Predstavitveni zbornik 2016/2017

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Predstavitveni zbornik 2016/2017

 • ENOVITI MAGISTRSKI TUDIJSKI PROGRAM 2. stopnje

  VETERINARSTVO

  (PREDSTAVITVENI ZBORNIK)

  Ljubljana, februar 2016

 • Naslov PREDSTAVITVENI ZBORNIKENOVITI MAGISTRSKI TUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJEVETERINARSTVO

  Urednica Doc. dr. Breda Jakovac Strajn, dr. vet. med.

  Besedilo Red. prof. dr. Marinka Drobni KoorokTatjana Penek Slivar, pomonica tajnika fakultete Red. prof. dr. Vojteh Cestnik, dr. vet. med.

  Izdajatelj UL VF, Gerbieva ul. 60, Ljubljana

  2

 • VETERINARSKA FAKULTETA UL

  Sede: Ljubljana, Gerbieva 60Telefon: 01/4779-100E-pota: dekanat@vf.uni-lj.siSpletna stran: www.vf.uni-lj.si

  Dekan: izr. prof. dr. Andrej KIRBI, dr. vet. med.

  Prodekanja za pedagoko dejavnost: doc. dr. Breda JAKOVAC STRAJN, dr. vet. med.Prodekan za znanost in mednarodno sodelovanje: red. prof. dr. Gregor MAJDI, dr. vet. med.Prodekan za klinino operativno dejavnost: red. prof. dr. Bojan ZORKO, dr. vet. med.

  Tajnik: Mojca Peruek, univ. dipl. prav.

  Enota za upravno pravno zadeve:

  Referat za izobraevanje, raziskovanje in mednarodno sodelovanje: Tatjana Penek Slivar, univ. dipl. psih.; Staa Zupanc, ekon. teh.; mag. Mateja Stvarnik, dr. vet. med.; mag. Petra Gruden, dipl. soc. inf.

  Referat za kadrovske zadeve: Marta Pirc Turi, uit. ped. in psih.; Irma Jesenovec, upr. teh.

  Dekanat: Romana Grom, vi. upr. del.; Leonora Nardoni, dipl. org. men.;

  Enota za raunovodstvo: predstojnica Andreja Kriman, mag. poslovnih ved.

  3

  mailto:dekanat@vf.uni-lj.sihttp://www.vf.uni-lj.si/

 • KAZALO

  POSLANSTVO......................................................................................................................................6

  VIZIJA..................................................................................................................................................6

  VREDNOTE..........................................................................................................................................6

  ENOVITI MAGISTRSKI TUDIJSKI PROGRAM 2. stopnje.......................................................................7

  1. KRATKA PREDSTAVITEV PROGRAMA...................................................................................................7

  2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA, SPLONE IN SPECIFINE KOMPETENCE.................................................7

  2.1 Temeljni cilji programa..................................................................................................................7

  2.2 Splone kompetence....................................................................................................................7

  2.3 Predmetnospecifine kompetence...............................................................................................7

  3. POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA.................................................................8

  4. MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM..........9

  5. POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU......................................................................................9

  5.1 Pogoji za opravljanje izpitov..........................................................................................................9

  5.2 Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik...................................................................................10

  5.3 Pogoji za ponavljanje letnika.......................................................................................................10

  6. POGOJI ZA DOKONANJE TUDIJA....................................................................................................10

  7. PREHODI MED TUDIJSKIMI PROGRAMI...........................................................................................11

  8. NAINI OCENJEVANJA.......................................................................................................................11

  9. OVREDNOTENJE PREDMETOV S KREDITNIMI TOKAMI...................................................................11

  10. PREDMETNIK TUDIJSKEGA PROGRAMA........................................................................................12

  11. KRATKA PREDSTAVITEV POSAMEZNIH PREDMETOV.......................................................................19

  11.1 Obvezni predmet.....................................................................................................................19

  11.1.1 Obvezni sploni predmet..................................................................................................19

  11.1.2 Obvezni strokovni predmet...............................................................................................20

  11.2 Izbirni predmet........................................................................................................................25

  11.2.1 Sploni izbirni predmet.....................................................................................................25

  11.2.2 Strokovni izbirni predmet..................................................................................................25

  11.2.3. Izbirni predmet za zunanje tudente................................................................................28

  12. DRUGI PODATKI O TUDIJU VETERINARSTVA NA VETERINARSKI FAKULTETI...................................28

  12.1 Nasvet ob odloitvi za tudij na Veterinarski fakultet...............................................................28

  12.2 Naloge, odgovornost in pristojnost veterinarske stroke..........................................................29

  12. 3 Nameni veterinarske stroke.....................................................................................................29

  12. 4 Nastanek in razvoj Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani................................................30

  4

 • 12.5 Delovne enote Veterinarske fakultete......................................................................................31

  12.6 Skrb za kakovost izobraevanja na Veterinarski fakultet..........................................................31

  12. 7 Tutorstvo na Veterinarski fakultet...........................................................................................32

  12. 8 Urejanje tudijskih in tudentskih zadev..................................................................................32

  12. 9 tudentske organizacije in drutva...........................................................................................32

  tudentski svet Veterinarske fakultete..........................................................................................32

  tudentska organizacija Veterinarske fakultete............................................................................33

  IVSA..............................................................................................................................................33

  12. 10 Raziskovalna dejavnost..........................................................................................................34

  12. 11 Mednarodna izmenjava tudentov in uiteljev......................................................................34

  12. 12 Knjinica in italnica...............................................................................................................34

  12. 13 Nadaljevanje tudija veterinarstva.........................................................................................34

  12. 14 Podroja zaposlovanja...........................................................................................................35

  5

 • POSLANSTVO

  Poslanstvo Veterinarske fakultete, Univerze v Ljubljani je, na osnovi raziskovalne instrokovne dejavnosti, zagotoviti tako izobraevanje doktorjev veterinarske medicine, ki bodosegalo priakovanja veterinarske stroke v Evropi, na podroju zdravstvenega varstva ivali,dobrobiti ivali, kakor tudi javnega zdravstva, vkljuno s skrbjo za varno hrano inprepreevanjem irjenja kunih bolezni. V ta namen bo Veterinarska fakulteta zagotavljalaodlinost svojih intitutov in klinik ter preskuevalnih laboratorijev.

  VIZIJA

  Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani eli biti mednarodno priznana, vodilnaveterinarska institucija, glede na pedagoko aktivnost, raziskovalno in strokovno delo, ne le vSloveniji ampak tudi v centralni in jugo-vzhodni Evropi. Zato si bo Veterinarska fakultetaUniverze v Ljubljani prizadevala za pridobitev evropske akreditacije EAEVE na podrojupedagoke dejavnosti v skladu s priporoili ENQA in akreditacije v skladu s standardom ISO17025 za svoje preskuevalne laboratorije.Strateki cilji Veterinarske fakultete sovpadajo s strategijo Univerze v Ljubljani.

  VREDNOTE

  Univerza v Ljubljani utrjuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, tudentov indrugih sodelavcev ter si prizadeva za svojo uveljavitev doma in v svetu. Svoje raziskovanje,izobraevanje, javno delovanje in razmerja med lani utemeljuje na vrednotah: akademske odlinosti oziroma zagotavljanja im vije kakovosti, akademske svobode sodelavcev in tudentov, posebej svobode ustvarjalnosti, avtonomije v odnosu do drave, politinih strank, korporacij in cerkva, humanizma in lovekovih pravic vkljuujo enakost monosti in solidarnost, etinega in odgovornega odnosa do sveta.

  6

 • ENOVITI MAGISTRSKI TUDIJSKI PROGRAM 2. stopnje

  VETERINARSTVO

  (PREDSTAVITVENI ZBORNIK)

  1. KRATKA PREDSTAVITEV PROGRAMA

  Enoviti magistrski tudijski program veterinarstvo traja 6 let (12 semestrov) in obsega skupaj360 kreditnih tok. V zadnjem letniku tudent vpie predvsem izbirne predmete ter opravik