Click here to load reader

Predavanje 14 OSCILACIJE MOTORNIH VOZILA · PDF file2 Oscilatorno kretanje – оsnovni pojmovi (2) VOZNA DINAMIKA Primer oscilovanja tela mase - m na idealno glatkoj (nema trenja)

 • View
  225

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Predavanje 14 OSCILACIJE MOTORNIH VOZILA · PDF file2 Oscilatorno kretanje – оsnovni...

 • Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

  Predmet: VOZNA DINAMIKA

  docent dr Dragan Sekulić

  docent dr Dušan Mladenović

  Predavanje 14

  OSCILACIJE MOTORNIH VOZILA

  Školska godina 2015 / 2016 Beograd, Мај 2016

 • 1

  Oscilatorno kretanje – оsnovni pojmovi (1)

  VOZNA DINAMIKA

  Kretanje koje se ponavlja u određenim vremenskim intervalima naziva se periodično kretanje.

  Periodično kretanje koje se ponavlja na isti način i uvek po istoj putanji naziva se oscilatorno kretanje.

  Osnovni pojmovi su: elongacija, amplituda oscilovanja, period oscilovanja, faza oscilovanja, kružna frekvencija oscilovanja, frekvencija (učestanost) oscilovanja.

 • 2

  Oscilatorno kretanje – оsnovni pojmovi (2)

  VOZNA DINAMIKA

  Primer oscilovanja tela mase - m na idealno glatkoj (nema trenja) i horizontalnoj podlozi.

  prosto harmonijsko kretanje

  (sinusne oscilacije)

 • 3

  Stepeni slobode i oscilacije vozila (1)

  VOZNA DINAMIKA

  Svako kruto telo u prostoru ima šest mogućih kretanja – stepeni slobode (Degrees of freedom– DOF) :

  tri translacije – duž osa koordinatnog sistema: vertikalnu (z-osa, gore-dole), bočnu (y-osa, levo-desno) i podužnu (x-osa, napred-nazad), i

  tri rotacije koje se u tehnici motornih vozila uobičajeno nazivaju: bočno ljuljanje –roll– oko uzdužne x-ose, galopiranje –pitch– oko poprečne y-ose i skretanje –yaw– oko vertikalne z-ose.

 • 4

  Stepeni slobode i oscilacije vozila (2)

  VOZNA DINAMIKA

  Šest stepeni slobode tela u prostoru

  Alternativno i periodično translatorno ili ugaono pomeranje označavamo opštim terminom oscilacije (vibracije).

 • 5

  Pobude koje deluju na vozilo (1)

  VOZNA DINAMIKA

  Pobudom se naziva poremećaj koji izaziva promenu kretanja ili izlazak iz statičke ravnoteže tela. Pobude vozila: neravnine na kolovozu, neuravnoteženi sistemi ili elementi vozila (sistemi sa alternativnim ili diskontinualnim kretanjem – motor i elementi transmisije – npr. kardanska vratila, tečni teret), neuravnoteženi točkovi i druge rotirajuće mase, neujednačene sile u kontaktu točkova i podloge, upravljačke komande, kočne sile i momenti, izduvni sistem i strujanje vazduha. Mnoge pobudne sile prouzrokuju momente.

 • 6

  Pobude koje deluju na vozilo (2)

  VOZNA DINAMIKA

  Pobudne i poremećajne sile i momenti koji deluju na vozilo uzrok su vertikalnih i horizontalnih pomeranja, bočnog naginjanja, ljuljanja i skretanja, vertikalnih i horizontalnih oscilacija kao i galopiranja.

  Pomeranje tela vozila retko se pojavljuje u čistom obliku.

  Na primer, pri skretanju vozila na ravnoj podlozi (translatorno pomeranje duž y-ose, bočno naginjanje i ugano pomeranje oko z-ose); pravolinisko kretanje vozila po neravnoj podlozi (pomeranje duž x-ose, ljuljanje i galopiranje);

 • 7

  Vozilo kao oscilatorni sistem (1)

  VOZNA DINAMIKA

  Vozilo predstavlja složen dinamički sistem sastavljen od velikog broja elemenata koji su međusobno povezani vezama sa sopstvenom krutošću i prigušenjem.

  neki najvažniji elastični elementi složenog sistema

 • 8

  Vozilo kao oscilatorni sistem (2)

  VOZNA DINAMIKA

  Vrednosti tipičnih frekvencija oscilacija koje se susreću kod drumskih vozila

 • 9

  Vozilo kao oscilatorni sistem (3)

  VOZNA DINAMIKA

  Algoritam razmatranja oscilatornog ponašanja vozila

 • 10

  Oscilatorni modeli vozila (1)

  VOZNA DINAMIKA

  Budući da je realni oscilatorni sistem vozila zbog broja elemenata veoma složen, dinamička analiza podrazumeva veliki broj stepeni slobode i razmatranje mnogobrojnih veza i njihovih karakteristika.

  Da bi se došlo do praktičnih rešenja, neophodno je da se broj stepeni slobode redukuje, uvedu razna uprošćenja i analiziraju pojednostavljeni modeli.

  Tačnost rezultata zavisi od kvaliteta uprošćenog predstavljanja realnog sistema.

 • 11

  Oscilatorni modeli vozila (2)

  VOZNA DINAMIKA

  Modeli kojim se predstavlja vozilo kao dinamički sistem mogu biti tačkasti, ravanski ili prostorni, (jednostavni ili složeni).

  Analizu uvek treba započeti sa najjednostavnijim modelom i učiniti dobar inženjerski kompromis između praktičnosti i potrebne tačnosti rezultata.

  Vozilo se može posmatrati kao sistem krutih tela koja su međusobno povezana elementima sistema za oslanjanje (elastični elementi, amortizeri, vodeće poluge) i drugim veznim elementima.

 • 12

  Oscilatorni modeli vozila (3)

  VOZNA DINAMIKA

  Na primer, vozilo sa zavisnim oslanjanjem može se predstaviti pomoću tri međusobno elastično povezana kruta tela: nadgradnje i dve osovine.

 • 13

  Oscilatorni modeli vozila (4)

  VOZNA DINAMIKA

  Svako od posmatranih tela ima svoje mogućnosti kretanja (6 stepeni slobode), tako da kada ona ne bi bila međusobno povezana i kada ne bi bilo nametnutih ograničenja (poluge, kolovoz), prikazani jednostavni model vozila imao bi 3 × 6 = 18 stepeni slobode. Uzimajući u obzir ograničenja, broj stepeni slobode ovog modela redukuje se na 6 + 2 + 2 = 10.

  Za mnoga razmatranja može se koristiti sličan model sa 5–7 stepeni slobode.

  Svaki stepen slobode opisuje se jednom diferencijalnom jednačinom kretanja.

 • 14

  Oscilatorni modeli vozila (5)

  VOZNA DINAMIKA

  Najvažnija pomeranja pri razmatranju oscilacija su: vertikalne oscilacije tela vozila (gore-dole), njihanje tela oko poprečne ose (galopiranje), bočno naginjanje i ljuljanje tela vozila oko uzdužne ose i vertikalne oscilacije osovina na elastičnim pneumaticima (gore-dole).

  Za proučavanje oscilatornog ponašanja vozila zbog toga se koriste pojednostavljeni modeli koji predstavljaju uprošćenu i idealizovanu, ali ipak dovoljno tačnu zamenu za složeni sistem (npr. četvrtinski, polovinski (poprečni ili podužni)).

 • 15

  Oscilatorni modeli vozila (6)

  VOZNA DINAMIKA

  a) četvrtinski model vozila (quater car model); b) poprečni polovinski model vozila (half-car transversal

  model); c) podužni polovinski model vozila (half-car longitudinal

  model);

 • 16

  Oscilatorni modeli vozila (7)

  VOZNA DINAMIKA

  Primeri oscilatornih modela vozila

 • 17

  Oscilatorni modeli vozila – teorijske osnove (1)

  VOZNA DINAMIKA

  Razmatramo oscilacije motornih vozila na maksimalno uprošćenim modelima, samo sa jednim stepenom slobode.

  Analiziramo četiri osnovna slučaja vertikalnih oscilacija elastično oslonjene mase vozila (nadgradnje) :

  slobodne neprigušene oscilacije, slobodne prigušene oscilacije, prinudne neprigušene oscilacije i prinudne prigušene oscilacije.

 • 18

  Oscilatorni modeli vozila – teorijske osnove (2)

  VOZNA DINAMIKA

  Telo vozila predstavljeno masom m oslanja se na elastične elemente sistema za oslanjanje i pneumatike.

  Masa i elastične karakteristike točkova se zanemaruju.

  Elastično oslonjena masa vrši samo translatorno pomeranje u vertikalnom pravcu (duž z-ose) i osciluje oko položaja statičke ravnoteže (jedan stepen slobode).

  Najjednostavniji oscilatorni model kojim možemo predstaviti vozilo.

 • 19

  Oscilatorni modeli vozila – teorijske osnove (3)

  VOZNA DINAMIKA

  Karakteristike elastičnih elemenata sistema za oslanjanje predstavljene su jednom oprugom sa linearnom karakteristikom i zadate su preko krutosti opruge - c.

  Prigušni element sistema oslanjanja (amortizer) realizuje silu prigušenja na principu viskoznog trenja.

  Sila amortizera je veličina proporcionalna koeficijentu prigušenja - b i brzini pomeranja klipa prigušivača.

 • 20

  Oscilatorni modeli vozila – teorijske osnove (4)

  VOZNA DINAMIKA

  Karakteristike elastičnih elemenata (opruge) predstavlja zavisnost sile u opruzi od njene deformacije. Karakteristike prigušnog elemenata (amortizera) predstavlja zavisnost sile u opruzi od relativne brzine klipa u cilindru.

  linearana karak. opruge linearana karak. amortizera

 • 21

  Oscilatorni modeli vozila sa jednom masom – Slobodne neprigušene oscilacije (1)

  VOZNA DINAMIKA

  Model mase m sa oprugom krutosti – c : a) na ravnoj i glatkoj podlozi b) rastavljen na komponente c) sila u opruzi Fc u funkciji pomeranja – z

 • 22

  Oscilatorni modeli vozila sa jednom masom – Slobodne neprigušene oscilacije (2)

  VOZNA DINAMIKA

  Koristeći II Njutnov zakon (ΣF = m a), diferencijalna jednačina kretanja mase m (elastično oslonjenog tela vozila) tada glasi:

  Rešenje diferencijalne jednačine kretanja glasi:

 • 23

  Oscilatorni modeli vozila sa jednom masom – Slobodne neprigušene oscilacije (3)

  VOZNA DINAMIKA

  Grafik slobodnih neprigušenih oscilacija ovog oscilatornog modela:

 • 24

  Oscilatorni modeli vozila sa jednom masom – Slobodne prigušene oscilacije (1)

  VOZNA DINAMIKA

  Model mase - m sa oprugom krutosti - c i amortizer

Search related