Click here to load reader

Premi Ajuntament de Manlleu al millor projecte de ... Presentació fins al 21.12.15 14a Edició Premi Ajuntament de Manlleu al millor projecte de Recerca 2016 El premi de totes les

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Premi Ajuntament de Manlleu al millor projecte de ... Presentació fins al 21.12.15 14a...

 • Presentació fins al 21.12.15

  14a Edició

  Premi Ajuntament de Manlleu al millor projecte de Recerca 2016

  El premi de totes les persones que cerquen amb cura i dedicació per trobar, investigar, descobrir o recuperar, com qui busca una agulla en un paller.

 • L’Ajuntament de Manlleu convoca el Premi Ajuntament de Manlleu en la seva 14a convocatòria any 2016. El premi, que està dedicat a Projectes de Recerca, es regeix per les bases que s’esmenten a continuació:

  Bases

  La presentació pública del treball es farà en l’acte de proclama- ció del PREMI AJUNTAMENT DE MANLLEU corresponent a l’any 2018. L’autor/a o els autors entregaran, amb un mes d’antelació al Servei de Cultura de l’Ajuntament de Manlleu, tres exemplars complets del treball acabat. Cada exemplar constarà, com a mínim, d’una presentació escrita i una presentació en suport informàtic i, s’escau, en DVD. D’aquests exemplars, se’n guardarà un a l’Arxiu Municipal, un al- tre a Biblioteca Municipal de Manlleu i l’altre al Servei de Cultura de l’Ajuntament de Manlleu.

  Podran ser consultats per tothom qui ho desitgi, sense cap dret a préstec ni a fer-ne còpies. Per tal d’aconseguir una màxima difusió del treball, se n’inserirà també un resum significatiu i explícit a la pàgina web de l’Ajuntament de Manlleu. Aquest resum el prepararà el mateix autor/a o autors i s’entregarà en el mateix moment d’aportar el treball finalitzat.

  La persona o l’equip que presenti un projecte haurà d’adjuntar-hi una certificació del tutor o tutora que accepta dirigir i supervisar el treball. El tutor o la tutora haurà de ser titulat superior.

  Durant el mes de setembre de 2016, el jurat del PREMI AJUNTA- MENT DE MANLLEU farà una valoració de la marxa del treball. Per tal de fer aquesta valoració, es presentarà tota la documen- tació necessària i un informe escrit pel tutor/a del treball en el qual s’especificarà quin és l’estat del treball.

  Si el treball fet no s’ajusta als termes convinguts, el jurat del PREMI AJUNTAMENT DE MANLLEU podrà suspendre l’ajut i reclamar-ne la quantitat avançada.

  En cas que la persona beneficiària renunciï a l’ajut, ho haurà de fer mitjançant una comunicació escrita adreçada al jurat del PREMI AJUNTAMENT DE MANLLEU, on haurà de fer constar els motius de la renúncia.

  Aquest concurs està destinat a premiar projectes inèdits de recerca, realitzats en llengua catalana, d’abast local o comarcal, referits a estudis cientificotecnològics, històrics, mediambien- tals, geogràfics, econòmics, literaris, artístics, polítics, sociològics o d’especial interès per la ciutat de Manlleu.

  La documentació de sol·licitud i el projecte s’han de presentar en impresos normalitzats, juntament amb un currículum. Trobareu el formulari per presentar la documentació presencial ment o per Internet a www.manlleu.cat. Cal presentar 5 còpies del projecte, juntament amb la documentació especificada ante- riorment, al registre de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica. Servei de Cultura. Plaça de Dalt Vila, 1, fins el dia 21 de desembre de 2015, a les 2 del migdia.

  El premi consisteix en una dotació econòmica per un import de 1.800 euros per finançar el projecte presentat. La forma de paga- ment serà la següent: un primer avançament del 30% del premi en el moment de l’adjudicació i la resta després d’entregar el treball acabat.

  Aquest concurs el resoldrà el jurat designat pel Patronat del PREMI AJUNTAMENT DE MANLLEU. Per a l’avaluació es tindran en compte els criteris següents: • La temàtica del projecte presentat. • L’interès del treball per aprofundir en el coneixement de Manlleu i/o de la comarca d’Osona. • Les possibles repercussions dels resultats en els camps cientí- fic, tècnic, econòmic i social de la ciutat. • El jurat del Premi Ajuntament de Manlleu pot declarar desert el Premi si ho creu oportú.

  L’acte de proclamació del veredicte i del lliurament del premi Ajuntament de Manlleu tindrà lloc a la sala de sessions de l’Ajuntament de Manlleu, el divendres dia 12 de febrer de 2016, a les 20.30 h. L’acceptació del premi haurà de constar en un document signat per la persona beneficiària, en el qual s’haurà de comprometre a complir totes les condicions que es demanen en aquestes bases. Excepcionalment, si és necessari fer algun canvi en el pla de treball proposat, caldrà que el jurat del PREMI AJUNTAMENT DE MANLLEU doni prèviament la conformitat. El termini de realització del treball és com a màxim de dos anys.

  1

  2

  3

  4

  5

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  La propietat intel·lectual del treball i dels resultats pertany a l’autor/a o autors. No obstant això, l’autor/a o equip realitza- dor del treball haurà de donar conformitat per escrit al Patro- nat del Premi Ajuntament de Manlleu perquè aquest, d’acord amb l’Ajuntament de Manlleu, pugui publicar el treball premiat si ho considera oportú o viable. Aquesta autorització signada es presentarà juntament amb la sol·licitud i el projecte. En tot cas, si s’arriba a publicar, sigui qui sigui que ho faci, s’haurà de fer constar que va rebre el premi atorgat per l’Ajuntament de Manlleu.

  Els participants hauran de presentar tota la documentació reglamentària per optar al Premi Ajuntament de Manlleu segons consta en aquestes bases. La manca de documentació suposarà l’exclusió immediata del Premi.

  La presentació dels projectes i treballs aspirants al PREMI AJUNTAMENT DE MANLLEU comporta l’acceptació expressa de les condicions establertes en aquestes bases per part del seus autors.

  Més informació: www.manlleu.cat

  Manlleu, octubre de 2015

Search related