of 74 /74
PREDDIPLOMSKI STUDIJ Engleski jezik i književnost IZVEDBENI PLANOVI Ak. godina 2017./2018. ZIMSKI SEMESTAR

PREDDIPLOMSKI STUDIJ Engleski jezik i književnost · PDF fileI. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Uvod u englesku književnost Studij Engleski jezik i književnost –preddiplomski

Embed Size (px)

Text of PREDDIPLOMSKI STUDIJ Engleski jezik i književnost · PDF fileI. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU...

 • PREDDIPLOMSKI STUDIJ

  Engleski jezik i knjievnost

  IZVEDBENI PLANOVI

  Ak. godina 2017./2018.

  ZIMSKI SEMESTAR

 • I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Uvod u lingvistiki studij engleskoga jezika Studij Preddiiplomski studij engleskoga jezika i knjievnosti Semestar 1. Akademska godina 2017./2018. Broj ECTS-a 3 Nastavno optereenje (P+S+V) 30+0+30

  Vrijeme i mjesto odravanja nastave etvrtkom 10.15-12.00 (pred. 139) te izlaganje seminara (po potrebi u terminu po dogovoru) + tjedna izvedba MudRI / MERLIN

  Mogunost izvoenja na stranom jeziku

  Kolegij se izvodi na engleskome jeziku

  Nositelj kolegija Dr. sc. Marija Brala-Vukanovic, red. prof. Kabinet 910

  Vrijeme za konzultacije etvrtkom od 12.00-13.00 Telefon 265-629

  e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju

  Kabinet

  Vrijeme za konzultacije

  Telefon

  e-mail

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

  SADRAJ KOLEGIJA

  Ovo je temeljni kolegij koji studente uvodi u osnove teoretske lingvistike, s posebnim fokusom na strukturu engleskoga jezika. Tijekom kolegija obrauju se slijedee tematske cjeline: 1) porijeklo jezika (govornog i pisanog), 2) glasovi u (engleskome) jeziku, 3) struktura (engleskoga) jezika s posebnim cjelinama: 3a) morfologija (engleskoga) jezika i 3b) sintaksa (engleskoga) jezika. U sklopu cjeline 3b) studenti e biti upoznati s temeljnim pojmovima i postavkama sintaktike analize na principima Univerzalne gramatike (UG) Noama Chomskog. Slijedi upoznavanja s pitanjem znaenja u jeziku i to: 4) znaenje u (engleskome) jeziku (osnove leksike semantike, uvod u kognitivnu semantiku) i 5) osnove pragmatike i sociolingvistike, te konano cjeline 6) osnove usvajanja prvog jezika i 7) osnove procesa uenja drugog (stranog) jezika. Studenti e kratko biti upoznati i s najsuvremenijim metodama znastvenih istraivanja u lingvistici. Teorijski sadraji kolegija sustavno su komplementirani praktinim vjebama te materijalima na portalu MudRI / MERLIN.

  OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Cilj kolegija jest upoznati studente s temeljima suvremene lingvistike teorije i analize, kao i s temeljima strukture engleskoga jezika, iz perspektive suvremene lingvistike. Po odsluanom kolegiju odnosno poloenom ispitu studenti e biti sposobni:

  Opisati i objasniti temeljne pojmove i teorijske postavke suvremene lingvistike, i to na svim razinama analize (od razine zvuka do razine teksta odnosno diskursa);

  mailto:[email protected]

 • Prepoznati, sagledati i protumaiti temeljne jezinih fenomena (engleskoga ali i drugih njima poznatih jezika) unutar strukturirane cjeline ije su im ope odrednice (od razine zvuka do razine pragmatike) poznate i prepoznatljive;

  Opisati i objasniti strukturu engleskoga jezika na svim razinama lingvistike analize (fonolokoj, morfolosintaktikoj, semantikoj, pragmatikoj i sociolingvistikoj);

  Opisati temeljne spoznaje o usvajanju prvoga i drugoga / stranoga jezika;

  Primijeniti osnove lingvistike analize i na druge jezike pored engleskoga (ponajprije hrvatski i eventualno ostale jezike koje student/-ica poznaje) odnosno uinkovito sagledati, pojasniti te po potrebni meujezino prenijeti (prevesti) pojedine lingvistike elemente / fenomene.

  Postizanje gore navedenih ciljeva nuan je temelj i preduvjet je za a) praenje svih jezikoslovnih kolegija na viim studijskim godinama; b) uinkovitu meujezinu (i interkulturalne) analize lingvistikih fenomena te c) budue nastavne, prevoditeljske ili vezane jezine prakse.

  NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s x)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  X X x x

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  X

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA

  AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  Pohaanje nastave 1 -

  Kontinuirana provjera znanja 1 70

  ZAVRNI ISPIT 1 30

  UKUPNO 3 100

  Opa napomena Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti najmanje 40 ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti zavrnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare izmeu 30 i 39,9 ocjenskih bodova pripadaju kategoriji FX i imaju mogunost tri izlaska na popravni ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E (od 40 do 49%) Kontinuirana provjera znanja meuispiti Kontinuirana se provjera znanja provodi tijekom nastave. Kontinuirana provjera sastoji se od:

  - Dva kolokvija (svaki nosi maksimalno 25 ocjenskih bodova ukupno 50) - E-zadataka (6 bodova language observation post + 4 boda e-zadaci ukupno 10) - Research project (odabir teme i ppt prezentacija, maksimalno 10 bodova)

  Pristup popravku meuispita U svakoj je ocjenskoj komponenti potrebno ostvariti minimalno 50% ocjenskih bodova (tj. 12,5 boda u svakom kolokviju, 5 bodova iz e-zadataka, te 5 bodova iz projekta) da bi se komponenta smatrala poloenom. Da bi se pristupilo ispitu, potrebno je poloiti sve ocjenske komponente provedene prije njega, odnosno oba kolokvija, e-zadatke i esej, te skupiti ukupno najmanje 40 ocjenskih bodova. Samo se jedna od tih ocjenskih komponenti moe popravljati, i to samo jednom. Pristup popravku meuispita omoguen je na kraju posljednjega sata redovitih predavanja u tekuoj akademskoj godini. Prepisivanje ili pokuaj prepisivanja na kolokviju i ispitu te plagijat u eseju, ak i u najmanjem obliku, rezultira nedodjelom ocjenskih bodova. Zavrni ispit Zavrni se ispit se polae pismeno.

 • UKUPNA OCJENA USPJEHA: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na zavrnome ispitu odreuje se konana ocjena:

  Preddiplomski studij:

  80 do 100 ocjenskih bodova 5 A

  70 do 79,9 ocjenskih bodova 4 B

  60 do 69,9 ocjenskih bodova 3 C

  50 do 59,9 ocjenskih bodova 2 D

  40 do 49,9 ocjenskih bodova 2 E

  30 do 39,9 ocjenskih bodoa 1 FX

  0 do 29,9 ocjenskih bodova 1 F

  IV. LITERATURA

  Obvezna literatura:

  Albrow, K. H. 1982. The English writing system: notes towards a description. London: Longman. (part. pp. 7 13)

  Brala - Vukanovi, M. 2008. Understanding Language. Introduction to the Linguistic Study of the English Language. Rijeka: Seuilite u Rijeci.

  Crystal, D. 1988. The English Language. London: Penguin.

  Huddlestone, R. 1988. English Grammar. An Outline. Cambridge: Cambridge University Press.

  Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

  All materials posted on the MUDRI E-course

  - Selected handouts will be handed out to you in class

  Izborna literatura:

  Brown, G. 1990. Listening to Spoken English (second edition). London: Longman

  Dubinsky, S. & Holcomb, C. 2011. Understanding language through humor. Cambridge: Cambridge University Press.

  Larsen-Freeman, D. & Long, M. H. 1992. An Introduction to Second Language Acquisition Research. London: Longman.

  Levinson, S. H. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

  Lyons, J. 1995. Linguistic Semantics. An Introduction. Cambridge: Cambridge University

  V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU

  POHAANJE NASTAVE

  Pohaanje nastave je obavezno. Doputeno je izostati s 30% nastave, tj. sa etiri nastavna bloka. U

 • sluaju preklapanja s drugim obaveznim kolegijem, doputeno je izostati s 50% nastave, tj. sa sedam nastavnih blokova. Sluajevi bolesti ukljueni su u doputeni broj izostanaka. Broj izostanaka vei od doputenog nije mogue kompenzirati dodatnom aktivnou, ve on automatski rezultira padom kolegija.

  NAIN INFORMIRANJA STUDENATA

  Mrene stranice fakulteta (Odsjek za anglistiku)

  - E-kolegij obavijesti u sustavu MERLIN / Email

  - Oglasna ploa

  - Tijekom predavanja i konzultacija

  - Po potrebi / po dogovoru sa studentom, profesor je spreman ponuditi izvanredne termine konzultacija

  KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

  Na nastavi i konzultacijama, te putem elektronske pote.

  NAIN POLAGANJA ISPITA

  Kontinuirana provjera znanja te zavrni pismeni ispit.

  OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

  Svako neovlateno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!

  Pridravanje dogovorenim rokovima je obavezno. Kolokviji se mogu polagati samo u zakazanim terminima, a e-zadaci i blog predati samo unutar unaprijed odreenog roka.

  ISPITNI ROKOVI

  Zimski 30/1/2018; 20/2/2018 (10.00h)

  Proljetni izvanredni

  3/4/2018 (10.00h)

  Ljetni -

  Jesenski izvanredni

  4/9/2018; 11/9/2018 (10.00h)

  VI. POETAK I ZAVRETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA)

  DATUM NAZIV TEME

  5.10.2017. Introducing the course The Origin of Language

  12.10.2017. Human vs. animal communication; Features of Language and Communication

  19.10.2017. Phonetics and Phonology

  26.10.2017. Reading and writing, a daily miracle

  2.11.2017. Morphology

  9.11.2017. KOLOKVIJ 1 Syntax I theory

  16.11.2017. Syntax II (generative grammar, Phrase Structure rules)

  23.11.2017. Semantics

  30.11.2017. Pragmatics

  7.12.2017. Discourse analysis

 • 14.12.2017. KOLOKVIJ 2 Sociolinguistics

  21.12.2017. First Language Acquisition and Second Language Acquisition Research Methods in Linguistics

  11.1.2018. Research class

  18.1.2018. Research class

  25.1.2018. Interactive class 2 Language, Linguistics and Beyond Revision / preparation for the exam

 • I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Uvod u englesku knjievnost Studij Engleski jezik i knjievnost preddiplomski studij Semestar 1. Akademska godina 2017./2018.

  Broj ECTS-a 4

  Nastavno optereenje (P+S+V) 30+15+0 Vrijeme i mjesto odravanja nastave Utorak, 15:15 18, predav