Click here to load reader

Preuzmite prezentaciju

 • View
  234

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Preuzmite prezentaciju

 • LOGISTIKA AKTUELNA KRETANJA, PERSPEKTIVE I MOGUCNOSTI RAZVOJA LOGISTICKIH SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI

  *

  *

  doc. dr Velibor Peuli, dipl.in.

 • SADRAJ RADA:

  PREDSTAVLJANJE ...

  A KO SU BROKERI OSIGURANJA? BRANKO KECMAN

  KLASTER LOGISTIKA HRVATSKE DUAN SOLDATOVI

  OPTINA LAKTAI MIROSLAV KODOMAN

  LOGISTIKA I TRANSPORT PHILLIP PATRICK

  EKO VONJA SCANIA DEJAN KOLEKA

  LOGISTIKA AKTUELNA KRETANJA, PERSPEKTIVE I MOGUCNOSTI RAZVOJA LOGISTICKIH SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI - doc.dr Velibor Peuli

  PITANJA I ZAKLJUCI

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • ta je logistika?

  Logistika je skup aktivnosti ciji je zadatak da obezbedi ekonomian i efikasan protok proizvoda sa mjesta nastanka na mjesto koritenja u skladu sa potrebama korisnika.

  Logistika ima zadatak, da obezbjedi potroacima na svakom mjestu u svako doba dana (veoma esto i nou) dostupne proizvode i materijale, koji su im potrebni ili koje ele da posjeduju...

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  DEFINICIJA LOGISTIKE I NJENA GENEZA

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Evropska asocijacija za logistiku

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  Logistika je organizacija za planiranje, kontrolu i realizaciju robnih tokova od mjesta nastanka do mjesta prodaje preko proizvodnje i distribucije do krajnjeg korisnika sa ciljem zadovoljenja zahtjeva trita uz minimalne trokove i minimalne investicije....

  Logistika je nauka i poslovna filozofija o planiranju, oblikovanju, upravljanju i kontroli tokova: materijala, robe i proizvoda, informacija, energije, novca i ljudi.

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • ...

  Glavni cilj je poboljanje ukupnog kvaliteta i minimiziranje ukupnih trokova.

  Na prvi pogled ovo su dva suprostavljena cilja to ukazuje na svu kompleksnost problematike kojom se bavi logistika.

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  Logistika se nalazi u presjeku razliitih strunih disciplina kao multidisciplinarna oblast.

  Logistika je dobila epitet naunog faktora razvoja trine privrede kod ekonomski najmonijih zemalja u svijetu.

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  LOGISTIKA

  TEHNIKA

  SISTEMA

  TRANSPORTNA

  TEHNOLOGIJA

  EKONOMIJA

  PREDUZEA

  KOMUNIKACIONA TEHNIKA

  TEHNIKA TRANSPORTNE OPREME

  INFORMATIKA

  MARKETING

  PROIZVODNA TEHNOLOGIJA

 • Logistika je umjetnost upravljanja lanacima snabdjevanja i nauku o upravljanju i kontroli protoka robe , informacija i drugih resursa kao to su energija i ljudi izmeu take porekla i stanovita potronje , kako bi se ispunili zahtjevi kupaca .

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

 • GENEZA I DEFINICIJE LOGISTIKE U BOSNI I HERCEGOVINI,SA SAVREMENIM TUMAENJEM

  TA JE LOGISTIKA?.. I OVO JE LOGISTIKAGDJE SE NALAZIMO?... MODA SMO NA KORIDORIMA?Kuda idemo?Strategija?!?!EVROPSKA LOGISTIKA, INTERNACIONALNA LOGISTIKA

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • FAKTORI RAZVOJA SAVREMENIH LOGISTIKIH TRENDOVA

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  NOVI TRINI I PRIVREDNI TRENDOVI

  PROMENE PRAVNE REGULATIVE

  SAVREMENI LOGISTIKI TRENDOVI

  NOVE STRATEGIJE I TEHNOLOGIJE

  *

 • TRINE PROMJENE Novi zahtjevi trita

  Globalizacija trita (Prostorna integracija putem logistike)

  Otra konkurencija (Problem osvajanja i zadravanja korisnika)

  Promjene u meunarodnim robnim tokovima (Pravci, struktura)

  Promjena strukture roba (Umjesto sirovina, gotovi proizovdi)

  Manje pojedinane isporuke robe (Umjesto masovnih tereta manje poiljke)

  Zahtevi za kompletnom logistikom uslugom (Sve na jednom mjestu)

  Kvalitet usluge isporuke robe (Potpuna satisfakcija korisnika)

  Smanjenje trokova (Logistikih i ukupnih trokova)

  Itd.

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Brzina + Potpuna povezanost + Neopipljivost

  Ruenje granica izmeu: kupca i prodavaca, proizvoda i usluga, kue i kancelarije, vlasnitva i koritenja, znanja i uenja, stvarnog i virtualnog, poslodavca i zaposlenog

  Klju postojanja novostvorena vrijednost ostvareni profit)

  STRATEKI TRENDOVI PROMJENA

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Strategija proizvodnje za zalihe

  Strategija proizvodnje po narudbini

  Vueni tokovi umesto guranih tokova robe

  Nabavka proizvoda prema zahtjevima trita

  Finalizacija proizvoda seli se iz klasinih fabrika u logistike sisteme (logistike centre)

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Insourcing strategija

  Outsurcing strategija

  Kompanije se fokusiraju na osnovu djelatnost

  Logistike zadatke preputaju profesionalnim provajderima

  Korisnici zahtevaju kompletnu logistiku uslugu

  (sve na jednom mjesto, odnosno kod jednog provajdera)

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • MAKE OR BUY STRATEGIJA

  Razvoj i izgradnja sopstvenih logistikih podsistema:

  vozni parkovi,

  skladini kapacitet

  pretovarna mehanizacija

  Proizvodnja logistikih usluga za sopstvene potrebe

  Korienje tuih logistikih resursa

  Kupovina logistikih usluga od profesionalnih nosioca (logistikih provajdera)

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • PROMJENE PRAVNE REGULATIVE

  Harmonizacija propisa i procedura na meunarodnom i regionalnom i nacionalnom nivou,

  Promjene carinskih i poreskih zakona, zakona o spoljnoj trgovini, meunarodnom i domaem prometu roba i dr.

  Formiranje regionalnih organizacija i incijativa (Inicijativa za saradnju u Jugoistinoj Evropa, zona slobodne trgovine, carinske unije, itd.)

  Globlane svetske organizacije (Svetsak trgovinska orgnaizacija, GATT, EFTA i dr.)

  Cilj je da se pojednostave (standardizuju) procedure i olaka meunarodna trgovina i ubrzaju robni tokovi.

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • STRUKTUIRANJE LOGISTIKE (PROSTORNO, VREMENSKO,FUNKCIONALNO)

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  globalna logistika

  logistiki lanci

  (lanci snabdevanja)

  logistika funkcija preduzea

  logistika odeljenja slube

  logistika radnog

  mesta

  195019601970198019902000

  Logistika:

  skladita,

  transporta,

  pretovara.

  Logistika

  radnih

  operacija

  Logistika: nabavke, proizvodnje,

  distribucije itd.

  Logistika integrie lanac vrednosti kompanije

  Integrisane

  logistike

  mree

  Razvoj logistikih sistema

  Vremenski horizont

 • Ubrzaj sve to radi ...Povei sve sa ..Uini da ti neopipljivo raste bre nego opipljivo . ..Individualiziraj svaki proizvod ili uslugu ...Prihvati potrebe i elje svojih kupaca ... Prikupi informaciju iz svake transakcije ...Unesi emociju u svaki aspekt poslovanja ...Budi mali i veliki u isto vrijeme ...

  Zlatna pravila nove ekonomije

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Prihvati novu rang listu vrijednosti: intelektualna imovina, finansijska imovina, fizika imovina.Stalno inoviraj i mijenjaj.Dijeli informacije sa svima u sistemu.Vrednuj kompaniju po tome koliko ima intelektualnog kapitala, a ne koliko je velika.Stalno ui.Delegiraj autoritet i mo na periferiju.Stvori standard i nametni ga drugima.

  Zlatna pravila nove ekonomije

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • ODLAZI

  KRUTA, NEFLEKSIBILNA ORGANIZACIJA

  DOLAZI

  FLEKSIBILNA ORGANIZACIJA

  Nestaje kruta, a dolazi fleksibilna organizacija. Organizacija logistikog sistema mora biti prilagoena promjenama koje sistem mora u cilju konkurentnosti da prihvati logistike principe.

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • LOGISTIKI LANCI

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  Logistiki lanac je ureeni niz logistikih aktivnosti poruivanja, pakovanja, transporta, pretovara, skladitenja, formiranja tovarnih jedinica, sortiranja, kontrole, ukrupnjavanja, izrade pratee dokumentacije, itd.

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Optimizacija logistikog lanca u prostoru konfliktnih ciljeva

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  LOGISTIKI LANAC JE MOST KOJI SPAJA MIKRO - META - MAKRO SISTEME SA TENJOM

  URAVNOTEENJA KONFLIKTA CILJEVA UESNIKA U LANCU

  OPTIMIZACIJA LANCA WIN - WIN SITUATION

  META

  LOGISTIKI

  SISTEM

  MAKRO

  LOGISTIKI

  SISTEM

  MIKRO

  LOGISTIKI

  SISTEM

  konflikt ciljeva u lancu

  B izmeu institucionalnih cjelina

  meta sistem

  logistiki lanac

  konflikt ciljeva u lancu

  A izmeu funkcionalnih cjelina

  cilj

  to manje zalihe

  to vie robe za prevoz u jednoj po{iljci

  proizvodnja

  finansije

  skladitenje

  vozni

  park

  INTERES

  CILJ

  INTERES

  CILJ

  INTERES

  CILJ

  INTERES

  CILJ

  ROBNO

  TRANSPORTNI

  CENTAR

  [peditersko transportno preduze]e

  POTROa

  TRGOVINA

  proizvoa

 • PRIMJERI DOBRE PRAKSE

  BMW ...LANAC POVRATNA LOGISTIKA... globalni lanac trgovine .. znanje i vjetina

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • LOGISTIKI SERVIS

  Logisticke usluge su direktno vezane za realizaciju i transformaciju robnih, transportnih i informacionih tokova. Moe se rei da logistika usluga predstavlja proizvod razliitih logistikih sistema usmjeren na otpremu i isporuku materijalnih proizvoda, prema konceptu "7P":

  Prava roba;

  Pravo mjesto;

  Pravo vrijeme;

  Prava koliina;

  Pravo stanje;

  Pravo pakovanje;

  Prihvatljivi trokovi cijena.

  Ovaj koncept podrazumjeva kompletnu logistiku uslugu (po sistemu od vrata do vrata, door to door, Full service packet).

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  SCHMITZ CARGOBULL

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • *

  MEDAMENT POSLOVNE LOGISTIKE I PEDICIJE

  *

  PROIZVODNA LOGISTIKA

  MEDAMENT POSLOVNE LOGISTIKE I PEDICIJE

  LOGISTIKA PROIZVODNJE

  LOGISTIKA NABAVKE

  LOGISTIKA DISTRIBUCIJE

  PROIZVODNI PROCESI

 • OSNOVNI PRINCIPI LOGISTIKE

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  Sveobuhvatna i jednovremena optimizacija svih karika materijalnih, energetskih i informacionih tokova,

  Izjednaavanje nivoa tehnologije logistike i proizvodnje,

  Uvoenje integruma u logistiki lanac -logistike jedinice koja prolazi kroz sisteme bez ili sa neznatnim izmenama,

  Vremenska sinhronizacija u cilju breg protoka materijala i uz eliminaciju svih zastoja i zaliha,

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • :

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  Povezivanje informacionih, robnih i energetskih tokova,

  Multidisciplinarni pristup optimizaciji logistikih lanaca sa ciljem dostave prave robe, u pravoj koliini, na pravo mesto u pravo vreme,

  Primjena savremenih komunikacionih sredstava i informatike tehnologije,

  Edukacija i stvaranje novog profila strunjaka iz domena logistike.

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Just-In-Time (JIT)

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  JIT je sveobuhvatan pristup rjeavanja problema, iji je cilj poveanje kvaliteta i poboljanje vremeske komponenete na podruju nabavke, proizvodnje i distribucije.

  Osnovni cilj je eliminisati sve gubitke u logistikom lancu, pri emu se pod gubicima podrazumijevaju aktivnosti koje ne stvaraju dodatnu vrijednost proizvodu.

  Ova koncepcija podrazumijeva realizaciju svih aktivnosti tano na vrijeme, odnosno tei se minimiziranju vremenske komponenete i ukupnih trokova.

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • ODLAZI HIJERARHIJA

  DOLAZI

  MRENA STRUKTURA

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  Logistika predvianja...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • LOGISTIKA TRGOVINE

  *

  MEDAMENT POSLOVNE LOGISTIKE I PEDICIJE

  *

  MEDAMENT POSLOVNE LOGISTIKE I PEDICIJE

  PROIZVOA

  POTROA

  TRGOVINA NA VELIKO

  TRGOVINA NA MALO

 • Novi trend logistike u trgovini

  ODLAZI

  PROIZVODNJA -TRITE

  DOLAZI

  KUPAC - KONKURENT

  Nekad se proizvodilo za trite i uvijek se naao kupac koji bi kupo proizvod. To je bila posljedica nedostatka roba i usluga na tritu. Danas, a posebno sutra to nee biti mogue za preduzea koja ele biti konkurentna. Ponuda je puno vea od potranje, pa proizvoa mora prije poetka proizvodnje znati ko mu je kupac.

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • LOGISTIKA - TRGOVINA

  Ovo je oblast logistike distribucije. Logistika distribucije i plasmana proizvoda ima zadatak da organizuje takav sistem distribucije koji e maksimalno uskladiti ponudu i potranju proizvoda i usluga izmeu proizvodnje, trgovine i krajnjeg korisnika.

  Kanali distribucije se mogu podijeliti na:direktne (od proizvoaa do potroaa) i indirektne (proizvoa - trgovina na veliko potroa;proizvoa - trgovina na veliko trgovina na malo potroa;proizvoa - predradnik trgovina na veliko, malo i potroa)

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • SISTEM FIZIKE DISTRIBUCIJE

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  SERVIS KLIJENATA

  Devedesetih godina kompanije (proizvoai trgovci) su se u funkciji osvajanja konkurentnosti na tritu orjentisali na ispunjenje vrlo kompleksnih elja klijenata (klijent je kralj ima novac i donosi odluku o kupovini tog proizvoda).

  Preduzea su postavila cilj da budu stalno u kontaktu sa klijentima i da se stalno prilagoavaju promenama i njihovim eljama jer od toga jasno imaju koristi. Cilj je formirati skup stalnih klijenata i pridobiti nove klijente kroz koncept brzih promena i ispunjenja elja klijenata.

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  Ispunjenje zahtjeva klijenata se razlikuje u odnosu na tri oblasti zahtijeva:Osnovni zahtjevi koji se obavezno moraju ispuniti, u protivnom slijedi nezadovoljstvo klijentaPratei zahtjevi koje klijent oekuje i vrlo e biti zadovoljan ako se ispune, a oni nisu precizirani u ponudama mnogih ponuivaa. Ovi zahtjevi se razlikuju od brane do brane;Posebni zahtjevi koje klijent ne oekuje ali ako se realizuju onda se ostvari veoma pozitivan utisak.

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  A1

  PROIZVOA ISPORUIOCI PROIZVODA A1

  A2

  k

  k

  A

  k

  A

  k

  A

  konkurencija na tritu

  ISPORUKA

  A

  KUPAC, KLIJENT

  ima svoje elje:

  PRAVA ROBA (vrsta, koliina)

  PRAVOG KVALITETA (ispravna)

  U PRAVO VREME

  NA PRAVO MESTO (u stanu)

  PROIZVOD

  PROIZVOD

  +

  ISPORUKA

  SERVIS ISPORUKE

  KOMPONENTE:

  VREME ISPORUKE

  STANJE ISPORUKE

  POUZDANOST ISPORUKE

  FLEKSIBILNOST ISPORUKE

  ILI

 • USLUGA SNABDIJEVANJA I SERVIS ISPORUKE

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  Logistika usluga je rezultat LOGISTIKOG SISTEMA i ona se ugrauje u robu koju je potrebno isporuiti klijentu, a on to oekuje.

  Servis isporuke je usluga koju INDUSTRIJSKA i TRGOVAKA preduzea nude kroz prodaju robe.

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • USLUGA SNABDIJEVANJA I SERVIS ISPORUKE

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  KOMPONENTE SERVISA:

  VRIJEME ISPORUKEKVALITET ISPORUKEOBUHVATNOST ISPORUKEFLEKSIBILNOSTVRIJEME ISPORUKE je proizvod logistikog sistema (Lieferzeit). POUZDANOST ISPORUKE pouzdanost strukture i vremena isporuke (Lieferzuxeulassigkeit).

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  2

  1/2

  1

  kumulanta u danima

  1

  1

  1/2

  vreme trajanja

  UTOVAR

  KLIJENT

  ISTOVAR

  PRIHVAT PORUDBINE

  1/2

  REGIONALNI PRODAJNI BIRO ISPORUIOCA

  KLIJENT

  TRANSPORTNO SREDSTVO

  CENTRALNA OBRADA PORUD`BINE

  SKLADITE ZA ISPORUKU

  2

  1/2

  1

  9

  6 1/2

  4

  10

  8 1/2

  6

  3 1/2

  3

  2

  1

  OBRADA PORUDBINE

  OBJEDINJAVANJE I PAKOVANJE

  PRETOVAR I TRANSPORT

  USKLADITENJE ROBE KOD KLIJENTA

 • *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  Zavisi od dva faktora:

  pouzdanosti radnih procesa i

  spremnosti za isporuku (Lieferbereitsalaft) da li iz jednog ili vie skladita, iz centralnog skladita

  KVALITET ISPORUKE stanje isporuke (Lieferungs beschaffeukeit).

  Zavisi od dva faktora:

  tanosti isporuke oblik i koliina, gubici i

  stanja, kvaliteta isporuke oteenja, pakovanje

  FLEKSIBILNOST ISPORUKE liefrflexibilitat.

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  Zavisi od tri faktora:

  modaliteta porudbenice veliina, koliina,..

  modaliteta isporuke oblik pakovanja,

  informisanosti klijenta o mogunostima isporuke, .

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  Karakteristike kvaliteta logistike usluge:

  Utisak o saradnikuUtisak o tehnikom stanju sistemaLokacija i oprema poslovnog prostoraRedovnost odravanjaOrjentacija na ouvanje okolineRazliitost pretovarnih mogunostiEkoloki aspekt infrastrukturnih prikljuakaImplementacija postupaka za sigurnost kvalitetaCertifikat sistema za upravljanje kvalitetomUbjedljivost saradnika prodavaoca uslugeOdgovornost saradnikaKompetencija saradnikaKompetencija radnika u organizaciji procesaGarancija ponudeRaznovrsnost mogunosti komuniciranjaModaliteti pojedinih porudbina i isporukairina i dubina ponuene uslugePokrivenost povrine i povezanost sa mreom u nacionalnom prostoru

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  Karakteristike kvaliteta logistike usluge:

  Imid i reference davaoca uslugeBrzina prevazilaenja problemaIskustvo u struci davaoca uslugeBrza reakcija na promene elja klijentaAktuelnost i primenjivost informacijaPraenje poiljkeObrada reklamacijaLogistiki procesi koji tite ivotno okruenjeBrzo informisanje u sluaju odlaganja isporukeFleksibilnost u vremenu prihvatanja ili isporuivanja robeRaspoloivost reprezenta u sluaju potrebeTransportna pouzdanost pri isporuciPokrivenost povrine i povezanost sa mreom u EvropiPotovanje terminaIsporuivost u potrebnom obliku i koliiniKratko vrijeme isporukeCijena isporuke

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • KOORDINACIJA ...

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  MJERE KOJE SE PREDUZIMAJU DA BI SE KOORDINISANO DJELOVALO NA TRITU:

  ekonomske (investicije, tarifska politika)pravne (dozvole, propisi, oslobaanje od poreza)tehnike (razvoj brzih pruga, telekom. tehnike)tehnoloke (primjena novih tehnologija transporta)organizacione (postojanje raznih organizacija)

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • SAVREMENI TRENDOVI U LOGISTICI I PEDICIJI

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Danas pedicije predstavalju savremene logistike provajdere (3PL, 4PL provajderi) koji su sposobni da ponude i prue kompletnu logistiku uslugu

  Razvija se sve vre logistiko partnerstvo izmeu pedicije i korisnika logistikih usluga

  Trend je da pediterske kompanije kao specijalizovani nosioci logistikih usluga, preuzimaju sve vie logistikih aktivnosti od korisika (outsourcing partnerstvo)

  Razvoj pedicije kao savremenog logistikog provajdera

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

 • 2nd Party Logistics

  Odreene logistike usluge transporta, otpreme, skladitenja poverene specijalizovanim nosiocima

  3rd Party Logistics

  3PL provajder kao Outsourcing partner preuzima najvei deo logistikih zadataka korisnika

  1st Party Logistics

  Logistika u kui korisnika, Sistem za sopstvene potrebe uz minimalno angaovanje drugih

  4th Party Logistics

  4PL provajderi podrazumevaju integrisano upravljanje i realizaciju kompletne logistike usluge

  Razvoj savremenih logistikih provajdera

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

 • Logistika usluga

  Za korisnika:

  Sredstvo za zadovoljenje potreba, elja i zahteva

  materijalni proizvod + usluga isporuke = integralna vrijednost

  logistika usluga, kao usluni proizvod

  Za nosioca (davaoca):

  Proizvod - sredstvo za osvajanje (zadravanje) trita i ostvarivanje prihoda i profita

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

 • Logistiki provajderi nude i pruaju:

  Osnovne logistike usluge

  pedicija Transport Skladitenje Pretovar Pakovanje Opsluga transportni sredstava .....................

  +

  Dodatne logistike usluge

  (Value added usluge)

  Finalizacija proizvodaObeleavanje i etiketiranje Dorada proizvoda Montaa i sklapanje Oplemenjivanje Suenje, dozrevanje, zamrzavanje proizvoda...

  Kompletna logistika usluga po sistemu od vrata do vrata

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Razvoj logistikog partnerstva izmeu pedicije i korisnika usluga

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  `

  Korisik i nosilac logistikih usluga imaju sopstvene ciljeve, koje ostvaruju kroz partnerstvo.Najpoznatiji oblici partnerstva su 3PL provjaderi.

  Korisnik i nosilac logistikih usluga imaju zajedniki cilj gde u jednom potpuno integrisanom procesu partnerstva ostvaruju zajedniki cilj

  (Win-win poslovanje)

  Prodaja logistikih usluga na bazi klasinog naina ugovaranja i transakcionih odnosa.

  Korisnik i nosilac suprotstavljene strane

  (strane u sukobu)

  Ugovorna

  prodaja

  Outsourcing

  partnerstvo

  4PL partnerstvo

  globalna

  Pokrivenost trita

  Operativni nivo

  regionalna

  nacionalna

  Taktiki nivo

  Strateki

  nivo

  Nivoi partnerstva

  LOGISTIKO PARTNERSTVO

  *

 • *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  BAZA PODATAKA TRANSPORTAINFORMATIVNO-PRAVNI SEKTORSEKTOR ELJEZNICE transport i distribucija bi inili podaci o preduzeima drumskog lokalalnog i daljinskog saobraaja(sa osnovnim i prateim servisnim djelatnostima)informativno-pravne poslove pediterske organizacije i infomaciono pravni servisbaza podataka za koordinaciju rada eljeznica robnim, industrijskim kolosje cima i prateim djelatnostima TEHNOLOKO MANIPULATIVNISEKTOR SKLADITENJASLOBODNA CARINSKA ZONA podaci o terminalima integralnog transprtaorganuizacija unutranjeg transportaraspoloivost i kapaljciteti preduzea za skladitenje robe sa razliitom strukturom i namjenom skladitasektor Vlade - carinske zone i carinski terminalVELEPRODAJAMARKETINGINFORMACIONI SISTEMsektor velikih klijenata - uvozna i izvozna preduzea sa pomonim slubamasektor marketinga profesionalne marketinke agencije i medijsko propagadne kueinformacioni sistem logistikog servisa sa savremenom organizaciojom softverskim i hardverskim rjeenje i komunikacijama unatar i oko logistikog servisa

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • LOGISTIKI CENTRI

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  LOGISTIKI CENTAR

  LOGISTIKI CENTAR

  LOGISTIKI CENTAR

  LOGISTIKI CENTAR

  TRANZITNI

  DISTRIBUTIVNI

  SABIRNI

  SABIRNO

  DISTRIBUTIVNI

 • *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  LOGISTIKI CENTRI

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  TA JE SKORO ISTO ZA SVE

  Prihvat i otprema robnih i transportnih tokova

  Pretovar transportnih sredstava

  Skladitenje i uvanje robe

  Formiranje tovarnih jedinica

  Formiranje jedinica otpreme

  Izrada pratee dokumentacije

  Niz prate}ih usluga za transportna sredstva, robu i personal

 • *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  LOGISTIKI CENTRI

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  TA JE RAZLIITO

  Osnivai i vlasnici

  Organizacione forme

  Pripadnost vidu transporta

  Pripadnost vrsti robe

  Pripadnost pojavnom obliku robe

  Struktura i obim logistikih funkcija

  Lokacija u odnosu na saobraajnu infrastrukturu

  Lokacija u odnosu na urbane sredine i industrijske komplekse

  Stepen kooperacije nosilaca i korisnika usluga

 • *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • LOGISTIKI CENTRI

  BTC LJUBLJANA ...SWISSLOG...GRAZ...NIKE LOGISTICS CENTERLAKTAI CARGO RS?!?!

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Novi trend

  ODLAZI

  KRUTA, NEFLEKSIBILNA ORGANIZACIJA

  DOLAZI

  FLEKSIBILNA ORGANIZACIJA

  Nestaje kruta, a dolazi fleksibilna organizacija. Organizacija poslovnog sistema mora biti prilagoena promjenama koje sistem mora u cilju konkurentnosti da prihvati.

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • LOGISTIKI TROKOVI

  1985 ....EEZ (10 11) %EU = (7 8,5) %SFRJ oko (17 19)%DANAS BIH = 87 mjesto WB logisticsTrokovi iznad 19%......10 000 000 000 KM.....

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Usluge logistikih provajdera

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  % uee LP

  Logistike aktivnosti

  Severna Amerika

  Zapadna Evropa

  Azija/

  Pacifik

  Skladitenje robe

  73

  91

  46

  Transport pri otpremi

  71

  95

  87

  Carinsko posredovanje

  66

  57

  N/A

  Transport pri dopremi

  62

  71

  62

  Carinske dozvole

  62

  67

  33

  pediterski poslovi

  57

  67

  41

  Provera rauna i plaanje

  54

  24

  8

  Cross Docking

  37

  43

  33

  Sabirno-distributivni procesi

  37

  62

  16

  Konsalting usluge

  29

  14

  10

  Povratna logistika

  28

  38

  N/A

  Izbor prevoznika

  24

  24

  19

  Popunjavanje dokumenata

  23

  24

  19

  Logistika nabavke

  23

  29

  N/A

  Obeleavanje / etiketiranje

  20

  33

  17

  Ugovaranje cene

  19

  10

  6

  Upravljanje zalihama

  19

  14

  24

  Povraaj i popravka

  16

  43

  5

  Informacione tehnologije

  16

  24

  13

  Fleet menad`ment

  12

  38

  21

  Unos/obrada porudbina

  10

  10

  6

  Kontrola distribucije

  9

  5

  11

  Finansijske usluge

  2

  5

  5

 • *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  Chart6

  21

  21

  18

  10

  9

  8

  5

  4

  1

  3

  Skalditenje21%

  Transportni menadment21%

  Value-added" usluge18%

  internacionalne usuge10%

  integrisana reenja9%

  Sheet1

  Po regionima

  Severna Amerika79

  Evropska Unija78

  Azija - Pacifik58

  Po bogatstvu komanije

  1-10073

  101-20052

  201-30046

  301-40033

  401-50024

  Po uslugama

  Transportni menad`met21

  Skaldi{tenje21

  Value-added" usluge18

  internacionalne usuge10

  integrisana re{enja9

  transport po ugovoru8

  intermodalni transport5

  LLP usluge4

  elektronsko poslovanje1

  ostalo3

  100

  Sheet1

  00

  00

  00

  Sheet2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Sheet3

 • b) % LP za prvih 500 kompanija

  c) % LP na razliitim tritima

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  Chart3

  73

  52

  46

  33

  24

  Sheet1

  Severna Amerika79

  Evropska Unija78

  Azija - Pacifik58

  1-10073

  101-20052

  201-30046

  301-40033

  401-50024

  Sheet1

  00

  00

  00

  Sheet2

  0

  0

  0

  0

  0

  Sheet3

  Chart2

  Severna Amerika79

  Evropska Unija78

  Azija - Pacifik58

  Sheet1

  Severna Amerika79

  Evropska Unija78

  Azija - Pacifik58

  Sheet1

  00

  00

  00

  Sheet2

  Sheet3

 • E-poslovanje i savremeni pristup primene logistike u drumskom prevozu

  ISKUSTVA IZ REGIONA

 • 55.000 m zatvorenog skladita85.000 m otvorenog skladita Logistiki centar Milped - najmodernije skladiste u regionu:14200 pll mesta, 5.000 m blok skladista39 dokova sa fleksibilnim rampamaTemperaturno kontolisana zonaOperacije podrane WMS reenjem, integracija sa informacionim sistemima klijenataDodatne usluge u skladistu (pakovanje, deklarisanje..)Skladini objekti i na lokacjama: Savski nasip, Luka Beograd, imanovci, Nova Pazova, Stara Pazova.

  Usluge skladitenja

 • Route Planning Interface

  Nalozi za

  Isporuku

  (NZI)

  E-poslovanje u logistici

 • Route planning

  Priprema plana

  Uvoz dnevnih naloga za isporuku iz WMS-a

  Odabir sredstava (vozila, lokacije, nalozi za isporuku)

  Pokretanje algoritma (jednog ili vise) za realizaciju transportnih zadataka

  Rezultat: optimalni redosled i raspored ruta

  Verifikacija plana i ispis izvetaja

  Izvoz plana u spoljnu bazu podataka (MIS, WMS)

  Dinamino planiranje ruta

  Auriranje plana na osnovu stvarnih dogaaja

  Re-planiranje

 • POSEBNA PODRUJA LOGISTIKE (CITY LOGISTIKA, LOGISTIKA OTPADNIH MATERIJALA, REZERVNIH DELOVA..)

  CITY LOGISTIKA...REZERVNIH DIJELOVA....4PL LOGISTICSLUKA LOGISTIKA

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • EVROPSKA LOGISTIKA, LOGISTIKI SISTEMI I MOGUNOST RAZVOJA

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  konsolidaciji robnih tokova monim logistikim i poslovnim mreama, logistikim centrima, intermodalnom transportu, novim informatikim tehnologijamalogistike strategijelogistiki provajderiefikasan odgovor na potrebe potroaa (Efficient Consumer Response ECR)

  Nova rjeenja u logistici baziraju se na:

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Logistiko partnerstvo na taktikom nivou:

  Izbor vida prevoza Upravljanje zaliha Izbor lokacije skladita Finansijske transakcije vezane za robu

  Rezultati istraivanja 188 kompanija u EU iz razliitih sektora:

  5 25 %

  15 40 %

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Logistika rjeenja

  ODLAZI

  JEDNO RJEENJE

  DOLAZI

  VIE RJEENJA

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  KONSOLIDACIJA ROBNIH TOKOVA :

  sakupljanje pojedinanih komadnih (manjih) poiljki od komitenta u gravitacionom podruju( tritu) otpreme

  dostava poiljki do pediterskog logistikog centra (sabirni transport)

  razvrstavanje i grupisanje poiljki prema pravcima, mestima isporuke i komitentima

  formiranje tovarnih i transportnih jedinica

  utovar i otprema robe u daljinskom transportu

  razvrstavanje robe i isporuka korisniku.

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Logistiki odgovor...

  ODLAZI

  NEMA ALTERNATIVA

  DOLAZI

  IMA ALTERNATIVA

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Cilj je i dalje prihod i profit ali ostvaren kroz:

  Stvaranje dodatne vrijednosti znanjem (koritenjem intelektualnog kapitala),Stvaranje lojalnih kupaca,Poveanje vrijednosti trinih marki, zatitnih prava, patenata, ...Upravljanje znanjem,Postizanje i odravanje konkurentske spremnosti.

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Da bi se ispunili navedeni ciljevi neophodno je:

  Osposobiti logistiki sistem da se prilagoava promjenama, (npr RS, ...)Poboljati razumjevanje logistike i stratekih ciljeva,Stvoriti strukturu logistikog sistema koja potie saradnju i efikasno izvravanje zadataka,...Stimulisati inovacije i kreativnost, nova generacija logistiara u Bosni i Herceovini ...Obezbjediti mogunost razvoja svih, operatera, servisa, kooperaciju i koordinaciju na svim nivoima...Poveati stepen integracije logistike infrastrukture i logistikih sistema sa okruenjem

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Analiza stanja logistikih sistema danas...

  Dosta dobrog ali i loeg dogaa se stalno u svakom logistikom sistemu u BiH,... Odgovor na loe vijesti i deavanja je veoma spor i samo predstavljanje odlaganje problema.Ako je logistiki sistem sposoban da reaguje na neplanirane dogaaje, i dobre i loe, onda je to pokazatelj njegove spremnosti na konkurentsku borbu.Zanemarivanje loih vijesti siguran je put u neuspjeh...

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • KONKURETNI LOGISTIKI SISTEMI

  Znanju, kao danas najjaem oruju u stvaranju poslovne prednosti trebalo dati puno vei znaaj... SCM

  Logistiki sistemi koji ue" u prvi plan stavljaju znanje i zajedniko uenje svojih zaposlenih kao osnov svog rada u budunosti. Prepreke eliminisane!!!

  SAVJET ZA LOGISTIKU......

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • HVALA NA PANJI!

  PITANJA NISU ZABRA

  NJENA!

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

 • Rad na daljinu - TeleworkObrazovanje na daljinu - TeleeducationKupovanje na daljinu - e-Commerce, e-BusinessTelemedicinaVirtualna realnostUpravljanje na daljinu - TelecontrolRat na daljinu (Telewarfare)

  ERA DIGITALNE EKONOMIJE DONOSI:

  *

  *

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  AKTUELNA KRETANJA U LOGISTICI ...

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  LOGISTIKA

  TEHNIKA

  SISTEMA

  TRANSPORTNA

  TEHNOLOGIJA

  EKONOMIJA

  PREDUZE

  ?

  A

  KOMUNIKACIONA

  TEHNIKA

  TEHNIKA

  TRANSPORTNE

  OPREME

  INFORMATIKA

  MARKETING

  PROIZVODNA

  TEHNOLOGIJA

  NOVI

  TRI

  N

  I I

  PRIVREDNI TRENDOVI

  SAVREMENI

  LOGISTIKI

  TRENDOVI

  NOVE STRATEGIJE I

  TEHNOLOGIJE

  PROMENE PRAVNE

  REGULATIVE

  1950

  196

  0

  1970

  1980

  1990

  2000

  logistika

  radnog

  mesta

  logisti

  ka

  odeljenja

  slu

  be

  logisti

  ka

  funkcija

  preduze

  a

  logisti

  ki

  lanci

  (lanci

  snabdevanja

  )

  globalna

  logistika

  Logistika:

  nabavke,

  proizvodnje,

  distribucije itd

  .

  Logistika:

  skladi

  ta,

  transporta

  ,

  pretovara.

  Logistika

  integri

  e

  lanac

  vrednosti

  kompanije

  Logistika

  radnih

  operacija

  Integrisane

  logisti

  ke

  mr

  e

  e

  Razvoj logisti

  kih sistema

  Vremenski

  horizont

  proizvodnj

  a

  finansije

  skladiten

  je

  vozni

  park

  PROIZVOA

  META SISTEM

  LOGISTIKI

  LANAC

  POTROA

  TRGOVINA

  ROBNO

  TRANSPORTNI

  CENTAR

  INTERES

  CILJ

  INTERES

  CILJ

  INTERES

  CILJ

  INTERES

  CILJ

  [

  PEDITERSKO

  TRANSPORTNO

  PREDUZE]E

  to vi

  e

  robe za

  prevoz u

  jednoj

  po{iljci

  cilj

  to manje

  zalihe

  KONFLIKT CILJEVA U L

  ANCU

  B

  izmeu institucionalnih cjelina

  KONFLIKT CILJEVA U L

  ANCU

  A

  izme

  u funkcionalnih c

  j

  elina

  MIKRO

  LOGISTIKI

  SISTEM

  OPTIMIZACIJA LANCA WIN

  -

  WIN

  SITUA

  TION

  LOGISTI

  KI LANAC JE MOST KOJI SPAJA MIKRO

  -

  META

  -

  MAKRO SISTEME SA TE

  NJOM

  URAVNOTE

  ENJA KONFLIKTA CILJEVA U

  ESNIKA U LANCU

  META

  LOGISTIKI

  SISTEM

  MAKRO

  LOGISTIKI

  SISTEM

  LOGISTIKA

  PROIZVODNJE

  LOGISTIKA

  NABAVKE

  LOGISTIKA

  DISTRIBUCIJE

  PROIZVODNI

  PROCESI

  PROIZVO

  A

  POTRO

  A

  TRGOVINA NA

  VELIKO

  TRGOVINA NA

  MALO

  A

  1

  A

  2

  PROIZVO

  A

  ISPORUIOCI

  PROIZVODA

  A

  1

  A

  k

  A

  k

  A

  k

  konkurencija na

  tritu

  A

  k

  KUPAC, KLIJENT

  ima svoje

  elje:

  1.

  PRAVA ROBA (vrsta, koli

  ina)

  2.

  PRAVOG KVALITETA

  (ispravna)

  3.

  U PRAVO VREME

  4.

  NA PRAVO MESTO (u stanu)

  PROIZVOD

  PROIZVOD

  +

  ISPORUKA

  ISPORUKA

  SERVIS ISPORUKE

  KOMPONENTE:

  1.

  VREME ISPORUKE

  2.

  STANJE ISPORUKE

  3.

  POUZDANOST

  ISPORUKE

  4.

  FLEKSIBILNOST

  ISPORUKE

  ILI

  KLIJENT

  REGIONALNI PRODAJNI

  BIRO ISPORU

  IOCA

  CENTRALNA

  OBRADA

  PORUD`BI

  NE

  SKLADI

  TE ZA

  ISPORUKU

  TRANSPORTNO

  SREDSTVO

  KLIJENT

  UTOVAR

  ISTOVAR

  vreme

  trajanja

  kumulanta u

  danima

  1

  1

  1

  1/2

  2

  2

  1

  1/2

  1/2

  1/2

  1

  2

  3

  3

  1/2

  6

  10

  4

  6 1/2

  9

  8 1/2

  PRIHVAT

  PORUD

  BINE

  OBRADA

  PORUD

  BINE

  OBJEDINJAVANJE I

  PAKOVANJE

  PRETOVAR I

  TRANSPORT

  USKLADIT

  ENJE ROBE

  KOD KLIJENTA

  `

  Ugovorna

  prodaja

  Outsou

  rcing

  partnerstvo

  4PL

  partnerstvo

  Prodaja logisti

  kih

  usluga na bazi

  klasi

  nog na

  ina

  ugovaranja

  i

  transakcionih odnosa.

  Korisnik i nosilac

  suprotstavljene strane

  (strane u sukobu)

  Korisik i nosilac

  logisti

  kih usluga imaju

  sopstvene ciljeve

  ,

  koje

  ostvaruju kroz

  partnerstvo.Najpoznati

  ji oblici partnerstva su

  3PL provjaderi.

  Korisnik i nosilac

  logisti

  kih usluga imaju

  zajedni

  ki cilj

  gde u

  jednom potpuno

  int

  egrisanom procesu

  partnerstva ostvaruju

  zajedni

  ki cilj

  (Win

  -

  win poslovanje)

  Strate

  ki

  nivo

  Takti

  ki nivo

  Operativni nivo

  Pokrivenost tr

  i

  ta

  globalna

  regionalna

  nacionalna

  Nivoi partnerstva

  LOGISTI

  KO PARTNERSTVO

  LOGISTI

  KI

  CENTAR

  LOGISTI

  KI

  CENTAR

  LOGISTI

  KI

  CENTAR

  LOGISTI

  KI

  CENTAR

  TRANZITNI

  DISTRIBUTIVN

  I

  SABIRNI

  SABIRNO

  DISTRIBUTIVNI

  TA JE SKORO ISTO ZA SVE

  Prihvat i otprema robnih i transportnih

  tokova

  Pretovar transportnih sredstava

  Skladi

  tenje i

  uvanje robe

  Formiranje tovarnih jedinica

  Formiranje jedinica otpreme

  Izrada prate

  e dokumentacije

  Niz prate}ih usluga za transportn

  a sredstva,

  TA JE RAZLI

  ITO

  Osniva

  i i vlasnici

  Organizacione forme

  Pripadnost vidu transporta

  Pripadnost vrsti robe

  Pripadnost pojavnom obliku robe

  Struktura i obim logisti

  kih funkcija

  Lokacija u odnosu na saobra

  ajnu

  infrastrukturu

  Lokacija u odnosu na urbane

  sredine i

  industrijske komplekse

  Stepen kooperacije nosilaca i korisnika

  % u

  e

  e LP

  Logisti

  ke aktivnosti

  Severna

  Amerika

  Zapadna

  Evropa

  Azija/

  Pacifik

  Skladi

  tenje robe

  73

  91

  46

  Transport pri otpremi

  71

  95

  87

  Carinsko posredovanje

  66

  57

  N/A

  Transport pri dopremi

  62

  71

  62

  Carinske dozvole

  62

  67

  33

  pediterski po

  slovi

  57

  67

  41

  Provera ra

  una i pla

  anje

  54

  24

  8

  Cross

  Docking

  37

  43

  33

  Sabirno

  -

  distributivni

  procesi

  37

  62

  16

  Konsalting usluge

  29

  14

  10

  Povratna logistika

  28

  38

  N/A

  Izbor prevoznika

  24

  24

  19

  Popunjavanje dokumenata

  23

  24

  19

  Logistika nabavke

  2

  3

  29

  N/A

  Obele

  avanje /

  etiketiranje

  20

  33

  17

  Ugovaranje cene

  19

  10

  6

  Upravljanje zalihama

  19

  14

  24

  Povra

  aj i popravka

  16

  43

  5

  Informacione tehnologije

  16

  24

  13

  Fleet menad`ment

  12

  38

  21

  Unos/obrada

  porud

  b

  ina

  10

  10

  6

  Kontrola distribucije

  9

  5

  11

  Finansijske usluge

  2

  5

  5

  Skalditenje

  21%

  Transportni

  menadment

  21%

  Value-added"

  usluge

  18%

  internacionaln

  e usuge

  10%

  integrisana

  reenja

  9%

  transport po

  ugovoru

  8%

  elektronsko

  poslovanje

  1%

  ostalo

  3%

  intermodaln

  i transport

  5%

  0

  20

  40

  60

  80

  1-100

  201-300

  401-500

  0

  20

  40

  60

  80

  Severna

  Amerika

  Evropska

  Unija

  Azija -

  Pacifik