Click here to load reader

PREDMET: NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED šk. god

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PREDMET: NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED šk. god

Tel. 032/354-615 tajništvo
tel. 0989408663 koordinator za upise Vlado Miki, prof.
e-mail: [email protected]
KLASA: 602-03/21-01/01
URBROJ: 2188-48-21-368
NATJEAJ ZA UPIS UENIKA U I. RAZRED šk. god. 2021./22.
1. Popis programa obrazovanja i broj upisanih mjesta po vrsti programa obrazovanja sukladno
Strukturi upisa:
Elektrotehniar 4g 1 24
Automehaniar JMO 3g 1h 14
Bravar JMO 3g 1h 10
Instalater grijanja i klimatizacije 3g 1i 10
CNC operater / CNC operaterka 3g 1i 14
Autoelektriar 3g 1j 11
Elektroinstalater 3g 1j 11
Monter suhe gradnje 3g 1k 8
Zidar 3g 1k 6
srednje škole u školskoj godini 2021./2022.
Ljetni upisni rok
Opis postupaka Datum
sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu
24. 5. –
RH 26. 6. 2021.
Poetak prijava obrazovnih programa 25. 6. 2021.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. 2021.
Provoenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 29. 6. –
1. 7. 2021.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih uenika (struno mišljenje HZZ-
a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)
1. 7. 2021.
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera
i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis
5. 7. 2021.
6. 7. 2021.
uredu)
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili
prijavnice
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u odreeni program
obrazovanja srednje škole ( potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog
lijenika ili lijenika svjedodba medicine rada, i ostali dokumenti
kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole
(upisnice) u srednju školu u koju se uenik upisao
(škole same odreuju tone datume za zaprimanje upisnica i dodatne
dokumentacije unutar ovdje predvienog razdoblja i objavljuju ih u
natjeaju te na svojoj mrenoj stranici i oglasnoj ploi škole)
12. – 14. 7.
2021.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 15. 7. 2021.
Slubena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 10. 8. 2021.
XI. Jesenski upisni rok
Opis postupaka Datum
Poetak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21. 8. 2021.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja
RH 23. 8. 2021.
kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem
prijavnom uredu
Dostava dokumentacije redovitih uenika (struno mišljenje HZZ-a i
ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) 23. 8. 2021.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 24. 8. 2021.
Provoenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 25. 8. 2021.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih
provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis
Završetak unosa rezultata s popravnih ispita
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete
25. 8. 2021.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (uenici donose
razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili
prijavnice
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u odreeni program
obrazovanja (potvrda lijenika školske medicine, potvrda obiteljskog
lijenika ili lijenika svjedodba medicine rada, i ostali dokumenti
kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole
(upisnice) u srednju školu u koju se uenik upisao
30. 8. – 31. 8.
2021.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka 1. 9. 2021.
XII. Prijava kandidata s teškoama u razvoju
Ljetni upisni rok Kandidati s teškoama u razvoju prijavljuju se u uredima dravne uprave u
upaniji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju
svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi eljeli upisati obrazovne programe
24. 5. – 14. 6. 2021.
Registracija kandidata s teškoama u razvoju izvan redovitog sustava
obrazovanja RH
24. 5. – 7. 6. 2021.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodbi za kandidate s teškoama u razvoju
izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu
24. 5. – 14. 6. 2021.
Upisna povjerenstva ureda dravne uprave unose navedene odabire u sustav
NISpuSŠ
Zatvaranje mogunosti unosa odabira kandidata 17. 6. 2021.
Provoenje dodatnih provjera za kandidate s teškoama u razvoju i unos
rezultata u sustav 21. – 23. 6. 2021.
Rangiranje kandidata s teškoama u razvoju sukladno listama prioriteta
21. – 24. 6. 2021.
25. 6. 2021.
Jesenski upisni rok
Kandidati s teškoama u razvoju prijavljuju se u uredima dravne uprave u
upaniji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju
svoj odabir liste prioriteta redom kako bi eljeli upisati obrazovne programe 16. 8. – 17. 8. 2021.
Registracija kandidata s teškoama u razvoju izvan redovitog sustava
obrazovanja RH 16. 8. – 17. 8. 2021.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodbi za kandidate s teškoama u razvoju
izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu
16. 8. – 17. 8. 2021.
Upisna povjerenstva ureda dravne uprave unose navedene odabire u sustav
NISpuSŠ
Zatvaranje mogunosti unosa odabira kandidata 18. 8. 2021.
Provoenje dodatnih provjera za kandidate s teškoama u razvoju i unos rezultata
u sustav 19. 8. 2021.
Rangiranje kandidata s teškoama u razvoju sukladno listama prioriteta
21. 8. 2021.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 21. 8. 2021.
3. Predmet posebno vaan za upis koji odreuje srednja škola:
4. Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a odreuje ga srednja škola:
Obrazovni program Predmet
Elektrotehniar 4.g Matematika
Fizika
Fizika
Instalater grijanja i klimatizacije 3g Tehnika kultura
Bravar JMO 3g Tehnika kultura
CNC operater / CNC operaterka 3g Tehnika kultura
Autoelektriar 3g Tehnika kultura
Elektroinstalater 3g Tehnika kultura
Monter suhe gradnje 3g Tehnika kultura
Zidar 3g Tehnika kultura
Elektrotehniar 4.g
tehniara
informatike/raunalstva
informatike/raunalstva
tehniara
tehniara
tehniara
tehniara
tehniara
tehniara
Program: Arhitektonski tehniar (131204) 4 g. Obrazovni sektor: Graditeljstvo i geodezija
O P I S P R O G R A M A
Radi na poslovima izrade arhitektonskih nacrta, arhitektonskog projektiranja, sanacije,
rekonstrukcije, revitalizacije, konzervacije i restauracije stambenih i javnih zgrada.
Obavlja
izgradnju,
obavljanje poslova
arhitektonskog tehniara/ke potrebno je poznavati rad na raunalu i rad u
specijaliziranim
tvrtkama koje su registrirane za izradu projektne dokumentacije, radi na otvorenim i u
zatvorenim gradilištima zgrada, u zavodima za zaštitu spomenika, konzervatorskim
zavodima,
uredima za izdavanje dozvola*.
Z D R A V S T V E N I Z A H T J E V I
Uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnotea i stabilno
stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoriko funkcioniranje,
uredna funkcija mišino-koštanog sustava, uredna funkcija krvno-ilnog i dišnog
sustava.
O B R A Z L O E N J E Z D R A V S T V E N I H Z A H T J E V A
* Mogu rad na visini za što je potreban uredan sluh.
Kada je kandidatu s teškoama dostupna odgovarajua prilagodba, navedeni
zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
P O T R E B A N D O K U M E N T
Lijenika svjedodba medicine rada.
Program: Elektrotehniar (040104) 4 g. Obrazovni sektor: Elektrotehnika i raunalstvo
O P I S P R O G R A M A
Obavlja poslove tehnikog projektiranja, proizvodnje i kontrole razliitih
elektrotehnikih proizvoda. Moe raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne
dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzeima, elektroindustriji i
elektroprivredi. * Uz pomo drugih strunjaka izrauje sheme, sastavlja tehnike
proraune i izrauje crtee dijelova nekog elektrotehnikog ureaja; odreuje nain,
potrebne materijale te odgovarajue alate i strojeve za izradu odreenog proizvoda;
konstruira i montira sloene ureaje te obavlja ispitivanja i kontrolu elektrotehnikih
proizvoda i njihovih dijelova. Takoer, moe raditi na odravanju elektroenergetskih
strojeva, ureaja i opreme; planiranju, konstruiranju i praenju izgradnje elektrinih
mrea te na ispitivanju i odravanju elektrinih generatora, energetskih transformatora i
agregata. Poslovi ukljuuju i popravak neispravnih ureaja i elektrotehnikih aparata.
Z D R A V S T V E N I Z A H T J E V I
Uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnotea i stabilno
stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoriko funkcioniranje,
uredna funkcija mišino-koštanog sustava, uredna funkcija srano-ilnog i dišnog
sustava
O B R A Z L O E N J E Z D R A V S T V E N I H Z A H T J E V A
* Potreban uredan sluh.
zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
P O T R E B A N D O K U M E N T
Lijenika svjedodba medicine rada.
Program: Graevinski tehniar (131104) 4 g. Obrazovni sektor: Graditeljstvo i geodezija
O P I S P R O G R A M A
Sudjeluje u planiranju, pripremi, projektiranju i izgradnji graevina razliitih namjena
te organizira i nadzire izvoenje poslova na gradilištima. Graevinski tehniar za
visokogradnju sudjeluje u planiranju, pripremi, projektiranju i izgradnji razliitih
stambenih ili poslovnih objekata*, dok graevinski tehniar za niskogradnju sudjeluje
u procesima planiranja, pripreme, projektiranja i izgradnje cesta, pruga, zranih luka,
mostova i sl. Graevinski se tehniari/ke bave i pripremom i organizacijom
proizvodnje, odnosno planiranjem, analizama i izradom kalkulacija, ili pak
razraivanjem nacrta. Na temelju idejnog projekta graevine planiraju sve pojedinosti
izvedbe – odreuju redoslijed i dinamiku izvoenja radova, broj potrebnih radnika/ica,
koliinu graevinskog materijala, te daju precizne upute majstorima/icama razliitih
struka koji rade na izgradnji objekta.
Z D R A V S T V E N I Z A H T J E V I
Uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnotea i stabilno
stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoriko funkcioniranje,
uredna funkcija mišino-koštanog sustava, uredna funkcija krvno-ilnog i dišnog
sustava.
O B R A Z L O E N J E Z D R A V S T V E N I H Z A H T J E V A
* Mogu rad na visini za što je potreban uredan sluh.
Kada je kandidatu s teškoama dostupna odgovarajua prilagodba, navedeni
zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
P O T R E B A N D O K U M E N T
Lijenika svjedodba medicine rada.
Program: Strojarski raunalni tehniar (015104) 4 g. Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
O P I S P R O G R A M A
Raunalni tehniar za strojarstvo pomou raunala i upravljake naprave upravlja
strojem i proizvodnim procesima u kojima se obrauju tehniki materijali. Uz
standardni alat, pribor za mjerenje u strojarstvu i raunalo, koristi i numeriki
upravljane alatne strojeve sluei se pritom metodama prorauna, runog crtanja,
crtanja pomou raunala, runog i automatskog programiranja. Prua usluge izrade
nacrta i tehnike dokumentacije pomou specijaliziranih raunalnih programa, izrauje
programe za numeriki upravljane strojeve te vrši kontrolu proizvoda. U radu koristi
standardni alat, materijal i pribor za mjerenje u strojarstvu, te raunalo i numeriki
upravljane strojeve. Moe raditi u industrijskim postrojenjima na odravanju strojeva,
u tvornicama koje proizvode razliite strojeve* te u privatnom poduzetništvu.
Z D R A V S T V E N I Z A H T J E V I
Uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno
kognitivno, emocionalno i psihomotoriko funkcioniranje.
O B R A Z L O E N J E Z D R A V S T V E N I H Z A H T J E V A
* Kod rada u buci, moe raditi osoba urednog sluha ili osoba s potpunim gubitkom
sluha, ali nagluhe osobe ne.
Kada je kandidatu s teškoama dostupna odgovarajua prilagodba, navedeni
zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
P O T R E B A N D O K U M E N T
Lijenika svjedodba medicine rada.
Program: Tehniar za mehatroniku (041304) 4 g. Obrazovni sektor: Elektrotehnika i raunalstvo
O P I S P R O G R A M A
Projektira, nadograuje i odrava mehatronike sustave – strojeve, alate i ureaje koji
se sastoje od elektronikih, strojarskih, optikih, automatiziranih i kompjuteriziranih
sklopova. U novije vrijeme sve je više mehatronikih proizvoda: primjerice razni
roboti, digitalno upravljani strojevi, automatski voena vozila, elektronike kamere,
telefaks ureaji, fotokopirni strojevi, avio-ureaji i dr. Bavi se projektiranjem
automatskih strojeva, naprava i alata te prema potrebi nadograuje navedene ureaje.
Izrauje tehnološku dokumentaciju za neki ureaj uz pomo specijaliziranih raunalnih
programa (CAD/CAM, SOLID, EDGE, CATIA). Takoer nadzire voenje sloenih
procesa u pogonima izrade mehatronikih ureaja. *
Z D R A V S T V E N I Z A H T J E V I
Uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnotea i stabilno
stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoriko funkcioniranje,
uredna funkcija mišino-koštanog sustava, uredna funkcija srano-ilnog i dišnog
sustava.
O B R A Z L O E N J E Z D R A V S T V E N I H Z A H T J E V A
* Potreban uredan sluh.
zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
P O T R E B A N D O K U M E N T
Lijenika svjedodba medicine rada.
Program: Automehaniar - JMO (014253) 3 g. Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
O P I S P R O G R A M A
Popravlja i odrava motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama, servisima
proizvoaa automobila i u obrtnikim radionicama. Glavni poslovi automehaniara su
odravanje, popravci pojedinih sklopova i motora s unutarnjim izgaranjem i sustavom
prijenosa snage, te generalni remonti vozila. Zamjenjuje, odnosno dopunjava
odgovarajue tekuine, kontrolira i podešava rad pojedinanih mehanizama, izmjenjuje
potrošene dijelove, zatee vijke i podmazuje pokretne dijelove. Automehaniar obavlja
i poslove koji se odnose na djelomino odravanje karoserija, okvira i zaštitu od
korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, koionih ureaja, sustava
paljenja i ureaja za proišavanje ispušnih plinova.
Z D R A V S T V E N I Z A H T J E V I
Uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišino-koštanog, dišnog i srano-
ilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoriko funkcioniranje,
stabilno stanje svijesti, uredna ravnotea, uredna funkcija koe na šakama i
podlakticama.
O B R A Z L O E N J E Z D R A V S T V E N I H Z A H T J E V A
Kada je kandidatu s teškoama dostupna odgovarajua prilagodba, navedeni
zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
P O T R E B A N D O K U M E N T
Lijenika svjedodba medicine rada.
Program: Instalater grijanja i klimatizacije (013633) 3 g. Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
O P I S P R O G R A M A
Montira, odrava, nadzire rad i servisira sustave za grijanje i klimatizaciju. Postavlja,
nadzire, odrava i popravlja toplinske ureaje za centralno, plinsko ili elektrino
grijanje (grijaa tijela, kotlove, crpke, cijevi, sigurnosne dijelove i dr.) kao i centralne
sisteme klimatizacije (motore, kompresore, termostate, svjeice i dr.). Instalater
montira sustave centralnog, plinskog i elektrinog grijanja.* Prije instaliranja sustava
centralnoga grijanja ree metalne cijevi, savija ih, spaja, ree prirubnice, drae te
ispituje rad cjelokupnog sustava. Povremeno radi provjere i popravke, instalira i
servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenti hlaenja. Pri radu se koristi
raznim alatima i mjernim instrumentima.
Z D R A V S T V E N I Z A H T J E V I
uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišino-
koštanog, dišnog i srano-ilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i
psihomotoriko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnotea, uredan nalaz
koe na šakama i podlakticama.
O B R A Z L O E N J E Z D R A V S T V E N I H Z A H T J E V A
* Mogu rad na visini, za što je potreban uredan sluh.
Kada je kandidatu s teškoama dostupna odgovarajua prilagodba, navedeni
zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
P O T R E B A N D O K U M E N T
Lijenika svjedodba medicine rada.
Program: Bravar - JMO (014153) 3 g. Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
O P I S P R O G R A M A
Bavi se proizvodnjom razliitih runih alata, jednostavnijih dijelova strojeva, metalnih
ograda, prozora, vrata, metalnog namještaja i drugih metalnih graevinskih elemenata.
Po predloenom ili vlastitom nacrtu crta na odabranom materijalu oblike i mjere, koje
potom runo ili strojno izrezuje. Tako grubo oblikovane predmete oblikuje u finalne
proizvode – piljenjem, bušenjem, rezanjem navoja, glodanjem, brušenjem, zakivanjem,
zavarivanjem i drugim postupcima obrade te ih ugrauje*.
Z D R A V S T V E N I Z A H T J E V I
uredan vid i dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišino-
koštanog, dišnog i srano-ilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i
psihomotoriko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnotea, uredna
funkcija koe na šakama i podlakticama.
O B R A Z L O E N J E Z D R A V S T V E N I H Z A H T J E V A
* Mogu rad na visini, za sto je potreban uredan sluh.
Kada je kandidatu s teškoama dostupna odgovarajua prilagodba, navedeni
zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
P O T R E B A N D O K U M E N T
Lijenika svjedodba medicine rada.
Program: CNC operater / CNC operaterka (012703) 3 g. Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
O P I S P R O G R A M A
CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima odravanja i proizvodnje
strojnih dijelova i ureaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stjeu se kompetencije za
samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasinim i numeriki
upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri
remontu strojeva i ureaja. Samostalno izrauje jednostavnije tehnike crtee i skice, a
sloenije oitava kako bi prema njima mogao izraivati izratke. Radi na upravljakim
raunalima na numeriki kontroliranim strojevima, podešava ih, odrava i popravlja.
Za sve se proraune, skiciranja i crtee koristi odgovarajuim raunalnim programima,
naroito vezanim uz crtanje na raunalu (AutoCAD, Catia, SolidEge). Koristi se
programom za simulaciju koji slui za programiranje CNC stroja i izvoenje 3D
simulacija obrade.
Z D R A V S T V E N I Z A H T J E V I
Uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišino-
koštanog sustava, uredna funkcija dišnog i srano-ilnog sustava, uredno kognitivno,
emocionalno i psihomotoriko funkcioniranje, uredna funkcija koe na šakama i
podlakticama, stabilno stanje svijesti i uredna ravnotea
O B R A Z L O E N J E Z D R A V S T V E N I H Z A H T J E V A
Kada je kandidatu s teškoama dostupna odgovarajua prilagodba, navedeni
zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
P O T R E B A N D O K U M E N T
Lijenika svjedodba medicine rada.
Program: Autoelektriar (042233) 3 g. Obrazovni sektor: Elektrotehnika i raunalstvo
O P I S P R O G R A M A
Odrava, popravlja i regulira rad elektrinih i elektronikih ureaja, sklopova i
instalacija u automobilu. Proizvodi i odrava akumulatore, elektrinu opremu za
motore, cestovna vozila i radne strojeve. Osim kontrole i dopune elektrolita u
akumulatoru te zamjene i podešavanja svjetlosnih tijela vozila, autoelektriari ugrauju
i popravljaju ureaje za zaštitu od provale, radioprijemnike i druge komunikacijske
ureaje. Takoer, izrauju potrebne elektroinstalacije na vozilima, montiraju dodatnu
opremu te kontroliraju rad ureaja i sklopova uz pomo mjernog instrumenta.
Z D R A V S T V E N I Z A H T J E V I
Uredan vid na blizinu, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišino-koštanog sustava,
uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoriko funkcioniranje.
O B R A Z L O E N J E Z D R A V S T V E N I H Z A H T J E V A
Kada je kandidatu s teškoama dostupna odgovarajua prilagodba, navedeni
zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
P O T R…