of 28 /28
JUN 2018. MATEMATIKA VRIJEME RJEŠAVANJA TESTA JE 120 MINUTA Pribor: grafitna olovka i gumica, hemijska olovka, geometrijski pribor. Upotreba digitrona nije dozvoljena. Pažljivo pročitajte uputstvo. Ne okrećite stranice i ne rješavajte zadatke dok to ne dozvoli dežurni nastavnik. Test sadrži 20 zadataka. Tokom rada možete koristiti formule koje su date na stranama 4 i 5. Uz test je dat i list za odgovore za zadatke višestrukog izbora. Potrebno je da na odgovarajuće mjesto pažljivo prepišete svoje odgovore za prvih 8 zadataka. Očekuje se da je kod rješenja zadatka otvorenog tipa krajnji rezultat sveden (npr. izvršeno je skraćivanje razlomaka, sabiranje članova iste vrste) i da je napisana odgovarajuća jedinica mjere (kod zadataka iz stereometrije). Zadatak će se vrednovati sa 0 bodova ako je: netačan zaokruženo više ponuđenih odgovora nečitko i nejasno napisan rješenje napisano grafitnom olovkom Grafike, geometrijske slike možete crtati grafitnom olovkom. Ukoliko pogriješite, prekrižite i rješavajte ponovo. Ako ste zadatak riješili na više načina, nedvosmisleno označite koje rješenje ocjenjivač boduje. Kad završite sa rješavanjem, provjerite svoje odgovore. Želimo vam puno uspjeha!

PRAZNA STRANA - iccg jun... · Visina „prvog sprata“ je , a svakog sljedećeg je za 5cm veća. Izračunajte koliku površinu torte treba prekriti dekor masom. Rješenje: 4 boda

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRAZNA STRANA - iccg jun... · Visina „prvog sprata“ je , a svakog sljedećeg je za 5cm veća....

 • JUN 2018.

  MATEMATIKA

  VRIJEME RJEŠAVANJA TESTA JE 120 MINUTA

  Pribor: grafitna olovka i gumica, hemijska olovka, geometrijski pribor. Upotreba digitrona nije dozvoljena. Pažljivo pročitajte uputstvo. Ne okrećite stranice i ne rješavajte zadatke dok to ne dozvoli dežurni nastavnik. Test sadrži 20 zadataka. Tokom rada možete koristiti formule koje su date na stranama 4 i 5. Uz test je dat i list za odgovore za zadatke višestrukog izbora. Potrebno je da na odgovarajuće mjesto pažljivo prepišete svoje odgovore za prvih 8 zadataka. Očekuje se da je kod rješenja zadatka otvorenog tipa krajnji rezultat sveden (npr. izvršeno je skraćivanje razlomaka, sabiranje članova iste vrste) i da je napisana odgovarajuća jedinica mjere (kod zadataka iz stereometrije). Zadatak će se vrednovati sa 0 bodova ako je:

  netačan zaokruženo više ponuđenih odgovora nečitko i nejasno napisan rješenje napisano grafitnom olovkom

  Grafike, geometrijske slike možete crtati grafitnom olovkom. Ukoliko pogriješite, prekrižite i rješavajte ponovo. Ako ste zadatak riješili na više načina, nedvosmisleno označite koje rješenje ocjenjivač boduje. Kad završite sa rješavanjem, provjerite svoje odgovore. Želimo vam puno uspjeha!

 • PRAZNA STRANA

 • 4

  ,,12 biazi Rbabiaz ,,

  ,33)( 32233 babbaaba ))(( 2233 babababa

  nmnm aaa , nmnm aaa : , )0(,1

  aa

  am

  m , mn

  m n aa

  a

  acbbxacbxax

  2

  40,0

  2

  2,1

  2

  Vietova pravila: a

  cxx

  a

  bxx 2121 ,

  Tjeme parabole: )4

  4,

  2(

  2

  a

  bac

  a

  bT

  cbbc aaa loglog)(log , cbc

  baaa logloglog , brb a

  r

  a loglog ,

  a

  bb

  c

  ca

  log

  loglog , b

  kb aak log

  1log

  cossin22sin , 22 sincos2cos cossincossin)sin( ,

  sinsincoscos)cos(

  tgtg

  tgtgtg

  1

  )(

  2

  cos2

  sin2sinsin

  , 2

  sin2

  cos2sinsin

  2

  cos2

  cos2coscos

  , 2

  sin2

  sin2coscos

  Sinusna teorema: Rcba

  2sinsinsin

  Kosinusna teorema : cos2222 bccba

  Trougao: 2

  aahP , 2

  sinabP ,

  ))()(( csbsassP , 2

  cbas

  , srP ,

  R

  abcP

  4

  Paralelogram: ahaP , Romb: 2

  21 ddP

  Trapez: hba

  P

  2

  Prizma: MBP 2 , HBV

  Piramida: MBP , HBV 3

  1

  Zarubljena piramida: MBBP 21 , )(3

  2211 BBBBH

  V

  FORMULE

 • 5

  R – oznaka za poluprečnik

  Valjak: )(22 HRRMBP , HRHBV 2

  Kupa: )( lRRMBP , HRHBV 23

  1

  3

  1

  Zarubljena kupa : ))(( 212

  2

  2

  1 lRRRRP , )(3

  1 2221

  2

  1 RRRRHV

  Sfera: 24RP Lopta: 33

  4RV

  Rastojanje između dvije tačke: 2122

  12 )()( yyxxAB

  Površina trougla: )()()(2

  1213132321 yyxyyxyyxP

  Ugao između dvije prave: 21

  12

  1 kk

  kktg

  Rastojanje između tačke i prave: 22

  00

  BA

  CByAxd

  Kružna linija: 222 )()( Rbyax

  Uslov dodira kružne linije sa centrom u koordinantnom početku i prave

  222 )1( nkR

  Elipsa: 12

  2

  2

  2

  b

  y

  a

  x, )0,( 22

  21 baF

  Uslov dodira prave i elipse: 2222 nbka

  Hiperbola: 12

  2

  2

  2

  b

  y

  a

  x, )0,( 22

  21 baF , asimptote hiperbole

  by x

  a

  Uslov dodira prave i hiperbole: 2222 nbka

  Parabola: pxy 22 , )0,2

  (p

  F

  Uslov dodira prave i parabole: knp 2

  Aritmetički niz: dnaan )1(1 , naa

  S nn2

  1

  Geometrijski niz: 11 nn qbb , 1,

  1

  )1(1

  q

  q

  qbS

  n

  n

 • 6

  1.

  2.

  3.

  Vrijednost brojevnog izraza 1

  0,5 0,25 0,125

  je:

  A. 8

  5

  B. 8

  7

  C. 5

  8

  D. 7

  8 3 boda

  Najveći zajednički djelilac za polinome 2 2 34 4, 4, 8x x x x je:

  A. 2x

  B. 2x

  C. 2 2

  2 2x x

  D. 2 22 2 4x x x x

  3 boda

  Koja se funkcija dobija kada se odsječak na y-osi funkcije 1

  55

  f x x uveća za 4?

  A. 1

  4 15

  g x x

  B. 1

  4 95

  g x x

  C. 1

  95

  g x x

  D. 1

  15

  g x x

  3 boda

  U sljedećim zadacima zaokružite slovo ispred tačnog odgovora.

 • 7

  4.

  5.

  6.

  Date su nejednačine 4

  02 3

  x x i 4 3 6x x .

  Koji od datih brojeva se nalazi u skupu rješenja obje nejednačine?

  A. 9

  B. 7

  C. 5

  D. 3

  3 boda

  ( 300 )tg jednak je:

  A. 3

  3

  B. 3

  3

  C.

  3

  D.

  3

  3 boda

  Jedna osnovica trapeza je 4

  5 druge osnovice. Za koliko se razlikuju osnovice trapeza

  ako je srednja linija trapeza 18 cm ?

  A. 4 cm

  B. 6 cm

  C. 8 cm

  D. 12 cm 3 boda

 • 8

  8.

  7. Ako su u pravouglom trouglu ABC katete dužine 6 cm i 8 cm , koliko je sin ?

  A. 3

  5

  B. 3

  4

  C. 4

  5

  D. 4

  3

  3 boda

  Oblast definisanosti funkcije 5

  1f x

  x

  je:

  A. ,0

  B. ,0

  C. ,11,0

  D. 0,1 1,

  3 boda

 • 9

  9.

  a) Rastavite na proste činioce broj 680. 1 bod

  b) Sredite izraz 4 9 16 25 36a a a a a a . 1 bod

  c) Izračunajte 3

  3

  .

  1 bod

  Rješenje:

  Zadatke koji slijede rješavajte postupno.

 • 10

  10.

  Uprostite izraz 2 2

  1 1 1ab

  a b b a

  .

  Rješenje: 2 boda

 • 11

  11.

  Cijena turističkog aranžmana je sa 280 eura, prvo povećana 15%, a zatim smanjena

  15%. Kolika je nova cijena aranžmana?

  Rješenje:

  2 boda

 • 12

  12. Riješite sistem jednačina 2 3

  5 6 4

  5 5

  2 2 4

  x

  x y

  x x x y x

  .

  Rješenje: 3 boda

 • 13

  13.

  Riješite jednačinu 2

  2

  235 5 1

  x

  x x

  .

  Rješenje: 3 boda

 • 14

  14.

  Riješite jednačinu 2log 1 1.x

  Rješenje:

  3 boda

 • 15

  15.

  Dokažite da važi 2 2sin sin sin sinx y x y x y .

  Rješenje:

  3 boda

 • 16

  16.

  Trospratnu toru kao na crtežu treba prekriti dekor masom. Kod torte je najveći prečnik 30cm , a svaki naredni je za 10cm manji. Visina „prvog sprata“ je 10cm , a

  svakog sljedećeg je za 5cm veća. Izračunajte koliku površinu torte treba prekriti

  dekor masom.

  Rješenje: 4 boda

 • 17

  17.

  Neka prava p sadrži tačke 4,7A i 0,3B . Odredite ugao koji prava zaklapa sa

  pozitivnim dijelom x - ose i koordinate tačke u kojoj prava p siječe y - osu.

  Rješenje:

  3 boda

 • 18

  18.

  Data je hiperbola 2 2 1x y . Izračunajte površinu trougla koji grade asimptote

  hiperbole i prava 2y .

  Napomena: Nacrtati skicu koja odgovara tekstu zadatka

  Rješenje: 3 boda

 • 19

  19.

  U datom koordinantnom sistemu je prikazan grafik funkcije 3( )f x x .

  Za datu funkciju odredite:

  a) funkciju 1( )f x koja je inverzna datoj;

  1 bod

  b) znak funkcije; 1 bod

  c) intervale monotonosti. 1 bod

  Rješenje:

 • 20

  20.

  Neka su aritmetički nizovi na i nb zadati na sljedeći način:

  na : 161, 157, 153, 149, 145,...

  nb : 0, 3, 6, 9, 12,...

  Odredite n tako da važi n na b .

  Rješenje: 3 boda

 • 21

 • 22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26