of 17 /17
Masinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu Dr Mirko Blagojeviđ, docent Dr Mirko Blagojeviđ, docent Dr Zorica orĜeviđ, docent Dr Zorica orĜeviđ, docent Mašinski elementi ______ 2 Predavanja 1 nedelja 1 nedelja ¾Uvod, ¾Standardizacija, ¾Osnove proraþuna mašinskih delova, ¾Tolerancije. Mašinski elementi UVOD ______ 3 Mašinski Mašinski elementi elementi predstavljaju tehniēko- nauēnu disciplinu. Izuēavanjem ove discipline stiēu se teorijska i praktiēna znanja za izbor i primenu mašinskih delova (elemenata) u složenim strukturama kao što su mašine, ureĜaji, mašinski sistemi, itd. UVOD UVOD

Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Embed Size (px)

Text of Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski...

Page 1: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

1

Predmet:MAŠINSKI ELEMENTI

1

Univerzitet u KragujevcuUniverzitet u KragujevcuMašinski fakultet u KragujevcuMašinski fakultet u Kragujevcu

Dr Mirko Blagojevi , docentDr Mirko Blagojevi , docentDr Zorica or evi , docentDr Zorica or evi , docent

Mašinski elementi ______

2

Predavanja1 nedelja1 nedelja

Uvod,Standardizacija,Osnove prora una mašinskih delova,Tolerancije.

Mašinski elementi UVOD______

3

MašinskiMašinski elementielementi predstavljaju tehni ko-nau nu disciplinu.

Izu avanjem ove discipline sti u se teorijska iprakti na znanja za izbor i primenu mašinskihdelova (elemenata) u složenim strukturamakao što su mašine, ure aji, mašinski sistemi,itd.

UVODUVOD

Page 2: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

2

Mašinski elementi UVOD______

4

OsnovniOsnovni mašinskimašinski delovidelovi-- osnovniosnovni mašinskimašinski elementielementi -delovi mašina koji se bez razaranja ne mogu daljerasklapati.MašinskiMašinski sklopsklop je skup više mašinskih delova koji inejednu celinu.MašinskaMašinska grupagrupa i mašinska podgrupa su skup višemašinskih delova, mašinskih sklopova i podsklopovakoji ine jednu funkcionalnu celinu i obavljajuodre enu radnu funkciju.MašinaMašina je sastavljena od više mašinskih delova,podsklopova i sklopova, podgrupa i grupa povezanih ujednu funkcionalnu celinu.

Mašinski elementi UVOD______

5

Podela mašinaPodela mašina

• Energetske• Radne

• Namenske

Mašinski elementi UVOD______

6

Mašinski delovi (elementi)Mašinski delovi (elementi)

Svrstavaju se u dve grupe:- opštu,- posebnu.

U opštu grupu spadaju mašinski elementi koji su sastavnidelovi veoma velikog broja mašina i ure aja (zavrtnji,navrtke, ležajevi, osovine, spojnice,…).U posebnu grupu spadaju mašinski elementi koji nalazeprimenu na relativno manjem broju mašina i imaju užispecifi ni zna aj (klipovi, klipnja e, doboši,…).

Page 3: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

3

Mašinski elementi UVOD______

7

U okviru predmeta MašinskiMašinski elementielementi izu avaju se,uglavnom, elementielementi iziz opšteopšte grupegrupe koji se mogu svrstatiu slede e oblasti:

elementi za vezu (mašinski spojevi),

elementi za prenos snage,elementi za obrtna kretanja,

elementi armatura i hidrauli nih instalacija.

Elementi iz opšte grupeElementi iz opšte grupe

Mašinski elementi UVOD______

8

Elementi za vezu (mašinski spojevi)Elementi za vezu (mašinski spojevi)

se mogu razvrstati u slede e podgrupe:navojni spojevi,zakovani spojevi,zavareni spojevi,zalepljeni spojevi,presovani spojevi (stezni spojevi),spojevi klinovima,žlebni spojevi,spojevi ivijama,zglobne veze (veze osovinicama),elasti ni spojevi.

Mašinski elementi UVOD______

9

PrimeriPrimeri eelemenlemenaattaa za vezuza vezu

Zavrtnjevi

OprugeZakivci

ivije

Page 4: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

4

Mašinski elementi UVOD______

10

Elementi za prenos snageElementi za prenos snage

Elementi za prenos snage (prenosnici) se premaprincipu rada dele na:

mehani ke,elektri ne,hidrauli ne,pneumatske.

U okviru predmeta Mašinski elementi izu avaju sesamo mehani ki prenosnici.

Mašinski elementi UVOD______

11

Mehani kiMehani ki prenosniciprenosnici se dele na:

Zup aste prenosnike Frikcione prenosnike

Kaišne prenosnike Lan ane parove

Mašinski elementi UVOD______

12

Elementi za obrtna kretanjaElementi za obrtna kretanjase dele na:

Vratila i osovineKotrljajne ležaje Klizna ležišta

Spojnice i ko nice

Page 5: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

5

Mašinski elementi UVOD______

13

S obzirom na današnji trend brzog razvoja proizvoda sveviše se primenjuje kompjuterskakompjuterska tehnikatehnika i ra unarskira unarskiprogramiprogrami za izradu prora una, tehnološke dokumentacijei dr. , kao na pr.:- programi za prora un naponsko-deformacionog stanjai simulaciju radnih uslova,- programi za optimizaciju parametara,-baze podataka za standarde, mašinske elemente,materijale, …- CAD sistemi za oblikovanje i izradu konstrukcionedokumentacije i dr.

Savremeni pristup prora unu i konstruisanjuSavremeni pristup prora unu i konstruisanju

Mašinski elementi UVOD______

14

Kompjutersko modeliranje mašinskihelemenata i sklopova(model auto-dizalice)

Analiza naponsko-deformacionogstanja mašinskih elemenataprimenom metode kona nih elemenata (MKE)

Mašinski elementi UVOD______

15

Primena programa MathcadMathcad za prora un mašinskih elemenata(primer prora una geometrijskih mera zup anika)

……

Page 6: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

6

Mašinski elementi STANDARDIZACIJA______

STANDARDIZACIJASTANDARDIZACIJA

StandardiStandardi predstavljaju jednobrazne tehni kepropise koji se mogu odnositi na oblik, dimenzije,metode merenja, sastav materijala, formate hartijai crteža i dr. Propisivanje standarda je naro itozna ajno kod mašinskih delova koji se sre u uvelikom broju mašina i ure aja.

StandardizacijaStandardizacija je proces pripreme, donošenja,usvajanja i primene u praksi ovih propisa, odnosnostandarda.

16

Mašinski elementi STANDARDIZACIJA______

17

Standardi sa obavezom primene u pojedinimzemljama su nacionalninacionalni (državni)(državni) standardistandardi, kao štosu:

- SRPS standard naše zemlje,- DIN u Nema koj,- GOST u Rusiji,- ASA u Americi,- itd.

Zbog potrebe da se me u industrijski razvijenimzemljama postigne saradnja oko jednobraznostinacionalnih standarda, osnovana je Me unarodnaMe unarodnaorganizacijaorganizacija zaza standardizastandardizaccijuiju ISOISO.

StandardiStandardi

Mašinski elementi STANDARDIZACIJA______

StandardiStandardi našenaše zemljezemlje se ozna avaju alfanumeri kimznacima u obliku:

SRPSSRPS X.XX.XXXX.XX.XXX..

Prva oznaka XPrva oznaka X odnosi se na oblast koja je obuhva enastandardom, na primer:- M za mašinstvo,- C za metalurgiju,- L za merne alate i pribore,- K za radne pribore i alate,- A se odnosi na osnovne i opšte standarde.

18

Page 7: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

7

Mašinski elementi STANDARDIZACIJA______

Druga grupa od dva znaka XXDruga grupa od dva znaka XX odnosi se na grupustandarda, na primer:

- BO za razne vrste navoja i materijala,- B1 za zavrtnje i navrtke,- B2 za podmeta e,- C1 za žlebne spojeve, za module zup anika,- C2 za klinove i ivije,- C3 za kotrljajne ležaje, itd.

19

Mašinski elementi STANDARDIZACIJA______

Tre aTre a grupagrupa odod tritri znakaznaka XXXXXX odnosi se na redni broj

standarda iz doti ne grupe:

SRPS M.B1.601 odnosi se na jednu vrstušestougaonih navrtki za opštu primenu,

SRPS M.B1.060 odnosi se na jednu vrstu zavrtanja sašestougaonom glavom, itd.

20

Mašinski elementi STANDARDIZACIJA______

Osnovu mnogih standarda ine standardni brojevistandardni brojevi.

Standardni brojeviStandardni brojevi su svrstani u osnovne redove:

• R5 sa

• R10 sa = 1,25

• R20 sa = 1,12

• R40 sa = 1,06 ,

• R80 sa = 1,03 .

21

Standardni brojeviStandardni brojevi

Page 8: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

8

Mašinski elementi STANDARDIZACIJA______

StandardniStandardni brojevibrojevi se koriste za skoro sve geometrijskemere. Ako se, na primer, prora unom dobije nekavrednost koja nije data u tabeli standardnih brojeva,pravilo je:

- za spoljašnjuspoljašnju merumeru (npr. pre nik) usvaja se prva ve astandardna vrednost,

- za unutrašnjuunutrašnju merumeru (npr. otvor), prva manjastandardna vrednost.

22

Mašinski elementi OSNOVE PRORA UNA______

23

Prora un se, naj eš e, vrši nana osnovuosnovu potrebnepotrebne sigurnostisigurnostiuu raduradu - prora unprora un nana osnovuosnovu potrebnepotrebne vrsto evrsto e delovadelova.Ovaj prora un se sastoji u upore ivanju kriti nog i radnognapona, uu proveriproveri stepenastepena sigurnostisigurnosti SS, na osnovu:

NaprezanjeNaprezanje je stanje u materijalu izazvano dejstvomspoljašnjeg optere enja.

RadniRadni naponnapon je unutrašnji otpor u materijalu sveden najedinicu površine popre nog preseka, kojim se materijalsuprostavlja deformisanju.

OSNOVE PRORA UNA MAŠINSKIH DELOVAOSNOVE PRORA UNA MAŠINSKIH DELOVA

Mašinski elementi OSNOVE PRORA UNA______

24

M

F

T

= T / W

= F / A

=F /

A

= M / W

F

F

F

M

T

Zatezanje

Savijanje

Uvijanje

Smicanje

Vrste radnih naponaVrste radnih napona

Page 9: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

9

Mašinski elementi OSNOVE PRORA UNA______

g

d

sra

g

d

R = 0

R = - 1

R < 0

R > 0 R = 1

d

d

g

g

Vrste promena optere enja i naponaVrste promena optere enja i napona

Mašinski elementi OSNOVE PRORA UNA______

26

Kriti niKriti ni naponnapon je veli ina napona koja pod odre enimuslovima dovodi do kriti nog stanja u mašinskom delu.

Re

Rm

N

D

N

N D

Nm N = const

• Kriti ni naponpri stati kom optere enju

• Kriti ni napon pridinami kom optere enju

Kriti ni naponiKriti ni naponi

Mašinski elementi OSNOVE PRORA UNA______

27

StepenStepen sigurnosti:sigurnosti:

Dozvoljeni naponDozvoljeni napon je najve i napon koji mašinski deomože sa sigurnoš u da izdrži, u toku radnog veka, pododre enim uslovima.

NosivostNosivost mašinskogmašinskog deladela je optere enje koje mašinskideo može da nosi u radnom veku sa sigurnoš u da nedo e do loma (razaranja).

Page 10: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

10

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

28

TOLERANCIJE MAŠINSKIH DELOVA I SKLOPOVATOLERANCIJE MAŠINSKIH DELOVA I SKLOPOVA

TolerancijeTolerancije su uvedene jer je nemogu e ostvariti apsolutnuta nost u pogledu nominalne mere, oblika, položaja i kvalitetapovršine.

NominalnaNominalna meramera (D; d) je mera koja se unosi na crtež. ŽeljenaŽeljenameramera može biti ve a ili manja od nazivne u zavisnosti odsklopa koji se želi posti i, a stvarnastvarna meramera može da bude ve a ilimanja od željene u zavisnosti od uslova izrade i montaže.

DDopuštenaopuštena odstupanjaodstupanja (gornje i donje) u odnosu nanominalnu meru se propisuju da bi se razlike izme u ovihmera svele u neke granice.

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

29

TTolerancijaolerancija je razlika izme u najve eg i najmanjegdopuštenog odstupanja, ili izme u najve e i najmanjedopuštene mere.

Predvi ene su:

Tolerancije dužinskih mera,Tolerancije oblika i položaja površina i osa,Tolerancije hrapavosti obra enih površina.

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

30

TolerancijeTolerancije dužinskihdužinskih meramera

DužinskaDužinska meramera može biti spoljašnja, unutrašnja ineodre ena, koja se svrstava u spoljašnju ili unutrašnjumeru prema slobodnom izboru.

d D

ISO sistem tolerancija dužinskih mera je razra enprvenstveno za mere delova kružnog popre nogpreseka.

Page 11: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

11

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

31

NazivnaNazivna meramera (d, D), je mera koja služi kao osnova zadefinisanje grani nih odstupanja i grani nih mera.

OSOVINAOTVOR

nulta linija

Dm

axD

min

d max

d minD

max

D, d

T D EIES

esei T d

Visina tolerancijskog poljaGornje odstupanjeDonje odstupanje

Donja grani na meraGornja grani na mera

Nazivna mera

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

32

Algebarska razlika ma koje mere (gornje, donje ili stvarne)i nazivne mere predstavlja odstupanjeodstupanje (gornje, donje ilistvarno).

Gornje (es), donje (ei) i stvarno (e) odstupanje osovine:

Gornje (ES), donje (EI) i stvarno (E) odstupanje otvora:

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

33

TolerancijaTolerancija je razlika izme u gornje i donje grani nemere, odnosno algebarska razlika izme u gornjeg idonjeg grani nog odstupanja:

TolerancijskoTolerancijsko poljepolje je podru je u kome može da sekre e stvarna mera i njegova širina je jednakatoleranciji (t ili T).

Page 12: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

12

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

34

OsnovniOsnovni parametriparametri tolerancije dužinskih mera suveli inaveli ina i položajpoložaj tolerancijskog polja.

Veli inaVeli ina tolerancijskogtolerancijskog poljapolja zavisi od kvalitetakvalitetatolerancijetolerancije i nazivnenazivne meremere tj.:

t = f(kvalitet, nazivna mera)

Osnovni parametri tolerancijaOsnovni parametri tolerancija

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

35

KvalitetKvalitet je merilo stepena ta nosti izrade, odnosnomerilo veli ine tolerancije. Ozna ava se sa slovnomoznakom IT i brojem. ISO propisuje 18 kvaliteta i to: IT01,IT0, IT1, IT2, ... IT16, a SRPS standard predvi a 20kvaliteta i to: IT01, IT0, IT1, IT2, ... IT18.

4 5 6 7 8 9 100

20

40

60

80

100

120

140

Kvalitet tolerancije

Osn

ovna

tole

ranc

ija u

m

Uticaj kvaliteta naveli inu tolerancije

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

• Sistem standardnih tolerancija obuhvata, za sada,nazivne mere od 1 ... 3150 mm.

• Nazivne mere od 1 ... 500 mm su razvrstane u 13grupa (podru ja), na primer: od 1 do 3 mm je prvagrupa; od 3 do 6 mm druga grupa, ... , od 400 do 500mm je trinaesta grupa.• Za mere od 500 do 3150 mm postoji 8 podru ja i to zakvalitete po ev od IT6 pa nadalje.

36

Nazivna meraNazivna mera

Page 13: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

13

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

37

1

Veli inaVeli ina tolerancijskogtolerancijskog polja u zavisnosti od podru japolja u zavisnosti od podru janominalne mere:nominalne mere:

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

38

PoložajPoložaj tolerancijskogtolerancijskog poljapolja se definiše slovima latinskeazbuke (jedno ili dva slova).•• Velika slovaVelika slova se koriste za otvor (unutrašnja mera);•• Mala slovaMala slova se koriste za osovinu (spoljašnja mera).

Karakteristi na poljaKarakteristi na polja su h i H.Kod polja hh gornje grani no odstupanje je jednako nuli;Kod polja HH donje grani no odstupanje je jednako nuli.

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

39

a

b

cc d d e e f

f fg g h

jj

k m n pr s t u v x y z

z az b

z c

s

A

B

CC D

D E EFF FG G H

JJ

K M N P RS T U V X Y Z

Z AZ B

Z CSO

snov

na o

dstu

panj

aO

snov

na o

dstu

panj

a

N u lta l in ija

Naz

ivna

mer

aNa

zivna

mer

a

N u lta l in ija

EI

ES

ei

es

-

+

-

+

a) O TV O R

b) O S O VIN A

PoložajiPoložajitolerancijskihtolerancijskihpoljapolja

Page 14: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

14

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

40

Tolerancija dužinske mere se ozna avaozna ava tako što se izanazivne mere stavlja slovna oznaka koja ozna ava položajtolerancijskog polja i broj koji ozna ava kvalitet, naprimer: 70 r6, 50 h6, 210 H8, itd.

Primer: 80 p780 p7

8080 – nazivna mera osovine,pp – položaj tolerancijskog polja osovine,77 – kvalitet tolerancije.

Oznaka tolerancijaOznaka tolerancija

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

41

Vrste naleganjaVrste naleganja

Naleganje osovinaNaleganje osovina--otvorotvor po svom karakteru može dabude:

• labavo naleganje (naleganje sa zazorom),• vrsto naleganje (naleganje sa preklopom),• neizvesno naleganje.

NaleganjeNaleganje obrazuju dva dela jednog sklopa (osovinai otvor) istih nazivnih mera.

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

42

NaleganjeNaleganje sasa zazoromzazorom - labavo naleganje ostvaruje sekada je mera otvora i u najnepovoljnijem slu aju ve a odmere osovine.

ZZ min

max

Min

imal

ni z

azor

Ma

ksim

aln

i zaz

or

Labavo naleganje obrazuju svi sklopovi po ev od H/a doH/h i inverzni.

Page 15: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

15

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

43

Maksimalni zazor:

Minimalni zazor:

Srednji zazor:

Tolerancija sklopa sa zazorom:

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

44

NaleganjeNaleganje sasa preklopompreklopom – vrsto naleganje se ostvarujeako su mere osovine i u najnepovoljnijem slu aju ve e odpre nika otvora.

vrsto naleganje obrazuju svi sklopovi po ev od H/pdo H/zc i inverzni.

Mak

sim

alni

zad

or

Min

imal

ni z

ador

Pm

in

Pm

ax

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

45

Maksimalni zador (preklop):

Minimalni zador (preklop):

Srednji zador (preklop):

Tolerancija sklopa sa preklopom:

Page 16: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

16

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

46

NeizvesnoNeizvesno naleganjenaleganje je naleganje koje obezbe uje bilozazor bilo zador u zavisnosti od ostvarenih mera otvora iosovine.

Maksimalni zazor

Maksimalni zador

Zm

axP

max

Zm

ax

Pm

ax

Neizvesno naleganje obrazuju sklopovi H/j, H/k,H/m, H/n i inverzni.

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

47

Maksimalni zazor:

Maksimalni zador (preklop):

Tolerancija sklopa sa neizvesnim naleganjem:

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

48

U cilju ograni avanja broja mogu ih kombinacija položajapolja otvora i osovine koriste se dva sistema naleganja(podešavanja) i to:

Sistem naleganja zajedni ki otvorSistem naleganja zajedni ki otvor ili sistem zajedni ketolerancije unutrašnje mere (SZUM);

SistemSistem naleganjanaleganja zajedni kazajedni ka osovinaosovina ili sistemzajedni ke tolerancije spoljašnje mere (SZSM);

Sistemi naleganjaSistemi naleganja

Page 17: Predmet MAŠINSKI ELEMENTI - Praktična nastava ETŠ ... · PDF fileMasinski elementi 10/22/2009 1 Predmet: MAŠINSKI ELEMENTI 1 Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet u Kragujevcu

Masinski elementi 10/22/2009

17

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

49

SistemSistem naleganjanaleganja zajedni kizajedni ki otvorotvor ili sistem zajedni ketolerancije unutrašnje mere (SZUM) je sistem kod koga jeza otvor usvojeno polje H dok se polja osovine biraju uzavisnosti od sklopa koji se želi ostvariti.

0

10

20

30

10

20

+

-

-13

-22

-9-4,5

+4,5+1

+10

+19+23

+32

+10

ES = +15

EI = 0 0

D (

d) =

10

mm

( m)

naleganje sa zazorom

neizvesno naleganje

naleganje sa zadorom

Primeri: 42H6/f8, 92H7/m8, 102H6/s8, itd.

Mašinski elementi TOLERANCIJE______

50

SistemSistem naleganjanaleganja zajedni kzajedni kaa oosovinasovina ili sistemzajedni ke tolerancije spoljašnje mere (SZSM) je sistemkod koga je za osovinu usvojeno polje h dok se poljaotvora biraju u zavisnosti od sklopa koji se želi ostvariti.

0

10

20

30

10

20

30

+

-

+28

+13+15

+7

-7

-15

-4

-19 -17

-32

es = 0

ei = -9

0

D (

d) =

10

mm

( m)

neizvesno naleganje

naleganje sa zadorom

naleganje sa zazorom

Primeri: 42h6/F8, 92h7/M8, 102h6/S8, itd.