32

precedentul istoric

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: precedentul istoric
Page 2: precedentul istoric
Page 3: precedentul istoric

Uºor de citit, dar mai greu de studiat în grup, cartea Faptele Apostolilor este una dintre cele mai îndrãgite ºi citite cãrþi ale Noului Testament. Este uºor de citit ºi plãcutã chiar, pentru cã este o naraþiune istoricã care poveºteºte evenimente din istoria Bisericii primare. Este însã mai greu de interpretat ºi de studiat pentru cã ridicã o problemã, ºi anume: precedentul istoric. Asta înseamnã cã puþini creºtini citesc Faptele Apostolilor la fel cum citesc Neemia, deºi ambele sunt naraþiuni.

Naraþiunile din Vechiul Testament sunt alegorizate, actualizate, dar rareori luate drept tipare pentru comportamentul creºtin, pe când Faptele Apostolilor sunt luate ca precedente biblice pentru Bisericã. Mulþi considerã cã Faptele relateazã istoria Bisericii primare, dar slujeºte ºi ca model normativ pentru Biserica din toate timpurile. De aici rezultã ºi dificultatea hermeneuticã. Interpretarea celor relatate în aceastã carte (de ex. Botezul, conducerea bisericii, Cina Domnului, Botezul cu Duhul Sfânt, minunile etc.) a dus la majoritatea dezbinãrilor Bisericii.

Aici trebuie spus cã sunt mai multe motive pentru care oamenii citesc Faptele sau nivele la care cartea poate fi cititã. Unii citesc Faptele la nivelul istoric, doar pentru a afla informaþii istorice despre Biserica din primul secol, despre practici ºi obiceiuri, despre navigaþie etc. Alþi credincioºi citesc Faptele la nivelul devoþional, adicã sã vadã ce le vorbeºte Dumnezeu, ce pot aplica pentru viaþa lor, pentru a primi încurajare etc. Un alt motiv pentru care se citeºte aceastã carte este cel apologetic, adicã sã învãþãm de la primii apostoli cum sã ne apãrãm credinþa în faþa duºmanilor ei sau în faþa ereziilor. Foarte mulþi creºtini citesc Faptele dorind sã înþeleagã tiparul biblic pentru Bisericã, acesta este nivelul eclesiologic. ªi mai este un nivel la care se poate citi aceastã carte, nivelul exegetic, adicã a citi cu dorinþa de a înþelege intenþia Autorului. Cele cinci nivele pot fi suprapuse ºi un text poate fi citit simultan sau succesiv prin toate acestea.

3

INT

RO

DU

CE

RE FAPTELE APOSTOLILOR

Înaintarea Bisericii cu Evanghelia,

prin puterea Duhului,

fãrã nicio piedicã, pânã la marginile pãmântului

Page 4: precedentul istoric

Pentru a înþelege mesajul cãrþii este esenþial sã înþelegem care a fost scopul Duhului Sfânt când l-a inspirat pe Luca sã scrie Faptele Apostolilor? Când cititim cartea lui Luca, trebuie puse mai mult decât întrebãrile de informare: Ce s-a întâmplat? E nevoie ºi de întrebãri de genul: Care a fost scopul lui Luca în selectarea ºi aranjarea materialului? Care a fost intenþia Autorului? Aceasta este cea mai importantã, dar ºi cea mai dificilã întrebare!

Dacã se poate demonstra cã intenþia lui Luca sub influenþa Duhului Sfânt a fost sã ofere un tipar pentru Biserica din toate timpurile, atunci tiparul acesta din Faptele Apostolilor trebuie sã devinã normativ, adicã aceasta le cere Dumnezeu creºtinilor de pretutindeni ºi din toate veacurile. Dar dacã intenþia autorului a fost alta, atunci trebuie sã punem altfel întrebãrile hermeneutice. Trebuie sã punem întrebarea Ce? înaintea lui De ce? Observã ce îl intereseazã pe Luca. Ce spune ºi ce nu spune. De ce spune? De ce omite? Care sunt diviziunile naturale ale scrierii? De ce a scris Luca aceastã carte?

Diviziunile naturale ale cãrþiiAdesea se crede cã interesul lui Luca faþã de Petru, respectiv Pavel, împarte

cartea în douã: primele 12 capitole prezintã lucrarea lui Petru, celelalte convertirea ºi lucrarea lui Pavel.

O altã împãrþire este fãcutã în funcþie de expansiunea geograficã a programului de

misiune din Fapte 1:8: Ierusalim, Iudeea, Samaria, marginile pãmântului.

O a treia împãrþire a cãrþii este fãcutã dupã enunþurile rezumative fãcute de însuºi Luca pe parcursul scrierii. Sunt ºase rezumate semnificative care pot împãrþi cartea în ºase pãrþi: 6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20; 28:30-31. Rezultã ºase planuri, care imprimã naraþiunii o miºcare continuã spre înainte, de la contextul ei iudaic, cu baza la Ierusalim ºi cu Petru ca figurã conducãtoare, spre o Bisericã preponderent dintre neamuri, avându-l pe Pavel ca figurã conducã-toare ºi Roma ca þintã. Evrei-Ierusalim-Petru => Neevrei-Roma-Pavel.

4

Fapte 1-12PETRU

Fapte 13-28PAVEL

IerusalimFapte 1:8

Iudeea

Marginile pãmântului

Samaria

Page 5: precedentul istoric

Cele ºase parþi în funcþie de cele ºase rezumate ºi elementele principale sunt:

1:1-6:7 - descrierea Bisericii primare d e l a I e r u s a l i m : n a º t e r e , propovãduire, extindere, legãturã cu Templu, împotrivire iudaicã etc. Se încheie cu un conflict între evreii care vorbeau greceºte ºi cei care vorbeau aramaica.6:8-9:31 - descrierea primei

expansiuni geografice, realizatã de creºtinii care vorbeau greceºte (eleniºti - Filip) în diaspora evreilor (prozeliþii - famenul etiopian) ºi la cei „aproape evrei” (samaritenii). Este inclusã convertirea lui Saul, care era un elenist, oponent evreu ºi care urma sã conducã miºcarea de extindere a Bisericii printre neamuri. Martiriul lui ªtefan este cheia acestei secþiuni ºi expansiuni iniþiale.9:32-12:24 - descrierea primei expansiuni spre neamuri (nu geograficã). Cheia secþiunii este convertirea lui Corneliu, relatatã de douã ori. Este evidentã acþiunea directã a lui Dumnezeu, care nu s-a folosit de eleniºti, ci de Petru, liderul lucrãrii printre evrei, în timp ce acþiunea din Antiohia este rezultatul efortului deliberat al vorbitorilor de limbã greacã. 12:25-16:5 - descrierea primei expansiuni geografice în lumea neamurilor. Evreii resping în mod repetat Evanghelia ºi se poticnesc de acceptarea neevreilor în Biserica lui Hristos. Conciliul de la Ierusalim îi acceptã pe fraþii neevrei fãrã povara legii mozaice ºi a normelor religioase evreieºti. Acest conflict ºi acest ultim element determinã expansiunea masivã a Bisericii în lumea neevreilor.16:6-19:20 - expansiunea spre vest, spre Europa. Evreii resping Evanghelia, iar neevreii o primesc.19:21-28:31 - evenimentele care îl conduc pe Pavel cu Evanghelia la Roma. Apãrarea Evangheliei, judecarea lui Pavel ºi recunoaºterea nevinovãþiei lui de trei ori sunt elementele esenþiale ale acestei secþiuni.

Scopul Autorului ºi al scriitoruluiEste evident interesul lui Luca pentru aceastã miºcare de înaintare a

Evangheliei, orchestratã de Duhul Sfânt, de la baza ei din Ierusalim orientatã spre iudaism, pânã la transformarea ei într-un fenomen rãspândit în tot Imperiul, pânã la Roma. Interesul pentru aceastã miºcare rezultã ºi din ceea ce NU spune Luca. El nu pare a fi interesat de vieþile apostolilor. În afarã de

5

1:1-6:7

6:8-9:31

9:32-12:24

12:25-16:5

16:6-19:20

19:21-28:31

Page 6: precedentul istoric

moartea lui Iacov nu ne sunt date alte detalii despre ei. Odatã cu avântul miºcãrii între neamuri, chiar ºi Petru dispare, fiind prezent încã o datã în cap. 15 tot pentru a susþine lucrarea dintre neamuri. Ceilalþi apostoli nu sunt menþionaþi deloc (excepþie enumerarea lor din 1:13). Pavel este prezentat doar în legãturã cu expansiunea Bisericii între neevrei. Luca nu spune nimic despre conducerea Bisericii. Cei ºapte bãrbaþi din cap. 6 nici nu sunt numiþi diaconi ºi vor pãrãsi curând Ierusalimul. De asemenea nu relateazã nici cum s-a diminuat rolul conducãtor al apostolilor în Biserica din Ierusalim ºi cum a ajuns Iacov, fratele Domnului sã aibã acest rol (12:17; 15:13; 21:18). Luca nu spune nimic despre celelalte expansiuni geografice ale Bisericii, cu excepþia axei Ierusalim-Roma: Creta (Tit 1:5), Iliric (fosta Iugoslavie Rom. 15:19) sau Pont, Capadocia, Bitinia (1 Petru 1:1), spre est, spre Mesopotamia, sau spre sud, spre Egipt. Rezultã cã scopul Duhului Sfânt ºi al lui Luca NU a fost sã redea o istorie a Bisericii primare.

Se pare cã nici standardizarea nu a fost scopul acestei scrieri. Convertirile descrise diferã, botezul cu apã ºi cu Duhul Sfânt sunt prezentate ca fiind aplicate diferit, în ordine inversã, cu sau fãrã punerea mâinilor, cu sau fãrã menþionarea vorbirii în limbi. Diversitatea aceasta poate însemna cã Luca nu a intenþionat sã prezinte un model de bisericã standard.

Atunci ce a încercat el sã le transmitã primilor cititori? El prezintã un model, dar nu atât al detaliilor, ci al ansamblului. Dumnezeu l-a cãlãuzit sã selecteze ºi sã relateze în aºa fel încât sã putem vedea expansiunea triumfãtoare a Bisericii cu Evanghelia, înaintând mereu plinã de bucurie, prin puterea Duhului Sfânt, având ca rezultat vieþi schimbate ºi comunitãþi locale înfiinþate, acesta fiind planul lui Dumnezeu cu Biserica peste veacuri. De aceea, pentru cã acesta este planul lui Dumnezeu cu Biserica, nimic nu poate împiedica „înaintarea Evangheliei”: nici Sanhedrinul, nici sinagoga, nici disensiunile interne, nici minþile mãrginite, nici închisoarea, nici uneltirile, nici ameninþãrile, nici moartea unor lideri, nici ereziile, NIMIC nu poate sta în calea Bisericii ºi a Evangheliei (Fapte 28:31).

Tema cãrþii: Înaintarea Bisericii cu Evanghelia prin puterea Duhului Sfânt, fãrã nicio piedicã, pânã la marginile pãmântului.

Bibliografie consultatãBibliaBiblia ca literaturã, Gordon D. Fee, Douglas Stuart, Editura LogosFaptele Apostolilor, David Gooding, Editura LogosDicþionar biblic, Editura OradeaExplore the Book, J. Sidlow Baxter

6

Page 7: precedentul istoric

Prima secþiune (Fapte 1:1-6:7) O privire de ansamblu

În prima secþiune (Fapte 1:1-6:7) David Gooding identificã douã miºcãri principale: prima definind misiunea Bisericii abia nãscute în ziua Cincizecimii, iar a doua prezentând împotrivirea faþã de aceastã misiune. Aceastã primã parte de la 1:1 pânã la rezumatul din 6:7 poate fi împãrþitã în opt pasaje majore:- perioada dintre înviere ºi Cinzecime este acoperitã de douã pasaje. În primul (1:1-14) Hristos îi pregãteºte pe ucenici pentru misiunea lor de martori ai învierii Lui. În al doilea (1:15-26) apostolii se pregãtesc ei înºiºi pentru acestã misiune alegând un înlocuitor pentru Iuda.- Urmeazã coborârea Duhului Sfânt urmatã de douã minuni. Prima (2:1-47), minunea vorbirii în limbi, a doua (3:1-4:4), minunea vindecãrii unui olog din naºtere. Dupã ambele minuni Petru þine câte o predicã în faþa mulþimilor ºi numãrul celor convertiþi creºte. - Cele patru istorii alcãtuiesc ºi ele douã perechi; douã din ele se ocupã de împotrivirea Sanhedrinului (4:5-31 ºi 5:17-42). De fiecare datã Luca raporteazã decizia tribunalului ºi reacþia apostolilor faþã de pedepse ºi ameninþãri.- Ultimele douã pasaje rãmase reprezintã câte o imagine din interiorul comunitaþii creºtine. Primul pasaj (4:32-5:16) prezintã modul în care creºtinii îºi

Scrisã cel mai probabil prin anii 62-63 d.H., c a r t e a F a p t e l e Apostolilor în original poartã simplu numele Fapte („Praxeis”). Unii teologi considerã cã textul cãrþii ar justifica mai bine un titlu de genul: Faptele unor apostoli, pentru cã nu sunt redate f a p t e l e t u t u r o r apostolilor; sau Unele fapte ale unor apostoli, pentru cã nu sunt redate toate faptele ale tuturor apostolilor; sau o altã variantã ar fi Faptele Domnului Isus dupã înãlþare etc. Deºi nu este g r e º i t ã d e n u m i r e a Faptele apostolilor, în prezentul studiu vom f o l o s i d e n u m i r e a originalã, Fapte.

7

Lec

þia

1 Ultimele instrucþiuni,între înviere ºi înãlþare

Versetul de memorat

Ci voi veþi primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, ºi-Mi veþi fi martori în Ierusalim, în toatã

Iudeea, în Samaria ºi pânã la marginile pãmântului.” Fapte 1:8

Page 8: precedentul istoric

vindeau posesiunile ºi le împãrþeau cu ceilalþi. Iar al doilea (6:1-7) prezintã modul de organizare al apostolilor pentru a asigura o corectã împãrþire a ajutoarelor pentru credincioºi.

Citeºte Fapte 1:1-11.

Cine este destinatarul acestei cãrþi? (v. 1)__________________________________________

Ce altã carte a Noului Testament îi mai este adresatã lui Teofil? Coreleazã cu Luca 1:1-4.__________________________________________

Cine este scriitorul uman al celor douã cãrþi?__________________________________________

Scrie în dreptul textelor ce afli despre Luca.

Coloseni 4:14_______________________________

2 Timotei 4:2________________________________

Filimon 24_________________________________

Fapte 16:10_________________________________

Ce meserie avea Luca? (Coloseni 4:14)__________________________________________

Pe lângã meseria de medic, se pare cã Luca a avut ºi o pasiune pentru istorie ºi cunoºtinþe temeinice de geografie ºi navigaþie. El l-a însoþit pe Pavel în a doua cãlãtorie misionarã, alãturându-se echipei din Troa (Fapte 16:8-10).

Despre cine a scris Luca în cea dintâi carte a sa? (v. 1)__________________________________________

Ce a scris Luca despre Isus? (v. 1b)

TeofilNu ºtim exact cine a fost Teofil, dar din titlul „Prea alesule” putem înþelege cã a fost o persoanã cu vazã, poate chiar un demnitar roman. Era important ca Luca sã îi d e m o n s t r e z e c ã n u creºtinii au declanºat revoltele din imperiu de c a r e e r a u a c u z a þ i . Dimpotrivã, ei au fost victime, fiind persecutaþi ºi nu persecutori.

Fapte 1:1 Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus sã facã ºi sã înveþe pe oameni, 2. de la început pânã în ziua în care S-a înãlþat la cer, dupã ce, prin Duhul Sfânt, dãduse poruncile Sale apostolilor, pe care-i alesese. 3. Dupã patima Lui, li S-a înfãþiºat viu, p r i n m u l t e d o v e z i , arãtându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, ºi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împãrãþia lui Dumnezeu. 4. Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit sã nu se depãrteze de Ierusalim, ci s ã a º t e p t e a c o l o fãgãduinþa Tatãlui, „pe care”, le-a zis El, „aþi auzit-o de la Mine. 5. Cãci Ioan a botezat cu apã, dar voi, nu dupã multe zile, veþi fi botezaþi

8

Page 9: precedentul istoric

____________________________________________________________________________________

Care este ordinea acþiunilor lui Isus: vorbe ºi apoi fapte sau invers? Coreleazã ºi cu Luca 24:19.____________________________________________________________________________________

Ce înveþi din modelul Domnului Isus în legãturã cu faptele ºi vorbele?____________________________________________________________________________________

Care sunt elementele esenþiale ale Evangheliei rezumate de Luca? (v. 1b-3)____________________________________________________________________________________

Despre ce a vorbit Isus cu ucenicii Sãi în cele patru- zeci de zile? (v. 3b)__________________________________________

Care au fost dovezile învierii, pe care Isus le aduce ucenicilor Sãi? ____________________________________________________________________________________

Ce poruncã le dã în aceste zile? De ce? (v. 4-5)____________________________________________________________________________________

Despre care împãrãþie erau interesaþi ucenicii? (v. 6)Coreleazã cu v. 3.__________________________________________

De ce crezi cã erau intersaþi de Regatul lui Israel ºi nu de Împãrãþia lui Dumnezeu sau de Duhul Sfânt?____________________________________________________________________________________

cu Duhul Sfânt.” 6. Deci apostolii, pe când erau strânºi laolaltã, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând sã aºezi din nou Împãrãþia lui Israel?” 7. El le-a rãspuns: „Nu este treaba voastrã sã ºtiþi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatãl le-a pãstrat sub stãpânirea Sa. 8. Ci voi veþi primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, ºi-Mi veþi fi martori în Ierusalim, în toatã Iudea, în Samaria ºi p â n ã l a m a r g i n i l e pãmântului.” 9. Dupã ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înãlþat la cer, ºi un nor L-a ascuns din ochii lor. 10. ªi cum stãteau ei cu ochii pironiþi spre cer, pe când Se suia El, iatã cã li s-au a r ã t a t d o i b ã r b a þ i îmbrãcaþi în alb, 11. ºi au zis: „Bãrbaþi Galileeni, de ce staþi ºi vã uitaþi spre cer? Acest Isus, care S-a înãlþat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaºi fe l cum L-aþ i vãzut mergând la cer.”

9

Page 10: precedentul istoric

Cum le corecteazã Isus modul greºit de gândire? (V. 7-8)____________________________________________________________________________________

Care este mustrarea din rãspunsul lui Isus?____________________________________________________________________________________

Dar misiunea pe care le-o încredinþeazã?____________________________________________________________________________________

Ce îi împiedica pe apostoli în momentul acela sã se dedice Împãrãþiei lui Dumnezeu?____________________________________________________________________________________

Ce se întâmplã cu Isus dupã ce le încredinþeazã misiunea? (v. 9)__________________________________________

Cine i-a scos din uimirea lor? (v. 10)__________________________________________

Ce mesaj le transmit îngerii? (v. 11)____________________________________________________________________________________

Ce ar fi trebuit sã facã ucenicii, în loc sã stea sã se uite nostalgici spre cer dupã Isus?____________________________________________________________________________________

Descrie câteva situaþii în care ne asemãnãm cu ei.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U n d r u m î n z i u a S a b a t u l u i . T r a d i þ i a evreiascã a stabilit o distanþã maximã pe care evreii o puteau parcurge în ziua de Sabat, respectiv un km (aproximativ). În pust ie Dumnezeu le poruncise o distanþã de 2 000 de coþi între chivot ºi adunare ( Iosua 3 :4 ; Numeri 35:5). Ideea era ca în ziua de închinare sã nu fie plecaþi prea departe de chivot, ca sã poatã veni la Cortul întâlnirii.

Fapte 1:12 Atunci ei s-au întors în Ierusalim din m u n t e l e n u m i t a l Mãslinilor, care este lângã Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului. 13. Când au ajuns acasã, s-au suit în odaia de sus, unde stãteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul ºi Iuda, fiul lui Iacov. 14. Toþi aceºtia stãruiau cu un cuget în rugãciune ºi în cereri, împreunã cu femeile, ºi cu Maria, mama lui Isus, ºi cu fraþii Lui.

10

Page 11: precedentul istoric

Citeºte Fapte 1:12-14.

Ce au fãcut apostolii dupã înãlþarea Domnului ºi dupã mesajul îngerilor? (v. 12)____________________________________________________________________________________

Din cine era format grupul acesta? (v. 13, 14b)____________________________________________________________________________________

Unde se întâlneau?__________________________________________

Ce fãceau acolo? (v. 14a)__________________________________________

Ce piedici au depãºit ca sã se întoarcã la Ierusalim ºi sã stãruiascã în rugãciune împreunã, aºteptând fãgãduinþa Tatãlui?______________________________________________________________________________________________________________________________

Faptele tale

Cum vei aplica sãptãmâna aceasta principiul faptelor înaintea vorbelor, practicat de Isus?__________________________________________

Cum poþi dovedi cã eºti mai interesat de puterea Duhului Sfânt decât de puterea lumeascã pe care þi-o poate oferi banul, poziþia socialã, prietenii etc.__________________________________________

Care sunt piedicile pe care trebuie sã le depãºeºti pentru a te aduna cu ucenicii lui Isus la rugãciune ºi pentru a aºtepta activ, nu pasiv, revenirea Mântuitorului?__________________________________________

F a p t e____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11

Page 12: precedentul istoric

Citeºte Fapte 1:15-26.

În primul pasaj Isus îi pregãteºte pe ucenici pentru misiunea lor, dându-le nenumãrate dovezi ale învierii Lui, reamintindu-le care este misiunea lor în lume, poruncindu-le sã nu se îndepãrteze de Ierusalim, ci sã aºtepte acolo venirea Duhului Sfânt ºi chiar înãlþându-se la cer sub ochii lor. În al doilea pasaj din Fapte 1, îi vedem pe apostolii rãmaºi singuri cum se pregãtessc pentru misiunea lor. Sunt zece zile fãrã Isus ºi fãrã Duhul Sfânt, zece zile de foc.

Cine are iniþiativa în grupul apostolilor? (v. 15)__________________________________________

Enumerã alte trei cazuri din evanghelii în care Petru are iniþiativa în grupul ucenicilor.______________________________________________________________________________________________________________________________

Câþi erau adunaþi împreunã? (v. 15b) __________________________________________

De ce crezi cã Luca a scris „aproape o sutã douã zeci” ºi nu a dat o cifrã exactã?______________________________________________________________________________________________________________________________

Fapte 1:15 În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraþilor, numãrul celor adunaþi laolaltã era de aproape o su tã douãzeci ºi a zis: 16. „Fraþilor, trebuia sã se împlineascã Scriptura spusã de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost cãlãuza celor ce au prins pe Isus. 17. El era din numãrul nostru, ºi era pãrtaº al aceleiaºi slujbe. 18 . Omul aces ta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a cãzut cu capul în jos, a plesnit în douã prin mijloc, ºi i s-au vãrsat toate mãruntaiele. 19. Lucrul acesta a ajuns aºa de cunoscut de toþi

12

Lec

þia

2 Preocupaþi de începutul misiunii, între înãlþarea Domnului

ºi revãrsarea Duhului

Versetul de memoratEl era din numãrul nostru, ºi era pãrtaº al aceleiaºi slujbe.

Fapte 1:17

Page 13: precedentul istoric

Þi s-a întâmplat vreodatã sã exagerezi dând o cifrã mai mare sau mai micã decât cea realã? Povesteºte grupului un caz.____________________________________________________________________________________

Din miile de oameni care L-au urmat, doar 120 au rãmas ataºaþi de grupul celor 12 dupã înãlþarea Mântuitorului la cer. E mult... e puþin... dupã trei ani de lucrare intensã? Conteazã la ce ne raportãm. Dacã ne raportãm strict la cifra 120 poate e puþin. Dacã ne raportãm însã la numãrul iniþial de ucenici, doisprezece, atunci este o creºtere de zece ori, aproape, în trei ani. Sau dacã ne raportãm la scopul lui Isus în lume, iarãºi cifra nu e nesemnificativã. Isus nu a venit sã adune mulþimi, ci sã-ªi dea viaþa ca jertfã pentru mulþimi. Strategia Lui de a ajunge sã câºtige mulþimile a fost formarea unui nucleu de ucenici.

Ce argumente aduce Petru în sprijinul iniþiativei lui? (v. 16)____________________________________________________________________________________

De ce crezi cã trebuia?____________________________________________________________________________________

Ce afli despre Iuda din versetele de mai jos?

v. 16b_____________________________________

v. 17______________________________________

v. 18______________________________________

Ce a fãcut Iuda cu banii câºtigaþi din trãdarea lui Isus? (v. 19)__________________________________________

locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor: „Acheldama”, adicã: „Ogorul sângelui.” 20. În a d e v ã r, î n c a r t e a Psalmilor este scris: „Locuinþa lui sã rãmânã pustie ºi nimeni sã nu locuiascã în ea!” ªi: „Slujba lui s-o ia altul!” 21. Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoþit în toatã vremea în care a trãit Domnul Isus între noi, 22. cu începere de la botezul lui Ioan pânã în ziua când S-a înãlþat El de la noi, sã fie rânduit, unul care sã ne însoþeascã drept martor al învierii Lui. 23. Ei au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis ºi Iust, ºi pe Matia. 24. Apoi au fãcut urmãtoarea rugãciune: „Doamne , Tu , care cunoºti inimile tuturor oamenilor, aratã-ne pe care din aceºti doi l-ai ales, 25. ca sã ia loc în s l u j b a º i a p o s t o l i a aceasta, din care a cãzut Iuda, ca sã meargã la locul lui.” 26. Au tras la sorþi, ºi sorþul a cãzut pe Matia, care a fost numãrat î m p r e u n ã c u c e i unsprezece apostoli.

13

Page 14: precedentul istoric

Coreleazã cu Evanghelia dupã Matei 27:3-10. Cum le interpretezi împreunã?____________________________________________________________________________________

Care crezi cã sunt cauzele trãdãrii lui Iuda, dupã trei ani în care Însuºi Mântuitorul a investit în el? ____________________________________________________________________________________

Este un eºec al lui Isus în alegerea lui Iuda sau un eºec al lui Iuda în alegerea lui Isus?____________________________________________________________________________________

Care sunt „ogoarele” pentru care Îl trãdãm ºi noi azi pe Isus?____________________________________________________________________________________

Vei fi surprins sã observi cât de mult vorbeºte Luca despre „ogoare” în Fapte.

De unde îºi ia Petru argumentele? (v. 20) Coreleazã cu Psalmul 69 ºi 109.____________________________________________________________________________________

Crezi cã interpretarea lui Petru este validã? De ce? Coreleazã cu Luca 24:27, 44-47.____________________________________________________________________________________

Care e concluzia lui Petru care începe cu „Trebuie deci....”? (v. 21)____________________________________________________________________________________

A fost planul divin sã fie doisprezece apostoli? Argumenteazã.

F a p t e____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14

Page 15: precedentul istoric

____________________________________________________________________________________

A nãruit Iuda planul divin? De ce?____________________________________________________________________________________

Iniþiativa lui Petru este în planul divin? De ce?____________________________________________________________________________________

Intenþiona Dumnezeu sã completeze locul gol lãsat de Iuda? Argumenteazã.____________________________________________________________________________________

De ce crezi cã Petru ia iniþiativa aceasta?__________________________________________

Care om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament a vrut “sã Îl ajute pe Dumnezeu” sã-ºi împlineascã planurile eterne ºi a greºit.__________________________________________

Þi s-a întâmplat vreodatã sã greºeºti având intenþii bune? Dã un exemplu.____________________________________________________________________________________

Care sunt condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã potenþialii candidaþi? (v. 21-22)____________________________________________________________________________________

Care era misiunea celui ales în final? (v. 22b)__________________________________________

Ucenicii se pregãteau sã fie martori ai învierii lui Isus. Considerând cã Dumnezeu e prea ocupat cu primirea lui Hristos în slavã ºi cu trimiterea Duhului Sfânt pe

F a p t e____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15

Page 16: precedentul istoric

pãmânt, aceºtia acþioneazã ca ºi când lui Dumnezeu i-a scãpat amãnuntul cu Iuda ºi descompletarea numãrului de doisprezece ºi se gândesc sã-i dea o mânã de ajutor. Sinceri, dar greºiþi.

Care este metoda de cãlãuzire aleasã de Petru? (v. 23-26)__________________________________________

De unde crezi cã a împrumutat-o? Argumenteazã.__________________________________________

Care sunt cei doi candidaþi?__________________________________________

Unde mai scrie în Biblie despre Matia „cel ales”?__________________________________________

Cine este de fapt alesul Domnului în slujba de apostol?Coreleazã cu Fapte 9:15-16 ºi cu Galateni 1:1, 11-24.____________________________________________________________________________________

Crezi cã oamenii lui Dumnezeu pot greºi chiar având cele mai bune intenþii? Dã ºi alte exemple în afarã de Petru.____________________________________________________________________________________

Ce metode de cãlãuzire cunoºti ºi foloseºti?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ce avem noi astãzi în plus faþã de apostoli la acel moment?____________________________________________________________________________________

F a p t e____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16

Page 17: precedentul istoric

Ce rol are Scriptura în cãlãuzire? Argumenteazã.____________________________________________________________________________________

Dar Duhul Sfânt?____________________________________________________________________________________

Dar liderii?____________________________________________________________________________________

Ce piedicã a încercat sã depãºeascã Petru prin iniþiativa lui?____________________________________________________________________________________

Faptele tale

Care sunt ultimele trei iniþiative ale tale în domeniul spiritual, la nivelul personal, familial sau al lucrãrii bisericii?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cum îl implici pe Dumnezeu în deciziile pe care le iei?____________________________________________________________________________________

Prin ce modalitãþi te cãlãuzeºte Dumnezeu în viaþa personalã ºi în lucrarea spiritualã?______________________________________________________________________________________________________________________________

Ce faci dacã înþelegi greºit cãlãuzirea, deºi eºti sincer?__________________________________________

F a p t e____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17

Page 18: precedentul istoric

Dupã zece zile fãrã Isus ºi fãrã Duhul Sfânt, ucenicii participã la marea sãrbãtoare evreiascã numitã Cincizecimea, care marca sfârºitul seceriºului.

Citeºte Fapte 2:1-21 (ca ºi cum ar fi prima datã; fãrã prejudecãþi ºi interpretãri prestabilite!)

La cine crezi cã se referã Luca atunci când spune cã erau adunaþi împreunã în acelaºi loc? (v. 1)____________________________________________________________________________________

Unde erau adunaþi? (v. 2)__________________________________________

De ce crezi cã erau adunaþi? __________________________________________

Ce semnale audibile ºi vizibile vin din cer? (v. 2-3)____________________________________________________________________________________

Ce s-a întâmplat cu cei adunaþi? (v. 4)____________________________________________________________________________________

De ce crezi cã au fost umpluþi cu Duhul Sfânt ucenicii?______________________________________________________________________________________________________________________________

F a p t e 2 : 1 Î n z i u a Cincizecimii, erau toþi împreunã în acelaºi loc. 2. Deodatã a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic ºi a umplut toatã casa unde ºedeau ei. 3. Niºte limbi ca de foc au fost vãzute împãrþindu-se printre ei ºi s-au aºezat câte una pe fiecare din ei. 4. ªi toþi s-au umplut de Duh Sfânt ºi au început sã vorbeascã în alte limbi, dupã cum le da Duhul sã vorbeascã. 5. ªi se aflau atunci în Ierusalim Iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. 6. Când s-a auzit sunetul acela, mulþimea s-a adunat ºi a rãmas încremenitã; pentru cã fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 7. Toþi se mirau, se minunau ºi ziceau unii cãtre alþii: „Toþi aceºtia care vorbesc, nu sunt Galileeni? 8. Cum dar îi auzim vorbind fiecãruia din noi în limba noastrã, în

18

Lec

þia

3Împuternicirea pentru misiunePuterea de sus: Duhul Sfânt

Versetul de memorat„În zilele de pe urmã, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice fãpturã; feciorii voºtri ºi fetele voastre vor proroci, tinerii voºtri vor avea vedenii ºi bãtrânii

voºtri vor visa visuri! Fapte 2:17

Page 19: precedentul istoric

Cum descrie Isus rolul Duhului Sfânt în viaþa lor? (Luca 24:49)____________________________________________________________________________________

Ce piedicã trebuia sã îndepãrteze din viaþa lor Duhul Sfânt pentru ca ei sã-ºi poatã îndeplini misiunea?____________________________________________________________________________________

Cum crezi cã se poate vedea dacã viaþa noastrã creºtinã sau lucrarea pe care o facem este prin puterea noastrã sau prin puterea Duhului Sfânt?____________________________________________________________________________________

Pentru cine crezi cã sunt trimise semnele miraculoase auzite ºi vãzute? (v. 5-6)____________________________________________________________________________________

Care semn supranatural i-a adunat pe oameni sã vadã ce se întâmplã? (v. 6) __________________________________________

Care semn miraculos i-a uimit cel mai tare pe curioºii veniþi sã vadã ce se întâmplã? (v. 7-8)__________________________________________

Pentru cine au vorbit ucenicii în alte limbi necunoscute lor, pentru ei înºiºi sau pentru alþii? __________________________________________

Cei umpluþi de Duhul Sfânt vorbeau în alte limbi înþelese de auditoriu sau se rugau lui Dumnezeu în alte limbi? (v. 4, 8, 11)__________________________________________

Cei prezenþi înþelegeau limbile noi în care vorbeau ucenicii?

care ne-am nãscut? 9. Parþi, Mezi, Elamiþi, l o c u i t o r i d i n Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, 10. Frigia, Pamfilia, Egipt, pãrþile Libiei dinspre Cirena, oaspeþi din Roma, Iudei sau prozeliþi, 11. Cretani ºi Arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile m i n u n a t e a l e l u i Dumnezeu!” 12. Toþi erau uimiþi, nu ºtiau ce sã creadã ºi ziceau unii cãtre alþii: „Ce vrea sã zicã aceasta?” 13. Dar alþii îºi bãteau joc ºi ziceau: „Sunt plini de must!” 14. Atunci Petru s-a sculat în p i c i o a r e c u c e i unsprezece, a ridicat g l a s u l º i l e - a z i s : „Bãrbaþi Iudei ºi voi toþi ce i care locu i þ i în Ierusalim, sã ºtiþi lucrul a c e s t a , º i a s c u l t a þ i cuvintele mele! 15. Oamenii aceºtia nu sunt beþi, cum vã închipuiþi voi, cãci nu este decât al treilea ceas din zi. 16. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: 17. „În zilele de pe urmã, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice fãpturã; feciorii voºtri ºi fetele voastre vor proroci, tinerii voºtri vor avea vedenii ºi bãtrânii voºtri vor visa visuri! 18. Da, chiar ºi peste robii Mei ºi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, º i vor proroci. 19. Voi face sã se

19

Page 20: precedentul istoric

__________________________________________

Din câte naþiuni erau prezenþi oameni cucernici acolo? (v. 9-11)__________________________________________

Ce le vorbeau ucenicii acestora? (v. 11b)__________________________________________

Care crezi cã erau „lucrurile minunate ale lui Dumnezeu” despre care vorbeau în alte limbi ucenicii?____________________________________________________________________________________

Care erau cele mai minunate lucruri întâmplate în ultimele sãptãmâni în Ierusalim? Coreleazã cu Luca 24.______________________________________________________________________________________________________________________________

Când le vorbeºti oamenilor despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, ce miracol aºtepþi sã se întâmple: tu sã vorbeºti pe limba ta ºi ei sã te înþeleagã printr-un dar supranatural sau tu sã vorbeºti pe limba lor prin puterea supranaturalã a Domnului?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Care este explicaþia „naturalã” a unora prezenþi acolo? (v. 12-13)__________________________________________

Care este explicaþia „supranaturalã” a lui Petru? (v. 14-16)____________________________________________________________________________________

arate semne sus în cer ºi minuni jos pe pãmânt, sânge, foc ºi un vârtej de fum; 20. soarele se va preface în întuneric, ºi luna în sânge, înainte ca sã vinã ziua Domnului, z iua aceea mare ºi strãlucitã. 21. Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.”

20

Page 21: precedentul istoric

De ce crezi cã Petru este cel care ia cuvântul?__________________________________________

Cui se adreseazã Petru? (v. 14)__________________________________________

Care este argumentul lui împotriva acuzaþiei de beþie? (v. 15)__________________________________________

Cu ce pasaj din Scripturã asociazã el miracolul coborârii Duhului Sfânt? (v. 16-21)__________________________________________

Este important de observat cã Petru nu spune cã aceasta este împlinirea profeþiei lui Ioel, ci el spune „aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel”. Pasajul citat din Ioel cuprinde douã profeþii care au legãturã cu acelaºi subiect, dar a cãror împlinire este separatã în timp de sute de ani.Subiectul acestei profeþii îl constituie „zilele din urmã”. Prima profeþie (v. 17-18) are de a face cu inaugurarea „zilelor din urmã” sau a erei escatologice, prin revãrsarea Duhului ºi s-a împlinit în ziua Cincizecimii. A doua profeþie (v. 19-20) are de a face cu încheierea „zilelor din urmã” prin judecata lui Dumnezeu, în ziua Domnului, ziua aceea mare ºi înfricoºatã. Adevãrul din v. 21 se referã la toatã perioada zilelor din urmã: oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit! Oricine... nu doar iudeii, ci ºi parþii, mezii, elamiþii, frigienii, egiptenii, cretanii, arabii etc. Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Sãu Fiu, pentru ca ORICINE crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã.

Ce legãturã vezi între promisiunea din v. 17 ºi cea din v. 21, între Duhul Sfânt ºi mântuire?____________________________________________________________________________________

F a p t e____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21

Page 22: precedentul istoric

Cine îi convinge pe pãcãtoºi sã cheme Numele Domnului? Argumenteazã.__________________________________________

Cum te-a convins Duhul Sfânt sã te pocãieºti de pãcatele tale?____________________________________________________________________________________

Cum te ajutã Duhul Sfânt sã îi conduci pe alþii spre mântuire?____________________________________________________________________________________

Faptele tale

Cum experimentezi umplerea cu Duhul Sfânt astãzi?____________________________________________________________________________________

Care sunt categoriile de oameni cãrora vrei sã le comunici Evanghelia, dar nu le cunoºti limba ºi ai nevoie de abilitãþi supranaturale? (Copiii, adolescenþii, partenerul de viaþã, colegii, vecinii etc.)____________________________________________________________________________________

Ce faci când cineva îºi bate joc de tine pentru cã îi vorbeºti despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu?____________________________________________________________________________________

Ce poþi face ca sã împlineºti porunca biblicã: Fiþi plini de Duh!____________________________________________________________________________________

F a p t e____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22

Page 23: precedentul istoric

Dupã combaterea explicaþiei unora cum cã ar fi beþi ºi dupã ce explicã în lumina profeþiei lui Ioel ce s-a întâmplat de fapt, apostolul Petru li se adreseazã celor prezenþi þinând prima predicã dupã primirea puterii de sus.

Citeºte Fapte 2:22-36.

Despre cine le predicã? (v. 22)__________________________________________

Scrie mai jos adevãrurile pe care le predicã Petru despre Domnul Isus? (v. 22-24)______________________________________________________________________________________________________________________________

Cu ce argument susþine Petru realitatea învierii lui Hristos? (v. 25-28)____________________________________________________________________________________

Coreleazã cu Psalmul 16:8-11.

De unde ºtie Petru cum sã interpreteze Psalmul 16 aplicându-l învierii lui Hristos? (v. 29-31)__________________________________________

Care este adevãrul central al predicii lui Petru? (v. 32)__________________________________________

Care sunt consecinþele învierii lui Hristos? (v. 32-36)

Fapte 2:22 Bãrbaþ i I s r a e l i þ i , a s c u l t a þ i cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastrã prin minunile, semnele ºi lucrãrile pline de putere, pe care le-a fãcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, dupã cum bine ºtiþi; 23. pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, dupã sfatul hotãrât ºi dupã ºtiinþa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aþi rãstignit ºi L-aþi omorât prin mâna celor fãrãdelege. 24. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legãturile morþii, pentru cã nu era cu putinþã sã fie þinut de ea. 25. Cãci David zice despre El: „Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru cã El este la dreapta mea, ca sã nu mã clatin. 26. De aceea, mi se bucurã inima ºi mi se înveseleºte limba; chiar ºi trupul mi se va odihni în nãdejde: 27. cãci nu-mi vei lãsa suf letul în Locuinþa morþilor ºi nu vei îngãdui ca Sfântul Tãu sã vadã putrezirea. 28. Mi-ai fãcut cunoscut cãile vieþii ºi Mã vei umple de bucurie cu starea Ta de faþã.” 29. Cât despre patriarhul David, sã-mi fie îngãduit, fraþilor, sã vã spun fãrã sfialã cã a murit ºi a fost îngropat; ºi mormântul lui este în mijlocul nostru pânã în ziua de azi. 30. Fiindcã David era proroc,

23

Versetul de memorat „Pocãiþi-vã”, le-a zis Petru, „ºi fiecare din voi sã fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre

iertarea pãcatelor voastre; apoi veþi primi darul Sfântului Duh. Fapte 2:38

Extinderea Bisericii în Ierusalim

Lec

þia

4

Page 24: precedentul istoric

____________________________________________________________________________________

Ce ar trebui sã ºtie bine tot Israelul? (v. 36)____________________________________________________________________________________

Ce înseamnã faptul cã Isus este Domn ºi Hristos?____________________________________________________________________________________

Ce este Isus pentru tine? Doar Hristos? Sau ºi Domn?____________________________________________________________________________________

Ce face El pentru tine ca Hristos? Dar ca Domn?____________________________________________________________________________________

Citeºte Fapte 2:37-47.

Care este reacþia ascultãtorilor lui Petru? (v. 37)____________________________________________________________________________________

Ce crezi cã a avut impact asupra lor? De ce? Carisma lui Petru ____________________________

Argumentele istorice ale învierii________________

Argumentele biblice ale învierii_________________

Puterea Duhului Sfânt________________________

Fenomenele supranaturale: vâjâitul puternic, limbile de foc, vorbirea în limbi__________________________________________

De ce crezi cã au întrebat ce sã facã înainte de a le spune Petru?

ºi ºtia cã Dumnezeu îi fãgãduise cu jurãmânt cã va ridica pe unul din urmaºii sãi pe scaunul lui de domnie, 31. despre învierea lui Hristos a prorocit ºi a vorbit el, când a zis cã sufletul lui nu va fi lãsat în Locuinþa morþilor, ºi trupul lui nu va vedea putrezirea. 32. Dumnezeu a înviat pe acest Isus, ºi noi toþi suntem martori ai lui. 33. ªi acum, o datã ce S-a înãlþat prin dreapta lui Dumnezeu, ºi a primit de la Tatãl fãgãduinþa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeþi ºi auziþi. 34. Cãci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu: „ªezi la dreapta Mea, 35. pânã ce voi pune pe vrãjmaºii Tãi sub picioarele Tale.” 36. Sã ºtie bine dar, toatã casa lui Israel, cã Dumnezeu a fãcut Domn ºi Hristos pe acest Isus, pe care L-aþi rãstignit voi.”

Fapte 2:37 Dupã ce au auzit aceste cuvinte, ei au rãmas strãpunºi în inimã, ºi au zis lui Petru ºi c e l o r l a l þ i a p o s t o l i : „Fraþilor, ce sã facem?” 38. „Pocãiþi-vã”, le-a zis Petru, „ºi fiecare din voi sã fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre i e r t a r e a p ã c a t e l o r voastre; apoi veþi primi darul Sfântului Duh. 39. Cãci fãgãduinþa aceasta este pentru voi, pentru copiii voºtri, ºi pentru toþi

24

Page 25: precedentul istoric

____________________________________________________________________________________

Care este rãspunsul lui Petru la întrebarea lor: Fraþilor ce sã facem?v. 38______________________________________

v. 39______________________________________

v. 40______________________________________

Ce crezi cã însemna pocãinþa în contextul predicii lui Petru?____________________________________________________________________________________

Ce înseamnã pocãinþa pentru noi astãzi?____________________________________________________________________________________

Care crezi cã au fost piedicile pe care le-a depãºit Petru þinând aceastã predicã?____________________________________________________________________________________

Care au fost piedicile pe care le-au depãºit cei care s-au pocãit în acea zi?____________________________________________________________________________________

Cine trebuie sã se pocãiascã?__________________________________________

Tu te-ai pocãit de pãcatele tale? Cum se vede asta în viaþa ta?____________________________________________________________________________________

Ce ar trebui sã urmeze dupã pocãinþã? (v. 38)__________________________________________

cei ce sunt departe acum, în oricât de mare numãr îi v a c h e m a D o m n u l , Dumnezeul nostru.” 40. ªi, cu multe alte cuvinte, mãrturisea, îi îndemna ºi zicea: „Mântuiþi-vã din mijlocul acestui neam ticãlos.” 41. Cei ce au primit propovãduirea lui, au fost botezaþi; ºi în ziua a c e e a , l a n u m ã r u l ucenicilor s-au adãugat aproape trei mii de suflete. 4 2 . E i s t ã r u i a u î n învãþãtura apostolilor, în legãtura frãþeascã, în frângerea pâinii ºi în rugãciuni. 43. Fiecare era plin de fricã, ºi prin apostoli se fãceau multe minuni ºi semne. 44. Toþi cei ce credeau, erau împreunã la un loc, ºi aveau toate de obºte. 45. κi vindeau ogoarele ºi aver i l e , º i ban i i î i împãrþeau între toþi, dupã nevoile fiecãruia. 46. Toþi împreunã erau nelipsiþi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasã ºi luau hrana, cu bucurie ºi curãþie de inimã. 47. Ei lãudau pe Dumnezeu ºi erau plãcuþi înaintea întregului norod. ªi Domnul adãuga în fiecare zi la numãrul lor pe cei ce erau mântuiþi.

25

Page 26: precedentul istoric

Cum numeºte Petru Duhul Sfânt? (v. 38b)__________________________________________

Un dar se cere sau este primit?__________________________________________

Ce spune Petru cã trebuie sã facem în legãturã cu darul Duhului Sfânt: sã-l cerem sau sã-l primim? (v. 38b)__________________________________________

Cine dã darul Duhului Sfânt? (v. 17, 18, 33)__________________________________________

Cine poate primi darul Duhului Sfânt? (v. 21, 38, 39)______________________________________________________________________________________________________________________________

Ce s-a întâmplat cu cei care au primit propovãduirea lui Petru? (v. 41)____________________________________________________________________________________

Câþi au fost botezaþi în acea zi? (v. 41b)__________________________________________

Ce îi împiedicã pe oamenii care ascultã azi Evanghelia sã se boteze?____________________________________________________________________________________

Ce înseamnã cã „au primit propovãduirea” lui Petru?____________________________________________________________________________________

Tu cum te raportezi la predicile pe care le auzi? Cum te influenþeazã predicile?______________________________________________________________________________________________________________________________

F a p t e____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26

Page 27: precedentul istoric

Ce face diferenþa între o predicã care are impact asupra ta ºi una care nu are?____________________________________________________________________________________

Cum descrie Luca prima comunitate de credincioºi?v. 42______________________________________

v. 43______________________________________

v. 44-45 ___________________________________

v. 46______________________________________

v. 47______________________________________

Ce te uimeºte cel mai tare la comunitatea primilor creºtini?____________________________________________________________________________________

Ce crezi cã e cel mai greu de aplicat astãzi din ceea ce fãceau ei? De ce?____________________________________________________________________________________

Ce crezi cã însemna pentru ei sã stãruie în:

Învãþãtura apostolilor____________________________________________________________________________________

Legãtura frãþeascã____________________________________________________________________________________

Frângerea pâinii____________________________________________________________________________________

F a p t e____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27

Page 28: precedentul istoric

Rugãciuni____________________________________________________________________________________

Dar pentru noi astãzi ce înseamnã aceastã perseverare în învãþãtura apostolilor, în legãtura frãþeascã, în frângerea pâinii ºi în rugãciuni.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

În ce cadru se pot cel mai bine realiza fiecare dintre acestea?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

În care dintre aceste patru domenii îþi este cel mai greu sã perseverezi? De ce?____________________________________________________________________________________

Ce crezi cã îi determina sã îºi vândã ogoarele ºi sã-ºi împartã toatã averea cu ceilalþi?____________________________________________________________________________________

Este pentru a doua oarã când Luca aminteºte de bani ºi ogoare, doar în primele douã capitole. ªi nu este pentru ultima datã. Oare sã fie atât de importante pentru înaintarea Bisericii cu Evanghelia pânã la marginile lumii? Cum îþi explici asta?____________________________________________________________________________________

Unde se întâlneau pentru închinare ºi mâncare? (v. 46)____________________________________________________________________________________

F a p t e____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28

Page 29: precedentul istoric

F a p t e____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29

De ce crezi cã erau plãcuþi înaintea celorlalþi?____________________________________________________________________________________

Ce fãcea Dumnezeu pentru ei? (v. 47b)____________________________________________________________________________________

Faptele tale

Ce te împiedicã cel mai des sã primeºti Cuvântul predicat?____________________________________________________________________________________

Eºti sigur cã dacã te-ai pocãit de pãcatele tale, ai crezut în Domnul Isus ºi ai fost botezat, ai primit ºi puterea de sus pentru a trãi viaþa de credinþã? Argumenteazã.____________________________________________________________________________________

Ce te împiedicã sã te pocãieºti zilnic?____________________________________________________________________________________

Ce te împiedicã sã perseverezi în disciplinele spirituale?____________________________________________________________________________________

Cum dovedeºti cã Isus este Domnul posesiunilor tale?____________________________________________________________________________________

Care este pãrerea celor din jur despre viaþa ta de credinþã? S-a apropiat cineva de Dumnezeu doar cunoscându-te pe tine? De ce?__________________________________________

Page 30: precedentul istoric

30

Înaintarea

Bis

eric

ii

cu E

vang

helia

prin

pu

tere

a D

uh

ulu

i

pânã

la m

argi

nile

pãm

ântu

lui

fãrã

nic

io

pied

icã

Page 31: precedentul istoric

31

Page 32: precedentul istoric

32