of 31 /31
AUTOR DJELO KNJIŽEVNI ROD KNJIŽEVNA VRSTA PRIPADNOST NACIONALNOJ KNJIŽEVNOSTI KNJIŽEVNO (STILSKO) RAZDOBLJE TEMA Biblija Epika: izvještaj i, rodoslovi , povijesni zapisi, Lirika: poezija (psalmi), životopis i, Drama (Pjesma nad pjesmama) povijesni dokument, religijski zakon, knjiž. tekst hebrejska SZ – 14.-1. st. pr. Kr. – hebrejski jez., aramejski jez.; NZ – 1. st. – latinski jez. SZ: povijesne, mudrosne, proročke knjige NZ: evanđelja, djela apostolska, poslanice, Otkrivenje ili Apokalipsa Homer Odiseja epika ep (epopeja) grčka antika (7. i 8. st. pr. Kr.) Odisejev povratak na Itaku ženi Penelopi i sinu Telemahu nakon 20- godišnjeg lutanja Homer Ilijada epika ep (epopeja) grčka antika (7. i 8. st. pr. Kr.) Događaji iz 10. godine Trojanskog rata, što su ga vodili Ahejci protiv trojanskog kralja

pregled knjizevnosti, tablica

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pregled književnosti 1.-4. razred srednje škole

Text of pregled knjizevnosti, tablica

AUTORDJELOKNJIEVNI RODKNJIEVNA VRSTAPRIPADNOST NACIONALNOJ KNJIEVNOSTIKNJIEVNO (STILSKO) RAZDOBLJETEMA

BiblijaEpika: izvjetaji, rodoslovi, povijesni zapisi, Lirika: poezija (psalmi), ivotopisi, Drama (Pjesma nad pjesmama)povijesni dokument, religijski zakon, knji. teksthebrejska

SZ 14.-1. st. pr. Kr. hebrejski jez., aramejski jez.; NZ 1. st. latinski jez.

SZ: povijesne, mudrosne, proroke knjigeNZ: evanelja, djela apostolska, poslanice, Otkrivenje ili Apokalipsa

HomerOdisejaepikaep (epopeja)grkaantika (7. i 8. st. pr. Kr.)Odisejev povratak na Itaku eni Penelopi i sinu Telemahu nakon 20-godinjeg lutanja

HomerIlijadaepikaep (epopeja)grkaantika (7. i 8. st. pr. Kr.)Dogaaji iz 10. godine Trojanskog rata, to su ga vodili Ahejci protiv trojanskog kralja Prijama, zbog toga to je njegov sin Paris oteo Helenu, enu kralja Menelaja; Ilij = grad Troja

SofokloAntigonadramatragedijagrkaantika (5. st. pr. Kr.)Antigona prekri zabranu Kreontovu zabranu i sahranjuje brata Polinika > rtvovanje zbog viih vrijednosti (sestrinska ljubav i religiozno uvjerenje); sukob pojedinca i vlasti

SofokloKralj Edipdramatragedijagrkaantika (5. st. pr. Kr.)Traganje kralja Edipa za istinom o svom podrijetlu; na temelju mita o Edipu koji je u neznanju ubio oca i oenio se majkom

Plautkrtacdramakomedijarimskaantika (2. i 3. st. pr. Kr.)Komedija karaktera; osuda krtosti; starom Euklionu vanije je blago od keri Fedre; zavretak sretan (starac dobiva novac, a Fedra Likonida)

VergilijeEneidaepikajunaki eprimskaantika (1. st. pr. Kr.)Obrauje mit o trojanskom junaku Eneji koji bjei iz Trojanskog rata i osniva rimsku dravu (prvih 6 pjev. slino Odiseji: Enejino lutanje do Italije; drugih 6 pjev. slino Ilijadi: ratovi na italskoj obali)

Driha i Dobrovit (opati)Baanska ploaPravni spomenik na glagoljicidarovnicahrvatskasrednji vijek, 1100. god.Svjedoanstvo o darivanju zemljita za gradnju crkve sv. Lucije od strane kralja Zvonimira, te o izgradnji crkve (otok Krk, Jurandvor nedaleko Bake)

Francesco PetrarcaKanconijerlirikaljubavna poezija, sonetitalijanskahumanizam ili predrenesansa(1304. 1374.)Pjesnika zbirka iz 1470., 366 pjesama, veinom soneta, posveena Lauri de Noves: podijeljena u 2 dijela za Laurina ivota i poslije njene smrti; tema: ljubavna enja i Laurina ljepota

Dante AlighieriBoanstvena komedijaepikaep

(33 pjevanja u svakom dijelu i jedno uvodno; tercine)talijanskahumanizam ili predrenesansa (1265. 1321.)Trodnevno putovanje (vizija) kroz Pakao, istilite i Raj; aluzije na ratove izmeu gradova-dravica; vode ga rimski pjesnik (simbol razuma) Vergilije i ivotna ljubav Beatrice (simbol dobrote)

Giovanni BoccaccioDecameronepikazbirka od 100 novela iz 1470. (''knjiga deset dana'')talijanskahumanizam ili predrenesansa (1313. 1375.)Za razliku od srednjovjekovnog svjetonazora, Decameron istie vrline poput zdravog razuma, snalaljivosti, lukavosti, ali i dosljednosti u ivotnim odlukama; prevladava svjetovna tematika (svakodnevica i ovozemaljski ivot)

William ShakespeareHamletdramatragedijaengleskarenesansa (1564. 1616.)Sudbina danskog kraljevia Hamleta kojem oev duh otkriva istinu o tome kako ga je ubio brat Klaudije, otevi mu krunu i oenivi enu Gertrudu

Miguel de CervantesDon Quijoteepikaroman (parodija srednjovjekovnih vitekih romana)panjolskarenesansa (1547. 1616.)Pustolovine viteza lutalice Don Quijotea i njegova sluge Sancha Panze ivot pod utjecajem fikcije, suoavanje sa zbiljom tek na kraju ivota provedenog u iluzijama

Marko MaruliJuditaepikaep (epski spjev)hrvatskahumanizam ili predrenesansa (145. 1524.)Ep u dvostruko rimovanim dvanaestercima objavljen 1521., obrada starozavjetne prie o Juditi koja je spasila idovski narod od asirske vojske ubivi vojskovou Holoferna

Marin DriDundo Marojedramakomedijahrvatskarenesansa (1508. 1567.)Tematizira obiteljski sukob oko novanih pitanja: Dundo Maroje poslom alje sina mara u Rim; uloga snalaljivog sluge Pometa; ljudi nazbilj i ljudi nahvao (prolog Dugog Nosa)

Marin DriNovela od Stancadrama pokladna komedija s elementima farse* (lakrdija, aljiva scenska igra, vulgarna komedija)hrvatskarenesansa (1508. 1567.)Komedija u jednom inu sa 7 prizora o dubrovakim mladiima (Vlaho, Miho, Divo Peica) koji se okrutno poigravaju sa seljakom Stancem; tematizira sukob starih i mladih

Petar ZoraniPlanineepikaromanhrvatskarenesansa (16. st.)Roman u tradiciji pastoralne knjievnosti; Zoranovo putovanje hrv. planinama radi izljeenja od ljubavne boli; elementi petrarkistike lirike; prigovor suvremenicima koji ne piu na hrv. jeziku (smisao vile Hrvatice koja ima samo dvije jabuke)

Petar HektoroviRibanje i ribarsko prigovaranjeepikaepski spjev s obiljejima putopisahrvatskarenesansa (16. st.)Pjesnikova trodnevna plovidba od Hvara do Braa i olte s hvarskim ribarima Paskojem Debeljom i Nikolom Zetom

Hanibal LuciRobinjadramadrama u 3 ina pisana u dvostruko rimovanim dvanaestercimahrvatskarenesansa (1495. 1553.)1. svjetovna drama na hrv. jeziku; radnja se zbiva u Dubrovniku; dramska pria o Robinji koju u gusarskom zarobljenitvu pronalazi njezin bivi udvara ban Derenin (junak u bitkama protiv Turaka); drama zavrava vjenanjem; o zbivanjima se vie prepriava nego to se odvijaju pred gledateljem

Hanibal LuciJur nijedna na svit vilalirikapetrarkistika pjesmahrvatskarenesansa (16. st.)Petrarkistika pjesma od 10 oktava, pisana osmerakim stihom; tematizira ljepotu voljene ene i izraava emocije koje ona izaziva u lirskom subjektu

iko MenetiPjesnitvolirikaljubavne, satirine, moralno-refleksivne i religiozne pjesmehrvatskarenesansa (1458. 1527.)Izjavne ili dijaloke pjesme; naglaena senzualnost i doivljaj ljubavi; utjecaj Petrarce (Blaen as i hip)

Dore DriPjesnitvolirikapjesme sa zaljubljenim lirskim subjektom, pjesme iji l. s. su analitiari ljubavne problematike, pjesme sa zaljubljenim l. s. enskog roda, pjesme sa religioznim l. s.hrvatskarenesansa (1461. 1501.)melankolina i misaona poezija s petrarkistikim temama ljepote i ljubavi; uglavnom kratke i izjavne / dijaloke pjesme, upuene nekoj osobi ili predmetu, s obraanjem na poetku (pjesma Draa je od zlata)

Ivan GunduliSuze sina razmetnogaepikareligiozna poema (spjev)hrvatskabarok (objavljeno u Veneciji 1622.)Obrada parabole iz Lukina Evanelja o ocu koji oprata sinu neposluh i potroen imetak nakon to se pokajao; kompozicija u 3 pjevanja (Sagrjeenje, Spoznanje, Skruenje)

Ivan GunduliDubravkadramamitoloko-pastoralna drama alegorijskog znaenjahrvatskabarok (17. st.)Vjenanje pastirice Dubravke i pastira Miljenka na dan slobode; likovi pastira i satira; alegorijski prikaz drutvenih mana i nemorala u tadanjem Dubrovniku

Ivan GunduliOsmanepikapovijesni ili kranski ephrvatskabarok (17. st.)Ep od 20 pjevanja (nedostaju 14. i 15.) nadahnut bitkom kod Hoima (izmeu Poljaka i Turaka); dogaaji vezani uz ivot, vladavinu i smrt turskog sultana Osmana II.; oblik: osmeraki katreni s rimom abab

Jean RacineFedradramatragedijafrancuskaklasicizam (17. st.)Ljudska razapetost izmeu strasti i krivnje; strastvena ljubav i mrnja kraljice Fedre; krenje drutvenih normi vodi u smrt (Fedra, ena atenskog kralja Tezeja, potajno zaljubljena u svog pastorka Hipolita)

VoltaireCandideepikaromanfrancuskaprosvjetiteljstvo (17. st.)roman o dogaajima mladog Candidea, pustolovne fabule i satirinog tona (nakon svih nevolja, smirenje nalazi u obraivanju svog vrta); parodira filozofske ideje G. W. Leibniza

Johann Wolfgang GoethePatnje mladoga Wertheraepikaepistolarni ljubavni roman (u obliku pisama)njemakaromantizam (1. izdanje 1774.)roman se sastoji od pisama koje Werther pie prijatelju Wilhelmu o ljubavi prema Lotti (zaruenoj za Alberta); neostvarena ljubav zavri Wertherovim samoubojstvom

Edgar Allan PoeCrni maakepikanovelaamerikaromantizam (1809. 1849.)Pria s elementima kriminalistike fabule i ugoajem anra strave i uasa; o mranim i iracionalnim stranama ljudske prirode koje protagonista (ujedno i pripovjedaa) vode prema poinjenju zloina

Petar PreradoviPjesnitvolirikamisaona, domoljubna i ljubavna poezijahrvatskahrvatski romantizam (ilirizam), 19. st.Romantini i nacionalni zanos, osjeajnost i jednostavnost u izrazu, oslanjanje na alegorije, pozivao na slogu i solidarnost junoslavenskih naroda; tematizira Boga, smrt, sudbinu i svemo ljubavi (Miruj, smiruj, srce moje!, Mrtva ljubav, Putnik, Ljudsko srce, Starac klesar)

Ivan MauraniSmrt Smail-age engiaepikaepski spjevhrvatskahrv. romantizam obj. 1846.)Obrauje povijesni dogaaj, pogibiju turskog pae Smail-age engia u sukobu s Crnogorcima iz 1840.; ideja spjeva je prolaznost sile, vjera u pravdu i pobjedu dobra u ivotu; kompozicija od 5 pjevanja: Agovanje, Nonik, eta, Hara, Kob

August enoaZlatarovo zlatoepikapovijesni romanhrvatskaobjavljen 1871., stilska obiljeja romantizma (enoino doba ili protorealizam)Roman razgranate fabule, s ljubavnom priom iz 16. st., izmeu plemia Pavla Gregorijanca i graanke, zlatarove keri Dore Krupieve; povijesni likovi

August enoaPrijan Lovroepikapripovijetkahrvatskaenoino doba (druga pol. 19. st.)Tragina pria iz ivota o ivotnoj sudbini ovjeka iz primitivne i siromane sredine koji tei ivotnom uspjehu; ujedno i enoina kritika neitanja djela na hrv. jeziku; najava realizma

Honore de BalzacOtac Goriotepikaromanfrancuskarealizam (objavljen 1835.)ivotne sudbine stanara parikog pansiona Vauquer: osiromaeni tvorniar tjestenine Goriot i njegova slijepa ljubav prema kerima, tenja studenta Eugenea de Rastignaca za uspjehom u drutvu; prikaz francuskog drutva u 1. pol. 19. st.

Gustave FlaubertGospoa Bovaryepikaromanfrancuskarealizam (objavljen 1857.)Emma Bovary kao olienje pobune protiv ogranienja malograanske sredine; Emmin ivot, od djetinjstva, mladosti, preko braka sa Charlesom Bovaryjem ovjekom osrednjih ambicija i mogunosti, do nesretnih ljubavi i samoubojstva

Fjodor Mihajlovi DostojevskiZloin i kaznaepikaromanruskarealizam (objavljen 1866.)realistika kritika drutvene zbilje u Rusiji; zloin studenta Raskoljnikova zbog vieg cilja te iskupljenje na odsluenju kazne u sibirskom zatvoru (iz ljubavi prema Sonji Marmeladovoj)

Nikolaj Vasiljevi GogoljKabanicaepikapripovijetkaruskarealizam (obj. 1842.)sluaj Akakija Akakijevia; nemo malog ovjeka pred birokratskim mehanizmom; elementi groteske, humora i fantastike

Ante KovaiU registraturiepikaromanhrvatskarealizam (u nastavcima u Vijencu 1888.; objavljen 1911.)ivotna sudbina Ivice Kimanovia; elementi socijalnog, odgojnog i psiholokog romana

Vjenceslav NovakPosljednji Stipaniiepikaromanhrvatskarealizam (obj. 1899.)propast jedne hrvatske patricijske obitelji za vrijeme ilirskog pokreta, negativne strane patrijarhalnog odgoja, intimna tragedija Lucije, povijesno politiki trenutak Senja

Josip KozaracTenaepikapripovijetkahrvatskarealizam (obj. 1894.)ivot slavonske ene omamljene vlastitom ljepotom koja na kraju shvati da osim ljepote nita vie nije imala; moralno propadanje seoske djevojke alegorija moralnog i materijalnog propadanja Slavonije

Silvije Strahimir KranjeviPjesnitvolirikapjesme (Mojsije, Gospodskom Kastoru, Heronejski lav, Iza sputenijeh trepavica)hrvatskanajznaajniji pjesnik hrvatskog realizma(1865. 1908.)interes za brige i tegobe naroda, a izraavao ih je uz pomo biblijskih i antikih parabola, simbola iz povijesti kranstva i idovskog naroda; alegorinost > o temeljnim ljudskim pitanjima (o svemiru, o ivotu, o neskladu ideala i zbilje, o svrsi ovjeka i prirode, o vjeri, o Crkvi, o Bogu, o smrti, o ljubavi i suzi, o grijehu i o srei, o pravdi, o slobodi)

Charles BaudelaireCvjetovi zlalirikamoderna poezijafrancuskamodernizam (zbirka obj. 1857.)ugoaji gradskog prostora, analiza vlastitih osjeajnih stanja; tematika: nemir, tjeskoba, traganje za lijepim kroz estetiku runoga, doivljaj smrti, opiranje malograanskim vrijednostima; najava simbolizma

Henrik IbsenNora (Kua lutaka)dramamoderna psiholoka graanska dramanorvekaizvedena 1879.poloaj ene u patrijarhalnom drutvu i njezina borga za slobodu: odnos Nore i Torvalda

Antun Gustav MatoPjesnitvolirikamoderna poezija pod utjecajem Baudelairea; 80ak pjesama, nerijetko u formi soneta (Utjeha kose, Jesenje vee, 1909., Djevojici umjesto igrake, Notturno)hrvatskahrvatska moderna (A. G. M. 1873.-1914.)ljubav, domoljublje, simbolika detalja iz svakodnevnog ivota, tragini raskorak izmeu ivota i umjetnosti; sklad glazbe i rijei, boja, tonova i mirisa, izmjene govorne i pjevne intonacija

Antun Gustav MatoCvijet sa raskraepikanovelahrvatskahrvatska modernasimbolistika novela o neostvarenoj ljubavi; sluajan kratkotrajni susret izmeu Solusa (putnika) i Izabele (slijepe djevojke)

Antun Gustav MatoCamaoepikapripovijetkahrvatskahrvatska modernakobna ljubav i tragina sudbina umjetnika Alfreda Kamenskog; saetak: Alfred stie u Genevu, ivot u siromatvu, dolazak u Pariz, susree Fanny, papagaj Camao otkriva prevaru, Forest ubija Fanny i Alfreda

Milan BegoviBez treegadramapsiholoka drama u 3 ina s traginim zavretkomhrvatskahrvatska moderna (izvedena 1931.)sukob Gige Barieve s muem Markom, koji se nakon 7 godina vraa iz zarobljenitva u Sibiru problematiziranje ljubomore

Milutin Cihlar NehajevBijegepikaromanhrvatskahrvatska moderna (obj. 1909.)sudbina siromanog intelektualca ure Andrijaevia; prvi antijunak u hrv. knji.; moderna proza: psiholoka analiza lika, defabularizacija (nema neke osobite radnje,sve je svedeno na unutarnje sukobe), pripovjedni tijek prekidan monolozima glavnog lika, njegovima pismima i dnevnicima

Marcel ProustCombrayepikamonoloko-asocijativni roman (moderna proza) - prvi dio prvog romana Put k Swannu iz ciklusa U traganju za izgubljenim vremenomfrancuskaM. P. (1871.-1922.); razdoblje impresionizma i secesijerekonstrukcija osobne prolosti potaknuta osjetilnim podraajima; sjeanje na ljeta u provincijskom gradiu Combrayu; prikaz sudbina likova iz razliitih drutvenih sredina

Franz KafkaPreobraajepikapripovijetkaaustrijska (> A.-U. monarhija)F. K. (1883.-1924.), europska avangarda, utjecaj ekspresionizma i nadrealizma (objavljeno 1915.)otuenost Gregora Samse prikazana alegorijskom priom o preobrazbi u velikog kukca; apsurdan poloaj i nemo pojedinca u susretu s kaotinom zbiljom

Luigi Pirandelloest osoba trai autoradramamodernistika dramatalijanskaeuropska avangarda, drama izvedena 1921.igra stvarnosti (ivot) i fikcije (kazalite); tematika apsurda, otuenja i nemogunosti komunikacije; 6 likova prekida vjebanje drame i naruava fikciju (Otac, Majka, Pastorka, Sin, dvoje djece)

Samuel BeckettU oekivanju Godotadrama antidrama ili kazalite apsurdairski knjievnik, drama napisana na francuskom jezikuobjavljena 1952., a izvedena 1953.skitnice Vladimir i Estragon iz nejasnih razloga oekuju Godota, susreu roba Luckyja i njegova gospodara Pozzoa; parodija tradicionalne drame; utjecaj filozofije egzistencijalizma, humanistika osuda nasilja, alegorija oekivanja Spasitelja

Antun Branko imiPreobraenjalirikazbirka ekspresionistikog pjesnitvahrvatskaobjavljena 1920.subjektivni izraz vanjske zbilje; iskustvo tjeskobe ljudskog opstanka, slutnja smrti i nemo ostvarenja elja; vizualnost (slike > utjecaj ekspresionistikog slikarstva) i simbolika; slobodni stih, naputanje gramatikih i pravopisnih pravila

Miroslav Krlea (1893. 1981.)Baraka Pet Beepikanovelahrvatskaobjavljeno 1921., potom 1922. u zbirci Hrvatski bog MarsTragina sudbina pojedinca u vrtlogu 1. svjetskog rata; dvije razliite ivotne sudbine: grof Maksimilijan Axelrode i umirui student Vidovi; mjesto radnje: vojna blnica u Galiciji, vrijeme: kolovoz 1916.

Miroslav KrleaGospoda Glembajevidramapsiholoka drama, u tradiciji naturalistike drame; dio dramskog ciklusa Glembajevi (uz drame U agoniji i Leda)hrvatskaobjavljena 1928., izvedena 1929. (meuratno razdoblje)Tema povratka sina u obiteljski doma nakon viegodinjeg izbivanja (Leone slikar); sukob s ocem (vlasnik tvrtke Glembay) i oevom drugom suprugom barunicom Castelli; tematizira mranu porodinu prolost (optereenost naslijeem i prolou); dramatina atmosfera i tragian zavretak (Leone karama ubija barunicu Castelli)

Miroslav Krlea Povratak Filipa Latinoviczaepikaromanhrvatskaobjavljen 1932.; moderni roman (pretea egzistencijalizma)Filipov povratak iz zapadne Europe (slikar) emotivni i misaoni povratak u djetinjstvo; fabula svedena na priu o susretima sa seljacima, graanima i plemiima rodnoga kraja; modernistike tehnike: sjeanja, refleksije (esejistiki elementi) i introspekcije (samoanaliza)

Miroslav KrleaPjesnitvolirikaantiratno i ekspresionistiko pjesnitvo; kajkavska zbirka Balade Petrice Kerempuha (1936.)hrvatska ekspresionizam (1. svjet. rat), meuratno razdobljeenja (pjesma u prozi, tematika osamljenosti i enje za bliskou), Snijeg (ekspresionistike pjesnike slike, estetika runoga, snani kontrasti: ''na bijelom transparentu snijega''), Jesenja pjesma (sugestivan niz slika, zvukova i mirisa; grafostilistika izraajnost: ope imenice pisane velikim slovom)

Tin Ujevi

(1891. 1955.)Pjesnitvolirikavezani stih, refleksivnost, oslanja se na pjesniku tradiciju; ritmizirani slobodni stihhrvatskapovezanost s europskim knjievnim pravcima: futurizam, ekspresionizam, nadrealizamPrevladavaju motivi ene kao izvora radosti i patnje, samotnost pjesnika, nesklad izmeu vanjskog svijeta i pjesnikog subjekta zbirke: Lelek sebra, edan kamen na studencu, Kolajna, Ojaeno zvono, Auto na korzu)

Dobria Cesari (1902. 1980.)Pjesnitvolirikapjesnitvo s naglaenom muzikalnou, vezanog stiha i jednostavnog izrazahrvatskaprva zbirka 1931. (Lirika); knjievno stvara do kraja 70ih godina 20. stoljeaRomantiarska simbolika i metafore (Oblak, Poludjela ptica, Krik, Pjesnik), pobuna protiv socijalne nepravde (Vagonai), opreke izmeu prolaznog i vjenog, realnog i idealnog, obinog i neobinog, lijepog i runog (Slap, Voka poslije kie, Kad budem trava); jednostavnim pjesnikim izrazom o univerzalnim temama

Dragutin Tadijanovi (1905. 2007.)Pjesnitvolirikajednostavan izraz, pjesme slobodnih stihova, poput grafiki izlomljene ritmike proze (govorni ritam)hrvatskaknjievno prisutan od 30ih godina 20. st. do smrtiMotivi nostalginih ugoaja, djetinjstvo, blagdani, svakodnevica; tematizira odnos seoskog i gradskog, smisao pjesnitva, rezignaciju (trenuci sumnje, odustajanja i preputenosti sudbini)

Albert CamusStranacepikaromanfrancuskaobj. 1942.Pria o slubeniku Mersaultu koji poini apsurdno ubojstvo, biva osuen na smrt; prihvaanje apsurda ivota, ne zanosi se iluzijama; jednostavan stil, odsustvo patetike i bez analize osjeaja, ravnodunost prema svijetu; naela filozofije apsurda (utjecaj na filozofiju egzistencijalizma)

Albert CamusKugaepikaromanfrancuskaobj. 1947.epidemija kuge u gradu Oranu; pripovijeda doktor Bernard Rieux, koristi se biljekama drugog lika, Jeana Tarroua; filozofska pitanja o apsurdnosti ivota, smrti, patnji, ljubavi i solidarnosti; alegorija otpora nacistikoj okupaciji

J. D. Salinger (1919. 2010.)Lovac u ituepikaroman (proza u trapericama; moderni roman nepouzdani pripovjeda u 1. licu)amerikaobj. 1951.pria o mladom buntovniku imenom Holden Caulfield i njegovim doivljajima u New Yorku; nema linearnog nizanja dogaaja, roman je strukturiran od niza epizoda (fragmenata), unutranji monolog, argon (jezik mladih, ulice); pobuna protiv svjetonazora odraslih, traganje za iskrenou i neiskvarenou (sestra Phoebe)

Jure Katelan (1919. 1990.)Pjesnitvolirikamoderna poezija (utjecaji: od narodnog usmenog pjesnitva do francuske moderne poezije i Federica Garcije Lorce)hrvatskaod 1940. (zbirka Crveni konj) do 80ih godina 20. st.tematizira traume 2. svj. rata, ljubav, smrt, odnos stvarnosti i sna, utjecaj nadrealizma (bizarna spajanja predodbi, obrati perspektive, jezine igre, halucinantno/snovito nizanje slika); djela: Pijetao na krovu (1950.), Malo kamena i puno snova (1957.), Divlje oko (1978.)

Vesna Parun (1922. 2010.)Pjesnitvolirikamoderno poslijeratno pjesnitvohrvatskaknjievno prisutna od 1947. (zbirka Zore i vihori) do pred kraj ivotabogata i bujna metaforika, ljubavni osjeaji, raspoloenja od udnje do patnje, oduevljenje prirodom; mnotvo stilskih figura, kasnije okrenutost formi soneta; tematiziranje ljubavi (enska pozicija i osjeajnost); u djejim pjesmama motivi iz biljnog i ivotinjskog svijeta; na kraju opusa okrenutost satiri i ironiji

Josip Pupai (1928. 1971.)Pjesnitvolirikamoderna lirikahrvatskajavlja se 50ih, generacija krugovaa (asopis Krugovi)oslanja se na usmeno pjesnitvo, oduevljenje prirodom, povezuje utjecaj nadrealizma i diskursa o zaviaju, kasnije okrenutost ekspresionizmu, osjeaj razoaranja, mit o solidarnosti i traganju za utopijskom ''novom zajednicom'', potom povratak motivima djetinjstva i zaviaja, simbolika, o svetosti ivota i neumitnosti smrti; zbirke: Kie pjevaju na jablanima, Mladii, Cvijet izvan sebe, Ustolienje, Moj kri svejedno gori

Ranko Marinkovi (1913. 2001.)Rukeepikazbirka novelahrvatska1. izd. 1953.naslovna novela Ruke: simboliki o sukobu unutar ovjeka o razumu i osjeajima: Lijeva ruka ljudsko srce, Desna ruka razum; na kraju razotkrivanje autorove ideje: nakon to povjerujemo Lijevoj, nije odoljela nasilnikom ponaanju > o traginosti i sloenosti ljudskog bia, o nemogunosti na jednostavnu podjelu karaktera; ispreplitanje razuma i osjeaja u ovjeku

Ivan Slamnig (1930.2000.)Pjesnitvolirikamoderna poezija zaokupljena istraivanjem mogunosti jezikahrvatskaod zbirke Aleja poslije sveanosti (1956.) do kraja ivotaJezine igre, ironija, simbolika drutvenog konteksta, nadrealistike slike, apsurd, eruditsko poigravanje citatima, parodiranje povijesnih stilova, humornost, dosjetka, karikiranje knjievnih i kulturnih stereotipa; neke zbirke: Odron, Naronska siesta, Dronta

Slavko Mihali (1928.-2007.)Pjesnitvo

lirikamodernistika poezijahrvatskaknjievno prisutan od 50ih godina 20. st. (zbirka Komorna muzika, 1954.) do kraja ivotanaglaava ugoaj tjeskobe, osjeaj neminovne smrti; slojevitost znaenja, vizionarstvo pjesnikih slika, konkretna iskustva osjetljivog pojedinca u tekim povijesnim trenucima > sudar politike, ideologije i osobne odgovornosti; (slobodan) stih srodan strukturi obinoga govora, bogatstvo metafora, razraeni detalji; dvadesetak zbirki

Antun oljan (1932.-1993.)Kratki izletepikaromanhrvatskaobj. 1965. (pojavljuje se u narataju krugovaa, 50ih god. 20. st.)skupina arheologa i povjesniara umjetnosti odlazi u Istru u potrazi za starom arhitekturom i freskama; prstenasta kompozicija s okvirnom priom u 1. licu; modela pikarskog romana zapreke koje treba prijei; likovi mladih ljudi-autsajdera model proze u trapericama; utjecaj egzistencijalizma (nihilizam); Roko voa skupine

Ivan Aralica (1930.)Psi u trgovituepikaromanhrvatskaobj. 1979. (knjievno prisutan od kraja 60ih godina 20. st.)novopovijesni roman (radnja u 16. st.); naslov: metafora za svijet moi, politike, intriga i borbe za opstanak; aluzije na totalitarizam 20. st. (o pritiscima silnika na vlasti i nemoi pojedinca); tradicionalni nain pripovijedanja, perspektiva sveznajueg pripovjedaa; moderna kompozicija epizodina i fragmentarna, bez vrste fabule; tri lika: Antun Vrani (Nekamo mora), Sulejman II. Velianstveni (Ma samosijek) i Dihangir (Koa za bubanj)

Romeo Mihaljevitravanj, 2013.