Presentasi Kasus Ikm

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ikm

Text of Presentasi Kasus Ikm

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  1/53

  PRESENTASI KASUS

  ASMA PERSISTEN SEDANG PADA LAKI-LAKI 86 TAHUN DISERTAI

  KEKHAWATIRAN TERHADAP KESEHATAN ISTRI YANG MENURUN PADA

  KELUARGA EKONOMI RENDAH DENGAN FUNGSI KELUARGA SEDANG

  Diajukan untuk Meenu!i Se"a#ian S$a%at

  Men#ikuti Ujian Ke&anite%aan K'inik (a#ian I'u Ke)*kte%an Ke'ua%#a

  PUSKESMAS NGAMPILAN YOGYAKARTA

  Pe"i"in#

  )%+ K!ai%ani Fit%i

  Di,u,un *'e!

  IKHA RETNOEFRIYANTI

  NIM .//8 /01 //.1

  FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

  UNI2ERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

  ./13

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  2/53

  HALAMAN PENGESAHAN

  PRESENTASI KASUS

  ASMA PERSISTEN SEDANG PADA LAKI-LAKI 86 TAHUN DISERTAI

  KEKHAWATIRAN TERHADAP KESEHATAN ISTRI YANG MENURUN PADA

  KELUARGA EKONOMI RENDAH DENGAN FUNGSI KELUARGA SEDANG

  Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

  Mengikuti Ujian Kepaniteraan Klinik Bagian Ilmu Kedokteran Keluarga

  PUSKESMAS NGAMPIAN !"G!AKA#$A

  Di,u,un O'e!

  Ik!a Retn*e4%i$anti

  .//8/01//.1

  Te'a! )i&%e,enta,ikan &a)a tan##a' 15 anua%i ./13

  )an te'a! )i,etujui *'e!

  D*,en Pe"i"in#

  )%+ K!ai%ani Fit%i

  2

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  3/53

  KATA PENGANTAR

  Segala puji dan %yukur penuli% panjatkan kepada Allah S&$ yang telah melimpahkanrahmat' karunia dan hidayah(Nya %erta ata% kehendak dan ka%ihnya %ehingga penuli% dapat

  menyele%aikan pre%enta%i ka%u% ini)

  Pre%enta%i ka%u% ini berjudul 7ASMA PERSISTEN SEDANG PADA LAKI-LAKI 86TAHUN DISERTAI KEKHAWATIRAN TERHADAP KESEHATAN ISTRI YANG

  MENURUN PADA KELUARGA EKONOMI RENDAH DENGAN FUNGSI

  KELUARGA SEDANG+ Pre%enta%i Ka%u% ini di%u%un dalam rangka memenuhi %ebagian%yarat untuk memenuhi %ebagian %yarat mengikuti ujian kepaniteraan Ilmu Kedokterankeluarga *akulta% Kedokteran Dan Ilmu Ke%ehatan Uni+er%ita% Muhammadiyah !ogyakartadi Pu%ke%ma% Ngampilan

  Dengan penuh ra%a hormat' maka %udah %epanta%nya pada ke%empatan ini penuli%

  menyampaikan ra%a terimaka%ih yang %ebe%ar(be%arnya kepada %emua pihak yang telah

  memberikan bantuan %elama ini dalam penuli%an long ,a%e ini' antara lain-

  .) Allah S&$ yang telah memberikan nikmat dan ke%ehatan dan ke%empatan %ehingga

  penuli% dapat menyele%aikan long ,a%e ini)

  /) dr) 0) Ardi Pramono' M)Ke%' Sp)An %elaku Dekan *akulta% Kedokteran dan Ilmu

  Ke%ehatan Uni+er%ita% Muhammadiyah !ogyakarta)

  1) dr) Khairani *itri %elaku dokter pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan

  bimbingan dari mulai per%iapan' penyu%unan hingga penuli%an pre%enta%i ka%u% ini

  %ele%ai)

  2) dr) Deni Anggoro'M)Ke% ' %elaku dokter ahli yang telah memberikan banyak ma%ukan

  dan pertimbangan guna menyempurnakan penuli%an pre%enta%i ka%u% ini)

  3) Seluruh dokter Pu%ke%ma% Ngampilan dan %eluruh do%en *akulta% Kedokteran dan

  Ilmu Ke%ehatan yang %elama ini telah memberikan ilmu dan na%ehat yang %angat

  banyak' %ehingga bi%a %eperti %ekarang)

  4) Seluruh karya5an Pu%ke%ma% Ngampilan dan karya5an *akulta% Kedokteran dan

  Ilmu Ke%ehatan yang telah membantu kelan,aran dalam penuli%an pre%enta%i ka%u%

  ini)

  3

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  4/53

  Semoga Allah S&$ %enantia%a melimpahkan rahmat dan hidayah(Nya kepada %emua

  pihak yang telah banyak membantu penuli% dalam penuli%an pre%enta%i ka%u% ini dan di,atat

  %ebagai amal %holeh)

  Penuli% menyadari bah5a pre%enta%i ka%u% ini jauh dari ke%empurnaan) Namun

  dengan %egala kemampuan yang ada' penuli% beru%aha menyu%un pre%enta%i ka%u% ini dengan

  harapan %emoga berman6aat bagi %emua pihak yang memba,anya) Amin)

  !ogyakarta' .3 7anuari /8.2

  Ikha #etnoe6riyanti

  DAFTAR ISI4

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  5/53

  0AAMAN 7UDU ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .

  0AAMAN PENGESA0AN )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) /

  KA$A PENGAN$A# ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1

  DA*$A# ISI )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 3

  BAB I PENDA0UUAN

  atar belakang))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4

  $ujuan ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9

  BAB II AP"#AN KASUS

  Anamne%i% ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))):

  Pemerik%aan *i%ik )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ./

  0a%il Kunjungan #umah )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .9

  Dokumenta%i))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).;

  Diagno%i% 0oli%tik))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) /9

  Penatalak%anaan)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) /9

  Priorita% Ma%alah dan Pelak%anaan Program)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1.

  BAB III $IN7AUAN PUS$AKA

  ASMA B#"NKIA

  De6ini%i ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 11

  Kla%i6ika%i)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))11

  Epidemiologi)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))14

  *aktor #i%iko)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))19

  Pato6i%iologi))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1:

  Patogene%i%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1;

  Mani6e%ta%i Klini%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2/

  Diagno%a))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))21

  Komplika%i))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))21

  $ata ak%ana A%ma Bronkial))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))21

  BAB I< ANAISIS KASUS DAN KESIMPUAN

  Anali%i% Ka%u% ======================)2:

  Ke%impulan ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))38

  DA*$A# PUS$AKA )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 3.

  5

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  6/53

  BAB I

  PENDA0UUAN

  1+LATAR (ELAKANG

  A%ma adalah penyakit %aluran napa% kronik yang penting dan merupakan ma%alah

  ke%ehatan ma%yarakat yang %eriu% di berbagai negara di %eluruh dunia) A%ma dapat ber%i6at

  ringan dan tidak mengganggu akti+iti' akan tetapi dapat ber%i6at menetap dan mengganggu

  akti+iti bahkan kegiatan harian) Produkti+iti menurun akibat mangkir kerja atau %ekolah' dan

  dapat menimbulkan di%ability >ke,a,atan?' %ehingga menambah penurunan produkti+iti %erta

  menurunkan kualiti hidup)>.?

  Penyakit a%ma merupakan penyakit lima be%ar penyebab kematian di dunia yang

  ber+aria%i antara 3([email protected] >berki%ar .9'[email protected]?)1Di Indone%ia pre+alen%i a%ma belum diketahui

  %e,ara pa%ti' namun diperkirakan /(3 @ penduduk Indone%ia menderita a%ma)3 0a%il

  penelitian International Study on A%thma and Allergie% in hildhood menunjukkan bah5a di

  Indone%ia pre+alen%i penyakit a%ma meningkat dari 2'/@ pada tahun .;;3 menjadi 3'[email protected]

  pada tahun /881) DKI 7akarta memiliki pre+alen%i a%ma yang lebih be%ar yaitu 9'[email protected] pada

  tahun /889) Penyakit a%ma bera%al dari keturunan %ebe%ar 18 @ dan 98 @ di%ebabkan oleh

  berbagai 6aktor lainnya) Departemen Ke%ehatan memperkirakan penyakit a%ma terma%uk .8

  be%ar penyebab ke%akitan dan kematian di #S dan diperkirakan [email protected] dari /3 juta penduduk

  Indone%ia menderita a%ma) Angka kejadian a%ma pada anak dan bayi %ekitar .8(:[email protected] dan

  lebih tinggi dibandingkan oleh orang de5a%a>.8([email protected]?)Pre+alen%i a%ma di perkotaan

  umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan di pede%aan' karena pola hidup di kota be%ar

  meningkatkan ri%iko terjadinya a%ma)>4?

  Peran dokter dalam mengata%i penyakit a%ma %angatlah penting) Dokter %ebagai pintu

  pertama yang akan diketuk oleh penderita dalam menolong penderita a%ma' haru% %elalu

  meningkatkan pelayanan' %alah %atunya yang %ering diabaikan adalah memberikan eduka%i

  atau pendidikan ke%ehatan) Pendidikan ke%ehatan kepada penderita dan keluarganya akan

  %angat berarti bagi penderita'terutama bagaimana %ikap dan tindakan yang bi%a dikerjakan

  pada 5aktu menghadapi %erangan' dan bagaimana ,aranya men,egah terjadinya %erangan

  a%ma)>/?

  .+TUUAN6

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  7/53

  a) $ujuan umum

  Pre%enta%i Ka%u% ini diajukan untuk memenuhi %ebagian %yarat mengikuti ujian

  kepaniteraan klinik program pendidikan pro6e%i di Bagian Ilmu Ke%dokteran

  Keluarga *akulta% Kedokteran Dan Ilmu Ke%ehatan Uni+er%ita% Muhammadiyah

  !ogyakarta di Pu%ke%ma% Ngampilan !ogyakarta)

  b) $ujuan khu%u%

  Untuk mengetahui de6ini%i' epidemiologi' kla%i6ika%i' etiologi dan 6aktor re%iko'

  patogene%i%' gambaran klini%' diagno%i%' penatalak%anaan' progno%i%' dan komplika%i

  dari A%ma bron,hial pada pa%ien dengan 6ung%i keluarga %edang)

  ANAMNESISNaa Tn+P Ruan# (+P+U

  Uu% 86 t!n PUSTU NGAMPILAN

  7

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  8/53

  (A( II

  LAPORAN KASUS

  Naa Len#ka& Tn+ P

  Uu% 86 ta!un

  eni, Ke'ain Laki-'aki

  A'aat Sin)u%ejan 195 Rt 5/ R: 1/ Wi%*"%ajan Y*#$aka%ta

  A#aa I,'a

  Peke%jaan -

  Pen)i)ikan Te%ak!i% -

  T#' kunjun#an PUSKESMAS 8 anua%i ./13

  T#' H*e ;i,it I 1/ anua%i ./13

  T#' H*e ;i,it II 1. anua%i ./13

  ainan ke,e!atan AMKESMAS

  Tan##a' 8 anua%i ./13

  KELUHAN UTAMA Se%ak na6a%

  KELUHAN TAM(AHAN Batuk dan mual

  1+ Ri:a$at Pen$akit Seka%an#

  Pa%ien datang dengan keluhan %e%ak na6a% %ejak / hari %ebelum perik%a ke

  Pu%ke%ma%) Se%ak dira%akan hilang timbul atau kumat(kumatan %ejak .8 tahun yang

  lalu) Se%ak dira%a bertambah berat pada malam hari' ha5a dingin) Bila terkena debu'

  juga bila men,ium bau(bauan yang menyengat)Se%ak dira%akan berkurang bila %ianghari' juga bila pa%ien tidurberbaring dengan menambah bantal %ebanyak /(2 buah)

  Setiap kali pa%ien %e%ak kadang di%ertai pengeluaran keringat yang hingga pa%ien

  berganti baju /(1 kali) Se%ak tidak di%ertai ra%a %akit dan ra%a pana% di dada) Pa%ien juga

  tidak mengeluh %ering terbangun tengah malam hari karena %e%ak na6a%)

  Selain itu pa%ien juga kadang mengeluh batuk(batuk dan ngikil) Batuknya berdahak'

  5arna putih agak kental dan %ulit dikeluarkan) Batuk tidak di%ertai dengan darah)

  Selama batuk' pa%ien kadang(kadang juga mera%a mual(mual' namun muntah tidak ada'Saat datang ke Pu%ke%ma pa%ien mengatakan nyeri perut kiri ata% %ejak / hari %ebelum

  8

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  9/53

  ,ontrol ke Pu%ke%ma%)Paien tidak mengeluhkan %akit kepala' leher kaku dan

  pu%ing)$idak ada penurunan na6%u makan ' BAKBAB normal) Sebelumnya pa%ien

  pernah menderita keluhan yang %ama kemudian berobat ke igd rumah %akit C . tahun

  yang 1 tahun yang lalu dan mendapatkan obat %emprot yang dihi%ap melalui mulut

  untuk mengurangi keluhan %e%aknya)

  Pa%ien tinggal ber%ama dengan i%tri'anak bung%u dan %uaminya %erta kedua

  orang ,u,u perempuannya)Keluarga pa%ien berada pada tingkat ekonomi

  rendah)&alaupun berada pada ekonomi rendah dan rumah yang %empit pa%ien tidak

  memper%oalkan tentang hal ter%ebut karena pa%ien udah mera%a ,ukup dengan ekonomi

  pa%ien %aat ini 5alaupun pa%ien hanya mengandalkan gaji menantunya yang

  %edikit)Pa%ien juga mengatakan bah5a pa%ien nyaman tinggal dirumahnya)0al ter%ebutjauh lebih baik daripada %aat pa%ien ma%ih muda'dimana pa%ien untuk makanpun %ulit)

  Saat ditanya tentang %akit yang diderita'pa%ien mengaku hanya tau %edikit %aja tetapi

  pa%ien %adar bah5a pa%ien haru% kontrol rutin ke dokter bila obat habi%)0al ter%ebut

  dilakukan %upaya keluarga yang lain tidak ,ema% dengan ke%ehatannya karena i%tri

  pa%ien juga mengalami ma%alah ke%ehatan yaitu ,h6 dan katarak %ehingga pa%ien ,ukup

  kha5atir dengan kondi%i ke%ehatan i%trinya)Pa%ien tidak memper%oalkan biaya

  ke%ehatan pa%ien karena pa%ien tahu bah5a pa%ien mendapatkan 7AMKESMAS'begitujuga keluarga yang lain)I%tri pa%ien memang %ering mengeluhkan %akitnya'%ehingga hal

  ter%ebut ,ukup membuat pa%ien kha5atir akan kondi%i ke%ehatan i%tri yang

  menurun)I%tri pa%ien %elalu melebih(lebih kan apa yang dira%akannya %ehingga %ering

  membuat pa%ien kha5atir)

  .+ Ri:a$at Pen$akit Da!u'u

  $erdapat keluhan yang %ama %ebelumnya' kumat(kumatan >?

  #i5ayat A%ma dibenarkan %ejak pa%ien ma%ih akti+ bekerja >berhenti bekerja /8

  tahun yang lalu? di peru%ahaan kayu)

  #i5ayat 0iperten%i di%angkal

  #i5ayat Penyakit DM di%angkal

  #i5ayat penyakit 7antung di%angkal

  #i5ayat alergi dibenarkan >? telur dan debu

  #i5ayat merokok >? berhenti 1 tahun yang lalu

  9

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  10/53

  #i5ayat pekerjaan - buruh tukang kayu peru%ahaan kayu

  0+ Ri:a$at Pen$akit Ke'ua%#a

  #i5ayat A%ma >? pada kedua ,u,u pa%ien dibenarkan oleh >i%tri dan anak

  pa%ien?

  #i5ayat penyakit hiperten%i dan %troke di%angkal

  #i5ayat penyakit DM di%angkal

  #i5ayat penyakit jantung di%angkal

  #i5ayat alergi telur dan debu dibenarkan > i%tri dan anak pa%ien?

  2) Ri:a$at Pen#*"atan Se"e'un$a

  Pa%ien rutin datang ke PUSKESMAS untuk kontrol terhadap keluhan

  %e%aknnya)Pa%ien taat dalam meminum obat)Bila terdapat keluhan lain ataupun gejala %e%ak

  na6a%nya memburuk pa%ien %egera memerik%akan diri ke PUSKESMAS)

  3) Ri:a$at Ga$a !i)u&

  Pa%ien makan .(/ kali %ehari dengan pola makan yang tidak teratur)Pa%ien

  mengkon%um%i %ayur dan lauk pauk nabati)Pa%ien jarang mengkon%um%i protein he5ani

  maupun makanan ,epat %aji)Pa%ien jarang berolahraga)Pa%ien telah berhenti merokok %ejak 1

  tahun yang lalu)Saat pa%ien ma%ih merokok pa%ien dapat menghabi%kan . bungku% rokok

  beri%i ./ batang rokok %etiap /2 jam)Pa%ien tidak pernah mengkon%um%i al,ohol

  %ebelumnya)Saat ditanya tentang penyakit a%ma pa%ien mengaku tidak terlalu mengetahui

  tentang penyakit yang dideritanya' tetapi pa%ien mengetahui bah5a pa%ien haru%

  mengkon%um%i obat %e,ara rutin %upaya tidak mera%a %e%ak dan dapat berakti+ita% %eperti

  bia%a)Pa%ien juga mengetahui bah5a merokok dapat memperburuk kondi%i penyakitnya bila

  diteru%kan)

  4) Ri:a$at P%i"a)i

  Pa%ien merupkan %eorang %uami beru%ia :4 tahun' %udah tidak bekerja)Dahulu pa%ien

  bekerja %ebagai buruh di peruha%aan kayu rumahan >peru%ahaan Grajen ? %ejak u%ia C .3

  tahun)Pa%ien berhenti bekerja C /8 tahun yang lalu )Saat ini pa%ien tinggal ber%ama dengan

  10

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  11/53

  i%tri >Ny)S :8 tahun' tidak bekerja? ' anak bung%unya >Ny) S#' 18 tahun' ibu rumah

  tangga? 'menantu >$n)& ' 13 tahun' karya5an %5a%ta?dan kedua ,u,unya an)P > 2 th? dan

  an)M >; bulan?)Pa%ien memiliki : orang anak yang %udah menikah dan hidup terpi%ah dengan

  pa%ien)Kedua anak laki(lakinya >$n)S' 33 tahun'karya5an %5a%ta dan $n)P' 31 tahun'

  karya5an %5a%ta? hidup mandiri ber%ama keluarga ma%ing(ma%ing)Begitu pula dengan

  dengan kelima anak perempuannya >Ny)S'38 tahun Ny)SS'23 tahun Ny)Sj' 28 tahunNy)Pr

  19 tahunNy)& ' 11 tahun? yang bekerja %ebagai ibu rumah tangga telah hidup mandiri

  ber%ama keluarga ma%ing(ma%ing)

  Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga'pa%ien mengandalkan gaji menantu

  >$n)&? yang bekerja %ebagai karya5an %5a%ta dengan pengha%ilan C .)3jt rupiah

  perbulan)Pa%ien mera%a ,ukup untuk perekonomian %aat ini)Pa%ien %udha ber%yukur karena%aat ini lebih baik dari kehidupan dulu yang untuk makan %aja %u%ah)

  9) Ri:a$at S*,ia'

  Pa%ien %ering berinterak%i dengan tetangga' pa%ien rutin mengikuti pengajian di

  ma%jid dekat rumahnya) Interak%i pa%ien dengan beberapa anggota keluarga baik)Anak(anak

  pa%ien mengunjungi pa%ien %aat lebaran hari raya idul 6itri)Kadang bila ada 5aktu beberapa

  anak pa%ien %ering datang ke rumah nya untuk menengok dan member uang tambahan untukkehidupan %ehari(hari' tetapi tidak dapat dipa%tikan %atu bulan %ekali' kadang(kadang 1 bulan

  %ekali)Anak(anak pa%ien %ering bergantian dalam menengok pa%ien)

  :) Ri:a$at Ek*n*i

  Pa%ien mengandalkan pengha%ilan dari menantu terakhirnya %ebagai karya5an %5a%ta

  dalam memenuhi kehidupan %ehari(harinya)Pa%ien mengatakan %udah ,ukup untuk memenuhi

  kehidupan %ehari(hari)Pa%ien %udah ber%yukur dengan kondi%i perekonomian %aat ini)

  Anane,i, Si,te

  ( Neurologi - Pana% >(?' pu%ing >(? ,enut(,enut dan buyer' pundak tera%a

  ,engeng' kelumpuhan anggota gerak >(?'

  ( #e%pira%i - Batuk >(?' pilek >(?' %e%ak napa% >?'%uara ngikngik >5heeFing?

  11

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  12/53

  ( Kardio+a%kular - takikardi >(?

  ( Ga%trointe%tinal - Muntah >(?' nyeri uluhati >(?'nyeri epiga%trik >?' BAB ,air >(?

  5arna hitam >(?' perut kembung>?' %akit pada anu% >(?' 6latu% >?

  ( Urogenital - BAK lan,ar' nyeri BAK >(?

  ( Mu%kulo%keletal - ema% >(?' kaku %endi >(?' nyeri %endi >(?

  ( Integumentum - Gatal >(? keringat dingin >(?

  PEMERIKSAAN

  FISIK

  Naa Tn+P Ruan# (+P+U

  Uu% 86 Ta!un PUSTU N#a&i'an

  PEMERIKSAAN UMUM

  Ke,an uu Baik

  Ke,a)a%an ompo% menti%

  Tan)a Utaa

  ( Na)i < HR :/ menit' i,i )an te#an#an normal dan teratur( Su!u "a)an 14'2H

  ( Pe%na4a,an /2 menit

  ( Tekanan Da%a! .1898 mm0g

  Ant%*&*et%i

  ( (e%at "a)an 35 k#

  ( Tin##i "a)an 16. =

  ( (MI 1>+136> ?Ku%u,@

  Statu, Gii (e%)a,a%kan Ruu, (%*=a

  BB idaman - >$B(.88? kg ([email protected] >$B(.88?

  - >.4/(.88? [email protected] >.4/(.88?

  - 33): kg ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >a?

  12

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  13/53

  BB aktual - 23 kg

  Statu% GiFi J BB aktual - BB idaman .88 @

  J >23-33):? [email protected]

  J :8)[email protected] >$erma%uk Berat Badan #endah?

  7eni% Kelamin J aki(laki

  Kalori Ba%al J 18 kalkg BB idaman ))))))))))))))))))))))))))))))))) >b?

  Akti+ita% >,? J #ingan

  Umur J :4 tahun

  Pe%!itun#an Ka'*%i

  Kalori ba%al J a b J 33): 18 J .492 kalori )))))))))))))))))) >,?

  Korek%i-

  Umur 98 tahun J (/[email protected] .492 J (112': kalori

  Akti+ita% ringan J [email protected] .492 J .49'2 kalori

  Berat badan kuru% J /[email protected] .492 J .49'2 kalori

  T*ta' Ke"utu!an B .1>6+. ka'*%i

  Di%tribu%i makanan-

  Karbohidrat - [email protected] /.88J./48 kal J 1.3 gr karbohidrat

  Protein - /[email protected] /.88J .83 gr protein

  emak - /[email protected] /.88J 24'49 gr lemak

  Statu, Gene%a'i,

  ( Ku'it teraba hangat' tidak kering' turgor kulit kembali L / detik'

  petekie >(?)

  13

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  14/53

  ( Ke'enja% 'i4e pembe%aran >(?

  ( Ke&a'a Simetri%' me%o,hepal' di%tribu%i rambut merata

  ( Muka Simetri%' tidak ada jeja%

  ( Mata Konjungti+a anemi% >((?' Sklera ikterik >((?' pupil

  i%okor 1 mm' re6lek ,ahaya >?

  ( Hi)un# De+ia%i %putum >(?' di%,harge >(?

  ( Mu'ut(?' lidah tidak kotor

  ( Te'in#a Simetri%' %erumen >((?

  ( Le!e% pembe%aran kelejar tiroid dan kelenjar lim6e >(?

  ( Ot*t tonu% normal

  ( Tu'an# de6ormita% >(?

  ( Sen)i gerakan beba%' anggota gerak lema% >(?' nyeri gerak >(?

  PEMERIKSAAN KHUSUS

  T!*%ak,

  In%pek%i - Simetri%' barrel ,he%t >?' gerakan re%pira%i dalam bata% normal' ma%%a >(?'

  retrak%i %upra%ternal >(?' retrak%i inter,o%ta >(?' hematom >(?' de6ormita% >(?

  antun#

  In%pek%i - Iktu% kordi% tidak tampak

  Palpa%i - Iktu% kordi% teraba pada %ela iga ke 3 linea mid,la+i,ula

  kiri' teraba tidak kuat angkat

  Perku%i - Bata% jantung

  Kanan ata% - SI II linea para %ternali% kanan

  Kiri ata% - SI II linea para %ternali% kiri

  Kanan ba5ah - SI I< linea para %ternali% kanan

  Kiri ba5ah - SI < linea midkla+ikula kiri

  Au%kulta%i - S. S/ reguler' Bi%ing jantung >(?

  Pa%u-&a%u

  Depan - Kanan Kiri

  14

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  15/53

  In%pek%i

  Palpa%i

  Perku%i

  Au%kulta%i

  $ampak %imetri%' retrak%i

  %upra%ternal >(?' retrak%i inter,o%ta

  >(?' tidak ada ketinggalan gerak'

  hematom >(?

  ?' #onkhi ba%ah >(?' krepita%i >(?

  5heeFing >?

  $ampak %imetri%' retrak%i

  %upra%ternal >(?' retrak%i inter,o%ta >(?'

  tidak ada ketinggalan gerak'

  hematom >(?

  ?' #onkhi ba%ah >(?' krepita%i >(?

  5heeFing >?

  Belakang Kanan Kiri

  In%pek%i

  Palpa%i

  Perku%i

  Au%kulta%i

  Simetri%' Ketinggalan gerak >(?

  +okal 6remitu% kaJki

  Sonor pada %eluruh lapang paru

  Suara da%ar +e%ikular' #onkhi kering

  >(?' #onkhi ba%ah >(?' krepita%i >(?

  5heeFing >?

  Simetri%' Ketinggalan gerak >(?

  +okal 6remitu% kaJki

  Sonor pada %eluruh lapang paru

  Suara da%ar +e%ikular' #onkhi kering

  >(?' #onkhi ba%ah >(?' krepita%i >(?

  5heeFing >?

  A")*en

  In%pek%i - di%tended >(?' %ikatrik >(?

  Au%kulta%i - peri%taltik >? normal

  Palpa%i - tegang >(?' de6an% mu%kular >(?' ma%%a >(?' nyeri tekan >? bagianepiga%trik' turgor kulit kembali ,epat L / detik >normal?

  Perku%i - $impani

  Ekt%eita,

  Akral hangat' per6u%i jaringan baik' kapilari re6ill L / detik' de6ormita% >(?

  Superior kanan - Edema >(?' %iano%i% >(?' tonu% ,ukup

  Superior kiri - Edema >(?' %iano%i% >(?' tonu% ,ukup15

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  16/53

  In6erior kanan - Edema >(?' %iano%i% >(?' tonu% ,ukup

  In6erior kiri - Edema >(?' %iano%i% >(?' tonu% ,ukup

  Dia#n*,i, "an)in# - A%ma bronkial per%i%ten %edang

  PP"K >Penyakit Paru "b%trukti6 Kroni%?

  Ga%triti%

  Dia#n*,i, - A%ma bronkial per%i%ten %edang

  Ga%triti%

  Te%a&i - %albutamol / mg .. tab

  Anta%ida /. tab

  U,u'an &ee%ik,aan &enunjan#

  - Darah lengkap

  - Pro6il eo%ino6il'Ig E total dan Ig G %pe%i6ik

  - Pemerik%aan %putum >eo%ino6il'%piral ru%hman'Kri%tal har,ot(eyden?

  - Pemerik%aan 6ung%i paru dengan %pirometri atau Peak *lo5 Meter

  - #ongthen $horak%

  HASIL KUNUNGAN KE RUMAH

  KONDISI PASIEN

  Kunjungan ke rumah dilakukan pada tanggal .8 7anuari /8.2 pukul .3)88(

  .4)88 &IB) Kunjungan kedua dilakukan pada tanggal ./ 7anuari /8.2 pukul :)88(;)18) Pada kunjungan pertama pa%ien %edang berada di rumahnya' %edang

  ber,engkrama ber%ama tetangga(tetangganya' keluhan pa%ien ma%ih dira%akan namun

  %udah berkurang) Pada kunjungan kedua pa%ien berada di rumahnya %edang menonton

  teli+i%i ber%ama i%tri dan ,u,unya ' %edangkan anak bung%unya %edang pergi dan

  keluhan pa%ien %udah berkurang)Se%ak bia%anya mun,ul bila pa%ien terlambat minum

  obat)

  16

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  17/53

  KEADAAN RUMAH

  a? oka%i - #umah yang dihuni pa%ien terletak di pemukiman

  yang padat' %aling berimpit antar tetangga' didepan rumah berbata%an

  lang%ung dengan jalan gang)b? Kondi%i rumah - bangunan permanen' tidak bertingkat' berdinding

  tembok dan triplek' lantai ple%ter atap dari genting tidak ada langit(langit)

  ,? ua% - lua% rumah /: m/' jumlah penghuni dalam . rumah

  ada 4 orang)

  d? antai #umah - lantai ple%ter %emen kondi%i ,ukup

  e? Pembagian ruangan - terdapat . ruang tamu yang digabungkan dengan ruang

  keluarga' / kamar tidur' . kamar mandi' . dapur)

  6? 7endela rumah - terdapat . jendela di ruang tamu' . jendela dan

  +entila%i udara ke,il di ma%ing(ma%ing kamar tidur' . +entila%i ke,il di dapur

  dan kamar mandi)

  g? Pen,ahayaan - ahaya yang ma%uk ke ruangan ,ukup' jendela ruang

  tamu %ering dibuka' pa%ien kadang menyalakan lampu pada %iang hari)

  Pen,ahayaan diukur dengan ,ara manual yaitu pemerik%a kemampuan

  memba,a di dalam ruangan tanpa menggunakan alat bantu penerangan)

  h? Keber%ihan dan tata letak barang dalam ruangan- keber%ihan dalam rumah

  ,ukup' letak barang(barang dalam rumah ,ukup'kurang tertata dengan rapi dan

  baik'banyak barang bergelantungan dan diletakkan %embarangan' namun

  dibagian kamar mandi agak kurang ber%ih dan tertata karena banyak barang

  ber%erakan)

  i? Sanita%i Da%ar - per%ediaan air bera%al dari air ledeng>PAM?' jamban

  terletak di dalam rumah' %arana pembuangan air limbah dialirkan ke %elokan

  ke,il dibelakang rumah' tempat pembuangan %ampah jadi %atu dengan

  tetangga)

  j? 0alaman - tidak memiliki halaman'didepan rumah pa%ien

  lang%ung berhubungan dengan jalan ke,il menuju rumah penduduk yang lain'

  tidak terdapat tanaman)

  k? Ke%an keber%ihan - ,ukup'kurang rapi dan ber%ih %erta rumahnya %empit)

  l? Kepemilikan barang - pa%ien memiliki . kur%i %et tamu' / meja' . almari t+

  %et' / tempat tidur' / lemari pakaian yang %udah tua' / buah kur%i pla%tik'. rak

  17

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  18/53

  piring' perlengkapan dapur dan perlengkapan eletronik berupa . unit t+ .2' .

  kipa% angin)

  18

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  19/53

  DOKUMENTASI

  19

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  20/53

  Ta"e'+ 2a%ia"e' )an Ni'ai Sk*% 2a%ia"e' Rua! Se!at

  No : m/ orang? 1

  "+ Pa)at ?C 8 . < *%an#@ 1

  1 antai a+ Seen u"in ke%aik ka$u 0

  b) $anah .2 Pen,ahayaan a) ukup 1

  "+ Ti)ak =uku& 1

  3

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  21/53

  ,) $idak ada got ../ Pengelolaan %ampah a) Diangkut petuga% 1

  b) Ditimbun /

  ,) Dibuat kompo% 1

  d) Dibakar /

  e+ Di"uan# ke ,un#ai 1

  6) Dibuang %embarangan .

  g) ainnya ..1 Polu%i udara a+ Ti)ak a)a #an##uan &*'u,i 0

  b) Ada gangguan ..2 Bahan bakar ma%ak a+ Li,t%ik )an #a, 0

  b) Minyak tanah /

  ,) Kayu bakar .

  d) Arang batu bakar .TOTAL 1.

  Penetapan %kor kategori rumah %ehat %ebagai berikut -

  Baik - %kor 13(2/ >:1 @?

  Sedang - %kor /;(12 >4;(:1 @?

  Kurang - %kor L/; >L4; @?Pada pa%ien terma%uk kedalam kategori rumah dalam kondi%i %edang)

  NILAI APGAR

  APGA# keluarga merupakan %alah %atu ,ara yang digunakan untuk mengukur

  %ehattidaknya %uatu keluarga yang dikembangkan oleh #u%en' Geyman dan eyton'

  dengan menilai 3 6ung%i pokok keluargatingkat ke%ehatan keluarga)

  K#I$E#IA PE#$AN!AAN 0AMPI#

  SEAU

  >/?

  KADANG(

  KADANG

  >.?

  0AMPI#

  $IDAK

  ADA >8?

  ADAP$ASI Apakah pa%ien pua%

  dengan keluarga

  karena ma%ing(ma%ing

  anggota keluarga

  O

  21

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  22/53

  %etelah menjalankan

  ke5ajiban %e%uai

  dengan %eharu%nya

  KEMI$#AAN Apakah pa%ien pua%dengan keluarga

  karena dapat

  membantu memberikan

  %olu%i terhadap

  perma%alahan yang

  dihadapi

  O

  PE#$UMBU0AN Apakah pa%ien pua%dengan kebeba%an

  yang diberikan

  keluarga untuk

  mengembangkan

  kemampuan pa%ien

  miliki

  O

  KASI0 SA!ANG Apakah pa%ien pua%dengan kehangatan

  yang diberikan

  keluarga

  O

  KEBE#SAMAAN Apakah pa%ien pua%

  dengan 5aktu yang

  di%ediakan keluarga

  untuk menjalinkeber%amaan

  O

  $"$A 4

  Skor kla%i6ika%i APGA# -

  :(.8 *ung%i keluarga baik

  2(9 Di%6un%i keluarga %edang

  8(1 Di%6ung%i keluarga berat

  22

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  23/53

  Berda%arkan ha%il penilaian APGA# ke%impulannya 6ung%i keluarga %edang)

  GENOGRAM

  Di"uat tan##a' 11 anua%$ ./13

  Gen*#%a Tn+ P

  $n)P :4th >A? Ny)S :8th >? >0* K?

  Keterangan

  Perempuan A A%tma aregi+er

  aki(laki $inggal %erumah 0* Gagal jantung

  Pa%ien ( Bread5inner K katarak

  Meninggal D De,i%ion maker

  FAMILY MAP

  23

  Istri , Ny. S (80 tahun)

  Anak bungsu Ny.S (30 tahun)!"nantu #n.$ (35 tahun)

  #n.$ 35th(%)(&')Ny.S 30th(')

  An. 4th An.! 9b

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  24/53

  FAMILY LIFE LINE

  $h) /88: pa%ien terdiagno%i% a%ma

  $h /8.8 i%tri pa%ien di ra5at di #SU !ogyakarta karena 0*

  $h /8./ i%tri pa%ien di ra5at di #SU !ogyakarta karena 0* dan ob%)

  Katarak

  NILAI SREEM

  ASPEK SUMBE# DA!A PA$""GI

  S"SIA Interak%i antar pa%ien dengan

  anggota keluarga dan

  tetangga %ekitar baik) Sering

  menonton t+ ber%ama atau

  hanya %ekedar

  ber,engkrama di ruang

  keluarga pada %aat %ore atau

  malam hari)

  $idak ada

  U$U#A Pa%ien dan keluarga tidak

  memper,ayai mito%(mito%

  yang tidak jela%

  kebenarannya)

  $idak ada

  #EIGIUS Keluarga pa%ien beragamai%lam' %elalu mengerjakan

  ibadahnya dan rajin

  mengikuti pengajian di

  ma%jid

  $idak ada

  E"N"M! )$idak ada Untuk memenuhi kebutuhan

  %ehari(hari' pa%ien

  mengandalkan gajimenantu)$ingkat ekonomi

  24

  'u*u An. ! (9 buan)'u*u An. (4 tahun)

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  25/53

  yang rendah

  EDUA$I"N $idak ada Pa%ien tidak %empat

  mengenyam pendidikan' tetapi

  pa%ien mampu memba,a danmenuli%)Pengetahuan pa%ien

  tentang penyakit kurang)

  MEDIA 7ika %akit pa%ien lang%ung ke

  pu%ke%ma%) Pa%ien hampir

  %elalu kontrol penyakit a%ma

  nya)Bila obat habi% pa%ien

  lang%ung ke Pu%ke%ma%untuk meminta obat

  Pa%ien menderita a%ma %ejak 4

  tahun yang lalu)Pa%ien %elalu

  rutin meminum obat)

  FUNGSI KELUARGA

  a) *ung%i biologi% dan reproduk%i

  Pa%ien memiliki . orang i%tri' : orang anak /2 ,u,u dan 2 buyut)

  b) *ung%i a6ekti6Pa%ien hidup dengan i%tri' anak bung%unya'menantu dan kedua ,u,unya'

  %edangkan ke tujuh anak yang lain tinggal ber%ama keluarga ma%ing(ma%ing)

  Pa%ien tidak memiliki ma%alahkon6lik dengan anggota keluarganya)

  ,) *ung%i ekonomi

  Pa%ien tidak bekerja' mengandalkan pengha%ilan menantunya untuk memenuhi

  kebutuhan %ehari(hari)

  d) *ung%i religiu%

  Pa%ien dan keluarga terma%uk keluarga yang religiu%)

  e) *ung%i %o%iali%a%i dan pendidikan

  Pa%ien tidak %empat mengenyam pendidikan tetapi pa%ien mampu ba,a dan

  tuli% %edikit)

  6) *ung%i %o%ial dan budaya

  25

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  26/53

  Interak%i dengan anggota keluarga dan ma%yarakat %ekitar baik) Pa%ien

  merupakan orang yang mudah bergaul dan akti6 di lingkungan tempat

  tinggalnya) Pa%ien mengikuti kegiatan(kegiatan di de%anya' %eperti pengajian

  dan kenduri)

  POLA MAKAN KELUARGA

  *rekuen%i makan rata(rata tiap harinya %ebanyak .(/ kali) Menu makanan yang

  di%ajikan meliputi na%i dan %ayur mayur) auk terkadang ada atau tidak' bia%anya dengan

  tempe atau tahu dan ikan(ikanana) Pa%ien dan keluarga jarang mengkon%um%i daging(

  dagingan dan jeroan) Pa%ien %udah jarang makan makanan yang beli di luar

  PERILAKU KESEHATAN KELUARGA

  Bila ada anggota keluarga yang %akit yang pertama kali dilakukan adalah

  lang%ung diba5a berobat ke dokterPu%ke%ma%) Untuk kepentingan pengobatan pa%ien

  menggunakan kartu 7AMKESMAS) Pa%ien jarang melakukan olahraga karena pa%ien

  terkadang mera%a mengantuk pada %iang hari dan lingkungan yang kurang mendukung

  untuk berolahraga)

  LOKASI RUMAH

  U

  DENAH RUMAH

  Denah rumah Ny )S dibuat 3 "ktober /8.1

  U R+Tau K+1

  26

  +!A

  ASI-N

  n /"t"n S.aran

  %AN %&

  A

  !arasah

  !+A/I!IN

  Sinur"an

  195 t 50

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  27/53

  R+Ke'ua%#a

  K+. )a&u%

  &

  DIAGNOSIS KEDOKTERAN KELUARGA ?H*'i,[email protected]

  A,a &e%,i,ten ,e)an# )an #a,t%iti, &a)a 'aki-'aki 86 ta!un )i,e%tai kek!a:ati%an

  te%!a)a& ke,e!atan i,t%i $an# enu%un &a)a ke'ua%#a ek*n*i %en)a! )en#an 4un#,i

  ke'ua%#a ,e)an#+

  PENATALAKSANAAN

  Short management Mid management ong management

  Promoti+e Eduka%i tentang a%ma

  bronkiale' 6aktor ri%ikonya'

  pen,egahan komplika%i'

  dan pentingnya kontrol

  rutin

  Eduka%i pentingya

  berpikir po%iti6'

  membuat hati lebih

  %enang)

  Eduka%i untuk menjaga agar

  tidak terlalu kha5atir

  tentang kondi%i i%tri)

  Pre+enti+e Mengurangi makanangorengan'merokok'

  Menghindari 6a,tor alergi)

  menyemangati pa%ienagar melakukan

  kebia%aan yang baik

  %eperti olahraga dan

  makan buah

  Selalu berpikir optimi%'Melatih berpikir po%iti6'

  menghilangkan

  kekha5atiran akan ma%alah

  kehidupannya dan lebih

  mendekatkan diri pada

  $uhan' rajin beribadah)

  Eduka%i untuk kontrol rutin

  27

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  28/53

  dan minum obat %e,ara rutin

  juga)

  urati+e Medikamento%a -

  Salbutamol / mg .. tab

  Anta%ida /. tab

  Medikamento%a -

  Salbutamol / mg .. tab

  day

  #ehabilitati+e Kon%eling 6aktor

  p%iki% akan

  kekha5atiran terhadap

  penyakit yang diderita

  i%tri

  Gaya hidup %ehat- makan

  makanan yang bergiFi'

  i%tirahat ,ukup dan olahraga

  teratur untuk melatih 6ung%i

  paru

  Eduka%i tentang a%ma bronkiale %e,ara detail' menghindari 6a,tor ri%iko kekambuhan

  penyakit dan menyemangati pa%ien agar mau melakukan dan merutinkan kebia%aanyang baik %eperti olahraga dan makan buah %erta meneru%kan kebia%aan untuk

  berhenti merokok)

  Eduka%i dan kon%eling untuk tetap ,ontrol kondi%i a%ma bronkiale nya dengan

  menghindari 6a,tor pen,etu% dan pentingnya minum obat %e,ara rutin)

  Kon%eling tentang 6aktor p%iki% pa%ien mengenai kekha5atiran yang dialaminya

  terhadap i%tri yang menderita ,h6 dan katarak' dikha5atirkan kondi%i i%tri menurun

  karena %ikap i%tri yang melebih(lebihkan %akitnya) Kon%eling mengenai a%ma bronkiale' bah5a a%ma bronkiale hanya bi%a dihindari

  kekambuhannya tapi tidak bi%a di%embuhkan)

  Kon%ulta%i dengan p%ikolog dan ahli giFi)

  (a!an akanan $an# )ianju%kan )an ti)ak )ianju%kan

  Bahan makanan Dianjurkan $idak dianjurkan%umber karbohidrat bera%' kentang' %ingkong' roti' bi%kuit dan kue(kue

  28

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  29/53

  terigu' tapioka' hunk5e'

  gula' makanan yang diolah

  dari bahan makanan tanpa

  garam dapur dan %oda%eperti- makaroni' mi'

  bihun' roti' bi%,uit dan roti

  kering

  yang dima%ak dengan

  garam dapur atau baking

  po5der'%oda'gandum'gula

  putih)Bahan(bahanmakanan yang

  mengandung protein

  meningktakan ri%iko

  kekambuhan a%ma)%umber protein he5ani daging dan ikan mak%imal

  .88 gram %ehari telur

  mak%imal . butir %ehari

  >telur dan ikan haru%

  dibata%i?)

  otak' ginjal' lidah'

  %ardine daging' ikan'

  %u%u dan telur yang

  dia5et dengan garam

  dapur %epertidaging a%ap'

  ham' ba,on' dendeng'

  abon' keju' ikan a%in' ikan

  kaleng' kornet'ebi' udang

  kering' telur a%in dan telur

  pindang

  %umber protein nabati %emua ka,ang(ka,angandan ha%ilnya diolah dan

  dima%ak )Kurangi goreng(

  gorengan)

  keju ka,ang tanah dan%emua

  ka,ang(ka,angan)

  Sayuran %emua %ayuran %egar'

  %ayuran yang dia5et tanpa

  garam dapur dan natrium

  benFoate

  %ayuran yang dima%ak

  dan dia5et dengan garam

  dapur dan lain ikatan

  natrium' %eperti %ayuran

  dalam kaleng' %a5i a%in'

  a%inan dan a,arBuah(buahan %emua buah(buahan %egar'

  buah)

  Buah(buahan yang dia5et

  dengan garam dapur dan

  lain ikatan natrium'

  %eperti buah dalam kalengemak minyak goreng' margarin

  dan mentega tanpa garam

  margarin dan mentega

  bia%a

  29

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  30/53

  Minuman $eh dan kopi minuman ringan

  Uku%an (a!an Makanan Se!a%i-Ha%i $an# Dianju%kan

  30

  Bahan Makanan Berat >gr? Urt >ukuran rumah tangga?

  Bera% 188 3 gela% na%i

  Daging .88 / potongan %edang

  $elur ayam 38 . butir

  $empe .88 2 potong %edang

  Ka,ang hijau /3 /Q %dm

  Sayuran /88 / gela%

  Buah /88 / potong %edang papaya

  Minyak /3 /Q %dm

  Gula pa%ir /3 /Q %dm

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  31/53

  *nt*! Menu Se!a%i

  Pagi Siang Malam

  Na%i

  $empe

  $umi% daun

  %ingkong

  Su%u

  Na%i

  Ayam goreng

  $ahu ba,am

  Sayur Sop

  Pepaya

  Na%i

  Daging %api %emur

  Kerupuk

  ah %ayuran

  Pi%ang

  Su%u

  PRIORITAS MASALAH DAN PELAKASANAAN PROGRAM

  Ma%alah yang dihadapi #en,ana pembinaan Sa%aran pembinaan

  Penyakit a%ma bronkiale

  pada pa%ein

  Eduka%i kembali mengenai

  penyakitnya %e,ara lengkap'

  mengenai 6aktor re%iko'

  manajemen' diet' dan

  komplika%inya)

  Pa%ien dan keluarga

  Ke,ema%an terhadap

  penyakit ,h6 yang dialami

  oleh i%trinya

  Eduka%i dan kon%eling

  tentang ,ara ber%yukur dan

  agar tidak terlalu

  mengkha5atirkan penyakit

  i%trinya' karena i%tri telah

  mendapatkan obat %e%uai

  dengan keluhan dan

  diagno%i% penyakitnya)

  Pa%ien dan keluarga

  7arang olah raga) Eduka%i dan kon%eling pa%ien

  untuk berolahraga rutin %etiap

  Pa%ien dan keluarga

  31

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  32/53

  harinya untuk meningkatkan

  6ung%i paru' dengan

  meluangkan 5aktu minimal

  18 menit) $etapmempertahankan pola makan

  teratur dan tidak makan

  makanan yang memudahkan

  terjadinya kekambuhan a%ma)

  Goal dari penatalak%anaan diata% adalah untuk merubah pemahaman pa%ien akan penyakit

  dan penanganannya %erta komplika%i yang dapat terjadi %erta mengurangi beban pikiran

  tentang ke,ema%an terhadap i%trinya yang menderita ,h6 dan katarak' %erta melakukan

  perubahan pola hidup %ehat agar menghindari ri%iko kekambuhan %erangan a%ma bronkiale)

  (A( III

  TINAUAN PUSTAKA

  32

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  33/53

  1+ DEFINISI

  Penyakit a%ma bronkhial adalah penyakit %aluran na6a% bagian ba5ah yang ditandai oleh

  hiperakti+ita% ,abang trakhea dan bronkhu% terhadap aneka ma,am rang%angan' %ehingga

  timbul penyempitan jalan na6a% yang lua% dan re+er%ible' dan membaik %e,ara %pontan

  maupun dengan pengobatan) Serangan a%ma dapat dimulai dari yang paling ringan %ampai

  yang mengan,am)>.?

  Penyempitan yang berlang%ung beberapa hari atau minggu' 5alaupun telah mendapat

  terapi yang bia%a dipakai' dikenal %ebagai R%tatu% a%matiku% )>.?Statu% a%matiku% adalah a%ma

  dengan inten%ita% %erangan yang tinggi dan tidak memberikan reak%i dengan obat(obatan

  yang kon+en%ional dan merupakan %alah %atu kega5atan a%ma bronkhial >/?)

  A%ma bronkiale dapat dide6ini%ikan %uatu penyakit dengan ,iri meningkatnya re%pon

  trakea dan bronku% terhadap berbagai rang%angan dengan mani6e%ta%i adanya penyempitan

  jalan na6a% yang lua% dan derajatnya dapat berubah(ubah' baik %etara %pontan maupun %ebagai

  ha%il pengobatan)>1?

  Bila ditelaah lebih lanjut de6ini%i tadi dapat diuraikan menjadi -

  a? Ada peningkatan re%pon trakea dan bronku%) 0al ini berarti bah5a jalan na6a% penderta

  a%ma mempunyai re%pon yang lebih hebat terhadap berbagai rang%angan dibandingdengan orang normal)

  b? Serangan a%ma jarang %ekali hanya di,etu%kan oleh %atu ma,am rang%angan' tetapi oleh

  berbagai rang%angan)

  ,? Kelainan ter%ebar lua% pada kedua paru)

  d? Derajat %erangan a%ma dapat berubah(ubah' mi%alnya ob%truk%i lebih berat pada malam

  hari dibanding dengan %iang hari)

  .+ KLASIFIKASI ASMA (RONKIAL

  a? Berda%arkan Etiologi>9?

  i) Ek%trin%ik >alergik?

  Ditandai dengan reak%i alergik yang di%ebabkan oleh 6aktor(6aktor pen,etu% yang

  %pe%i6ik' %eperti debu' %erbuk bunga' bulu binatang'obat(obatan >antibioti, dan

  a%pirin? dan %pora jamur) A%ma ek%trin%ik %ering dihubungkan dengan adanya

  %uatu predi%po%i%i genetik terhadap alergi) "leh karena itu jika ada 6aktor(6aktor

  33

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  34/53

  pen,etu%%pe%i6ik %eperti yang di%ebutkan di ata%' maka akan terjadi %erangana%ma

  ek%trin%ik)

  A%ma Ek%trin%ik dibagi menjadi -

  >i? A%ma ek%trin%ik atopik

  Si6at(%i6atnya adalah %ebagai berikut-

  ( Penyebabnya adalah rang%angan allergen ek%ternal %pe%i6ik dan dapat

  diperlihatkan dengan reak%i kulit tipe .)

  ( Gejala klinik dan keluhan ,enderung timbul pada a5al kehdupan':[email protected]

  ka%u% timbul %ebelum u%ia 18 tahun)

  ( Sebagian be%ar mengalami perubahan dengan tiba(tiba pada ma%a

  puber' dengan %erangan a%ma yang berbeda(beda)

  ( Progno%i% tergantung pada %erangan pertama dan berat ringannyagejala

  yang timbul) 7ika %erangan pertama pada u%ia muda di%ertai dengan

  gejala yang lebih berat' maka progno%i% menjadi buruk)Perubahan

  alamiah terjadi karena adanya kelainan dari kekebalan tubuh pada IgE

  yang timbul terutama pada a5al kehidupan dan,enderung berkurang di

  kemudian hari)

  ( A%ma bentuk ini memberikan te% kulit yang po%iti6 )Dalam darah

  menunjukkan kenaikan kadar IgE %pe%i6ik)

  ( Ada ri5ayat keluarga yang menderita a%ma)

  ( $erhadap pengobatan memberikan re%pon yang ,epat

  >ii? A%ma ek%trin%ik non atopik Memiliki %i6at(%i6at antara lain-

  Serangan a%ma timbul berhubungan dengan berma,am(ma,am alergen

  yang %pe%i6ik )$e% kulit memberi reak%i tipe %egera' tipe lambat dan

  gandaterhadap alergi yang ter%en%ita%i dapat menjadi po%iti6 )Dalam %erum

  didapatkan IgE dan IgG yang %pe%i6ik)$imbulnya gejala ,enderung pada

  %aat akhir kehidupan atau dikemudian hari

  ii) Intrin%ikidiopatik >non alergik?

  Ditandai dengan adanya reak%i non alergi yang bereak%i terhadap pen,etu% yang

  tidak %pe%i6ik atau tidak diketahui' %eperti udara dingin atau bi%a juga di%ebabkan

  oleh adanya in6ek%i %aluran perna6a%an dan emo%i) Serangan a%ma ini menjadi

  lebih berat dan %ering %ejalan dengan berlalunya 5aktu dan dapat berkembang

  menjadi bronkhiti%kronik dan em6i%ema) Beberapa pa%ien akan mengalami a%magabungan)

  34

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  35/53

  Si6at dari a%ma intrin%ik -

  ( Alergen pen,etu% %ukar ditentukan

  ( $idak ada alergen ek%trin%ik %ebagai penyebab dan te% kulitmemberi ha%il

  negati6

  ( Merupakan kelompok yang heterogen' re%pon% untuk terjadi a%madi,etu%kan

  oleh penyebab dan melalui mekani%me yang berbeda(beda)

  ( Sering ditemukan pada penderita de5a%a' dimulai pada umur di ata%18 tahun

  dan di%ebut juga late on%et a%ma)

  ( Serangan %e%ak pada a%ma tipe ini dapat berlang%ung lama dan%eringkali

  menimbulkan kematian bila pengobatan tanpa di%ertaikortiko%teroid)

  ( Perubahan patologi yang terjadi %ama dengan a%ma ek%trin%ik'namun tidak

  dapat dibuktikan dengan keterlibatan IgE)

  ( Kadar IgE %erum normal' tetapi eo%ino6il dapat meningkat jauhlebih tinggi

  dibandingkan dengan a%ma ek%trin%ik )

  ( $e% %erologi dapat menunjukkan adanya 6aktor rematoid'mi%alnya %el E(

  #i5ayat keluarga jauh lebih %edikit' %ekitar ./(2:@)

  ( Polip hidung dan %en%iti+ita% terhadap a%pirin %ering dijumpai

  iii) A%ma gabungan - Bentuk a%ma yang paling umum) A%ma ini mempunyai

  karakteri%tik dari bentuk alergik dan non(alergik) >:?

  De%ajat a,a Geja'a Geja'a a'a Fun#,i &a%u

  Intermitten

  mingguan

  Per%i%ten ringan

  ( Gejala L

  .minggu

  ( $anpa gejala di

  luar %erangan

  ( Serangan %ingkat

  ( *ung%i paru

  a%imtomatik dan

  normal luar

  %erangan

  ( Gejala

  / kali %eminggu

  / kali %eminggu

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  36/53

  mingguan

  Per%i%ten %edang

  harian

  Per%i%ten berat

  kontinu

  .minggu tapi L

  .hari

  ( Serangan dapat

  menggangguakti+ita% dan tidur

  ( Gejala harian

  ( Menggunakan obat

  %etiap hari

  ( Serangan

  menggangguakti+ita% dan tidur

  ( Serangan

  /minggu' bi%a

  berhari(hari

  ( Gejala teru%(

  meneru%( Akti+ita% 6i%ik

  terbata%

  ( Sering %erangan

  %ekali %eminggu

  Sering

  ;?

  0a%il penelitian International Study on A%thma and Allergie% inhildhood

  >ISAA? p ad a t ahun /883 men un jukk an bah5a d i In do ne%ia p r e + a l e n % i

  36

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  37/53

  p e n y a k i t a % m a m e n i n g k a t d a r i 2 ' / @ m e n j a d i 3 ' 2 @ )

  Di pe rk i r ak a n p r e+ a l en % i a %ma d i In d o ne %ia [email protected] d ar i % e lu ru h

  p en d u du k Indone%ia' artinya %aat ini ada ./'3 juta pa%ien a%ma di Indone%ia)>;?

  3 + FAKTOR RISIKO

  *aktor #i%iko a%ma dipengaruhi oleh beberapa 6a,tor'yaitu-

  a)Atopi

  0al yang diturunkan adalah bakat alergi'me%kipun belum diketahui ,ara

  penurunannya)Penderita dengan penyakit alergi bia%anya mempunya keluarga yang

  alergi dan %angat mudah terkena %erangan a%ma bron,hial bila terpajan dengan 6a,tor

  pen,etu%)

  b)0iperakti+ita% bronku%

  Saluran perna6a%an %en%iti+e terhadap berbagai rang%angan allergen ataupun iritan)

  ,)7eni% kelamin

  Perbandingan laki(laki dan perempuan pada u%ia dini adalah /-. %edang pada u%ia

  remaja menjadi .-.) Pre+alen%i a%ma pada de5a%a lebih be%ar menyerang 5anita

  daripada pria)

  d)#a% "be%ita%

  "be%ita% atau peningkatan Body Ma%% Indek% menyebabkan mediator tertentu %eperti

  leptin berpengaruh terhadap %aluran perna6a%an)"be%ita% di,urigai meningkatkan

  re%iko ter%erang a%ma tetapi belum jela% bagaimana path5aynya)

  e)*aktor Pen,etu%

  Penelitian yang dilakukan oleh pakar %udah %edemikian jauh'tetapi %ampai %ekarang

  belum dapat dipa%tikan penyebab pa%ti dari %erangan a%ma)Penelitian mengatakan

  bah5a reak%i a%ma di%ebabkan oleh reak%i in6lama%i)*aktor pen,etu% yang dapat

  mun,ul antara lain-

  ( *aktor ingkungan >Alergen dalam rumah'allergen di luar rumah?

  (*aktor lain>allergen makanan'allergen obat(obatan'ek%pre%i emo%i yang berlebihan'a%ap

  rokok pa%ik perokok pa%i6 maupun akti+'polu%i udara?

  5 +PATOFISIOLOGI?1/@

  A%ma ditandai dengan kontrak%i %pa%ti, dari otot polo% bronkhiolu% yang menyebabkan

  %ukar bernapa%) Penyebab yang umum adalah hiper%en%iti+ita% bronkhiolu% terhadap benda(benda a%ing di udara) #eak%i yang timbul pada a%ma tipe alergi diduga terjadi dengan ,ara

  37

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  38/53

  %ebagai berikut - %eorang yang alergi mempunyai ke,enderungan untuk membentuk %ejumlah

  antibody Ig E abnormal dalam jumlah be%ar dan antibodi ini menyebabkan reak%i alergi bila

  reak%i dengan antigen %pe%i6ika%inya)

  Pada a%ma' antibody ini terutama melekat pada %el ma%t yang terdapat pada inter%ti%ial

  paru yang berhubungan erat dengan brokhiolu% dan bron,hu% ke,il) Bila %e%eorang menghirup

  alergen maka antibody Ig E orang ter%ebut meningkat' alergen bereak%i dengan antibodi yang

  telah terlekat pada %el ma%t dan menyebabkan %el ini akan mengeluarkan berbagai ma,am Fat'

  diantaranya hi%tamin' Fat ana6ilak%i% yang bereak%i lambat >yang merupakan

  leukotrient?'6aktor kemotaktik eo%ino6ilik dan bradikinin) E6ek gabungan dari %emua 6aktor(

  6aktor ini akan mengha%ilkan edema lokal pada dinding bronkhioulu% ke,il maupun %ekre%i

  mu,u% yang kental dalam lumen bronkhioulu% dan %pa%me ototpolo% bronkhiolu% %ehinggamenyebabkan tahanan %aluran napa% menjadi %angat meningkat)

  Pada a%ma' diameter bronkiolu% lebih berkurang %elama ek%pira%i daripada%elama

  in%pira%i karena peningkatan tekanan dalam paru %elama ek%ira%i pak%amenekan bagian luar

  bronkiolu%) Karena bronkiolu% %udah ter%umbat %ebagian'maka %umbatan %elanjutnya adalah

  akibat dari tekanan ek%ternal yang menimbulkan ob%truk%i berat terutama %elama ek%pira%i)

  Pada penderita a%mabia%anya dapat melakukan in%pira%i dengan baik dan adekuat' tetapi

  %ekali(kalimelakukan ek%pira%i) 0al ini menyebabkan di%pnea) Kapa%ita% re%idu 6ung%ional

  dan +olume re%idu paru menjadi %angat meningkat %elama %erangan a%ma akibatke%ukaran

  mengeluarkan udara ek%pira%i dari paru) 0al ini bi%a menyebabkan barrel ,he%t) >.8?

  6 PATOGENESIS [email protected]

  38

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  39/53

  A%ma merupakan penyakit in6lama%i kroni% yang melibatkan beberapa %el)In6lama%i

  kroni% mengakibatkan dilepa%kannya beberapa ma,am mediator yang dapat mengakti+a%i

  %el target di %aluran na6a% dan mengakibatkan bronkokon%trik%i' kebo,oran

  mikro+a%kuler dan edema' hiper%ekre%i muku%' dan %timula%i re6lek% %ara6 ) Pada a%ma

  terjadi mekani%me hiperre%pon%i6 bronku% dan in6lama%i' keru%akan %el epitel' kebo,oran

  mikro+a%kuler' dan mekani%me %ara6)

  39

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  40/53

  0iperre%pon%i6 bronku% adalah re%pon bronku% yang berlebihan akibat berbagai

  rang%angan dan menyebabkan penyempitan bronku%) Peningkatan re%pon% bronku%

  bia%anya mengikuti paparan alergen' in6ek%i +iru% pada %aluran na6a% ata%' atau paparan

  bahan kimia) 0ipere%pon%i6 bronku% dihubungkan dengan pro%e% in6lama%i %aluran napa%)

  Pemerik%aan hi%topatologi pada penderita a%ma didapatkan in6iltra%i %el radang'

  keru%akan epitel bronku%' dan produk%i %e,ret yang %angat kental) Me%kipun ada

  beberapa bentuk rang%angan' untuk terjadinya re%pon in6lama%i pada a%ma mempunyai

  ,iri kha% yaitu in6iltra%i %el eo%ino6il dan lim6o%it $ di%ertai pelepa%an epitel bronku% )

  Pada %aluran napa% banyak didapatkan %el ma%t' terutama di epitel bronku% dan dinding

  al+eolu%' %el ma%t mengandung neutral tripta%e ) $ripta%e mempunyai berma,am akti+ita%

  proteolitik antara lain akti+a%i komplemen' peme,ahan 6ibrinogen dan pembentukan

  kinin) Sel ma%t mengeluarkan berbagai mediator %eperti hi%tamin' pro%taglandin(D/

  >PGD/?' dan eukotrien(2 >$2? yang berperan pada bronkokon%trik%i) Sel ma%t juga

  mengeluarkan enFim tripa%e yang dapat meme,ah peptida yang di%ebut +a%oa,ti+e

  inte%tinal peptide>$N*?' interleukin(. >I(.?' reak%i komplemen dan radikal

  beba% ok%igen) Berbeda dengan %el ma%t' pelepa%an mediator oleh makro6ag dapat

  dihambat dengan pemberian %teroid tetapi tidak oleh golongan agoni% beta(/) In6iltra%i

  eo%ino6il di %aluran napa%' merupakan gambaran kha% untuk penderita a%ma) Inhala%i

  alergen menyebabkan pe(ningkatan eo%ino6il pada ,airan bila%an bronkoal+eolar pada

  %aat itu dan beberapa %aat %e%udahnya >reak%i lambat?) $erdapat hubungan lang%ung

  antara jumlah eo%ino6il pada darah peri6er dan pada bila%an bronkoal+eolar dengan

  hiperre%pon%i6 bronku%) Eo%ino6il melepa%kan mediator %eperti $2' platelet a,ti+ating

  6a,tor>PA*?' radikal beba% ok%igen' mayor ba%i, protein>MBP?' dan eo%ino6il deri+ed

  neurotoin >EDN? yang ber%i6at %angat tok%ik untuk %aluran napa%)

  40

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  41/53

  Neutro6il banyak dijumpai pada a%ma yang diakibatkan oleh kerja) Neutro6il diduga

  menyebabkan keru%akan epitel oleh karena pelepa%an metabolit ok%igen' protea%e dan

  bahan kationik) Neutro6il merupakan %umber mediator %eperti pro%taglandin' tromboan'

  leukotrien(B2 >$B2?' dan PA*) im6o%it $ diduga mempunyai peranan penting dalam

  re%pon in6lama%i a%ma' karena ma%uknya antigen ke dalam tubuh melalui antigen

  re%eptor,omplemen(D1>D1?) Se,ara 6ung%ional D1 dibagi menjadi / yaitu D2 dan

  D:) im6o%it $ D2 %etelah diakti+a%i oleh antigen' akan melepa%kan mediator protein

  yang di%ebut lim6okin) im6okin dapat mengumpulkan dan mengakti6kan %el granulo%it)

  im6o%it $ D2 merupakan %umber terbe%ar dari I(3) at I(3 dapat merang%ang

  matura%i dan produk%i %el granulo%it dari %el prekur%or' memperpanjang kehidupan %el

  granulo%it dari beberapa hari %ampai beberapa minggu' ber%i6at kemotak%i% untuk %el

  eo%ino6il' merang%ang eo%ino6il untuk meningkatkan akti+ita% re%pon e6ektor'

  mengakti+a%i lim6o%it B untuk membuat antibodi yang dapat menimbulkan re%pon imun)

  Keru%akan %el epitel %aluran napa% dapat di%ebabkan oleh karena ba%i, protein yang

  dilepa%kan oleh eo%ino6il atau pelepa%an radikal beba% ok%igen dari berma,am(ma,am %el

  in6lama%i dan mengakibatkan edema muko%a ) Sel epitel %endiri juga mengeluarkan

  mediator) Keru%akan pada epitel bronku% merupakan kun,i terjadinya hiperre%pon%i6

  bronku%' ini mungkin dapat menerangkan berbagai mekani%me hiperre%pon%i6 bronku%oleh karena paparan oFon' in6ek%i +iru%' dan alergen) Pada manu%ia' epitel bronku% dan

  trakea dapat membentuk PGE/ dan PG*/ al6a erta ./ dan .3 hydroyi,o%otetraenoi,

  >./(0E$E dan .3(0E$E?) .3(0E$E ber%i6at kemotak%i% terhadap eo%ino6il)

  Keru%akanepitel mempunyai peranan terhadap terjadinya hiperre%pon%i6 bronku% melalui

  ,ara pelepa%an epitel yang menyebabkan hilangnya pertahanan' %ehingga bila terinhala%i'

  bahan iritan akan lang%ung mengenai %ubmuko%a yang %eharu%nya terlindungi) Pelepa%an

  epitel bronku% meningkatkan kepekaan otot polo% bronku% terhadap bahan%pa%mogen)Keru%akan epitel bronku% menyebabkan ujung %ara6 peri6er lang%ung terkena

  paparan atau terakti+a%i oleh mediator in6lama%i %ehingga mengakibatkan terjadinya

  in6lama%i melalui mekani%me ak%on re6lek%) Sel epitel mungkin dapat memproduk%i

  enFim yang meru%ak mediator' yaitu neutral a,toenFym endopeptida%e yang dapat

  meru%ak bradikinin dan %ub%tan(P)

  41

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  42/53

  Mekani%me kebo,oran mikro+a%kuler terjadi pada pembuluh darah +enula akhir

  kapiler) Beberapa mediator %eperti hi%tamin' bradikinin' dan leukotrin dapat

  menyebabkan kontrak%i %el endotel %ehingga terjadi ek%tra+a%a%i makromolekul)

  Kebo,oran mikro+a%kuler mengakibatkan edema %aluran napa% %ehingga terjadi

  pelepa%an epitel' diikutipenebalan %ubmuko%a) Keadaan ini menye(babkan peningkatan

  tahanan %aluran napa% dan merang%ang kon%trak%i otot polo% bronku%)

  Adrenalin dan kortiko%teroid dapat meng(urangi kebo,oran mikro+a%kuler pada

  %aluran napa%) Penurunan adrenalin dan kortiko%teroid pada malam hari mengakibatkan

  terjadinya pelepa%an mediator dan peningkatan kebo,oran mikro+a%kuler ' hal ini

  berperan dalam terjadinya a%ma pada malam hari)

  Pengaruh mekani%me %ara6 otonom pada hiperre%pon%i6 bronku% dan patogene%i% a%ma

  ma%ih belum jela%' hal ini dikarenakan perubahan pada tonu% bronku% terjadi %angat

  ,epat) Peranan %ara6 otonom kolinergik' adrenergik' dan nonadrenergik terhadap %aluran

  napa% telah diidenti6ika%i) Beberapa mediator in6lama%i mempunyai e6ek pada pelepa%an

  neurotran%miter dan mengakibatkan terjadinya reak%i re%eptor %ara6 otonom ) Sara6

  otonom mengatur 6ung%i %aluran na6a% melalui berbagai a%pek %eperti tonu% otot polo%

  %aluran napa%' %ekre%i muko%a' aliran darah' permeabilita% mikro+a%kuler' migra%i' dan

  pelepa%an %el in6lama%i) Peran %ara6 kolinergik paling dominan %ebagai penyebab

  bronkokon%trik%i pada %aluran napa%) Beberapa peneliti melaporkan bah5a rang%angan

  yang di%ebabkan oleh %ul6ur diok%ida' pro%taglandin' hi%tamin dan bradikinin akan

  merang%ang %ara6 a6eren dan menyebabkan bronkokon%trik%i )Bronkokon%trik%i lebih

  %ering di%ebabkan karena rang%angan re%eptor %en%orik pada %aluran napa% >re%eptor

  iritan' (6ibre? oleh mediator in6lama%i)

  Mekani%me adrenergik meliputi %ara6 %impati%' katekolamin yang beredar dalamdarah' re%eptor al6a adrenergik' dan re%eptor beta adrenergik) Pemberian obat agoni%

  adrenergik memperlihatkan perbaikan gejala pada penderita a%ma' hal ini menunjukkan

  adanya de6ek mekani%me adrenergik pada penderita a%ma) Sara6 adrenergik tidak

  mengendalikan otot polo% %aluran napa% %e,ara lang%ung' tetapi melalui katekolamin

  yang beredar dalam darah)

  > MANIFESTASI KLINIK42

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  43/53

  Keluhan utama penderita asma ialah sesak napas mendadak, disertai fase inspirasi

  yang lebih pendek dibandingkan dengan fase ekspirasi, dan diikuti bunyi mengi

  (wheezing), batuk yang disertai serangn napas yang kumat-kumatan. Pada beberapa

  penderita asma, keluhan tersebut dapat ringan, sedang atau berat dan sesak napas

  penderita timbul mendadak, dirasakan makin lama makin meningkat atau tiba-tiba

  menjadi lebih berat.(7)

  Wheezing terutama terdengar saat ekspirasi. erat ringannya wheezing tergantung

  !epat atau lambatnya aliran udara yang keluar masuk paru. ila dijumpai "bstruksi

  ringan atau kelelahan "t"t pernapasan, wheezing akan terdengar lebih lemah atau tidak

  terdengar sama sekali. atuk hamper selalu ada,bahkan seringkali diikuti dengan dahak

  putih berbuih. #elain itu, makin kental dahak, maka keluhan sesak akan semakin berat.(7)

  $alam keadaan sesak napas hebat, penderita lebih menyukai p"sisi

  duduk membungkuk dengan kedua telapak tangan memegang kedua lutut. P"sisi ini

  didapati juga pada pasien dengan %hr"ni! &bstru!ti'e Pulm"nary $isease(%&P$). anda

  lain yang menyertai sesak napas adalah pernapasan !uping hidungyang sesuai dengan

  irama pernapasan. rekuensi pernapasan terlihat meningkat(takipneu), "t"t antu

  pernapasan ikut aktif, dan penderita tampak gelisah. Pada fase permulaan, sesak napas

  akan diikuti dengan penurunan Pa&* dan Pa%&*,tetapi p+ n"rmal atau sedikit naik.

  +ip"'entilasi yang terjadi kemudian akan memperberat sesak napas, karena

  menyebabkan penurunan Pa&* dan p+ sertameningkatkan Pa%&* darah. #elain itu,

  terjadi kenaikan tekanan darah dan denyut nadi sampai -/menit, karena

  peningkatan k"nsentrasi katek"lamin dalamdarah akibat resp"ns hip"ksemia.()

  Gejala yang timbul bia%anya berhubungan dengan beratnya derajat hiperakti+ita%

  bronku%) "b%truk%i jalan na6a% dapat re+er%ibel %e,ara %pontan maupun dengan

  pengobatan) Gejala(gejala a%ma antara lain -

  a) Bi%ing mengi >5heeFing? yang terdengar dengan atau tanpa %teto%kop)

  b)Batuk produkti6' %ering pada malam hari)

  ,)Se%ak na6a% dada %eperti tertekan)

  d)Gejalanya ber%i6at prok%imal' yaitu membaik pada %iang hari dan memburuk pada

  malam hari)>3?

  8 DIAGNOSA

  43

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  44/53

  Diagno%i% a%ma berda%arkan -

  a) Anamne%i% - ri5ayat perjalanan penyakit' 6aktor(6aktor yang berpengaruh terhadap

  a%ma' ri5ayat keluarga dan ri5ayat alergi' %erta gejala klini%)

  b) Pemerik%aan 6i%ik

  ,) Pemerik%aan laboratorium - darah >terutama eo%ino6il' IgE total' IgE %pe%i6ik?' %putum

  >eo%ino6il' %piral ,ur%hman' kri%tal ,hartot(leyden?)>1'3?

  d) $e% 6ung%i paru dengan %pirometri atau peak 6lo5 meter untuk menentukan adanya

  ob%truk%i jalan na6a%)

  9 KOMPLIKASI ASMA (RONKIAL? [email protected]

  a) Pneumotorak%

  b) Pneumomedia%tinum

  ,) Em6i%ema %ubkuti%

  d) Atelekta%i%

  e) Gagal na6a%

  6) Bron,hiti%

  1/ TATALAKSANA ASMA (RONKIAL

  44

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  45/53

  P01$2$2K31 / 0$4K3#2 K0P3$3 P01$0523 $31 K064353

  Peng"batan yang efektif hanya mungkin berhasil dengan penatalaksanaan yang k"mprehensif,

  dimana melibatkan kemampuan diagn"stik dan terapi daris e"rang d"kter Puskesmas di

  satu pihak dan adanya pengertian serta kerjasama penderita dan keluarganya di pihak

  lain. Pendidikan kepada penderita dan keluarganya adalah menjadi tanggung jawab d"kter

  Puskesmas, sehingga di!apaihasil peng"batan yang memuaskan bagi semua pihak (8).

  eberapa hal yang perlu diketahui dan dikerjakan "leh penderita dan keluarganya

  adalah 9

  a. :emahami sifat-sifat dari penyakit asma 9 ahwa penyakit asma tidak bisa sembuh

  se!ara sempurna.ahwa penyakit asma bisa disembuhkan tetapi pada suatu saat "leh

  karenafakt"r tertentu bisa kambuh lagi.ahwa kekambuhan penyakit asma minimal bisa

  dijarangkan denganpeng"batan jangka panjang se!ara teratur.

  b. :emahami fakt"r yang menyebabkan serangan atau memperberat serangan,seperti

  92nhalan 9 debu rumah, bulu atau serpihan kulit binatang anjing, ku!ing,kuda dan sp"ra

  jamur.2ngestan 9 susu, tel"r, ikan, ka!ang-ka!angan, dan "bat-"batan

  tertentu.K"ntaktan 9 zalf kulit, l"gam perhiasan.Keadaan udara 9 p"lusi, perubahan hawa

  mendadak, dan hawa yangl embab.2nfeksi saluran pernafasan.Pemakaian nark"ba atau

  napza serta mer"k"k.#tres psikis termasuk em"si yang berlebihan seperti stress fisik dan

  kelelahan.(8)

  ,) Penderita dan keluarga %ebaiknya mampu mengidenti6ika%i hal(hal apa %aja yang

  memi,u dan memperberat %erangan a%ma penderita) Perlu diingat bah5apada beberapa

  pa%ien' 6aktor di ata% ber%i6at indi+idual dimana antara pa%ien %atu dan yang lainnya tidaklah

  %ama tetapi karena hal itu %ulit untuk ditentukan %e,arapa%ti maka lebih baik untuk

  menghindari 6aktor(6aktor %i ata%) Memahami 6aktor(6aktor yang dapat memper,epat

  ke%embuhan' membantuperbaikan dan mengurangi %erangan -Menghindari makanan yang

  diketahui menjadi penyebab %erangan>ber%i6at indi+idual?)Menghindari minum e% atau

  makanan yang di,ampur dengan e%)Berhenti merokok dan penggunakan narkoba atau

  napFa)Menghindari kontak dengan he5an diketahui menjadi penyebab %erangan)Beru%aha

  menghindari polu%i udara >memakai ma%ker?' udara dingin dan lembab)Beru%aha

  menghindari kelelahan 6i%ik dan p%iki%)Segera berobat bila %akit pana% >in6ek%i?' apalagi bila

  di%ertai dengan batuk dan pilek)Minum obat %e,ara teratur %e%uai dengan anjuran dokter' baik

  obat%imptomati% maupun obat pro6ilak%i%)Pada 5aktu %erangan beru%aha untuk makan ,ukup kalori

  dan banyak minum air hangat guna membantu pengen,eran dahak)Manipula%i lingkungan -memakai ka%ur dan bantal dari bu%a' bertempat dilingkungan dengan temperatur hangat)

  45

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  46/53

  d)Memahami kegunaan dan ,ara kerja dan ,ara pemakaian obat( obatan yang diberikan

  oleh dokter -Bronkodilator - untuk mengata%i %pa%me bronku%)

  Steroid - untuk menghilangkan atau mengurangi peradangan)Ek%pektoran - untuk mengen,erkan dan mengeluarkan dahak)

  Antibiotika - untuk mengata%i in6ek%i' bila %erangan a%ma dipi,u adanya in6ek%i %aluran

  na6a%)>:?

  e) Mampu menilai kemajuan dan kemunduran dari penyakit dan ha%il pengobatan)

  6) Mengetahui kapan R%el6 treatment atau pengobatan mandiri haru% diakhiri dan

  %egera men,ari pertolongan dokter)

  Penderita dan keluarganya juga haru% mengetahui beberapa pandangan yang %alah tentang a%ma'

  %eperti-

  a) Bah5a a%ma %emata(mata timbul karena alergi' ke,ema%an atau %tre%' padahal keadaan

  bronku% yang hiperakti6 merupakan 6aktor utama)

  b) $idak ada %e%ak bukan berarti tidak ada %erangan)

  ,) Baru berobat atau minum obat bila %e%ak na6a% %aja dan %egera berhenti minum obat

  bila %e%ak na6a% berkurang atau hilang)>:?

  PENG"BA$AN

  $ujuan terapi a%ma yaitu -

  a? Menyembuhkan dan mengendalikan gejala a%ma

  b? Men,egah kekambuhan

  ,? Mengupayakan 6ung%i paru %enormal mungkin %erta mempertahankannya

  d? Mengupayakan akti+ita% harian pada tingkat normal terma%uk melakukan eer,i%e

  e? Menghindari e6ek %amping obat a%ma

  6? Men,egah ob%truk%i jalan na6a% yang irre+er%ibel) >1'3?

  !ang terma%uk obat anti a%ma >1'3? -

  a)Bronkodilator

  i) Agoni% /

  "bat ini mempunyai e6ek bronkodilata%i) $erbutalin' %albutamol' dan 6enetrol

  memiliki lama kerja 2(4 jam' %edang agoni% /long a,tion bekerja lebih dari ./ jam'

  %eperti %almeterol' 6ormoterol' bambuterol' dan lain(lain) Bentuk aero%ol dan inhala%i

  46

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  47/53

  memberikan e6ek bronkodilata%i yang %ama dengan do%i% yang jauh lebih ke,il yaitu

  %eper%epuluh do%i% oral dan pemberiannya lokal)

  ii) Metilantin

  $eo6ilin terma%uk golongan ini) E6ek bronkodilatornya berkaitan dengankon%entra%inya di dalam %erum) E6ek %amping obat ini dapat ditekan dengan

  pemantauan kadar teo6ilin %erum dalam pengobatan jangka panjang)

  Antikolinergik

  Golongan ini menurunkan tonu% +agu% intrin%ik dari %aluran na6a%)

  Anti in6lama%i

  Antiin6lama%i menghambat in6lama%i jalan na6a% dan mempunyai e6ek %upre%i dan

  pro6ilak%i%)i) Kortiko%teroid

  ii) Natrium kromolin >%odium ,romogly,ate? merupakan antiin6lama%i non %teroid)

  $erapi a5al' yaitu -

  a? "k%igen 2(4 litermenit

  b) Agoni% / >%albutomol 3 mg atau 6eterenol /'3 mg atau terbutalin .8 mg? inhala%i

  nebula%i dan pemberiannya dapat diulang %etiap /8 menit %ampai . jam) Pemberianagoni% / dapat %e,ara %ubkutan atau i+ dengan do%i% %albutamol 8'/3 mg atau

  terbutalin 8'/3 mg dalam larutan dek%tro%a [email protected] dan diberikan perlahan)

  ,? Amino6ilin bolu% i+ 3(4 mgkgBB' jika %udah menggunakan obat ini dalam ./ jam

  %ebelumnya maka ,ukup diberikan %etengah do%i%)

  d? Kortiko%teroid hidrokarbon .88(/88 mg i+ jika tidak ada re%pon %egera atau pa%ien

  %edang menggunakan %teroid oral atau dalam %erangan %angat berat)

  #e%pon terhadap terapi a5al baik' jika didapatkan keadaan berikut -

  a? #e%pon menetap %elama 48 menit %etelah pengobatan)

  b? Pemerik%aan 6i%ik normla

  ,? Aru% pun,ak ek%pira%i >APE? [email protected]

  d? 7ika re%pon tidak ada atau tidak baik terhadap terapi a5al maka pa%ien %ebaiknya

  dira5at di #umah Sakit)

  Pengobatan a%ma jangka panjang berda%arkan dengan %erangan akut

  De%ajat a,a O"at &en#*nt%*' O"at &e'e#a

  A%ma per%i%ten $idak perlu ( Bronkodilator ak%i %ingkatyaitu inhala%i agoni% /

  ( Inten%ita% pengobatan

  47

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  48/53

  tergantung beratek%a%erba%i

  ( Inhala%i agoni% / ataukromolin dipakai %ebelumakti+ita% atau pajanan

  alergen)A%ma per%i%ten ringan ( Inhala%i kortiko%teroid /88(388gkromolinnedokromilatau teo6ilin lepa% lambat)

  ( Bila perlu ditingkatkan%ampai :88 g atauditambahkan bronkodilatorak%i lama terutama untukmengontrol a%ma malamdapat diberikan agoni% /ak%i lama inhala%i atau oralteo6ilin lepa% lambat)

  ( Inhala%i agoni% / ak%i%ingkat bila perlu danmelebihi 1(2 %ehari

  A%ma per%i%ten %edang ( Inhala%i kortiko%teroid :88(/888 g)

  ( Bronkodilator ak%i lamaterutama untuk mengontrola%ma malam' berupa agoni%/ ak%i lama inhala%i atauoral teo6ilin lepa% lambat)

  ( Inhala%i agoni% / ak%i%ingkat bila perlu dantidak melebihi 1(2 %ehari

  A%ma per%i%ten berat ( Inhala%i kortiko%teroid :88(/888 g atau lebih)

  ( Bronkodilator ak%i lama'

  berupa agoni% / inhala%iatau oral teo6ilin lepa%lambat)

  ( Kortiko%teroid oral jangkapanjang

  (

  48

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  49/53

  (A( I2

  ANALISIS KASUS DAN KESIMPULAN

  1+ANALISIS KASUS

  Dari anamne%i% pa%ien didapatkan keluhan %e%ak na6a% yang timbul ataupun

  memburuj bila terpapar oleh allergen yaitu debu'a%ap rokok ataupun polu%i udara)Kondi%i

  emo%i yang tidak %tabil terutama bila pa%ien marah ataupun %edih dapat berpengaruh terhadap

  kondi%i %e%ak na6a% yang diderita pa%ien)Pa%ien terma%uk penduduk lan%ia yang 6i%iologi%

  tubuhnya telah turun' %ehingga perubahan ,ua,a terutama ,ua,a dingin dan kegiatan ja%mani

  yang berlebihan dapat meningkatkan re%iko terjadinya %e%ak na6a% pada pa%ien)Pada pa%ien di

  ka%u% ini pa%ien lebih %ering mengalami %e%ak na6a% bila udara dingin dan terkena

  debu)Sehingga pa%ien ini dapat digolongkan dalam kategori a%ma ek%trin%ik non atopi,)

  Pa%ien %en%iti+e terhadap allergen yang ma%uk ke %aluran na6a% %ehingga merang%ang

  %y%tem imun untuk membentuk Ig E) Imunoglobulin inilah yang kemudian akan menempel

  pada permukaan %el ma%to%it yang didapatkan di %epanjang %aluran na6a% dan kulit) Ikatan

  antara alergen yang ma%uk lagi ke dalam badan dengan IGE pada permukaan %el ma%to%it tadiakan men,etu%kan %erangkaian reak%i dan menyebabkan pengelupa%an radiator kimia %eperti

  49

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  50/53

  hi%tamin' leukotrien pro%taglandin' eo%inophil' ,hemoto,ti, 6aktor o6 anaphylai% >E*(A?'

  neutro6il ,hemota,ti, 6a,tor dan lain(lain) Mediator(mediator inilah yang dapat menyebabkan

  bronkokon%trik%i' edema' hipereak%i kelenjar(kelenjar %ub(muko%a dan in6litra%i %el(%el

  radang %aluran na6a%) Gejala yang timbul dapat berupa a%ma akut 6a%e ,epat atau lambat atau

  bahkan a%ma kronik) 0al yang menonjol pada %emua penderita a%ma adalah 6enomena

  hiperreakti+ita% bronku%' yang mana pada penderita a%ma %angat peka terhadap rang%angan

  imunologi maupun non imunologi) Karena %i6at inilah maka %erangan a%ma mudah terjadi

  akibat berbagai rang%angan' baik 6i%ik' alergen' in6ek%i dan %ebagainya)

  Selain %e%ak juga adanya batuk yang berdahak' putih dan kental yang dira%akan %etiap

  hari) Batuk bia%anya timbul karena adanya rang%angan baik mekanik' kimia dan peradangan)

  Inhala%i debu' a%ap dan benda(benda a%ing ke,il merupakan penyebab paling %ering daribatuk) Adanya %putum karena pada orang de5a%a normal membentuk muku% %ekitar .88 ml

  dalam %aluran napa% %etiap hari)Pada pa%ien ini nyeri perut kiri ata% dapat di%ebabkan

  olehketidakteraturan pa%ien dalam makan)Dari anamne%i% ri5ayat gaya hidup pa%ien

  didapatkan data bah5a pa%ien makan .(/ perhari %e,ara tidak teratur)0al ter%ebut dapat

  mema,u peningkatan a%am lambung %ehingga menyebabkan nyeri pada epiga%trium)

  Pa%ien ini didiagno%i% a%ma per%i%ten %edang berda%arkan gejala pa%ien yang dira%akan

  hampir %etiap hari %ehingga menyebabkan pa%ien haru% mnegkon%um%i obat %etiap hari)Pa%ienjuga mengeluhkan %erangan %e%ak na6a% %ering menyerang %aat akti+ita%)Serangan yang

  dira%akan pa%ien dapat berlang%ung /minggu bahkan bila %erangan %edang mun,ul %e%ak

  na6a% yang dira%akan pa%ien dapat menetap hingga berhari(hari)Serangan %e%ak na6a% >a%ma?

  kadang menyerang dimalam hari terutama %aat ,ua,a malam yang dingin' %erangan bia%anya

  mun,ul . minggu)Gejala gejala ter%ebut yang menguatkan %aya untuk mendiagno%i%

  a%ma) Pa%ien tidak didiagno%i% PP"K >Penyakit Paru "b%trukti6 Kroni%? karena dari

  pemerik%aan 6i%ik tidak didapatkan ronki kering dan ronki ba%ah %erta tidak adanya retrak%iinterintra ,o%ta yang kha% pada PP"K)Pada pa%ien pemerik%aan 6i%ik paru yang ditemukan

  adalah 5heeFing minimal pada kedua paru %erta ronki kering yang tidak terlalu jela% pada

  au%kulta%i bagian medial kedua paru)

  Pa%ien %aat ini tinggal ber%ama i%tri'anak bung%u'menantu dan / orang

  ,u,unya)Kondi%i ke%ehatan i%tri pa%ien yang menurun ditambahkan %ikap i%tri pa%ien

  menghadapi %akit yang diderita yang tidak ikhla% membuat pa%ien kha5atir) Pa%ien kha5atir

  %iakap i%tri pa%ien yang belum dapat menerima %akit yang diderita i%trinya akanmemperburuk perjalanan %akitnya)Pa%ien %endiri tidak kha5atir terhadap %akit yang diderita

  50

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  51/53

  pa%ien' karena pa%ien per,aya bila minum obat %e,ara rutin gejala %e%aknya dapat hilang

  ataupun menurun)&alaupun pa%ien kha5atir terhadap kondi%i ke%ehatan i%tri'pa%ien tidak

  memperlihatkan nya'bahkan pa%ien ,enderung ,uek terhadap kenyataan yang ada)Pa%ien

  %adar bah5a pa%ien tidak dapat berbuat banyak ke,uali memberikan ra%a nyaman ke pa%ien

  dengan tidak menggurui i%trinya)Kekha5atiran pa%ien terhadap i%tri tidak berpengaruh

  terhadap ke%ehatannya)Pa%ien dapat tidur dengan nyenyak'tidak %e%ak ataupun ke%ulitan

  berna6a%'tidak berkeringat dingin bila memikirkan kondi%i %ang i%tri)Kekha5atiran pa%ien

  ma%ih dalam bata% 5ajar %ehingga tidak menggangu ke%ehatan pa%ien %erta tidak

  men,etu%kan %erangan a%ma yang mungkin %aja dapat terjadi pada pa%ien)

  Kondi%i ekonomi pa%ien yang rendah tidak menimbulkan ra%a ke,e5a pada

  pa%ien)Pa%ien telah mera%a ber%yukur terhadap kehidupan pa%ien %ekarang 5alaupun hanyahidup %e,ara pa%(pa%an dengan mengandalkan gaji .'3 jutabulan dari menantunya)0al

  ter%ebut dira%a pa%ien lebih baik karena p%ien ma%ih dapat makan %etiap hari dan melihat ,u,u

  nya tumbuh)Pa%ien %endiri %udah bekerja %ejak u%ia .3 tahun dan mengatakan hidupnya

  dahulu lebih %u%ah dari %aat ini)Kondi%i ter%ebut menyebabkan pa%ien ber%yukur terhadap apa

  yang ada pada hidupnya %aat ini)Untuk jaminan ke%ehatan pa%ien mendapatkan

  jamke%ma%'%ehingga pa%ien dapat ,ontrol ke pu%ke%ma% %etiap obat habi% %erta dapat

  memerik%akan diri ke rumah %akit tanpa biaya bila %e%ak na6a% yang dideritanya kambuh

  dengan kondi%i yang %angat parah) Untuk %aat ini'6a,tor emo%i tidak men,etu%kan ri%iko %e%ak

  na6a% karena 5alaupun pa%ien kha5atir terhadap ke%ehatan i%tri yang menurun hal ter%ebut

  tidak mempengaruhi kondi%i ke%ehatan pa%ien)

  $erapi pada pa%ien adalah dengan diberikan agoni% / yang diberikan untuk

  men,egah terjadinya %erangan dan digunakan %ebagai obat pen,egahan a%ma)Agoni% /

  mempunyai e6ek bronkodilata%i bronku% %ehingga menyebabkan tidak ada nya hambatan

  udara %aat pa%ien berna6a%)Pada a%ma %ering terjadi penyempitan bronku%' %ehingga %ebagai

  terapi empiri% dan pre+enti6 pa%ien bia% diberikan agoni% / %eperti preparat %albutamol /

  mg)Pemberian anta%ida %ebagai terapi ga%triti% ditujukan untuk mentrali%ir a%am lambung

  yang berlebihan akibat ketidak teraturan jad5al makan pa%ien)Kon%eling tentang pemahaman

  pa%ien dan keluarga terhadapat pneyakit a%ma bertujuan untuk memberikan pemahaman

  pa%ien tentang 6a,tor pen,etu% maupun 6a,tor ri%iko a%ma)

  .+KESIMPULAN

  51

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  52/53

  A%ma adalah gangguan in6lama%i kronik jalan na6a% yang melibatkan berbagai media

  in6lama%i %eperti Ig E'%el ma%t'hi%tamine)Da%ar penyakit ini adalah hiperakti+ita% bronku%

  dalam berbagai tingkat yang menyebabkan ob%truk%i jalan na6a%)

  Pada pa%ien ini didiagno%a dengan a%ma derajat per%i%ten %edang' hal ini dida%arkanata% -

  ( Gejala hampir %etiap hari

  ( Menggunakan obat %etiap hari

  ( Serangan kadang mengganggu akti+ita%

  ( Serangan / minggu' bi%a berhari(hari)

  ( Gejala malam lebih dari %ekali %eminggu

  $erapi pada pa%ien adalah pemberian agoni% / yang mempunyai e6ekbronkodilator)0al ter%ebut %ebagai upaya pen,egahan terjadinya ob%truk%i %aluran

  perna6a%an akibat dari paparan ek%trin%ik yang didapat pa%ien dari lingkungannya)

  DAFTAR PUSTAKA

  .) Barma5i' 0)' Status Asmatikus, Standar Pelayanan Medis RSUP. Dr. Sardjito ' Buku I'Komite Medi% #SUP) Dr) Sardjito dan *K UGM' !ogyakarta' .;;4' .88(.81)

  /) $abrani' #ab' 0)' Kegawatan Asma Bronkhial' Prin%ip Ga5at Paru' edi%i II' 7akarta'.;;4' .41(.43)

  1) Karnen B' A%ma Bronkial 'dalam Soeparman' dkk' Ilmu Penyakit Dalam' 7ilid II' edi%i 1'*KUI' 7akarta' .;;4' 0al /.(1;)

  2) &)M) orraine' Penyakit Perna6a%an "b%trukti6' dalam A)P Syl+ia' dkk' Pato6i%iologi'7ilid II' Edi%i 2' EG' 7akarta' .;;3' hal 4:;(4;.)

  3) Man%joer' A' dkk' A%ma Bronkial dalam Kapital Selekta Kedokteran' 7ilid I' Edi%i 1'*KUI' 7akarta' .;;;' hal 294(2:8)

  4) "emati' #atih'dkk.FaktorFaktor yang Berhu!ungan Dengan Penyakit Asma di"ndonesia)Media itbang Ke%ehatan /88:' Mei 9?) A%ma Bronkiale)Diak%e% ./ 7anuari /8.2 dariMedi,a6arma-http-medi,a6arma)blog%pot),omMedlinu) >/8.2' 7anuari ./?)

  52

 • 5/28/2018 Presentasi Kasus Ikm

  53/53

  :) Mu,hid'dkk) Penatalak%anaan A%ma Bronkial) Diak%e% ./ 7anuari /8.2 )Medi,ine andinu-http-medlinu)blog%pot),om/8.2.penatalak%anaan(a%ma(bronkial)html

  ;) De5an A%ma Indone%ia) !ou an ontrol !our A%thma - A$ N"&)7akarta)

  /88; May 2th)http-indone%iana%thma,oun,il)orginde)phpoptionJ,omV,ontentta%kJ+ie5idJ.1ItemidJ3

  .8) A%ma Bronkial)S,ribd),om)Diak%e% ./ 7anuari /8.2)http-555)%,ribd),omdo,./:;4322A%ma(Bronkial

  ..) Mulia'Meiyanti)Perkem!angan Patogenesis dan Pengo!atan Asma Bronkial)Bagian*arma%i *akulta% Kedokteran Uni+er%ita% $ri%akti)September(De%ember /888)