Click here to load reader

Predavanja - osnove

  • View
    437

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Predavanja - osnove

FINANCIJSKI IZVJETAJI Cilj Temeljne pretpostavke Kvalitativna obiljeja koja odreuju uporabljivost informacija Definiranje, priznavanje i mjerenje elemenata financijskih izvjetaja Koncepti ouvanja kapitala

Cilj:Financijski poloaj, uspjenost i promjene financijskog poloaja

Temeljne pretpostavke:1. Nastanak dogaaja 2. Neogranienost vremena poslovanja

Kvalitativna obiljeja: Razumljivost Vanost Znaajnost Pouzdanost Vjerno predoavanje Sutina vanija od oblika Neutralnost Razboritost Potpunost

Usporedivost

Ogranienja vanosti i pouzdanosti informacija: Pravovremenost Ravnotea izmeu koristi i troka Ravnotea kvalitativnih obiljeja

Elementi financijskih izvjetaja: Imovina Dugovi Glavnica Prihodi Rashodi

IMOVINA, OBVEZE I GLAVNICA IMOVINADef.: Resursi ili prava koji su u posjedu poduzea ili pod njegovom nepobitnom kontrolom kao rezultat prolih transakcija, a kojima e se ostvariti poslovni poduhvat od kojeg se s dovoljno vjerojatnosti oekuje da e poduzeu priskrbiti ekonomske koristi

Elementi definicije: Posjed ili nepobitna kontrola Prole transakcije Vjerojatnost ostvarenja ekonomskih koristi Budue ekonomske koristi: imovina upotrebljena u proizvodnji dobara ili usluga koje e se prodati imovina razmijenjena za drugu imovinu imovina upotrebljena za podmirenje duga imovina raspodijeljena glavniarima (ulagaima kapitala)

Oblici imovine: Novac Fiziki ili materijalni oblik Potraivanja ili prava Aktivna vremenska razgranienja (unaprijed plaeni trokovi i nefakturirani prihodi) Dodatni uvjet da imovina bude priznata u financijskim izvjetajima jest mjerljivost imovine.

OBVEZEDef.: Vjerojatno budue rtvovanje (umanjenje) ekonomskih koristi zbog sadanjih obveza poduzea da ustupi imovinu ili obavi usluge drugom poduzeu kao rezultat prolih transakcija

Elementi definicije: Vjerojatno budue rtvovanje: plaanje novcem ustupanje drugih oblika imovine pruanje usluga zamjena obveze drugom obvezom pretvorba obveze u glavnicu

Sadanje obveze poduzea: obvezujui ugovor zakonski zahtjev poslovna praksa

Rezultat prolih transakcija

Oblici obveza: Dugorone obveze Kratkorone obveze Pasivna vremenska razgranienja (unaprijed naplaeni prihodi i obraunani, neplaeni nastali trokovi )

GLAVNICADef.: Ostatak imovine poduzea nakon odbitka svih njegovih obveza. Glavnica se jo naziva neto imovina ili vlasniki kapital.

Iz definicije glavnice proizlazi jednadba: IMOVINA - OBVEZE = GLAVNICA Iz ove jednadbe proizlazi i temeljna jednadba bilance: IMOVINA = OBVEZE + GLAVNICA ili AKTIVA = PASIVA

Prihodi i rashodi Def. prihoda: Prihod je poveanje ekonomskih koristi tijekom obraunskog razdoblja u obliku priljeva ili poveanje imovine ili smanjenja obveza to ima za posljedicu poveanje glavnice, osim onog u svezi s uplatama od strane sudionika u glavnici.

Rashodi Def. rashoda: Rahodi su smanjenja ekonomskih koristi kroz obraunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljivanja imovine ili stvaranja obveza to za posljedicu ima smanjenje glavnice, osim onog u svezi s raspodjelom sudionicima u glavnici.

Mjerenje elemenata financijskih izvjetaja: Trokovi nabave - povijesni trokovi Tekua trina vrijednost - trokovi zamjene Neto prodajna vrijednost - ostvariva, utriva vrijednost Sadanja vrijednost oekivanog neto novanog toka Likvidacijska vrijednost Fer vrijednost Nadoknadiva vrijednost

Priznavanje elemenata financijskih izvjetaja: Vjerojatnost da e budua ekonomska korist tei u poduzee ili iz njega Pouzdanost mjerenja Realizirani i nerealizirani dobici

Koncepti ouvanja kapitala Koncept ouvanja financijskog kapitalaPrihod je ostvaren samo ako financijski iznos neto imovine koncem razdoblja premauje financijski iznos neto imovine s poetka razdoblja, nakon iskljuivanja bilo kakvih transakcija poduzea i njihovih vlasnika. Razlikujemo realno i nominalno ouvanje financijskog kapitala.

Koncept ouvanja proizvodnog kapacitetaPrihod je ostvaren samo ako je ouvana proizvodna sposobnost poduzea, tj. ako proizvodna sposobnost poduzea koncem razdoblja premauje proizvodnu sposobnost poduzea s poetka razdoblja. Moe se mjeriti fizikom imovinom poduzea, koliinom uinaka poduzea ili vrijednou uinaka poduzea.

OBILJEJA KVALITETE FINANCIJSKIH IZVJETAJA Razumljivost - i. je razumljiva njezinim korisnicima ukoliko imaju odreeno znanje o poslovnim i ekonomskim aktivnostima te raunovodstvu, kao i volju za prouavanjem i. Problem: vrlo sloene i komplicirane i., a znaajne! Vanost - i. je vana ako utjee na donoenje poslovnih odluka korisnika pomaui im da procijene prole, sadanje ili budue dogaaje, te potvrde ili korigiraju ranije procjene. Znaajnost - i. je znaajna ako bi njezino izostavljanje ili krivo prikazivanje moglo utjecati na pogreno donesene odluke; ovisi o prirodi i veliini.

Pouzdanost - i. je pouzdana ako u njoj nema znaajne pogreke i skrivene namjere, te ako vjerno prikazuje sadraj koji korisnik oekuje.Vjerno predoavanje - i. mora vjerodostojno prikazati transakcije i druge dogaaje za koje ukazuje da ih predoava i za koje je razlono oekivati da ih predoava. Problem: priznavanje i mjerenje transakcija i drugih dogaaja. Prevaga sutine nad oblikom - i. mora uvaiti bit i ekonomsku stvarnost, a ne samo zakonski oblik. Neutralnost - i. je neutralna ako se njezinim izborom ili nainom predoavanja ne utjee na donoenje poslovnih odluka iji je ishod unaprijed poznat.

Razboritost - je ukljuivanje stupnja opreznosti u prosudbama koje su potrebne kod procjena u uvjetima nesigurnosti. Problem: - nenaplativost spornih potraivanja, vijek trajanja netekue imovine, zahtjevi po garancijama i sl. - precjenjivanje imovine (prihoda) i potcijenjivanje obveza (rashoda) - potcijenjivanje imovine (prihoda) i precjenjivanje obveza (rashoda) Potpunost - i. je pouzdana ukoliko je potpuna, no u okviru znaajnosti i trokova.

Usporedivost - i. je usporediva ukoliko je rezultat dosljednosti raunovodstvenih postupaka i raunovodstvenih politika.

Ogranienja kvalitativnih obiljeja Pravodobnost - ukoliko nije pravodobna, informacija moe izgubiti svoju vanost. Problem: potreba usklaivanja relativne vrijednosti pravodobnog izvjea i pouzdane informacije prema potrebama korisnika. Odnos koristi i trokova - koristi od informacija moraju prelaziti trokove njihova pripremanja. Problem: profesionalna prosudba procjene odnosa koristi i trokova. Ravnotea kvalitativnih obiljeja - nuna za postizanje ciljeva financijskog izvjeivanja. Problem: profesionalna prosudba relativne vanosti pojedinih obiljeja u razliitim sluajevima.

FINANCIJSKI IZVJETAJIFinancijski izvjetaji jesu poslovni dokumenti kojima poduzee daje informacije o rezultatima svojih transakcija osobama i organizacijama izvan poduzea i korisnicima unutar poduzea. Temeljni financijski izvjetaji su: bilanca raun dobiti i gubitka izvjetaj o promjeni vlasnike glavnice izvjetaj o novanim tijekovima raunovodstvene politike i biljeke uz financijske izvjetaje

Bilanca prikazuje svu imovinu poduzea, njegove dugove i glavnicu na odreeni dan, obino posljednjeg dana u mjesecu ili posljednjeg dana godine. Bilanca je poput ulovljene fotografije u jednom trenutku koji se vie nee ponoviti. U tom trenutku ona prikazuje financijski poloaj poduzea. Raun dobiti i gubitka prikazuje sumarno prihode i rashode poduzea za odreeno vremensko razdoblje, kao to je mjesec ili godina dana. RDG naziva se jo i izvjetaj o uspjenosti poslovanja, koji kao vraeni film prikazuje poslovanje poduzea tijekom razdoblja. RDG sadri vjerojatno najznaajnije pojedinane informacije o poslovanju, kao to je neto dobit, izraunana kao razlika prihoda i rashoda. Ako su u izvjetajnom razdoblju rashodi vei od prihoda, rezultat e biti gubitak tog razdoblja.

Izvjetaj o promjeni vlasnike glavnice prikazuje ukupne promjene koje su se dogodile s vlasnikom glavnicom kroz obraunsko razdoblje, primjerice, mjesec dana ili godinu dana. Poveanja vlasnike glavnice nastaju vlasnikim ulogom ili ostvarenjem dobiti u obraunskom razdoblju. Umanjenja glavnice rezultat su povlaenja glavnice ili nastalim gubitkom u obraunskom razdoblju. Neto dobit ili gubitak izravno se preuzimaju iz RDG-a, dok su vlasniki ulozi ili povlaenja glavnice transakcije izmeu poduzea i njegovih vlasnika pa ne utjeu na pozicije RDG-a.

Izvjetaj o novanom toku iskazuje neto novani tok ostvaren poslovanjem u odreenom razdoblju. Svrha ovog izvjea je osigurati informacije o tokovima novca vezanim uz poslovanje odreenog subjekta, kao i informacije o investicijskim i financijskim aktivnostima subjekta tijekom tog razdoblja. Metode sastavljanja izvjetaja: direktna metoda i indirektna metoda

Biljeke uz financijske izvjetaje trebaju: pruiti informaciju o osnovici za sastavljanje financijskih izvjetaja i o odreenim raunovodstvenim politikama koje su izabrane i primijenjene za znaajne transakcije i poslovne dogaaje objaviti informaciju koju zahtijevaju MRS-evi i IFRS-i koja jo nije predoena u financijskim izvjetajima pruiti dodatne informacije koje nisu dane u samim izvjetajima, ali su nune za fer predoavanje

Forma financijskih izvjetajaSvaki financijski izvjetaj sastoji se od zaglavlja koje prikazuje ime poduzea, naziv tog izvjetaja i datum, odnosno razdoblje na koje se odnosi. Tako bilanca koja se sastavlja koncem listopada 2xx1. godine nosi datum 31. listopada 2xx1. godine. RDG i izvjetaj o vlasnikoj glavnici koji se odnose na 2xx1. godinu nose u datumu oznaku za godinu koja zavrava 31. prosinca 2xx1. godine.

PrimjerSljedei primjer prikazuje transakcije koje je poduzee imalo u listopadu 2xx1. godine, njihov utjecaj na imovinu dugove i glavnicu poduzea MD.

Tablica A - Poslovne transakcije 1. Poduzee MD uloilo je 50.000 gotovine u poslovanje. 2. Plaeno je 20.000 za zemljite. 3. Kupljen je kancelarijski materijal za 500. 4. Primljeno je od kupca 5.500 za obavljene usluge. 5

Search related