiona 700 pansiona - prodajna cena po jednom pansionu 50 euro 60 euro - troškovi materijala (namirnica i pića) 20000 euro 20000 euro - amortizacija 1000 euro 1500 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro

Izvor Nikolić D op str245

ili 1505 povećanje

ZNAČAJ I ANALIZA RENTABILNOSTI PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU

bull Rentabilnost je ekonomski kriterijum poslovanja koji se u osnovi svodi na zahtev da se sa uloženim sredstvima ostvari maksimalni profit preduzeća

bull Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja i

bull DuPont sistem analize

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 4: Prezentacija 5 EFA

KLJU ČNI INTERNI FAKTORI PRODUKTIVNOSTI

Izvor Nikolić D Ekonomika u hotelijerstvu VŠH Beograd 2009 str231

IZRA ČUNAVANJE PRODUKTIVNOSTIP - produktivnost Q - proizvod I - inputi

PL - produktivnost rada Q - proizvod L - rad

PK - produktivnost kapitala Q - proizvod i K- kapital

(Pokrajči D str184)

INDEKS PRODUKTIVNOSTI

I pr = indeks produktivnosti radaI pr = indeks produktivnosti radaPt1 = ostvareni promet u tekućem perioduR1 = utrošeni rad u tekućem perioduPto = ostvareni promet u baznom perioduRo = utrošeni rad u baznom perioduΣ = znak za zbir (sumu) prometa odnosno utrošenog radnog vremena

(Radunović D)

POKAZATELJI PRODUKTIVNOSTI RADA U HOTELISKIM PREDUZE ĆIMA

P = Prihod od hrane i pića

Broj zaposlenih u odeljenju Prihod od prodaje soba

P = Prihod od prodaje soba

Prosečan broj zaposlenih u odeljenju smeštaja (soba)

(Ibid str 248)

1

Остварени број ноћеnja

2

Bruto promet (stalne cene)

3Realizovani sati rada

Prosečan broj Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) Prosečan broj radnika

Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) sati rada

EKONOMI ČNOST

bull T = f (Q)

bull pri čemu su T ndash troškovi Q ndash obim proizvodnje

Faktori ekonomičnosti (Jarić Dstr23-28)bull objektivni i subjektivni bull objektivni i subjektivni bull materijal i kapitalbull Faktori vezani sa prodaju proizvoda i usluga

MERENJE I DINAMIKA EKONOMI ČNOSTI

Ekonomičnost =

Ukupna proizvodnja x Planske cene

Koli čina utrošenih faktora x Planske cene

(Nikolić D str243)

(Kobašić Astr66)

Dinamika ekonomičnosti na osnovu lančanog indeksa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times 00

E4times100 itd

E E E E IE =

E0 E1 E2 E3

Dinamika ekonomičnosti na osnovu baznog indexa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times100

E4times100 itd

E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0

PRIMER

Prethodna godina Tekuća godina

- obim prometa (pansionske usluge) 800 pansiona 700 pansiona - prodajna cena po jednom pansionu 50 euro 60 euro - troškovi materijala (namirnica i pića) 20000 euro 20000 euro - amortizacija 1000 euro 1500 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro

Izvor Nikolić D op str245

ili 1505 povećanje

ZNAČAJ I ANALIZA RENTABILNOSTI PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU

bull Rentabilnost je ekonomski kriterijum poslovanja koji se u osnovi svodi na zahtev da se sa uloženim sredstvima ostvari maksimalni profit preduzeća

bull Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja i

bull DuPont sistem analize

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 5: Prezentacija 5 EFA

IZRA ČUNAVANJE PRODUKTIVNOSTIP - produktivnost Q - proizvod I - inputi

PL - produktivnost rada Q - proizvod L - rad

PK - produktivnost kapitala Q - proizvod i K- kapital

(Pokrajči D str184)

INDEKS PRODUKTIVNOSTI

I pr = indeks produktivnosti radaI pr = indeks produktivnosti radaPt1 = ostvareni promet u tekućem perioduR1 = utrošeni rad u tekućem perioduPto = ostvareni promet u baznom perioduRo = utrošeni rad u baznom perioduΣ = znak za zbir (sumu) prometa odnosno utrošenog radnog vremena

(Radunović D)

POKAZATELJI PRODUKTIVNOSTI RADA U HOTELISKIM PREDUZE ĆIMA

P = Prihod od hrane i pića

Broj zaposlenih u odeljenju Prihod od prodaje soba

P = Prihod od prodaje soba

Prosečan broj zaposlenih u odeljenju smeštaja (soba)

(Ibid str 248)

1

Остварени број ноћеnja

2

Bruto promet (stalne cene)

3Realizovani sati rada

Prosečan broj Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) Prosečan broj radnika

Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) sati rada

EKONOMI ČNOST

bull T = f (Q)

bull pri čemu su T ndash troškovi Q ndash obim proizvodnje

Faktori ekonomičnosti (Jarić Dstr23-28)bull objektivni i subjektivni bull objektivni i subjektivni bull materijal i kapitalbull Faktori vezani sa prodaju proizvoda i usluga

MERENJE I DINAMIKA EKONOMI ČNOSTI

Ekonomičnost =

Ukupna proizvodnja x Planske cene

Koli čina utrošenih faktora x Planske cene

(Nikolić D str243)

(Kobašić Astr66)

Dinamika ekonomičnosti na osnovu lančanog indeksa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times 00

E4times100 itd

E E E E IE =

E0 E1 E2 E3

Dinamika ekonomičnosti na osnovu baznog indexa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times100

E4times100 itd

E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0

PRIMER

Prethodna godina Tekuća godina

- obim prometa (pansionske usluge) 800 pansiona 700 pansiona - prodajna cena po jednom pansionu 50 euro 60 euro - troškovi materijala (namirnica i pića) 20000 euro 20000 euro - amortizacija 1000 euro 1500 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro

Izvor Nikolić D op str245

ili 1505 povećanje

ZNAČAJ I ANALIZA RENTABILNOSTI PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU

bull Rentabilnost je ekonomski kriterijum poslovanja koji se u osnovi svodi na zahtev da se sa uloženim sredstvima ostvari maksimalni profit preduzeća

bull Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja i

bull DuPont sistem analize

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 6: Prezentacija 5 EFA

INDEKS PRODUKTIVNOSTI

I pr = indeks produktivnosti radaI pr = indeks produktivnosti radaPt1 = ostvareni promet u tekućem perioduR1 = utrošeni rad u tekućem perioduPto = ostvareni promet u baznom perioduRo = utrošeni rad u baznom perioduΣ = znak za zbir (sumu) prometa odnosno utrošenog radnog vremena

(Radunović D)

POKAZATELJI PRODUKTIVNOSTI RADA U HOTELISKIM PREDUZE ĆIMA

P = Prihod od hrane i pića

Broj zaposlenih u odeljenju Prihod od prodaje soba

P = Prihod od prodaje soba

Prosečan broj zaposlenih u odeljenju smeštaja (soba)

(Ibid str 248)

1

Остварени број ноћеnja

2

Bruto promet (stalne cene)

3Realizovani sati rada

Prosečan broj Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) Prosečan broj radnika

Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) sati rada

EKONOMI ČNOST

bull T = f (Q)

bull pri čemu su T ndash troškovi Q ndash obim proizvodnje

Faktori ekonomičnosti (Jarić Dstr23-28)bull objektivni i subjektivni bull objektivni i subjektivni bull materijal i kapitalbull Faktori vezani sa prodaju proizvoda i usluga

MERENJE I DINAMIKA EKONOMI ČNOSTI

Ekonomičnost =

Ukupna proizvodnja x Planske cene

Koli čina utrošenih faktora x Planske cene

(Nikolić D str243)

(Kobašić Astr66)

Dinamika ekonomičnosti na osnovu lančanog indeksa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times 00

E4times100 itd

E E E E IE =

E0 E1 E2 E3

Dinamika ekonomičnosti na osnovu baznog indexa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times100

E4times100 itd

E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0

PRIMER

Prethodna godina Tekuća godina

- obim prometa (pansionske usluge) 800 pansiona 700 pansiona - prodajna cena po jednom pansionu 50 euro 60 euro - troškovi materijala (namirnica i pića) 20000 euro 20000 euro - amortizacija 1000 euro 1500 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro

Izvor Nikolić D op str245

ili 1505 povećanje

ZNAČAJ I ANALIZA RENTABILNOSTI PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU

bull Rentabilnost je ekonomski kriterijum poslovanja koji se u osnovi svodi na zahtev da se sa uloženim sredstvima ostvari maksimalni profit preduzeća

bull Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja i

bull DuPont sistem analize

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 7: Prezentacija 5 EFA

POKAZATELJI PRODUKTIVNOSTI RADA U HOTELISKIM PREDUZE ĆIMA

P = Prihod od hrane i pića

Broj zaposlenih u odeljenju Prihod od prodaje soba

P = Prihod od prodaje soba

Prosečan broj zaposlenih u odeljenju smeštaja (soba)

(Ibid str 248)

1

Остварени број ноћеnja

2

Bruto promet (stalne cene)

3Realizovani sati rada

Prosečan broj Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) Prosečan broj radnika

Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) sati rada

EKONOMI ČNOST

bull T = f (Q)

bull pri čemu su T ndash troškovi Q ndash obim proizvodnje

Faktori ekonomičnosti (Jarić Dstr23-28)bull objektivni i subjektivni bull objektivni i subjektivni bull materijal i kapitalbull Faktori vezani sa prodaju proizvoda i usluga

MERENJE I DINAMIKA EKONOMI ČNOSTI

Ekonomičnost =

Ukupna proizvodnja x Planske cene

Koli čina utrošenih faktora x Planske cene

(Nikolić D str243)

(Kobašić Astr66)

Dinamika ekonomičnosti na osnovu lančanog indeksa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times 00

E4times100 itd

E E E E IE =

E0 E1 E2 E3

Dinamika ekonomičnosti na osnovu baznog indexa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times100

E4times100 itd

E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0

PRIMER

Prethodna godina Tekuća godina

- obim prometa (pansionske usluge) 800 pansiona 700 pansiona - prodajna cena po jednom pansionu 50 euro 60 euro - troškovi materijala (namirnica i pića) 20000 euro 20000 euro - amortizacija 1000 euro 1500 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro

Izvor Nikolić D op str245

ili 1505 povećanje

ZNAČAJ I ANALIZA RENTABILNOSTI PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU

bull Rentabilnost je ekonomski kriterijum poslovanja koji se u osnovi svodi na zahtev da se sa uloženim sredstvima ostvari maksimalni profit preduzeća

bull Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja i

bull DuPont sistem analize

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 8: Prezentacija 5 EFA

1

Остварени број ноћеnja

2

Bruto promet (stalne cene)

3Realizovani sati rada

Prosečan broj Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) Prosečan broj radnika

Prosečan broj radnika Normirani (potrebni) sati rada

EKONOMI ČNOST

bull T = f (Q)

bull pri čemu su T ndash troškovi Q ndash obim proizvodnje

Faktori ekonomičnosti (Jarić Dstr23-28)bull objektivni i subjektivni bull objektivni i subjektivni bull materijal i kapitalbull Faktori vezani sa prodaju proizvoda i usluga

MERENJE I DINAMIKA EKONOMI ČNOSTI

Ekonomičnost =

Ukupna proizvodnja x Planske cene

Koli čina utrošenih faktora x Planske cene

(Nikolić D str243)

(Kobašić Astr66)

Dinamika ekonomičnosti na osnovu lančanog indeksa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times 00

E4times100 itd

E E E E IE =

E0 E1 E2 E3

Dinamika ekonomičnosti na osnovu baznog indexa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times100

E4times100 itd

E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0

PRIMER

Prethodna godina Tekuća godina

- obim prometa (pansionske usluge) 800 pansiona 700 pansiona - prodajna cena po jednom pansionu 50 euro 60 euro - troškovi materijala (namirnica i pića) 20000 euro 20000 euro - amortizacija 1000 euro 1500 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro

Izvor Nikolić D op str245

ili 1505 povećanje

ZNAČAJ I ANALIZA RENTABILNOSTI PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU

bull Rentabilnost je ekonomski kriterijum poslovanja koji se u osnovi svodi na zahtev da se sa uloženim sredstvima ostvari maksimalni profit preduzeća

bull Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja i

bull DuPont sistem analize

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 9: Prezentacija 5 EFA

EKONOMI ČNOST

bull T = f (Q)

bull pri čemu su T ndash troškovi Q ndash obim proizvodnje

Faktori ekonomičnosti (Jarić Dstr23-28)bull objektivni i subjektivni bull objektivni i subjektivni bull materijal i kapitalbull Faktori vezani sa prodaju proizvoda i usluga

MERENJE I DINAMIKA EKONOMI ČNOSTI

Ekonomičnost =

Ukupna proizvodnja x Planske cene

Koli čina utrošenih faktora x Planske cene

(Nikolić D str243)

(Kobašić Astr66)

Dinamika ekonomičnosti na osnovu lančanog indeksa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times 00

E4times100 itd

E E E E IE =

E0 E1 E2 E3

Dinamika ekonomičnosti na osnovu baznog indexa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times100

E4times100 itd

E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0

PRIMER

Prethodna godina Tekuća godina

- obim prometa (pansionske usluge) 800 pansiona 700 pansiona - prodajna cena po jednom pansionu 50 euro 60 euro - troškovi materijala (namirnica i pića) 20000 euro 20000 euro - amortizacija 1000 euro 1500 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro

Izvor Nikolić D op str245

ili 1505 povećanje

ZNAČAJ I ANALIZA RENTABILNOSTI PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU

bull Rentabilnost je ekonomski kriterijum poslovanja koji se u osnovi svodi na zahtev da se sa uloženim sredstvima ostvari maksimalni profit preduzeća

bull Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja i

bull DuPont sistem analize

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 10: Prezentacija 5 EFA

MERENJE I DINAMIKA EKONOMI ČNOSTI

Ekonomičnost =

Ukupna proizvodnja x Planske cene

Koli čina utrošenih faktora x Planske cene

(Nikolić D str243)

(Kobašić Astr66)

Dinamika ekonomičnosti na osnovu lančanog indeksa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times 00

E4times100 itd

E E E E IE =

E0 E1 E2 E3

Dinamika ekonomičnosti na osnovu baznog indexa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times100

E4times100 itd

E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0

PRIMER

Prethodna godina Tekuća godina

- obim prometa (pansionske usluge) 800 pansiona 700 pansiona - prodajna cena po jednom pansionu 50 euro 60 euro - troškovi materijala (namirnica i pića) 20000 euro 20000 euro - amortizacija 1000 euro 1500 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro

Izvor Nikolić D op str245

ili 1505 povećanje

ZNAČAJ I ANALIZA RENTABILNOSTI PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU

bull Rentabilnost je ekonomski kriterijum poslovanja koji se u osnovi svodi na zahtev da se sa uloženim sredstvima ostvari maksimalni profit preduzeća

bull Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja i

bull DuPont sistem analize

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 11: Prezentacija 5 EFA

Dinamika ekonomičnosti na osnovu lančanog indeksa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times 00

E4times100 itd

E E E E IE =

E0 E1 E2 E3

Dinamika ekonomičnosti na osnovu baznog indexa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times100

E4times100 itd

E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0

PRIMER

Prethodna godina Tekuća godina

- obim prometa (pansionske usluge) 800 pansiona 700 pansiona - prodajna cena po jednom pansionu 50 euro 60 euro - troškovi materijala (namirnica i pića) 20000 euro 20000 euro - amortizacija 1000 euro 1500 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro

Izvor Nikolić D op str245

ili 1505 povećanje

ZNAČAJ I ANALIZA RENTABILNOSTI PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU

bull Rentabilnost je ekonomski kriterijum poslovanja koji se u osnovi svodi na zahtev da se sa uloženim sredstvima ostvari maksimalni profit preduzeća

bull Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja i

bull DuPont sistem analize

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 12: Prezentacija 5 EFA

Dinamika ekonomičnosti na osnovu baznog indexa

IE = E1 times 100

E2times100

E3times100

E4times100 itd

E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0

PRIMER

Prethodna godina Tekuća godina

- obim prometa (pansionske usluge) 800 pansiona 700 pansiona - prodajna cena po jednom pansionu 50 euro 60 euro - troškovi materijala (namirnica i pića) 20000 euro 20000 euro - amortizacija 1000 euro 1500 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro

Izvor Nikolić D op str245

ili 1505 povećanje

ZNAČAJ I ANALIZA RENTABILNOSTI PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU

bull Rentabilnost je ekonomski kriterijum poslovanja koji se u osnovi svodi na zahtev da se sa uloženim sredstvima ostvari maksimalni profit preduzeća

bull Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja i

bull DuPont sistem analize

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 13: Prezentacija 5 EFA

PRIMER

Prethodna godina Tekuća godina

- obim prometa (pansionske usluge) 800 pansiona 700 pansiona - prodajna cena po jednom pansionu 50 euro 60 euro - troškovi materijala (namirnica i pića) 20000 euro 20000 euro - amortizacija 1000 euro 1500 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro - troškovi rada 2000 čas po 9 euro 1400 čas po 10 euro

Izvor Nikolić D op str245

ili 1505 povećanje

ZNAČAJ I ANALIZA RENTABILNOSTI PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU

bull Rentabilnost je ekonomski kriterijum poslovanja koji se u osnovi svodi na zahtev da se sa uloženim sredstvima ostvari maksimalni profit preduzeća

bull Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja i

bull DuPont sistem analize

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 14: Prezentacija 5 EFA

ili 1505 povećanje

ZNAČAJ I ANALIZA RENTABILNOSTI PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU

bull Rentabilnost je ekonomski kriterijum poslovanja koji se u osnovi svodi na zahtev da se sa uloženim sredstvima ostvari maksimalni profit preduzeća

bull Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja i

bull DuPont sistem analize

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 15: Prezentacija 5 EFA

ZNAČAJ I ANALIZA RENTABILNOSTI PREDUZEĆA U HOTELIJERSTVU

bull Rentabilnost je ekonomski kriterijum poslovanja koji se u osnovi svodi na zahtev da se sa uloženim sredstvima ostvari maksimalni profit preduzeća

bull Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja i

bull DuPont sistem analize

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 16: Prezentacija 5 EFA

MERENJE RENTABILNOSTI

bull Dodatna ekonomska vrednost = (Profit ndash Troškovi kapitala) x Kapital

bull Neto rentabilnost

bull Prinos na ukupna sredstvabull Prinos na ukupna sredstva

bull Prinos na vlasnički kapital i

bull Prihod po akciji

( Pokrajčić D 2002 str348)

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 17: Prezentacija 5 EFA

bull Neto rentabilnost hotelskog preduzeća x Koeficijent obrta ukupnih sredstava = Prinos na ukupna sredstava

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 18: Prezentacija 5 EFA

Sintetički izraz rentabilnosti

Izvor Dragana M Pokrajčić Ekonomika preduzeća Čigoja štampaBeograd2002str355prilagođeno od strane autora a na osnovu tabele br 39 i br 44

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 19: Prezentacija 5 EFA

DuPont sistema analize

bull return on investment ndash ROI

bull i prinos na neto imovine ( return on equite ndash ROE )

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 20: Prezentacija 5 EFA

DuPont system analiza

Izvor prilagođeno od strane autora na osnovu Mašić B

Strategijski menadžment Univerzitet Singidunum Beograd str 142

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 21: Prezentacija 5 EFA

GRAFIKON RENTABILNOSTI

Izvor Krasulja D str 43

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 22: Prezentacija 5 EFA

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE (BREAK -EVEN ANALYSIS)

bull KP = C ndash PVT

bull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i PVT ndash prosečni varjabilni troškovi(Pokrajčić D str 216)str 216)

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 23: Prezentacija 5 EFA

F- fiksni troškoviF- fiksni troškoviVT-varijabilni troškoviPVT-prosečni varijabilni trošak po sobiQ ndash broj prodatih soba

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 24: Prezentacija 5 EFA

bull KP = C ndash PVTbull KP ndash kontribucioni profit po jedinici C ndash prodaja cena i

bull PVT ndash prosečni varjabilni troškovi

ukupni prihod = QCbull Output tačke pokrića javlja se kad je

iz čega slijedi da je

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 25: Prezentacija 5 EFA

PRIMERBroj soba

Troškovi(f+c) prihod Fiksni troškovi

T=f+brsobc

0 3000 0 3000 Fiksni 3000 5 3150 750 3000 Varijabilni 30 10 3300 1500 3000 Prodajna 150 15 3450 2250 3000 Doprinos 120 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 20 3600 3000 3000 Broj soba 25 25 3750 3750 3000 Prodaja kod 3750 30 3900 4500 3000 Procijenjena 35 35 4050 5250 3000 Sigurnosna 10 40 4200 6000 3000 Ili (EU) 1500

45 4350 6750 3000 Ili () 2857

50 4500 7500 3000 Dobiti () 80

55 4650 8250 3000 60 4800 9000 3000

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 26: Prezentacija 5 EFA

6000

8000

10000

pri

hod

Troškovi(f+c)T=f+brsobc

prihod

0

2000

4000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

broj soba

pri

hod

prihod

Fiksni troškovi

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 27: Prezentacija 5 EFA

ANALIZA PRELOMNE TA ČKE PRI POVEĆANJU CENA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 28: Prezentacija 5 EFA

8000

10000

12000

prihod

Troškovi(f+c) T=f+brsobx vartr

prihod

0

2000

4000

6000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 broj soba

prihod

prihod

Fiksni troškovi

Prelomna tačka

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 29: Prezentacija 5 EFA

Maksimiranje profita

Profit- maksimiraju ći obim-kad je cena data

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data

Page 30: Prezentacija 5 EFA

Profit- maksimiraju ći obim-kad nije cena data