of 89 /89
Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0363/2018 9.11.2018 ***I SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) Komisja Gospodarcza i Monetarna Sprawozdawca: Paul Tang RR\1168659PL.docx PE626.716v02-00 PL Zjednoczona w różnorodności PL

PR_COD_1consamCom · Web viewdo celu zrównoważonego inwestowania. Uczestnicy rynku finansowego powinni również ujawnić uzasadnienie, dlaczego wagi i części składowe wyznaczonego

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PR_COD_1consamCom · Web viewdo celu zrównoważonego inwestowania. Uczestnicy rynku finansowego...

PR_COD_1consamCom<Titre>w sprawie wniosku dotyczcego rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczcych zrównowaonych inwestycji i ryzyka dla zrównowaonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341</Titre>
<DocRef>(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))</DocRef>
Sprawozdawca: <Depute>Paul Tang</Depute>
PR_COD_1consamCom
(Wskazana procedura opiera si na podstawie prawnej zaproponowanej w projekcie aktu)
Poprawki do projektu aktu
Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn
Skrelenia zaznacza si wytuszczonym drukiem i kursyw w lewej kolumnie. Zmian brzmienia zaznacza si wytuszczonym drukiem i kursyw w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza si wytuszczonym drukiem i kursyw w prawej kolumnie.
Pierwszy i drugi wiersz nagówka kadej poprawki wskazuje element rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeeli poprawka odnosi si do obowizujcego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, nagówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujcy obowizujcy akt i czwarty wiersz wskazujcy przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.
Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego
Nowe fragmenty tekstu zaznacza si wytuszczonym drukiem i kursyw. Fragmenty tekstu, które zostay skrelone, zaznacza si za pomoc symbolu lub przekrela. Zmian brzmienia zaznacza si przez wyrónienie nowego tekstu wytuszczonym drukiem i kursyw i usunicie lub przekrelenie zastpionego tekstu.
Tytuem wyjtku nie zaznacza si zmian o charakterze cile technicznym wprowadzonych przez suby w celu opracowania kocowej wersji tekstu.
SPIS TRECI
OPINIA Komisji Ochrony rodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczestwa ywnoci 33
PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WACIWEJ 63
GOSOWANIE KOCOWE W FORMIE GOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WACIWEJ 64
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
w sprawie wniosku dotyczcego rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczcych zrównowaonych inwestycji i ryzyka dla zrównowaonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341
(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))
Parlament Europejski,
– uwzgldniajc wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0354),
– uwzgldniajc art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek zosta przedstawiony Parlamentowi przez Komisj (C8-0208/2018),
– uwzgldniajc art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
– uwzgldniajc opini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego z [data opinii][footnoteRef:1], [1: Dz.U. ...]
– uwzgldniajc art. 59 Regulaminu,
1. przyjmuje ponisze stanowisko w pierwszym czytaniu;
2. zwraca si do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeli zastpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;
3. zobowizuje swojego przewodniczcego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.
Poprawka 1
do wniosku Komisji
w sprawie ujawniania informacji dotyczcych ryzyka dla zrównowaonego rozwoju i wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341
(Tekst majcy znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzgldniajc Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególnoci jego art. 114,
uwzgldniajc wniosek Komisji Europejskiej,
uwzgldniajc opini Europejskiego Banku Centralnego[footnoteRef:3], [3: Dz.U. C […] z […], s. […].]
uwzgldniajc opini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego[footnoteRef:4], [4: Dz.U. C […] z […], s. […].]
stanowic zgodnie ze zwyk procedur ustawodawcz,
a take majc na uwadze, co nastpuje:
(1) Przejcie na niskoemisyjn, bardziej zrównowaon i zasobooszczdn gospodark o obiegu zamknitym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia konkurencyjnoci gospodarki Unii w dugiej perspektywie. Porozumienie paryskie (COP21), które Unia ratyfikowaa 5 padziernika 2016 r.[footnoteRef:5] i które weszo w ycie 4 listopada 2016 r., ma na celu zintensyfikowanie dziaa w reakcji na zmian klimatu, midzy innymi przez zapewnienie zgodnoci przepywów finansowych z deniem do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych i do rozwoju odpornego na zmian klimatu. [5: Decyzja Rady (UE) 2016/1841 z dnia 5 padziernika 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjtego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 1).]
(1a) Uwzgldnienie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych czynników ochrony rodowiska, polityki spoecznej i adu korporacyjnego moe przynie korzyci wykraczajce poza rynki finansowe. Dlatego kluczowe znaczenie ma, by uczestnicy rynku finansowego podawali niezbdne informacje umoliwiajce porównywalno inwestycji i podejmowanie wiadomych decyzji inwestycyjnych. Ponadto aby uczestnicy rynku finansowego mogli wywiza si z obowizku zachowania naleytej starannoci w odniesieniu do wpywu na zrównowaony rozwój i ryzyka dla zrównowaonego rozwoju oraz podawa inwestorom kocowym uyteczne informacje, spóki, w które inwestuj, musz ujawnia wiarygodne, porównywalne i zharmonizowane informacje. Proces taki mona wprowadzi z powodzeniem tylko na podstawie definicji uzgodnionych w przepisach.
(2) Wspólnym celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE[footnoteRef:6], dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE[footnoteRef:7], dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE[footnoteRef:8], dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE[footnoteRef:9], dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97[footnoteRef:10], dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341[footnoteRef:11], rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013[footnoteRef:12] i rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013[footnoteRef:13] jest uatwienie podejmowania i prowadzenia dziaalnoci przez przedsibiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartociowe (UCITS), zarzdzajcych alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI), zakady ubezpiecze, firmy inwestycyjne, poredników ubezpieczeniowych, instytucje pracowniczych programów emerytalnych (IORP), zarzdzajcych kwalifikowalnymi funduszami venture capital (zarzdzajcy EuVECA) i zarzdzajcych kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsibiorczoci spoecznej (zarzdzajcy EuSEF). Te dyrektywy i rozporzdzenia zapewniaj bardziej jednolit ochron inwestorów kocowych i uatwiaj im korzystanie z szerokiego zakresu produktów i usug finansowych, a jednoczenie wprowadzaj zasady umoliwiajce inwestorom podejmowanie wiadomych decyzji inwestycyjnych. Chocia cele te w duej mierze osignito, niewystarczajco rozwinite jest ujawnianie inwestorom kocowym i inwestorom informacji na temat uwzgldniania ryzyka dla zrównowaonego rozwoju, wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju i celów zrównowaonego inwestowania w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez spóki zarzdzajce UCITS, ZAFI, zakady ubezpiecze, firmy inwestycyjne wiadczce usugi zarzdzania portfelem, instytucje pracowniczych programów emerytalnych, dostawców produktów emerytalnych, instytucje kredytowe, zarzdzajcych EuVECA i EuSEF (uczestnicy rynku finansowego) oraz ujawnianie inwestorom kocowym i inwestorom informacji na temat uwzgldniania ryzyka dla zrównowaonego rozwoju i wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju w procesie doradztwa prowadzonego przez poredników ubezpieczeniowych wiadczcych usugi doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych i przez firmy inwestycyjne wiadczce usugi doradztwa inwestycyjnego (doradcy finansowi), poniewa takiego ujawniania informacji i uwzgldniania ryzyka dla zrównowaonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych nie objto jeszcze zharmonizowanymi wymogami i wskanikami wyników pod wzgldem zrównowaonego rozwoju. Aby wywiza si z obowizków dotyczcych naleytej starannoci przez uwzgldnienie realnego ryzyka dla zrównowaonego rozwoju i zastosowanie wskaników wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju, uczestnicy rynku finansowego sami potrzebuj, by spóki, w które inwestuj, ujawniay wiarygodne, porównywalne i zharmonizowane informacje, a take by istniay zharmonizowane standardy rachunkowoci dotyczce wskaników wyników pod wzgldem zrównowaonego rozwoju. [6: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszcych si do przedsibiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartociowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).] [7: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dziaalnoci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypacalno II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).] [8: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarzdzajcych alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).] [9: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniajca dyrektyw 2002/92/WE i dyrektyw 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).] [10: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpiecze (Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19).] [11: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie dziaalnoci instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37).] [12: Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1).] [13: Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsibiorczoci spoecznej (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18).]
(2a) W niniejszym rozporzdzeniu przeanalizowano zasady ujawniania informacji dla uczestników rynku finansowego w odniesieniu do produktów lub usug finansowych oraz doradztwa inwestycyjnego. Aby zapewni równe warunki dziaania uczestnikom rynku finansowego oraz umoliwi porównywalno produktów finansowych, naley ustali zharmonizowane zasady ujawniania informacji o ryzyku dla zrównowaonego rozwoju i wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju jako elementów obowizku zachowania naleytej starannoci oraz procesów zarzdzania ryzykiem inwestycyjnym i kredytowym przez uczestników rynków finansowych. Wymóg ujawniania informacji powinien by proporcjonalny do rozmiarów i systemowego znaczenia danego podmiotu oraz zapewnia ochron niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych).
(2b) Europejski Urzd Nadzoru Bankowego („EUNB”) powinien przeanalizowa wykonalno oraz stosowno wprowadzenia kryteriów technicznych z perspektywy procesu przegldu i oceny nadzorczej (SREP) w odniesieniu do ryzyka ekspozycji z tytuu dziaalnoci silnie powizanej z celami dotyczcymi ochrony rodowiska, polityki spoecznej i adu korporacyjnego (ESG), by wskaza midzy innymi moliwe róda oraz skutki takiego ryzyka dla instytucji, z uwzgldnieniem dotychczasowej sprawozdawczoci instytucji dotyczcej zrównowaonego rozwoju.
(3) Poniewa nie istniej zharmonizowane przepisy unijne w sprawie ujawniania inwestorom i inwestorom kocowym przez inwestorów i spóki, w które si inwestuje, informacji dotyczcych zrównowaonego rozwoju, jest prawdopodobne, e na szczeblu krajowym nadal przyjmowane bd rozbiene rodki i w poszczególnych sektorach usug finansowych utrzymaj si róne podejcia. Takie rozbiene rodki i podejcia bd nadal powodowa znaczne zakócenia konkurencji wynikajce z istotnych rónic w standardach informacyjnych. Ponadto równolegy rozwój praktyk rynkowych oparty na priorytetach komercyjnych, które przynosz rozbiene rezultaty, powoduje obecnie dalsz fragmentacj rynku i moe nawet doprowadzi w przyszoci do dalszego pogorszenia funkcjonowania rynku wewntrznego. Rozbieno standardów informacyjnych oraz praktyk rynkowych, a take brak zharmonizowanego zestawu wskaników wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju sprawiaj, e bardzo trudno jest porówna róne produkty i usugi finansowe, a take stwarzaj nierówne warunki dziaania midzy tymi produktami i usugami finansowymi oraz midzy sieciami dystrybucji i powoduj powstawanie dodatkowych przeszkód dla rynku wewntrznego. Takie rozbienoci mog by równie mylce dla inwestorów kocowych i mog negatywnie wpywa na ich decyzje inwestycyjne. Istnieje ryzyko, e chcc zapewni zgodno z porozumieniem paryskim, poszczególne pastwa czonkowskie bd przyjmowa rozbiene rodki krajowe mogce tworzy przeszkody w sprawnym funkcjonowaniu rynku wewntrznego i przynosi szkody uczestnikom rynku finansowego i doradcom finansowym. Ponadto brak zharmonizowanych przepisów dotyczcych przejrzystoci i wskaników wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju utrudnia inwestorom kocowym skuteczne porównywanie rónych produktów i usug finansowych w poszczególnych pastwach czonkowskich, jeli chodzi o ryzyko dla ochrony rodowiska, polityki spoecznej i adu korporacyjnego, wyniki inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju oraz cele zrównowaonego inwestowania produktów finansowych i spóek bazowych. Dlatego te naley zadba o waciwe funkcjonowanie rynku wewntrznego i umoliwi porównywanie produktów finansowych, by unikn prawdopodobnych przyszych przeszkód.
(4) Aby zapewni spójne stosowanie niniejszego rozporzdzenia oraz jednoznaczne i spójne wypenianie przez uczestników rynku finansowego wprowadzonych w niniejszym rozporzdzeniu obowizków ujawniania informacji, naley poda klarown i ujednolicon definicj „zrównowaonych inwestycji” i „ryzyka dla zrównowaonego rozwoju”, by unikn nakadania si tych poj w przepisach, co nie byoby zgodne z zasadami lepszego stanowienia prawa i proporcjonalnoci. Definicja zrównowaonych inwestycji zapewnia minimalny poziom spójnoci produktów i usug finansowych, a take gwarantuje dodatni wpyw netto takich inwestycji, jeli chodzi o ich wyniki pod wzgldem zrównowaonego rozwoju. Z uwagi na wieloaspektowy charakter zrównowaonego rozwoju – w znaczeniu obejmujcym jego trzy wymiary: ochron rodowiska, polityk spoeczn i ad korporacyjny – dodatniemu wpywowi w jednym z tych wymiarów nie zawsze musi towarzyszy dodatni wpyw w innym wymiarze, ale wyniki netto pod wzgldem zrównowaonego rozwoju, mierzone zharmonizowanymi wskanikami zrównowaonego rozwoju, musz by zawsze zdecydowanie dodatnie. Zdefiniowanie ryzyka dla zrównowaonego rozwoju jest potrzebne, by zapewni minimalny poziom spójnoci skutków regulacyjnych, ale ma by równie ewoluujcym i dynamicznym narzdziem pozwalajcym uwzgldni pojawiajce si ryzyko oraz wskaza potencjalne i rzeczywiste skutki negatywne. Definicja obejmuje finansowe i pozafinansowe skutki nieuwzgldnienia ryzyka dla ochrony rodowiska, polityki spoecznej i adu korporacyjnego. Powinna by przyszociowa, by uwzgldni ryzyko realne i ryzyko prawdopodobne w krótkiej, redniej i dugiej perspektywie czasowej. Uczestnicy rynku finansowego powinni do swoich procesów naleytej starannoci wczy wskazywanie, unikanie i ograniczanie ryzyka dla zrównowaonego rozwoju oraz wskazywa w tych procesach negatywne skutki inwestycji; w tym celu naley uwzgldni rodzaje ryzyka dla zrównowaonego rozwoju wymienione w zaczniku Ia. Wyniki inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju naley mierzy zharmonizowanymi wskanikami zrównowaonego rozwoju, które Komisja opracuje w trybie pilnym, z wykorzystaniem istniejcych inicjatyw europejskich i midzynarodowych. Zestaw zharmonizowanych wskaników pomoe zachci uczestników rynku finansowego do stopniowych i proporcjonalnych dziaa sucych zrównowaonej transformacji dziki wikszej przejrzystoci, a jednoczenie zapewni spójno z innymi wnioskami dotyczcymi zrównowaonego finansowania, w tym [Urzd Publikacji: prosz wstawi odniesienie do rozporzdzenia w sprawie ustanowienia ram uatwiajcych zrównowaone inwestycje] i [Urzd Publikacji: prosz wstawi odniesienie do rozporzdzenia w sprawie wskaników referencyjnych niskoemisyjnoci i wskaników referencyjnych pozytywnego wpywu na emisyjno].
(5) Polityka wynagrodze uczestników rynku finansowego i doradców finansowych powinna by spójna z uwzgldnianiem ryzyka dla zrównowaonego rozwoju i – w stosownych przypadkach – z celami zrównowaonego inwestowania oraz powinna by ksztatowana tak, by przyczyniaa si do zrównowaonego wzrostu gospodarczego w duszej perspektywie. W informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy naley zatem wyjani, w jaki sposób polityka wynagrodze tych podmiotów jest spójna z uwzgldnianiem ryzyka dla zrównowaonego rozwoju i z dyrektyw (UE) 2017/828, spenia operacyjne kryteria danego uczestnika rynku dotyczce wyników inwestycji pod wzgldem ochrony rodowiska, polityki spoecznej i adu korporacyjnego, a jednoczenie pozwala osiga odpowiednie dugoterminowe cele dotyczce wzrostu, a w stosownych przypadkach take jest zgodna z celami zrównowaonego inwestowania okrelonymi dla produktów i usug finansowych, które udostpniaj uczestnicy rynku finansowego lub których dotyczy doradztwo doradców finansowych.
(6) Wskaniki referencyjne zrównowaonego rozwoju su za standardowe punkty odniesienia, wzgldem których mierzy si zrównowaony charakter inwestycji, dlatego te inwestorzy kocowi musz by informowani przed zawarciem umowy o adekwatnoci wyznaczonego indeksu, czyli o dostosowaniu go do celu zrównowaonego inwestowania. Uczestnicy rynku finansowego powinni równie ujawni powody, dla których zastosowali w wyznaczonym indeksie wagi i czci skadowe inne ni w szerokim indeksie giedowym, przy czym naley odróni produkty odwzorowujce indeks od produktów wykorzystujcych indeks do pomiaru lub porównywania wyników. By jeszcze bardziej sprzyja przejrzystoci, uczestnicy rynku finansowego powinni równie podawa, gdzie mona znale metodyk zastosowan do obliczenia wyznaczonego indeksu i szerokiego indeksu giedowego, by inwestorzy kocowi mieli niezbdne informacje na temat doboru i waenia aktywów bazowych w indeksach, aktywów wykluczonych i powodów takiego wykluczenia, mierzenia wpywu aktywów bazowych na zrównowaony rozwój lub róde wykorzystanych danych. Jeeli dany produkt finansowy ma by jednoznacznie zgodny z postanowieniami porozumienia paryskiego lub ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku wgla, podmioty opracowujce wskaniki referencyjne powinny take ujawni naukowo wykazany stopie zgodnoci z porozumieniem paryskim. Podstaw takiego ujawniania informacji powinien by zharmonizowany zestaw wskaników wyników, aby umoliwi skuteczne porównywanie i przyczyni si do waciwego postrzegania ryzyka dla zrównowaonego rozwoju, wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju i inwestycji sprzyjajcych zrównowaonemu rozwojowi. Jeeli nie wyznaczono adnego indeksu jako wskanika referencyjnego, uczestnicy rynku finansowego powinni wyjani, jak osigaj cel zrównowaonego inwestowania lub jak uwzgldniaj ryzyko dla zrównowaonego rozwoju i wskaniki wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju.
(7) Jeeli celem produktu lub usugi finansowej jest obnienie emisji dwutlenku wgla, informacje ujawniane przed zawarciem umowy powinny obejmowa docelow ekspozycj z tytuu niskiej emisji dwutlenku wgla, w tym informacje o jej zgodnoci z porozumieniem paryskim i odpowiednimi celami UE.
(8) Aby zwikszy przejrzysto i informowa inwestorów i inwestorów kocowych, naley uregulowa dostp do informacji o tym, jak wyniki inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju oraz realne lub prawdopodobne ryzyko dla zrównowaonego rozwoju jest uwzgldniane przez uczestników rynku finansowego w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym w wymiarze organizacyjnym, zarzdzania ryzykiem i adu korporacyjnego, przez doradców finansowych w procesach doradztwa i przez spóki, w które si inwestuje, w ich strategii i dziaalnoci, nakadajc na uczestników rynku finansowego obowizek publikowania na ich stronach internetowych krótkiego streszczenia ich polityki w tej dziedzinie.
(9) Wymogi dotyczce ujawniania informacji okrelone obecnie w przepisach unijnych nie obejmuj obowizku ujawniania wszystkich informacji niezbdnych do waciwego poinformowania inwestorów kocowych o wpywie inwestycji na zrównowaony rozwój. Naley zatem okreli bardziej szczegóowe, standardowe wymogi dotyczce ujawniania informacji na temat zrównowaonych inwestycji, by umoliwi ich porównywanie. Na przykad naley regularnie i w standardowej formie przedstawia ogólne wyniki produktów finansowych pod wzgldem zrównowaonego rozwoju z wykorzystaniem zharmonizowanego zestawu wskaników odpowiednich do pomiaru i porównania wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju. Jeeli wyznaczono odpowiedni indeks jako wskanik referencyjny, takie informacje naley poda równie dla wyznaczonego indeksu i szerokiego indeksu giedowego, aby umoliwi porównanie, przy czym naley odróni produkty odwzorowujce indeks od produktów wykorzystujcych indeks do pomiaru lub porównywania wyników. Naley take ujawnia informacje na temat czci skadowych wyznaczonego indeksu i szerokiego indeksu giedowego wraz z wagami, by zapewni dalsze porównywalne informacje na temat osigania celów zrównowaonego inwestowania. Jeeli zarzdzajcy EuSEF udostpniaj informacje na temat pozytywnych skutków spoecznych, na które jest ukierunkowany dany fundusz, ogólnych osignitych skutków spoecznych i metod stosowanych do pomiaru tych skutków zgodnie z rozporzdzeniem (UE) nr 346/2013, mog oni w stosownych przypadkach wykorzysta te informacje do celów ujawniania informacji na podstawie niniejszego rozporzdzenia.
(10) W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE[footnoteRef:14] wprowadzono obowizki dotyczce przejrzystoci informacji niefinansowych w sprawozdawczoci przedsibiorstw w odniesieniu do polityki spoecznej, ochrony rodowiska i adu korporacyjnego. Okrelona w tych dyrektywach wymagana forma i prezentacja nie jest jednak odpowiednia, by mogli j bezporednio wykorzysta uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi w relacjach z inwestorami kocowymi. Uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi powinni mie moliwo wykorzystania w stosownych przypadkach, do celów niniejszego rozporzdzenia, informacji zawartych w sprawozdaniach z dziaalnoci i informacji niefinansowych ujawnionych zgodnie z dyrektyw 2013/34/UE. Chcc zapewni inwestorom otrzymywanie dobrej jakoci porównywalnych danych, naley uaktualni wymogi przejrzystoci zapisane w dyrektywie 2013/34/UE, aby uwzgldni w nich realne ryzyko dla równowaonego rozwoju oraz wyniki inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju na podstawie zharmonizowanych wskaników, a informacje te powinny si znale w zintegrowanych sprawozdaniach okresowych obejmujcych zarówno informacje finansowe, jak i niefinansowe. [14: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozda finansowych, skonsolidowanych sprawozda finansowych i powizanych sprawozda niektórych rodzajów jednostek, zmieniajca dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylajca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).]
(11) Aby zapewni wiarygodno informacji publikowanych na stronach internetowych uczestników rynku finansowego i doradców finansowych, informacje te musz by aktualne, a kady przegld lub zmian takich informacji naley wyjania w zrozumiay sposób.
(12) By wskaza, jak IORP podejmuj decyzje inwestycyjne i oceniaj ryzyko w celu uwzgldnienia zagroe dla ochrony rodowiska, polityki spoecznej i adu korporacyjnego, w dyrektywie (UE) 2016/2341 naley przekaza Komisji uprawnienia do przyjcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aby zapewni cigo i prawidowo dziaalnoci IORP, do decyzji inwestycyjnych i ocen ryzyka maj ju zastosowanie zasady dotyczce adu korporacyjnego i zarzdzania ryzykiem. Decyzje inwestycyjne i oceny zwizanego z nimi ryzyka, w tym ryzyka dla ochrony rodowiska, polityki spoecznej i adu korporacyjnego, naley podejmowa i prowadzi tak, by zapewni zgodno z interesami czonków i beneficjentów. Dziaalno i podstawowe procesy IORP powinny zapewnia osignicie celu aktów delegowanych. Akty delegowane powinny w stosownych przypadkach zapewnia spójno z aktami delegowanymi przyjtymi na podstawie dyrektywy 2009/65/WE, dyrektywy 2009/138/WE i dyrektywy 2011/61/UE. Szczególnie wane jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadzia stosowne konsultacje publiczne oraz aby konsultacje te prowadzone byy zgodnie z zasadami okrelonymi w Porozumieniu midzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególnoci, aby zapewni udzia na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te powinny otrzyma wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci pastw czonkowskich, a eksperci tych instytucji powinni systematycznie bra udzia w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujcych si przygotowaniem aktów delegowanych.
(13) EUNB, Europejski Urzd Nadzoru Ubezpiecze i Pracowniczych Programów Emerytalnych („EIOPA”) i Europejski Urzd Nadzoru Gied i Papierów Wartociowych („ESMA”) (nazywane wspólnie Europejskimi Urzdami Nadzoru), utworzone odpowiednio na mocy rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010[footnoteRef:15], rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010[footnoteRef:16] i rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010[footnoteRef:17], powinny – w ramach Wspólnego Komitetu – opracowa regulacyjne standardy techniczne okrelajce szczegóy prezentacji i treci informacji na temat wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju i ryzyka dla zrównowaonego rozwoju, które naley ujawnia w dokumentach przedumownych i sprawozdaniach okresowych publikowanych co najmniej raz w roku oraz na stronach internetowych uczestników rynku finansowego zgodnie z art. 10–14 rozporzdzenia (UE) nr 1093/2010, rozporzdzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporzdzenia (UE) nr 1095/2010. Komisja powinna by uprawniona do przyjcia tych regulacyjnych standardów technicznych. [15: Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzdu Nadzoru (Europejskiego Urzdu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).] [16: Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzdu Nadzoru (Europejskiego Urzdu Nadzoru Ubezpiecze i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).] [17: Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzdu Nadzoru (Europejskiego Urzdu Nadzoru Gied i Papierów Wartociowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).]
(14) Komisja powinna by uprawniona do przyjcia wykonawczych standardów technicznych opracowanych przez Europejskie Urzdy Nadzoru w ramach Wspólnego Komitetu w drodze aktów wykonawczych na mocy art. 291 TFUE i zgodnie z art. 15 rozporzdzenia (UE) nr 1093/2010, art. 15 rozporzdzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 15 rozporzdzenia (UE) nr 1095/2010, w celu ustanowienia standardowej prezentacji zrównowaonych inwestycji w komunikacie marketingowym.
(15) W sprawozdaniach okresowych co do zasady podsumowuje si wyniki gospodarcze za pene lata kalendarzowe, dlatego te stosowanie przepisów dotyczcych wymogów w zakresie przejrzystoci w sprawozdaniach okresowych naley odroczy do ... [1 stycznia roku nastpujcego po dacie, o której mowa w art. 12 akapit drugi].
(16) Zasady ujawniania informacji zawarte w niniejszym rozporzdzeniu powinny by stosowane w uzupenieniu do przepisów dyrektywy 2009/65/WE, dyrektywy 2009/138/WE, dyrektywy 2011/61/UE, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341[footnoteRef:18], rozporzdzenia (UE) nr 345/2013 i rozporzdzenia (UE) nr 346/2013. [18: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie dziaalnoci instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37).]
(16a) Zasady ujawniania informacji okrelone w niniejszym rozporzdzeniu s uzupenieniem caociowych nadrzdnych obowizkowych ram naleytej starannoci dla wszystkich uczestników rynku, które obejmuj obowizek dochowania starannoci i maj by stopniowo wdraane w okresie przejciowym, z uwzgldnieniem zasady proporcjonalnoci, ze szczególnym naciskiem na proporcjonalno do rozmiarów i znaczenia systemowego danego podmiotu oraz zapewnienie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych). Dochowanie naleytej starannoci oznacza zachowanie ostronoci w rozsdnej mierze i prowadzenie analiz ryzyka dla ESG na podstawie wskaników ESG. Zachowujc naleyt staranno, inwestorzy bd w stanie nie tylko unikn negatywnego wpywu ich inwestycji na spoeczestwo i rodowisko, lecz równie uchroni si przez ryzykiem finansowym i ryzykiem utraty reputacji, reagowa na oczekiwania klientów i beneficjentów oraz przyczyni si do osignicia celów globalnych w dziedzinie klimatu i zrównowaonego rozwoju. Postpujc w ten sposób, uczestnicy rynku finansowego bd musieli wyj poza czysto finansowy punkt widzenia w postrzeganiu obowizków spoczywajcych na nich jako na inwestorach. Ponadto wspomniane ramy stanowi rozwinicie apelu Parlamentu Europejskiego o opracowanie obowizkowych ram naleytej starannoci, zawartego w sprawozdaniu z inicjatywy wasnej w sprawie zrównowaonych finansów (2018/2007(INI)), a take rozwinicie wytycznych OECD dotyczcych odpowiedzialnego prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez inwestorów instytucjonalnych i kluczowych zagadnie naleytej starannoci na podstawie wytycznych OECD dla przedsibiorstw wielonarodowych (z 2017 r.) oraz francuskiej ustawy z 27 marca 2017 r. dotyczcej obowizku dochowania naleytej starannoci, w szczególnoci jej art. 1 i 2.
(17) Niniejsze rozporzdzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami zapisanymi w szczególnoci w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
(18) Poniewa cele niniejszego rozporzdzenia, mianowicie poprawa ochrony inwestorów kocowych i informowania inwestorów oraz ujawnianych im informacji i oferowanego im wyboru inwestycji, a take pomoc dla uczestników rynku finansowego, doradców inwestycyjnych i spóek notowanych na giedzie we wczaniu do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych ryzyka dla ochrony rodowiska, polityki spoecznej i adu korporacyjnego, nie mog zosta osignite w sposób wystarczajcy przez pastwa czonkowskie, natomiast cele te mona zrealizowa skuteczniej na szczeblu Unii ze wzgldu na konieczno ustanowienia jednolitych wymogów dotyczcych ujawniania informacji na poziomie Unii, Unia moe – po upywie okresu przejciowego, który da uczestnikom rynku wystarczajco duo czasu na wprowadzenie dostosowa – przyj rodki zgodnie z zasad pomocniczoci okrelon w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasad proporcjonalnoci okrelon w tym artykule niniejsze rozporzdzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osignicia tych celów,
PRZYJMUJ NINIEJSZE ROZPORZDZENIE:
Artyku 1 Przedmiot
Artyku 2 Definicje
a) „uczestnik rynku finansowego” oznacza dowolny sporód nastpujcych podmiotów:
(i) zakad ubezpiecze; ZAFI; przedsibiorstwo inwestycyjne wiadczce usugi zarzdzania portfelem; IORP lub dostawc produktu emerytalnego;
(ii) zarzdzajcego kwalifikowalnym funduszem venture capital zarejestrowanego zgodnie z art. 14 rozporzdzenia (UE) nr 345/2013;
(iii) zarzdzajcego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsibiorczoci spoecznej zarejestrowanego zgodnie z art. 15 rozporzdzenia (UE) nr 346/2013;
(iv) spók zarzdzajc UCITS;
(iva) instytucj kredytow zdefiniowan w art. 4 ust. 1 pkt (1) rozporzdzenia (UE) nr 575/2013, która dostarcza procedury zarzdzania ryzykiem inwestycyjnym lub kredytowym, z wyjtkiem maych instytucji o niezoonej strukturze zdefiniowanych w [Urzd Publikacji: prosz wstawi odniesienie do odpowiedniego artykuu] rozporzdzenia (UE) nr 575/2013;
b) „zakad ubezpiecze” oznacza zakad ubezpiecze, który uzyska zezwolenie zgodnie z art. 18 dyrektywy 2009/138/WE;
ba) „spóki, w które si inwestuje” oznaczaj jednostki notowane i nienotowane na giedzie zdefiniowane w art. 1 dyrektywy 2013/34/UE;
bb) „wyniki inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju” oznaczaj spójno produktu finansowego lub usugi finansowej z ryzykiem dla ESG i czynnikami ESG odzwierciedlajcymi wpyw zharmonizowanych wskaników zrównowaonego rozwoju;
c) „ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny” oznacza jeden z poniszych produktów:
(i) ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014[footnoteRef:19]; [19: Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierajcych kluczowe informacje, dotyczcych detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz.U. L 352 z 9.12.2014, s. 1).]
(ii) produkt ubezpieczeniowy udostpniony inwestorowi profesjonalnemu, zapewniajcy warto w dniu zapadalnoci lub warto wykupu, jeeli ta warto w dniu zapadalnoci lub warto wykupu jest cakowicie lub czciowo naraona, bezporednio lub porednio, na wahania rynków;
d) „ZAFI” oznacza ZAFI w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE;
e) „firma inwestycyjna” oznacza firm inwestycyjn w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/65/UE, z wyjtkiem maych i niepowizanych wzajemnie firm inwestycyjnych zdefiniowanych w art. 12 rozporzdzenia [Urzd Publikacji: prosz wstawi odniesienie do rozporzdzenia w sprawie wymogów ostronociowych dla firm inwestycyjnych];
f) „zarzdzanie portfelem” oznacza zarzdzanie portfelem w rozumieniu w art. 4 ust. 1 pkt 8 dyrektywy 2014/65/UE;
g) „IORP” oznacza instytucj pracowniczych programów emerytalnych, która uzyskaa zezwolenie lub zostaa zarejestrowana zgodnie z art. 9 dyrektywy (UE) 2016/2341;
h) „produkt emerytalny” oznacza jeden z nastpujcych produktów:
(i) produkt emerytalny, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. e) rozporzdzenia (UE) nr 1286/2014;
(ii) indywidualny produkt emerytalny, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. g) rozporzdzenia (UE) nr 1286/2014;
(iia) „ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE)”, o którym mowa w art. 2 pkt 2 [Urzd Publikacji: prosz wstawi odniesienie do rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)];
i) „spóka zarzdzajca UCITS” oznacza spók zarzdzajc w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/65/WE lub spók inwestycyjn, o której mowa w art. 1 ust. 2 tej dyrektywy;
j) „produkt finansowy lub usuga finansowa” oznacza zarzdzanie portfelem, AFI, ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny, produkt emerytalny lub UCITS;
k) „AFI” oznacza AFI w rozumieniu w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE;
l) „program emerytalny” oznacza program emerytalny w rozumieniu w art. 6 pkt 2 dyrektywy (UE) 2016/2341;
m) „UCITS” oznacza przedsibiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartociowe, które uzyskao zezwolenie zgodnie z art. 5 dyrektywy 2009/65/WE;
n) „doradztwo inwestycyjne” oznacza doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 dyrektywy 2014/65/UE;
na) „odpowiednie waciwe organy” oznaczaj organy waciwe lub wyznaczone do sprawowania nadzoru nad uczestnikami rynku finansowego, o których mowa w lit. a);
o) „zrównowaone inwestycje” oznaczaj produkty powizane ze strategiami osigania wyników pod wzgldem ochrony rodowiska, polityki spoecznej i adu korporacyjnego, obejmujce dowolne z poniszych inwestycji lub poczenie dowolnych z poniszych inwestycji:
(i) inwestycje w dziaalno gospodarcz, która wydatnie przyczynia si do osignicia celu rodowiskowego, co obejmuje kluczowe wskaniki zasobooszczdnoci, na przykad zuycie energii, wykorzystanie energii ze róde odnawialnych, zuycie surowców, generowanie odpadów, emisje, emisje CO2, zuycie wody, uytkowanie gruntów i wpyw na rónorodno biologiczn, zgodnie z przyjtymi przez Komisj Europejsk ramami monitorowania gospodarki o obiegu zamknitym; cele te nie mog powanie narusza adnego z celów inwestycji, o których mowa w ppkt (ii) i (iii);
(ii) inwestycje w dziaalno gospodarcz, która wydatnie przyczynia si do osigania celu spoecznego, zwaszcza inwestycje przyczyniajce si do niwelowania nierównoci, inwestycje wspierajce spójno spoeczn, integracj spoeczn i waciwe stosunki pracy, bd inwestycje w kapita ludzki lub w spoecznoci, które znajduj si w niekorzystnej sytuacji gospodarczej i spoecznej, nienaruszajce powanie celów inwestycji, o których mowa w ppkt (i) i (iii);
(iii) inwestycje propagujce lub wspierajce praktyki dobrego zarzdzania w przedsibiorstwach, zwaszcza w przedsibiorstwach majcych solidne i przejrzyste struktury zarzdzania oraz procedury naleytej starannoci, waciwe relacje z pracownikami i przejrzyst polityk wynagrodze oraz przestrzegaj przepisów prawa podatkowego, nienaruszajce powanie celów inwestycji, o których mowa w ppkt (i) i (ii);
oa) „zrównowaone podejcie inwestycyjne” oznacza podejcie inwestycyjne lub strategi inwestycyjn wspierajce produkty i usugi majce na celu osiganie pozytywnych wyników w dziedzinie ESG;
p) „inwestor detaliczny” oznacza inwestora niebdcego inwestorem profesjonalnym;
pa) „naleyta staranno” oznacza cigy proces zachowania ostronoci i prowadzenia analiz w rozsdnej mierze, w którym inwestor lub dostawca usug inwestycyjnych wskazuje realne lub potencjalne niekorzystne czynniki ESG i ryzyko dla zrównowaonego rozwoju, unika tych czynników i tego ryzyka lub je agodzi, rozlicza si z nich i informuje o nich, zanim przeprowadzi inwestycj i do czasu sprzeday lub terminu zapadalnoci inwestycji;
pb) „preferencje ESG” oznaczaj preferencje klienta lub potencjalnego klienta dotyczce inwestycji zrównowaonych rodowiskowo, inwestycji spoecznych lub inwestycji sprzyjajcych dobremu zarzdzaniu;
q) „inwestor profesjonalny” oznacza klienta, który spenia kryteria okrelone w zaczniku II do dyrektywy 2014/65/UE;
r) „porednik ubezpieczeniowy” oznacza porednika ubezpieczeniowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 dyrektywy (UE) 2016/97;
s) „doradztwo ubezpieczeniowe” oznacza doradztwo w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 dyrektywy (UE) 2016/97;
sa) „ryzyko dla zrównowaonego rozwoju” oznacza ryzyko finansowe lub niefinansowe, realne lub prawdopodobne, dotyczce zagroe i czynników z dziedziny ochrony rodowiska, polityki spoecznej i adu korporacyjnego, jeeli realnie wie si ono z danym podejciem inwestycyjnym;
„ryzyko dla zrównowaonego rozwoju” obejmuje:
a) krótko- lub dugoterminowe ryzyko dotyczce zwrotu z produktu finansowego lub emerytalnego, wynikajce z ekspozycji tego produktu z tytuu dziaalnoci gospodarczej mogcej mie szkodliwy wpyw rodowiskowy lub spoeczny lub z ekspozycji tego produktu z tytuu niewaciwie zarzdzanych podmiotów, w które si inwestuje;
b) krótko- lub dugoterminowe ryzyko, e dziaalno gospodarcza, której dotyczy ekspozycja danego produktu finansowego lub emerytalnego, niekorzystnie wpynie na rodowisko, pracowników i spoecznoci lub na zarzdzanie w podmiotach, w które si inwestuje, w tym – lecz nie wycznie – w powizaniu z ryzykiem finansowym, o którym mowa w lit. a);
uczestnicy rynku finansowego powinni uwzgldnia czynniki i wskaniki dotyczce ochrony rodowiska, polityki spoecznej i adu korporacyjnego wymienione w zaczniku Ia.
Komisja jest uprawniona do przyjcia aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu okrelenia dalszych elementów definicji zawartych w akapicie pierwszym lit. bb), o), bb) i sa), aby uwzgldni zmiany zachodzce na rynku, dowiadczenie ze stosowania przepisów dotyczcych ujawniania informacji oraz nowe lub zmienione definicje przyjte na szczeblu europejskim.
Opracowujc akty delegowane, o których mowa w akapicie drugim, Komisja uwzgldnia zasady wymienione w zaczniku IIa.
Artyku 3 Przejrzysto strategii dotyczcych ryzyka dla zrównowaonego rozwoju
1. Uczestnicy rynku finansowego opracowuj polityk naleytej starannoci suc do oceny ryzyka dla zrównowaonego rozwoju i raz w roku przedstawiaj j waciwym organom, z uwzgldnieniem zasady proporcjonalnoci. Polityka ta dotyczy przynajmniej uwzgldnienia realnego lub prawdopodobnego ryzyka dla zrównowaonego rozwoju oraz wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju, na podstawie wskaników zrównowaonego rozwoju, w obszarach adu korporacyjnego, warunków prowadzenia dziaalnoci, zwaszcza strategii inwestycyjnych i alokacji aktywów, wymogów organizacyjnych przedsibiorstw, w tym procedur zarzdzania ryzykiem, wykonywania praw gosu przez akcjonariuszy oraz dialogu z przedsibiorstwami. Streszczenie tej polityki podaje si do wiadomoci publicznej, zapewniajc jednoczenie poufno i ochron niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/943.
2. Porednicy ubezpieczeniowi wiadczcy usugi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych oraz firmy inwestycyjne wiadczce usugi doradztwa inwestycyjnego opracowuj na pimie polityk naleytej starannoci suc do oceny ryzyka dla zrównowaonego rozwoju i raz w roku przedstawiaj j waciwym organom, z uwzgldnieniem zasady proporcjonalnoci. Polityka ta dotyczy przynajmniej uwzgldnienia realnego lub prawdopodobnego ryzyka dla zrównowaonego rozwoju oraz wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju, na podstawie wskaników zrównowaonego rozwoju, w obszarach adu korporacyjnego, alokacji aktywów, doradztwa inwestycyjnego, zarzdzania ryzykiem, wykonywania praw gosu przez akcjonariuszy oraz dialogu z przedsibiorstwami. Streszczenie tej polityki podaje si do wiadomoci publicznej, zapewniajc jednoczenie poufno i ochron niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) w rozumieniu dyrektywy UE 2016/943.
2a. Instytucje kredytowe i zakady ubezpiecze opracowuj polityk uwzgldniania ryzyka dla zrównowaonego rozwoju w procesach zarzdzania ryzykiem inwestycyjnym i kredytowym. Streszczenie tej polityki podaje si do wiadomoci publicznej, zapewniajc jednoczenie poufno i ochron niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) w rozumieniu dyrektywy UE 2016/943.
2b. Uczestnicy rynków finansowych i porednicy ubezpieczeniowi gwarantuj w procedurach naleytej starannoci i w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych uwzgldnienie w wystarczajcym stopniu identyfikacji ryzyka dla zrównowaonego rozwoju i zarzdzania tym ryzykiem, co wymaga od inwestorów unikania lub agodzenia negatywnego wpywu na czynniki ESG, rozliczania si z tego wpywu oraz publikowania pisemnych informacji na ten temat na ich stronach internetowych.
2c. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 9a akty delegowane w celu okrelenia:
a) nadrzdnych i obowizkowych ram obejmujcych minimalne normy dotyczce spisanej polityki i procesów naleytej starannoci, które uczestnicy rynku finansowego i porednicy ubezpieczeniowi musz wdroy, by zapewni uwzgldnienie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych ryzyka szkodliwego wpywu na zrównowaony rozwój spowodowanego przez danego uczestnika rynku finansowego, w tym uwzgldnienie penego zakresu wskaników ESG;
b) wytycznych dotyczcych wymogów ujawniania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2;
c) wytycznych dotyczcych stosowania zasady proporcjonalnoci, o której mowa w ust. 1 i 2, ze szczególnym uwzgldnieniem proporcjonalnoci do rozmiarów i znaczenia systemowego danego podmiotu.
2d. Opracowujc akty delegowane, o których mowa w ust. 2c, Komisja uwzgldnia zasady wymienione w zaczniku IIa.
Artyku 4 Przejrzysto w zakresie uwzgldniania ryzyka dla zrównowaonego rozwoju i wyników pod wzgldem zrównowaonego rozwoju
1. Uczestnicy rynku finansowego przedstawiaj w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy opis nastpujcych elementów, zapewniajc jednoczenie poufno i ochron niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/943:
a) procedury naleytej starannoci i warunki uwzgldniania realnego lub prawdopodobnego ryzyka dla zrównowaonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do danego produktu oraz sposób ich stosowania, a take procedury pomiaru wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju;
b) w jakim stopniu ryzyko dla zrównowaonego rozwoju moe mie istotny wpyw na udostpniane produkty lub usugi finansowe oraz gdzie w portfelu wskazano to ryzyko dla zrównowaonego rozwoju;
c) jak uzyskano spójno polityki wynagrodze przedsibiorstwa z dyrektyw (UE) 2017/828 i z uwzgldnianiem ryzyka dla zrównowaonego rozwoju oraz jej zgodno z wewntrznymi i operacyjnymi kryteriami wyników pod wzgldem ESG, osigajc jednoczenie cele dotyczce dugoterminowego, zdrowego rozwoju, a w stosownych przypadkach take z celem zrównowaonego inwestowania okrelonym dla danego produktu finansowego lub usugi finansowej;
ca) w odniesieniu do gosowania akcjonariuszy w sprawie wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju i agodzenia ryzyka dla zrównowaonego rozwoju – instrukcje dotyczce gosowania oraz uzasadnienie gosowania przeciwko decyzjom zarzdu, wstrzymania si od gosu i gosowania wbrew instrukcjom.
Ujawnianie informacji, o których mowa w lit. ca), s zgodne z dyrektyw (UE) 2017/828.
2. Porednicy ubezpieczeniowi wiadczcy usugi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych i firmy inwestycyjne wiadczce usugi doradztwa inwestycyjnego przedstawiaj w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy opis nastpujcych elementów:
a) procedury naleytej starannoci i warunki uwzgldniania realnego lub prawdopodobnego ryzyka dla zrównowaonego rozwoju w usugach doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego oraz procedury pomiaru wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju;
b) w jakim stopniu ryzyko dla zrównowaonego rozwoju moe mie istotny wpyw na udostpniane produkty lub usugi finansowe oraz gdzie w portfelu wskazano to ryzyko dla zrównowaonego rozwoju;
c) jak uzyskano spójno polityki wynagrodze firm inwestycyjnych wiadczcych usugi doradztwa inwestycyjnego i poredników ubezpieczeniowych wiadczcych usugi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych z dyrektyw (UE) 2017/828, jak ta polityka odzwierciedla uwzgldnianie ryzyka dla zrównowaonego rozwoju oraz jest zgodna z wewntrznymi i operacyjnymi kryteriami wyników inwestycji pod wzgldem ESG, pozwalajc jednoczenie osiga cele dotyczce dugoterminowego, zdrowego rozwoju, a take, w stosownych przypadkach, jest zgodna z celem zrównowaonego inwestowania okrelonym dla danego produktu finansowego lub usugi finansowej, których dotycz usugi doradztwa;
ca) w odniesieniu do gosowania akcjonariuszy w sprawie wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju i agodzenia ryzyka dla zrównowaonego rozwoju – instrukcje dotyczce gosowania oraz uzasadnienie gosowania przeciwko decyzjom zarzdu, wstrzymania si od gosu i gosowania wbrew instrukcjom.
Ujawnianie informacji, o których mowa w lit. ca), jest zgodne z dyrektyw (UE) 2017/828.
3. Odniesienia do ujawnianych informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, podaje si w nastpujcy sposób:
a) w przypadku ZAFI – w ramach ujawniania inwestorom informacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 dyrektywy 2011/61/UE;
b) w przypadku zakadów ubezpiecze – w ramach przekazywania informacji, o których mowa w art. 185 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE;
c) w przypadku IORP – w ramach przekazywania informacji, o których mowa w art. 41 dyrektywy (UE) 2016/2341;
d) w przypadku zarzdzajcych kwalifikowalnymi funduszami venture capital – w ramach przekazywania informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 rozporzdzenia (UE) nr 345/2013;
e) w przypadku zarzdzajcych kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsibiorczoci spoecznej – w ramach przekazywania informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 rozporzdzenia (UE) nr 346/2013;
f) w przypadku dostawców produktów emerytalnych – w formie pisemnej, z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim umowa dotyczca produktu emerytalnego stanie si wica dla inwestora indywidualnego;
g) w przypadku spóek zarzdzajcych UCITS – w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w art. 69 dyrektywy 2009/65/WE;
h) w przypadku przedsibiorstw inwestycyjnych wiadczcych usugi w zakresie zarzdzania portfelem lub usugi doradztwa inwestycyjnego – zgodnie z art. 24 ust. 4 dyrektywy 2014/65/UE; informacje te mog by ujawniane w ujednoliconym formacie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE;
i) w przypadku poredników ubezpieczeniowych wiadczcych usugi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/97.
3a. EUNB, EIOPA i ESMA opracowuj – w ramach Wspólnego Komitetu Europejskich Urzdów Nadzoru („Wspólny Komitet”) – projekty regulacyjnych standardów technicznych precyzujce dostosowanie przepisów, o których mowa w ust. 3, z wymogami w ust. 1 i 2 w odniesieniu do szczegóów prezentacji i treci informacji ujawnianych zgodnie z niniejszym artykuem.
EUNB, EIOPA i ESMA przedstawiaj te projekty regulacyjnych standardów technicznych Komisji do dnia ... [12 miesicy po dacie wejcia w ycie].
Komisja jest uprawniona do przyjcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporzdzenia (UE) nr 1093/2010, rozporzdzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporzdzenia (UE) nr 1095/2010.
Artyku 5 Przejrzysto ryzyka dla zrównowaonego rozwoju oraz wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy
1. Przy wprowadzaniu do obrotu danego produktu finansowego lub usugi finansowej, którym przypisano indeks referencyjny, do informacji ujawnianych zgodnie z art. 4 ust. 1 docza si:
a) opis celu zrównowaonego inwestowania i informacje na temat zgodnoci wyznaczonego indeksu z tym celem;
aa) wyjanienie, jak w metodyce indeksu uwzgldniono wskaniki wymienione w art. 2 ust. 1 lit. sa);
b) wyjanienie, dlaczego wagi i czci skadowe wyznaczonego indeksu zgodnego z opisanym celem róni si od szerokiego indeksu giedowego.
Naley wprowadzi rozrónienie midzy produktem odwzorowujcym indeks a indeksem uywanym do pomiaru lub porównania wyników produktu.
2. Jeeli danemu produktowi finansowemu lub usudze finansowej nie przypisano indeksu jako wskanika referencyjnego, informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1, zawieraj opis wpywu na zrównowaony rozwój z wykorzystaniem wskaników ryzyka dla zrównowaonego rozwoju wymienionych w art. 2.
3. Jeeli produkt finansowy lub usuga finansowa ma jednoznacznie na celu zgodno z postanowieniami porozumienia paryskiego lub zmniejszenie emisji dwutlenku wgla, informacje standardowe, które naley ujawni zgodnie z art. 4 ust. 1, obejmuj docelowy stopie zgodnoci z porozumieniem paryskim wyznaczony na podstawie danych naukowych lub docelow ekspozycj z tytuu niskiej emisji dwutlenku wgla.
W drodze odstpstwa od ust. 2, jeeli nie jest dostpny [unijny wskanik referencyjny niskoemisyjnoci] ani [wskanik referencyjny pozytywnego wpywu na emisyjno] zgodnie z rozporzdzeniem (UE) 2016/1011, informacje, o których mowa w art. 4, zawieraj szczegóowe wyjanienie, jak zapewnia si osignicie docelowego zmniejszenia emisji dwutlenku wgla lub celów porozumienia paryskiego.
4. W informacjach, które naley ujawni zgodnie z art. 4 ust. 1, uczestnicy rynku finansowego podaj, gdzie mona znale metodyk zastosowan do obliczenia indeksów, o których mowa w ust. 1, oraz wskaników referencyjnych, o których mowa w ust. 3 akapit drugi.
5. EUNB, EIOPA i ESMA w ramach Wspólnego Komitetu opracowuj projekty regulacyjnych standardów technicznych precyzujce szczegóy dotyczce prezentacji i treci informacji, które naley ujawni zgodnie z niniejszym artykuem.
6. EUNB, EIOPA i ESMA przedstawiaj te projekty regulacyjnych standardów technicznych Komisji do dnia [Urzd Publikacji: wstawi dat 18 miesicy po dacie wejcia w ycie].
Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporzdzenia (UE) nr 1093/2010, rozporzdzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporzdzenia (UE) nr 1095/2010.
Artyku 6 Przejrzysto ryzyka dla zrównowaonego rozwoju oraz wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju na stronach internetowych
1. Uczestnicy rynku finansowego publikuj i utrzymuj na swoich stronach internetowych, dla kadego produktu finansowego lub usugi finansowej, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3, nastpujce informacje:
a) opis celu zrównowaonego inwestowania;
b) informacje na temat metodyki stosowanej do oceny, pomiaru i monitorowania wyników inwestycji skadajcych si na dany produkt finansowy lub usug finansow pod wzgldem zrównowaonego rozwoju, w tym róda danych, kryteria kwalifikacji aktywów bazowych i odpowiednie wskaniki zrównowaonego rozwoju stosowane do pomiaru ogólnego wpywu danego produktu finansowego lub danej usugi finansowej na zrównowaony rozwój;
c) informacje, o których mowa w art. 5,
d) informacje, o których mowa w art. 7.
Informacje, które naley ujawni zgodnie z akapitem pierwszym, musz by klarowne, zwize oraz zrozumiae dla inwestorów detalicznych i dla ogóu spoeczestwa. Informacje te publikuje si w jasny sposób w widocznym miejscu na stronie internetowej, s one atwo dostpne i zrozumiae oraz napisane klarownym i prostym jzykiem. Na stronie internetowej zamieszcza si take bardziej szczegóowe informacje dla inwestorów profesjonalnych i innych ekspertów.
2. EUNB, EIOPA i ESMA w ramach Wspólnego Komitetu opracowuj projekty regulacyjnych standardów technicznych precyzujce szczegóy dotyczce treci i prezentacji informacji, o których mowa w ust. 1, ze wskazaniem zgodnoci przepisów, o których mowa w ust. 2, z wymogami ust. 1 dotyczcymi szczegóów treci i prezentacji informacji, o których mowa w niniejszym ustpie.
EUNB, EIOPA i ESMA uwzgldniaj nowe lub zmienione definicje przyjte na szczeblu europejskim.
EUNB, EIOPA i ESMA przedstawiaj te projekty regulacyjnych standardów technicznych Komisji do dnia [Urzd Publikacji: wstawi dat 12 miesicy po dacie wejcia w ycie].
Komisja przyjmuje akty delegowane dotyczce regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporzdzenia (UE) nr 1093/2010, rozporzdzenia (UE) nr 1094/2010 oraz rozporzdzenia (UE) nr 1095/2010.
Artyku 7 Przejrzysto ryzyka dla zrównowaonego rozwoju oraz wyników inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju w sprawozdaniach okresowych
1. Jeeli uczestnicy rynku finansowego udostpniaj produkt finansowy lub usug finansow, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3, przedstawiaj w skontrolowanych, zintegrowanych sprawozdaniach okresowych przygotowywanych co najmniej raz w roku i zawierajcych informacje finansowe i niefinansowe opis nastpujcych elementów:
a) ogólny wpyw danego produktu finansowego lub danej usugi finansowej na zrównowaony rozwój oraz ich wyniki pod wzgldem zrównowaonego rozwoju, z wykorzystaniem zharmonizowanych i porównywalnych wskaników ryzyka dla zrównowaonego rozwoju;
b) jeeli wyznaczono indeks jako wskanik referencyjny – porównanie ogólnego wpywu produktu finansowego lub usugi finansowej z wyznaczonym indeksem oraz z szerokim indeksem giedowym pod wzgldem wagi, czci skadowych i wskaników zrównowaonego rozwoju;
ba) spóki notowane na giedzie w rocznych sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, o których mowa w dyrektywie 2013/34/UE, opisuj, jak uwzgldniaj wyniki inwestycji pod wzgldem zrównowaonego rozwoju i ryzyko dla zrównowaonego rozwoju w procesach zarzdzania i w strategii inwestycyjnej.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, ujawnia si nastpujco:
a) w przypadku ZAFI – w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 22 dyrektywy 2011/61/UE;
b) w przypadku zakadów ubezpiecze – corocznie w formie pisemnej zgodnie z art. 185 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE;
c) w przypadku IORP – w informacjach o wiadczeniu emerytalnym, o których mowa w art. 38 dyrektywy (UE) 2016/2341, oraz w ramach przekazywania informacji, o których mowa w art. 43 dyrektywy (UE) 2016/2341;
d) w przypadku zarzdzajcych kwalifikowalnymi funduszami venture capital – w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 12 rozporzdzenia (UE) nr 345/2013;
e) w przypadku zarzdzajcych kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsibiorczoci spoecznej – w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 13 rozporzdzenia (UE) nr 346/2013;
f) w przypadku dostawców produktów emerytalnych – w formie pisemnej, co najmniej w sprawozdaniach rocznych lub sprawozdaniach sporzdzanych zgodnie z prawem krajowym;
g) w przypadku spóek zarzdzajcych UCITS lub spóek inwestycyjnych UCITS – w sprawozdaniach pórocznych i rocznych, o których mowa w art. 69 dyrektywy 2009/65/WE;
h) w przypadku przedsibiorstw inwestycyjnych wiadczcych usugi zarzdzania portfelem – w sprawozdaniach okresowych, o których mowa w art. 25 ust. 6 dyrektywy 2014/65/UE;
ha) w przypadku spóek notowanych na giedzie – zgodnie ze sprawozdaniami okresowymi, o których mowa w art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE.
3. Do celów ust. 1 uczestnicy rynku finansowego wykorzystuj, stosownie do przypadku, informacje zawarte w sprawozdaniach z dziaalnoci zgodnie z art. 19 lub informacje zawarte w owiadczeniach niefinansowych zgodnie z art. 19a dyrektywy 2013/34/UE i zapewniaj przy tym prezentowanie informacji dla inwestorów kocowych w sposób klarowny, zrozumiay i dostpny.
4. EUNB, EIOPA i ESMA w ramach Wspólnego Komitetu opracowuj projekty regulacyjnych standardów technicznych precyzujce szczegóy dotyczce treci i prezentacji informacji, o których mowa w ust. 1, ze wskazaniem zgodnoci przepisów, o których mowa w ust. 2, z wymogami ust. 1 dotyczcymi szczegóów treci i prezentacji informacji, o których mowa w niniejszym ustpie.
EUNB, EIOPA i ESMA uwzgldniaj nowe lub zmienione definicje przyjte na szczeblu europejskim.
EUNB, EIOPA i ESMA przedstawiaj te projekty regulacyjnych standardów technicznych Komisji do dnia [Urzd Publikacji: wstawi dat 12 miesicy po dacie wejcia w ycie].
Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporzdzenia (UE) nr 1093/2010, rozporzdzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporzdzenia (UE) nr 1095/2010.
Artyku 8 Przegld ujawnianych informacji
1. Uczestnicy rynku finansowego zapewniaj aktualizowanie na bieco wszelkich informacji publikowanych zgodnie z art. 3 lub 6. Jeeli uczestnik rynku finansowego zmienia takie informacje, publikuje na tej samej stronie internetowej klarowne wyjanienie tej zmiany.
2. Ust. 1 stosuje si mutatis mutandis do poredników ubezpieczeniowych wiadczcych usugi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, a take do firm inwestycyjnych wiadczcych usugi doradztwa inwestycyjnego, w odniesieniu do wszelkich informacji publikowanych zgodnie z art. 3.
Artyku 9 Komunikaty marketingowe
2. EUNB, EIOPA i ESMA mog opracowa w ramach Wspólnego Komitetu projekty wykonawczych standardów technicznych w celu okrelenia standardu prezentacji informacji na temat zrównowaonych inwestycji.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów technicznych zgodnie z art. 15 rozporzdzenia (UE) nr 1093/2010, rozporzdzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporzdzenia (UE) nr 1095/2010.
Artyku 9a Wykonywanie przekazanych uprawnie
1. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z warunkami okrelonymi w niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3, powierza si Komisji na okres piciu lat. Komisja sporzdza sprawozdanie dotyczce przekazania uprawnie nie póniej ni dziewi miesicy przed kocem okresu piciu lat. Przekazanie uprawnie zostaje automatycznie przeduone na takie same okresy, chyba e Parlament Europejski lub Rada sprzeciwi si takiemu przedueniu nie póniej ni trzy miesice przed kocem kadego okresu.
3. Przekazanie uprawnie, o którym mowa w art. 3, moe zosta w dowolnym momencie odwoane przez Parlament Europejski lub przez Rad. Decyzja o odwoaniu koczy przekazanie okrelonych w niej uprawnie. Decyzja o odwoaniu staje si skuteczna nastpnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej lub w póniejszym terminie okrelonym w tej decyzji. Nie wpywa ona na wano jakichkolwiek ju obowizujcych aktów delegowanych.
4. Niezwocznie po przyjciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równoczenie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjty na podstawie art. 2 ust. (...) i art. 3 ust. 2b wchodzi w ycie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziy sprzeciwu w terminie dwóch miesicy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upywem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformoway Komisj, e nie wnios sprzeciwu. Termin ten przedua si o dwa miesice z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Artyku 10a Zmiany w dyrektywie 2013/34/UE
W dyrektywie 2013/34/UE wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 19a ust. 1 i art. 29a ust. 1 dodaje si nastpujce litery:
„f) ryzyko dla zrównowaonego rozwoju dotyczce danej dziaalnoci, zgodnie z definicj w art. 2 lit. a) [Urzd Publikacji: prosz wstawi odniesienie do rozporzdzenia w sprawie ujawniania informacji dotyczcych zrównowaonych inwestycji i ryzyka dla zrównowaonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341 i dyrektywy 2013/34/EU], tak by umoliwi uczestnikom rynku finansowego w rozumieniu art. 2 lit. sa) tego rozporzdzenia wypenienie obowizku ujawnienia informacji o ryzyku dla zrównowaonego rozwoju oraz ograniczania tego ryzyka, zgodnie z art. 4 i 5 tego rozporzdzenia;
g) wyniki mierzone wskanikami zrównowaonego rozwoju odpowiednimi dla danej dziaalnoci i brany, na podstawie wykazu zharmonizowanych wskaników zrównowaonego rozwoju, które Komisja opracowuje i aktualizuje zgodnie z [Urzd Publikacji: prosz wstawi odniesienie do rozporzdzenia w sprawie ustanowienia ram uatwiajcych zrównowaone inwestowanie];”.
Artyku 10 Zmiany w dyrektywie (UE) 2016/2341
W dyrektywie (UE) 2016/2341 wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 19 dodaje si ust. 9 w brzmieniu:
„9. Komisja jest uprawniona do przyjcia – w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 60a – rodków sucych zapewnieniu:
a) uwzgldniania zasady „ostronego inwestora” w odniesieniu do analizy ryzyka zwizanego z ochron rodowiska, polityk spoeczn i adem korporacyjnym;
b) ujmowania czynników ochrony rodowiska, polityki spoecznej i adu korporacyjnego w wewntrznych decyzjach inwestycyjnych i procesach zarzdzania ryzykiem.
Te akty delegowane uwzgldniaj wielko, charakter, skal i stopie zoonoci dziaalnoci IORP oraz ryzyko nieodcznie zwizane z t dziaalnoci, a take zapewniaj spójno z art. 14 dyrektywy 2009/65/WE, art. 132 dyrektywy 2009/138/WE i art. 12 dyrektywy 2011/61/UE.”;
2) dodaje si art. 60 a w brzmieniu:
„Artyku 60a
1. Powierzenie Komisji uprawnie do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom okrelonym w niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 19 ust. 9, powierza si Komisji na czas nieokrelony od dnia wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia.
3. Przekazanie uprawnie, o którym mowa w art. 19 ust. 9, moe zosta w dowolnym momencie odwoane przez Parlament Europejski lub przez Rad. Decyzja o odwoaniu koczy przekazanie okrelonych w niej uprawnie. Decyzja o odwoaniu staje si skuteczna nastpnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej lub w póniejszym terminie okrelonym w tej decyzji. Nie wpywa ona na wano jakichkolwiek ju obowizujcych aktów delegowanych.
4. Niezwocznie po przyjciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równoczenie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjty na podstawie art. 19 ust. 9 wchodzi w ycie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziy sprzeciwu w terminie trzech miesicy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upywem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformoway Komisj, e nie wnios sprzeciwu. Termin ten przedua si o trzy miesice z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”.
Artyku 11 Ocena
Najpóniej do dnia [Urzd Publikacji: wstawi dat 36 miesicy po dacie wejcia w ycie] Komisja przeprowadzi ocen stosowania niniejszego rozporzdzenia, w szczególnoci pod ktem czynników i wskaników polityki spoecznej i adu korporacyjnego oraz ich uwzgldniania w decyzjach inwestycyjnych i informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy. Ocena ta obejmuje analiz wpywu dostpnoci i jakoci danych emitenta na zdolno uczestników rynku finansowego do uwzgldniania ryzyka dla zrównowaonego rozwoju w ujawnianych informacjach o produktach oraz w decyzjach inwestycyjnych.
Komisja oceni, czy naley przeprowadzi przegld dyrektywy 2013/34/UE w celu ulepszenia sprawozdawczoci dotyczcej ryzyka dla zrównowaonego rozwoju w odniesieniu do adu korporacyjnego.
Artyku 12 Wejcie w ycie i stosowanie
Niniejsze rozporzdzenie wchodzi w ycie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporzdzenie stosuje si od dnia [Urzd Publikacji: Prosz wstawi dat 12 miesicy po dacie opublikowania w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej]. Wszelkie przysze przegldy lub aktualizacje niniejszego rozporzdzenia poprzedzi ocena skutków, w której okrelona zostanie wykonalno takiego przegldu lub aktualizacji.
Art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 4, art. 9 ust. 2 oraz art. 10 stosuje si jednak od dnia [Urzd Publikacji: Prosz wstawi dat wejcia w ycie], a art. 7 ust. 1–3 stosuje si od dnia [Urzd Publikacji: Prosz wstawi dat 1 stycznia roku nastpujcego po dacie, o której mowa w akapicie drugim].
Niniejsze rozporzdzenie wie w caoci i jest bezporednio stosowane we wszystkich pastwach czonkowskich.
Sporzdzono w Brukseli dnia […] r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczcy Przewodniczcy ZACZNIK Ia
Zgodnie z najwaniejszymi definicjami z popieranych przez ONZ ramowych zasad sprawozdawczoci dotyczcej odpowiedzialnego inwestowania na 2018 r. (z listopada 2017 r.) oraz zgodnie z opracowanymi przez Komisj ramami monitorowania gospodarki o obiegu zamknitym ryzyko dla zrównowaonego rozwoju moe obejmowa nastpujce czynniki i wskaniki dotyczce ochrony rodowiska, polityki spoecznej i adu korporacyjnego:
(i) kwestie jakoci i funkcjonowania rodowiska naturalnego i systemów naturalnych; do kwestii tych nale: utrata biorónorodnoci; emisje gazów cieplarnianych, zmiana klimatu, odnawialne róda energii, efektywno energetyczna, zubaanie lub zanieczyszczenie zasobów powietrza lub wody bd zasobów naturalnych, gospodarowanie odpadami, zubaanie warstwy ozonowej, zmiany uytkowania gruntów;
(ii) kwestie praw, dobrostanu i interesów ludzi i spoecznoci; do kwestii tych nale: prawa czowieka, normy pracy w acuchu dostaw, praca dzieci, praca niewolnicza i praca za dugi, bezpieczestwo i higiena w miejscu pracy, wolno zrzeszania si i wolno wypowiedzi, wolne i niezalene spoeczestwo obywatelskie, moliwo prowadzenia dziaalnoci przez obroców praw czowieka, zarzdzanie kapitaem ludzkim i stosunki pracy; rónorodno; stosunki ze spoecznociami lokalnymi, w tym dobrowolna, uprzednia i wiadoma zgoda, dziaania w strefach konfliktu, zdrowie i dostp do leków, HIV/AIDS, ochrona konsumentów; kontrowersyjne rodzaje broni;
(iii) kwestie zarzdzania przedsibiorstwami i innymi podmiotami, w które si inwestuje; w odniesieniu do notowanych instrumentów kapitaowych do tych kwestii nale: struktura zarzdu, wielko, rónorodno, umiejtnoci i niezaleno, wynagrodzenie osób na stanowiskach kierowniczych, prawa akcjonariuszy, wspópraca z interesariuszami, ujawnianie informacji, etyka w dziaalnoci gospodarczej, przekupstwa i korupcja, przestrzeganie przepisów podatkowych, ochrona prywatnoci i danych, kontrole wewntrzne i zarzdzanie ryzykiem oraz ogólnie relacje midzy kierownictwem przedsibiorstwa, jego zarzdem, akcjonariuszami i innymi interesariuszami; do tej kategorii mona równie zaliczy zagadnienia strategii biznesowej, obejmujce zarówno wpyw strategii biznesowej na ochron rodowiska i polityk spoeczn, jak i sposób realizowania tej strategii; w klasach aktywów nienotowanych kwestie zarzdzania obejmuj równie problematyk zarzdzania funduszami, np. uprawnienia komitetów doradczych, kwestie wyceny, struktury opat itd.
ZACZNIK IIa
Zasady midzynarodowe
2.
OECD
<Date>{11/10/2018}11.10.2018</Date>
<Titre>w sprawie wniosku dotyczcego rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczcych zrównowaonych inwestycji i ryzyka dla zrównowaonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341</Titre>
<DocRef>(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))</DocRef>
POPRAWKI
<RepeatBlock-Amend><Amend>Poprawka <NumAm>1</NumAm>
<DocAmend>Wniosek dotyczcy rozporzdzenia</DocAmend>
<Article>Tytu 1</Article>
Tekst proponowany przez Komisj
w sprawie ujawniania informacji dotyczcych zrównowaonych inwestycji i ryzyka dla zrównowaonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341
w sprawie ujawniania informacji dotyczcych wpywu inwestycji na zrównowaony rozwój i wynikajcego z nich ryzyka dla zrównowaonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341
(Tekst majcy znaczenie dla EOG)
(Tekst majcy znaczenie dla EOG)
</Amend>
<Article>Motyw 2</Article>
Tekst proponowany przez Komisj
(2) Wspólnym celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE32, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE33, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE34, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE35, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/9736, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/234137, rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013l38 i rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/201339 jest uatwienie podejmowania i prowadzenia dziaalnoci przez przedsibiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartociowe (UCITS), zarzdzajcych alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI), zakady ubezpiecze, firmy inwestycyjne, poredników ubezpieczeniowych, instytucje pracowniczych programów emerytalnych (IORP), zarzdzajcych kwalifikowalnymi funduszami venture capital (zarzdzajcych EuVECA) i zarzdzajcych kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsibiorczoci spoecznej (zarzdzajcych EuSEF). Te dyrektywy i rozporzdzenia zapewniaj bardziej jednolit ochron inwestorów kocowych i uatwiaj im korzystanie z szerokiego zakresu produktów i usug finansowych, przedstawiajc jednoczenie zasady, które umoliwiaj inwestorom podejmowanie wiadomych decyzji dotyczcych inwestycji. Chocia cele te w duej mierze osignito, niewystarczajco rozwinite jest ujawnianie informacji na temat wpywu na zrównowaony rozwój oraz uwzgldniania ryzyka dla zrównowaonego rozwoju i celów zrównowaonego inwestowania w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez spóki zarzdzajce UCITS, ZAFI, zakady ubezpiecze, firmy inwestycyjne, które wiadcz usugi zarzdzania portfelem, instytucje pracowniczych programów emerytalnych, dostawców produktów emerytalnych, zarzdzajcych EuVECA i EuSEF (uczestnicy rynku finansowego) oraz na temat uwzgldniania ryzyka dla zrównowaonego rozwoju w procesie doradztwa przez poredników ubezpieczeniowych, którzy wiadcz usugi doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, i przez firmy inwestycyjne, które wiadcz usugi doradztwa inwestycyjnego (doradcy finansowi), poniewa takie ujawnianie informacji nie podlega jeszcze zharmonizowanym wskanikom i wymogom. Aby wywiza si z obowizków dotyczcych naleytej starannoci w odniesieniu do wpywu na zrównowaony rozwój i ryzyka dla niego, uczestnicy rynku finansowego sami potrzebuj, by spóki, w które inwestuj, ujawniay wiarygodne, porównywalne i zharmonizowane informacje. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE39a okrelono obowizki przedsibiorstw dotyczce wymogów w dziedzinie rachunkowoci i sprawozdawczoci. Naley zatem uaktualni t dyrektyw, by uwzgldni w niej zintegrowan, kontrolowan sprawozdawczo dotyczc ryzyka dla zrównowaonego rozwoju i wpywu na niego w odpowiedzi na rosnc potrzeb uwzgldniania zrównowaonego rozwoju w strategii przedsibiorstw i zarzdzaniu przez nie ryzykiem.
__________________
__________________
32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszcych si do przedsibiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartociowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).
32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszcych si do przedsibiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartociowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).
33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dziaalnoci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypacalno II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).
33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dziaalnoci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypacalno II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).
34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarzdzajcych alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).
34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarzdzajcych alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).
35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniajca dyrektyw 2002/92/WE i dyrektyw 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).
35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniajca dyrektyw 2002/92/WE i dyrektyw 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).
36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpiecze (Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19).
36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpiecze (Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19).
37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie dziaalnoci instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37).
37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie dziaalnoci instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37).
38 Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1).
38 Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1).
39 Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsibiorczoci spoecznej (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18).
39 Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsibiorczoci spoecznej (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18).
39a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozda finansowych, skonsolidowanych sprawozda finansowych i powizanych sprawozda niektórych rodzajów jednostek, zmieniajca dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylajca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).
</Amend>
<Article>Motyw 3</Article>
Tekst proponowany przez Komisj
(3) Wobec braku zharmonizowanych przepisów unijnych dotyczcych ujawniania informacji zwizanych ze zrównowaonym rozwojem przez emitentów i inwestorów istnieje prawdopodobiestwo, e na szczeblu krajowym nadal przyjmowane bd rozbiene rodki i w poszczególnych sektorach usug finansowych utrzymaj si róne podejcia. Takie rozbiene rodki i podejcia bd nadal powodowa znaczne zakócenia konkurencji wynikajce ze znaczcych rónic w standardach informacyjnych. Ponadto równolegy rozwój praktyk rynkowych oparty na komercyjnych priorytetach, które przynosz rozbiene rezultaty, powoduje obecnie dalsz fragmentacj rynku i moe nawet doprowadzi w przyszoci do dalszego pogorszenia funkcjonowania rynku wewntrznego. Rozbieno standardów informacyjnych oraz praktyk rynkowych, a take brak zharmonizowanego zestawu wskaników sprawia, e bardzo trudno jest porówna róne produkty i usugi finansowe, a take stwarza nierówne warunki dziaania pomidzy tymi produktami i usugami finansowymi oraz pomidzy sieciami dystrybucji i powoduje powstawanie dodatkowych przeszkód dla rynku wewntrznego. Takie rozbienoci mog by równie mylce dla inwestorów kocowych i mog negatywnie wpywa na ich decyzje dotyczce inwestycji. Zapewniajc zgodno z porozumieniem paryskim, poszczególne pastwa czonkowskie prawdopodobnie bd przyjmowa rozbiene rodki krajowe, które mogyby zakóci sprawne funkcjonowanie rynku wewntrznego, a take mogyby by szkodliwe dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych. Ponadto brak zharmonizowanych przepisów i wskaników dotyczcych przejrzystoci utrudnia inwestorom skuteczne porównanie spóek, w które inwestuj, oraz rónych produktów i usug finansowych w poszczególnych pastwach czonkowskich pod wzgldem wpywu i ryzyka dla ochrony rodowiska, polityki spoecznej i adu korporacyjnego oraz celów zrównowaonego inwestowania. Dlatego te naley wyeliminowa istniejce przeszkody w funkcjonowaniu rynku wewntrznego i zapobiec prawdopodobnym przyszym przeszkodom.
</Amend>
<Article>Motyw 4</Article>
Tekst proponowany przez Komisj
<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>
</Amend>
<Article>Motyw 6</Article>
Tekst proponowany przez Komisj
(6) Wskaniki referencyjne zrównowaonego rozwoju su jako standardowe punkty odniesienia, wzgldem których mierzy si zrównowaone inwestycje, dlatego te inwestorzy kocowi musz zosta poinformowani w drodze ujawnie na etapie przed zawarciem umowy o stosownoci wyznaczonego indeksu, to znaczy dostosowaniu tego indeks do celu zrównowaonego inwestowania. Uczestnicy rynku finansowego powinni równie ujawni uzasadnienie, dlaczego wagi i czci skadowe wyznaczonego indeksu róni si od szerokiego indeksu giedowego. W celu dalszego wspierania przejrzystoci uczestnicy rynku finansowego powinni równie wskaza, gdzie mona znale metodyk stosowan do obliczenia wyznaczonego indeksu i