of 29 /29
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S Direktorat za javni sektor Sektor za plače v javnem sektorju

PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

  • Upload
    chaman

  • View
    71

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S. Direktorat za javni sektor Sektor za plače v javnem sektorju. UVELJAVITEV NOVELE ZSPJS-S. - OBJAVA: Uradni list RS, št. 50/14, dne 4.7.2014 - UVELJAVITEV: 5.7.2014. NOVOSTI ZSPJS-S. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

Page 1: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

Direktorat za javni sektor

Sektor za plače v javnem sektorju

Page 2: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

UVELJAVITEV NOVELE ZSPJS-S

- OBJAVA: Uradni list RS, št. 50/14, dne 4.7.2014

- UVELJAVITEV: 5.7.2014

Page 3: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

NOVOSTI ZSPJS-S

1. Ravnanje v primeru nezakonitosti pri določitvi oziroma izplačilu plač (3. a člen ZSPJS)

2. Ukrepi inšpektorja in pravno varstvo v inšpekcijskem nadzoru

3. Dodatki (manj ugodni delovni pogoji, nevarnosti in posebne obremenitve)

Page 4: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

UKREPI INŠPEKTORJA

• razširitev nabora ukrepov

• taksativna navedba ukrepov

Sprememba 43. č člen ZSPJS

Page 5: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

PRAVNO VARSTVO V INŠPEKCIJSKEM NADZORU

• Širši krog prejemnikov zapisnika:- predstojnik uporabnika proračuna (v katerem je bil opravljen nadzor) - minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju - ustanovitelj - reprezentativni sindikat pri delodajalcu (ukrepi v zvezi s sistemizacijo)

• Ugovor zoper zapisnik - predstojnik uporabnika proračuna (v katerem je bil opravljen nadzor) - reprezentativni sindikat pri delodajalcu (ukrepi v zvezi s sistemizacijo)

- PREKLUZIVNI ROK: 8 dni od vročitve zapisnika- Odločitev ministra postane sestavni del zapisnika

Sprememba 43. b člena ZSPJS

Page 6: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

PREHODNE DOLOČBE – POSTOPKI INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

• postopki začeti pred novelo se končajo po določbah novele:

- novi ukrepi inšpektorja

- možnost ugovora

• zaključeni postopki pred uveljavitvijo novele: možnost vložitve ugovora:

- predstojnik uporabnika proračuna

- PREKLUZIVEN ROK: 2 meseca po uveljavitvi ZSPJS-S (do 5.9.2014)

7. člen ZSPJS-S

Page 7: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

DODATKI (MANJ UGODNI DELOVNI POGOJI, NEVARNOSTI IN POSEBNE OBREMENITVE)

• Ukinitev zgornje omejitve višine dodatkov (20% osnovne plače)

• Višina dodatkov ostaja nespremenjena (KPJS)

Črtanje 31. člena ZSPJS

Page 8: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

RAVNANJE V PRIMERU NEZAKONITOSTI – 3. A ČLEN ZSPJS

• Novosti:- vračilo preveč izplačanih plač - odškodninska odgovornost - veljavnost: tudi za nekdanje javne uslužbence/funkcionarje

• Nespremenjeno:- premalo izplačane plače- postopek v primeru ugotovitve javnega uslužbenca/funkcionarja o nezakonitosti

• Napačna določitev plače ali napačno izplačilo plače

• Zastaranje terjatev:

- 5 let terjatve iz delovnega razmerja (202. člena ZDR-1)

- 3 leta zamudne obresti (344. in 347. člen OZ)

Page 9: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

PREDMET VRAČILA

• Osnovna plača

• Dodatki

• Delovna uspešnost

• Nadomestila plače v breme delodajalca (dopust, praznik, bolniška odsotnost – nerefundirana)

NE povračila stroškov in prejemki iz delovnega razmerja (165. člen ZUJF)

Page 10: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

NEZAKONITA DOLOČITEV PLAČE

• pisno obvestilo delodajalca (obrazložitev ugotovitev)

• pisni predlog aneksa, odločbe, sklepa (nepravilnosti se odpravijo za nazaj)

Prvi odstavek 3. a člena

Page 11: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

PREMALO IZPLAČANA PLAČA

• Izplačilo razlike v plači z zakonitimi zamudnimi obrestmi

• S prvim izplačilom plače po ugotovitvi nezakonitosti (1 x znesek)

• Neizplačilo zastaranih terjatev:

- 5 let terjatve iz delovnega razmerja (202. člena ZDR-1)

- 3 leta zamudne obresti (344. in 347. člen OZ)

Drugi odstavek 3. a člena ZSPJS

Page 12: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

PREVEČ IZPLAČANA PLAČA - DOGOVOR

• Pisni poziv k podpisu dogovora – 30 dni od obvestila o neskladnosti (instrukcijski rok)

• Rok za podpis dogovora: 30 dni od poziva (instrukcijski rok)

• Pisni dogovor

• Predmet vračila:

- obdobje desetih mesecev pred prenehanjem izplačevanja nezakonite plače- maksimum: dvakratnik zakonito določene osnovne plače za polni delovni čas za mesec pred

mesecem predložitve dogovora

• Obdobje vračila: največ 24 obrokov (ne velja 77. člen ZJF)

• Neto znesek (razlika po plačilu davkov in prispevkov)

• Vzorec dogovora: spletna stran Inšpektorata za javni sektor- http://www.mnz.gov.si/si/varnost_in_nadzor/inspektorat_za_javni_sektor/inspekcija

_za_sistem_javnih_usluzbencev/sklepdogovor_o_izplaciluvracilu_premaloprevec_izplacanih_plac/

Četrti do šesti odstavek 3. a člena ZSPJS

Page 13: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

PRIMERI DOLOČITVE OBDOBJA VRAČILA - 1

• JU je napačno prejemal plačo brez odprave nesorazmerij. S 1.6.2012 (uporaba ZUJF) je bila nezakonitost odpravljena:

Obdobje vračila: avgust 2011 do maj 2012

• JU je v prvem primeru nastopila porodniški dopust julija 2011, po vrnitvi je imela zakonito plačo.

Obdobje vračila: september 2010 do junij 2011

• JU se je v prvem primeru vrnila s porodniškega dopusta 1. maja 2012, nezakonita plača se ji je prenehala izplačevati s 1.6.2012

Obdobje vračila: avgust 2011 do maj 2012 (dejansko vrača le za mesec maj 2012)

• JU se je v prvem primeru v mesecu aprilu 2012 pričelo izplačevati nadomestilo v breme ZZZS, po vrnitvi se mu izplačuje zakonita plača

Obdobje vračila: junij 2011 do marec 2012

Page 14: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

PRIMERI DOLOČITVE OBDOBJA VRAČILA - 2

• JU je prejemal 2 plačna razreda previsoko osnovno plačo od 1.8.2008 do 15.4.2014.

Obdobje vračila: junij 2013 do marec 2014

• JU je imel hkrati določeni dve nezakonitosti - napačna odprava nesorazmerij, sanirana s 1.6.2012 in 2 plačna razreda previsoko plačo od 1.8.2008 do 15.4.2014

Obdobje vračila: avgust 2011 do maj 2012 (odprava nesorazmerij) in junij 2013

do marec 2014 (2 plačna razreda)

PAZI: maksimum vračila na podlagi enega dogovora: dvakratnik osnovne

plače

Page 15: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

DOLOČITEV MAKSIMALNEGA ZNESKA VRAČILA

Dvakratnik zakonito določene osnovne plače za polni delovni čas za mesec pred mesecem predložitve

dogovora:

• osnovna plača - plačni razred delovnega mesta, naziva, funkcije oz. plačni razred pridobljen z napredovanjem- NE dodatki, NE delovna uspešnost

• mesec pred mesecem predložitve dogovora - primer: predložitev dogovora julija 2014, podpis avgusta 2014 – pravilno plača junija 2014- ni prejemal plače – zadnja zakonita osnovna plača pred prenehanjem DR oz. začetkom

prejemanja nadomestil

• zakonita osnovna plača- primer: v mesecu juniju 2014 je prejel plačo za 37. namesto 35. plačni razred (zakonita plača je

plača za 35. plačni razred)

• Osnovna plača za polni delovni čas- brez upoštevanja nadomestil- krajši delovni čas (4 ure dnevno) – zakonita uvrstitev v 35. plačni razred, maksimum vračila:

1.650,48

Page 16: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

ODPUST DOLGA

• Predlog za odpust

• PREKLUZIVNI ROK: 30 dni od pisnega poziva k podpisu dogovora

• Sklep o odpustu dolga (v 8 dneh od podaje predloga – instrukcijski rok)

• Pogoj: Osnovna plača ali drug prejemek v mesecu podaje predloga enaka ali nižja od minimalne plače (trenutno 789,15 EUR)

• Drug prejemek (pokojnina, nadomestilo v breme ZZZS, nadomestilo za brezposelnost…)

• Pokojnina se primerja z neto zneskom minimalne plače (splošna olajšava po prvem odstavku 111. Zakona o dohodnini)

• Ničnost sklepa – pogoji za odpust niso bili izpolnjeni (ugotovitveni sklep)

Sedmi odstavek 3. a člena ZSPJS

Page 17: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

TOŽBA NA VRAČILO PREVEČ IZPLAČANIH PLAČ

• Dogovor ni podpisan/predlog za odpust dolga ni podan v roku 30 dni od pisnega poziva delodajalca

• Tožba na vračilo celotne razlike preveč izplačanih plač - omejitve obdobja desetih mesecev in maksimalnega zneska vračila NI

Osmi odstavek 3. a člena ZSPJS

Page 18: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

UGOTOVITEV JAVNEGA USLUŽBENA OZ. FUNKCIONARJA O NEZAKONITO DOLOČENI/IZPLAČANI PLAČI

• Pisna zahteva, da ugotovi nezakonitost in ravna v skladu z zakonom

• Vložitev tožbe: po 8 delovnih dneh oz. v skladu z ureditvijo pravnega varstva v področnih predpisih (npr. pritožba na komisijo)

Deseti odstavek 3. a člena ZSPJS

Page 19: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

PREHODNE DOLOČBE – 3. A ČLEN

• Postopki, začeti pred uveljavitvijo novele, se končajo po določbah novele (ni dogovora, ni pravnomočne odločbe sodišča)

Postopek pred delodajalcem- izdaja obvestila, predložitev aneksa, odločbe, sklepa nemudoma od uveljavitve

novele - 5.7.2014 (ne ponovno, če sta ustrezna)- poziv k podpisu dogovora v 30 dneh od obvestila

Postopek pred sodiščem- delodajalci ponudijo sklenitev poravnave pod novimi pogoji- predmet poravnave lahko odpust – predlog javnega uslužbenca- ni sklenjena poravnava: postopek s tožbo se nadaljuje (tožbeni zahtevek se ne

spreminja - celoten znesek)- ne uporabljajo se določbe drugih predpisov, ki urejajo pogoje za sklenitev poravnav v

javnem sektorju

Prvi odstavek 6. člena ZSPJS-S

Page 20: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

ZAKONSKI ODPUST DOLGA

• Ob uveljavitvi novele preveč izplačanega zneska še niso vrnili v celoti

- zakonski odpust dolga - obdobje daljše od 10 mesecev oz. več kot dvakratnik zakonite določene osnovne plače

- ponovno obvestilo o neskladnosti določb in o novi višini zneska ter o višini zneska, ki je predmet odpusta

Drugi odstavek 6. člena ZSPJS-S

Page 21: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

VRAČILO ŽE VRNJENEGA ZNESKA

• Vračilo preveč vrnjenih plač

- za obdobje daljše od desetih mesecev

- več kot dvakratnik osnovne plače

- ponovno obvestilo o neskladnosti in o novi višini zneska

- zahteva javnega uslužbenca oz. funkcionarja

- PREKLUZIVNI ROK: 30 dni od obvestila

- vračilo celotnega zneska, če so podani pogoji za odpust dolga

- vračilo do 1.7. 2005 – uveljavitev 3. a člena (ZSPJS-D)

Tretji odstavek 6. člena ZSPJS-S

Page 22: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

VPLIV NA PRAVICE IZ SOCIALNIH ZAVAROVANJ

• Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

- v 8 dneh se javi sprememba podatkov o zavarovalni dobi in plačah oz. osnovah ZPIZ (sprememba obrazca M4), šifra spremembe 1

- pravnomočne odločbe – ni potrebno javiti sprememb

• Pravice iz naslova starševskega varstva

- 41. člen ZSDP oz. 43. člena ZSDP-1: osnova za starševsko nadomestilo je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih oz. strnjenih 12 mesecih

- Vračila ne vplivajo na že izdane odločbe

- Vračilo premalo izplačanih plač/vračilo preveč vrnjenih plač: vpliv za naprej

Page 23: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

VPLIV NA PRAVICE IZ SOCIALNIH ZAVAROVANJ

• Pravice iz naslova zavarovanja za brezposelnost

- 61. člen ZUTD: osnova za odmero predstavlja plača prejeta v obdobju 8 mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti

- Vračila ne vplivajo na že izdane odločbe

- Vračilo premalo izplačanih plač/vračilo preveč vrnjenih plač: vpliv za naprej

- Pravice iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja

- osnova za nadomestilo je povprečna mesečna plača in nadomestila oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela (31. člen ZZVZZ)

- Vračila ne vplivajo na že izdane odločbe

- Vračilo premalo izplačanih plač/vračilo preveč vrnjenih plač: vpliv za naprej

Page 24: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

• Za škodo povzročeno z napačno določitvijo oz. izplačilom plač

• Oseba, ki je bila pristojna za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca

• Splošna pravila civilnega prava (OZ) in zakonov, ki urejajo delovna razmerja (ZDR-1 in ZJU)

• Subjekti pristojni za sprožitev postopkov:

- državni organi, samoupravne LS: predstojnik - druge osebe javnega prava: ustanovitelj- oseba pristojna za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca je uradnik na položaju:

oseba, ki jih je odgovoren- oseba pristojna za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca je funkcionar: organ,

pristojen za imenovanje ali izvolitev (samoupravne skupnosti: skupni predstavniški organ)

Enajsti in dvanajsti odstavek 3. a člena ZSPJS

Page 25: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

DAVČNA OBRAVNAVA premalo izplačanih plač in izplačil preveč vrnjenih plač

- Delodajalec obračuna, odtegne in plača akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost v skladu s predpisi, veljavnimi na dan izplačila

- Če se izplačilo nanaša na več mesecev, se akontacija dohodnine izračuna po petem odstavku 127. člena ZDoh-2 (izračun po povprečni stopnji enomesečnega dohodka: prejeti dohodek, ki se nanaša na več mesecev, se razdeli na toliko enakih delov, na kolikor mesecev se nanaša, vendar ne več kot na 12 mesecev)

- Delodajalec postopa na način, kot je določen za predlaganje REK obrazcev v primeru izplačil drugega dela dohodka (predloži REK obrazec v katerem prikaže podatek le o naknadno izplačanem dohodku)

- Najkasneje na dan izplačila delodajalec dostavi REK-1 obrazec, z navedbo vrste dohodka 1001 – plača in nadomestilo plače ALI v primeru poračuna plač 1098 izplačilo plač za daljše časovno obdobje

- Podatki iz REK–1 obrazca bodo vključeni v informativni izračun dohodnine,

Page 26: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

DAVČNA OBRAVNAVA vračil preveč izplačanih plač

- Delodajalec izračuna dohodek od katerega obračuna akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost (javni uslužbenec vrne neto znesek: dohodek zmanjšan za akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost delojemalca)

- Odpust dolga ni predmet davčne obravnave

- Delodajalec postopa na način, kot je določen za predlaganje popravkov REK obrazcev. Popravek REK-1 obrazca predloži ko javni uslužbenec vrne preveč izplačan dohodek

- Vrsta dohodka 1001 – plača in nadomestilo plače (PAZI: 012 datum izplačila: datum iz prvotnega REK-1, ki se popravlja, 011 izplačilo za mesec/leto: obdobje iz prvotnega REK-1, ki se popravlja)

• Če je popravek REK obrazca vložen v istem davčnem letu kot je bil vložen prvotni REK, se popravki avtomatično vključijo v informativni izračun dohodnine.

• Če je popravek REK obrazca vložen po davčnem letu, v katerem je bil predložen prvotni REK obrazec, davčni organ spremenjene podatke upošteva le na podlagi novih dejstev v obnovi postopka odmere dohodnine. Prejemnik dohodka lahko predlaga obnovo postopka v 6 mesecih od dneva, ko je mogel navesti nova dejstva.

Page 27: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

VRAČILO DAVKOV IN PRISPEVKOV – vračilo preveč izplačanih plač

• Ko delodajalec prejme vračilo dohodka sestavi popravek predloženega REK-1 obrazca, skladno z določbo prvega odstavka 54. člena Zakona o davčnem postopku

• Delodajalec lahko predloži popravek REK obrazca najpozneje v roku 12 mesecev od poteka roka za predložitev REK obrazca, v zvezi s katerim se vlaga popravljen REK obrazec (54.čl. ZDavP-2)

• Popravljenemu REK-1 obrazcu delodajalec predloži obrazložitev o razlogih, zaradi katerih je davčno obveznost izkazal previsoko.

• O predloženem popravku REK obrazca mora plačnik davka, skladno z osmim odstavkom 57. člena ZDavP-2, tudi upravičencu predložiti nove podatke iz REK obrazca o dohodku, o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju ter druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja, če so ti podatki v popravljenem REK obrazcu drugačni od podatkov v REK obrazcu, ki se je popravljal.

• Če je že pretekel 12 mesečni rok za predložitev popravka obračuna, davčni organ vračilo na podlagi popravkov obračunov po 54. členu ZDavP-2 izvede na podlagi odločbe (97. člen ZDavP-2), in sicer do poteka zastaralnega roka. ZDavP-2 v 125. členu določa, da pravica zavezanca za davek do vračila plačanega davka, ki ga ni bil dolžan plačati, zastara v petih letih od dneva, ko ga je plačal oziroma od pridobitve pravnega naslova, s katerim je bilo ugotovljeno, da ga ni bil dolžan plačati.

Page 28: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

SPLETNA STRAN MNZ

IZVAJANJE 3. A ČLENA ZSPJS:

• http://www.mnz.gov.si/si/javni_sektor_in_lokalna_samouprava/place_v_javnem_sektorju/izvajanje_3a_clena_zspjs/

Page 29: PREDSTAVITEV NOVELE ZSPJS-S

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

HVALA ZA POZORNOST