Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is

 • Zorg voor Elkaar

  Welkom

  27 september 2016

 • Zorg voor Elkaar’ –

  Een nieuwe inkoopperiode voor de doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp 2018

  Onno de Zwart 27 september 2016

 • • Vanmiddag gezamenlijke bijeenkomst van Rotterdam en de GR Jeugdhulp Rijnmond

  • Voor Rotterdam wordt aandacht gegeven aan de doorontwikkeling en de inkoop van: • Wijkteams • Wmo • Welzijn

  • Voor de GR zal worden aangegeven hoe vanuit de verantwoordelijkheid voor de specialistische jeugdhulp de aanpak er uit ziet.

  3

 • Hoeveel Rotterdammer ontvangen zorg, hulp en ondersteuning

  4

  De gemeente is verantwoordelijk voor:

  23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015)

  19.827 Rotterdammers met zorg in natura (2015)

  10.040 Rotterdammers die hulpmiddelen krijgen (2015)

  39.385 Rotterdammers in de bijstand (mei 2016)

  13.000 Rotterdammers die jeugdhulp krijgen (2015)

  4.100 Rotterdammers met een Persoonsgebonden budget (2015)

 • Hoe is het nu geregeld? (1)

  5

  • 42 integrale wijkteams • 14 verbrede VraagWijzers

 • Hoe is het nu geregeld? (2)

  Het stelsel staat: • Clienttevredenheidsonderzoek Wmo (februari 2016)

  • 88% (zeer) tevreden over keukentafelgesprek • 9 op de 10 positief over rol / houding Wmo-adviseur

  • Algemene cliënttevredenheid 2e lijn: 8,0 • Doorlooptijden (Wmo)

  • Onderzoeksfase - 86% binnen 6 weken • Aanvraagfase - 99% binnen 2 weken

  • Wijkteam en wijknetwerk vindt elkaar steeds beter • Huizen van de wijk als centrale ontmoetingsplek in de wijk

  Blijvend maatschappelijk gesprek: • Ontvangt de Rotterdammer nog voldoende zorg gezien de

  beschikbare/teruglopende budgetten? • Waar begint of eindigt mijn eigen kracht / burgerkracht?

  6

 • Waarom doorontwikkelen?

  Doelstelling: Hulp en ondersteuning voor Rotterdammers verder verbeteren

  Op basis van: • Leren van de ervaringen in de praktijk (lokaal/landelijk)

  • Verbetermogelijkheden dienen zich aan

  • Motie Integrale inkoop zorg en welzijn 2018 (15bb4678)

  7

 • Van stappenplan naar doorontwikkelplan

  1. Stappenplan en doorontwikkelthema’s 2018 (december 2015)

  2. Uitgangspunten doorontwikkeling 2018 (maart 2016) • Rotterdammer centraal • Zorg dichtbij organiseren • Effectief en goed opdrachtgeverschap • Gezamenlijke opgave en domeinoverstijgend

  3. Doorontwikkelplan 2018 (juni – september 2016) • Nadere uitwerking keuzes doorontwikkeling vanaf 2018 • Overzicht lopende (verbeter)acties tot 2018 • Integrale inkoopstrategie zorg, welzijn en jeugdhulp 2018

  • Input Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) voor besluitvorming Jeugdhulp 2018 en verder

  Na besluitvorming → start (voorbereiding) inkoop en implementatie 8

 • Gezamenlijke opgave: politiek/bestuurlijk

  • Adviestraject gebiedscommissies • Formeel advies op onderdelen VraagWijzers en wijknetwerken

  • Gemeenteraad • Technische- / werksessies in iedere fase • Commissiebespreking - 31 augustus en 21 september 2016 • Raadsbehandeling - 29 september 2016

  9

 • Doorontwikkeling 2018: wat is het?

  Voortbouwen op de fundamenten / gemaakte keuzes

  Thema’s: • Versterken wijknetwerken • Integrale toegang • Effectief en outreachend wijkteam • Samenwerking met andere domeinen

  • Gezondheidszorg en zorgverzekaars • Werk en Inkomen • Schulddienstverlening • Onderwijs • Veiligheid

  • Integrale inkoop 2018-2021

  Verbeteringen die al voor 2018 kunnen, doen we eerder 10

 • Rotterdam kiest voor het versterken van de wijknetwerken

  Versterking wijknetwerken (beweging 2e → 1e → 0e lijn): • Investeren in Huizen van de wijk plus • Organiseren van dagbesteding in de wijk • Vergroten bewustwording mantelzorgondersteuning • Betere ontsluiting/samenwerking met sport en bewegen • Versterken vroegsignalering financiële problemen

  • Verder via inkoop: • Right to Challenge • Couleur Locale • Innovatie

  11

 • Rotterdam kiest bij doorontwikkeling voor integrale toegang…

  • Kwaliteitsverbetering VraagWijzer

  • Betere digitale toegang

  • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  • Gemeentelijk uitvoeren/inbesteden

  VraagWijzer vanaf 2017

  • Vormgeving samenhang

  toegangsportalen (medio 2017)

  • Vindbaarheid en werkwijze CJG

  12

 • Rotterdam voor een effectief en outreachend wijkteam (1)

  • Basishulp • Eén term voor hulpverlening, wel afgebakend in de tijd

  • Samenstelling • Max. 15 formatieplaatsen • Meer evenwicht verhouding volwassenen en jeugd

  • Generalisme / aanvullende kennisgebieden • Versterken generalistisch werken en heldere keuze aanvullende

  kennis

  • Versterking samenwerking met wijknetwerk

  • Doorontwikkeling consultatie en diagnose functie

  • Aanscherpen afspraken monitor- en waakvlamfunctie wijkteams 13

 • 14

  Verbeterslag o.b.v. het bestaande samenwerkingsmodel: • Versterking van het huidige samenwerkingsmodel • Versterken casusregie • Inhoudelijke ontwikkeling voortzetten • Meer gezamenlijke sturing met

  partners / samenwerkingsverband • Gemeente houdt huidige rol • Inkoop op basis van een indeling

  in aantal kennisgebieden • Geen voorschot op model 2021

  Rotterdam kiest voor een effectief en outreachtend wijkteam (2)

 • Rotterdam kiest bij de samenwerking met de andere domeinen voor…(1)

  Gezondheidszorg en zorgverzekeraars • Samenwerking wijkteam, wijkverpleging en huisartsen(voorziening)

  • GGZ-problematiek: versterken verbinding Wmo, ZvW en Wlz

  • Inzet op (gezondheids)preventie

  • Afgestemde inkoop met de zorgverzekeraars

  18-10-16 15“Zorg voor Elkaar” – doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 2018

 • Rotterdam kiest bij de samenwerking de andere domeinen voor…(2)

  Samenwerking zorg en Werk en Inkomen • Activering dichtbij Rotterdammer/wijk • Ontwikkelmogelijkheden naar (betaald) werk in de wijk • Borgen continuïteit stabiel inkomen kwetsbare Rotterdammers • Zinvolle tijdbesteding • Bij afwijzing broodnood + aanwezigheid kinderen geeft W&I

  een signaal af aan het wijkteam • Passende en afgestemde gemeentelijke dienstverlening • Professionals → leren, delen en vinden

  16

 • Rotterdam kiest bij de samenwerking de andere domeinen voor…(3)

  Schulddienstverlening • Verbeteren van de ketenaanpak • Verscherping welzijnsopdrachten (signaleren/afhandelen/waakvlam) • Meer ondersteuning vanuit jeugdhulp en Wmo-arrangementen • Meer inzet op effectmeting

  17

 • Rotterdam kiest bij de samenwerking met de andere domeinen voor…(4)

  Onderwijs • Ontwikkelen van onderwijs-zorgarrangementen:

  • Regulier onderwijs (via maatwerk)

  • Speciaal onderwijs (via arrangementen)

  • Leerlingen die vrijgesteld zijn van leerplicht (via arrangementen)

  • Verbinding van de consultatie en diagnosefunctie

  • Terugdringen van het aantal thuiszitters

  Veiligheid • Integrale verbinding van regionale en stedelijke netwerken • Wijkteams & Veiligheid • Toegang & outreachende indicatiestelling voor niet-gebiedsgebonden

  doelgroepen 18

 • • Eén verordening Wmo en Jeugdhulp

  • Bescherming persoonsgegevens

  • Technologische toepassingen / thuistechnologie • Aanjagen en stimuleren

  • Administratieve lasten beperken (lokaal en GRJR) • Effectief en efficiënt

  • Informatiemanagement verbeteren • Uitbreiden digitale mogelijkheden zelfbediening • Terugbrengen aantal door professionals te gebruiken ICT-systemen

  • Risicomanagement

  • Onderzoek en monitoring

  • Blijvend gesprek over maatschappelijk effect/rendement 19

  Randvoorwaarden bij de doorontwikkeling 2018 (2)

 • Inkoop van zorg, welzijn en jeugdhulp in 2018

  22 januari 2016

 • Waarom integrale inkoop 2018? (1)

  2018 nieuw inkoopmoment: • Kansen en verbetermogelijkheden op basis van ervaringen

  uit de praktijk • Kans om meer integraliteit in zorg, welzijn en jeugdhulp

  te realiseren • Motie integrale inkoop zorg en welzijn (15bb4678)

  21

 • Waarom integrale inkoop 2018? (2)

  Veranderde Europese aanbestedingsregelgeving - medio 2016 • Openbare aanbesteding:

  • Opdrachten boven €750.000 → transparantie en gelijkheid • Opdrachten vooraf gepubliceerd

  NB: Op sommige onderdelen, vanwege de aard van de voorziening of hulp en ondersteuning, blijft sprake van subsidiering (o.a. CJG, JBRR)

  22

 • Integrale inkoop zorg, welzijn jeugdhulp 2018

  Integrale inkoopstrategie 2018 volgens vier sporen:

  • Versterken welzijn(sopdrachten) • Integrale aanpak jeugd en

  volwassen • Bestekken en contracten op

  belangrijke onderdelen harmoniseren

  23

 • Huidige obstakels bij jeugdhulp

  • Bekostiging is lappendeken met 5 vormen

  • Zeer uitgebreide productstructuur met veel administra