Presentasjon i kurset IKT-st£¸ttet l£¦ring Student: Siri Fyksen ¢â‚¬¢ Utfordringer og progresjon m£¥ til

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Presentasjon i kurset IKT-st£¸ttet l£¦ring Student: Siri Fyksen...

 • Presentasjon i kurset IKT-støttet læring

  Student: Siri Fyksen

 • Hovedbudskap i artikkelen  Lærerplanen på IKT-området står ikke i stil med

  samfunnsutviklingen

   Elevene har behov for utvidet utdanning innen IKT

   Elevene må få ”øremerkede IKT-timer” som sikrer innvielse i sider ved teknologien som er særegne og som ikke passer inn i andre fag

   Lærerne skal stå for denne utdanningen, men de innehar ikke kompetansen.

   Tilbudet til lærernes dannelse inne IKT må utvikles

 • Artikkelens komposisjon (oppbygging og struktur)  Innleder med spørsmålet: ”Hva trenger elevene å lære om IKT?”

   Argumenterer for tre teknologiområder som må dekkes i opplæringen

   Fremmer behov for endring av definisjon LK06, slik at den omhandler bruk av, - forståelse for – og kunnskap om teknologiens rolle i samfunnet.

   Diskuterer begrepene literacy og digital kompetanse (dokumenterer behov for endring)

   Presenterer – og begrunner;  konkrete forslag til hvordan å utdanne elevene i IKT innen de tre

  foreslåtte områder

   Presenterer - og begrunner;  lærernes ansvar og muligheter innen områdene

   Konklusjon: Hva elevene trenger å lære om IKT, og hva lærernes ansvar og muligheter er

 • Komposisjon av delområder

   Diskusjon rundt – og definisjon av hva opplæringen bør inneholde

   Illustrasjon av poeng

   Eksempel fra skolehverdagen (elev/student-lærer)

   Oppsummering og konklusjon rundt et - eller flere eksempel

   Forfatternes syn (anbefaling)

 • Elevenes digitale kompetanse

  Lærernes ansvar og

  muligheter

  Bruk av digitale verktøy

  Teknologi- forståelse

  Samfunns- perspektiv

  Samfunns- perspektiv

  Teknologi- forståelse

  Bruk av digitale

  verktøy i alle fag

  Digital kompetanse:

  Begreps- avklaring

  Kunnskaps- behov i tråd med samfunns- utviklingen

  Elevenes behov for

  kompetanse i tråd med

  samfunns- utviklingen

  IKT-opp- læring: Skolens

  samfunns- ansvar!

  Endrings- behov av

  LK06: Bruks- erfaring er ikke nok

 • Elevenes ”digitale kompetanse”, diverse innfallsvikler…

   LK 06 = ”å kunne bruke digitale verktøy”  Begrepet digital kompetanse er utelatt  Bruk dekket, men holdninger til - og forståelse av IKT mangler  For snever, kritikk fra flere hold

   Østerud (2004):  utvidet literacy- begrepet til også å omhandle kompetent deltakelse i samfunnet

   Erstad (2005) bruker begrepet digitalt kompetanse og konkretiserer det med grunnkomoponenter :  Grunnleggende praktiske ferdigheter  Å kunne laste ned fra Internett  Søke og finne informasjon  Kunne navigere i digitale nettverk  Kunne klassifisere informasjon  Kunne sammenlikne og sammenstille ulik type informasjon  Kunne evaluere og vurdere nettressurser  Være produsenter av eget digitalt materiale  Kunne bruke digitale verktøy til å kommunisere og samarbeide med andre.

   Bjarnø m.fl. (2008):  ”Digital kompetanse innebærer å kunne bruke digitale verktøy og ha en tilstrekkelig forståelse av teknologien

  til å kunne fungere i og påvirke samfunnet”

   Øgrim og Beck:  ”Digital kompetanse er et relativt begrep, som må utdypes i forhold til tid, sted, alder og bruksområde.

  Digital kompetanse i bred forstand er et ledd i skolens dannelsesmandat”.

 • Bruk av digitale verktøy i alle fag Elevenes digitale kompetanse-behov

   Trygge bruk av teknologien gjennom:  Variert bruk av digitale verktøy:

  • Spill og lek • Pedagogisk programvare • Verktøy for utforsking og analyse av data • Verktøy for produksjon av sammensatte tekster • Verktøy for kommunikasjon

   Systematisk bruk av digitale verktøy • Utfordringer og progresjon må til for at læring skal inntre

   Kontinuitet • Kriterium for å innfri målet om habile brukere

   Forfatternes syn på praksisen rundt bruk av digitale verktøy i alle fag:  Færre faste IKT-timer  Målsetningen om IKT-opplæring i alle fag kan føre til ”ansvarspulverisering”  Faren er manglende systematikk, variasjon og progresjon

 • Teknologiforståelse (Elevenes digitale kompetanse-behov)

  • Opparbeide forståelse for hvordan teknologien fungerer, slik at den enkelte bruker er;  sikrere i forhold til tekniske brukerfeil

   bedre rustet til å møte uforutsette hendelser

   tryggere når nye versjoner og programvare introduseres

   bevisst om at datamaskinen er komponent i flere andre maskiner

  Forfatternes syn/anbefaling:  I hvilke fag læren om IKT plasseres er ubetydelig

   Ansvarlige kompetente lærere er det sentrale

   Beholde nærhet til egne erfaringer med teknologien

 • Samfunnsperspektivet (Elevenes digitale kompetanse-behov)

   Elevene må erfare hvordan IKT virker som en del av samfunnet, slik at de kan;

   danne grunnlag for forståelse av teknolog i et samfunnsperspektiv

   mene noe om det

   påvirke dynamikken etter hvert

   opparbeide forståelse for hvordan det teknologiintensive samfunnet fungerer

   tyde konsekvenser ved ulikt bruk for den enkelte

   danne seg en mening om hvordan teknologien er med på å skape samfunnet eller omvendt

   forstå at teknologien er menneskeskapt

   bidra til å forme det selv

 • Samfunnsperspektivet: Kritisk informatikk (Elevenes digitale kompetanse-behov)

   Kristen Nygaard med ”Den kritiske skole” og ”perspektivbegrepet”: Samfunnsbevissthet sentralt i fagfeltet informatikk

  Stå opp for de svake i samfunnet

   Ingen teknologi er nøytral – men skapt med bakgrunn i visjoner og ideer knyttet til nytte, bruksområde og brukere

  Bevissthet om dette gir brukeren ”en kritisk distanse” og er dermed friere mht valg

   Den kritiske informatikken han sto for omhandlet bl.a. brukermedvirkning på utviklingssiden

 • Et samfunnsperspektiv på IKT i skolen (Elevenes digitale kompetanse-behov)

   Erfaringer fra eksemplet; fiksjonsfortelling om et bygdesamfunns møte med ulv: Varsom med ironi

  Elever kritiske innen områder de har kompetanse

  Elever er engasjerte når de blir tatt på alvor

  Elevenes mulighet til å påvirke neste generasjon av programvaren bidro til utvikling i ”elevenes ånd”

  Barna bør kunne oppleve at de kan påvirke et datasystem

  Barna får slik forståelse av at har laget teknologien, og at den kan påvirkes

 • Samfunnsperspektivet: De nyere samfunnsendringene (Elevenes digitale kompetanse-behov)

   Påstander om endring til ”Nettverkssamfunnet”, Castells mener at;  IKT er komponent (ikke enerådende) i endringen

   IKT er heller ikke den viktigste komponenten til endringen

   IKT er ikke mål for endringene

   IKT er likevel HELT sentral delkomponent

   Castells hevder også at; Nettverkssamfunnet bl.a. består av ”globaliserende

  økonomiske nettverk som strategisk opprettholder visse interesser”.

  Nettverk er en ny form for organisering

 • Øgrim og Beck om samfunnsperspektivet  Endringer i samfunnet kan ikke skilles fra den teknologiske utvikling

  eller andre krefter for påvirkning, og derfor:

   ”Skolen må styrke elevenes mulighet til å forstå, virke i og påvirke nettverkssamfunnet, fordi det er samfunnet vi lever i.

   ”Brukserfaring er nødvendig, men utilstrekkelig som mål for elevenes møte med IKT i skolen.”

   ”Det er skolens plikt å styrke elevenes kritiske bevissthet i forhold til mediene.”

   Forslag til områder for øvelse på avgrensede områder:  LMS

   Avrensede blogger og nettverkssamfunn

   Forutsetning:  Den digitale kompetanse hos den enkelte lærer må være god

   Læreren må være bevisst funksjonen teknologien har i samfunnet

 • Lærernes ansvar og muligheter  Lærernes nødvendige digitale kompetanse:

  De tre nente aspektene (bruke, forstå, forandre)

  • Kompetanse innen områdene

  • Relevant didaktisk kompetanse (med - og i IKT)

  Lærerne må få tilbud om utdanning innen fagfeltene

  Erfaringer fra området foreligger allerede…..f.eks LærerIKT og dets svakheter

 •  Læreren må:

  Få mulighet til å samle erfaringer gjennom egen bruk av IKT

  Lære å legge til rette for at elevene får samme mulighet

   Bruksbehov nødvendig for læringsvillighet

   Undersøkelser viser likvel at lærerne har:

  Tilfredsstillende ferdigheter i bruk av kontorstøttesystemer og Internett

  Tvilsomme ferdigheter ved andre aspekter

  Bruk av digitale verktøy (læreres ansvar og muligheter)

 • Teknologiforståelse (læreres ansvar og muligheter)

   Lærerne må ha en viss forståelse for hvordan teknologien fungerer

   Lærerutdanningen tilbyr kurs i IKT, og teknologiforståelse er del av dette

 • Samfunnsperspektivet (læreres ansvar og muligheter)

   Dette aspektet krever at lære