Click here to load reader

preuzmite uputstvo

 • View
  301

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of preuzmite uputstvo

 • UPUTSTVA ZA

  MEUNARODNE TRGOVAKE

  TRANSAKCIJE NA KOSOVU

  Novembar 2012.

  Ovaj izvetaj je pripremljen za razmatranje od strane Agencije Sjedinjenih Drava za meunarodni razvoj. Izvetaj je

  izradio USAID-ov Program za poboljanje poslovnog okruenja koji primenjuje Chemonics International Inc.

 • Contents UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU ........................................ 1

  Uvod ............................................................................................................................................................. 1

  Glavne teme menija (traka sa ikonama) ........................................................................................................ 2

  Poetak Carinske i druge granine procedure Posebna pitanja .......................................................... 2

  Meni pododeljaka ........................................................................................................................................ 2

  1. Poetak: Unosi i izlazi meunarodnih trgovakih transakcija ............................................... 3

  Uvoz robe ............................................................................................................................................ 3

  Izvoz robe ......................................................................................................................................... 14

  Trgovina uslugama .......................................................................................................................... 19

  Planiranje transakcije/formiranje vae ekipe ............................................................................... 19

  Kupoprodajni ugovor ....................................................................................................................... 20

  Plaanje i finansiranje ..................................................................................................................... 20

  Pruanje usluga; ispunjavanje regulativnih kriterija ................................................................... 21

  2. OSNIVANJE NOVOG PREDUZEA U CILJU TRGOVAKIH TRANSAKCIJA ............................ 27

  Vrste preduzea................................................................................................................................ 27

  Procedure za osnivanje preduzea ................................................................................................ 29

  Lista procedura, vremena i trokova za osnivanje ...................................................................... 29

  Registrovanje vaeg novog preduzea ......................................................................................... 32

  Pravne usluge za osnivanje preduzea na Kosovu ..................................................................... 33

  3. Financiranje trgovakih transakcija ............................................................................................ 34

  Rizik uvoznika ................................................................................................................................... 34

  Rizik izvoznika ................................................................................................................................... 35

  Deljenje rizika ................................................................................................................................... 35

  Plaanje unapred ............................................................................................................................. 35

  Trgovanje odloenim plaanjem .................................................................................................... 35

  4. Usluge na Kosovu za preduzea koja uvoze i izvoze robu ......................................................... 38

  5. Upravni postupak za uvoz robe .................................................................................................. 41

  Prijavljivanje uvoza i izvoza: Carinsko prijavljivanje ................................................................................ 43

  Dobrovoljno potovanje .................................................................................................................... 46

 • Dokumentacija neophodna za uvoz........................................................................................................ 46

  Komercijalne fakture Preporuke za oslobaanje poiljke ................................................................... 47

  Detaljna uputstva za uvoznike, izvoznike i carinske posrednike ........................................................ 47

  Vrednovanje trokova meunarodnog prevoza i osiguranja ............................................................. 52

  Odvojena deklaracija vrednosti .......................................................................................................... 53

  Komercijalne fakture Preporuke za bra oslobaanja tovara ............................................................. 72

  6. Administrativni postupci za izvoz robe .............................................................................................. 80

  Dokumentacija potrebna za izvoz .......................................................................................................... 83

  Carinska vrednost izvezene robe ................................................................................................... 85

  Detaljne smernice namenjene uvoznicima, izvoznicima i pediterima u pogledu potvrda o

  poreklu .............................................................................................................................................. 86

  7. Korisni carinski postupci ................................................................................................................ 100

  Usmene deklaracije za privremeni uvoz .......................................................................................... 114

  Usmene izvozne deklaracije ............................................................................................................. 114

  Skraena deklaracija za privremeno skladite .................................................................................. 116

  Privremeni uvoz .................................................................................................................................... 117

  Proraunavanje uvoznih dabina za privremeni uvoz ....................................................................... 119

  Ponovna isplata i doznaavanje carinskih dabina ............................................................................ 126

  Doznaavanje carinskog duga ........................................................................................................... 129

  Vraena roba .................................................................................................................................... 129

  Oslobaanje od plaanja uvozne dabine ................................................................................................. 130

  Povraaj dabina ............................................................................................................................... 135

  Fiziki pregled robe; Politike i prakse uzimanja uzoraka ...................................................................... 140

  Povraaj i gaenje carinske dabine .................................................................................................. 143

  Gaenje carinskog duga .................................................................................................................... 146

  Vraena roba .................................................................................................................................... 146

  Formalnosti u kancelariji mesta polaska ............................................................................................... 148

  Garancije tranzita ............................................................................................................................. 150

  Odredbe koje se tiu pojednostavljenih procedura tranzita................................................................ 150

  Sveobuhvatna garancija i izuzee garancije ....................................................................................... 153

  Garancije tranzita ............................................................................................................................. 156

 • Formalnosti u kancelariji mesta polaska ............................................................................................... 157

  MONETARNA DEKLARACIJA ........................................................................................................... 159

  LINI IZUZECI PUTNIKA ................................................................................................................... 160

  Uputstva u vezi sa albenim postupkom .......................................................................................... 162

  Detaljne informacije o predloenom obliku albe ........................................................................... 165

  8. Carinska kontrola, finansijske garancije i kazne ........................................................................ 175

  Tranzit garancije .............................................................................................................................. 181

  Sveobuhvatna garancija i izuzee garancije ............................................................................... 183

  Formalnosti na putu ........................................................................................................................ 185

  Formalnosti u kancelariji odredita ............................................................................................. 186

  Odredbe koje se tiu pojednostavljenih procedura tranzita.................................................. 187

  Zakljuivanje procedure tranzita ................................................................................................. 187

  SPROVOENJE CARINA INFORMACIJE ZA TRGOVCE ..................................................... 189

  9. Druge granine kontrole ............................................................................................................... 189

  .................................................................................................................................................................. 190

  Veterinarska i fitosanitarna granina kontrola uvoza ........................................................................... 197

  Veterinarske i fitosanitarne kontrole uvoza na granici ........................................................................ 197

  Kosovska agencija za medicinske proizvode .................................................................................. 227

  Kosovska standardizacijska agencija (KSA) ................................................................................ 229

  Departman metrologije Kosova (DMK) ...................................................................................... 230

  Kosovska direkcija za akreditacije (KDA) ................................................................................... 232

  Departman industrije i tehniki regulative ................................................................................. 233

  10. Posebna pitanja u vezi sa trgovinom uslugama ..................................................................... 235

  Pojanjavanje i upamivanje sporazuma .................................................................................... 236

  Zakonski dokaz .............................................................................................................................. 237

  Sluba za industrijsku svojinu Ministarstvo trgovine i industrije ........................................................ 244

  Postupak patentiranja ................................................................................................................... 245

  Registracija trine marke ............................................................................................................. 247

  Industrijski dizajn ........................................................................................................................... 249

  Sluba za autorska prava i srodna prava Ministarstvo kulture, omladine i sporta ........ 251

  11. Reavanje sporova ..................................................................................................................... 252

 • Kosovski sudovi i izbor foruma .......................................................................................................... 253

  Alternativno reavanje sporova ................................................................................................ 254

  12. Trgovinske asocijacije koje mogu biti od pomoi ....................................................................... 262

  Opte trgovinske asocijacije ............................................................................................................... 263

  Privredna komora Kosova.............................................................................................................. 263

  Poslovni savez Kosova ..................................................................................................................... 265

  Amerika privredna komora na Kosovu ..................................................................................... 266

  Britanska privredna komora.......................................................................................................... 267

  Kosovsko-turska privredna komora ............................................................................................. 268

  Holandska privredna komora ........................................................................................................ 268

  Nemako-kosovska ekonomska asocijacija ................................................................................ 269

  Udruenje izvoznika ........................................................................................................................ 270

  Udruenje bankara na Kosovu ...................................................................................................... 271

  Kosovsko udruenje preduzea za informacionu i komunikacionu tehnologiju ............... 272

  Udruenje osiguravajuih drutava na Kosovu ......................................................................... 272

  13. Banke i druge finansijske institucije na Kosovu ..................................................................... 273

  ProCredit banka ................................................................................................................................... 275

  Raiffeisen banka na Kosovu .................................................................................................................. 275

  Ekonomska banka ................................................................................................................................. 276

  TEB D. d ............................................................................................................................................... 276

  Bank for Business .................................................................................................................................. 277

  Banka Kombtare Tregtare Filijala na Kosovu .................................................................................. 277

  NLB Prishtina ........................................................................................................................................ 278

  Komercijalna banka ad Beograd Filijala u Mitrovici ........................................................................... 278

  Turkie Is Bankasi A.S. ........................................................................................................................... 279

  Osiguravajua drutva ........................................................................................................................... 279

  CROATIA Sigurimi d. d. ....................................................................................................................... 279

  DARDANIA d. d. .................................................................................................................................. 280

  GRAWE ELSIG d. d. ............................................................................................................................. 280

  ILLYRIA d. d. ......................................................................................................................................... 281

  INSIG-KOSOVO d. d. .......................................................................................................................... 281

 • KOSOVA E RE d. d. ............................................................................................................................. 282

  SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA KOSOVO d. d ............................................................................. 282

  SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP d. d. ...................................................................................... 283

  SIGKOS d. d. ......................................................................................................................................... 283

  SIGURIA d. d. ....................................................................................................................................... 284

  Mikrofinansijske institucije .................................................................................................................... 284

  Nebankarske finansijske institucije .............................................................................................. 289

  14. Vladine agencije koje su od pomoi ........................................................................................ 290

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 1

  Uvod

  Cilj ovog vodia je pomo izvoznicima i uvoznicima robe i usluga na Kosovu u cilju obavljanja

  meunarodnih trgovakih transakcija. Takoe, cilj je davanje uputstava inostranim trgovcima i

  investitorima koji razmiljaju o trgovini ili poslovanju na Kosovu. itaoci koji su zainteresovani za

  ulaganje na Kosovu se trebaju konsultovati sa Ulaganjem na Kosovu koji je objavila kosovska Agencija

  za promociju investicija (http://www.eciks.org/english/publications/investing_in_kosovo/).

  Ovaj vodi je interaktivno sredstvo zasnovano na internetu koje e omoguiti korisnicima da steknu

  opte saznanje o procedurama koje se odnose na trgovake transakcije i detaljno razumeju specifine

  procedure. Vodi daje opti pregled posebnih procedura ili procesa. Dati su linkovi koji e

  zainteresovanog itaoca uputiti ka detaljnijim objanjenjima. Konano, dati su i internet linkovi koji e

  zainteresovanog itaoca uputiti na internet stranice upravih organa nadlenih za specifinu proceduru ili

  funkciju.

  Ovaj vodi su izradili zaposleni USAID-ovog Projekta za poboljanje poslovnog okruenja (PPPO) u bliskoj saradnji

  sa glavnim akterima na Kosovu. preduzete su sve mogue mere kako bi se obezbedila tanost informacija u

  vodiu i po potrebi aurirale informacije. Meutim, Privredna komora Kosova i oni koji su izradili ovaj vodi ne

  preuzimaju nikakvu zakonsku obavezu za date informacije. itaocima se savetuje da sa posavetuju sa svojim

  pravnim savetnicima i drugim trgovakim strunjacima pre stupanja u specifine trgovake transakcije.

  Privredna komora Kosova

  Privredna komora Kosova (PKK) je vodee privredno udruenje na Kosovu. Osnovana je 1962. godine od strane

  Skuptine Kosova i predstavlja legalnog zastupnika interesa poslovne zajednice na Kosovu. Privredna komora

  Kosova je neprofitna, nezavisna organizacija koja nema politiku pozadinu. PKK je organizovana i deluje u cilju

  poboljanja trine ekonomije i preduzetnitva, kao i pokretanja konkurencije meu svojim lanovima. Njena

  svrha je zastupanje i predstavljanje interesa svojih lanova na najbolji nain, davanje saveta za pokretanje biznisa

  i pruanje profesionalne pomoi kompanijama lanicama i, uopteno govorei, promovisanje investicija i razvoja

  kosovske ekonomije.

  Prisustvo PKK-a na Kosovu je materijalizovano kroz regionalne kancelarije u Gnjilanu, Uroevcu, Prizrenu,

  akovici, Pei i Mitrovici. Prema zakonu o osnivanju PKK, lanstvo u njoj je dobrovoljnog karaktera. PKK se sastoji

  od etiri glavna odseka, trideset asocijacija i preko 15000 registrovanih lanova.

  Delatnosti lanova komore pripadaju razliitim sektorima ekonomije, ukljuujui

  tehnologiju, telekomunikacije, graevinarstvo, bankarstvo i osiguranje, preradu metala i drveta, preradu hrane i

  pia, itd. Privredna komora Kosova je certifikovana od strane Meunarodne organizacije za standarde brojem

  9001:2008 i posveena je obezbeivanju prakse dobrog kvalitetnog rukovoenja i isporuivanju usluga koje

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 2

  zadovoljavaju oekivanja lanova.

  Glavne teme menija (traka sa ikonama)

  Poetak Carinske i druge granine procedure Posebna pitanja

  Korisne organizacije Kontakt i pretraivanje

  Meni pododeljaka

  1. Poetak

  Uvod

  Pokretanje novog preduzea

  Financiranje trgovakih transakcija

  Usluge za trgovce

  2. Carinske i druge granine procedure

  Procedure za uvoz robe

  Procedure za izvoz robe

  Dodatne carinske procedure

  Carinske kontrole

  Druge granine kontrole

  3. Posebna pitanja

  Trgovina uslugama

  Reavanje sporova

  4. Korisne organizacije

  Privredna komora Kosova i druga trgovinska udruenja

  Banke i druge finansijske institucije

  Dravni organi

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 3

  5. Kontakt i pretraga

  Pretraga

  Leksikon

  Povratne informacije o sadraju

  Informacije o PKK-u

  1. Poetak: Unosi i izlazi meunarodnih trgovakih transakcija

  Meunarodne trgovake transakcije mogu imati razliiti formu i esto obuhvataju pruanje robe i usluga

  u okviru iste transakcije (na primer, prodavac opreme IT moe pruiti hardver, softver i usluge podrke;

  prodavac proizvoda za potroae takoe moe pruiti i usluge popravke i odravanja kao deo ugovora).

  Meutim ove transakcije se mogu uprostiti u etiri tipine transakcije kao to je navedeno primerima i

  slikama ispod. Ikone na slikama, koje predstavljaju korake u trgovakim transakcijama, su vezane optim

  objanjenjima svakog koraka. Za detaljnije informacije, nakon opteg pregleda su navedeni i dodatni

  linkovi.

  Uvoz robe

  Na primer, pretpostavimo da elite da uvozite farmerke i prodajete ih na Kosovu. Prvi korak je

  pronalaenje stranog dobavljaa ili vie dobavljaa u zavisnosti od kvaliteta i cene robe za prodaju vaim

  klijentima na Kosovu. Kao i mnogo drugih proizvoda, farmerke mogu biti skupoceni dizajnerski proizvodi

  poznatih marki ili proizvodi visokih specifikacija za izdrljivost ili mogu biti jeftini proizvodi koji se

  prodaju kao obina roba.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 4

  Sastanak sa vaim poslovnim partnerom

  Bez obzira da li je va cilj kupovina skupocenih dizajnerskih farmerki, dobrih kvalitetnih pantalona ili

  obinih farmerki niske cene, moglo bi biti od vanosti da posetite stranog proizvoaa, proverite

  proizvodna postrojenja i uspostavite line odnose. Ovo je od vee vanosti kada poslujete sa

  proizvoaima i trgovcima iz Azije, gde se iz kulturolokih razloga daje vea vanost linim odnosima

  nego ugovornim uslovima. Uspostavljanje linih poslovnih odnosa je uopteno od manje vanosti u

  Zapadnoj Evropi i Severnoj Americi. Moe vas prijatno iznenaditi gostoprimstvo koje vam ukae

  potencijalni poslovni partner kada ga posetite u Kini, Japanu, Vijetnamu, ili nekoj drugoj zemlji u Aziji.

  Meutim imajte u vidu da ukazano gostoprimstvo ima cilj: vas i vae preduzee ocenjuju kao

  potencijalnog poslovnog partnera. Delujte saglasno tome.

  Razliite poslovne kulture

  Pre putovanja u zemlju koju ne poznajete pokuajte da nauite neto o njihovoj kulturi i tradicijama kako

  bi izbegli nesporazume. Na primer, Amerikanci uopteno veruju da je vreme novac i oni e biti veoma

  tani i oekivae isto i od vas. U paniji i Latinskoj Americi, kao i na Bliskom Istoku, mnogo manje panje

  se daje tanosti i poslovni ljudi mogu veoma kasniti na poslovne sastanke ili se ne pojaviti uopte. Od vas

  se oekuje da razumete to.

  Amerikanci i Australijanci mogu biti veoma direktni i izriiti; mogu vam rei kretav toak dobija mast,

  to znai da oekuju od ljudi da iznesu svoje miljenje tokom sastanaka. Azijske kulture su na neki nain

  suta suprotnost. Na primer, Japanci kau: gusku koja gae upucaju i ekser koji tri udaraju

  ekiem. Japanci obino donose zajednike odluke a ne individualne i najverovatnije e te se sastati sa

  ekipom a ne pojedincem. Kinezi ponekada kau da su Amerikance i Evropljani stakleni ljudi, to znai

  da oni pokazuju svoja oseanja i iznose svoje miljenje. Suprotno je istinito za Aziju. Iz ljubaznosti

  japanski privrednik vam moe rei da, dok oni time ele rei da, sasluao sam ta ste rekli, ali se ne

  slaem sa tim.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 5

  Dobijte odgovor na papiru

  Na Kosovu, kada poslovni ovek kae da, njega obavezuje ast da odri svoju re (ovo je veoma vaan

  deo albanske tradicije). Upamtite da ovo ne moe biti istina u drugim kulturama tako da moe biti vano

  da poslovne dogovore veete pismeno kako bi isti postali obavezujui ugovori.

  Budite veoma paljivi u korienju gotovine

  Iz istorijskih i kulturolokih razloga mnogo poslovanja na Kosovu podrazumeva gotovinske transakcije.

  Ovo obino nije primer poslovanja u Zapadnoj Evropi i Severnoj Americi, kao i azijskim zemljama, kao

  to su Japan, Koreja i Tajvan. Predlaganje gotovinske transakcije moe otetiti novi poslovni odnos poto

  va potencijalni meunarodni partner se moe zabrinuti da niste ukljueni u pranje novca ili izbegavanje

  poreza.

  1.) Planiranje transakcije/formiranje vae ekipe. Prvi korak u uvozu robe je planiranje transakcije.

  Kako bi se pripremili na odgovarajui nain morate razumeti sve aspekte moguih transakcija od

  sklapanja ugovora za kupovinu robe, do finansiranja i plaanja transakcije, do slanja robe i konano do

  svih postavljenih kriterija i trokova koji nastanu kada se roba uveze na Kosovo. Kako bi uinili ovo vi

  trebate sastaviti i savetovati se sa vaom linom ekipom strunjaka.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 6

  Privredna komora Kosova i druge industrijske i trgovake grupe vam mogu pomoi u identifikovanju

  stranih klijenata i dobavljaa. Internet i drugi vidovi istraivanja trita su takoe od vanosti. Va advokat

  vas moe posavetovati o pravnim kriterijima meunarodnih ugovora za kupovinu robe. Vaa banka vam

  moe pomoi u vezi finansijskih i platnih uslova. Meunarodne inspekcijske kompanije e potvrditi

  koliinu i kvalitet robe kada vi niste u stanju da lino prisustvujete inspekciji pre poiljke ili ne

  raspolaete odgovarajuom strunou za to. pediteri i carinski posrednici vas mogu posavetovati u vezi

  mogunosti prevoza poiljke kao i carinskim dabinama, porezima i drugim kriterijima koji su primenjivi

  za robu kada se uvozi na Kosovo.

  Nakon to ste identifikovali mogueg dobavljaa proizvoda koji elite da uvozite i isplanirali transakciju sa

  vaom ekipom, postoji tipian redosled dogaaja koje treba ispratiti kako bi se okonala transakcija.

  2.) Kupoprodajni ugovor se sklapa izmeu vas i prodavca. Ugovori se mogu razlikovati od prostog

  verbalnog dogovora do komplikovanih pravnih dokumenata, u zavisnosti od prirode transakcije.

  Ugovorom e se odrediti koliina i kvalitet prodate robe, cenu koju treba platiti i korienu valutu, kada

  i kako e biti plaena cena (finansijski uslovi), kada se vlasnitvo prenosi sa prodavca na kupca i prevoz,

  druge odredbe dostave i kako e se reavati sporovi. Veoma je vano dobiti dobre zakonske savete

  prilikom ugovaranja sloenih ugovora. Vie informacija o ugovorima moete nai u delu 10 ovog

  vodia.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 7

  3.) Platni i finansijski uslovi se odreuju u kupoprodajnom ugovoru. U prostim transakcijama plaanje

  moe biti u gotovini, obino bankarskim transferom, u dogovorenoj valuti u vreme kada kupac preuzme

  vlasnitvo nad robom. U komplikovanijim transakcijama, plaanje se moe obaviti putem bankarskog

  kreditnog pisma (KP) ili drugim sredstvima. Trebate se upoznati sa meunarodno priznatim uslovima

  plaanja, koji su poznati kao INCO uslovi (http://www.iccwbo.org/products-and-

  services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/). Navedeno obuhvata poznate

  izraze kao to su CIF i FOB, ali i manje poznate kao to su DDP (isporueno, plaene dabine). Vaa

  banka e vam biti partner od sutinske vanosti pomaganjem ureivanja odgovarajuih uslova plaanja i

  finansiranja. Vie informacija o plaanju i finansiranju moete nai u delu 3 ovog vodia.

  4.) Sirovine obezbeuje prodavac. U sloenijim i veim transakcijama, prodavac moda ne pone

  proizvodnju do zakljuivanja kupoprodajnog ugovora. U odreenim sluajevima, uz saglasnost kupca,

  prodavac moe da dobije deliminu uplatu KP kupca ili na neki drugi nain finansira nabavku sirovina.

  http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 8

  5.) Izvoznik proizvodi robu. U sloenijim i veim transakcijama kupac moe zahtevati proveru robe

  tokom procesa proizvodnje i/ili nakon okonanja kako bi se osigurao da su ispunjene specifikacije iz

  ugovora. Ove inspekcije mogu sprovesti samo kvalifikovana meunarodna inspekcijska preduzea.

  6.) Roba se kompletira i alje kupcu. Ugovor i prodajni uslovi (INCO uslovi) ureuju na koji nain

  e se roba poslati, kada se prenosi vlasnitvo nad robom i koja strana snosi odgovornost za trokove

  prevoza i osiguranja. Na primer, ukoliko je ugovorom propisano dostava ex works (EXW), kupac je

  odgovoran za sve trokove prevoza i osiguranje od fabrike prodavca i takoe mora platiti i sve

  primenjive uvozne i izvozne dabine i poreze. Sa druge strane, ukoliko se ugovorom propisuje dostava,

  plaene dabine (DDP) prodavac preduzima odgovornost za sve navedene trokove. Veina transakcija

  propisuje dostavu FOB (franko bord) to znai da je prodavac odgovoran za sve trokove prevoza robe

  do plovila ili nekog drugog prevoznog sredstva i kupac nakon toga preuzima sve trokove do luke

  odredita. Predstavnici tree strane ili takozvani pediteri poiljki su nezamenjivi za ureivanje

  meunarodnog prevoza robe.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 9

  7.) Kupac prima proizvod i plaa. Prenos vlasnitva i vreme plaanja robe se odreuju ugovorom i

  prodajnim uslovima (INCO uslovima). Saglasno ugovoru, plaanje moe biti gotovinom (obino

  bankarskim transferom), preuzimanjem dokumentacije, kreditnog pisma ili drugim dogovorenim

  instrumentom ili u sluajevima kada postoji dugorona poslovna saradnja odloenim plaanjem, u

  mogunosti u kombinaciji sa postojeim KP ili drugom platnom garancijom. Platni aranmani su

  detaljnije obrazloeni u delu 3 ovog vodia. Vaa banka e vam biti partner od sutinske vanosti u

  ureivanju ovih plaanja.

  8.) Uvoz robe na Kosovo. Veina ugovora propisuje da kupac preuzima vlasnitvo nad robom pre

  uvoza i stoga snosi odgovornost za sve trokove i druge kriterije prilikom unosa na Kosovo. Trokovi

  obuhvataju prevoz, osiguranje, carinske dabine, PDV i akcizne takse kao i takse za granine terminale.

  Drugi kriteriji mogu obuhvatati ispunjavanje prehrambenih i veterinarskih uslova, dokaz porekla

  (certifikat porekla), vlasnitvo prava intelektualne svojine itd. Predstavnici tree strane, ili takozvani

  carinski posrednici su znaajni partneri koji e vam pomoi u regulisanju uvoza robe i ispunjavanju

  carinskih uslova (opisano u grafikonu 2 ispod). Zastupnici tree strane su opisani u delu 4 ovog

  vodia.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 10

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 11

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 12

  Proces uvoza u Kosovo

  1. Ugovor izmeu snabdevaa i kupca za specifikacije, cenu.

  2. Komercijalna faktura i lista pakovanja pripremaju se od strane snabdevaa i alju se, daju se ili se prenose elektronskim putem uvozniku.

  3. Uvoznik plaa fakturu izdatu od snabdevaa, plaa takse za bankarske usluge;

  4. Uvoznik treba da identifikuje, izaberi, ogovara i plaa transportera.

  4.a. U nekim sluajnima moe se traiti da se uzima certifikat porekla

  5. Teretni raun i CMR pripremaju se i onda transporter uzima robu od snabdevaa i vri transport.

  6. DOLAZAK NA GRANICU

  7. Kontrola dokumenata (policija za vize u zavisnosti od dravljanstva vozaa, osiguranja vozila). Granino carinjenje i dozvola za dalje

  kretanje.

  7.a. Pojedini proizvodi kontroliu se za zdravlje i sigurnost od strane Agencije za Hranu i Veterinarstvo Kosova.

  8. Carina moe da plombira deo tovara i leper moe da produi dalje od granice do carinskog terminala u unutranjosti. Tranzitni

  dokumenat se sprema od strane transportera

  9. Roba se formalno prijavljuje u carini u terminalu u unutranjosti

  10. Svaki leper treba da proe kroz carinski terminal radi carinjenja i da plaa 40, plus 35 za noenje. Izdaje se faktura za tretman u

  terminalu

  11. Uvoznik treba da izabere ugovara agenta za carinjenje (peditera)

  12. Nakon prijema komercijalne fakture, liste pakovanja a i moda i certifikat porekla, pediter sprema carinsku deklaraciju robe i podnese je

  u Kosovskoj Carini.

  13. Posle carinar proverava podnete podatke u carinskoj deklaraciji robe.

  14. Procene date u carinskoj izjavi za carinske dabine i porez se posle proveravaju od strane carinar i onda prikupljaju se iznosi od strane

  peditera.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 13

  15. Plaanje carinskih dabina.

  16. Carina izdaje fakturu za plaeni iznos i nakon toga izdaje dozvolu za prolaz lepera van terminala-

  * ZAPIS: Roba koja se podlee kontroli hrane i veterinarima ne ukljuuje se indikatoru merenja Prekogranina Trgovina u Poslovanje

  14. Nakon toga carinski slubenici

  proveravaju obraune unete u

  deklaraciju carinskih dabina i

  naplativih poreza i onda se

  navedeni iznos preuzima od

  16. Carine izdaju potvrdu za

  uplaeni iznos i nakon toga

  izdaju propusnicu kojom e

  se kamionu dozvoliti da

  napusti terminal

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 14

  Izvoz robe

  Izvoz robe je obino odraz u ogledalu uvoza robe. Na primer, pretpostavimo da elite de izvezete

  ipke od fero legure novom klijentu u Kini. (Metal i metalni otpaci su za sada glavni kosovski robni izvoz.)

  Broj klijenata za poseban metal kao to je fero legura je ogranien i obino e biti gvoara kojoj su

  potrebne fero legure kako za proizvodnju posebnih proizvoda od elika ili preduzee za trgovinu

  metalima koje deluje kao posrednik. ipke od fero legure su opta roba to znai da je veoma lako

  odrediti njihovu cenu na svetskim tritima. Meutim, klijent moe ponekada platiti optimalnu cenu zbog

  posebnih uslova kao to su bolja vremena dostave, obezbeivanje naspram buduih poveanja cena na

  tritu, neobinih specifikacija, finansiranja kupca, itd.

  1. Planiranje transakcije/formiranje vae ekipe. Ukoliko vae preduzee redovno izvozi ipke od

  fero legure stranim klijentima ovaj korak je prost i planiranje e se odnositi samo na jedinstvene aspekte

  moguih transakcija sa novim klijentom. Na primer, ukoliko predloena transakcija obuhvata poiljku

  novoj gvoari u Kini, u zavisnosti od uslova prodaje trebalo bi proveriti kineske uvozne kriterije,

  unajmiti peditera poiljke sa iskustvom u rasutim poiljkama metala u Kinu i razmotrite kupovinu

  valutne garancije1 ukoliko klijent insistira na plaanju u drugoj valuti u odnosu na evro (na primer u

  amerikim dolarima ili kineskim renminbijima).

  2. Kupoprodajni ugovor va kineski klijent e verovatno koristiti standardni kupoprodajni ugovor koji

  moe sadravati razliite odredbe koje nisu u saglasnosti sa vaim standardnim kupoprodajnim

  ugovorom. Na primer, njihov standardni ugovor moe ukljuivati i kaznenu odredbu za kanjenje u

  dostavi; klauzulu kojom se omoguava jednostrani raskid ugovora od strane kupca prema njihovih

  diskreciji; ili klauzulu za reavanje sporova kojom se ureuje da e sporovi biti reavani u kineskim

  sudovima prema kineskim zakonima. Ovakve odredbe treba veoma paljivo razmotriti uz pomo

  1 Dve zajednike valutne garancije obuhvataju kupovinu daljeg ugovora, kojim se devizni kurs vezuje na budui

  datum, ili opciju dogovora o kursu prema kojem e se valute menjati u budunosti.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 15

  pravnog saveta i predloiti alternativne odredbe kada je potrebno. Vie informacija o ugovorima

  moete nai u delu 10 ovog vodia.

  3. Plaanje i finansiranje. U zavisnosti od odnosa meu stranama i poslovnih uslova, mogu se

  dogovoriti razliiti pristupi. Na primer, za dugoroni sporazum o nabavkama kao garanciju za budua

  poveanja cena moete sa kupcem dogovoriti osnovnu cenu koja e se poveavati postotkom budueg

  rasta cene proizvoda klijenta. Sa druge strane, moete se dogovoriti da produite rokove za isplatu,

  odnosno finansiranje kupovine (tj. dozvoljavajui kupcu da vam plati nakon to proda proizvode koristei

  vae materijale) u zamenu za optimalnu cenu. Meutim metode plaanja i finansiranja e u sutini biti iste

  kao to je opisano iznad u vezi uvoznih transakcija. Za novog klijenta verovatno ete zahtevati plaanje

  unapred ili putem KP.

  4. Izvoznik proizvodi robu. Ukoliko nemate robu za prodaju u skladitu onda je morate proizvesti.

  Kao to je opisano iznad u delu za uvoz, u nekim sluajevima finansiranje kupovine sirovina i proizvodnje

  se moe stei korienjem kreditnog pisma kupca. U nekim sluajevima kupac moe organizovati

  proveru robe tokom ili nakon proizvodnje kako bi se osigurao da ispunjava specifikacije iz ugovora.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 16

  5. Roba je kompletirana i poslata kupcu; izvoz sa Kosova. Cena za izvoz robe obuhvata prevoz,

  osiguranje i takse za carinski terminal (kada poiljke naputaju Kosovo u kamionima). Drugi kriteriji

  mogu biti dokaz porekla (certifikat porekla), potvrdu da proizvod ispunjava traene standarde itd.

  Predstavnici tree strane ili takozvani carinski posrednici su znaajni partneri koji e vam pomoi u

  regulisanju izvoza robe i ispunjavanju carinskih uslova (opisano u grafikonu 4 ispod). Kao to je navedeno

  u vezi sa uvozima, kupac moe traiti proveru od strane tree strane, inspekcijske agencije, kako bi se

  obezbedio da roba za izvoz ispunjava ugovorene specifikacije.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 17

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 18

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 19

  Trgovina uslugama

  Usluge ine otprilike 70% DBP-a zemalja2 Evropske Unije i jo vei postotak DBP-a u Severnoj Americi.

  Kosovo za sada ima povoljan trgovinski bilans i komparativnu prednost u vezi izvoza usluga. Trgovina

  uslugama se obino deli na etiri kategorije:

  1) prekogranino pruanje usluga (na primer kosovski pozivni centar prua usluge u Severnoj Americi);

  2) strana potronja (na primer turisti koji putuju na Kosovo);

  3) komercijalna prisutnost (na primer graevinsko preduzee u kosovskom vlasnitvu i seditem na

  Kosovu otvara ogranke u stranim zemljama); i

  4) prisustvo fizikih lica (na primer kosovski konsultanti koji pruaju svoju ekspertizu u IT na licu mesta u

  Ujedinjenom Kraljevstvu).

  Veina gorenavedenih koraka u vezi sa meunarodnim kupovanjem ili prodajom robe je takoe

  primenjivo i na transakcije koje se odnose na trgovinu uslugama. Meutim, postoje odreene i znaajne

  razlike. Opti proces je naveden ispod.

  Planiranje transakcije/formiranje vae ekipe

  Prvi korak u izvozu ili uvozu usluga je planiranje transakcije. Kako bi se pripremili na odgovarajui nain

  morate razumeti sve aspekte moguih transakcija od sklapanja ugovora za kupovinu usluga, do

  finansiranja i plaanja usluge, do pruanja usluge i konano do svih postavljenih kriterija i trokova koji

  nastanu kada se roba uveze na Kosovo. Kako bi uinili ovo vi trebate sastaviti i savetovati se sa vaom

  linom ekipom strunjaka. Privredna komora Kosova i druge trgovake grupe vam mogu pomoi u

  identifikovanju stranih klijenata i prualaca usluga. Va advokat vas moe posavetovati o pravnim

  kriterijima meunarodnih ugovora za usluge. tavie, ukoliko se usluga izvozi u stranu zemlju va advokat

  vam moe pomoi u dobijanju pravnih saveta u navedenoj zemlji u vezi poreza, licenciranja, imigracionih

  ili drugih primenjivih regulativnih kriterija. Vaa banka vam moe pomoi u vezi finansijskih i platnih

  uslova i moe biti u stanju da olaka vae poslovanje preko svojih ogranaka ili saradnika u stranoj dravi u

  kojoj e usluga biti kupljena ili prodata. Vidi deo 10 ovog vodia u vezi diskusije razliitih pitanja

  koja se odnose na trgovinu uslugama.

  Nakon to ste identifikovali potencijalnog klijenta (izvoz usluga) ili pruaoca usluge koju elite da nabavite

  (uvoz usluge) postoji tipian redosled dogaaja koje treba ispratiti kako bi se okonala transakcija.

  2 Vidi direktivu 2006/123/EC (12. decembar 2006. god.)

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 20

  Kupoprodajni ugovor

  Ugovori za pruanje usluga trebaju jasno opisati usluge koje e biti pruene kako bi se izbegli

  nesporazumi i uspostavili jasni vremenski rokovi za dostavljanje. U nekim sluajevima, kao to je

  pruanje turistikih usluga, mogu se sklopiti i koristiti standardni ugovori. U drugim sluajevima, kao to

  je pruanje jedinstvenih savetodavnih usluga moe vam biti potrebno odreeno vreme da pripremite

  ugovor. U zavisnosti od relativne pregovarake moi stranaka, moda ete biti duni da prihvatite

  odredbe koje su standardne za vaeg klijenta a koje vi obino ne bi ste prihvatili da budu deo ugovora,

  kao to je reavanje sporova u stranim sudovima koji primenjuju strano pravo. Va domai advokat, kao i

  po mogunosti strani pravni savetnik, e biti nezamenjivi u pripremi ugovora. Vie detalja o

  kupoprodajnim ugovorima moete nai u delu 10 ovog vodia.

  Plaanje i finansiranje

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 21

  Nain plaanja e obino zavisiti od uobiajenog za vrstu usluge koja se prodaje ili kupuje. Ukoliko e

  usluga biti pruana u kratkom vremenskom periodu, na primer turistiki paket za Kosovo, moe se

  traiti plaanje unapred. Ukoliko e usluga biti pruana u odreenom vremenskom periodu (na primer

  savetodavne usluge) plaanje usluga se moe podeliti na delimine isplate vezane sa optim napretkom.

  Takvim ugovorom se moe propisati prva uplata prilikom potpisivanja ugovora za pokrivanje trokova

  pokretanja usluge i nakon toga bi se uplate mogle vezati sa dostavljanjem i konana uplata nakon

  uspenog okonanja. U sluajevima kada usluga podrazumeva istu aktivnost tokom odreenog

  vremenskog perioda (na primer pozivni centar) uplate mogu biti mesene ili po nekoj drugoj vremenskoj

  osnovi. Kupovina valutne garancije3 moe biti od vanosti ukoliko klijent insistira na plaanju u drugoj

  valuti u odnosu na evro (na primer u amerikim dolarima ili kineskim renminbijima).

  Vaa banka moe smatrati potpisani ugovor o uslugama koje e te vi pruati kao kolateral i omoguiti

  vam finansiranje u vezi sa sklapanjem novog ugovora.

  Vie informacija o finansiranju trgovakih transakcija moete nai u delu 3 ovog vodia.

  Pruanje usluga; ispunjavanje regulativnih kriterija

  Pruanje usluga u stranoj zemlji moe podrazumevati ispunjavanje regulativnih kriterija. Na primer, neke

  zemlje trae zahtevaju radnu dozvolu ukoliko konsultant radi u zemlji due od odreenog vremenskog

  perioda i radne dozvole se ne izdaju ukoliko lokalna upravna agencija zakljui da postoje domai radnici

  koji mogu da obave isti posao. Druge zemlje licenciraju odreene vrste strunjaka, kao to su lekari,

  raunovoe, advokati itd. i mogu zabraniti stranim strunjacima da rade u zemlji dok ne ispune domae

  kriterije za licenciranje.

  3 Dve zajednike valutne garancije obuhvataju kupovinu daljeg ugovora, kojim se devizni kurs vezuje na budui

  datum, ili opciju dogovora o kursu prema kojem e se valute menjati u budunosti.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 22

  Cilj Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA) ije su lanice Kosovo, Albanija,

  Makedonija, Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina i Moldavija, - je liberalizacija trgovine uslugama

  meu lanicama. Meutim i dalje ostaje mnogo ogranienja. Primenjiva ogranienja trebaju biti paljivo

  proverena pre sklapanja ugovora za pruanje usluga u drugoj zemlji CEFTA-e.

  Evropska Unija pokuava da eliminie prepreke koje postoje u pruanju usluga graana jedne lanice EU

  na teritoriji druge lanice4, meutim i dalje postoji mnogo ogranienja. U sluaju Kosova, zbog

  nepriznavanja od strane 5 lanica EU i mnogo drugih zemalja, prihvatanje prualaca usluga koji imaju

  kosovski paso nije mogue.

  Zemlje uopteno potuju putovanje strunjaka za pruanje usluga u drugu zemlju. Na primer,

  konsultantima i IT strunjacima sa Kosova su potrebne ulazne vize kao i radne dozvole za rad u stranoj

  zemlji i mnogim drugim zemljama koje primenjuju razliite ekonomske testove pre izdavanja radnih

  dozvola. Za vie informacija proverite deo 10 ovog vodia.

  4 Vidi direktivu 2006/123/EC (12. decembar 2006. god.)

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 23

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 24

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 25

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 26

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 27

  2. OSNIVANJE NOVOG

  PREDUZEA U CILJU TRGOVAKIH

  TRANSAKCIJA5 Nakon to odluite da osnujete novo preduzee za

  transakcije meunarodne trgovine morate doneti

  odluku o formi vaeg preduzea. Forma ili

  struktura vaeg preduzea je od vanosti zbog

  poreza i za odreivanje vae odgovornosti u

  sluaju tube ili druge vrste spora. Nakon izbora forme

  preduzea morate registrovati novo preduzee. Ovaj

  deo objanjava neophodnu formu i korake za pokretanje novog preduzea, ukljuujui i registraciju.

  Vrste preduzea Ispod je kratko objanjenje razliitih vrsta preduzea na Kosovu. Bilo bi dobro da se posavetujete sa vaim

  pravnim savetnicima prilikom izbora i raunovoa prilikom izbora forme preduzea za vae meunarodne

  trgovake aktivnosti:

  1.) Individualna preduzea

  Kod individualnog preduzea vlasnik ima neogranienu odgovornost za sve dugove drutva. Drutvo ima

  slubeni naziv ili ukljuuje zakonito prezime vlasnika i ukljuuje skraenicu I. P..

  2.) Opta partnerstva

  Kod opteg partnerstva svi partneri snose neogranienu solidarnu i pojedinanu odgovornost za sve dugove i

  druge obaveze drutva. Kolektivno drutvo

  (partnerstvo) ima naziv u kojem se moe nalaziti ime

  jednog ili vie partnera, stavljajui ispred ili na kraju

  skraenicu O. P..

  3.) Komanditna drutva

  Kod komanditnih drutava osim neogranienih

  partnera (partneri koji su bez ogranienja pojedinano i

  zajedniki odgovorni za dugove preduzea) uestvuju i

  ogranieni partneri ili oni partneri koji snose

  odgovornost za obaveze preduzea do mere vrednosti njihovog doprinosa u optem kapitalu. Takvo drutvo

  ima naziv u kojem moe biti ukljueno ime jednog ili vie partnera i stavljajui ispred ili na kraju

  skraenicu K. D. M..

  4.) Drutva sa ogranienom odgovornou (D. O. O.)

  5 Deo materijala je preuzet sa internet stranice kosovske Agencije za registraciju preduzea, koji moete nai na:

  http://www.arbk.org/arbk/Businesses/tabid/58/language/sr-SP-Latn/Default.aspx

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 28

  Drutvo sa ogranienom odgovornou su drutva koja su osnovala jedan ili vie osnivaa i koja snose

  odgovornost za sve svoje dugove i ostale obaveze sa svim sredstvima. Drutvo sa ogranienom

  odgovornou ima naziv u kojem moe biti ukljueno ime jednog ili vie partnera i stavljajui ispred ili na

  kraju skraenicu D. O. O..

  KARP moe da registruje drutvo sa

  ogranienom odgovornou bez potrebe

  obezbeivanja dokaza o uplati kapitala.

  5.) Deoniarska drutva (D. D.)

  Deoniarska drutva su ona drutva iji se kapital deli

  na deonice i deoniari snose odgovornost samo do

  granice vrednosti njihovog doprinosa. Drutvo moe imati jednog ili vie deoniara. Drutvo ima naziv ispred

  ili iza kojeg se postavlja skraenica D. D.. Iznos osnivakog kapitala je najmanje 10.000 evra.

  6.) Strana kompanija

  Strana kompanija je poslovno drutvo i od momenta registrovanja kao ogranak na Kosovu koji nema identitet

  pravnog lica. Nakon registrovanja uiva sva prava i obaveze na osnovu vaeeg zakona. Nakon naziva se

  pie OGRANAK NA KOSOVU).

  7.) Drutvena preduzea

  Drutveno preduzee je pravno lice koje se bavi preduzetnitvom i ija je veinska aktiva i kapital u

  drutvenom vlasnitvu (tj. u vlasnitvu drave). Ova preduzea se do momenta privatizacije nadgledaju i

  registruju u Kosovskoj agenciji za privatizaciju prema Zakonu br. 02/L-123 o poslovnim drutvima.

  8.) Javna preduzea

  Javno preduzee je preduzee koje obavlja ekonomske aktivnosti opteg interesa, kao to su komunalije, i

  koje je osnovala drava.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 29

  Javna preduzea nadgleda Vlada i organizuju se u akcionarska drutva saglasno vaeem zakonu o poslovnim

  drutvima. Svi vlasniki interesi u javnom preduzeu su zastupljeni akcijama i sve ove akcije moraju biti

  registrovane.

  9.) Poljoprivredne zadruge

  Poljoprivredna zadruga je poslovno drutvo osnovano od strane fizikih ili pravnih lica koji svi moraju biti

  poljoprivrednici koji svojom imovinom doprinose u akcionarskom kapitalu. Poljoprivrednu zadrugu osniva

  najmanje pet (5) poljoprivrednika koji su potpisnici obaveza. Zadruga se ne moe osnovati bez kapitala niti

  moe funkcionisati bez kapitala. Kapital se deli na akcije jednake vrednosti uz minimalnu vrednost od 10.

  Direktor ne moe biti lan zadruge. Sve ovo se moe nai u Zakonu br. 2003/9 o poljoprivrednim zadrugama

  i Zakonu br. 03/L-004 o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednim zadrugama br. 2003/9.

  Procedure za osnivanje preduzea Svaka osoba koja eli da osnuje preduzee na Kosovu to moe uiniti pratei sledee korake i procedure.

  Ispod je tabela sa detaljnim pregledom broja procedura, vremena i trokova za poslovne ljude koji ele

  registruju preduzee na Kosovu. kao to je navedeno na tabeli ispod, vreme za osnivanje preduzea na

  Kosovu je za sada 52 dana.

  Lista procedura, vremena i trokova za osnivanje 1. Otvaranje bankarskog rauna i deponovanje minimalnog osnivakog

  kapitala

  U roku od 14 dana od dana pokretanja, preduzee je duno da dostavi potvrdu o

  deponovanju minimalnog kapitala Agenciji za registraciju preduzea. Banci treba

  dostaviti sledee dokumente:

  1. Potvrdu o preduzeu

  2. Dokument sa informacijama o preduzeu

  3. Statut preduzea

  1 dan Besplatno

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 30

  4. Reenje o upravnicima, zaposlenima itd.

  2. Podnoenje zahteva za izdavanje i izdavanje potvrde o preduzeu i

  dokumenta sa informacijama o preduzeu u kosovskoj Agenciji za

  registraciju preduzea (KARP)

  Kako bi okonali proces registracije, sledeu dokumentaciju treba dostaviti

  registru:

  1. Obrazac za registraciju preduzea moete ga preuzeti sa internet stranice

  www.arbk.org. Meutim stranica ne funkcionie pravilno

  2. Statut preduzea

  3. Potvrdu vlasnitva ili ugovor o zakupu

  4. Kopije LK svih akcionara

  5. Reenje kojim se dokazuje odluka za osnivanje preduzea na Kosovu

  Ne postoji potreba za rezervisanjem imena preduzea pre registracije. Imena

  preduzea se mogu ponavljati. Dovoljno je navesti ime preduzea na obrascu za

  registraciju.

  5 dana Besplatno

  3. Plaanje takse za registraciju preduzea u banci 1 dan 23,5 EUR

  4. Napraviti peat preduzea

  Peat nije zakonom obavezan. Meutim veina preduzea pravi peat i koristi ga u

  komunikaciji sa organima. Cena je izmeu 20 i 50 evra.

  1 dan 20-50

  EUR

  5. Podnoenje zahteva i dobijanje optinske dozvole

  Taksa za optinsku dozvolu se plaa godinje i zavisi od privredne aktivnosti i

  moe biti u visini od 50 -1000 evra.

  30 dana Besplatno

  6. Podnoenje zahteva i sprovoenje inspekcije od strane optinske tehnike

  komisije

  Nakon dobijanja potvrde o registraciji preduzea od kosovske Agencije za

  registrovanje preduzea, stranka je duna da podnese zahtev optinskoj tehnikoj

  komisiji (u optini Pritini) za inspekciju sanitarnih uslova, bezbednost objekta itd.

  5 dana

  (ubrojani u

  prethodnu

  proceduru)

  525 EUR

  za licencu

  i 50 za

  inspekciju

  7. Podnoenje zahteva i izdavanje fiskalnog broja od strane poreske uprave

  ministarstva ekonomije i finansija

  U roku od 15 dana sve privredna drutva registrovana pri KARP (kosovskoj

  Agenciji za registraciju preduzea) moraju podneti zahtev za fiskalni broj pri PUK

  7 dana Besplatno

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 31

  (Poreskoj upravi Kosova) pre poinjanja bilo kakve privredne aktivnosti.

  Za podnoenje zahteva PUK-u, treba podneti sledeu dokumentaciju:

  1. Potvrdu o preduzeu,

  2. Dokument sa informacijama o preduzeu,

  3. Kopiju LK vlasnika ili ovlaenog lica u preduzeu,

  4. Protok novca na bankarskom raunu u poslednjih 6 meseci,

  5. Obrazac zahteva za fiskalni broj koji se moe dobiti u kancelarijama PUK-a ili

  preuzeti sa internet stranice: http://atk-ks.org/english/NFiskal/.

  Prema lanu 5. stavu 3. Administrativnog uputstva br. 07/2009 o registraciji,

  odjavljivanju i izdavanju fiskalnog broja, poreska uprava Kosova je duna da

  donese odluku o izdavanju ili neizdavanju fiskalnog broja u roku od 10 radnih dana

  nakon primanja zahteva. U praksi, potrebno je otprilike 7 dana za izdavanje

  fiskalnog broja.

  8. Provera objekta preduzea od strane poreske uprave na licu mesta

  PUK moe obaviti posetu objektu preduzea kako bi proverili mesto pre izdavanja

  fiskalnog broja. Preduzima je duan da bude prisutan na licu mesta prilikom

  obavljanja inspekcije.

  1 dan,

  istovremeno

  sa

  procedurom

  7

  Besplatno

  9. Registracija preduzea za porez na dodatu vrednost (PDV) pri poreskoj

  upravi u Ministarstvu ekonomije i finansija

  Zahtev za porez na dodatu vrednost je obavezan samo za preduzea sa godinjim

  obrtom veim od 50.000 evra. Obrazac za registraciju za PDV se moe preuzeti

  sa internet stranice http://www.atk-ks.org/english/Tatimet/fajllat/tvsh/FRTVSH.pdf.

  Na izdatoj potvrdi o registraciji za PDV e biti naveden naziv preduzea, broj

  registracije preduzea (BRP) i glavu adresu preduzea.

  7 dana Besplatno

  10. Registrovanje zaposlenih u penzionu emu pri poreskoj administraciji

  Ministarstva ekonomije i finansija

  Potvrda o preduzeu, kopije linih karata i popunjeni obrasci su neophodni za

  registraciju zaposlenih za penziju.

  1 dan Besplatno

  Napomena. Tabela procedura za osnivanje preduzea. Izvedena iz Uslova poslovanja na Kosovu Svetske

  Banke meunarodna finansijska saradnja, 2012. Autorska prava 2012 Svetska Banka. Tabela izvedena uz

  dozvolu.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 32

  Registrovanje vaeg novog preduzea Nova preduzea na Kosovu se moraju registrovati pri kosovskoj Agenciji za registraciju preduzea. Poslovna

  drutva se mogu osnovati i registrovati na Kosovu za bilo koju zakonitu svrhu i mogu sprovoditi bilo koju

  zakonsku aktivnost navedenu u nomenklaturi kodova aktivnosti.

  Kodovi su brojevi koji se slau sa aktivnou preduzea koje elite da otvorite. Obrasci koje treba popuniti za

  otvaranje preduzea imaju poseban odeljak u kojima je potrebno da unesete kodove (sa leve strane) i pismeni

  opis (sa desne strane) preduzea. Lista kodova se moe nai na internet stranici kosovske Agencije za

  registrovanje preduzea na www.arbk.org. Kodovi se sastoje od etiri cifre.

  Kosovska Agencija za registrovanje preduzea (KARP) registruje sva nova preduzea, modifikuje podatke

  preduzea i zatvara preduzea, izdaje potvrde o registraciji uz certifikate fiskalnog broja, certifikate za porez

  na dodatu vrednost, certifikate za uvoz-izvoz i daje informacije i besplatne obrasce.

  Sledea vrsta preduzea se moe registrovati u KARP: pojedinana preduzea, opta partnerstva, komanditna

  drutva, drutva sa ogranienom odgovornou, deoniarska drutva, strane kompanije, drutvena preduzea

  i poljoprivredne zadruge.

  Poto se svaka od njih razlikuje po zakonskim obavezama, takoe se razlikuju i dokumenta za njihovo

  osnivanje. Vi ste duni da popunite odgovarajui obrazac na osnovu vrste preduzea koje elite da osnujete.

  http://www.arbk.org/

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 33

  Pravne usluge za osnivanje preduzea na Kosovu Osnivanje novog preduzea bi trebao biti uzbudljiv proces. Meutim bez odgovarajuih saveta moe biti i

  izazovan, posebno to se tie pravnih pitanja. Veoma esto ljudi ne trae pomo advokata dok stvari ne dou

  do kritine take. Meutim do tada, ukoliko i postoji reenje, moe biti mnogo skuplje nego prosto

  preduzimanje mera koje bi spreile problem u poetku. Iskusan advokat, koji je pomogao mnogo puta ranije

  drugim osobama o osnivanju preduzea, je mnogo efikasniji nego sam osniva koji po prvi put osniva

  preduzee.

  Jasno, bolje je spreiti nego leiti. Pravno savetovanje na poetku znai da moete izbei krize. Advokat vam

  moe pomoi u identifikovanju moguih problema i preduzeti korake za njihovo spreavanje titei vae

  preduzee od rizika i tedei vam novac.

  Usluge koje vam mogu pruiti advokati ukljuuju efektivnu i brzu registraciju preduzea, pregovaranje

  ugovora i zakupa koji dovode do dobrih dogovora za preduzee, zatitu intelektualne svojine i savetovanje u

  drugim pravnim pitanjima.

  Iako pravne usluge nisu toliko skupe na Kosovu kao to bi bile u SAD-u ili Zapadnoj Evropi, zapoljavanje

  dobrog advokata kako bi se osigurali da proces osnivanja preduzea tee glatko je od sutinske vanosti. U

  svakom sluaju, taksa koju vam advokat bude naplatio da vas dri van problema je samo mali deo takse koju

  e vam advokat naplatiti kako bi vas izvukao iz problema kada do njih doe.

  Postoji nekoliko iskusnih privrednih advokata na Kosovu koji vam mogu pomoi u osnivanju preduzea. Listu

  specijalizovanih pravnih firmi moete nai na internet stranici globalnih pravnih resursa na:

  http://www.hg.org/lawyer-kosovo.html. tavie, zainteresovane strane se mogu obratiti Kosovskoj

  advokatskoj komori kako bi dobili listu licenciranih advokata na: [email protected]

  http://www.hg.org/lawyer-kosovo.htmlmailto:[email protected]

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 34

  3. Financiranje trgovakih transakcija

  Deo od sutinske vanosti za svaku meunarodnu transakciju je obezbeivanje da ete biti plaeni. Razliite

  metoda plaanja i vezani rizici bez obzira da li ste uvoznik ili izvoznik, su objanjeni u ovom delu.

  Meunarodna trgovaka transakcija moe ponekada izgledati kao sloena aktivnost uz veoma dug ciklus od

  porudbine do gotovine. Klju uspeha u meunarodnom trgovanju je razumevanje i upravljanje rizicima

  kojima se suoavate. Za uvoznike i izvoznike, vezani rizik u transakcijama zavisi od metoda plaanja koja se

  koristi. U veim i rizinijim transakcijama na Kosovu, banke mogu odigrati vanu ulogu, obezbeivanja naplate

  od uvoznika kada izvoznik ispuni sve potrebne uslove.

  Rizik uvoznika Kao uvoznik, vi se elite obezbediti da na vreme dobijete robu koju ste poruili i da roba ispunjava sve

  specifikacije. Najbolja opcija za uvoznike je trgovanje odloenim plaanjem, tj. plaanjem robe nakon primanja,

  poto predstavlja najmanji rizik, osiguravajui se da ste dobili robu pre plaanja. Meutim ovo je

  najnepovoljnija opcija za izvoznike poto postoji velika neizvesnost da li e roba biti plaena i kada e biti

  plaena.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 35

  Rizik izvoznika Za izvoznike plaanje unapred je uvek najmanje rizina opcija, tj. primanje naplate pre slanja robe. U ovom

  sluaju u sutini uvoznik finansira va obrtni kapital i vi nemate ikakve rizike plaanja. Meutim ovo je

  najnepovoljnija opcija za uvoznike poto ne mogu biti sigurni da li e primiti i kada e primiti robu i kada je

  prime da li e roba ispuniti sve potrebne specifikacije.

  Deljenje rizika Sledee metode plaanja dele rizik plaanja izmeu izvoznika i uvoznika na razliite naine u zavisnosti od

  prirode transakcije i odnosa stranaka.

  Plaanje unapred Na poetku poslovnog odnosa (kao i kasnije, ukoliko postoji neprekidan rizik) izvoznik moe traiti plaanje

  unapred. Uvoznik se moe sloiti sa navedenim kako bi se ojaao poslovni odnos. Prilikom plaanja unapred,

  sve koristi stie izvoznik i sve slabosti (rizike) dobija uvoznik koji je obavio isplatu i koji nema nikakvih

  garancija (osim ugovornih obaveza) da e dobiti robu. Ukoliko izvoznik ne ispuni obavezu, jedina mogunost

  za uvoznika moe biti pokretanje spora za krenje ugovora, skupa i teka opcija posebno ukoliko se tuba

  mora pokrenuti u stranoj zemlji.

  Trgovanje odloenim plaanjem Izvoznik alje robu uvozniku i istovremeno alje raun za tu robu, za plaanje na dogovoreni datum ili nakon

  dogovorenog perioda. Trgovanje odloenim plaanjem je uobiajena metoda plaanja koja se koristi za

  trgovinu izmeu izvoznika i uvoznika sa poverenjem, oboje deluju na stabilnim tritima kao to su Zapadna

  Evropa ili SAD. Sve prednosti dobija uvoznik. Sve slabosti padaju na izvoznika. Ukoliko klijent ne plati ili

  ukoliko on to uini ali njegova zemlja blokira doznaku sredstava izvozniku, izvoznik nema ni robu a ni novac i

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 36

  izvoznik nee biti u stanju da povrati svoju robu. Kao i kod plaanja unapred, jedino reenje je pokretanje

  spora za krenje ugovora.

  Preuzimanje

  Preuzimanje dokumentacije je metoda plaanja koju koristi izvoznik koji koristi bankarski sistem za kontrolu

  kada se trgovaki dokumenti oslobaaju uvozniku. Metoda zahteva da izvoznik i uvoznik budu veoma paljivi

  prilikom dogovaranja detalja kupoprodajnog ugovora. Transakciju pokree izvoznik koji alje robu u zemlju

  uvoznika. Istovremeno on predaje odgovarajue trgovake dokumente (koji mogu sadravati dogovorene

  teretnice) svojoj banci, za preuzimanje sredstava od prodaje i dostavljanje dokumentacije uvozniku prema

  uslovima kupoprodajnog ugovora. Postoje tri vrste preuzimanja:

  jasna preuzimanja

  preuzimanja dokumentacije: dokumentacija

  nakon primanja (D/A)

  preuzimanja dokumentacije: dokumentacija

  nakon isplate (D/P)

  Za jasna preuzimanja, izvoznik alje robu i odgovarajuu dokumentaciju direktno uvozniku i nakon toga svojoj

  banci alje menicu za vrednost robe sastavljene prema kupoprodajnom ugovoru kako bi njegova banka mogla

  da naplati odgovarajui iznos od uvoznika. Prednosti ove procedure su kod uvoznika. Ukoliko uvoznik ne

  plati, ili ukoliko on to uini ali njegova zemlja blokira doznaku sredstava izvozniku, izvoznik nema ni robu a ni

  novac i izvoznik nije u stanju da povrati svoju robu.

  Za preuzimanje dokumentacije D/A, izvoznik ne ovlauje oslobaanje prevozne dokumentacije (koja je

  potrebna za dostavljanje robe) dok uvoznik ne dobije menicu za plaanje odreenog budueg datuma. Nakon

  to uvoznik dobije menicu banka uvoznika oslobaa transportnu dokumentaciju koja je potrebna za

  dostavljanje robe i druge preostale dokumentacije. Uvoznik tada moe preuzeti vlasnitvo nad robom za

  koju je se je dogovorio da plati prema uslovima primljene menice odreenog datuma u budunosti. Ponovo,

  sva prednost je na uvozniku. Ukoliko uvoznik ne plati, ili ukoliko on to uini ali njegova zemlja blokira

  doznaku sredstava izvozniku, izvoznik nema ni robu a ni novac i nije u stanju da povrati svoju robu. U

  zavisnosti od prirode prevoza i uslova za preuzimanje, ovaj vid kontrole ne moe biti dostupan (npr. kada se

  koristi vazduni teretni list).

  Kljuna re u preuzimanju dokumentacije, dokumentacija nakon isplate (D/P) je isplata. Postoje dve vrste

  D/P preuzimanja D/P uz plaanje na licu mesta i D/P uz plaanje u dogovoreno vreme nakon dolaska. One

  se razlikuju prema vremenu plaanja, ali u obe vrste dokumenta kojima se prenosi vlasnitvo nad robom se

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 37

  predaju uvozniku samo nakon plaanja. Nasuprot preuzimanju prema uslovima D/A, preuzimanja prema

  uslovima D/P mogu ostaviti izvoznika u efektivnoj kontroli nad robom do plaanja.

  Dokumentujua kreditna pisma (KP)

  Dokumentujua kreditna pisma, ili kreditna pisma (KP) mogu pomoi u smanjenju rizika, meutim mogu za

  sobom povui znaajne bankarske takse. Sa drugim metoda plaanja (plaanje unapred, odloeno plaanje i

  preuzimanje) izvoznik i uvoznik zavise od jedan drugog za pravilan uinak kako bi se obezbedila razmena robe

  za isplatu bez problema. Meutim, uz KP izvoznik i uvoznik imaju dodatno tree osiguranje tree strane,

  banke koja izdaje KP (kreditna banka). Prilikom izdavanja KP u korist izvoznika (korisnik) kreditna banka

  preuzima plaanje izvoznika, uzimajui u obzir da:

  su dokumenti navedeni u KP

  regularni, i

  uslovi KP potuju

  Uvoznik (kao podnosilac zahteva za KP koji izdaje njegova banka) ima osiguranje da e se njegova banka

  osigurati da su svi dokumenti koje on odredi (ukljuujui i sve prevozne i osiguravajue dokument koje on

  navede u KP) primljeni u redu i da su svi uslovi KP-a ispotovani pre plaanja izvoznika.

  Prednosti dele izvoznik i uvoznik: oboje imaju nezavisne garancije da e roba i novac biti razmenjeni prema

  uslovima kupoprodajnog ugovora, sve dok se uslovi kreditnog pisma odnose na kupoprodajni ugovor.

  Meutim izvoznik i dalje ima odreeni rizik neplaanja. Na primer, ukoliko izvoznik nije u stanju da ispuni

  uslove KP, nema garancija isplate, ak iako je roba ve poslata. tavie, ukoliko kreditna banka primeti

  odstupanja koja izvoznik ili banka koja plaa ranije nisu primetili, takoe ne postoje garancije plaanja.

  Potvrena KP

  Ukoliko je izvoznik zabrinut u vezi pouzdanosti banke uvoznika, on moe traiti potvreno KP. Ovo obino

  znai da lokalna banka samog izvoznika potvrdi KP kreditne banke i onda plati izvoznika. Obino je

  potrebno platiti dodatnu bankarsku taksu za potvreno KP.

  Promenljiva i stalna KP i druge garancije

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 38

  Zbog trokova otvaranja KP za svaku trgovaku transakciju, izvoznici i uvoznici koji redovno posluju mogu

  koristiti bankarske ili osiguravajue garancije kojima e se platiti izvozniku u sluaju da uvoznik ne obavi

  isplatu u saglasnosti sa uslovima ugovora. Ovo su promenljiva i stalna KP. (Promenljivo kreditno pismo

  obino koristi isto KP za pokrivanje nekoliko poiljki tokom odreenog vremena; stalno KP je dostupno kada

  preduzea posluju na osnovu odloenog plaanja ali ukoliko se isplata ne izvri u odreenom vremenskom

  periodu navedenom u ugovoru, izvoznik moe povui sredstva iz stalnog KP. Ovakve i sline garancije se

  obino koriste u meunarodnim trgovakim transakcijama na Kosovu i lokalne banke i osiguravajua drutva

  izdaju razliite verzije istih.

  Rad sa vaom bankom ili drugim finansijskim institucijama na Kosovu

  Kosovski bankarski sistem se za sada sastoji od 7 banaka u stranom vlasnitvu i 2 banke u domaem

  vlasnitvu. Banke na Kosovu imaju odseke za finansiranje trgovine koji vam mogu pomoi u planiranju

  trgovake transakcije i obavljanja preduzimanja dokumentacije i izdavanja KP i garancija. Osiguravajue kue

  su takoe u stanju da obezbede garancije koje su od koristi u trgovakim transakcijama. Vie informacija o

  bankama moete nai u delu 13 ovog vodia.

  4. Usluge na Kosovu za preduzea koja uvoze i izvoze robu

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 39

  Zato koristiti provajdere usluga?

  Meunarodne trgovake transakcije uvoz i izvoz mogu biti sloene. (Posebne procedure za odreivanje

  carinskih dabina, PDV-a i akciznih taksi na uvoze i izvoze su navedene u delovima ispod.) Uvoz i izvoz hrane,

  biljnih i ivotinjskih proizvoda mora ispuniti sanitarne i fito-sanitarne zahteve. Prava intelektualne svojine (npr.

  patenti, trgovinske marke, autorska prava i industrijski dizajn) se sprovode na granici. Araniranje

  meunarodnog prevoza robe moe takoe biti sloeno poto postoji mnogo vidova prevoza i postojeih

  provajdera usluga u zavisnosti od vrste robe, traenog vremena dostave i moguih cena. Finansiranje i

  osiguravanje trgovakih transakcija moe takoe biti sloeno.

  Sigurno da je uvek mogue da uvoznik ili izvoznik direktno kontaktiraju sa carinom ili drugim organima i

  direktno organizuju transport sa prevoznim preduzeima kao to su kamionske firme, pomorski i vazduni

  prevoznici, osiguravajua preduzea i banke. Meutim ovo zahteva nivo strunosti graninih procedura i

  transporta, kao i finansijskih aranmana koju proseni uvoznik ili izvoznik obino nema. Na sreu, specijalisti

  za trgovinu i transport, kao to su carinski posrednici i pediteri robe i bankarski odseci za finansiranje

  trgovanja i osiguravajuih drutava su spremni da pomognu sa planiranjem i izvrenjem trgovakih transakcija.

  Predstavnici tree strane

  Predstavnici tree strane ili zastupnici vam mogu pomoi u odgovaranju na zahteve koje postavljaju granini

  organi, kao to su carina, granina policija, agencija za hranu i veterinu, itd i poznati su kao carinski posrednici

  ili agenti za carinjenje. Na Kosovu za sada postoji vie od 100 preduzea koja se bave carinskim

  posrednitvom i 500 pojedinanih carinskih posrednika. Veinu carinskih posrednika predstavlja Udruenje

  carinskih posrednika koje je vezano sa Privrednom komorom Kosova. Nivo profesionalizma i strunosti

  carinskih posrednika se razlikuje tako da prilikom pretrage za posrednikom koji e delovati kao va agent za

  carinjenje trebate veoma paljivo proveriti njihovo iskustvo i ugled. Tarife za usluge carinskih posrednika se

  pojedinano pregovaraju i zasnovane su na koliini trgovine, broju predmeta listiranih na raunu, sloenosti

  transakcije i slinom.

  Drugi

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 40

  Drugi predstavnici tree strane koji su od sutinske vanosti za ureivanje detalja meunarodnog transporta

  robe su poznati kao pediteri. pediteri su strunjaci u odnosu na razne prevozne aranmane koji se moraju

  preduzeti kako bi se roba transportovala kamionom, eleznicom, okeanom ili vazduhom (ili nekom

  kombinacijom ovih multi-modalnih prevoza od izvoznika do uvoznika. Oni e vas posavetovati u vezi cene i

  vremenskih rokova raznih opcija transporta i onda urediti posebne prevozne aranmane za vas i nabaviti

  odgovarajua osiguranja. Veoma esto isto preduzee predstavnika tree strane prua usluge carinsko

  posrednitva i pedicije. Nekoliko velikih meunarodnih pedicija deluje na Kosovu. Tarife za pediciju se

  odreuju na osnovu kontejnera i na osnovu teine i volumena poiljke, vreme u godini i slinom.

  Pravne usluge

  Za sloenije transakcije, ili u sluajevima kada se pojave problemi sa odlukama carine ili prevoznim

  aranmanima mogu vam biti od pomoi usluge advokata iskusnog u trgovakim transakcijama. Na primer,

  ukoliko carina odlui da je vaa roba podlona carinskim dabinama ili porezu, to vi osporavate, ili carina

  osporava vau trgovinsku transakciju i preti kaznom, alba u upravnom postupku i nakon toga i sudski

  postupak moe biti koristan. Slino, ukoliko ste u sporu sa prevoznim preduzeem u vezi njihovog rada ili

  naplate ili u vezi pravnih pitanja u vezi finansiranja trgovanja ili osiguranja, moe vam biti potrebno pravno

  zastupanje.

  Advokati su registrovani lanovi Kosovske advokatske komore (KAK) koji su dobili licencu za se bave

  advokaturom, to im omoguava pravo predstavljanja klijenata u bilo kojem postupku pre bio kojim sudom na

  Kosovu, ukljuujui i krivine sudove. Advokati na Kosovu su organizovani i pod upravom su KAK-a, koja je

  registrovana nevladina organizacija sa uspostavljenom organizacionom strukturom iji je primarni mandat

  odravanje nezavisnost pravne profesije, kao to je garantovano u Ustavu6. KAK ima preko 600 lanova.

  Svako ko eli da u potpunosti zastupa klijente pred kosovskim sudovima u svim materijalnim pitanjima,

  ukljuujui i krivina pitanja, se moraju registrovati pri KAK-u. KAK prima advokate u struku i upravlja

  disciplinskim sistemom na tri nivoa. KAK se finansira iz taksi za licence, lanarina i meunarodnih donacija.

  6 USTAV, lan 111. stav 1.; Zakon o advokaturi, lan 1. stav 1. (Zakon br. 03/L-117, 12. februar 2009.)

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 41

  Osim licenciranih advokata, pravnici (pravnici koji se ne bave advokaturom) koji su diplomirali i koji imaju

  najmanje baelor diplomu iz prava slue kao vladini savetnici institucija i organa, unutranje savetovanje

  korporacija i zaposleni pravnici za NVO-e, a da ne trebaju da prou dodatnu obuku ili licenciranje.

  Dodatno, bavljenje pravom na Kosovu nije zakonom ogranieno samo za one sa diplomom iz prava, ili drugim

  reima, za pravnike. Zakonodavstvo o parninom postupku na Kosovu omoguava parniarima da ovlaste bilo

  koga sa pravnom sposobnou da ih predstavlja pred sudovima u parninom postupku7.

  Od ovih ovlaenih predstavnika se ne trai da imaju posebnu obuku i iroko se koriste na Kosovu.

  Za vie informacija ili posebna pitanja molimo proverite internet stranicu kosovske advokatske komore na:

  http://www.oak-ks.org/

  Finansijske usluge

  Banke i druge finansijske institucije su od kritinog znaaja za obavljanje trgovakih transakcija. (Vidi

  izlaganje o finansiranju trgovakih transakcija u delu 3 i izlaganje o bankama i drugim finansijskim

  institucijama u delu 13) Na Kosovu postoji 9 komercijalnih banaka; 7 je u stranom vlasnitvu a dve u

  kosovskom vlasnitvu. (Meutim, jedina razlika izmeu stranih i domaih banaka je u vezi akcionarskog

  kapitala a ne u odnosu na usluge koje pruaju)

  Osiguravajua drutva takoe igraju kritinu ulogu u trgovakim transakcijama nudei osiguravajue usluge

  kao to su jemstvene obveznice (garancije uinka), morsko i druge vrste osiguranja, osiguranje od

  odgovornosti, itd. Na Kosovu postoji 13 osiguravajuih drutava; 9 je u stranom vlasnitvu. Veina su lanice

  Udruenja osiguravajuih drutava Kosova. Za vie informacija o osiguravajuim drutvima vidi deo 13.

  5. Upravni postupak za uvoz robe

  7 ZAKON O PARNINOM POSTUPKU, lan 86. stav 1. (Zakon br. 03/L-006, 30. jun 2008.)

  http://www.oak-ks.org/

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 42

  Glavni cilj kosovskih graninih organa i njihovih kontrola su bezbednost svih graana, zatita domaih

  preduzea, sprovoenje zakona i prikupljanje dabina i porezi. Na Kosovu postoje tri glavna organa koja

  deluju i kontroliu granine prelaze: granina policija (nadlena za imigraciju), carina i Agencija za hranu i

  veterinarstvo. U ovom delu se govori o carinskim procedurama u vezi sa uvozom robe. Delovi 6-8 govore o

  drugim carinskim procedurama. Deo 9 ovog vodia govori o drugim graninim organima.

  Carina Kosova

  Carina Kosova je osnovana 1999. pod UNMIK-om dok je naziv Carina Kosova dobila u decembru 2008.

  Carina je izgraena na osnovu standarda EU i sada ima otprilike 600 zaposlenih. Osim prikupljanja prihoda od

  dabina i poreza, Carina Kosova titi drutvo od krijumarenja droga i drugih zabranjenih materijala i

  sprovodi zakon titei drutvo od predrasudnih uticaja privrednog kriminala i utaje poreskih prihoda.

  Carinski slubenici su veinom locirani na graninim prelazima, aerodromima i kancelarijama u unutranjosti.

  Ukoliko uvozite ili izvozite robu iz drugih zemalja, vi ete primetiti carinske slubenike na jednom od

  graninih prelaza. Oni su tu da zatite graane Kosova i osiguraju se da je roba sigurna i zakonita za ulaz na

  teritoriju. Njihova dunost je takoe da se obezbede da se informacije koje su navedene na dokumentima

  poklapaju sa robom predstavljenom na licu mesta na granici. Dodatno, jedan od glavnih ciljeva carinskih

  slubenika je upravljanje i prikupljanje carinskih dabina i poreza za svu uvezenu i izvezenu robu. Carina

  Kosova ubire veinu prihoda koje prima Vlada Kosova, znai funkcija prikupljanja prihoda od strane carina je

  veoma vana.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 43

  Granini prelazi

  Na Kosovu postoji 15 graninih prelaza koji rade, 13 su stalni granini prelazi a 2 su privremeni granini

  prelazi. Kruevo i Orua su pod nadzorom graninog prelaza u Vrmici.

  Granini prelazi za saobraaj motornih vozila izmeu Republike Kosovo i Republike Albanije su: Vrmica, afa

  e Pruit i afa e Morines.

  Granini prelazi za saobraaj motornih vozila izmeu Republike Kosovo i Republike Crne Gore je Kula.

  Granini prelazi za saobraaj motornih vozila izmeu Republike Kosovo i Republike Srbije su: Brnjak, Jarinje,

  Merdare, Mutivoda, Bela Zemlja i Muibaba.

  Granini prelazi za saobraaj motornih vozila izmeu Republike Kosovo i Republike Makedonije su: eneral

  Jankovi i Globoica.

  Granini prelaz za elezniki saobraaj izmeu Republike Kosovo i Republike Makedonije je eneral Jankovi.

  Granini prelaz za vazduni saobraaj je na Meunarodnom Aerodromu Adem Jashari.

  Prijavljivanje uvoza i izvoza: Carinsko prijavljivanje

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 44

  Carinska procedura je zakonska mera kojom se omoguava oslobaanje robe iz carinske kontrole.

  Carinska kontrola se odnosi na mere koje se primenjuju kako bi se osiguralo potovanje zakona i propisa

  Republike Kosovo, koji se odnose na uvoz, izvoz ili tranzit robe.

  Bez obzira na carinsku proceduru koju trgovac eli da primeni za poiljku, neophodno je popunjavanje

  deklaracije robe za carinjenje od strane uvoznika ili izvoznika (ili ovlaenog predstavnika) i podnoenje Carini

  Kosova kako bi se poiljka oslobodila carinske kontrole.

  U pripremi deklaracije robe za carinjenje, trgovac prvo treba odrediti i prijaviti koja e se carinska procedura

  deklarisati za dalju obradu robe. Pripremi carinskih procedura, koje se mogu primeniti na poiljku robe

  obuhvataju, izmeu ostalog, uvoz, izvoz, tranzit, privremeni uvoz, skladitenje, pretovar, ponovni izvoz,

  povraaj dabina i domau preradu.

  Vie informacija o svim carinskim procedurama je navedeno ispod.

  Carinske deklaracije

  Carinska deklaracija ili deklaracija robe za carinjenje (DRC) znai davanje deklaracije u obliku koji propie

  carina i kojom deklarant navodi carinsku proceduru koja se treba primeniti na robu i podnosi sve specifine

  informacije koje su potrebni carini za primenu traene procedure. Za primer obrasca carinske deklaracije

  kliknite na ovu vezu. l. 105. do 143. Administrativnog uputstva br. 11/2009 o odreivanju odredbi za

  primenu carinskog zakonika, propisuju detaljne informacije o procedurama deklarisanja.

  Kada uvoznik ili izvoznik (ili ovlaeni zastupnik) podnese i potpie deklaracije robe za carinu, uvoznik,

  izvoznik i zastupnik snose odgovornost za:

  - Tanost informacija navedenih u deklaraciji,

  - Autentinost priloene dokumentacije, i

  - Potovanje svih obaveza koje se odnose na ulaz navedene robe prema deklarisanoj proceduri

  - .

  Carina Kosova je nedavno poela korienje sistema IT ASYCUDA World, kojim e se u potpunosti

  automatizovati podnoenje carinskih deklaracija. Kada uvoznik ili izvoznik koristi sistem elektronske obrade

  podataka za popunjavanje carinske deklaracije, carina Kosova moe prihvatiti da pisani potpis bude zamenjen

  drugom odgovarajuom tehnikom, na osnovu korienja kodova. Ovo olakanje e biti odobreno samo

  ukoliko se potuju tehniki i administrativni uslovi koje propie carina, nakon to na Kosovu stupi na snagu

  zakon kojim se omoguava elektronski potpis. Carine Kosova moe takoe propisati da deklaracije koje se

  popune korienjem sistema carine za elektronsku obradu podataka budu direktno potvrene od strane tih

  sistema, umesto manuelnog ili mehanikog udaranja peata carinske ispostave i potpisa nadlenog slubenika.

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 45

  Carina Kosova moe dozvoliti da se odreeni podaci u pisanoj carinskoj deklaraciji promene slanjem tih

  podataka elektronskim putem carinskoj ispostavi nadlenoj za tu svrhu, kada je potrebno u ifrovanom

  obliku.

  Obino se carinska deklaracija o robi moe podneti bilo kojoj carinskoj ispostavi na Kosovu, bez obzira gde

  se roba dostavlja na carinsku kontrolu. Meutim, u odreenim sluajevima podnoenje deklaracije se mora

  obaviti u odreenoj ispostavi zbog posebnih modaliteta prevoza ili posebnih metoda kontrole, u zavisnosti od

  vrste carinske procedure.

  Deklaracija se moe podneti u bilo koje vreme, ak i pre nego to uvezena roba stigne na Kosovo. Kosovska

  carina moe ovlastiti podnoenje deklaracije pre nego to uvoznik ili izvoznik bude u stanju da robu pokae

  carini. U ovom sluaju, carina moe odrediti vremenski rok, koji se treba odrediti u saglasnosti sa

  okolnostima, za prezentaciju robe. Ukoliko roba nije pokazana u navedenom roku, smatrae se da deklaracija

  nije podneta.

  Deklaracija o robi za carinjenje se obino treba podneti ispostavi kosovske carine tokom radnih dana i

  asova. Meutim, carina moe, na zahtev uvoznika ili izvoznika, i na troak uvoznika ili izvoznika, ovlastiti

  podnoenje deklaracije izvan radnih dana i asova. Mogu se primeniti posebne takse za uslugu izvan

  normalnog radnog vremena i koja e se primeniti kako bi se pokrili dodatni trokovi vezani sa pruanjem

  usluge.

  Datum primanja carinske deklaracije e biti unet u samu deklaraciju, ili u elektronski dosije deklaracije.

  Carina moe dozvoliti ili traiti izmene datuma navedenog na carinskoj deklaraciji podnoenjem nove

  deklaracije kojom e se zameniti originalna deklaracija. U tom sluaju, relevantni datum za odreivanje

  naplativih dabina i primenu drugih odredbi koje ureuju odgovarajuu carinsku proceduru e biti datum

  primanja originalne deklaracije.

  Uvoznik ili izvoznik moe traiti ovlaenje za dopunu jednog ili vie podataka u deklaraciji nakon to carina

  primi deklaraciju. Dopuna ne moe imati efekat podnoenja deklaracije za robu koja nije navedena u

  originalnoj deklaraciji.

  Meutim, nee biti dozvoljena nikakva dopuna kada se trai ovlaenje nakon to je kosovska carina:

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRANSAKCIJE NA KOSOVU 46

  - Obavestila deklaranta da namerava da proveri robu; ili

  - Uspostavila da su navedeni podaci netani; ili,

  - Oslobodila robu.

  Dobrovoljno potovanje

  Moderno upravljanje carinom je zasnovano na naelu dobrovoljnog potovanja, koje pomau uproeni uslovi

  za izvetavanje, komunikacija sa carinom, interno i eksterno, i intenzivni programi obavetavanja klijenata.

  Inicijative olakavanja mogu usmeriti obradu komercijalnih uvoza i izvoza stavljajui veu odgovornost na

  preduzea u odnosu na samo-ocenjivanje i dobrovoljno potovanje.

  Kako bi samo-ocenjivanje i dobrovoljno potovanje bilo uspeno, kosovska carina obezbeuje sredstva za

  preduzea kako bi se ispunili ovi ciljevi. Kosovska carina sada radi sa veoma modernim kompjuterskim

  sistemom, ASYCUDA World, koji e omoguiti trgovcima da elektronski podnose carinske deklaracije

  putem interneta. Ovo je jedan od naina kako se ovi dvojni ciljevi prilagoavaju. Ovo obuhvata pruanje

  tehnikih informacija koje se odnose na trgovinu i fiskalne politike, kao i uputstva u vezi pristupa ASYCUDA-

  i.

  Podstiu se uvoznici i izvoznici da se sami upoznaju sa pravima i obavezama kada govorimo o uvoznim i izvoznim

  transakcijama. to budu vie izvoznici dobrovoljno potovali svoje obaveze, to e bolju uslugu dobijati od kosovskih

  carina brzim oslobaanjem i manjim trokovima za teret. Sledstveno, ovaj vodi je dizajniran na specifian nain kako

  bi se pomoglo modernom upravljanju carinama na Kosovu ohrabrujui transparentnost i dobrovoljno potovanje sve

  u cilju unapreivanja olakanja zakonitog prekograninog trgovanja i poboljanja fiskalne administracije.

  Dokumentacija neophodna za uvoz

  Tri (3) dokumenta su obino potrebna za uvozne transakcije:

  Deklaracija o robi za carinjenje (klikni ovde da vidi obrazac),

  Komercijalna faktura (klikni ovde za primer), i

 • UPUTSTVA ZA MEUNARODNE TRGOVAKE TRAN