16
3/8/2012 1 Predavanja TTM TEMELJNI POJMOVI IZ MJERITELJSTVA Predavanja TTM Mjerenje: je skup postupaka kojima se određuje vrijednost određene veličine. Općenito mjerenje je usporedba neke veličine s drugom istoimenom veličinom koja se dogovorno uzima kao jedinica. x = n i x - mjera (fizikalne) veličine koja se mjeri n - omjer tj. brojčani odnos izmjerene veličine i odabrane jedinice mjere i - pogodno odabrana jedinica mjere Mjerenje je proces eksperimentalnoga dobivanja jedne ili više vrijednosti veličine koje se mogu razumno pripisati veličini (JCGM 200:2008). JCGM - Joint Committee for Guides in Metrology

Predavanje - Analiza Mjernog Sustava1 Compatibility Mode

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MUS

Citation preview

 • 3/8/2012

  1

  Predavanja TTM

  TEMELJNI POJMOVI IZ MJERITELJSTVA

  Predavanja TTM

  Mjerenje:je skup postupaka kojima se odreuje vrijednost odreeneveliine. Openito mjerenje je usporedba neke veliine sdrugom istoimenom veliinom koja se dogovorno uzimakao jedinica.

  x = n ix - mjera (fizikalne) veliine koja se mjerin - omjer tj. brojani odnos izmjerene veliine

  i odabrane jedinice mjerei - pogodno odabrana jedinica mjere

  Mjerenje je proces eksperimentalnoga dobivanja jedne ili vievrijednosti veliine koje se mogu razumno pripisati veliini(JCGM 200:2008).JCGM - Joint Committee for Guides in Metrology

 • 3/8/2012

  2

  Predavanja TTM

  Mjerni postupak:podroban opis mjerenja u skladu s jednim ili vie mjernihnaela i danom mjernom metodom, na temelju mjernogmodela i ukljuujui svaki izraun kako bi se dobio mjernirezultat.

  Mjerna metoda:je smislen niz postupaka, koji se upotrebljava za provoenjemjerenja.

  Predavanja TTM

  IZRAVNA (DIREKTNA) MJERNA METODA

  Metoda u kojoj se vrijednost mjerene veliineodreuje izravno, bez mjerenja drugih veliinafunkcijski povezanih s mjernom veliinom.

 • 3/8/2012

  3

  Predavanja TTM

  DIFERENCIJSKA (USPOREDBENA) MJERNA METODA

  Metoda u kojoj se mjerena veliina usporeuje sistovrsnom veliinom poznate vrijednosti, malorazliitom od mjerene veliine, a mjeri se razlikatih dviju vrijednosti.

  Predavanja TTM

  POSREDNA MJERNA METODA

  Metoda u kojoj se vrijednost mjerene veliine odreuje mjerenjem drugih veliina to su s njom funkcijski povezane.

  ( )12 += xR

 • 3/8/2012

  4

  Predavanja TTM

  MJERNA NESIGURNOST je parametar pridruen rezultatu mjerenja koji opisuje rasipanje vrijednosti koje bi se razumno mogle pripisati mjerenojveliini uz odreenu vjerojatnost.

  Predavanja TTM

  ANALIZA MJERNOG SUSTAVA

 • 3/8/2012

  5

  Predavanja TTM

  MJERNI SUSTAV

  PREDMET MJERENJA

  MJERITELJ

  MJERNA METODA

  REALNA OKOLINA REALNO VRIJEME

  MJERNI POSTUPAK

  Predavanja TTM

  VRSTE POGREAKA

  SUSTAVNE POGREKE

  U tijeku ponovljenih mjerenja iste veliine ostaju stabilne ili se mijenjaju na predvidiv nain.

  SLUAJNE POGREKE

  U tijeku ponovljenih mjerenja iste veliine mijenjaju se na nepredvidiv nain.

  GRUBE POGREKE

  U tijeku ponovljenih mjerenja iste veliine znaajno odstupaju u odnosu na ostale rezultate.

 • 3/8/2012

  6

  Predavanja TTM

  VRSTE POGREAKA

  SUSTAVNE POGREKE

  SLUAJNE POGREKE

  GRUBE POGREKE

  -metoda -konstrukcija -okolina -deformacije -istroenost

  -nesavrenost ureaja i osjetila -promjenljivost okoline -neiskustvo

  -nepanja mjeritelja -loa podeenost -neispravnost mjerila

  UZROCI

  netonost rezultata

  nepreciznost rezultata

  rezultat se odbacuje

  POSLJEDICE

  Predavanja TTM

  VRSTE POGREAKA

  SUSTAVNE POGREKE

  SLUAJNE POGREKE

  netonost rezultata

  nepreciznost rezultata

  SREDNJA VRIJEDNOST

  REFERENTNA VRIJEDNOST

 • 3/8/2012

  7

  Predavanja TTM

  ABBE-OV PRINCIP MJERENJA

  U cilju uklanjanja pogreaka 1. reda, koje su najvee i koje imaju dominantnu ulogu, potrebno je da se predmet mjerenja nalazi u produetku mjerne skale.

  Predavanja TTM

  ABBE-OV PRINCIP MJERENJA

  NEZADOVOLJAVA ZADOVOLJAVA

 • 3/8/2012

  8

  Predavanja TTM

  PROCJENA MJERNOG SUSTAVA

  OSNOVNA PITANJA

  Kako identificirati izvore varijabilnosti u mjernom postupku?

  Kako odrediti stabilnost mjernog sustava?

  Kako odrediti sposobnost mjernog sustava?

  Kako kvantificirati varijabilnosti u mjernom postupku?

  Kako poboljati mjerni sustav?

  Predavanja TTM

  POTREBE ZA ANALIZOM MJERNOG SUSTAVA

  pri odreivanju sastavnica za izraunavanje varijacija procesamjerenja i ocjenjivanja prihvatljivost za kontrolu proizvodnog procesa

  pri preuzimanju nove mjerne opreme pri usporedbi mjernih karakteristika razliitih mjernih sredstava pri utvrivanju sustavnih pogreaka pri usporedbi mjernih karakteristika prije i poslije popravka mjerne

  opreme

 • 3/8/2012

  9

  Predavanja TTM

  KLASIFIKACIJA POGREAKA MJERNOG SUSTAVA

  NETONOST

  LINEARNA POGREKA

  NESTABILNOST

  PONOVLJIVOST

  OBNOVLJIVOST

  Predavanja TTM

  NETONOST

  Netonost je razlika izmeu dobivenog rezultata mjerenja i referentne vrijednosti.

  Referentna vrijednost je vrijednost koja slui kao dogovorena referenca za mjernu vrijednost, a moe biti utvrena na osnovi srednje vrijednosti rezultata vie mjerenja provedenih mjernom opremom vie razine tonosti.

  REZULTAT MJERENJA

  REFERENTNA VRIJEDNOST

  NETONOST

  MJERNO PODRUJE

 • 3/8/2012

  10

  Predavanja TTM

  LINEARNA POGREKALinearna pogreka je stalan (linearni) rast ili pad vrijednosti pogreke rezultata mjerenja (netonosti) unutar odreenog dijela mjernog podruja instrumenta.

  MJERNO PODRUJE

  MANJA NETO.

  REFERENTNA VRIJEDNOST IZMJERENA

  VRIJEDNOSTVEA

  NETONOST.

  IZMJERENA VRIJEDNOST

  REFERENTNA VRIJEDNOST

  Predavanja TTM

  LINEARNA POGREKA

  REFERENTNA VRIJ.

  IZMJERENA VRIJEDNOST

  PR. REGRESIJE

  PRAVAC REGRESIJE y= ax + b Primjer:(y = 1,022 x 0,0001) mmRELATIVNA LINEARNA POGREKA

  0,022 mm/mm22 m/mmn

  xayb =( )

  = 22 xxn

  yxxyna

 • 3/8/2012

  11

  Predavanja TTM

  NESTABILNOST

  Nestabilnost je totalna varijacija mjerenja jedne karakteristike tijekom dueg vremenskog razdoblja.

  MJERNO PODRUJE

  VRIJEME 1

  NESTABILNOST

  VRIJEME 2

  Predavanja TTM

  PONOVLJIVOSTPonovljivost je usko slaganje izmeu rezultata uzastopnih mjerenja iste mjerene veliine izvedenih u istim mjernim uvjetima koji ukljuuju:

  - isti mjerni postupak,- istog mjeritelja- isto mjerilo upotrebljavano u istim uvjetima- isto mjerno mjesto- ponavljanje u kratkom vremenu

  PONOVLJIVOST

  VJEROJATNOST, P

  Ponovljivost se moe izraziti koliinski s pomou znaajki rasipanja rezultata mjerenja.Ponovljivost u najveoj mjeri odreuje utjecaj mjerila u varijaciji mjernog sustava.

  MJERNO PODRUJE

 • 3/8/2012

  12

  Predavanja TTM

  OBNOVLJIVOSTObnovljivost je rasipanje rezultata mjerenja dobiveno od strane veeg broja mjeritelja pri viestrukom mjerenju iste karakteristike na istim dijelovima uz koritenje istog ili razliitog mjernog instrumenta.

  MJERITELJ A

  MJERITELJ B

  MJERITELJ C

  OBNOVLJIVOSTMJERNO PODRUJE

  Obnovljivost se moe izraziti koliinski s pomou znaajki rasipanja rezultata mjerenja.Obnovljivost u najveoj mjeri odreuje utjecaj mjeritelja u varijaciji mjernog sustava.

  Predavanja TTM

  TONOST I PRECIZNOST

  NEPRECIZNO NETONO I PRECIZNO

  TONO I PRECIZNO

 • 3/8/2012

  13

  Predavanja TTM

  PONOVLJIVOST I OBNOVLJIVOST

  DOBRA PONOVLJIVOST LOA OBNOVLJIVOST

  LOA PONOVLJIVOST LOA OBNOVLJIVOST

  DOBRA PONOVLJIVOST DOBRA OBNOVLJIVOST

  MJERITELJ A

  MJERITELJ A

  MJERITELJ A

  Predavanja TTM

  VARIJABILNOST MJERNOG SUSTAVA R&RMJERITELJ A

  MJERITELJ B

  MJERITELJ C

  MJERNO PODRUJE

  R&R

 • 3/8/2012

  14

  Predavanja TTM

  VARIJACIJA R&R

  VARIJACIJE UZORAKA

  UKUPNA VARIJABILNOST MJERNOG SUSTAVA

  MJERNO PODRUJE

  UKUPNE VARIJACIJE

  TV

  Predavanja TTM

  PRECIZNOST = 2 PONOVLJIVOST + 2 OBNOVLJIVOST = R &R

  2 UKUPNO = 2 UZORAKA + 2 PONOVLJIVOST + 2 OBNOVLJIVOST

  ANALIZA MJERNOG SUSTAVA

 • 3/8/2012

  15

  Predavanja TTM

  METODA RASPONA

  METODA ARITMETIKIH SREDINA I RASPONA

  METODA ANOVA

  OSNOVNE STATISTIKE METODE ZA ANALIZA MJERNOG SUSTAVA

  Predavanja TTM

  PROCJENA SPOSOBNOSTI MJERNOG SUSTAVA

  METODA ARITMETIKIH SREDINA I RASPONA ( )RX

  gR

  RdREV

  stponovljivo

  == ;15,5

  )(OPREMEVARIJACIJA

  2

  min0

  2

  2

  2

  2

  0 115,515,5

  )(

  XXR

  rndR

  dRAV

  stobnovljivoMJERITELJAVARIJACIJA

  maks =

  =

  =

  2

  15,5dR

  PV

  DIJELOVAVARIJACIJA

  p

  22& AVEVRR

  STOBNOVLJIVOISTPONOVLJIVO

  += ( ) 22& PVRRTVVARIJACIJAUKUPNA

  +=

 • 3/8/2012

  16

  Predavanja TTM

  SPOSOBNOST MJERNOG SUSTAVA

  Sposobnost mjernog sustava predstavlja udio varijabilnosti mjernog sustava (R&R) iskazanog postotkom podruja doputenog odstupanja (T ).

  T

  R &R

  L U

  %100& =T

  RRSUSTAVAMJERNOGSPOSOBNOST

  Predavanja TTM

  PROCJENA SPOSOBNOSTI MJERNOG SUSTAVA

  Ukoliko je udio R&R u tolerancijskom polju T ili ukupnoj varijaciji TV:

  < 10 %

  10 % - 30%

  >30 %

  mjerni sustav se moe smatrati zadovoljavajuim (ovisno o znaajnosti primjene)

  potrebna su poboljanja u mjernom sustavu

  mjerni sustav je zadovoljavajui