of 9 /9
Elektokoagula cija Profesor: Kiurski Jelena Student : Milovanović Danica Br.indeksa: 755/F

Presentation 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation1.ppt Presentation1.ppt Presentation1.ppt

Citation preview

Page 1: Presentation 1

Elektokoagulacija

Profesor:

Kiurski Jelena

Student :

Milovanović Danica

Br.indeksa: 755/F

Page 2: Presentation 1

Elektrohemijske metode se mogu klasifikovati na sledeći način: • elektrokoagulacija,• elektroflotacija,• elektrodijaliza,• elektrooksidacija-elektrodestrukcija. 

Page 3: Presentation 1

Elektrokoagulacija predstavlja postupak elektrolitičke obrade otpadnih voda, uz primenu anode koja se prilikom elektrolize rastvara, najčešće od gvozdja ili aluminijuma.

Prilikom rastvaranja metala anode, u vodi dolazi do obrazovanja njihovih hidroksida, koji izazivaju koagulaciju prisutnih dispergovanih čestica.

Page 4: Presentation 1

Na proces elekrolize utiče niz parametara:  materijal elektrode, brzina proticanja vode izmedju elektroda, gustina tečnosti, temperatura, prisutne primese, anodna pasivizacija.

Page 5: Presentation 1

Elektrokoagulacijom mogu se sa visokom efikasnošću otkloniti koloidne, emulgovane i rastvorene materije kao što su mineralna ulja i masti, teški metali, fenoli, površinski aktivne materije, boje. 

Page 6: Presentation 1

Efikasnost uklanjanja mineralnih ulja je 75-95%, površinski aktivnih materija 60-70%, hroma 90-98%, suspendovanih materija 90-95%

Postupak obrade elektokoagulacijom može biti jednokratan ili višekratan

Page 7: Presentation 1

Tehnoliške šeme primene elektrokoagulacije su:  elektrokoagulacija sa više prolaza elektrokoagulacija sa jednim prolazom. 

Page 8: Presentation 1

Vrema trajanja elektrokoagulacije otpadnih voda kreće se od 3 do 30 minuta, uz potrošnju metala 5-200 (g/m3) i potrošnju energije 0.2-2.5 (KWh/m3).

Aparati u kojima se realizuje ovaj proces mogu biti različite konstrukcije. To su, najčešce, otvoreni horizontalni ili vertikalni sudovi izradjeni od plastike.

Page 9: Presentation 1

Elektrode su izradjene kao blokovi metala na medjusobnom rastojanju od 10-20 mm.

Elektrode se napajaju jednosmernom strujom, naponom koji ne treba da bude veći od 36 V.